A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE Sényő, Kossuth u /2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratok elfogadása. Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A L A P Í T Ó O K I R A T Kótaj Község Képviselő-testületének 4/2007 (I. 23.) számú határozata Sényő Község Képviselő-testületének 91 /2006 (XII. 01.) számú határozata Napkor Község Képviselő-testületének 79/2006 (XII. 12.) számú határozata Nyírtura Község Képviselő-testületének 226/2006 (XII. 28.) számú határozata

2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló 1997.évi CXXXV.törvény 8. -ban foglaltak alapján Kótaj Község Önkormányzata, 4482 Kótaj Szent István út 13. Sényő Község Önkormányzata, 4533 Sényő Kossuth út 69. Napkor Község Önkormányzata, 4552 Napkor Kossuth út 23. Nyírtura Község Önkormányzata 4532 Nyírtura Arany J. út január 21.-én Társulási megállapodást kötöttek, melyet a fenti számú képviselőtestületi határozataikkal December 01.-én módosítottak. A Társulási megállapodás alapján, önkéntes és szabad akaratukból, egyenjoguságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök, és arányos tekerviselés alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényban foglaltak alpján, a támogató szolgálat, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házisegítségnyújtás, nappali ellátás, idősek otthona, valamint a gyermekek védélméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben foglaltaknak megfelelően közös intézményt hoznak létre, közös fenntartásban, az alábbi székhellyel, illetve telephelyekkel. A közösen fenntartott intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ Gesztor Település: Kótaj Község Önkormányzata, 4482 Kótaj Szent István út 13. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) neve 2

3 2. Az intézmény székhelye Szociális Szolgáltató Központ Kótaj, Szent István út Az intézmény telephelyei: Sényő, Kossuth út Sényő, Kossuth út Napkor Kossuth út Napkor, Kállói út Nyírtura, Arany János út Nyírtura, Rákóczi u Kótaj, Petőfi út Kótaj, Vasvári P. út Az intézmény szervezete: A szociális ellátásról és igazgatásról szóló évi III. tv. 85/C. alapján Integrált Intézmény. (Több szolgáltatási forma kerül megszervezésre egy szervezeti keretben, különböző telephelyeken) Szervezetileg az alábbi részlegek jönnek létre a felsorolt és részletezett feladatokkal: Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik, azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani. Az intézményi térítési díjat a képviselő testület rendeletben szabályozza, beszedéséről az intézményvezető gondoskodik. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Községek Közigazgatási Területe Támogató szolgálat.(sztv, 65/C ) 3

4 A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének lehetőségét. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura Községek Közigazgatási Területe Házi segítségnyújtás (Sztv. 63. ) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, - azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, - azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik 4

5 - azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell -az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, -az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában valósegítségnyújtást. feladatok ellátása válik szükségessé a házi segítségnyújtást végző személy, kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Községek Közigazgatási Területe Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Sztv. 65 ) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása, mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítás céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenést, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatóval. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura Községek Közigazgatási Területe A nappali ellátást nyújtó intézmények idősek klubja (Sztv. 65/F. ) 5

6 A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős korúk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvő beteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Községek Közigazgatási Területe Ápolást, gondozást nyújtó intézmények idősek otthona (Sztv. 67. ) Az otthon azt a célt szolgálja, hogy az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Községek Közigazgatási Területei, szabad férőhely kapacitás esetén a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás ellátási területe. 6

7 Családsegítés (64. ) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénes problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális és mentálhigiénes tanácsadást, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának segítését, a veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények és oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelő és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek-a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül-a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjainak tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei-a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül-e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtuta Községek Közigazgatási Területe 7

8 Gyermekjóléti szolgálat (Gyvt. 40..) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozásinevelési tervét, felkérésre környezettanulmányt készít. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtuta Községek Közigazgatásin Területe 5. Az intézmény típusai, szakmai besorolása: Integrált intézmény Az intézmény az alábbi szociális alapszolgáltatásokat látja el: - Étkeztetés, - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - támogató szolgálat - nappali ellátás - gyermekjóléti szolgáltatás Az intézmény az alábbi szakosított ellátási formákat látja el: - idősek otthona 8

9 6. Az alapító szerv neve Kótaj Község Önkormányzata 4482 Kótaj Szent István út 13. sz. Sényő Község Önkormányzata, 4533 Sényő Kossuth út 69.sz Napkor Község Önkormányzata, 4552 Napkor Kossuth út 23.sz Nyírtura Község Önkormányzata 4532 Nyírtura Arany J. út 14. sz 7. Az intézmény felügyeleti szerve Kótaj Község Önkormányzata, 4482 Kótaj Szent István út 13. sz. Sényő Község Önkormányzata, 4533 Sényő Kossuth út 69.sz Napkor Község Önkormányzata, 4552 Napkor Kossuth út 23.sz Nyírtura Község Önkormányzata 4532 Nyírtura Arany J. út 14. sz 8. Az intézményvezető megbízásának rendje 1. Az intézmény vezetőjét Kótaj Község Képviselő-testülete, valamint a társult települések önkormányzatának képviselőtestületei bízzák meg pályázat alapján, egyúttal 5 évre szólóan határozott időre szóló megbízással jön létre a magasabb vezetői megbízás, a pályázati eljárás során egyeztetett munkaköri leírással együtt. 2. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell. 9. Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR ) és megnevezése: Szociális ellátás elhelyezéssel A fő tevékenységi körbe a felügyeleti szerv által meghatározott szociális feladatok ellátása tartozik. 9

10 10. Az intézmény önkormányzati alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük) Feladatköre: Szociális étkeztetés Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás 8532 Támogató szolgálat 11. Az intézmény ellátási területe: 1. Az intézmény ellátási területe a következő szolgáltatások esetében: Étkeztetés: Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő községek közigazgatási területe Támogató szolgálat: Ellátási területe: Kótaj, Sényő, Napkor, Nyírtura községek közigazgatási területe Házi segítségnyújtás Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, községek közigazgatási területe Nappali ellátás Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, községek közigazgatási területe Családsegítés Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura községek közigazgatási területe Gyermekjóléti szolgáltatás Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura községek közigazgatási területe 10

11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura községek közigazgatásin területe Idősek Otthona Az intézmény ellátási területe szakosított ellátás esetében Sényő, Napkor, Kótaj,községek közigazgatási területei, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területe. Ellátási területe: Kótaj, Napkor, Sényő, községek közigazgatásin területe 12. Vállalkozási tevékenység Az intézmény az önkormányzati feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 13. Az intézmény szakmai feladatai: Az intézmény új feladatot a fenntartó jóváhagyásával módosított szakmai program alapján indíthat. 14. Az intézmény alapítói vagyona induló tőke (mérleg) szerint: NINCS 15. Az intézmény befektetett eszköz vagyona mérleg szerint: NINCS 16. Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok A használati vagy szolgalmi joggal összefüggő rendelkezés nincsen. Ingatlan Helyrajzi száma 11

12 1. Sényő, Kossuth u hrsz. 2. Sényő, Kossuth u /4. hrsz Az ingatlan kapacitásmutatók (teljesítménymutatók) adatai: - idősek otthona férőhelyszáma: 30 fő, - idősek klubja férőhelyszáma: 75 fő 17. Az intézmény gazdálkodási jogköre 1. Az intézmény szakmailag önálló, gazdálkodását tekintve, részben önálló gazdálkodású költségvetési intézmény 2. Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed az összes rendelkezésére bocsátott előirányzatra. 3. Az előirányzat feletti rendelkezési jog gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a költségvetés végrehajtásának általános szabályairól szóló rendeletben, foglaltak szerint kell eljárni. 4. Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait az Alapító által jóváhagyott belső szabályzatok alapján látja el. 5. Az intézmény a rendelkezésére bocsátott előirányzatait az előírt keretszámok mértékéig használja föl. Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni az előírt kivételektől eltekintve a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló költségvetési fedezetet. 18. Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása 12

13 1. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 2. A részben önállóan gazdálkodó szakmai - intézmény részben rendelkezik saját gazdasági szervezettel. 3. Saját gazdasági szervezete látja el egyes gazdálkodással összefüggő Alapító által meghatározott feladatait. További gazdálkodással összefüggő feladatait az alapító által meghatározott önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, a Polgármesteri Hivatal látja el. 4. A saját gazdasági szervezet ellátja az analitikus tervezési, könyvvezetési, beszámolási és nyilvántartási, valamint analitikus adatszolgáltatási feladatokat. 19. Az intézmény bankszámla kezelése, illetve felügyeleti szerve 1. Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik. 2. Pénzellátási rendszere a Kótaj Község, mint gesztor település Képviselőtestülete költségvetési elszámolási számláján történik. 4. Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. 20. Egyéb alapítói rendelkezések 20.1 Feladatok és hatáskörök, jogkörök: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézményi gazdálkodási feladat- és munkamegosztással, képviseleti, szerződéskötési, kiadmányozási, iratkezelési, munkaerő-gazdálkodási jogköréről, az alapvető és egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról, az állandó és változó munkavégzési helyen történő foglalkoztatás szabályairól, a vezetők feladatai és hatáskörei megosztási rendjéről Szervezeti felépítés: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a társult települések önkormányzatai és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti kommunikációs és információs rendről, valamint költségvetés-tervezési, vagyongazdálkodási és pénzügyi-számviteli feladatainak megosztásáról. 13

14 Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik továbbá az intézmény és az önkormányzatok közötti információszolgáltatási rendről Tevékenységi kör: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik az intézmény által önkormányzati feladatként kötelezően ellátandó feladatok jellemzőiről, feltételeiről, követelményeiről Működési rend: Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény által kötelezően ellátandó feladatok munkarendjéről, a főbb munkaköri csoportok feladatairól, jogairól és kötelezettségeiről, időbeosztásairól, a munkavégzés folyamatainak ellenőrzéseiről, az intézmény belső szakmai ellenőrzési és értékelési eljárásairól és más munkaszervezési kérdésekről. 21. Záró rendelkezések Az intézmény vezetője gondoskodik az intézmény névtáblájáról, pecsétjéről, kötelező nyomtatványainak beszerzéséről, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának és más előírt szabályzatok elkészítéséről. Kótaj, December 01. Orosz Mihály Polgármester Kocsis József Jegyző SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KOTAJ SZENT ISTVÁN út 13. sz. 14

15 SZAKMAI PROGRAM 15

16 A Szociális Szolgáltató Központ alapítói, ( Kótaj, Sényő, Napkor, Nyírtura Községek Képviselőtestületei) a társulási megállapodásban foglaltak alapján az alábbi szociális szolgáltatások közös fenntartását határozták el. A Szociális Szolgáltató Központ tevékenysége: A szociálisan rászorultak részére: - Étkeztetés - Idősek nappali ellátása 75 férőhelyes Idősek Klubjának működtetésével - Idősek- gondozása, ápolása, 30 férőhelyes Idősek Otthonának működtetésével - Gyermekjóléti Szolgálat működtetése, - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Családsegítés - Támogató szolgálat - Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás biztosítása. A feladatokat tekintve az intézmény működési területe Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érintően a Szociális Segítő Társulás - Kótaj, Sényő Napkor, Nyírturaközségek közigazgatási területei. Idősek klubja, idősek otthona, házi segítségnyújtás ellátási területe -Kótaj, Napkor, Sényő községek közigazgatási területei, szabad férőhely kapacitás esetén a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás ellátási területe. Az ellátási formák biztosítása integrált intézmény keretein belül, alap, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével valósul meg. A Szociális Segítő Társulás, mint integrált intézménytípus belső szervezeti munkamegosztással magában foglalja a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat alapellátási feladatait. Az alap, a nappali, valamint a bentlakásos intézmények részlegeiben foglalkoztatottak részt vehetnek több ellátási forma munkájában is. Az egyes ellátási formák közötti átjárhatóságot a dolgozók munkaköri leírása tartalmazza. Feladatunk különösen az ellátási területünkön élő lakosság körében, a szociálisan rászorultak érdekében az - Alap és szakosított ellátások működtetése az alapító okiratnak megfelelően - Az ellátási területünkön jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása - Az egyes részlegek tevékenységének összehangolása - Időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek alap ellátásának megszervezése, szakosított ellátásokhoz való hozzájutásuk segítése 16

17 - Együttműködünk a feladataink ellátása érdekében az egészségügyi, oktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve munkaügyi intézményekkel, szolgáltató szervezetekkel. Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése Az intézmény elnevezése: Szociális Szolgáltató Központ Az intézmény székhelye: Kótaj Szent István u. 13. Az intézmény fenntartója: Kótaj, Napkor, Sényő, Nyírtura, Községek Önkormányzata Az intézmény felügyeleti szerve: Az intézmény működési területe: Kótaj, Napkor, Nyírtura, Sényő Község Önkormányzata Kótaj, Napkor, Sényő Nyírtura település és környező települések Az intézmény telephelye: Kótaj Vasvári Pál u. 6. Kótaj, Petőfi u. 47. Sényő, Kossuth u. 22 Sényő, Kossuth u. 33. Napkor Kossuth ú 23 Napkor, Kállói u. 58. Nyírtura, Arany J. 19. Nyírtura, Rákóczi u. 54. Az intézmény célorientált működéséért, a feladatok zavartalan ellátásáért, szakszerűségért, a Szociális Szolgáltató Központ mindenkori vezetője a felelős. Vezető- helyettesi megbízást az intézmény határozatlanidőre kinevezett közalkalmazottja kaphat. A vezető, a vezető helyettes feladat- és hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírás tartalmazza. Szervezeti felépítése 17

18 FENNTARTÓK Kótaj Község Sényő Község Napkor Község Nyírtura Község Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Önkormányzata Szociális Segítő Társulás Szakosított ellátások Szociális Szolgáltató Központ Idősek otthona igazgató Szakmai egységvezető Gyermekjóléti Szolgálat szociális gondozó és ápoló családgondozó Mentálhigiénés munkatárs Foglalkoztatás szervező Étkeztetés Alapellátás kisegítő (mosó-takarító) Személyi segítő karbantartó mozgásterapeuta orvos diabetikus

19 Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres családsegítés idősek klubja támogató szolgálat Házi segítségnyújtás Vezető gondozó családgondozó klubvezető szolgálatvezető Házi gondozó szociális gondozó szociális gond és áp. személyi segítő és ápoló gépjármű vezető 19

20 A foglalkoztatottak létszámnormái ellátási típusonként Gyermekjóléti szolgálat Családgondozó 3 fő ALAPELLÁTÁS - Étkeztetés Az étel kiosztásához - Házi segítségnyújtás Vezető gondozó Házi gondozó 3 fő 1 fő 11 fő - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociális gondozó- ápoló 6 fő (más feladattal is megbízott, illetve társadalmi gondozó) - Családsegítés Családgondozó 3 fő - Idősek Klubja Klubvezető 1 fő (osztott munkaidőben ) Szociális gondozó és ápoló 5 fő Támogató szolgálat Szolgálatvezető Személyi segítő Gépjármű vezető 1 fő 4 fő 1 fő SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS - Idősek Otthona Intézményvezető 1 fő (osztott munkaidőben ) Szakmai egységvezető 2 fő Szociális gondozó és ápoló 12 fő Mentálhigiénés munkatárs 1 fő Foglalkoztatás szervező 1 fő (osztott munkaidőben ) Kisegítő (mosó-takarító) 1 fő Karbantartó 1 fő Szerződéses jogviszonyban - Orvos (heti 4 órában) - mozgásterapeuta (heti 4 órában) A diabetikus étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat az intézményrendszerhez tartozó főzőkonyha élelmezésvezetője látja el.

21 Alapellátási feladatok ÉTkeztetés 1.) Célja, feladata Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak biztosít legalább napi egyszeri meleg étkezést, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 2.) Az ellátottak köre Étkezésben részesítjük azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes legalább a napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget nyújtunk saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. Az intézmény térítési díját a képviselőtestület rendeletben szabályozza, beszedéséről az intézményvezető gondoskodik 3.) Az ellátás módja, tartalma, formája, rendszeressége Az étkezés történhet az igénybevevők szükségleteinek megfelelően az étel - kiszolgálásával- egyidejű helyben fogyasztásával - elvitelének lehetővé tételével - lakásra szállításával. Az ellátás igénybe vevő részére, ha egészségi állapota indokolja, a házi orvos javasolja a diétás étkeztetést biztosítjuk. Igény esetén munkaszüneti és pihenő napokon az étkeztetés lehetőségét biztosítjuk. Az ellátás igénybevételének módja: Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve, a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy-ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan, terjeszti elő. Az ellátás iránti kérelemről az önkormányzat képviselőtestületének határozata alapján az intézmény vezetője, dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást, igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 21

22 Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, fordulhat, aki határozattal dönt a vitás kérdésben. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézmény vezetője megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével Az intézményvezető a megállapodást 15 napon belül megküldi a fenntartónak. A megállapodás tartalmazza: az ellátás kezdő időpontját az ellátás időtartamát a szolgáltatás formáját, módját, körét, az étkezési térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat az ellátás megszüntetésének módjait, eseteit. A szolgáltatást végző és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja: Étkeztetés esetén a szolgáltató és az igénybe vevő a kapcsolatot a szolgáltatási igényre vonatkozó kérelem benyújtásától kezdődően, az igénylővel, illetve az igénylő törvényes képviselőjével, az intézmény szociális szolgáltatást végző dolgozóján keresztül étel kihordása esetén az ellátott otthonában személyesen napi kapcsolatot tart fen. Ha az ellátást igénybe vevő kérelmében az ellátást elhordással kérte, a szolgáltató és az ellátást igénybe vevő a kapcsolatot tartást szintén személyesen az intézményben naponta biztosítja. Ha az étkeztetés biztosítása házi segítségnyújtás keretében történik, a kapcsolat tartás az intézmény és a házi gondozó között napi kapcsolattartási lehetőség személyesen az ellátott otthonában biztosított. Az étel helyben fogyasztása esetén a kapcsolattartás személyesen az intézményben napi kapcsolattartási lehetőséggel valósul meg. A szolgáltatást igénybevevőnek lehetősége van az étkeztetés igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás, illetve szakosított ellátások keretében igénybe venni, ezáltal az intézményi jogviszony fennállása idejében a kapcsolattartást az intézménnyel személyesen, az intézmény nyitvatartási idejében megvalósítani, egyéb kapcsolattartási lehetőség telefonon, fax, postai út az intézményben rendelkezésre áll. 1. Az intézet valamennyi dolgozójának törekedni kell az ellátott bizalmának megnyerésére és elmélyítésére. Viselkedésük legyen tisztelettudó és tiszteletet parancsoló, legyenek mindig pártatlanok, kerüljék a részrehajlást. Tartsák tiszteletben az ellátott személyiségi jogait. 2. A gondozó személyzet feladatának ismeretében, szakmai szabályok, végrehajtásában legyen határozott, magabiztos, nyugodt, ne legyen elutasító, de bizalmaskodó sem. Teremtsen és tartson rendet, és ezt követelje meg mindenkitől. 22

23 Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogai: - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alap- és nappali ellátásban részesülő számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó a törvényben meghatározott általános és speciális jogokat biztosítjuk - A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett vizsgáljuk. - Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézményvezetője évente tájékoztatatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. - a tájékoztató tartalmazza: o az intézmény működési költségének összesítését, o az intézményi térítési díj havi összegét, o az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel: - az élethez, emberi méltósághoz - a testi épséghez, - a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátottak védelmével kapcsolatos szabályok - Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságának tényére. 23

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben