Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010"

Átírás

1 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettségét írja elı, a településen élı, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében. A koncepció elkészítésekor fontos cél volt a realitás, mind az adatfeldolgozásnál, mind a kitőzött céloknál erre törekedtünk. A következı elveket kezeltük kiemelten : - Elérhetı célmegjelölés; - saját környezetében történjen a rászoruló gondozása; - széleskörő társadalmi összefogással valósuljon meg a szociális ellátás, gondoskodás; - a tárgyi feltételek és az ellátórendszerek korszerősítése; - szervezett integráció megvalósítása; - helyi igényekre, szükségletekre és problémamegoldásra készüljön a koncepció; - a regionális és a megyei koncepcióval harmonizáljon a települési koncepciónk. A koncepció a 2004-ben hatályos szociális törvénybıl és végrehajtási rendeleteibıl kiindulva (folyamatban van a módosításuk) fogalmazza meg a célokat, irányokat, fejlesztési prioritásokat, beépítve abba a szociális szolgáltatásokban közremőködık véleményét, javaslatait. Az elkészítéshez felhasználtuk a KSH Vas Megyei Igazgatóság által közzétett adatokat évi népszámlálási adatokat az önkormányzat, valamint az intézmények és Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány adatait. Vasvár, november

2 2 2. Helyzetelemzés 2.1. A település általános bemutatása Vasvár Magyarország Nyugat-dunántúli régiójában, az ország harmadik legkisebb megyéjében, Vas megyében található kisváros. Városunk területe 55,10 km 2, Vas Megye területének 1,6 %-a, a lakónépessége 4695 fı, a megye lakónépességének 1,7 %-a. Településünk egy gazdasági társadalmi szempontból elmaradott kistérség központja. A vonzáskörzethez 22 település tartozik. Mind a térségre, mind pedig városunkra jellemzı a népesség fogyás, emögött elsısorban a természetes fogyás áll, mely sajnos országos tendencia. A térség gazdasági mutatója; szinte minden tekintetben a megyei és régiós átlag alatt van. A rendszerváltás óta egyre inkább leépülı mezıgazdaság különösen hátrányosan érintette a hagyományosan agrárjellegő vidéket. Településünkön, illetve a kistérségben nincs nagyüzem (250 fınél többet foglalkoztató vállalkozás), de a kistérség lélekszámából adódóan hosszútávon sem várható multinacionális cég betelepülése. A szolgáltató rendszerekben történı bıvülés (EDS, Idısek Otthona, könnyőiparban létrejött üzem) számottevıen azonban nem javította az ingázók magas arányát. A településrıl munkába eljárók magas száma a szociális feladatoknál is jelentkezik (intézmények nyitva tartása, rászoruló idısek, gyerekek felügyelete). A közúti hálózat országos viszonylatban megfelelı sőrőségő, két fıútvonal (8-as és a 74-es) Vasvár mellett keresztezi egymást, valamint a Szombathely Nagykanizsa vasútvonal is városunkon halad át. Vasvár még nem tartozik az idegenforgalom által ismert települések közé, annak ellenére, hogy történelmi emlékeink, a természeti környezet, a vallási és kulturális tradíciók ezt igazán lehetıvé tennék. Jelentıs infrastrukturális fejlesztéssel (személy és tárgyi) érhetı el növekedés ezen a téren. A város infrastrukturális ellátottsága az országos átlagnak megfelelı, de folyamatos feladat a bıvítés.

3 3 Lakáshelyzet, közmőellátás Lakásállomány Villamosenergia fogy. száma Gázfogyasztók száma Távfőtés Melegvízhálózatba Ivóvízvezeték hálózatba Közcsatorna hálózatba Szemétgyőjtésbe bevont lakás Lakások komfortossága (2001.) Lakások száma összesen: Összkomfortos: 775 Komfortos: 656 Félkomfortos: 150 Komfort nélküli: 226 Szükség és egyéb lakás: 65 A város jelenlegi intézményi ellátórendszere a feladatokkal arányosan épült ki, így mőködik: bölcsıde, óvoda, általános iskola, zeneiskola, mővelıdési ház, könyvtár, megyei fenntartású középiskola. A lakosság egészségügyi alapellátása, valamint a legszükségesebb szakellátások biztosítottak. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat feladatellátási szerzıdést kötött a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal. A szerzıdés alapján végzi a rászorulók részére a városban a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, Idısek klubját mőködtet. Vasvár városra és térségére kiterjedıen mőködik az Alapítvány fenntartásában a Családok Átmeneti Otthona és a Támogató Szolgálat, valamint folyamatban van a közösségi pszichiátriai ellátás bevezetése.

4 4 A város a szociális törvény által elıírt kötelezıen biztosítandó alap és szakosított feladatellátási kötelezettségének így teljeskörően eleget tesz évben átadásra került Vasváron a 100 férıhelyes Idısek Otthona, melyet augusztustól a megyei önkormányzat mőködtet Demográfiai mutatók A város lakónépessége az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent, míg 1999-ben 4946 fı volt, addig 2002-ben már csak 4677 fı, 2003-ban pedig 4695 fı. A népességen belül a nık aránya mindig, magasabb, sıt a statisztikából az is kitőnik, hogy ez az arány folyamatos növekedést mutat. A népesség fogyásának egyik oka, hogy évrıl évre jelentısen kevesebb az élveszületések száma, mint a halálozás (átlagosan - 20), a másik pedig a beköltözık és elvándorlók aránya, mely 2001-ben - 6 fı, 2002-ben 28 fı, 2003-ban pedig 41 fı. A szociális szolgáltatások iránti igényeket a népesség korösszetétele alapvetıen befolyásolja. Átlagosan a lakosság 40 % - át a 18 év alattiak és a 60 év felettiek (tehát az inaktív lakosság) teszi ki. Az "idısek" korcsoportos megoszlásából megállapítható, hogy jelentıs a 70 éven felüliek aránya (50 % feletti) akik egyre gondosabb törıdést igényelnek. Lakónépesség Összesen Férfi Nı év alattiak aránya 21,60% 21,20% 22% év közötti 60,20% 59,90% 60% 60 év feletti 18,20% 18,90% 18% Élveszületés Halálozás Beköltözés Elvándorlás

5 5 A városban háztartás van, melynek 23 %-a (390) egyszemélyes. Jelentıs továbbá a gyermeküket egyedül nevelık aránya, mely az család 15 %-a (198). A szociális és gyermekjóléti ellátások megszervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a csoport nagyobb fokú gondoskodást igényel. Háztartások háztartás összetétel szerint (2001) Összes háztartás Egy családból álló háztartás Két családból álló háztartás 57 Három vagy több családból álló háztartás 1 Egyszemélyes háztartás 390 Egyéb összetételő 41 Családok családösszetétel szerinti megoszlása (2001) Összesen Házaspár Élettársi kapcsolatban 79 Gyermekét egyedül nevelı 198 Élettársi Gyermekét egyedül Házaspár kapcsolatban nevelı 1 gyermeket nevel gyermeket nevel gyermeket nevel vagy több gyermeket nevel nem nevel gyermeket

6 6 A város lakónépességének nemzetiségek szerinti megoszlása nem számottevı. (2001. évi népszámlálás) A népesség nemzetiség szerinti megoszlása magyar: 4539 cigány, romani, beás. 27 görög: 2 horvát: 18 lengyel: 2 német: 8 szlovák: 1 szlovén, vend: 1 ukrán: Gazdasági aktivitás, munkanélküliség A megye gazdasága, munkaerı piaci helyzete pozitívan ítélhetı meg. Vas megye gazdasági fejlettsége országos átlag felett van, a munkanélküliségi ráta viszont alatta. Városunk gazdasági erıképessége alacsonyabb a megyeinél, a munkanélküliség 5,4 % a jelenlegi állapot szerint. A szociális ellátórendszerben a tartós munkanélküliek magas aránya jelent feladatot. Az ı elhelyezésük, visszahelyezésük a munka világába rendkívül komplex probléma (képzettség hiánya, életvezetési probléma, pszichés- és egészségi probléma, állapotuknak megfelelı munkahely hiány stb.). Gondot jelent és a szociális ellátásban halmozottan jelentkezik, hogy a foglalkoztatottak többsége alulképzett, s alacsony jövedelmi viszonnyal rendelkeznek. Munkanélküliség 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Általános iskola 8 osztálynál kevesebb Általános iskolai Szakmunkásképzı Szakiskolai Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi Fıiskolai Egyetemi

7 7 Munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása Vasváron 1999 és 2003 között Általános iskola 8 osztálynál kevesebb Általános iskolai Szakmunkásképzı Szakiskolai Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi Fıiskolai Egyetemi 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban A munkanélküliek száma a munkaképes korú lakosság arányában munkaképes korú munkanélküli 6,70% 5,10% 5,70% 5,20% 5,50% A lakosság 60 %-ának megoldott helyben a foglalkoztatása a mezıgazdaságban (termelıszövetkezet, Kft-k) a feldolgozó,- építıiparban, (Richter Cipıgyár Rt, elektronika, faipar) a szolgáltatásban, kereskedelemben, oktatási és egyéb intézményekben, 40 %-a azonban naponta ingázik a környezı nagyvárosokba.

8 8 Foglalkoztatott lakónépesség (2001.) helyben dolgozó más településre eljáró mezıgazdaság iparban, ép.ip szolgáltatásban összesen: ebbıl: férfi nı A városban foglalkoztatottak foglalkozási fıcsoport szerint mezıgazdaságban 199 iparban, építı iparban 762 szolgáltatásban 847 összesen: 1808 ebbıl: férfi 830 nı Intézményi ellátottság A városban 20 kisgyermek ellátására alkalmas bölcsıde mőködik, teljes kihasználtsággal. Két óvodaépületben az elmúlt évben 146 gyermek nappali ellátásáról gondoskodott 15 pedagógus és 8 segítı. Az általános iskolában 2003/2004-es tanévben 606 tanulót oktattak, 49 pedagógus és 25 segítı, a tanulókból eltérı tantervő oktatásban 53 gyermek részesült. Egy szakközépiskola mőködik a településünkön a megyei önkormányzat fenntartásában, amelyben a postai, banki szakképzés mellett gimnáziumi képzés is folyik.

9 9 Oktatás bölcsıde óvoda Általános iskola: ebbıl: gyógyped.okt.: napközis középiskola: ebbıl: kollégista A gyermekek igénybe vehetik a Mővelıdési Ház, a Teleház, továbbá a Zeneiskola és a Könyvtár szolgáltatásait a szabadidı hasznos eltöltésére Civil szervezetek A szociális ellátásban a szabadidı hasznos eltöltésében, a közösségi élettıl való elszigetelıdés (elmagányosodás) megakadályozásában nagy szerepe van a városban mőködı civil szervezeteknek. A civil szervezetek kulturális, sport területen szervezettek többnyire. Széles körben befogadnak minden korosztályból. A mentális egészségvédelem nagyon fontos szervezıdései. Alakultak továbbá olyan társadalmi civil szervezetek, amelyek karitatív tevékenységet végeznek. İk kiemelkedıen tudják segíteni ezt a szociális gondoskodó szférát, amely a város szociális ellátórendszerébe tartozik. A személyes kapcsolattartással (beszélgetésekkel, érzelmi gondoskodással, törıdéssel) egy olyan területét töltik ki az ellátásnak, amelyre a "hivatalos szervezeteknek " nincs kapacitása. Ilyen szervezetek a KARITÁSZ, Máltai Szeretetszolgálat, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Vöröskereszt.

10 A lakosság egészségi állapotának fıbb mutatói A város lakosságának egészségügyi ellátásáról 3 háziorvos és 2 házi gyermekorvos gondoskodik. Évrıl évre a rendelésen megjelentek, és ellátottak száma közel azonos tendenciát mutat, számottevı emelkedés, csökkenés nem tapasztalható. A lakosságszámot figyelembe véve egy felnıtt egy évben átlagosan 10 alkalommal veszi igénybe a háziorvosi, egy gyermek egy évben pedig átlagosan 11 alkalommal a gyermekorvosi ellátást. A halálozási arány a lakosságszámhoz viszonyítva 1,2 %körüli (megyei 1,3 %). Az országos és a megyei helyzethez hasonlóan a vezetı halálokok itt is a keringési, valamint a daganatos betegségek. A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek leggyakoribb betegségei a hypertónia (485 fı), szív- és érrendszeri (210 fı), diabetes (191 fı), daganatok (107 fı), csontritkulás (79 fı), légúti betegségek (63 fı), egyéb szívbetegség (16 fı). Alapfeladatként biztosított városunkban a fogorvosi ellátás (vállalkozásban), a iskolafogászat, a védınıi szolgálat, a központi ügyelet, mely szolgáltatásokat külön megállapodás alapján részben a kistérség települései együtt mőködtetik. Kiegészítı szolgáltatásként továbbá mőködik a fizioterápia, a laboratórium, valamint a járóbeteg szakrendelések közül a nıgyógyászat-terhesgondozás, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, bırgyógyászat, terhes-belgyógyászat, gyerek szakellátás, melyek szintén térségi ellátást biztosítanak. Helyben van gyógyszertár és mentıállomás. Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és ellátottak száma 1999 és 2003 között Fı Fı Fı Fı Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Fı Fı Fı Fı ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban

11 11 Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és ellátottak száma 1999 és 2002 között Fı Fı Fı Fı Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Fı Fı Fı Fı ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Szakellátások betegforgalma Belgyógyászat Nıgyógyászat-terhesg Gyerekellátás Orr-fül-gégészet Bırgyógyászat Ideggyógyászat Fogászat Laboratórium Fizioterápia Fogászat: Ellátórendszer átszervezését tükrözi a statisztika (felnıtt fogászat privatizációja)

12 Az önkormányzat illetékességi területén élı fogyatékos személyek A évi népszámlálás fogyatékkal élıkre vonatkozó adatai szerint a vasvári kistérségben az össznépesség 6 %.-a, 892 fı a fogyatékkal élı. Ezzel az arányszámmal Vasváron feltételezhetıen 296 a fogyatékossággal élık száma, mozgáskorlátozott, látáshallássérült, értelmileg akadályozott, autista, illetve halmozottan fogyatékos személyek. Fogyatékossági támogatásban 37 fı részesül Az önkormányzat illetékességi területén pszichiátriai és szenvedélybetegek Városunkban élı pszichiátriai és szenvedélybetegekrıl hivatalos adatunk nincs. Ideggyógyászati szakrendelés mőködik, de az addiktológia gondozás 2001-ben megszőnt. A mindennapi élet tapasztalatai alapján megállapítható, hogy térségünkre jellemzı az alkohol problémával küzdık viszonylag magas száma, mely fıleg a férfi lakosságot érinti. A szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése, valamint a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés kapcsán egyre többször kerül felszínre az ilyen jellegő probléma a családoknál. Hajléktalan városunkban jelenleg nincsen. A hajléktalanság megelızése érdekében az önkormányzat biztosít szükséglakást. Továbbá a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány által mőködtetett családok átmeneti otthona és az alapítvány tulajdonában lévı Gyırvári utcai családi ház átmeneti elhelyezést biztosít az esetlegesen otthontalanná vált személy(ek) részére.

13 13 3. A szociális ellátások jellemzıi, aktuális adatok 3.1 Ellátási kötelezettség A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. -a meghatározza, hogy a 2000-nél több állandó lakosú településen milyen ellátási formák biztosítása kötelezı, így Vasvár város tekintetében: a.) alapellátás: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - speciális alapellátási feladatok, (közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, illetve az ezekhez való hozzájutás segítése) - gyermekjóléti szolgáltatás b.) szakosított ellátás: - idısek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatás. 3.2 A jelenlegi szociális alap- és szakellátás rendszere A szociális szolgáltatások ellátásának feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szabályozza. E törvényben leírtak szerint Vasvár Város Önkormányzatával kötött ellátási szerzıdés alapján január 01.-tıl a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány a következı szociális alap és szakellátási feladatokat látja el: 1. Szociális étkeztetés 2. Házi segítségnyújtás 3. Idısek klubja 4. Családsegítés

14 14 Az alapellátás keretében a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában kapnak segítséget. Az alapellátás keretében gondoskodni kell különösen az idıskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezésérıl. Ennek megvalósítása érdekében az alapellátást biztosító szociális intézménynek együtt kell mőködnie az egészségügyi, oktatási, munkaügyi, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. A. Szociális Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ebéd házhozszállítását naponta fı idıs ember veszi igénybe ban 5153 adag ételt szolgáltattunk igénylıinknek, tárgyévben, 2004.szeptember 30.-ig 4441 adag ételt. B. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedély betegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. A gondozónık nagy figyelemmel és gondoskodással veszik körül a gondozottakat, az elıírtakon felül is mindenféle probléma megoldásában a segítségükre vannak. A gondozási tevékenységet igénybevevık száma napi 5 fı körül mozog. Gondozási csoport személyi feltételei: A gondozási tevékenységek személyi feltételeit a 4/2004. ( I.28.) ESZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló ( 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet módosítása ) rendelet határozza meg a következık szerint:

15 15 1. Étkeztetés: a., étel kiszolgálása szociális intézménybıl történik - kisegítı ( 150 adagonként ) 0,5 fı 2. Házi segítségnyújtás: a., gondozási körzetenként ( 800 fı lakosonként ) - szociális gondozó 1 fı 3. Idısek klubja ( 30 férıhelyes telephelyenként) - szociális gondozó 2 fı - nappali ellátást vezetı ( klubvezetı ) 1 fı Ezeket a feladatokat Vasváron jelen pillanatban a Gondozási csoport szervezésében integráltan három fı látja el évi rendeletmódosítás miatt nem csak a kistelepüléseken szolgáltatók, de a megyeszékhelyen ellátórendszerének ezen ága is nehéz helyzetbe került, mivel az elıírt (és egyébként indokolt) létszámfejlesztések szinte megoldhatatlanok. Vasváron e rendelet értelmében csak a házi segítségnyújtás feladataira 6 fı szociális gondozót kellene foglalkoztatni. A követelmények abszurditását többen jelezték a megyei módszertani központ felé. C. Idısek Klubja Az idısek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idısek klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel támogatásra szorul. Vasváron az idısek klubjának 20 fıre van engedélye, az állandó tagok száma fı között mozog. A klubtagok között nem csak idıs emberek vannak, hanem betegségük miatt rokkantosított fiatalabb korosztályhoz tartozók is. A klubtagok az étkezést helyben veszik igénybe. A Klub 2003 évi átlaglétszáma 16,57 fı volt, 2004 évi részadatunk 16,71 fı. A helyben felszolgált étel 2003 évben 3063 adag, 2004 évi részadatunk 2058 adag.

16 16 D. Családsegítés A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Családsegítı Szolgálat szolgáltatása keretében segítséget nyújt a mőködési területén élı szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylı személynek, családnak az ilyen helyzetekhez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. A családsegítı szolgálat feladatai: - az illetékességi területén élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, valamint a krízishelyzet megszőntetésének elısegítése - a preventív tevékenységek körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, valamint veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtet az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek bevonásával - az életvezetési képesség megırzése és a mőködési zavarok megszőntetése érdekében szociális, életvezetési, jogi tanácsadás nyújtása - egyéb feladatai: humán jellegő civil kezdeményezések elısegítése, új szolgáltatások, szociális ellátások bevezetésének megszervezése Családsegítı szolgálat személyi feltételei 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerint: - családgondozói körzetenként ( fı lakos) 1 fı Vasváron a családsegítı szolgálatot kettı fı családgondozó látja el, a létszám megfelel a törvényben elıírtaknak. Statisztikai adatok: évi statisztikai adatok szerint az éves forgalom a családsegítı szolgálatnál 1088 fı (halmozott adat ), az új kliensek száma 77 fı, a folyamatosan gondozottak száma 69 fı volt. A hozzánk fordulók problémáinak megoszlása a következıképpen alakult:

17 17 Anyagi 49 % Lelki 14 % Életviteli 28 % Egyéb 9 % A évi részadataink alapján (szeptember 30.) kliensforgalmunk 1060 fı (halmozott adat), új klienseink száma 177 fı, a folyamatos családgondozást igénylık száma 59 fı. A hozzánk fordulók problémáinak megoszlása a következıképpen alakult: Anyagi 57 % Lelki 21 % Életviteli 19 % Egyéb 3% Az ügyfelek hozott problémái közül kiemelkedıen sok eset az anyagi, életviteli, családi problémák elıfordulása. Évrıl évre nı a lelki problémával küzdı ügyfelek köre. A pszichológusi tevékenység fontossága nem kérdıjelezhetı meg. Az elmúlt években pályázati forrásból tudta az Alapítvány biztosítani a pszichológiai tanácsadást. Nagy szükség lenne állandó szakemberre, aki terápiás kezeléseket is végezne. A pszichés betegségek hosszan tartó folyamatos munkával, rendszeres terápiával tarthatók olyan szinten, vagy szőntethetık meg, hogy az egyén képes legyen a mindennapi tevékenységeinek elvégzésére. A szolgálatnál megforduló ügyfeleknél megfigyelhetı az anyagi helyzet nagyfokú romlása. Az ügyfelek 92 %-a tartozik valamilyen közüzemi díjjal, legjellemzıbb az áramdíjtartozás. Véleményünk szerint megfontolandó lenne az adósságkezelési szolgáltatás bevezetése, amire a törvény (1993. évi. III. törvény 55. ) is ad lehetıséget. Az elmúlt évben több hajléktalan személy kereste fel szolgálatunkat. Pályázaton nyert összegbıl szükség szerint az orvosi ellátást, gyógyszereket, tisztálkodási lehetıséget, minimális élelmet tudunk számukra biztosítani a 2003-as évben. Az évi III. törvény 59. -a szerint a települési önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik a hajléktalan személyek ellátásának megszervezésérıl.

18 18 Jelen pillanatban egy hajléktalan személy (vasvári) átmeneti lakhatását megoldottuk az Alapítvány tulajdonában lévı családi házban. A hajléktalan személyek ellátásának problémájával évente 6-8 esetben találkozunk. Vasvár környékén, Szombathelyen illetve Zalaegerszegen van hajléktalan szállás. Szombathelyen csak szombathelyi címmel rendelkezı személyt fogadnak. A hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére talán megoldás lehetne egy szükséglakás fenntartása, melyben átmeneti jelleggel szállást lehetne nyújtani a rászoruló hajléktalanná vált személyeknek. A szociális szolgáltatásoknak helyet adó épület (Vasvár, Árpád tér 8) még megfelel a szakmai követelményeknek. A késıbbiekben szükség lenne az ingatlan külsı és belsı felújítására, főtési rendszerének korszerősítésére. E. Támogató Szolgálat A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány meglévı szociális alap- és szakellátásai mellett január 8-tól új szolgáltatásként akadályozottakat Támogató Szolgálat kezdte meg mőködését térségi szinten. Az Alapítvány ehhez a tevékenységéhez 2003-ban Esély a partnerségre címmel egészségügyi szociális és családügyi minisztériumi pályázatot nyert el. Vasvár Város Önkormányzata Képviselıtestülete 227/2003. (XII.18.) számú határozata alapján, pedig feladatellátási szerzıdést kötött az Önkormányzattal. Az ellátási szerzıdés értelmében az Alapítvány speciális alapellátási feladatként szolgáltatást nyújt a Vasváron élı, speciális szükséglető fogyatékkal élık: mozgáskorlátozott, látás-, hallássérült, értelmileg akadályozott, autista, illetve halmozottan fogyatékos személyekre irányulóan, akik a fogyatékosság fennállását igazoló hivatalos orvosi igazolással rendelkeznek. A Támogató Szolgálat szolgáltatásai Személyi segítı szolgálat: Segítséget nyújt, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. Tanácsadás, információs szolgálat: A fogyatékkal élı személyeket érintı eseményekrıl, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bıvített adatbázisból. Segítséget nyújt az illetékes szakemberrel, hivatallal történı

19 19 kapcsolat felvételhez. Ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. Szállító szolgálat: A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élık szolgálatában. A fogyatékkal élı népcsoport legfıbb jellemzıi A 2001.évi népszámlálás fogyatékkal élıkre vonatkozó adatai szerint a vasvári kistérségben az össznépesség 6%-a, 892 fı fogyatékkal élı. (Ez a mutatószám magasabb, mint a régiós és megyei arány, amely 4-4%.). Vasvár és a térség többi településének összehasonlító elemzését nem teszik lehetıvé a népszámlálás adatai. A térségi 6%-os arányszámmal számolva Vasváron feltételezhetıen 296 a fogyatékossággal élık száma. A fogyatékosokra vonatkozóan a Magyar Államkincstár fogyatékos támogatásra vonatkozó, június 1-én kiadott adatai is támpontot nyújthatnak. E szerint a térség 22 településén 158 fı kap fogyatékossági támogatást, ebbıl 37 fı Vasváron, 121 fı a többi kistérségi településen. A fogyatékossági támogatás azokat a legsúlyosabb fogyatékosokat érinti, akik kérték ezt a támogatási módot. A Támogató Szolgálat januártól szeptemberig összesen 76 ügyféllel kötött ellátási megállapodást. Közülük 43 fı vasvári, 33 pedig a térség többi településén él. Az ellátottak között magasabb a nık aránya: 50 nı, 27 férfi. 26 nı és 17 férfi ügyfél vasvári. Vasvári ügyfelek életkor szerinti megoszlása fı életkor A vasvári ügyfelek fogyatékosság típusa szerinti megoszlása látásfogyatékos 1 hallássérült 0 halmozottan sérült 4 értelmi fogyatékos 4 mozgássérült fı

20 20 A fogyatékkal élık számára nyújtott szolgáltatások fejlesztési irányai A fogyatékkal élık nehéz élethelyzeteinek, problémáinak megoldásához további fejlesztésekre van szükség. Az egyik fontos fejlesztési irány a fogyatékkal élık nappali intézményének létrehozása, melyhez a források megteremtéséhez lehetıség nyílt a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázata segítségével. A pályázat benyújtását a Támogató Szolgálat egy térségi szintő igényfelméréssel alapozta meg. A felmérésnél a Támogató Szolgálat meglévı ügyfelein kívül 142 fıt kerestek fel a Szolgálat munkatársai és önkéntesei. A megkérdezettek több mint 1/3-a fejezte ki közösségi jellegő foglalkoztatás iránti igényét. Az Esély a partnerségre, Fogyatékkal Élık Nappali intézményének létrehozása a Vasi Hegyhát Kistérségében címmel benyújtott, több mint 93 millió Ft költségvetéső pályázat támogatást nyert. A fogyatékkal élık egy jelentıs részének állapota tartósan, vagy idıszaki jelleggel olyan súlyos, hogy a jelenlegi egészségügyi és szociális alapellátási szolgáltatási formák nyújtotta ellátási módoknál intenzívebb ápolást igényelnek. Számukra a megoldást az integrált otthonápolás, gondozás és otthoni szakápolás új alternatív szolgáltatási formájának bevezetése jelenthet megoldást az egészségügyi alapellátó rendszerrel szoros együttmőködésben. Nem szabad megfeledkezni az emberek szolidaritásán alapuló természetes támogató hálóról sem, amely a szociális gondoskodás jelentıs humán erıforrásbázisa. Az önkéntesek bevonása a szociális tevékenységbe nagymértékben növeli az ellátások hatékonyságát és segíti megırizni azok személyes jellegét. A Támogató Szolgálat egy jogszabályban meghatározott szolgáltatási keretrendszer. A megvalósítását azonban az egyes emberek élethelyzete alakítja. Tulajdonképpen ez egy közös tanulási folyamat az ügyfeleknek és segítıknek egyaránt, amelyben egyre több lehetısége tárul fel annak, hogy mi szükséges egy teljesebb élethez. F. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége A gyermek és ifjúságvédelem a szociálpolitika része, annak fontos és speciális területe. Speciális, amennyiben a népesség egy bizonyos kor szerint elkülöníthetı részével foglalkozik, és fontos, hiszen az ifjúsággal való törıdés minden társadalom létérdeke.

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Vas megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Acsád 8.000 Ft/év 2.000 Ft/fő 5.000 Ft/év 2 Alsószölnök 1.500 Ft/év 1,4% 3 Alsóujlak 2.500 Ft/év 2.000 Ft/fő 1,8% 5.000 Ft/év

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés

Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Bevezetés Recsk Nagyközség Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2007. Bevezetés Recsk Önkormányzata a 14/2005.(III.24.) határozatával elfogadta Recsk nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA 700 Szekszárd, Vörösmarty Mihály utca. Tel.: 74/-474, -47 Fax: 74/-474. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 00..-án

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

57/2012. (IV.05.) ÖH.

57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2012. április 05-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 57/2012. (IV.05.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata

Budapest Kıbányai Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának. felülvizsgálata Budapest Kıbányai Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 92.. elıírja,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 18-i ülésére 7. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Vas Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Telefonszám 94/506-760 Levelezési cím 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Fax: 94/336-774

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésének 14. napirendi pontjához A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TAGJAI Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Acsád Község Önkormányzata 9746 Acsád, Béke

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ELŐTERJESZTÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS HELYETTES KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA Tisztelt Község/Város Önkormányzata! A Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b

Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fıvárosi Önkormányzat Idısek Otthona 1071 Budapest, VII. Dózsa György út 82/b Fenntartó: Intézmény neve: Budapest Fıváros Önkormányzata Budapest V. Városház u. 9-11. Tel.: 327-1000, e-mail: skulteti@budapest.hu

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2016.

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2016. TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2016. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... - 3-1.1. Jövıkép, célok:... - 3-1.2. Alapelvek:... - 3-1.3. Értékek:... - 3-1.4. Célcsoportok:...

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

"Külsı" szolgáltatók és szolgáltatások

Külsı szolgáltatók és szolgáltatások 7. számú melléklet "Külsı" szolgáltatók és ok ápolást, gondozást nyújtó intézmény átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény családsegítés egészségügyi alapellátás étkeztetés idısek otthona, a pszichiátriai

Részletesebben