HÁZIREND BEVEZETŐ. A Házirend előírásai a lakókra és a dolgozókra vonatkozó - kötelezően megtartandó -szabályokat tartalmaznak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND BEVEZETŐ. A Házirend előírásai a lakókra és a dolgozókra vonatkozó - kötelezően megtartandó -szabályokat tartalmaznak."

Átírás

1 HÁZIREND BEVEZETŐ A Budai Szerb Ortodox Egyházközség szervezeti egysége, a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség fenntartásában működő FIDELIO IDŐSKORÚAK OTTHONÁNAK /a továbbiakban: Otthon/ célja és feladata, hogy személyes gondoskodás keretében biztosítsa a támogatásra szoruló időskorúak kulturált életkörülményeit, szakszerű gondozását, testi, szellemi és lelki ápolását. Biztosítsa az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységét, foglalkoztatását. Célja továbbá, hogy szabályozza az Otthon által nyújtott szolgáltatások körét, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét, a lakók és a dolgozók kapcsolatát, a humánus, és demokratikus együttélés szükséges normáit, a személyi és intézményi vagyon védelmét, valamint az érdekképviselet módját, s ezzel is biztosítsa az intézményben élők számára a nyugodt, békés légkört, védje az egyéni és közösségi érdekeket. A Házirend a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi LXXIII. Törvénnyel módosított évi III. Törvény /továbbiakban: Szt./, a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a végrehajtás tárgyában kiadott rendeletek, és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, valamint a gondozási szükséglet vizsgálatának és igazolásának részletes szabályiról szóló 36/2007 (XII. 22. ) SZMM rendelet alapján készült. A Házirend előírásai a lakókra és a dolgozókra vonatkozó - kötelezően megtartandó -szabályokat tartalmaznak. EGYÜTTÉLÉSI ÉS MAGATARTASI SZABÁLYOK Biztosítani és érvényesíteni kell az alapvető emberi jogokat valamennyi lakó számára. Az Otthonban élők legyenek egymás iránt bizalommal, megértéssel, türelemmel, becsüljék meg embertársukat, kölcsönös tisztelet jellemezze magatartásukat. Legyenek belátással beteg vagy sérült társaikkal szemben. A személyes kapcsolattartás során legyenek tekintettel társaik nyugalmára, az egymás közötti udvarias és tiszteletteljes bánásmód megtartására. Minden cselekedetüket és embertársaikhoz való viszonyukat a humanitás érzete hassa át. A lakók egymás közötti kapcsolatát az egyenlőség, a korrektség, emberi hang, az érdekek elismerése tükrözze. A lakók és dolgozók közötti kapcsolattartásánál kölcsönösen biztosítani kell a megbecsülést, a tiszteletet, védve egymás méltóságát és személyiségi jogait. 1

2 I./ Az intézményi ellátás igénybevételének módja Az Otthon lakói lehetnek azok az időskorú, nyugdíjas személyek, akik jelentkeznek felvételre, nem szenvednek fertőző betegségben, nem ön- és közveszélyesek vagy szenvedélybetegek, elfogadják az Otthonra vonatkozó jogszabályokat, az Otthon belső rendjét szabályozó előírásokat /SZMSZ, Házirend, tűzvédelmi szabályzat stb./, eleget tesznek - ők vagy hozzátartozóik - kötelezettségeiknek, megfizetik a megállapított térítési díjat. Az Idősek Otthonában való elhelyezés alapfeltétele, hogy az igénybevevő gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát, illetve egyéb körülmények alapján állapítják meg a gondozási szükségletet. A gondozási szükségletet tól az Intézményvezető vizsgálja, és erről igazolást állít ki. Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. Az értesítéskor tájékoztatást ad a megállapodás tervezetéről, valamint az intézmény házirendjéről. Az Otthonba való felvételkor az intézmény vezetője vagy megbízottja tájékoztatást ad a jogosultnak /hozzátartozójának, törvényes képviselőjének/ a következőkről: o az Otthon részéről biztosított ellátásról, szolgáltatásokról azok tartalmáról és feltételeiről, o a lakók jogairól és kötelességeiről, o a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás lehetőségeiről, o az otthon által vezetett nyilvántartásokról /lakónyilvántartás, étkezés, térítési díj, stb. o az Otthon Házirendjéről, - a panaszjog gyakorlásának módjáról, az érdekképviseletről, o a lakó és az Otthon közötti jogviszony megszűnésének lehetőségeiről, o a fizetendő térítési díjakról, fizetés feltételeiről,és az elmulasztásának következményeiről, az egy lakóra jutó havi önköltségről. A lakó vagy hozzátartozója az Otthonba történő felvételkor nyilatkozik: - a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, - az Otthon által vezetett nyilvántartásokhoz szükséges adatokról, - az adataiban vagy hozzátartozója adataiban bekövetkezett változásokról. Az Otthonban való bentlakás egyéb feltételeiről a MEGÁLLAPODÁS-ban foglaltak az irányadók. 2

3 II./ Térítési díjak Az Otthon lakója és a Fidelió Időskorúak Otthona között létrejött MEGÁLLAPODÁS értelmében - a kiválasztott ellátásért - havi rendszeres személyi térítési díjat fizet. Az intézményi térítési díjat a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. Az intézmény vezetője az intézményi illetve személyi térítési díjról és annak felülvizsgálatáról Értesítést" ad ki a lakó vagy törvényes képviselője, vagy a térítési díjat vállaló más személy részére. A személyi térítési díjat havonta kell fizetni a tárgyhót követő hónap 10. napjáig. A személyi térítési díj nem fizetése a Házirend súlyos megsértését jelenti, ebben az esetben, ha a fizetési kötelezettségnek 15 napon belül felszólítás ellenére sem tesznek eleget, úgy a fenntartó intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról, jelzálogként való bejegyzéséről. A három hónapot meghaladó térítési díj elmaradása a szerződés felbontását eredményezi. A személyi térítési díj megállapítása a szociális törvény a alapján történik. Az ellátási igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. 117/B. A nem lakóotthoni ellátásban részesülő személy a két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. A nem lakóotthoni ellátásban részesülő két hónapot meghaladó távolléte idejére a./ egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át, b /az a./ pont alá nem tartozó esetekben a személyi térítési díj 60 %-át kell férőhely fenntartás címén fizetni. II./ Az Otthon napirendje A FELKELÉS ÉS LEFEKVÉS IDEJE A felkelés és a lefekvés ideje nem kerül szabályozásra, de mind a korai felkelést, mind a késői lefekvést úgy kell végrehajtani, hogy azzal lakótársaik nyugalmát ne zavarják, időben érkezhessenek az étkezéshez. A rádiót és a tv-t a lakótársak zavarása nélkül lehet használni. AZ OTTHONBÓL VALÓ ELTÁVOZÁS Valamennyi fennjáró lakó az Otthonból szabadon kijárhat. Amennyiben az éjszakát is máshol kívánja tölteni, ezt kérjük, jelezze az ügyeletes nővérnek. A lakó az Otthonból történő távozást, - amennyiben a szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni - 2 nappal előtte jelezze az igazgató felé. Ezzel együtt tájékoztatást ad arról is, mikor fog visszatérni az otthonba. A térítési díj csökkentése csak az előre írásban bejelentett távollét esetén lehetséges. A lakó eltávozása csak akkor tagadható meg, ha a jogosult kezelőorvosának szakvéleménye - a jogosult önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt - az eltávozást nem javasolja. 3

4 A LÁTOGATÁS RENDJE A lakók bármikor fogadhatnak látogatókat, azonban a./ a többi lakó nyugalma érdekében a látogatás javasolt ideje a 9,00-19,oo óra közötti időszak, b./ 19,00 óra után az Otthonban a látogató csak az ügyeletes ápoló tudomásával tartózkodhat, c./ az orvos javaslatára /pl. járvány esetén/ a látogatás korlátozható illetve szüneteltethető. A lakók hozzátartozói az igazgatót munkanapokon, előzetes időpont egyeztetés után kereshetik fel és kérhetnek információt. Kérjük, hogy a látogatók az intézmény területén ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. Igény és előzetes bejelentés esetén /előtte való napon/ a látogatók részére az intézmény - térítés ellenében - ebédet biztosít. VALLÁSGYAKORLÁS Az Alkotmány szabályozza a gondolat, a lelkiismeret és vallás szabadsághoz fűződő jogokat. A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakó élhet. Az Otthonban lakók személyiségi jogainak figyelembevételével az egyéni és közösségi vallás gyakorlására a közösségi helyiségekben vagy a lakó lakrészében van lehetőség. DOHÁNYZÁS, tűzveszélyes eszközök Dohányozni kizárólag az erre a célra kijelölt és hamutartókkal ellátott helyen szabad. Máshol - különösen az étteremben és társalgókban - egészségi és tűzvédelmi előírások miatt, tilos. Az előírás be nem tartásából eredő kár a károkozót terheli. A lakószobákban csak a beépített elektromos eszközök, illetve kis fogyasztású háztartási eszközök használhatók, amelyek a hálózatot nem terhelik túl, nem okoznak balesetet. SZESZESITAL FOGYASZTÁS Szeszesital mértékletesen, kis mennyiségben fogyasztható, de csak akkor, ha az alkoholt fogyasztó magatartása nem zavarja az Otthon rendjét, a többi lakó nyugalmát. Mértéktelen alkoholfogyasztás esetén az Érdekképviseleti Fórum kezdeményezheti - a többi lakó jogainak, nyugalmának védelme érdekében - a lakó intézményi jogviszonya megszüntetését. A szeszesital fogyasztása nem ajánlott azoknak a lakóknak az esetében, akik egészségi állapotuk miatt, rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülnek. IV. Az Otthon által nyújtott szolgáltatások 4

5 ÉTKEZTETÉS Az Otthon napi négyszeri étkezést biztosít, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az étkezések kezdési ideje: - reggeli 8,15 h-tól - ebéd 12,30 - uzsonna 15,00 - vacsora 19,00 -tól. Mind a lakóktól, mind az Otthon dolgozóitól elvárható, hogy ezeket az időpontokat a lehetőség szerint megtartsák. Előzetes megbeszélés szerint a távollévők részére a dolgozók a tárolható ételeket az Otthon hűtőszekrényében elhelyezik és utólag kiszolgálják a lakó részére. Orvosi javaslatra az Otthon dolgozói az ételt a lakószobában szolgálják fel. Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára a lakó részére az Otthon diétás étkezést biztosít. Az élelmezéssel kapcsolatos észrevételeket az élelmezés vezetővel meg lehet beszélni. Ételmaradékot csak az erre a célra rendszeresített edényben és helyen lehet elhelyezni. Ételmaradékot, száraz kenyeret csak az intézménnyel szerződésben lévő személy jogosult elszállítani. A teakonyha használata az ott kifüggesztett szabályzat szerint a lakók rendelkezésére áll.a használat után a megfelelő takarítás a konyhát használó feladata. A látogatók az élelmiszerek behozatalánál lehetőleg legyenek tekintettel a lakók egészségi állapotára, az ételek eltarthatóságára. Az Otthonon kívül rendezett programok alkalmával - kívánság szerint -hideg élelmiszercsomag vehető igénybe. RUHÁZAT A lakók ágyneműjét és ruhaneműjét az Otthon mosodájában tisztítják,vasalják, javítják, a kifüggesztett mosási rend szerint. A fehérneműbe vegyi eszközökkel rögzítik a tulajdonos jelét. Ha az ellátást igénybevevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt tartalmaz. Az intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottanként három váltás ágyneműt, ill. a tisztálkodást segítő három váltás textíliát szükség szerint biztosítja. Ha a ruházat vagy textília javításra szorul, azt az ellátott jelzi a személyes ápolójának. SZEMÉLYI HIGIÉNÉ A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és dolgozók közös érdeke és feladata. Az Otthon dolgozói biztosítják a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezését. Az Otthon lakóinak higiénéjéért az ápolók a felelősek. Azoknak a lakóknak, akiknek gondot okoz a napi tisztálkodás és fürdés önálló elvégzése az Otthon ápolói segítséget nyújtanak. A rendszeres hajmosást, hajvágást, borotválást, körömvágást- igény szerint - az Otthon ápolói is elvégzik. A mosdáshoz szükséges szappant, a WC papírt, a szaniter berendezésekhez a tisztító szereket szükség szerint az otthon biztosítja. 5

6 Szolgáltatások térítés ellenében: - fodrász, - kozmetikus - pedikűr, manikűr, - vendégszállás /amennyiben szabad szoba van/, - vendégétkeztetés - klímahasználat A szolgáltatásokhoz a helyiséget az intézmény biztosítja, a díjakat közvetlenül a szolgáltatónak kell megfizetni. A vendégétkezés térítési díja az ételkészítés önköltsége, a vendégek fogadásához kapcsolódó költségek ÁFÁ-val növelt összege. A vendégszállás igénybevételéért a mindenkori intézményi térítési díj egy napra jutó ÁFÁ-val növelt összegét kell fizetni. ORVOSI ELLÁTÁS A szabad háziorvos választás lehetőségével minden lakó élhet. Az intézet háziorvosa keddi napokon délután tartózkodik az Otthonban. Azokat a lakókat, akik a rendelőbe nem tudnak elmenni, az orvos a szobájukban felkeresi. A hét többi napján a sürgősségi betegellátást az Otthon orvosa, bejelentés alapján biztosítja. Tartós távolléte esetén a városi orvosi ügyelet vehető igénybe. A szakorvosi kezelések Ráckeve város szakorvosi rendelőintézetében történnek. A kórházi ellátásra szorulókat - beutalás alapján - a területileg illetékes fekvőbetegeket kezelő intézetek fogadják. A szállítás az OEP által finanszírozott betegszállítóval történik. Amennyiben a lakó nem az Otthon orvosát választja, erről a vezető ápolót tájékoztatnia kell, hogy betegség, rosszullét esetén kétszeres gyógyszerezésre ne kerüljön sor. A szabad orvosválasztással felmerülő többletköltségek a lakót terhelik. Az intézmény biztosítja az orvos által rendelt - alaplistába tartozó - gyógyszert, gyógyászati segédeszközöket. Az alaplistába nem tartozó, gyógyszerek, segédeszközök beszerzése a lakó költségére történik. A lakó elhalálozásával kapcsolatos teendőket az intézmény vezetője szervezi. Ennek keretében gondoskodik az elhunyt - elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről, a hozzátartozók értesítéséről,ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, valamint örököseinek történő átadásáról, illetve hagyatékba adásáról, a hagyatéki eljárásról szóló jogszabályok előírásai szerint. Ha az ellátásban részesülő elhalálozása esetére az intézménnyel megállapodik eltemettetéséről, és e célra takarékbetétkönyvet helyez el, amelyben az intézményt jelöli meg kedvezményezettként, úgy a takarékbetét terhére az Otthon gondoskodik rendelkező igényei szerint a végtisztességről. 6

7 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A lakószobákban rádió, tv antenna csatlakozás található. Vezetékes telefon - megrendelés esetén - beköthető. A nővérhívó hálózat valamennyi lakó rendelkezésére áll. A napközbeni társas élet helye a társalgó. Itt találhatók meg a szórakoztató társasjátékok valamint az audió-vizuális eszközök. Itt van lehetőség a közös programok megbeszélésére illetve lebonyolítására. A könyvtárban a lakók rendelkezésére áll több száz db könyv, különböző lapok és magazinok. V. Foglalkoztatás, értékmegőrzés, pénzkezelés, kártérítés FOGLALKOZTATÁS Az Otthon lakói részére, idejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a foglalkoztatás szervező, valamint a szociális- és mentálhigiénés nővérek nyújtanak segítséget, így biztosítja a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerinti foglakoztatást, a lakó családi és társas kapcsolatai fenntartásának feltételeit. A programokon való részvétel önkéntes, amelyen a lakók egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A lakók hódolhatnak hobbyjuknak, de a közösségért tenni akarók a műsorok, kirándulások stb. szervezésében is részt vehetnek. A lakók az Otthonban szervezett kulturális szolgáltatásokat önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe. A nyaralás, kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, stb. költségei a lakót terhelik. ÉRTÉKMEGŐRZÉS Az értékmegőrzés az intézmény pénz- és letétkezelési szabályzata szerint történik. Az Otthon gazdasági vezetőjének feladata, hogy a pénz- és letétkezelési szabályzat megismerését az intézménybe történő felvételkor a lakók / törvényes képviselők és hozzátartozók számára minden esetben biztosítsa. A lakóknak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Az Otthon kizárólag letétben, elismervény ellenében leadott értéktárgyakért és pénzért vállal felelősséget. A letétbe adott készpénzt pénzintézetben vagy házipénztárában helyezi el és megőrzéséről gondoskodik. A készpénz betétben való elhelyezéséről az átvételtől számított négy munkanapon belül gondoskodik az intézmény vezetője. Az intézménybe behozott bútorokról, berendezésekről leltárt készítünk. Az Otthon nagyméretű és nagy értékű festmény, szobor, porcellán és ékszer felelős megőrzését nem tudja vállalni. Kisebb értéktárgyak, ékszerek - szükség esetén hivatalos értékbecsléssel -, tételes felsorolással átvételi elismervényen, két tanú jelenlétében kerülnek átvételre, az elismervény egy példányát az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője megkapja. Az értékbecslés költségei az átadót terhelik. A megőrzésre átadott értéktárgyakat előzetes bejelentés alapján, hivatalos pénztári nyitvatartási időben lehetséges átvenniük tanúk jelenlétében, átvételi elismervény ellenében. 7

8 A LAKÓ PÉNZÉNEK KEZELÉSE A lakónak /illetve törvényes képviselőjének / írásban nyilatkoznia kell pénze kezelésének módjáról. Ha a lakó maga kezeli pénzét, biztosítani kell azt, hogy kérésére a részére érkezett küldeményt egy összegben vehesse fel két tanú jelenlétében. KÁRTÉRÍTÉS A lakó köteles az intézmény berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, azokat megóvni és megőrizni. A lakó köteles a szándékos károkozásból eredő - a biztosítónál nem érvényesíthető - kárt megtéríteni. A kártérítés mértéke a tönkretett berendezési tárgy amortizációval csökkentett értékével azonos. VI. A lakók és a dolgozók kapcsolata Minden lakónak joga van eddigi megszokott életvitelét folytatni, amennyiben az lakótársai nyugalmát nem zavarja. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók és a dolgozók személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletben tartásáról, a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről. Az Otthon lakói becsüljék meg és tiszteljék az intézmény róluk gondoskodó munkatársait. Kedvező magatartásukkal járuljanak hozzá, hogy az itt dolgozók megfelelő minőségben és eredményesen cselekedjék az értük és érdekükben végzett munkájukat, írásba foglalt kötelezettségeiken túl egyéb feladat- és munkavégzést nem követelhetnek tőlük. Az Otthon dolgozója köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a belső szabályzatokban, a rá vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások és a munkaköri leírásban foglaltak szerint végezni munkáját. Köteles az Otthon lakója iránt tisztelettel viseltetni, udvarias, tapintatos, kulturált, példamutató magatartást tanúsítani, őket hivatásának megfelelően ellátni, emberi jogaikat biztosítani. Figyelemmel kell kísérnie a lakók egészségi állapotát. Betegségük esetén az orvos által előírt gyógyszeres és egyéb kezelésüket el kell látnia. Tartson rendet az önellátásra nem képes beteg lakók szobájának berendezésében, felszerelési tárgyaikban, ruházatukban, öltözködésükben, testi higiénéjükben. A lakó hozzátartozóit az előírtak szerint kell tájékoztatnia. Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt - illetőleg annak megszűnésétől számított egy éven belül - nem köthet. A dolgozó a lakótól sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az Otthon dolgozója a lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet /adás-vétel/ nem köthetnek egymással. A dolgozók megismerték és magukra nézve kötelezőnek tartják a Szociális Munka Etikai Kódexében megfogalmazottakat. VII. A lakók érdekvédelme Az Otthonban lakók érdekvédelmét az Érdekképviseleti Fórum és az ellátott jogi képviselő látja el. Az ellátott jogi képviselő feladatai: - tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról - segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 8

9 vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában, - a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét, - az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során, - intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére, - észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél, - amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé, - a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát, és az ellátott jogi képviselő nevét, elérhetőségét az otthon egyes részeiben jól látható helyen ki kell függeszteni. Panasszal fordulhat a lakó /vagy törvényes képviselő/ illetve hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet- az Érdekképviseleti Fórumhoz, ha: intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, az intézmény dolgozói megszegik szakmai-, titoktartási- és vagyonvédelmi kötelezettségeket, az ellátás körülményeit érintő kifogása van. Az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül írásban értesíti a panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjára is. A lakó /vagy törvényes képviselő/, illetve hozzátartozója, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat a fenntartóhoz, amennyiben az otthon vezetője, vagy az Érdekképviseleti Fórum 15 napon belül nem intézkedik, vagy a lakó az intézkedéssel nem ért egyet. Az Érdekképviseleti Fórum működése: Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: - 2 fő lakó - 1 fő az otthon dolgozóinak képviselője - 1 fő a fenntartó képviselője - 1 fő az ellátottak hozzátartozói közül Az érdekképviseleti fórum: - előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készülő tájékoztatókat, - megtárgyalja az intézményben élők panaszait, - ide nem értve az intézményi jogviszonnyal, megszüntetésével, és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat-, és intézkedéseket kezdeményez az intézményvezető felé, 9

10 - tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottat érintő kérdésekben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban, - intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel. Az Érdekképviseleti Fórum lakó-tagjait lakógyűlésen, az otthon dolgozóinak képviselőjét munkaértekezleten választják meg, egyszerű szavazati többséggel. A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról. A fenntartó képviselőjét az egyházközség vezetője jelöli ki. Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül választják meg a Fórum elnökét. Az elnöki tisztet csak lakó töltheti be. Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök dönt. Határozatképes az Érdekképviseleti Fórum akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van, s biztosított a lakók, illetve hozzátartozóik legalább 50 %-os jelenléte. Az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, /a jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: az eljáró szerv megnevezését, készítésének helyét és idejét, a meghallgatott személyek adatait és lakcímét, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, és végül a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírást, melynek egy-egy példányát az érintettnek, a tagoknak és az intézmény vezetőjének meg kell küldeni. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 4 évre választják, első ülésén elnököt, elnökhelyettest választ, ügyrendjét saját maga határozza meg. Üléseit félévenként, illetve szükség szerint tartja. Az Érdekképviseleti Fórum elnökének feladata: - a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása - az Érdekképviseleti Fórum üléseinek levezetése, - gondoskodik az Érdekképviseleti Fórum üléseiről jegyzőkönyv készítéséről. - Az Érdekképviseleti Fórum képviselete az előzetesen kapott felhatalmazások alapján, - A tagok munkájának segítése. A tagok feladata: - Az Érdekképviseleti Fórum ülésein való aktív részvétel, - a lakók panaszainak összegyűjtése és szükség szerinti előadása. Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik: - az intézményi jogviszony megszűnésével, - lemondással, - visszahívással, - elhalálozással, - annak az ellátottnak a halálával vagy intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire tekintettel a hozzátartozó illetve törvényes képviselő a Fórum tagja volt. Az Érdekképviseleti Fórum tagja lemondását írásban továbbítja az Érdekképviseleti Fórum elnökének. A tag visszahívása a megválasztásra vonatkozó eljárás szabályai 10

11 szerint, indoklással, egyszerű szavazati többséggel történik. A tagság megszűnése esetén az Érdekképviseleti Fórum elnöke kezdeményezi új tag megválasztását. Amennyiben az elnöki tisztet betöltő tagság szűnik meg, úgy az intézmény vezetője kezdeményezi az eljárás lefolytatását a választás szabályai szerint. Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít a gazdálkodásról és jól látható helyen kifüggeszti. - az intézmény működési költségének összesítését, - az intézményi térítési díj havi összegét, - az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. Az ellátást igénybe vevőnek joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény áltál biztosított telje körű ellátásra, egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az intézmény által biztosított szolgáltatás figyelemmel van az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel - az élethez, emberi méltósághoz, - a testi épséghez - a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybevevőket megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az intézményvezető kötelessége biztosítani, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott egészégi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére. Az intézmény nem korlátozza az ellátottat a személyes tulajdonát képező tárgyai használatában, kivéve azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek az intézményben élők testi épségére. A veszélyeztető tárgyak köre: önvédelmi tárgyak, eszközök pl. gázspray, pisztoly stb. Veszélyeztető tárgyak birtoklásának feltétele és ellenőrzése A fent nevezett eszközök birtokosa köteles bejelenteni az osztályos ápolónak az eszközök birtoklását, aki jogosult ellenőrizni és a tárgyak ellenőrzéséről gondoskodni. (letétbe helyezés) Az intézet biztosítja az ellátást igénybevevők intézménybe bevitt vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükséges, biztonságos elhelyezését. Ha a megőrzés speciális feltételeket igényel, az intézmény segítséget nyújt a megfelelő elhelyezéshez. A gondnokság alatt álló lakók érdekeinek védelmében az intézményvezető kezdeményezheti új gondnok kirendelését. Az intézményvezető köteles új gondnok 11

12 kirendelését kezdeményezni, ha megítélése szerint a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, vagy nem a gondnokolt érdekeinek megfelelően végzi. Az otthon alkalmazottainak érdekvédelme: az intézetben lakók is tartsák tiszteletben az őket ellátó intézményi dolgozók emberi méltóságát. Az ellátást igénybevevők részéről felmerülő veszélyhelyzet kezelésére, külön belső utasítás rendelkezik. VIII. Az intézményi jogviszony megszűnése Az intézményi jogviszony megszűnése, megszüntetése: Az ellátást igénybevevő intézményi jogviszonya megszűnik - az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, amely esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli, - a határozott idejű intézményi elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával - ha az ellátást igénybevevő másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, - ha az ellátást igénybevevő a házirendet súlyosan megsérti, - ha az ellátást igénybevevő intézményi elhelyezése nem indokolt, - az ellátást igénybevevő halálával. A nem állami fenntartású intézmény esetén az intézményi jogviszony megszűnik, ha a szerződést az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó felmondja. Ápolást-gondozást nyújtó intézmény esetén a fenntartó a megállapodást akkor mondhatja fel, ha a térítési díj megfizetését a fizetésre kötelezett a 3.6. pont szerint elmulasztja, illetve az ellátott a házirendet súlyosan megsérti. Ebben az esetben az intézményi jogviszony a felmondástól számított 90. napon, vagy az ellátó és ellátott megegyezése szerinti időpontban szűnik meg. A házirend súlyos megsértését jelenti: - az otthon területén elkövetett büntetőtörvénykönyvbe ütköző /jogerős ítélettel alátámasztott / cselekmény vagy szabálysértés, - olyan mértékű italozás, vagy viselkedés, amely az intézményi együttélés körülményeit zavarja, - lakó, szobatárs bántalmazása, zaklatása, Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről. Az ingóságok megléte a közösen felvett leltárban foglaltaknak megfelelően kerülnek egyeztetésre, annak maradéktalan megléte esetén ellátást igénybevevő írásban nyilatkozik arról, hogy ingóságait az intézményből a határidőnek megfelelően elszállítja. 12

13 Az intézmény vezetőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az intézmény, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltaknak megfelelően lássák el feladataikat. Ráckeve, április 01. Ocskó Györgyné igazgató ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM ÖSSZETÉTELE Elnök: Fábián Kálmán lakó Tagok: Zellei Gáborné lakó Solymár Andrásné lakó Török Ilona dolgozó Ocskó György a fenntartó képviseletében 13

14 A Házirendbe foglaltakat áttanulmányoztam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Ráckeve,... év...hó....napján... lakó /hozzátartozó/ 14

15 Záradék Fenntartó neve: székhelye: Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség 2309 Lórév, Dundity Alexa u.29. levelezési címe: 2309 Lórév, Dundity Alexa u.29. Fenntartó aláírása: 15

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma:

MEGÁLLAPODÁS. születési neve: lakcíme: telefonszáma: anyja neve: születési helye, ideje: személyi igazolvány száma: TAJ száma: nyugdíjas törzsszáma: 3/A. melléklet a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, mint ellátást nyújtó intézmény (továbbiakban: ellátást nyújtó

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S Amely létrejött egyrészről a Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidélio Időskorúak Otthona, 2300 Ráckeve, Szitakötő u. 2. mint ellátást nyújtó intézmény a továbbiakban intézmény,

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. Szem. ig. száma: TAJ száma: között az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó György ügyvezető igazgató fenntartásában működő Hajdúsági

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM SZABÁLYZATA Érdekképviseleti Fórum Szabályzata A szabályzat az 1993. évi III. törvényben biztosított felhatalmazás és a 11/2000 (10.26) Ö.R. alapján készült. I. fejezet Az Érdekképviseleti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ 4564 Nyírmada, Petőfi út 1. Telefon/fax: 45 /492-042 IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Jóváhagyva: A képviselő-testület határozatával Kálmán Béla polgármester A HÁZIREND

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:...

MEGÁLLAPODÁS. törvényes képviselője: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Tel. szám:... Tel. szám:... MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által alapított Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthona ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthona ellátás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. (továbbiakban fenntartó) képviseletében Verdó

Részletesebben

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya

Megállapodás. között a bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételek szerint. A szerződés tárgya Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. Megállapodás Mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.), melynek képviselője: Bakonyi

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról

M E G Á L L A P O D Á S. fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról Ikt.sz.:./2009. M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek otthona szolgáltatás biztosításáról mely létrejött, egyrészről a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: fenntartó) képviselője:

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft Fenntartásában működő Hajdúnánás ÉRTELMI FOGYATÉKOS NAPKÖZI OTTHON H Á Z I R E N D J E 2009. E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a nappali ellátásban

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név:

MEGÁLLAPODÁS. b.) Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője, illetve hozzátartozója: Név: 1 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat alapításában (továbbiakban: alapító) működő Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.1 sz. Nyíradonyi

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

HÁZIREND AKÁCFA Idősek Gondozóháza Dány, Szabadság 095/27 hrsz.

HÁZIREND AKÁCFA Idősek Gondozóháza Dány, Szabadság 095/27 hrsz. HÁZIREND AKÁCFA Idősek Gondozóháza Dány, Szabadság 095/27 hrsz. A Házirend célja, hogy az intézményben élők számára biztosítsa a nyugodt, békés légkört, az érdekképviseletet, a szolgáltatások ellenőrizhetőségét,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje

Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona házirendje Célja: Idősek Otthona belső életének, rendjének szabályozása. Személyi hatálya: kiterjed az intézményi szolgáltatást igénybevevő időskorúakra,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az ellátás igénybevételének feltétele

H Á Z I R E N D. I. Az ellátás igénybevételének feltétele Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu H Á Z I R E N D A házirend a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Házirend Art-Vital Időskorúak Átmeneti Gondozóháza

Házirend Art-Vital Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Házirend Art-Vital Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Jóváhagyta: Blaskó Bernadett Fenntartó képviselője Készítette: Pappné Sáfár Julianna Intézményvezető Házirend Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1 A

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

2010.év.napjától Határozott időre év napig

2010.év.napjától Határozott időre év napig M E G Á L L A P O D Á S fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi szolgáltatás biztosításáról mely létrejött egyrészről a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT Szépkorúak Háza Idősek Otthona 3526 Miskolc, Eperjesi u 5 H Á Z I R E N D 2012-06 HÁZIREND Bevezető Kérem Önöket, hogy e Házirendet, mely a Szépkorúak Háza

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA HÁZIRENDJE 1. Házirend célja: hogy, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében közös erőfeszítéssel elősegítsük az otthonban a nyugodt,

Részletesebben

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés

Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, I. A megállapodás keretében nyújtott szolgáltatások és együttműködés Megállapodás bentlakással egybekötött rehabilitációs szolgáltatások nyújtásáról, amely létrejött egyrészről a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (1022 Budapest, Marczibányi tér 3.), mint szolgáltatást

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely HÁZIREND

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely HÁZIREND Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti u. 72.) (a továbbiakban: Intézmény) a személyes gondoskodást

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/

1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/ 1 Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Idősek Otthona 7400 Kaposvár, Füredi u. 53. Telefon, Fax: 82/414-778 Megállapodás mely létrejött egyrészről a Pannon Mentő Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012...

Házirend. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári. Tamási, 2012... Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Élet-Ház Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény Pári Házirend Tamási, 2012... Jóváhagyta: igazgató Kedves Ellátottak! A házirend az idősek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet

Az elhelyezési kérelemhez szükséges adatlapokat, a Felvételt Előkészítő Csoportnál lehet Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa utca 67. : 311 4850, 311 4851, 331 2359 Fax: 473 1159 E-mail: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu A szolgáltatások igénybevételének feltételei:

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Idősek Otthona Házirendje

Idősek Otthona Házirendje Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány Idősek Otthona 8674 Nágocs, Rákóczi Ferenc utca 1/A Tel.: 20/525-0404 Kedves Lakóink, Tisztelt Hozzátartozók! Idősek Otthona Házirendje Kérem Önöket,

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

5.sz. melléklet HÁZIREND

5.sz. melléklet HÁZIREND 5.sz. melléklet Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Nappali Ellátás - Idősek Klubja Kiszombor, Óbébai u. 11 Tel: 62/297-074 HÁZIREND I. A házirend célja, hatálya A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI IN- TÉZMÉNYFENTARTÓ KÖZPONT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA LAKÓOTTHONI ÉS NAPPALI ELLÁTÁS Esztergom, Dr. Nidermann Gy. u.

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

Kapcsolattartás joga. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Kapcsolattartás joga Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2015. január 23. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A megállapodást kötő felek

1. A megállapodást kötő felek A szakmai program 3. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS IDŐSEK OTTHONA IGÉNYBEVÉTELÉRE 1. A megállapodást kötő felek Jelen Megállapodás létrejött egyrészről 1.1.Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: intézmény)

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthonának HÁZIRENDJE 1

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthonának HÁZIRENDJE 1 A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Idősek Otthonának HÁZIRENDJE 1 Jóváhagyta: Mezőberény Város Képviselő-testülete a 160/2015.(IV.27.) számú határozatával 1 A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát H a j d ú s á g i S z o c i á l i s S z o l g á l t a t ó N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e lősségű Társaság. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon Balmazújváros - Nagyhát 1 A házirend célja,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona

H Á Z I R E N D 2015. Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona Tiszáninneni Református Egyházkerület Bőcsi Idősek Otthona 3574 Bőcs, Rákóczi u. 102. telefon/fax: (46) 318-190, 318-498 e-mail: bocsi.idosotthon@freemail.hu H Á Z I R E N D 2015. 1 H Á Z I R E N D BEVEZETŐ

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2015. február 27-i ülésére. Tárgy: Dr.

Részletesebben

1.1. Az ellátást nyújtó (továbbiakban: Intézmény) Az intézmény neve:... Ágazati azonosító:.. Az intézmény címe: Képviselője neve, beosztása:..

1.1. Az ellátást nyújtó (továbbiakban: Intézmény) Az intézmény neve:... Ágazati azonosító:.. Az intézmény címe: Képviselője neve, beosztása:.. 1. melléklet a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS az időskorúak ápolást-gondozást nyújtó intézményeiben történő ellátáshoz 1. A megállapodást kötő Felek Jelen Megállapodás létrejött

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához

MEGÁLLAPODÁS az időskorúak bentlakást nyújtó intézményben történő ellátásához Bakony Szíve Idősek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bakonyjákó, Arany J.u.1. Cégjegyzékszám: 19-09-514676, Ágazati azonosító: S0295634S0295641 Adószám: 23706336-2-19, Számlaszám: 11748045-20057482-00000000

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre Tokodaltáró Község Önkormányzatának 3/2008. (II.14.) rendelete a településen személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (rövid megjelölés 3/2008. (II.14.) tokodaltárói ör.) A szociális ellátás

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2 6 3 5 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. H Á Z I R E N D 2 0 1 5 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE II. TÉRÍTÉSI DÍJ III. AZ OTTHON NAPIRENDJE

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK HÁZIRENDJE

IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK HÁZIRENDJE Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 2. Tel: 57 411 253 E-mail: gondozasijb@pr.hu Honlap: www.jaszbereny.hu/szocint IDŐSKORÚAK ÉS DEMENS SZEMÉLYEK

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. tartós elhelyezést nyújtó intézménybe történő ellátásról Idősek Otthona

MEGÁLLAPODÁS. tartós elhelyezést nyújtó intézménybe történő ellátásról Idősek Otthona ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Aranyfürt Idősek Otthona Cím: 6070 Izsák Kossuth u. 49. Telefon: 06-76/569-075 Telefax: 06-76/569-076 E-mail: izsak@erect.hu MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/

MEGÁLLAPODÁS. / Gondozóházi részleg/ MEGÁLLAPODÁS / Gondozóházi részleg/ amely létrejött egyrészről az ERECT Szociális Szolgáltató Non-profit Kft. 2072 Zsámbék Akadémia u. 8. Telephely: 2687 Bercel Szent István tér 13. Cégjegyzékszám:13-09-098364;

Részletesebben