Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010"

Átírás

1 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítési kötelezettségét írja elı, a településen élı, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében. A koncepció elkészítésekor fontos cél volt a realitás, mind az adatfeldolgozásnál, mind a kitőzött céloknál erre törekedtünk. A következı elveket kezeltük kiemelten : - Elérhetı célmegjelölés; - saját környezetében történjen a rászoruló gondozása; - széleskörő társadalmi összefogással valósuljon meg a szociális ellátás, gondoskodás; - a tárgyi feltételek és az ellátórendszerek korszerősítése; - szervezett integráció megvalósítása; - helyi igényekre, szükségletekre és problémamegoldásra készüljön a koncepció; - a regionális és a megyei koncepcióval harmonizáljon a települési koncepciónk. A koncepció a 2004-ben hatályos szociális törvénybıl és végrehajtási rendeleteibıl kiindulva (folyamatban van a módosításuk) fogalmazza meg a célokat, irányokat, fejlesztési prioritásokat, beépítve abba a szociális szolgáltatásokban közremőködık véleményét, javaslatait. Az elkészítéshez felhasználtuk a KSH Vas Megyei Igazgatóság által közzétett adatokat évi népszámlálási adatokat az önkormányzat, valamint az intézmények és Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány adatait. Vasvár, november

2 2 2. Helyzetelemzés 2.1. A település általános bemutatása Vasvár Magyarország Nyugat-dunántúli régiójában, az ország harmadik legkisebb megyéjében, Vas megyében található kisváros. Városunk területe 55,10 km 2, Vas Megye területének 1,6 %-a, a lakónépessége 4695 fı, a megye lakónépességének 1,7 %-a. Településünk egy gazdasági társadalmi szempontból elmaradott kistérség központja. A vonzáskörzethez 22 település tartozik. Mind a térségre, mind pedig városunkra jellemzı a népesség fogyás, emögött elsısorban a természetes fogyás áll, mely sajnos országos tendencia. A térség gazdasági mutatója; szinte minden tekintetben a megyei és régiós átlag alatt van. A rendszerváltás óta egyre inkább leépülı mezıgazdaság különösen hátrányosan érintette a hagyományosan agrárjellegő vidéket. Településünkön, illetve a kistérségben nincs nagyüzem (250 fınél többet foglalkoztató vállalkozás), de a kistérség lélekszámából adódóan hosszútávon sem várható multinacionális cég betelepülése. A szolgáltató rendszerekben történı bıvülés (EDS, Idısek Otthona, könnyőiparban létrejött üzem) számottevıen azonban nem javította az ingázók magas arányát. A településrıl munkába eljárók magas száma a szociális feladatoknál is jelentkezik (intézmények nyitva tartása, rászoruló idısek, gyerekek felügyelete). A közúti hálózat országos viszonylatban megfelelı sőrőségő, két fıútvonal (8-as és a 74-es) Vasvár mellett keresztezi egymást, valamint a Szombathely Nagykanizsa vasútvonal is városunkon halad át. Vasvár még nem tartozik az idegenforgalom által ismert települések közé, annak ellenére, hogy történelmi emlékeink, a természeti környezet, a vallási és kulturális tradíciók ezt igazán lehetıvé tennék. Jelentıs infrastrukturális fejlesztéssel (személy és tárgyi) érhetı el növekedés ezen a téren. A város infrastrukturális ellátottsága az országos átlagnak megfelelı, de folyamatos feladat a bıvítés.

3 3 Lakáshelyzet, közmőellátás Lakásállomány Villamosenergia fogy. száma Gázfogyasztók száma Távfőtés Melegvízhálózatba Ivóvízvezeték hálózatba Közcsatorna hálózatba Szemétgyőjtésbe bevont lakás Lakások komfortossága (2001.) Lakások száma összesen: Összkomfortos: 775 Komfortos: 656 Félkomfortos: 150 Komfort nélküli: 226 Szükség és egyéb lakás: 65 A város jelenlegi intézményi ellátórendszere a feladatokkal arányosan épült ki, így mőködik: bölcsıde, óvoda, általános iskola, zeneiskola, mővelıdési ház, könyvtár, megyei fenntartású középiskola. A lakosság egészségügyi alapellátása, valamint a legszükségesebb szakellátások biztosítottak. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására az önkormányzat feladatellátási szerzıdést kötött a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal. A szerzıdés alapján végzi a rászorulók részére a városban a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, Idısek klubját mőködtet. Vasvár városra és térségére kiterjedıen mőködik az Alapítvány fenntartásában a Családok Átmeneti Otthona és a Támogató Szolgálat, valamint folyamatban van a közösségi pszichiátriai ellátás bevezetése.

4 4 A város a szociális törvény által elıírt kötelezıen biztosítandó alap és szakosított feladatellátási kötelezettségének így teljeskörően eleget tesz évben átadásra került Vasváron a 100 férıhelyes Idısek Otthona, melyet augusztustól a megyei önkormányzat mőködtet Demográfiai mutatók A város lakónépessége az elmúlt évtizedben folyamatosan csökkent, míg 1999-ben 4946 fı volt, addig 2002-ben már csak 4677 fı, 2003-ban pedig 4695 fı. A népességen belül a nık aránya mindig, magasabb, sıt a statisztikából az is kitőnik, hogy ez az arány folyamatos növekedést mutat. A népesség fogyásának egyik oka, hogy évrıl évre jelentısen kevesebb az élveszületések száma, mint a halálozás (átlagosan - 20), a másik pedig a beköltözık és elvándorlók aránya, mely 2001-ben - 6 fı, 2002-ben 28 fı, 2003-ban pedig 41 fı. A szociális szolgáltatások iránti igényeket a népesség korösszetétele alapvetıen befolyásolja. Átlagosan a lakosság 40 % - át a 18 év alattiak és a 60 év felettiek (tehát az inaktív lakosság) teszi ki. Az "idısek" korcsoportos megoszlásából megállapítható, hogy jelentıs a 70 éven felüliek aránya (50 % feletti) akik egyre gondosabb törıdést igényelnek. Lakónépesség Összesen Férfi Nı év alattiak aránya 21,60% 21,20% 22% év közötti 60,20% 59,90% 60% 60 év feletti 18,20% 18,90% 18% Élveszületés Halálozás Beköltözés Elvándorlás

5 5 A városban háztartás van, melynek 23 %-a (390) egyszemélyes. Jelentıs továbbá a gyermeküket egyedül nevelık aránya, mely az család 15 %-a (198). A szociális és gyermekjóléti ellátások megszervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a csoport nagyobb fokú gondoskodást igényel. Háztartások háztartás összetétel szerint (2001) Összes háztartás Egy családból álló háztartás Két családból álló háztartás 57 Három vagy több családból álló háztartás 1 Egyszemélyes háztartás 390 Egyéb összetételő 41 Családok családösszetétel szerinti megoszlása (2001) Összesen Házaspár Élettársi kapcsolatban 79 Gyermekét egyedül nevelı 198 Élettársi Gyermekét egyedül Házaspár kapcsolatban nevelı 1 gyermeket nevel gyermeket nevel gyermeket nevel vagy több gyermeket nevel nem nevel gyermeket

6 6 A város lakónépességének nemzetiségek szerinti megoszlása nem számottevı. (2001. évi népszámlálás) A népesség nemzetiség szerinti megoszlása magyar: 4539 cigány, romani, beás. 27 görög: 2 horvát: 18 lengyel: 2 német: 8 szlovák: 1 szlovén, vend: 1 ukrán: Gazdasági aktivitás, munkanélküliség A megye gazdasága, munkaerı piaci helyzete pozitívan ítélhetı meg. Vas megye gazdasági fejlettsége országos átlag felett van, a munkanélküliségi ráta viszont alatta. Városunk gazdasági erıképessége alacsonyabb a megyeinél, a munkanélküliség 5,4 % a jelenlegi állapot szerint. A szociális ellátórendszerben a tartós munkanélküliek magas aránya jelent feladatot. Az ı elhelyezésük, visszahelyezésük a munka világába rendkívül komplex probléma (képzettség hiánya, életvezetési probléma, pszichés- és egészségi probléma, állapotuknak megfelelı munkahely hiány stb.). Gondot jelent és a szociális ellátásban halmozottan jelentkezik, hogy a foglalkoztatottak többsége alulképzett, s alacsony jövedelmi viszonnyal rendelkeznek. Munkanélküliség 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Általános iskola 8 osztálynál kevesebb Általános iskolai Szakmunkásképzı Szakiskolai Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi Fıiskolai Egyetemi

7 7 Munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása Vasváron 1999 és 2003 között Általános iskola 8 osztálynál kevesebb Általános iskolai Szakmunkásképzı Szakiskolai Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi Fıiskolai Egyetemi 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban A munkanélküliek száma a munkaképes korú lakosság arányában munkaképes korú munkanélküli 6,70% 5,10% 5,70% 5,20% 5,50% A lakosság 60 %-ának megoldott helyben a foglalkoztatása a mezıgazdaságban (termelıszövetkezet, Kft-k) a feldolgozó,- építıiparban, (Richter Cipıgyár Rt, elektronika, faipar) a szolgáltatásban, kereskedelemben, oktatási és egyéb intézményekben, 40 %-a azonban naponta ingázik a környezı nagyvárosokba.

8 8 Foglalkoztatott lakónépesség (2001.) helyben dolgozó más településre eljáró mezıgazdaság iparban, ép.ip szolgáltatásban összesen: ebbıl: férfi nı A városban foglalkoztatottak foglalkozási fıcsoport szerint mezıgazdaságban 199 iparban, építı iparban 762 szolgáltatásban 847 összesen: 1808 ebbıl: férfi 830 nı Intézményi ellátottság A városban 20 kisgyermek ellátására alkalmas bölcsıde mőködik, teljes kihasználtsággal. Két óvodaépületben az elmúlt évben 146 gyermek nappali ellátásáról gondoskodott 15 pedagógus és 8 segítı. Az általános iskolában 2003/2004-es tanévben 606 tanulót oktattak, 49 pedagógus és 25 segítı, a tanulókból eltérı tantervő oktatásban 53 gyermek részesült. Egy szakközépiskola mőködik a településünkön a megyei önkormányzat fenntartásában, amelyben a postai, banki szakképzés mellett gimnáziumi képzés is folyik.

9 9 Oktatás bölcsıde óvoda Általános iskola: ebbıl: gyógyped.okt.: napközis középiskola: ebbıl: kollégista A gyermekek igénybe vehetik a Mővelıdési Ház, a Teleház, továbbá a Zeneiskola és a Könyvtár szolgáltatásait a szabadidı hasznos eltöltésére Civil szervezetek A szociális ellátásban a szabadidı hasznos eltöltésében, a közösségi élettıl való elszigetelıdés (elmagányosodás) megakadályozásában nagy szerepe van a városban mőködı civil szervezeteknek. A civil szervezetek kulturális, sport területen szervezettek többnyire. Széles körben befogadnak minden korosztályból. A mentális egészségvédelem nagyon fontos szervezıdései. Alakultak továbbá olyan társadalmi civil szervezetek, amelyek karitatív tevékenységet végeznek. İk kiemelkedıen tudják segíteni ezt a szociális gondoskodó szférát, amely a város szociális ellátórendszerébe tartozik. A személyes kapcsolattartással (beszélgetésekkel, érzelmi gondoskodással, törıdéssel) egy olyan területét töltik ki az ellátásnak, amelyre a "hivatalos szervezeteknek " nincs kapacitása. Ilyen szervezetek a KARITÁSZ, Máltai Szeretetszolgálat, Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Vöröskereszt.

10 A lakosság egészségi állapotának fıbb mutatói A város lakosságának egészségügyi ellátásáról 3 háziorvos és 2 házi gyermekorvos gondoskodik. Évrıl évre a rendelésen megjelentek, és ellátottak száma közel azonos tendenciát mutat, számottevı emelkedés, csökkenés nem tapasztalható. A lakosságszámot figyelembe véve egy felnıtt egy évben átlagosan 10 alkalommal veszi igénybe a háziorvosi, egy gyermek egy évben pedig átlagosan 11 alkalommal a gyermekorvosi ellátást. A halálozási arány a lakosságszámhoz viszonyítva 1,2 %körüli (megyei 1,3 %). Az országos és a megyei helyzethez hasonlóan a vezetı halálokok itt is a keringési, valamint a daganatos betegségek. A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek leggyakoribb betegségei a hypertónia (485 fı), szív- és érrendszeri (210 fı), diabetes (191 fı), daganatok (107 fı), csontritkulás (79 fı), légúti betegségek (63 fı), egyéb szívbetegség (16 fı). Alapfeladatként biztosított városunkban a fogorvosi ellátás (vállalkozásban), a iskolafogászat, a védınıi szolgálat, a központi ügyelet, mely szolgáltatásokat külön megállapodás alapján részben a kistérség települései együtt mőködtetik. Kiegészítı szolgáltatásként továbbá mőködik a fizioterápia, a laboratórium, valamint a járóbeteg szakrendelések közül a nıgyógyászat-terhesgondozás, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, bırgyógyászat, terhes-belgyógyászat, gyerek szakellátás, melyek szintén térségi ellátást biztosítanak. Helyben van gyógyszertár és mentıállomás. Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és ellátottak száma 1999 és 2003 között Fı Fı Fı Fı Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Fı Fı Fı Fı ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban

11 11 Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és meglátogatottak száma 1999-ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelésen megjelentek és ellátottak száma 1999 és 2002 között Fı Fı Fı Fı Háziorvosi ellátásban Házi gyermekorvosi ellátásban Fı Fı Fı Fı ben 2000-ben 2001-ben 2002-ben 2003-ban Szakellátások betegforgalma Belgyógyászat Nıgyógyászat-terhesg Gyerekellátás Orr-fül-gégészet Bırgyógyászat Ideggyógyászat Fogászat Laboratórium Fizioterápia Fogászat: Ellátórendszer átszervezését tükrözi a statisztika (felnıtt fogászat privatizációja)

12 Az önkormányzat illetékességi területén élı fogyatékos személyek A évi népszámlálás fogyatékkal élıkre vonatkozó adatai szerint a vasvári kistérségben az össznépesség 6 %.-a, 892 fı a fogyatékkal élı. Ezzel az arányszámmal Vasváron feltételezhetıen 296 a fogyatékossággal élık száma, mozgáskorlátozott, látáshallássérült, értelmileg akadályozott, autista, illetve halmozottan fogyatékos személyek. Fogyatékossági támogatásban 37 fı részesül Az önkormányzat illetékességi területén pszichiátriai és szenvedélybetegek Városunkban élı pszichiátriai és szenvedélybetegekrıl hivatalos adatunk nincs. Ideggyógyászati szakrendelés mőködik, de az addiktológia gondozás 2001-ben megszőnt. A mindennapi élet tapasztalatai alapján megállapítható, hogy térségünkre jellemzı az alkohol problémával küzdık viszonylag magas száma, mely fıleg a férfi lakosságot érinti. A szociális és gyermekvédelmi ügyek intézése, valamint a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés kapcsán egyre többször kerül felszínre az ilyen jellegő probléma a családoknál. Hajléktalan városunkban jelenleg nincsen. A hajléktalanság megelızése érdekében az önkormányzat biztosít szükséglakást. Továbbá a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány által mőködtetett családok átmeneti otthona és az alapítvány tulajdonában lévı Gyırvári utcai családi ház átmeneti elhelyezést biztosít az esetlegesen otthontalanná vált személy(ek) részére.

13 13 3. A szociális ellátások jellemzıi, aktuális adatok 3.1 Ellátási kötelezettség A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. -a meghatározza, hogy a 2000-nél több állandó lakosú településen milyen ellátási formák biztosítása kötelezı, így Vasvár város tekintetében: a.) alapellátás: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - családsegítés, - speciális alapellátási feladatok, (közösségi pszichiátriai ellátás, támogató szolgálat, illetve az ezekhez való hozzájutás segítése) - gyermekjóléti szolgáltatás b.) szakosított ellátás: - idısek nappali ellátását nyújtó intézményi szolgáltatás. 3.2 A jelenlegi szociális alap- és szakellátás rendszere A szociális szolgáltatások ellátásának feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szabályozza. E törvényben leírtak szerint Vasvár Város Önkormányzatával kötött ellátási szerzıdés alapján január 01.-tıl a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány a következı szociális alap és szakellátási feladatokat látja el: 1. Szociális étkeztetés 2. Házi segítségnyújtás 3. Idısek klubja 4. Családsegítés

14 14 Az alapellátás keretében a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában kapnak segítséget. Az alapellátás keretében gondoskodni kell különösen az idıskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezésérıl. Ennek megvalósítása érdekében az alapellátást biztosító szociális intézménynek együtt kell mőködnie az egészségügyi, oktatási, munkaügyi, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatókkal, szervezetekkel. A. Szociális Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ebéd házhozszállítását naponta fı idıs ember veszi igénybe ban 5153 adag ételt szolgáltattunk igénylıinknek, tárgyévben, 2004.szeptember 30.-ig 4441 adag ételt. B. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az idıskorú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedély betegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. A gondozónık nagy figyelemmel és gondoskodással veszik körül a gondozottakat, az elıírtakon felül is mindenféle probléma megoldásában a segítségükre vannak. A gondozási tevékenységet igénybevevık száma napi 5 fı körül mozog. Gondozási csoport személyi feltételei: A gondozási tevékenységek személyi feltételeit a 4/2004. ( I.28.) ESZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló ( 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet módosítása ) rendelet határozza meg a következık szerint:

15 15 1. Étkeztetés: a., étel kiszolgálása szociális intézménybıl történik - kisegítı ( 150 adagonként ) 0,5 fı 2. Házi segítségnyújtás: a., gondozási körzetenként ( 800 fı lakosonként ) - szociális gondozó 1 fı 3. Idısek klubja ( 30 férıhelyes telephelyenként) - szociális gondozó 2 fı - nappali ellátást vezetı ( klubvezetı ) 1 fı Ezeket a feladatokat Vasváron jelen pillanatban a Gondozási csoport szervezésében integráltan három fı látja el évi rendeletmódosítás miatt nem csak a kistelepüléseken szolgáltatók, de a megyeszékhelyen ellátórendszerének ezen ága is nehéz helyzetbe került, mivel az elıírt (és egyébként indokolt) létszámfejlesztések szinte megoldhatatlanok. Vasváron e rendelet értelmében csak a házi segítségnyújtás feladataira 6 fı szociális gondozót kellene foglalkoztatni. A követelmények abszurditását többen jelezték a megyei módszertani központ felé. C. Idısek Klubja Az idısek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idısek klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel támogatásra szorul. Vasváron az idısek klubjának 20 fıre van engedélye, az állandó tagok száma fı között mozog. A klubtagok között nem csak idıs emberek vannak, hanem betegségük miatt rokkantosított fiatalabb korosztályhoz tartozók is. A klubtagok az étkezést helyben veszik igénybe. A Klub 2003 évi átlaglétszáma 16,57 fı volt, 2004 évi részadatunk 16,71 fı. A helyben felszolgált étel 2003 évben 3063 adag, 2004 évi részadatunk 2058 adag.

16 16 D. Családsegítés A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A Családsegítı Szolgálat szolgáltatása keretében segítséget nyújt a mőködési területén élı szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylı személynek, családnak az ilyen helyzetekhez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. A családsegítı szolgálat feladatai: - az illetékességi területén élı szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került egyének, családok életvezetési képességének megırzése, az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, valamint a krízishelyzet megszőntetésének elısegítése - a preventív tevékenységek körében figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, valamint veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı és jelzı rendszert mőködtet az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek bevonásával - az életvezetési képesség megırzése és a mőködési zavarok megszőntetése érdekében szociális, életvezetési, jogi tanácsadás nyújtása - egyéb feladatai: humán jellegő civil kezdeményezések elısegítése, új szolgáltatások, szociális ellátások bevezetésének megszervezése Családsegítı szolgálat személyi feltételei 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerint: - családgondozói körzetenként ( fı lakos) 1 fı Vasváron a családsegítı szolgálatot kettı fı családgondozó látja el, a létszám megfelel a törvényben elıírtaknak. Statisztikai adatok: évi statisztikai adatok szerint az éves forgalom a családsegítı szolgálatnál 1088 fı (halmozott adat ), az új kliensek száma 77 fı, a folyamatosan gondozottak száma 69 fı volt. A hozzánk fordulók problémáinak megoszlása a következıképpen alakult:

17 17 Anyagi 49 % Lelki 14 % Életviteli 28 % Egyéb 9 % A évi részadataink alapján (szeptember 30.) kliensforgalmunk 1060 fı (halmozott adat), új klienseink száma 177 fı, a folyamatos családgondozást igénylık száma 59 fı. A hozzánk fordulók problémáinak megoszlása a következıképpen alakult: Anyagi 57 % Lelki 21 % Életviteli 19 % Egyéb 3% Az ügyfelek hozott problémái közül kiemelkedıen sok eset az anyagi, életviteli, családi problémák elıfordulása. Évrıl évre nı a lelki problémával küzdı ügyfelek köre. A pszichológusi tevékenység fontossága nem kérdıjelezhetı meg. Az elmúlt években pályázati forrásból tudta az Alapítvány biztosítani a pszichológiai tanácsadást. Nagy szükség lenne állandó szakemberre, aki terápiás kezeléseket is végezne. A pszichés betegségek hosszan tartó folyamatos munkával, rendszeres terápiával tarthatók olyan szinten, vagy szőntethetık meg, hogy az egyén képes legyen a mindennapi tevékenységeinek elvégzésére. A szolgálatnál megforduló ügyfeleknél megfigyelhetı az anyagi helyzet nagyfokú romlása. Az ügyfelek 92 %-a tartozik valamilyen közüzemi díjjal, legjellemzıbb az áramdíjtartozás. Véleményünk szerint megfontolandó lenne az adósságkezelési szolgáltatás bevezetése, amire a törvény (1993. évi. III. törvény 55. ) is ad lehetıséget. Az elmúlt évben több hajléktalan személy kereste fel szolgálatunkat. Pályázaton nyert összegbıl szükség szerint az orvosi ellátást, gyógyszereket, tisztálkodási lehetıséget, minimális élelmet tudunk számukra biztosítani a 2003-as évben. Az évi III. törvény 59. -a szerint a települési önkormányzat az alapellátás keretében gondoskodik a hajléktalan személyek ellátásának megszervezésérıl.

18 18 Jelen pillanatban egy hajléktalan személy (vasvári) átmeneti lakhatását megoldottuk az Alapítvány tulajdonában lévı családi házban. A hajléktalan személyek ellátásának problémájával évente 6-8 esetben találkozunk. Vasvár környékén, Szombathelyen illetve Zalaegerszegen van hajléktalan szállás. Szombathelyen csak szombathelyi címmel rendelkezı személyt fogadnak. A hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére talán megoldás lehetne egy szükséglakás fenntartása, melyben átmeneti jelleggel szállást lehetne nyújtani a rászoruló hajléktalanná vált személyeknek. A szociális szolgáltatásoknak helyet adó épület (Vasvár, Árpád tér 8) még megfelel a szakmai követelményeknek. A késıbbiekben szükség lenne az ingatlan külsı és belsı felújítására, főtési rendszerének korszerősítésére. E. Támogató Szolgálat A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány meglévı szociális alap- és szakellátásai mellett január 8-tól új szolgáltatásként akadályozottakat Támogató Szolgálat kezdte meg mőködését térségi szinten. Az Alapítvány ehhez a tevékenységéhez 2003-ban Esély a partnerségre címmel egészségügyi szociális és családügyi minisztériumi pályázatot nyert el. Vasvár Város Önkormányzata Képviselıtestülete 227/2003. (XII.18.) számú határozata alapján, pedig feladatellátási szerzıdést kötött az Önkormányzattal. Az ellátási szerzıdés értelmében az Alapítvány speciális alapellátási feladatként szolgáltatást nyújt a Vasváron élı, speciális szükséglető fogyatékkal élık: mozgáskorlátozott, látás-, hallássérült, értelmileg akadályozott, autista, illetve halmozottan fogyatékos személyekre irányulóan, akik a fogyatékosság fennállását igazoló hivatalos orvosi igazolással rendelkeznek. A Támogató Szolgálat szolgáltatásai Személyi segítı szolgálat: Segítséget nyújt, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek. Tanácsadás, információs szolgálat: A fogyatékkal élı személyeket érintı eseményekrıl, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bıvített adatbázisból. Segítséget nyújt az illetékes szakemberrel, hivatallal történı

19 19 kapcsolat felvételhez. Ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb. Szállító szolgálat: A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élık szolgálatában. A fogyatékkal élı népcsoport legfıbb jellemzıi A 2001.évi népszámlálás fogyatékkal élıkre vonatkozó adatai szerint a vasvári kistérségben az össznépesség 6%-a, 892 fı fogyatékkal élı. (Ez a mutatószám magasabb, mint a régiós és megyei arány, amely 4-4%.). Vasvár és a térség többi településének összehasonlító elemzését nem teszik lehetıvé a népszámlálás adatai. A térségi 6%-os arányszámmal számolva Vasváron feltételezhetıen 296 a fogyatékossággal élık száma. A fogyatékosokra vonatkozóan a Magyar Államkincstár fogyatékos támogatásra vonatkozó, június 1-én kiadott adatai is támpontot nyújthatnak. E szerint a térség 22 településén 158 fı kap fogyatékossági támogatást, ebbıl 37 fı Vasváron, 121 fı a többi kistérségi településen. A fogyatékossági támogatás azokat a legsúlyosabb fogyatékosokat érinti, akik kérték ezt a támogatási módot. A Támogató Szolgálat januártól szeptemberig összesen 76 ügyféllel kötött ellátási megállapodást. Közülük 43 fı vasvári, 33 pedig a térség többi településén él. Az ellátottak között magasabb a nık aránya: 50 nı, 27 férfi. 26 nı és 17 férfi ügyfél vasvári. Vasvári ügyfelek életkor szerinti megoszlása fı életkor A vasvári ügyfelek fogyatékosság típusa szerinti megoszlása látásfogyatékos 1 hallássérült 0 halmozottan sérült 4 értelmi fogyatékos 4 mozgássérült fı

20 20 A fogyatékkal élık számára nyújtott szolgáltatások fejlesztési irányai A fogyatékkal élık nehéz élethelyzeteinek, problémáinak megoldásához további fejlesztésekre van szükség. Az egyik fontos fejlesztési irány a fogyatékkal élık nappali intézményének létrehozása, melyhez a források megteremtéséhez lehetıség nyílt a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázata segítségével. A pályázat benyújtását a Támogató Szolgálat egy térségi szintő igényfelméréssel alapozta meg. A felmérésnél a Támogató Szolgálat meglévı ügyfelein kívül 142 fıt kerestek fel a Szolgálat munkatársai és önkéntesei. A megkérdezettek több mint 1/3-a fejezte ki közösségi jellegő foglalkoztatás iránti igényét. Az Esély a partnerségre, Fogyatékkal Élık Nappali intézményének létrehozása a Vasi Hegyhát Kistérségében címmel benyújtott, több mint 93 millió Ft költségvetéső pályázat támogatást nyert. A fogyatékkal élık egy jelentıs részének állapota tartósan, vagy idıszaki jelleggel olyan súlyos, hogy a jelenlegi egészségügyi és szociális alapellátási szolgáltatási formák nyújtotta ellátási módoknál intenzívebb ápolást igényelnek. Számukra a megoldást az integrált otthonápolás, gondozás és otthoni szakápolás új alternatív szolgáltatási formájának bevezetése jelenthet megoldást az egészségügyi alapellátó rendszerrel szoros együttmőködésben. Nem szabad megfeledkezni az emberek szolidaritásán alapuló természetes támogató hálóról sem, amely a szociális gondoskodás jelentıs humán erıforrásbázisa. Az önkéntesek bevonása a szociális tevékenységbe nagymértékben növeli az ellátások hatékonyságát és segíti megırizni azok személyes jellegét. A Támogató Szolgálat egy jogszabályban meghatározott szolgáltatási keretrendszer. A megvalósítását azonban az egyes emberek élethelyzete alakítja. Tulajdonképpen ez egy közös tanulási folyamat az ügyfeleknek és segítıknek egyaránt, amelyben egyre több lehetısége tárul fel annak, hogy mi szükséges egy teljesebb élethez. F. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége A gyermek és ifjúságvédelem a szociálpolitika része, annak fontos és speciális területe. Speciális, amennyiben a népesség egy bizonyos kor szerint elkülöníthetı részével foglalkozik, és fontos, hiszen az ifjúsággal való törıdés minden társadalom létérdeke.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 24-i ülésének 7. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI, FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010-2018. Tatabánya, 2010. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben