Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok

2 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. l. Illetékességi és működési területe: Alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátásban gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében; Debrecen Megyei Jogú Város Közigazgatási területe A regionális módszertani feladatok tekintetében: Szabolcs-Szatmár-Bereg,, Hajú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyék közigazgatási területe 2. Alapító, fenntartó szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Felügyeleti szerve: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése A regionális módszertani feladatok tekintetében: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 3. Az intézmény Szt., illetve Gyvt. szerinti besorolása: szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti alapellátás 4. Az intézmény Szt. és Gyvt. szerinti típusa: családsegítés / szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás 5. Ellátandó alaptevékenység: megnevezés KSH által kiadott gazdasági TEÁOR-ban meghatározott szakágazati besorolás: Szociális ellátás elhelyezés nélkül Szakágazat száma Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül alapvető szakfeladat Családsegítés (családsegítő központ, gyermekjóléti központ) szakfeladat Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (szállásnyújtás nélküli szociális és gyermekjóléti szolgáltatások) szakfeladat Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 2. oldal, összesen: 33

3 6. Végezhető vállalkozási tevékenysége: Nem folytat vállalkozási tevékenységet. 7. Vállalkozási tevékenység mértéke: - 8. Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 9. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A vezető kinevezéséről és megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt. A kinevezés és megbízás jelenleg határozott időtartamra, 5 évre szól. 10. Feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon megnevezése: a.) a fenntartó szerv tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyon: /10/A/4 hrsz-ú Debrecen, Mester u. 1. szám alatti 474 m2 területű ingatlan hrsz-ú Debrecen, Monostorpályi u. 110.sz. alatt lévő 754 m2 területű ingatlanból 67 m2 nagyságú terület /140/A/368 hrsz-ú Debrecen, Kishegyesi u. 42. fszt. 33.sz. alatti 107 m2 nagyságú terület hrsz.-ú Debrecen, Pacikert utca 1. szám alatti 3826 m2 területű ingatlan b.) nem fenntartói tulajdonban lévő feladatellátást szolgáló, használatra átadott ingatlan: /A/15 hrsz-ú Debrecen, Víztorony u. 15. sz. alatti 164 m2 területű ingatlan 11. Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed: a kezelésben lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 12. Azonosító adatok: Szakágazat: 8532 Törzsszám: Bankszámlaszám: Adószám: Statisztikai szám: Társadalombizt.folyószámla szám: oldal, összesen: 33

4 II. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai A) Szakmai feladat ellátását biztosító egységek: 1. Családsegítő Központ / Szociális Információs Szolgáltatás (Módszertani Osztály) 2. Gyermekjóléti Központ /Gyermekek napközbeni ellátása/ 1. Családsegítő Központ (regionális módszertani feladatokra kijelölve) / Szociális Információs Szolgáltatás Tevékenységét a vezetőjének közvetlen irányításával végzi. Ellátási területén szociális információs szolgáltatást nyújt. A Családsegítő Központ általános és speciális szolgáltatásokat nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Az általános és speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó munkamegosztást, a felelősöket a munkaköri leírások tartalmazzák. Szociális információs szolgáltatás A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani - az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban - a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, - a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról, - a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban, - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról, - ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. Általános segítő szolgáltatási feladatok - A megelőző tevékenység körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyének és családok életében nagyszámban 4. oldal, összesen: 33

5 jelentkező problémák okait, jelzi őket az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szervezet felé. - Észlelő- és jelzőrendszert működtet. - Az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a jelentkező problémák megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. - Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. - Segítséget nyújt a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek vitelében. - Meghallgatja az egyén, a család panaszát, lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. - Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldását. - Egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatok körében elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az önkormányzatnál kötelezőnek nem minősülő új szolgáltatások, speciális ellátások megszervezését. - Pszichológiai, jogi tanácsadást biztosít. Speciális segítő szolgáltatási feladatok - A szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatásokat biztosít, a gyermekeket nevelő családok számára speciális programokat szervez - A tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, a fiatal munkanélküliek számára egyéni esetkezelés és speciális csoportok szervezésével, működtetésével nyújt segítséget. - Ellátja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettségéből fakadó feladatokat. - Az adósságterhekkel küzdők számára tanácsadást és életviteli klubot működtet. - Ellátja az adósságcsökkentési támogatásban részesülők együttműködési kötelezettségéből fakadó feladatokat. - A lakhatási problémákkal küzdők segítésére működteti a lakhatási programot peresítés vagy végrehajtás alatt álló családok számára. - A fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők és családtagjaik részére tanácsadást nyújt. - A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat szervez. - Ifjúsági tanácsadást biztosít, információs szolgáltatást nyújt. Egyéb feladatok: - Gyakorlóhelyet biztosít a szociális szférához kapcsolódó közép- és felsőfokú iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők számára. - Az önkormányzat megbízása alapján környezettanulmányokat készít az ellátási területen. Módszertani Osztály tevékenysége a családsegítő központ keretei között történik (intézményi szintű feladatok ellátása, regionális családsegítői módszertani feladatok ellátása) Részt vesz az intézményről szóló, az intézmény munkájához kapcsolódó elemzések, felmérések előkészítésében, lebonyolításában, értékelésében. 5. oldal, összesen: 33

6 Segíti illetékességi területén (Észak-alföldi régió) általános jelleggel, vagy a kijelölés során meghatározott speciális szakterület vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosító intézmények szakmai munkáját. Feladatai: - Figyelemmel kíséri az alap- és szakellátásokat érintő tudományos kutatásokat, publikációkat, a modell értékű új kezdeményezéseket, továbbá szorgalmazza mind szélesebb körű megismerésüket és gyakorlati alkalmazásukat. - Segítséget nyújt új ellátások megszervezésében, új módszerek bevezetésében. - Információt gyűjt területe szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról, a területén alkalmazott módszerekről, gondozási tevékenységről. - Szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. - Segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában. - Segíti a kijelölt feladatok tekintetében a területén levő szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben. - Javaslatot dolgoz ki a hiányzó ellátások megszervezésére, a szociális ellátórendszer fejlesztésére. - Tanácskozásokat, konferenciákat szervez. - Figyelemmel kíséri a pályázatokat, minősítési felhívásokat és segíti azok lebonyolítását. - Szerkeszti és megjelenteti a Menta módszertani hírlevelet. - Közreműködik a családsegítés területén dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjének, továbbképzésének megszervezésében. - Regionális szintű családsegítő módszertani feladatokat lát el. - Felkérésre szakértőként részt vesz a családsegítő szolgáltatások/szolgálatok szakmai ellenőrzésében. - Segítséget ad a kijelölt feladatok tekintetében a családsegítő szolgáltatások/szolgálatok szakmai munkájában, tanácsadás szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben. 2. Gyermekjóléti Központ: Tevékenységét vezetőjének közvetlen irányításával látja el. A Gyermekjóléti Központ általános és speciális szolgáltatásokat nyújt. Az általános és speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó munkamegosztást, a felelősöket a munkaköri leírások tartalmazzák. A Gyermekjóléti Központ összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi, oktatásinevelési intézményekkel és szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Általános szolgáltatás: - A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét figyelemmel kíséri. Tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, és segíti a hozzájutást. Meghallgatja és orvosolja a gyermekek panaszát. Megszervezi a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást és a hozzájutást. Segíti a szociális válsághelyzetű várandós anyát, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz a hozzájutást. Szabadidős programokat szervez, hivatalos ügyek intézését segíti, felkérésre környezettanulmányt készít. 6. oldal, összesen: 33

7 - A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: észlelő- és jelzőrendszert működtet, tagjai együttműködését megszervezi, tevékenységüket összehangolja. Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az egészségügyi szolgáltatás, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási intézmények, a rendőrség, ügyészség, bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja, azok megoldására javaslatot dolgoz ki. Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. Segíti a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatait. Szakmaközi megbeszélést (évente 6 alkalommal), esetkonferenciát (szükség szerint) és tanácskozást (évente 1 alkalommal) szervez. - A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával a gyermek problémáit rendezi, a családban jelentkező működési zavarokat ellensúlyozza családgondozás keretében. A védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét elkészíti. A családi konfliktusok megoldását elősegíti válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Egészségügyi, szociális ellátást - különösen családsegítő szolgáltatást -, valamint hatósági beavatkozást kezdeményez. Javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre, vagy annak megváltoztatására. Az esetfeltárás, az esetvezetés megkönnyítése céljából családgondozók és pszichológus-szakember részvételével hetente belső esetmegbeszélést tart. - A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása érdekében: családgondozást végez a gyermeknevelési körülmények megteremtése, javítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása érdekében, elősegíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését. - A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Speciális szolgáltatás: - Utcai és lakótelepi szociális munka: a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek felkutatását segíti. A gyermekek lakókörnyezetében és a gyermekjóléti központban a kallódás, csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltését segítő prevenciós programokat szervez, lehetőség szerint a gyermek családját is bevonva. - A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatását, lakóhelyére történő visszakerülését elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozását vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítését kezdeményezi. - Kapcsolattartási ügyelet: találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, nagyszülő, egyéb kapcsolattartó számára. A szolgáltatás igénybe vehető az érintettek kérésére, illetőleg a bíróság vagy a gyámhivatal határozata alapján. 7. oldal, összesen: 33

8 Gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást, önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt. - Kórházi szociális munka: a szülészeti és nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben levő anyát és gyermekét segíti, gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. - Készenléti szolgálat működtetése: nyitva tartási időn túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás céljából. Gyermekek napközbeni ellátása 3. Egyéb feladatok ellátása: Az irodai, ügyviteli és szállítási feladatokat ellátók munkájukat közvetlenül az intézmény igazgatójának irányításával végzik. Ellátják az intézményi szintű irodai, ügyviteli, gondnoki ill. a terepmunkához és a módszertani munkához kapcsolódó személyszállítási feladatokat. Együttműködési megállapodás alapján, mely létrejött a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye önálló gazdálkodó intézménye, valamint a DMJV Családsegítő Központja mint részben önállóan gazdálkodó részjogkörű önkormányzati intézmény között, a gazdasági ügyintéző, összekötő közreműködésével ellátják a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Ellátják az intézmény kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan és vagyon kezelésével és működtetésével kapcsolatos technikai feladatokat. III. 8. oldal, összesen: 33

9 Az intézmény vezetője, valamint az intézményvezető közvetlen irányításával működő munkakörök A) Az intézmény vezetőjének feladata, hatásköre, felelőssége A fenntartó által pályázati eljárás útján határozatlan időre megbízott vezető. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladat- és hatásköre kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára. Feladata: - Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az intézmény szervezeti egységeinek munkáját. - A Kjt.alapján ellátja a munkáltatói feladatokat valamennyi dolgozóra vonatkozóan. - Értékeli az intézmény feladatmutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát. - Megszervezi a belső ellenőrzés rendszerét. - Képviseli az intézményt a felettes szervek, a társadalmi szervezetek előtt és a médiában - Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a fenntartó számára az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyéb szabályzatait. - Elkészíti a továbbképzésre kötelezett dolgozók éves továbbképzési tervét a költségvetés éves képzési normatívájának ismeretében. - Megszervezi a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását. - Kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzattal, a városban működő szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, nevelési, munkaügyi intézményekkel, a rendőrséggel, ügyészséggel, az egyházi és civil szervezetekkel. - Kapcsolatot tart a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye igazgatójával és gazdasági vezetőjével, az Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében. Hatáskörének közvetlen gyakorlása: - Vezeti és irányítja az intézményt. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört valamennyi közalkalmazottra vonatkozóan. - Kötelezettséget vállal a költségvetési előirányzat terhére a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Felelőssége: - A beosztásával járó feladatokat legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályi és fenntartói előírásoknak megfelelően, szakszerűen és felelősségteljesen köteles ellátni. - Felelős az intézmény valamennyi szervezeti egységének szakszerű működéséért, a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzat betartásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. - Szakmai és gazdasági tervezési és beszámolási kötelezettsége van. 9. oldal, összesen: 33

10 B) Az intézményvezető közvetlen irányításával működő munkakörök 1. Családsegítő Központvezető Feladata - A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a Családsegítő Központ mint önálló szakmai és szervezeti egység munkáját. - Működteti a jelző rendszert, tagjainak képviselőivel szakmai kapcsolatot tart. - Koordinálja az esetelosztást, ellenőrzi a feladatok végrehajtását és a dokumentáció vezetését. - Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - Elkészíti a Családsegítő Központ heti munkarendjét, szakmai konzultációt vezet heti egy alkalommal vagy igény szerint. - Összeállítja a Központ éves beszámolóját. - Megszervezi a családgondozók rendszeres továbbképzését és tapasztalatcseréjét. Hatásköre: - A különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartásban képviseli a Családsegítő Központ érdekeit. - Részt vesz munkatársai kiválasztásában. - Jóváhagyja a Családsegítő Központ munkatársainak szabadságkérelmét. - A családsegítő szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szakmai anyagok tekintetében kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. - A Gyermekjóléti Központ vezetőjével hetente egyezteti a két központ együttműködését. - Központvezetőként tagja az intézményvezetői team-nak. Felelős: - Felelős az intézményben folyó és terepmunka, valamint a telephelyek közötti szakmai munka összehangolásáért. - Feltárja a feladatellátással kapcsolatos problémákat, intézkedik megszüntetésükről, esetenként továbbítja az intézményvezető felé. - Vezetői feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ismereteinek fejlesztésével, legjobb tudása szerint köteles ellátni. - Gondoskodik a Családsegítő Központ kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról. - Felelős az ellátottak jogainak védelméért. - Gondoskodik a személyes adatok védelméről. 2. Módszertani Osztály vezetője Feladata: - Irányítja a Módszertani Osztály munkáját, a családsegítés regionális módszertani feladatainak ellátását. - A módszertani munkára vonatkozóan stratégiai tervet és szakmai programot készít. - Elkészíti a Módszertani Osztály éves munkatervét. 10. oldal, összesen: 33

11 - Kapcsolatot tart a megyei módszertani alközpontok vezetőivel. - Koordinálja a módszertani munkatársak és a szakértők munkáját, javaslatot tesz munkaköri feladataik meghatározására. - Részt vesz jogszabályok szakmai előkészítésében, azok végrehajtásáról jelzéseket ad az ágazati minisztérium részére. - Szakmai beszámolót készít a fenntartó és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium részére. - Részt vesz a terület szakmai koncepciójának kidolgozásában, kapcsolatot tart az ellátási területen dolgozó szervezetek vezetőivel. Hatásköre: - Feladatát az igazgató közvetlen utasítása szerint önállóan látja el. - A magasabb vezetőt távollétében helyettesíti. - Koordinálja és ellenőrzi az intézmény munkatársainak pályázati tevékenységét. Felelős: - Felelős a Módszertani osztály szakmai munkájának színvonaláért, az éves munkatervi feladatok végrehajtásáért. 3. Gyermekjóléti Központvezető Feladata - A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a Gyermekjóléti Központ mint önálló szakmai és szervezeti egység munkáját, működteti a speciális szolgáltatásokat. - Működteti az észlelő és jelző rendszert, tagjainak képviselőivel szakmai kapcsolatot tart, lebonyolítja a gyermekvédelmi tanácskozást, szakmaközi megbeszéléseket és esetkonferenciát szervez. - Koordinálja az esetelosztást, ellenőrzi a feladatok végrehajtását és a dokumentáció vezetését. - Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - Elkészíti a Gyermekjóléti Központ heti munkarendjét, szakmai konzultációt vezet heti egy alkalommal vagy igény szerint. - Összeállítja a Központ éves beszámolóját. - Az esetmunka hatékonyságának elősegítése céljából havonta kétszer szakmai megbeszélést szervez. - Megszervezi a családgondozók rendszeres továbbképzését és tapasztalatcseréjét. - Elősegíti a gyermekjogi képviselő munkáját. Hatásköre: - A különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartásban képviseli a Gyermekjóléti Központ érdekeit. - Részt vesz munkatársai kiválasztásában. - Jóváhagyja a Gyermekjóléti Központ munkatársainak szabadságkérelmét. - A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szakmai anyagok tekintetében kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. 11. oldal, összesen: 33

12 - A Családsegítő Központ vezetőjével hetente egyezteti a két központ együttműködését. - Központvezetőként tagja az intézményvezetői team-nek. Felelős: - Felelős a benti és terepmunka, valamint a területi irodák közötti szakmai munka összehangolásáért. - Feltárja a feladatellátással kapcsolatos problémákat, intézkedik megszüntetésükről, esetenként továbbítja az intézményvezető felé. - Vezetői feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ismereteinek fejlesztésével, legjobb tudása szerint köteles ellátni. - Gondoskodik a Gyermekjóléti Központ kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról. - Felelős az ellátottak jogainak védelméért. - Gondoskodik a személyes adatok védelméről. 4. Egyéb munkakörök a) Gazdasági összekötő Jogállása: Feladatát a magasabb vezetője és a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye gazdasági vezetőjének irányításával végzi. Feladata: - Az intézmény pénztárosi feladatának ellátása a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Pénzkezelési Szabályzata szerint. - Alapvető feladata az intézmény működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítása, kezelése, megőrzése, a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése. - Vezeti a megrendelők könyvet, figyelemmel kíséri a teljesítést. - A személy- és munkaüggyel kapcsolatos bizonylatokat továbbítja a gazdasági egység munkaügyi ügyintézőhöz. - Vezeti a munkából való távollét és a tartós bér nyilvántartását, az intézményt érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokat. - Elvégzi a beérkező számlák alaki, tartalmi és számszaki ellenőrzését. Felelős: Anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogilag a feladatkörébe utalt munkák szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, a bizonylati rend és okmányfegyelem betartásáért, a tulajdon védelméért. b) Adminisztrátor Feladata: - Ellátja az ügykezelési feladatokat, napi ki- és beérkező levelezési, postázási teendőket. - Elvégzi az iratkezeléssel, irattározással járó feladatokat. 12. oldal, összesen: 33

13 - Nyilvántartást vezet a postai bélyeg felhasználásáról, folyóiratok, közlönyök megjelenéséről. - Elkészíti a rábízott számítógépes és gépelési munkákat. - Jegyzőkönyvet vezet amennyiben szükséges értekezleteken, megbeszéléseken. - Fogadja és továbbítja a faxokat. Felelős: - Az általa használt eszközök szakszerű és biztonságos működéséért. - Titoktartásra kötelezett, megsértése esetén büntető, polgári- és munkajogi felelősséggel - tartozik. c) Gondnok Feladata: - Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről, bizonylat alapján történő átvételéről, nyilvántartásáról. - Felügyel az intézmény állagának megóvására, a szükséges javítások, karbantartások elvégeztetéséről gondoskodik. - Rendezvények alkalmával biztosítja a technikai eszközöket. - Az intézmény kulcsairól nyilvántartást vezet, felügyeli a riasztó rendszer működését. - Gondoskodik az intézményi személygépkocsi üzemeltetéséről, esetenként vezetését is ellátja. - Felel az intézmény tisztaságáért. - Az intézmény Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzata alapján ellátja a tűzvédelmi felelősi és a munkavédelmi felelősi teendőket, gondoskodik a dohányzásra vonatkozó szabályok betarttatásáról. - Előkészíti a selejtezést, leltározást, a tárgyi eszközökről és készletekről analitikus nyilvántartást vezet. Felelős: - Az intézményi tulajdon megóvásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért. - A működést akadályozó hiányosságok megszüntetéséért. d) Gépkocsivezető Feladata: - Vezeti az intézményi tulajdonú személygépkocsit, gondoskodik karbantartásáról. Felelős: - A gépkocsi vezetése során felelős a közúti közlekedési szabályok betartásáért. - Felel minden olyan kárért, amelyet a rá vonatkozó jogszabályok megsértésével okoz. - Titoktartásra kötelezett, megsértése esetén büntető-, polgári, és munkajogi felelősséggel tartozik. 13. oldal, összesen: 33

14 IV. A Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ, valamint a Módszertani osztály vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök 1. A Családsegítő Központ vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök: 1.1. Családgondozó Szociális Információs Szolgáltatás keretében a.) A szociális információs szolgáltatás keretében feladata, hatásköre: Részletes tájékoztatást nyújt: - az Szt.-ben illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban. - a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről - a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról - a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról - ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. b.) Speciális feladatok - az intézményt felkereső résig és új ügyfelek fogadása, irányítása a központokhoz, jogászokhoz, pszichológusokhoz, tanácsadókhoz, - az intézmény telefonközpontjának kezelése, telefonon információ adás, tájékoztatás, - az ügyfélforgalom naprakész nyilvántartása (számítógépes forgalmi napló) - ügyintézés segítése a különböző formanyomtatványok kitöltésében kérvények, fellebbezések stb. elkészítésében segítségnyújtás, - különféle adatlapok, nyomtatványok folyamatos beszerzése és pótlása, - közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 14. oldal, összesen: 33

15 c.) Egyéb feladatok - Speciális problémák felmerülése esetén jelzéssel él a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családgondozói felé - Elvégzi az adminisztrációs feladatokat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. - Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős a törvényes működésért, az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Családgondozó Feladata, hatásköre: - Munkáját a szociális igazgatással összhangban, annak munkáját segítve, az ügyfelek érdekeit képviselve végzi. - A feltárt és megismert szociális problémák megoldása érdekében kezdeményezi új szolgáltatások bevezetését, vagy a meglévők módosítását, javaslatait megbeszéli a vezetővel, hogy az önkormányzat felé továbbíthassa. - Az ügyfélfogadás során fogadja és meghallgatja az ügyfeleket és intézkedik az alábbiak szerint, illetve szükségnek megfelelően. - A szociális probléma megoldását a klienssel együttműködve folytatja, elismerve és támogatva annak önállóságára, felelősségérzetére, aktivizálva belső erőforrásait. - Felvilágosítja a családot, hogy reálisan lássák helyzetüket, a probléma természetétől függően önállóan, vagy az intézmény más tagjaival együttműködve végzi munkáját. - Együttműködik a konfliktus helyzetben lévő családokkal kapcsolatot tartó nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátó intézményekkel, mindkét irányban közvetítő kapcsolatfelvevő szerepet vállal. - Közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatok elkészítésében, az azokban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtásában. - Klubok, csoportok szervezése, lebonyolítása. - Külterületen végzett munka - Pályázati figyelés, pályázati anyagok összeállítása, döntésre történő előkészítése. - Megbízás esetén módszertani feladatokat lát el. - Elvégzi adminisztrációs tevékenységét a vonatkozó rendeleteknek megfelelően. Valamennyi kliensről nyilvántartást készít, rögzíti megfigyeléseit, tapasztalatait a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, a kliensre vonatkozó fontosabb információkat. Kötelezően használt dokumentumok: esetnapló, együttműködési 15. oldal, összesen: 33

16 megállapodás, nyilatkozat. A belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenléti ívet, a munkanaplót. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős a törvényes működésért, az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Szociális segítő Feladata, hatásköre: - Információnyújtásban, információszolgáltatásban, az intézmény és a család közötti kapcsolattartásban, valamint családgondozói irányítás mellett a konkrét esetvitelben, csoportfoglalkozásokban nyújt segítséget. - Bekapcsolódik a területi munkába, irányítás mellett a családok otthonában szociális esetvezetési feladatokat lát el. - Más intézmények szakembereivel megfelelő munkakapcsolatot alakít ki, s együttműködik annak fenntartásában és fejlesztésében - Bekapcsolódik a helyzetmegítélési és döntési folyamatokba, amelyekben a reális helyzet és az elméleti ismeretek integrálására törekszik - Munkájáról adminisztrációs nyilvántartást vezet: a belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenléti ívet, a munkanaplót. - Közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi, ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Felelős: 16. oldal, összesen: 33

17 - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Adósságkezelési tanácsadó Feladata, hatásköre: - Tanácsadással segíti az ügyfeleket az adósság felhalmozásának megelőzésében, a meglevő adósságterhek csökkentése érdekében. - Részletes tanácsadást ad az adósnak az adósságkezelésről - Megoldási stratégiákat dolgoz ki és megismerteti azokat az adósokkal és a szolgáltatókkal. - Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart. Ennek keretében havonta legalább egyszer személyes találkozás útján is figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, az adós fizetési kötelezettségének teljesítését. - Közvetítő szerepet tölt be az adósok és a hitelezők között. - Haladéktalanul jelzi a polgármesteri hivatallal az adós fizetési képességének és készségének megváltozását. - Folyamatos kapcsolattartása szolgáltatókkal, az önkormányzattal, a máshol működő tanácsadó irodákkal. - Folyamatosan gyűjti azokat az információkat, melyek segíthetik az ügyfeleket az adósságcsapdából való kikerülésben. - Elvégzi adminisztrációs tevékenységét a vonatkozó rendeleteknek megfelelően. - Egyéni esetnaplót vezet a tanácsadó szolgáltatást igénybevevőkről. Szükség esetén (gondozás) megköti az együttműködési megállapodást az ügyfelekkel. Minden hónap 20-án kimutatást készít az adósok kötelezettségeinek teljesítéséről, az önrész ill. a folyó havi befizetésekről. A belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenlét ívet, a munkanaplót. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. Kötelessége szakmai tudásának, valamint személyiségének állandó fejlesztése, karbantartása. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat, a jogszabályokban meghatározottakat. 17. oldal, összesen: 33

18 1.4. Pszichológus Feladata, hatásköre: - Az intézményben jelentkező egyének és családok számára igény szerint pszichológiai konzultációt tart, a szükséges esetekben biztosítja pszichológiai gondozásukat. - Szükség esetén tesztvizsgálatok végez a pszichológiai exploráció folyamán. - A vizsgálati munka lezárása után konkrét segítséget nyújt a probléma meghatározásához, megállapodást köt az ügyfelekkel a további közös munkára vonatkozóan. - Egyéni konzultáció keretében szakmai segítséget ad a családgondozást végző munkatársaknak, igény és lehetőség szerint bekapcsolódik a gondozási folyamatba. - Hetente esetmegbeszélő csoportot vezet (két részben) a családsegítő Központ munkatársai számára. - Szükség esetén részt vesz a központban működő kiscsoportok, klubok munkájában. - Elvégzi a munkakörére vonatkozó adminisztrációs feladatokat, valamennyi családill. egyéni gondozásról feljegyzéseket készít, írásban rögzíti megfigyeléseit. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. Kötelessége szakmai tudásának, valamint személyiségének állandó fejlesztése, karbantartása. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal. - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével öszefüggésben megbízza. Felelős: - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Jogász /Megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott/ - Feladata: - Jogi tanácsadás az intézmény székhelyén és telephelyein a rászoruló családokat érintő - kérdésekben - munkajog - családjogi kérdések /válás, öröklés, eltartási szerződés, stb./ - lakhatási ügyek - A megbízó tevékenységéhez kapcsolódó és a megbízóhoz forduló egyéni ügyeiben való - jogi ügyekben történő tanácsadás. 18. oldal, összesen: 33

19 - Konzultál a családgondozókkal a gondozás során felmerülő jogi kérdésekben. A Módszertani Osztály vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakör Módszertani munkatárs Feladata: - Kialakítja és működteti a Módszertani Központ számítógépes szakmai információs adatbázisát. - Szükségletfelmérés alapján kialakítja a Módszertani Központ továbbképzésének rendszerét, szakmai műhelyeket, konferenciákat szervez. - Az intézmény elemző-értékelő munkájához segédanyagokat készít, elemzéseket végez. - Koordinálja a felkért szakértők munkáját. - Elvégzi az adminisztrációs feladatokat, dokumentálja a szakmai megkereséseket, előkészíti a megbízási szerződéseket. Bonyolítja az elektronikus levelezést. Hatásköre: - Elkészíti a módszertani munkával kapcsolatos költségtervet. - Kapcsolatot tart a médiával. - Részt vesz és képviseli a Módszertani Központot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet műhelymunkáiban. Felelős: - Felelős az általa közölt szakmai információk jogszabályi megfeleléséért, szakszerűségéért és pontosságáért, a szakmai adatbázis aktualizálásáért. - Felel a reá bízott intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért. 2. A Gyermekjóléti Központ vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök 2.1. Családgondozó Feladata: A) Általános szolgáltatásban: A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban nevelkedésének elősegítése érdekében részt vesz: történő - A gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintű tájékoztatásban, a gyermekek és szüleik támogatásához való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítésében, a támogatások célszerű felhasználására való felkészítésben. 19. oldal, összesen: 33

20 - Pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáson, vagy annak megszervezésében. - Szabadidős és prevenciós programok szervezésében. - Hivatalos ügyek intézésének segítésében. - A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatásában, tanácsokkal való ellátásában, problémái megoldásának közreműködésében. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - Részt vesz a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében, a jelző rendszeri együttműködést biztosítja. - Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, veszélyeztetettségét, egyéb ellátások iránti szükségleteit. - A veszélyeztetettséggel kapcsolatos jelzést fogadja, intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt. - Feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, megoldásukra javaslatot készít. - Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatait. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - Meghallgatja a gyermekek panaszát, és orvoslása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. - Családgondozást végez személyes segítő kapcsolat keretében, tervezett módon, a gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. - Esetkonferenciát tart a gondozásban lévő gyermek és családja ügyében. - Együttműködik a helyettes szülői tanácsadóval. - Segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. - Közreműködik családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, különösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. - Elkészíti védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, és a jegyző által történő kirendelés esetén ellátja a családgondozást. - Felkérésre környezettanulmányt készít. - Kezdeményezi az egészségügyi és szociális ellátás igénybe vételét különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozást. - Javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - Családgondozást biztosít a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállításához. - Együttműködik az otthont nyújtó ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézményekkel. - Utógondozást biztosít a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. - Felkérésre megvizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. - Részt vesz szakmai felkészültsége érdekében továbbképzéseken. - Segíti, irányítja a családgondozói asszisztens munkáját. Adminisztrációs feladatok: 20. oldal, összesen: 33

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben