Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja"

Átírás

1 Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok

2 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. l. Illetékességi és működési területe: Alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti alapellátásban gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében; Debrecen Megyei Jogú Város Közigazgatási területe A regionális módszertani feladatok tekintetében: Szabolcs-Szatmár-Bereg,, Hajú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyék közigazgatási területe 2. Alapító, fenntartó szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Felügyeleti szerve: Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése A regionális módszertani feladatok tekintetében: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 3. Az intézmény Szt., illetve Gyvt. szerinti besorolása: szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti alapellátás 4. Az intézmény Szt. és Gyvt. szerinti típusa: családsegítés / szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás 5. Ellátandó alaptevékenység: megnevezés KSH által kiadott gazdasági TEÁOR-ban meghatározott szakágazati besorolás: Szociális ellátás elhelyezés nélkül Szakágazat száma Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül alapvető szakfeladat Családsegítés (családsegítő központ, gyermekjóléti központ) szakfeladat Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (szállásnyújtás nélküli szociális és gyermekjóléti szolgáltatások) szakfeladat Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 2. oldal, összesen: 33

3 6. Végezhető vállalkozási tevékenysége: Nem folytat vállalkozási tevékenységet. 7. Vállalkozási tevékenység mértéke: - 8. Gazdálkodási jogköre: Részben önállóan gazdálkodó előirányzatai felett részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv, személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatokat a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye látja el. A munkamegosztás, a felelősségvállalás rendjét, valamint az előirányzat feletti jogkör gyakorlásának rendjét az alapító okirat mellékletét képező együttműködési megállapodás rögzíti. 9. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A vezető kinevezéséről és megbízásáról nyilvános pályázat alapján a Közgyűlés dönt. A kinevezés és megbízás jelenleg határozott időtartamra, 5 évre szól. 10. Feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon megnevezése: a.) a fenntartó szerv tulajdonában lévő feladatellátást szolgáló vagyon: /10/A/4 hrsz-ú Debrecen, Mester u. 1. szám alatti 474 m2 területű ingatlan hrsz-ú Debrecen, Monostorpályi u. 110.sz. alatt lévő 754 m2 területű ingatlanból 67 m2 nagyságú terület /140/A/368 hrsz-ú Debrecen, Kishegyesi u. 42. fszt. 33.sz. alatti 107 m2 nagyságú terület hrsz.-ú Debrecen, Pacikert utca 1. szám alatti 3826 m2 területű ingatlan b.) nem fenntartói tulajdonban lévő feladatellátást szolgáló, használatra átadott ingatlan: /A/15 hrsz-ú Debrecen, Víztorony u. 15. sz. alatti 164 m2 területű ingatlan 11. Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed: a kezelésben lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek (elidegenítés, megterhelés) tekintetében a mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. 12. Azonosító adatok: Szakágazat: 8532 Törzsszám: Bankszámlaszám: Adószám: Statisztikai szám: Társadalombizt.folyószámla szám: oldal, összesen: 33

4 II. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai A) Szakmai feladat ellátását biztosító egységek: 1. Családsegítő Központ / Szociális Információs Szolgáltatás (Módszertani Osztály) 2. Gyermekjóléti Központ /Gyermekek napközbeni ellátása/ 1. Családsegítő Központ (regionális módszertani feladatokra kijelölve) / Szociális Információs Szolgáltatás Tevékenységét a vezetőjének közvetlen irányításával végzi. Ellátási területén szociális információs szolgáltatást nyújt. A Családsegítő Központ általános és speciális szolgáltatásokat nyújt a működési területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. Az általános és speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó munkamegosztást, a felelősöket a munkaköri leírások tartalmazzák. Szociális információs szolgáltatás A szociális információs szolgáltatás keretében részletes tájékoztatást kell nyújtani - az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban - a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről, - a helyben nem elérhető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról, - a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban, - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról, - ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. Általános segítő szolgáltatási feladatok - A megelőző tevékenység körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyének és családok életében nagyszámban 4. oldal, összesen: 33

5 jelentkező problémák okait, jelzi őket az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szervezet felé. - Észlelő- és jelzőrendszert működtet. - Az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, a jelentkező problémák megszüntetése érdekében tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. - Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt. - Segítséget nyújt a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek vitelében. - Meghallgatja az egyén, a család panaszát, lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében. - Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldását. - Egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatok körében elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményezi az önkormányzatnál kötelezőnek nem minősülő új szolgáltatások, speciális ellátások megszervezését. - Pszichológiai, jogi tanácsadást biztosít. Speciális segítő szolgáltatási feladatok - A szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatásokat biztosít, a gyermekeket nevelő családok számára speciális programokat szervez - A tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, a fiatal munkanélküliek számára egyéni esetkezelés és speciális csoportok szervezésével, működtetésével nyújt segítséget. - Ellátja a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak együttműködési kötelezettségéből fakadó feladatokat. - Az adósságterhekkel küzdők számára tanácsadást és életviteli klubot működtet. - Ellátja az adósságcsökkentési támogatásban részesülők együttműködési kötelezettségéből fakadó feladatokat. - A lakhatási problémákkal küzdők segítésére működteti a lakhatási programot peresítés vagy végrehajtás alatt álló családok számára. - A fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők és családtagjaik részére tanácsadást nyújt. - A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben levő családokat segítő szolgáltatásokat szervez. - Ifjúsági tanácsadást biztosít, információs szolgáltatást nyújt. Egyéb feladatok: - Gyakorlóhelyet biztosít a szociális szférához kapcsolódó közép- és felsőfokú iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevők számára. - Az önkormányzat megbízása alapján környezettanulmányokat készít az ellátási területen. Módszertani Osztály tevékenysége a családsegítő központ keretei között történik (intézményi szintű feladatok ellátása, regionális családsegítői módszertani feladatok ellátása) Részt vesz az intézményről szóló, az intézmény munkájához kapcsolódó elemzések, felmérések előkészítésében, lebonyolításában, értékelésében. 5. oldal, összesen: 33

6 Segíti illetékességi területén (Észak-alföldi régió) általános jelleggel, vagy a kijelölés során meghatározott speciális szakterület vonatkozásában a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat biztosító intézmények szakmai munkáját. Feladatai: - Figyelemmel kíséri az alap- és szakellátásokat érintő tudományos kutatásokat, publikációkat, a modell értékű új kezdeményezéseket, továbbá szorgalmazza mind szélesebb körű megismerésüket és gyakorlati alkalmazásukat. - Segítséget nyújt új ellátások megszervezésében, új módszerek bevezetésében. - Információt gyűjt területe szociális ellátórendszerének sajátosságairól, problémáiról, a területén alkalmazott módszerekről, gondozási tevékenységről. - Szakértőként közreműködik a szociális intézmények szakmai ellenőrzésében. - Segítséget nyújt a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában. - Segíti a kijelölt feladatok tekintetében a területén levő szociális intézmények szakmai munkáját, tanácsot ad szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben. - Javaslatot dolgoz ki a hiányzó ellátások megszervezésére, a szociális ellátórendszer fejlesztésére. - Tanácskozásokat, konferenciákat szervez. - Figyelemmel kíséri a pályázatokat, minősítési felhívásokat és segíti azok lebonyolítását. - Szerkeszti és megjelenteti a Menta módszertani hírlevelet. - Közreműködik a családsegítés területén dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjének, továbbképzésének megszervezésében. - Regionális szintű családsegítő módszertani feladatokat lát el. - Felkérésre szakértőként részt vesz a családsegítő szolgáltatások/szolgálatok szakmai ellenőrzésében. - Segítséget ad a kijelölt feladatok tekintetében a családsegítő szolgáltatások/szolgálatok szakmai munkájában, tanácsadás szakmai kérdésekben, gondozási módszerekben. 2. Gyermekjóléti Központ: Tevékenységét vezetőjének közvetlen irányításával látja el. A Gyermekjóléti Központ általános és speciális szolgáltatásokat nyújt. Az általános és speciális szolgáltatások nyújtására vonatkozó munkamegosztást, a felelősöket a munkaköri leírások tartalmazzák. A Gyermekjóléti Központ összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi, oktatásinevelési intézményekkel és szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Általános szolgáltatás: - A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét figyelemmel kíséri. Tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, és segíti a hozzájutást. Meghallgatja és orvosolja a gyermekek panaszát. Megszervezi a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást és a hozzájutást. Segíti a szociális válsághelyzetű várandós anyát, a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz a hozzájutást. Szabadidős programokat szervez, hivatalos ügyek intézését segíti, felkérésre környezettanulmányt készít. 6. oldal, összesen: 33

7 - A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: észlelő- és jelzőrendszert működtet, tagjai együttműködését megszervezi, tevékenységüket összehangolja. Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az egészségügyi szolgáltatás, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a közoktatási intézmények, a rendőrség, ügyészség, bíróság, a menekülteket befogadó állomás, a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő és jelzőrendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárja, azok megoldására javaslatot dolgoz ki. Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában. Segíti a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatait. Szakmaközi megbeszélést (évente 6 alkalommal), esetkonferenciát (szükség szerint) és tanácskozást (évente 1 alkalommal) szervez. - A veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával a gyermek problémáit rendezi, a családban jelentkező működési zavarokat ellensúlyozza családgondozás keretében. A védelembe vett gyermek gondozási- nevelési tervét elkészíti. A családi konfliktusok megoldását elősegíti válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében. Egészségügyi, szociális ellátást - különösen családsegítő szolgáltatást -, valamint hatósági beavatkozást kezdeményez. Javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyre, vagy annak megváltoztatására. Az esetfeltárás, az esetvezetés megkönnyítése céljából családgondozók és pszichológus-szakember részvételével hetente belső esetmegbeszélést tart. - A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása érdekében: családgondozást végez a gyermeknevelési körülmények megteremtése, javítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása érdekében, elősegíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését. - A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Speciális szolgáltatás: - Utcai és lakótelepi szociális munka: a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek felkutatását segíti. A gyermekek lakókörnyezetében és a gyermekjóléti központban a kallódás, csellengés megelőzésére a szabadidő hasznos eltöltését segítő prevenciós programokat szervez, lehetőség szerint a gyermek családját is bevonva. - A lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatását, lakóhelyére történő visszakerülését elősegíti, szükség esetén átmeneti gondozását vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítését kezdeményezi. - Kapcsolattartási ügyelet: találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, nagyszülő, egyéb kapcsolattartó számára. A szolgáltatás igénybe vehető az érintettek kérésére, illetőleg a bíróság vagy a gyámhivatal határozata alapján. 7. oldal, összesen: 33

8 Gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció), konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást, önálló szakmai módszertani programmal rendelkező kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt. - Kórházi szociális munka: a szülészeti és nőgyógyászati osztályon a szociális válsághelyzetben levő anyát és gyermekét segíti, gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. - Készenléti szolgálat működtetése: nyitva tartási időn túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás céljából. Gyermekek napközbeni ellátása 3. Egyéb feladatok ellátása: Az irodai, ügyviteli és szállítási feladatokat ellátók munkájukat közvetlenül az intézmény igazgatójának irányításával végzik. Ellátják az intézményi szintű irodai, ügyviteli, gondnoki ill. a terepmunkához és a módszertani munkához kapcsolódó személyszállítási feladatokat. Együttműködési megállapodás alapján, mely létrejött a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye önálló gazdálkodó intézménye, valamint a DMJV Családsegítő Központja mint részben önállóan gazdálkodó részjogkörű önkormányzati intézmény között, a gazdasági ügyintéző, összekötő közreműködésével ellátják a gazdálkodással összefüggő feladatokat. Ellátják az intézmény kezelésében lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan és vagyon kezelésével és működtetésével kapcsolatos technikai feladatokat. III. 8. oldal, összesen: 33

9 Az intézmény vezetője, valamint az intézményvezető közvetlen irányításával működő munkakörök A) Az intézmény vezetőjének feladata, hatásköre, felelőssége A fenntartó által pályázati eljárás útján határozatlan időre megbízott vezető. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, feladat- és hatásköre kiterjed az intézmény valamennyi szervezeti egységére és dolgozójára. Feladata: - Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az intézmény szervezeti egységeinek munkáját. - A Kjt.alapján ellátja a munkáltatói feladatokat valamennyi dolgozóra vonatkozóan. - Értékeli az intézmény feladatmutatóit, elemzi a működés szakmai hatékonyságát. - Megszervezi a belső ellenőrzés rendszerét. - Képviseli az intézményt a felettes szervek, a társadalmi szervezetek előtt és a médiában - Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a fenntartó számára az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és egyéb szabályzatait. - Elkészíti a továbbképzésre kötelezett dolgozók éves továbbképzési tervét a költségvetés éves képzési normatívájának ismeretében. - Megszervezi a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását. - Kapcsolatot tart a fenntartó önkormányzattal, a városban működő szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási, nevelési, munkaügyi intézményekkel, a rendőrséggel, ügyészséggel, az egyházi és civil szervezetekkel. - Kapcsolatot tart a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye igazgatójával és gazdasági vezetőjével, az Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében. Hatáskörének közvetlen gyakorlása: - Vezeti és irányítja az intézményt. - Gyakorolja a munkáltatói jogkört valamennyi közalkalmazottra vonatkozóan. - Kötelezettséget vállal a költségvetési előirányzat terhére a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Felelőssége: - A beosztásával járó feladatokat legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályi és fenntartói előírásoknak megfelelően, szakszerűen és felelősségteljesen köteles ellátni. - Felelős az intézmény valamennyi szervezeti egységének szakszerű működéséért, a munkáltatói intézkedések szakszerűségéért, a költségvetési előirányzat betartásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért. - Szakmai és gazdasági tervezési és beszámolási kötelezettsége van. 9. oldal, összesen: 33

10 B) Az intézményvezető közvetlen irányításával működő munkakörök 1. Családsegítő Központvezető Feladata - A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a Családsegítő Központ mint önálló szakmai és szervezeti egység munkáját. - Működteti a jelző rendszert, tagjainak képviselőivel szakmai kapcsolatot tart. - Koordinálja az esetelosztást, ellenőrzi a feladatok végrehajtását és a dokumentáció vezetését. - Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - Elkészíti a Családsegítő Központ heti munkarendjét, szakmai konzultációt vezet heti egy alkalommal vagy igény szerint. - Összeállítja a Központ éves beszámolóját. - Megszervezi a családgondozók rendszeres továbbképzését és tapasztalatcseréjét. Hatásköre: - A különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartásban képviseli a Családsegítő Központ érdekeit. - Részt vesz munkatársai kiválasztásában. - Jóváhagyja a Családsegítő Központ munkatársainak szabadságkérelmét. - A családsegítő szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szakmai anyagok tekintetében kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. - A Gyermekjóléti Központ vezetőjével hetente egyezteti a két központ együttműködését. - Központvezetőként tagja az intézményvezetői team-nak. Felelős: - Felelős az intézményben folyó és terepmunka, valamint a telephelyek közötti szakmai munka összehangolásáért. - Feltárja a feladatellátással kapcsolatos problémákat, intézkedik megszüntetésükről, esetenként továbbítja az intézményvezető felé. - Vezetői feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ismereteinek fejlesztésével, legjobb tudása szerint köteles ellátni. - Gondoskodik a Családsegítő Központ kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról. - Felelős az ellátottak jogainak védelméért. - Gondoskodik a személyes adatok védelméről. 2. Módszertani Osztály vezetője Feladata: - Irányítja a Módszertani Osztály munkáját, a családsegítés regionális módszertani feladatainak ellátását. - A módszertani munkára vonatkozóan stratégiai tervet és szakmai programot készít. - Elkészíti a Módszertani Osztály éves munkatervét. 10. oldal, összesen: 33

11 - Kapcsolatot tart a megyei módszertani alközpontok vezetőivel. - Koordinálja a módszertani munkatársak és a szakértők munkáját, javaslatot tesz munkaköri feladataik meghatározására. - Részt vesz jogszabályok szakmai előkészítésében, azok végrehajtásáról jelzéseket ad az ágazati minisztérium részére. - Szakmai beszámolót készít a fenntartó és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium részére. - Részt vesz a terület szakmai koncepciójának kidolgozásában, kapcsolatot tart az ellátási területen dolgozó szervezetek vezetőivel. Hatásköre: - Feladatát az igazgató közvetlen utasítása szerint önállóan látja el. - A magasabb vezetőt távollétében helyettesíti. - Koordinálja és ellenőrzi az intézmény munkatársainak pályázati tevékenységét. Felelős: - Felelős a Módszertani osztály szakmai munkájának színvonaláért, az éves munkatervi feladatok végrehajtásáért. 3. Gyermekjóléti Központvezető Feladata - A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a Gyermekjóléti Központ mint önálló szakmai és szervezeti egység munkáját, működteti a speciális szolgáltatásokat. - Működteti az észlelő és jelző rendszert, tagjainak képviselőivel szakmai kapcsolatot tart, lebonyolítja a gyermekvédelmi tanácskozást, szakmaközi megbeszéléseket és esetkonferenciát szervez. - Koordinálja az esetelosztást, ellenőrzi a feladatok végrehajtását és a dokumentáció vezetését. - Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi szolgáltatókkal, nevelési-oktatási intézményekkel, hatóságokkal - Elkészíti a Gyermekjóléti Központ heti munkarendjét, szakmai konzultációt vezet heti egy alkalommal vagy igény szerint. - Összeállítja a Központ éves beszámolóját. - Az esetmunka hatékonyságának elősegítése céljából havonta kétszer szakmai megbeszélést szervez. - Megszervezi a családgondozók rendszeres továbbképzését és tapasztalatcseréjét. - Elősegíti a gyermekjogi képviselő munkáját. Hatásköre: - A különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartásban képviseli a Gyermekjóléti Központ érdekeit. - Részt vesz munkatársai kiválasztásában. - Jóváhagyja a Gyermekjóléti Központ munkatársainak szabadságkérelmét. - A gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos szakmai anyagok tekintetében kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. 11. oldal, összesen: 33

12 - A Családsegítő Központ vezetőjével hetente egyezteti a két központ együttműködését. - Központvezetőként tagja az intézményvezetői team-nek. Felelős: - Felelős a benti és terepmunka, valamint a területi irodák közötti szakmai munka összehangolásáért. - Feltárja a feladatellátással kapcsolatos problémákat, intézkedik megszüntetésükről, esetenként továbbítja az intézményvezető felé. - Vezetői feladatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, ismereteinek fejlesztésével, legjobb tudása szerint köteles ellátni. - Gondoskodik a Gyermekjóléti Központ kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáról. - Felelős az ellátottak jogainak védelméért. - Gondoskodik a személyes adatok védelméről. 4. Egyéb munkakörök a) Gazdasági összekötő Jogállása: Feladatát a magasabb vezetője és a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye gazdasági vezetőjének irányításával végzi. Feladata: - Az intézmény pénztárosi feladatának ellátása a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Pénzkezelési Szabályzata szerint. - Alapvető feladata az intézmény működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának lebonyolítása, kezelése, megőrzése, a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások vezetése. - Vezeti a megrendelők könyvet, figyelemmel kíséri a teljesítést. - A személy- és munkaüggyel kapcsolatos bizonylatokat továbbítja a gazdasági egység munkaügyi ügyintézőhöz. - Vezeti a munkából való távollét és a tartós bér nyilvántartását, az intézményt érintő saját hatáskörű előirányzat módosításokat. - Elvégzi a beérkező számlák alaki, tartalmi és számszaki ellenőrzését. Felelős: Anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogilag a feladatkörébe utalt munkák szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, a bizonylati rend és okmányfegyelem betartásáért, a tulajdon védelméért. b) Adminisztrátor Feladata: - Ellátja az ügykezelési feladatokat, napi ki- és beérkező levelezési, postázási teendőket. - Elvégzi az iratkezeléssel, irattározással járó feladatokat. 12. oldal, összesen: 33

13 - Nyilvántartást vezet a postai bélyeg felhasználásáról, folyóiratok, közlönyök megjelenéséről. - Elkészíti a rábízott számítógépes és gépelési munkákat. - Jegyzőkönyvet vezet amennyiben szükséges értekezleteken, megbeszéléseken. - Fogadja és továbbítja a faxokat. Felelős: - Az általa használt eszközök szakszerű és biztonságos működéséért. - Titoktartásra kötelezett, megsértése esetén büntető, polgári- és munkajogi felelősséggel - tartozik. c) Gondnok Feladata: - Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről, bizonylat alapján történő átvételéről, nyilvántartásáról. - Felügyel az intézmény állagának megóvására, a szükséges javítások, karbantartások elvégeztetéséről gondoskodik. - Rendezvények alkalmával biztosítja a technikai eszközöket. - Az intézmény kulcsairól nyilvántartást vezet, felügyeli a riasztó rendszer működését. - Gondoskodik az intézményi személygépkocsi üzemeltetéséről, esetenként vezetését is ellátja. - Felel az intézmény tisztaságáért. - Az intézmény Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzata alapján ellátja a tűzvédelmi felelősi és a munkavédelmi felelősi teendőket, gondoskodik a dohányzásra vonatkozó szabályok betarttatásáról. - Előkészíti a selejtezést, leltározást, a tárgyi eszközökről és készletekről analitikus nyilvántartást vezet. Felelős: - Az intézményi tulajdon megóvásáért, a bizonylati fegyelem betartásáért. - A működést akadályozó hiányosságok megszüntetéséért. d) Gépkocsivezető Feladata: - Vezeti az intézményi tulajdonú személygépkocsit, gondoskodik karbantartásáról. Felelős: - A gépkocsi vezetése során felelős a közúti közlekedési szabályok betartásáért. - Felel minden olyan kárért, amelyet a rá vonatkozó jogszabályok megsértésével okoz. - Titoktartásra kötelezett, megsértése esetén büntető-, polgári, és munkajogi felelősséggel tartozik. 13. oldal, összesen: 33

14 IV. A Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ, valamint a Módszertani osztály vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök 1. A Családsegítő Központ vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök: 1.1. Családgondozó Szociális Információs Szolgáltatás keretében a.) A szociális információs szolgáltatás keretében feladata, hatásköre: Részletes tájékoztatást nyújt: - az Szt.-ben illetve a Gyvt.-ben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban. - a helyben igénybe vehető ellátások és szolgáltatások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről - a helyben igénybe vehető ellátások, szolgáltatások elérhetőségéről és igénybevételük módjáról - a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban - az ellátás megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről - az ellátások igényléséhez szükséges iratokról - ifjúsági ügyekben. Ha a tájékoztatást kérő személy által igényelt szociális szolgáltatás helyben nem érhető el, a szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. b.) Speciális feladatok - az intézményt felkereső résig és új ügyfelek fogadása, irányítása a központokhoz, jogászokhoz, pszichológusokhoz, tanácsadókhoz, - az intézmény telefonközpontjának kezelése, telefonon információ adás, tájékoztatás, - az ügyfélforgalom naprakész nyilvántartása (számítógépes forgalmi napló) - ügyintézés segítése a különböző formanyomtatványok kitöltésében kérvények, fellebbezések stb. elkészítésében segítségnyújtás, - különféle adatlapok, nyomtatványok folyamatos beszerzése és pótlása, - közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 14. oldal, összesen: 33

15 c.) Egyéb feladatok - Speciális problémák felmerülése esetén jelzéssel él a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családgondozói felé - Elvégzi az adminisztrációs feladatokat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. - Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős a törvényes működésért, az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Családgondozó Feladata, hatásköre: - Munkáját a szociális igazgatással összhangban, annak munkáját segítve, az ügyfelek érdekeit képviselve végzi. - A feltárt és megismert szociális problémák megoldása érdekében kezdeményezi új szolgáltatások bevezetését, vagy a meglévők módosítását, javaslatait megbeszéli a vezetővel, hogy az önkormányzat felé továbbíthassa. - Az ügyfélfogadás során fogadja és meghallgatja az ügyfeleket és intézkedik az alábbiak szerint, illetve szükségnek megfelelően. - A szociális probléma megoldását a klienssel együttműködve folytatja, elismerve és támogatva annak önállóságára, felelősségérzetére, aktivizálva belső erőforrásait. - Felvilágosítja a családot, hogy reálisan lássák helyzetüket, a probléma természetétől függően önállóan, vagy az intézmény más tagjaival együttműködve végzi munkáját. - Együttműködik a konfliktus helyzetben lévő családokkal kapcsolatot tartó nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátó intézményekkel, mindkét irányban közvetítő kapcsolatfelvevő szerepet vállal. - Közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatok elkészítésében, az azokban megfogalmazott célok, feladatok végrehajtásában. - Klubok, csoportok szervezése, lebonyolítása. - Külterületen végzett munka - Pályázati figyelés, pályázati anyagok összeállítása, döntésre történő előkészítése. - Megbízás esetén módszertani feladatokat lát el. - Elvégzi adminisztrációs tevékenységét a vonatkozó rendeleteknek megfelelően. Valamennyi kliensről nyilvántartást készít, rögzíti megfigyeléseit, tapasztalatait a kapcsolódó személyek, intézmények véleményét, a kliensre vonatkozó fontosabb információkat. Kötelezően használt dokumentumok: esetnapló, együttműködési 15. oldal, összesen: 33

16 megállapodás, nyilatkozat. A belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenléti ívet, a munkanaplót. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős a törvényes működésért, az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Szociális segítő Feladata, hatásköre: - Információnyújtásban, információszolgáltatásban, az intézmény és a család közötti kapcsolattartásban, valamint családgondozói irányítás mellett a konkrét esetvitelben, csoportfoglalkozásokban nyújt segítséget. - Bekapcsolódik a területi munkába, irányítás mellett a családok otthonában szociális esetvezetési feladatokat lát el. - Más intézmények szakembereivel megfelelő munkakapcsolatot alakít ki, s együttműködik annak fenntartásában és fejlesztésében - Bekapcsolódik a helyzetmegítélési és döntési folyamatokba, amelyekben a reális helyzet és az elméleti ismeretek integrálására törekszik - Munkájáról adminisztrációs nyilvántartást vezet: a belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenléti ívet, a munkanaplót. - Közreműködik szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi, ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Felelős: 16. oldal, összesen: 33

17 - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Adósságkezelési tanácsadó Feladata, hatásköre: - Tanácsadással segíti az ügyfeleket az adósság felhalmozásának megelőzésében, a meglevő adósságterhek csökkentése érdekében. - Részletes tanácsadást ad az adósnak az adósságkezelésről - Megoldási stratégiákat dolgoz ki és megismerteti azokat az adósokkal és a szolgáltatókkal. - Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart. Ennek keretében havonta legalább egyszer személyes találkozás útján is figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, az adós fizetési kötelezettségének teljesítését. - Közvetítő szerepet tölt be az adósok és a hitelezők között. - Haladéktalanul jelzi a polgármesteri hivatallal az adós fizetési képességének és készségének megváltozását. - Folyamatos kapcsolattartása szolgáltatókkal, az önkormányzattal, a máshol működő tanácsadó irodákkal. - Folyamatosan gyűjti azokat az információkat, melyek segíthetik az ügyfeleket az adósságcsapdából való kikerülésben. - Elvégzi adminisztrációs tevékenységét a vonatkozó rendeleteknek megfelelően. - Egyéni esetnaplót vezet a tanácsadó szolgáltatást igénybevevőkről. Szükség esetén (gondozás) megköti az együttműködési megállapodást az ügyfelekkel. Minden hónap 20-án kimutatást készít az adósok kötelezettségeinek teljesítéséről, az önrész ill. a folyó havi befizetésekről. A belső előírásoknak megfelelően vezeti a jelenléti ívet, a terepmunka jelenlét ívet, a munkanaplót. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. Kötelessége szakmai tudásának, valamint személyiségének állandó fejlesztése, karbantartása. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével összefüggésben megbízza. Elvégzi mindazokat a teendőket, amelyeket külön jogszabály vagy a vezető munkakörébe utal. Felelős: - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat, a jogszabályokban meghatározottakat. 17. oldal, összesen: 33

18 1.4. Pszichológus Feladata, hatásköre: - Az intézményben jelentkező egyének és családok számára igény szerint pszichológiai konzultációt tart, a szükséges esetekben biztosítja pszichológiai gondozásukat. - Szükség esetén tesztvizsgálatok végez a pszichológiai exploráció folyamán. - A vizsgálati munka lezárása után konkrét segítséget nyújt a probléma meghatározásához, megállapodást köt az ügyfelekkel a további közös munkára vonatkozóan. - Egyéni konzultáció keretében szakmai segítséget ad a családgondozást végző munkatársaknak, igény és lehetőség szerint bekapcsolódik a gondozási folyamatba. - Hetente esetmegbeszélő csoportot vezet (két részben) a családsegítő Központ munkatársai számára. - Szükség esetén részt vesz a központban működő kiscsoportok, klubok munkájában. - Elvégzi a munkakörére vonatkozó adminisztrációs feladatokat, valamennyi családill. egyéni gondozásról feljegyzéseket készít, írásban rögzíti megfigyeléseit. - Szakmai felkészültsége érdekében részt vesz konferenciákon, továbbképzéseken. Rendszeresen tanulmányozza a szakirodalmat, a szakmai folyóiratokat. Megismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos rendelkezéseket, jogszabályokat. - Részt vesz a központ vezetője által meghatározott értekezleten, megbeszélésen, továbbképzésen. Kötelessége szakmai tudásának, valamint személyiségének állandó fejlesztése, karbantartása. - Munkáját a munkavédelmi előírásoknak megfelelően végzi. - Ismeri és használja munkájában a számítógépet. - Az általa használt eszközökért felelősséget vállal. - Ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel vezetője munkakörével öszefüggésben megbízza. Felelős: - Felelős az általa biztosított szolgáltatások szakmai színvonaláért. Szükség esetén igénybe vesz szakkonzulensi tevékenységet. - Betartja a titoktartásra vonatkozó szabályokat és a személyiségi jogokra vonatkozó törvényi előírásokat Jogász /Megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott/ - Feladata: - Jogi tanácsadás az intézmény székhelyén és telephelyein a rászoruló családokat érintő - kérdésekben - munkajog - családjogi kérdések /válás, öröklés, eltartási szerződés, stb./ - lakhatási ügyek - A megbízó tevékenységéhez kapcsolódó és a megbízóhoz forduló egyéni ügyeiben való - jogi ügyekben történő tanácsadás. 18. oldal, összesen: 33

19 - Konzultál a családgondozókkal a gondozás során felmerülő jogi kérdésekben. A Módszertani Osztály vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakör Módszertani munkatárs Feladata: - Kialakítja és működteti a Módszertani Központ számítógépes szakmai információs adatbázisát. - Szükségletfelmérés alapján kialakítja a Módszertani Központ továbbképzésének rendszerét, szakmai műhelyeket, konferenciákat szervez. - Az intézmény elemző-értékelő munkájához segédanyagokat készít, elemzéseket végez. - Koordinálja a felkért szakértők munkáját. - Elvégzi az adminisztrációs feladatokat, dokumentálja a szakmai megkereséseket, előkészíti a megbízási szerződéseket. Bonyolítja az elektronikus levelezést. Hatásköre: - Elkészíti a módszertani munkával kapcsolatos költségtervet. - Kapcsolatot tart a médiával. - Részt vesz és képviseli a Módszertani Központot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet műhelymunkáiban. Felelős: - Felelős az általa közölt szakmai információk jogszabályi megfeleléséért, szakszerűségéért és pontosságáért, a szakmai adatbázis aktualizálásáért. - Felel a reá bízott intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért. 2. A Gyermekjóléti Központ vezetőjének közvetlen irányításával működő munkakörök 2.1. Családgondozó Feladata: A) Általános szolgáltatásban: A gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, a családban nevelkedésének elősegítése érdekében részt vesz: történő - A gyermeki jogokról, a támogatásokról és az ellátásokról való folyamatos, városi szintű tájékoztatásban, a gyermekek és szüleik támogatásához való hozzájutásának, és a jogaik érvényesítésének segítésében, a támogatások célszerű felhasználására való felkészítésben. 19. oldal, összesen: 33

20 - Pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés, családtervezési, egészségügyi problémák, továbbá a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáson, vagy annak megszervezésében. - Szabadidős és prevenciós programok szervezésében. - Hivatalos ügyek intézésének segítésében. - A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatásában, tanácsokkal való ellátásában, problémái megoldásának közreműködésében. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - Részt vesz a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetésében, a jelző rendszeri együttműködést biztosítja. - Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, veszélyeztetettségét, egyéb ellátások iránti szükségleteit. - A veszélyeztetettséggel kapcsolatos jelzést fogadja, intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt. - Feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, megoldásukra javaslatot készít. - Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermek-, és ifjúságvédelmi feladatait. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - Meghallgatja a gyermekek panaszát, és orvoslása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi. - Családgondozást végez személyes segítő kapcsolat keretében, tervezett módon, a gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. - Esetkonferenciát tart a gondozásban lévő gyermek és családja ügyében. - Együttműködik a helyettes szülői tanácsadóval. - Segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. - Közreműködik családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, különösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. - Elkészíti védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, és a jegyző által történő kirendelés esetén ellátja a családgondozást. - Felkérésre környezettanulmányt készít. - Kezdeményezi az egészségügyi és szociális ellátás igénybe vételét különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozást. - Javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - Családgondozást biztosít a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállításához. - Együttműködik az otthont nyújtó ellátást, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézményekkel. - Utógondozást biztosít a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. - Felkérésre megvizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. - Részt vesz szakmai felkészültsége érdekében továbbképzéseken. - Segíti, irányítja a családgondozói asszisztens munkáját. Adminisztrációs feladatok: 20. oldal, összesen: 33

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben