CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal

2 Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az ágazati külön törvények: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv (Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), valamint az egészségügyről szóló évi CLIV tv. (Eü.) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től Egyesített Népjóléti Intézményt alapított. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt., a Gyvt. és az Eü törvények kötelezővé tesznek. Az Egyesített Népjóléti Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. Tv alapján ellátott feladatok: Szociális alapellátás körében: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás: Idősek klubja Nappali melegedő Szociális szakosított ellátás körében: Átmeneti ellátás: Időskorúak gondozóháza Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. alapján ellátott feladatok: Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV tv., a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján ellátott feladatok: Területi védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (nem kötelező állami feladatként) az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatkörébe utalta a civil szervezetek klubjának működtetését. Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatait az alábbi telephelyeken látja el: Az intézmény igazgatása, irányítása, a gazdasági apparátus Makó, Béke u. 9. szám alatt került elhelyezésre. A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások működési helyei: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő szolgálat Deák F. u. 57. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli menedékhely Ardics tanya 2. Gyermekjóléti alapellátások működési helyei: Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. Belvárosi bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi bölcsőde Justh Gy. u. 32. Családok átmeneti otthona Teleki u. 10/B Egészségügyi alapellátások működési helyei: Területi védőnői szolgálat, tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi szolgálat Szent János tér 19. 3

4 I. Makó város bemutatása Makó az ország délkeleti szegletében, Csongrád megyében, a román határ közelében, a Maros-folyó jobb partján fekszik. A város lakosainak száma a évi statisztikai adatok alapján fő. A rendszerváltást követően a városban működő gyárak, ipari üzemek megszűntek illetve átalakultak, felaprózódtak. A kisebb vállalkozások kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, ezért sokan váltak munkanélkülivé illetve kényszervállalkozóvá. Az elmúlt 20 évben egyes vállalkozások megerősödtek, míg vannak amelyek tönkrementek. Ők alkalmazottként helyezkedtek el, feladták az önálló tevékenységet és a vele együtt járó kockázatot. A város egyik legnagyobb munkáltatója az Önkormányzat. Az oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben több mint 1000 fő dolgozik. Az ipari üzemek közül a Gumigyárnak a legnagyobb a foglalkoztatotti létszáma. (kb fő) A nagyobb vállalkozások általában 50 fő alatti alkalmazotti létszámmal dolgoznak. Makó elsősorban mezőgazdasági kisváros. A lakosok hagyma, gabona, kapásnövények, petrezselyemtermeléssel, valamint állattenyésztéssel foglalkoznak. A város jelenlegi területe 229,23 km2, amelyből művelhető terület 196,8 km2. Sajnos a mezőgazdasági termékek feldolgozására a városban nem jött létre feldolgozó üzem. A volt Zöldért telephelyen csak a legegyszerűbb, szakképzettséget nem igénylő segédmunkára van lehetőség. Jelentős az alkalmi munkából élők száma, akik többnyire mezőgazdasági idénymunkások. A város a foglalkoztatás növelése céljából Ipari Parkot hozott létre, ahová megkezdődött az üzemek betelepítése. Jelentős foglalkoztatás növekedést vár a város az új Gyógyfürdő megépülésétől a gyógy turizmus fejlesztésétől. A szakképzetlen munkaerő egy részét továbbra is a mezőgazdasági kistermelők alkalmazzák. A Makói munkavállalókat jó munkamorál jellemzi, szükség esetén még az át-, ill. tovább képezéseket is vállalják. A Családsegítő Szolgálatot egyre több olyan kliens keresi fel, akik elvesztették a munkahelyüket, és a probléma megoldása miatt segítségért fordulnak hozzánk. Makó város lakosainak demográfiai mutatója január 1-ei adatok alapján Összlakosság: fő Nem szerinti megoszlás: - Férfi: Nő: fő 4

5 Családi állapot szerint: - hajadon/nőtlen: fő - házas: fő - özvegy: fő - elvált: fő Kor szerinti megoszlás: év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: 840 fő év között: 78 fő II. Az intézményre (szolgáltatásra) vonatkozó információk A Családsegítő Szolgálat irodája és elérhetősége: Az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálata 6900 Makó, Deák Ferenc utca 57. szám alatt található meg. Telefonszám: 62/ Nyitva tartás: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs Péntek A Családsegítő Szolgálat anyagi feltételei: A családsegítő szolgáltatás ingyenesen és önkéntesen vehető igénybe. A Családsegítő Szolgálat tárgyi és személyi feltételei: A Szolgálat a város központjában található, gyalog, kerékpárral és személygépkocsival is jól megközelíthető. A családgondozók számára egy irodahelyiség és két interjúszoba áll rendelkezésre. Az ügyfeleknek várakozóhelyiség és elkülönített vizes blokk biztosítva van A Szolgálat minden helyiségét megosztva használ a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Családsegítő Szolgálat munkatársai szolgálati kerékpárral rendelkeznek. A Szolgálat rendelkezik 2 darab számítógéppel, internet elérhetőséggel, telefonnal, nagy teljesítményű fénymásolóval, a kliensek személyi anyagainak elhelyezésére szolgáló zárható szekrényekkel. 5

6 A személyes gondoskodást nyújtó személyek létszáma, szakképzettsége: A Családsegítő Szolgálatnál dolgozik egy vezető családgondozó, két szociális munkás és egy szociális asszisztens, továbbá a pszichológus megbízási szerződéssel látja el a feladatait. Két kolleganő jelenleg GYED-en van, helyettesítésük megoldott. A szolgálatvezető és a dolgozók szakképzettsége megfelel az előírásoknak, minden dolgozó szakképzett. A szakmai munkához rendszeres szupervízió, esetmegbeszélés, valamint szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétel biztosított. A továbbképzések ütemezését az évente elkészített továbbképzési terv tartalmazza. III. A Családsegítő Szolgálat célja A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megoldása céljából nyújtott szolgáltatás. IV. Az ellátottak köre Az ellátottak köre kiterjed: Makó város közigazgatási területén élő 18. életévüket betöltött lakosokra. A családsegítő szolgáltatás keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A Családsegítő Szolgálatot főként a 18 és 61 év közötti lakosok keresik fel. A szolgáltatást igénybe vevő személyek döntő többsége házastársi, vagy élettársi kapcsolatban él. Az ügyfelek többsége nagycsaládos, munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű. Többen küzdenek különböző szenvedélybetegségekkel drog, alkohol, játékfüggőség. Az igénybe vevők iskolai végzettségét tekintve, általános iskola nyolc osztályánál kevesebbet 14 %, általános iskola nyolc osztályát végzett 47%, közép- és szakközépiskolát 36%, felső fokú iskolát 3%-a végzett el. V. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Az Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül immár 12 éve működik a Családsegítő Szolgálat. 6

7 Nehéz feladat volt a Szolgálat működésének, tevékenységének megismertetése a lakosokkal. A családgondozók a városi televízión, rádión, szóróanyagokon keresztül ismertették meg a célcsoportokkal a Családsegítő Szolgálatot. Segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, megelőzés, krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A Családsegítő Szolgálat munkatársai évről-évre részt vesznek a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatásában. A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében, a megelőző tevékenységek körében - Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és család életében előforduló probléma okait, és jelzi azokat az illetékes szolgáltatást nyújtó szerv, vagy intézmény felé. - Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, koordinálja, elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek együttműködését a megelőzésben. A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megoldása érdekében - tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjairól. - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - segítséget nyújt az egyénnek a szociális ügyek, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, - meghallgatja az egyén, a család panaszát és segíti annak megoldását - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, ill. konfliktusok megoldását A családsegítő szolgálat egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatai - elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, - támogatja az egészségügyi, a civil szervezetek klubját, az abban résztvevő emberek közösséggé formálását, társadalmi elfogadásukat, - az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a Szt.-ben meghatározott vagy más speciális ellátását - ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít a felnőtt lakosság számára is 7

8 A Családsegítő Szolgálat keretén belül működő egyéb szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Célja: Az adósságkezelési szolgáltatás részeként a lakbér, közös költség, illetve közüzemi díjhátralékot felhalmozó egyének, családok segítése, támogatása adósságuk rendezésében, ismételt hátralékok felhalmozásának megakadályozása. Ellátottak köre: akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, tartozása legalább hat havi és a hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelőző tizennyolc hónapban keletkezett, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. A tanácsadó feladata: - A tanácsadó tájékoztatja az igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, módjáról - Az adósságkezelési támogatás folyósításának időtartama alatt a tanácsadó figyelemmel kíséri az ügyfél adósságcsökkenésének alakulását - Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal illetékes szociális előadójával, az adósságkezelési programban részt vevő közüzemi szolgáltatókkal - Az ügyfél átmeneti fizetőképtelensége esetén a tanácsadó segíti az adóst a fizetésképtelen időszak áthidalásában - Együttműködési szerződést köt a hátralékossal, ezáltal képviseli az ügyfelet a közüzemi szolgáltatóknál - Környezettanulmányt végez - Havonta ellenőrzi, számon kéri és adminisztrálja az együttműködési megállapodásban foglaltakat. Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka A törvény által meghatározott rendszeres szociális segély kérelmének befogadása, elbírálása és folyósítása a helyi önkormányzat feladata. 8

9 Jelenleg a Polgármesteri Hivatal, a Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége, valamint a Szolgálatunk együttesen látja el a feladatkört. A segélyre jogosultnak együttműködési megállapodást kell kötnie a segély folyósítását megelőzően a Családsegítő Szolgálattal. A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottaknak együttműködési kötelezettségük van a Családsegítő Szolgálat tanácsadójával. A tanácsadó a következőkben segíti a klienst: - A munkaerő piacra való reintegráció, beilleszkedést segítő programokkal (csoportos önsegítő és készségfejlesztő foglalkozás, munkavégzésre felkészítő foglalkozás, alkalmi munkavállalást segítő program) - A Munkaügyi Központ helyi Kirendeltségével szoros együttműködés alakult ki, folyamatosan tájékoztatatást kap a tanácsadó az aktuális állás lehetőségekről. VI. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei A Családsegítő Szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi, mely a családsegítő szolgáltatás önkéntes igénybevételét jelenti. A szolgáltatás igénybevételének módja: - térítésmentes, - önkéntesen igénybe vehető, - a családgondozók a lehető legkörültekintőbben eljárva igyekeznek a hozzájuk forduló kliensek problémájának megoldásában segítséget nyújtani. A szolgáltatás igénybevételének megszűnése: - a családgondozás megszűnését a család vagy a személy kéri - a fennálló probléma megszűnik - a család ill. személy gondozási helye megváltozik VII. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Kliensekkel való kapcsolattartás: - Családgondozó által történő személyes felkeresés a család otthonában vagy az intézményben történő fogadás a hozott problémától függő gyakorisággal történik. Együttműködés és kapcsolattartás: - Kiemelkedően jó a kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, - Folyamatos a kapcsolattartás az észlelő-jelzőrendszer tagjaival, o Rendőrsséggel, o Közoktatási intézményekkel, 9

10 o Civil szervezetekkel: ÉFOÉSZ, SINOSZ, Mozgáskorlátozottak helyi szervezete o Önkormányzattal, o Egészségügyi intézményekkel, házi orvosokkal, o Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekkel o Kagylóhéj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Hódmezővásárhely) o Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (Földeák) o SZKTT HSZK Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálattal Ezen intézményekkel heti, illetve havi rendszerességgel telefonon és levél útján tartjuk a kapcsolatot, együttműködésünk kiemelkedően jónak mondható. Kapcsolattartás egyéb megvalósulási formái: A Családsegítő Szolgálat észlelő- és jelzőrendszerrel évente több alkalommal szakmaközi megbeszélést és esetmegbeszélést folytat. VIII. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Az Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül immár 12 éve működik a Családsegítő Szolgálat. Évről-évre folyamatosan nőtt az igénybe vevők száma, akik a Szolgálathoz fordultak segítségért. Sikerült a munkatársaknak elfogadtatniuk segítő tevékenységüket, szakmai tudásukat a makói lakosokkal, továbbá egy jól működő kapcsolatot tudtak kiépíteni a jelzőrendszer tagjaival. A Családsegítő Szolgálatot mára évente fő veszi igénybe, eltérő problémákkal. A szolgáltatást igénybevevők 70%-a rendszeresen kapcsolatban van a családgondozókkal. A Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek a szociális ellátások igényléséhez (társadalombiztosítási ügyek, nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, közgyógyellátás), mentális, életvezetési tanácsadást nyújtanak, szükség esetén, közreműködnek más szakemberek által nyújtott szolgáltatások hozzájutásához. A foglalkoztatási problémák megoldásához a munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek az önéletrajz írásához, állásinterjúra való felkészüléshez. A családgondozók krízis helyzet észlelésekor soron kívüli ellátást kérnek az egészségügyi szolgáltatóktól, más szociális intézményektől. A Családsegítő Szolgálat ruha, bútoradományok, háztartási gépek (hűtőszekrény, televízió, rádió, porszívó, számítógép, vasaló) közvetítésével segít, olyan szociálisan rászoruló családokat, akik saját jövedelmükből ezen eszközöket nem tudják megvásárolni. A Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a krízishelyzetben levő családok lakhatási problémáinak megoldásában. Az évek során több alkalommal érkezett lakossági bejelentés a Szolgálathoz, hogy a város utcáin hajléktalan személyek tartózkodnak. A szociális munkások felkutatják őket, és segítséget nyújtanak nekik, a hiányzó hivatalos okmányaik pótlásához, szociális és egészségügyi ellátások igényléséhez, lakhatásuk megoldásához, munkaerőpiacra történő visszailleszkedésükhöz, családi kapcsolataik rendezéséhez. 10

11 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai minden évben a Nyári Gyermekétkeztetési pályázatnak köszönhetően sok, a Szolgálattal kapcsolatban álló, több gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű családnak tudnak tartós élelmiszert juttatni. A Szolgálat a Gondoskodás Alapítvánnyal együttműködve minden évben karácsonyi adományokat oszt szét a szociálisan rászoruló lakosoknak. A Családsegítő Szolgálat szorosan együttműködik: - a város háziorvosaival, - egyházakkal, - polgármesteri hivatallal, - a városban működő kisebbségi Önkormányzattal - civil szervezetekkel: Magyar Vöröskereszt, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, ÉFOÉSZ, Máltai Szeretetszolgálat Az intézményi integráció nagyban elősegíti a szolgáltatást igénybe vevők ellátását és a gyors, hatékony intézkedést. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást elősegítő ellátás. A közös munka során az adósságkezelési tanácsadó pénzkezelési tanácsokkal látja el ügyfelét, melynek eredményeként belátóbban tud gazdálkodni jövedelmével, ezáltal elkerülhetővé válik az újabb díjhátralékok felhalmozása. A rendszeres szociális segélyben részesülők számára a tanácsadó a beilleszkedést elősegítő program során segítséget nyújt a munkaerő piacra való re-integrációhoz. Csoportos önsegítő és készségfejlesztő, valamint munkavégzésre felkészítő foglalkozásokat szervez, hozzásegítve a munkára képes tartósan munkanélküli személyeket a munka világába történő vissza illeszkedésbe. A program során az aktív korú nem foglalkoztatott személyek segítséget kapnak önéletrajzírásban, felvételi interjúra való felkészülésben. A beilleszkedési programban részt vevő személyek 10 %-a vissza tudott integrálódni a munkaerőpiacra. Az Egyesített Népjóléti Intézményben integráltan működik a Bölcsődei Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügyi Szolgálat, Időskorúak Átmeneti Gondozóháza, a Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely, Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, Tanyagondnoki Szolgálat. IX. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogaival kapcsolatos szabályok A családgondozónak megkülönböztetés nélkül: - tiszteletben kell tartani megkülönböztetés nélkül a kliens akaratát, méltóságát, egyediségét, emberi jogai a segítő szolgáltatás igénybe vétele alatt nem sérülhet, joga van a korrekt, előítélet-mentes, teljes körű családsegítő szolgáltatáshoz - biztosítani kell, hogy a szolgáltatás igénybevétele mindenki számára elérhető legyen - a kliens érdekeit úgy kell képviselni, hogy ezzel ne sérüljenek mások érdekei, 11

12 - a családgondozó titoktartási kötelezettsége vonatkozik minden szóbeli, írásbeli, hang és képanyag rögzített és azokból kikövetkeztethető információra, esettanulmányokra, esetismertetésre - panasz esetén jogorvoslattal élhet az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjénél. A családsegítő szolgálat munkatársai: - közfeladatot ellátó személynek minősül, megilleti a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, - az intézmény gondot fordít a szakdolgozók mentális állapotára, rekreációjára: burn out (kiégés) ellen rendszeresen szupervíziót biztosít - az intézmény biztosítja a dolgozók rendszeres szakmai továbbképzését - a munkáltató megfelelő munkakörülményeket és munkafeltételeket biztosít: számítógép, internet, szakmai folyóiratok, hírlevelek állnak a dolgozók rendelkezésére - a munkáltató biztosítja a munkaruhát és a munkavégzéshez szükséges közlekedési eszközt X. Az intézményi integráció és szervezeti struktúra bemutatása Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatai három, szakmailag teljesen elkülönülő csoportot alkotnak, ezek a következők: Az Szt. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások A Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekvédelmi alapellátások Az Eü. tv. hatálya alá tartozó egészségügyi alapellátások Az egyes szakmai egységek élén szakmai vezetők állnak, akik szakmailag irányítják a hozzájuk rendelt munkatársakat. Az intézmény strukturális tagozódását az organogram tartalmazza. Az organogram bemutatja az egyes szakmai vezetőkhöz rendelt feladatokat, és az általuk irányított szakemberek körét. Nappali gondozási szolgálat Vezető gondozónő - házigondozók - klubgondozók - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyeleti szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezető családgondozó - családgondozók - hajléktalan ellátásban foglalkoztatott szociális munkás, portás - Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott családgondozók, gondozónők - Tanyagondnoki szolgáltatásnál foglalkoztatott tanyagondnok - Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók 12

13 (a gyermekjóléti szolgálat, mint szakmailag önálló szervezeti egység élén csoportvezető családgondozó áll) Bentlakásos gondozási szolgálat Vezető gondozónő - gondozónők - takarítók Bölcsődei szolgálat Vezető gondozónő - gondozónők - kisegítő dolgozók Védőnői szolgálat Vezető védőnő - területi védőnők - takarítónők Iskola-egészségügyi szolgálat Szolgálatvezető orvos - iskolaorvos - iskolavédőnő Intézményi étkeztetés Élelmezésvezető - élelmezési raktáros - élelmezési adminisztrátor - főszakács - szakácsok - konyhalányok Gazdasági ellátó szolgálat Gazdasági ellátó szolgálat vezető - könyvelő - adatrögzítő - munkaügyi előadó - pénztáros - gondnok (a gondnok csoportvezetőként az alábbi dolgozók munkáját irányítja: szakmunkások, gépkocsivezetők, udvaros, takarítók) 13

14 A szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszámát és szakképzettségét az alábbi táblázat tartalmazza. Szakfeladat megnevezése, telephelye Engedélyezett férőhely Dolgozók végzettség szerinti összetétele Dolgozói létszám Szakképzettségi szint Intézményvezető Nappali gondozási szolgálat 1 fő 1 fő 100 % Házi segítségnyújtás (Makó, Béke u. 9.) 10 körzet 1 fő szolgálat vezető (szakirányú felsőfokú végzettség) 11 fő szociális gondozó 1 fő 11 fő 100 % 100% I. sz. Idősek klubja (Makó, Királyhegyesi u. 24.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % II. sz. Idősek Klubja (Makó, Munkás u ) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % III. sz. Idősek Klubja (Makó, Deák F. u. 57.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő vezető családgondozó (szociális munkás) 3 fő családgondozó (szociális munkás) 4 fő családgondozó (szociális munkás) 1 fő 3 fő 4 fő 100 % 100 % 100 % Tanyagondnoki szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) 1 fő tanyagondnok 1 fő 100% Hajléktalanellátás Éjjeli menedékhely Nappali melegedő (Makó, Ardics tanya 2.) 22 férőhely 30 férőhely 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás 1 fő 1 fő 100 % 100 % Családok Átmeneti Otthona (Makó, Teleki u. 10/B) 14 férőhely 1 fő szociális munkás családgondozó, 1 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermek gondozó, 1 fő gyógypedagógiai 3 fő 100 % 14

15 Bentlakásos gondozási szolgálat asszisztens 1 fő pedagógus, szakképesítése folyamatban 1 fő képzésre bejelentve Időskorúak gondozóháza (Makó, Deák F. u. 57.) Bölcsődei szolgálat 32 férőhely 1 fő vezető (szociális munkás, ápolónő) 5 fő szociális gondozó 1 fő szociális asszisztens 1 fő 5 fő 1 fő 100 % 100 % 100% Belvárosi Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 6.) 40 férőhely 1 fő vezető (felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő felsőfokú csecsemő-és kisgyermekgondozó 7 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő 8 fő 100 % 100 % Újvárosi Bölcsőde (Makó, Justh Gy. u. 32.) 30 férőhely 6 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő szakképzetlen 7 fő 85,71% Helyettesítés rendje Valamennyi szakdolgozó munkaköri leírásában meghatározásra került a helyettesítés rendje. Hosszan tartó betegség, vagy egyéb hosszú távollét esetén a helyettesítésről az intézményvezető átirányítással, túlóra elrendelésével munkaidőben vagy azon kívüli helyettesítéséről gondoskodik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál foglalkoztatott diplomás szociális munkások egymást helyettesítik. A családgondozók esetenként helyettesítik a Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott diplomás munkatársakat is. Tanyagondnokot távolléte alatt az intézményben foglalkoztatott gépkocsivezető helyettesíti. Makó,

16 16 Rózsa Istvánné intézményvezető

17 1 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.), továbbá az ágazati külön törvények: az egészségügyről szóló évi CLIV. Tv. (Eü.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. (Közokt.), és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével az Egyesített Népjóléti Intézmény szervezeti felépítésének és működésének rendje ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra. I. fejezet Az intézmény alapítása, felügyelete Az intézmény neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: ENI Az intézmény székhelye: Makó, Béke u. 9. Az intézmény postacíme: 6900 Makó, Béke u. 9. Az intézmény jogállása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önálló jogi személy (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.), Áht., Ámr.) Az intézmény alapítása, alapítói jogkör gyakorlása: Az intézmény alapítása Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörébe tartozik. [A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.(ötv.)] Alapító okirat száma, kelte: Az alapító okirat száma: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2009. (III.25.) MÖKT sz. határozata Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: március 25. Az intézmény fenntartó, felügyeleti szerve: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény ellátási területe: Makó város közigazgatási területe Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Nappali melegedő vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros II. fejezet

18 2 Az intézmény feladata Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: egészségügyi alapellátás körében: - védőnői ellátás (Az egészségügyről szóló évi CLIV.tv., A területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995.(II. 8.) NM. rend.) - iskola-egészségügyi ellátás (Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM. rend.) szociális alapellátás körében: - tanyagondnoki szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nappali ellátás: - idősek klubja - nappali melegedő szociális szakosított ellátás körében: - átmeneti ellátás: - időskorúak gondozóháza - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.) gyermekjóléti alapellátás: - gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása: - bölcsőde gyermekek átmeneti gondozása: - családok átmeneti otthona (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv.) Civil Szervezetek Klubja működtetése Alaptevékenységen belül kiegészítő, kisegítő tevékenysége: Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet az alaptevékenység sérelme nélkül. Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és az alábbi telephelyeken látja el: Gyermekjóléti alapellátások: Belvárosi Bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi Bölcsőde Justh Gyula u. 32. Családok Átmeneti Otthona Teleki u. 10/B Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások: Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57.

19 3 I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali Melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak Gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli Menedékhely Ardics tanya 2. Egészségügyi alapellátások: Védőnői Szolgálat, Tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi Szolgálat Szent János tér 19. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Közhasznú vagy gazdasági társaságban való részvétel: Az intézménynek közhasznú társaságban, vagy gazdasági társaságban nincs érdekeltsége. Feladatmutatók megnevezése, köre: Házi segítségnyújtás: Nappali szociális ellátás: (Királyhegyesi utcai, Munkás utcai, Deák Ferenc utcai Idősek Klubja, Nappali Melegedő) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: (Éjjeli Menedékhely, Családok Átmeneti Otthona) Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással: (Időskorúak Gondozóháza) Bölcsődei ellátás: (Kálvin téri és Justh Gyula utcai bölcsőde) körzetek száma (db) (10 körzet) férőhelyek száma (db) (120 férőhely) férőhelyek száma (db) (36 férőhely) férőhelyek száma (db) (32 férőhely) férőhelyek száma (db) (70 férőhely) Az intézmény alapfeladatait az alapító okiratban meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseinek megfelelően végzi. III. fejezet Az intézmény szervezete

20 4 Az intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet ábrája mutatja be. Az intézmény belső szervezeti egységekre tagolódik: Szervezeti egységek megnevezése: Bölcsőde Védőnői Szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Nappali Gondozói Szolgálat Bentlakásos Gondozói Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Étkeztetési Szolgálat Gazdasági Ellátó Szolgálat Magasabb vezető beosztású munkakör megnevezése, jogállása, feladata: Intézményvezető Az intézmény élén egyszemélyi felelős intézményvezető áll, aki irányítási, vezetési, szervezési, ellenőrzési jogosultsággal és felelősséggel működteti az intézményt. Jogállása: Az intézményvezető magasabb vezető beosztásúnak minősül. Kinevezés és megbízás rendje, munkáltatói jog gyakorlása: Az intézmény vezetőjének kinevezése, és vezetői megbízása az önkormányzat képviselő-testületének kinevezési jogkörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja felette. Feladata: Alapvető feladata: - a fenntartó, felügyeleti és finanszírozó szervek rendelkezéseinek megfelelően a tervező, szervező operatív irányító és ellenőrző tevékenység során az intézmény működését és fejlődését biztosító alapvető célok meghatározása, - a feladatok végrehajtására legalkalmasabb működési szervezet kialakítása, - az intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelő szintű biztosítása. - Az intézményvezető feladata a döntési jogkörébe utalt pénz-eszközök feletti racionális gazdálkodás irányítása és folyamatos ellenőrzése. (Munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés útján). Felelős: - Az intézmény folyamatos működésének biztosításáért. - Az ellátottak és gondozottak megfelelő szintű ellátásáért. - A saját maga által tett intézkedésekért és az átruházott hatáskörben vezető, vagy beosztott munkatársai által tett intézkedések ellenőrzéséért, beszámoltatásáért, a jogszabályok és felsőbb szervek utasításainak megfelelő végrehajtásáért. - Az intézményvezető gondoskodik a szakmai munka színvonalának folyamatos emeléséről, biztosítja a szakmai továbbképzéseken való részvételt. Intézményvezető helyettesítési rendje: Az intézményvezetőt akadályoztatása vagy távolléte esetén a nappali ellátást irányító vezető gondozónő helyettesíti. Vezető beosztású munkakörök megnevezése, jogállásuk, feladatkörük:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben