GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről"

Átírás

1 Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján

2 Tisztelt Képviselő testület! A település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített gyermekvédelmi beszámoló Képviselő-testület által való megtárgyalása kötelező önkormányzati feladat. Az évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 96. (6) bekezdése értelmében ezt a feladatot minden év május 31-éig kell teljesíteni. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki javaslattal élhet az önkormányzat felé. Ha javaslattal élt a gyámhivatal azt a helyi önkormányzat érdemben megtárgyalja és állásfoglalásáról, intézkedéséről újra tájékoztatja a megyei gyámhivatalt. A évben a évről készített, megtárgyalt és az 54/2010. (05.26.) számú határozatával elfogadott gyermekvédelmi beszámolót a Szociális és Gyámhivatalának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó értékelést tudomásul vette. Jelen beszámolómat a 2010-es év vonatkozásában a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.rend. 10. melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembe vételével készítettem el. A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1/. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2/. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3/. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai ), - gyermekek napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok 4/. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: - védelembe vettek száma, a védelembe vétel okai, felülvizsgálatok eredménye, 2

3 - ideiglenes hatályú elhelyezések száma, okai, gyámhivatali felülvizsgálat eredménye. - iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése és az ehhez kapcsolódó gyámhatósági intézkedések. 5/. A gyámhivatal székhelye szerinti önkormányzat által készített átfogó értékelés tartalmazza a jegyzői gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó adatokon kívül a városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire vonatkozó adatokat is. 6/. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7/. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8/. A bűnmegelőzési program főbb programjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9/. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) A beszámoló átfogó tartalmára tekintettel az egyes statisztikai adatok és tapasztalatok teljes körűvé tételében aktívan részt vett és adatszolgáltatásban közreműködött a gyermekjóléti szolgálat vezetője, a védőnő, az Általános Iskola igazgatónője, az Óvoda vezetője, a BUCSA-ÉP Kft. működtetésében lévő konyha élelmezés vezetője, és az önkormányzat igazgatási főelőadója. 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: A lakosság számának alakulása: Bucsa lakosainak száma jén: 2446 fő 2010 évben 13 gyermek született, és 40 fő halt meg, a ki és beköltözést figyelembe véve a falu lakossága én: 2398 fő. A születések száma csupán fele a halálozásnak, ami az elköltözések mellett szintén befolyásolja a település lakosainak számának csökkenését. LAKOS Kiskorú lakosság

4 A lakosság számának változása az elmúlt években jelentősebb változást mutat, sajnos nem a lakosság számának emelkedése miatt, hanem a csökkenése miatt és ezzel együtt a kiskorú lakosság száma is ennek megfelelően változott. A kiskorú lakosság alakulása az összes lakosság számához viszonyítva: Év 0-18 év Össz. %-os arány lakos % % % % % Összlakosság száma 2010-ben: 2398 fő 20% 80% Kiskorú Nagykorú A táblázatból látható, hogy a lakosság számának változása arányban van a kiskorúak számának változásával. A település lakosainak %-a kiskorú. Korcsoportos bontás: tekintettel a 0-18 éves korosztályra 2010 évi népesség nyilvántartás adatai alapján: Gyermekkorú(0-14 év): fiú: 181 lány: 177 Fk 27,09% Kiskorúak száma 2010-ben 491 fő Fiatalkorú(15-18 év): fiú: 64 lány: 69 Gyk 72,91% Gyermekkorú Fiatalkorú A kiskorú lakosság összetételét tekintve közel egyharmad részét képezi a éves fiatalkorú réteg. Összességében mondhatjuk, hogy a kiskorú lakosság arányát tekintve a gyermekkorúak többen vannak, mint a éves korosztályt felölelő fiatalkorúak. A demográfiai kimutatásban érzékelhető, hogy az utóbbi évtizedben csökkent a gyermekek születésének száma, ezen belül pedig az utolsó három év tekintetében mutatható ki drasztikus csökkenés a kiskorúak számában. A községben összességében kb. 920 család él, melyből a gyermekes családok kb. 290, ami az összes családok számának az 1/3 része. A 491 gyermek tehát kb. 290 családban nevelődik. A községben a nagycsaládosok száma az elmúlt évben jelentősen nem változott, pontos nyilvántartással nem rendelkezünk, de a nagycsaládosok száma: kb. 60, ahol jelenleg 3 vagy több kiskorú, illetve olyan nagykorú is él, aki nappalin tanul. A családok 21 %-a nagycsaládos. 4

5 Veszélyeztetett kiskorúak 2010-ben A munkanélküliség, a túlzottan alacsony bérek, a magas lakásfenntartási költségek, a nehéz helyzetben lévő emberek életvezetési hibái következtében a gyermekek ellátatlanokká, hátrányos helyzetűvé esetleg veszélyeztetetté válnak. A szociális háló perifériájára szorulva és a régi nevelési beidegződések következtében gyakrabban előfordul az elhanyagolás, veszélyeztetettség, bántalmazás. A testi, lelki fejlődésükben korlátozott gyermekek megóvása a gyermekvédelem feladatkörébe tartozik, amely állami és önkormányzati feladat. A védelmi rendszer célja, hogy elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését, és csak végső esetben kerüljön sor a családból való kiemelésre. A WHO definíciója szerint: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása rossz bánásmód magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmódot, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmet eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul. Elhanyagoltságot jelent, ha a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése, védelme, felügyelete rendszeresen elmulasztásra kerül, amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy súlyos ártalmat okozhat az egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények közötti területeken. Ez veszélyt jelent vagy jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki, erkölcsi és szociális fejlődésére. Nevelési elhanyagolást jelent az iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, illetve a speciális képzési, fejlesztési és egészségügyi szolgáltatások igénybevételének elmulasztása. Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretet hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben. Fizikai elhanyagolás, ha az alapvető szükségletek kielégítése hiányzik, ha a higiénés feltételek hiányoznak, a gyermek védelmének és felügyeletének hiánya, akkor mikor veszélynek van kitéve. Fizikai elhanyagoláshoz tartozik az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése. Gyermekbántalmazásról akkor beszélünk, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy szemtanúja, illetve tud róla de nem akadályozza meg, nem jelenti. A gyermekbántalmazás fajtái: - fizikai bántalmazás - érzelmi bántalmazás - szexuális bántalmazás A gyermekbántalmazás megvalósulhat családon belül vagy attól függetlenül is. A családtagok egymás közötti erőszakos cselekedeteinek a gyermekek is szenvedő alanyai ezért ez is gyermekbántalmazásnak minősül. Ilyen esetekben a gyermek személyiségfejlődését negatívan befolyásolhatja, ha tanúi szülők között zajló erőszaknak legyen az fizikai vagy érzelmi bántalmazás. 5

6 A kiskorú gyermekeket folyamatosan figyelemmel kíséri a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Védőnői szolgálat, valamint a gyámhatóság. A település szociális helyzete, a magas munkanélküliség, az alacsony jövedelmi szintek hozzájárulnak, hogy sok hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kiskorú van. A gyermekek hátrányos helyzetét és veszélyeztetettségét a Gyermekjóléti, a Védőnői szolgálat és önkormányzatunk egymást kiegészítve és egymással együttműködve mérik fel és vezetik nyilvántartásukat. Ez alapján a december 31-én hivatalunkban nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma: 169 (181)* fő Ebből: Környezeti okból veszélyeztetett: 52 (45)* Magatartási okból veszélyeztetett: 10 (12)* Anyagi okból veszélyeztetett: 87 (104)* Egészségi okból veszélyeztetett: 20 (20)* Ebből: A családban előforduló alkoholizmus miatt is veszélyeztetett: 16 (18)* Lakáskörülmények miatt is veszélyeztetett: 14 (14)* Szenvedélybetegség miatt is veszélyeztetett: - Bántalmazás(testi): - Bántalmazás(szexuális): - Bántalmazás(érzelmi): - Testi(fizikai) elhanyagolás: 2 (4)* Lelki(érzelmi) elhanyagolás: - A családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek: 73 (76)* A veszélyeztetett gyermekek számának alakulása az elmúlt évhez képest összességében csökkenést mutat. Az egyes kategóriákban is látható kisebbnagyobb mozgás, ebből jelentősebb az anyagi okból történt veszélyeztetettségen belüli változás, valamint a környezeti okból történő veszélyeztetettség, viszont megjegyzendő, hogy a bántalmazások továbbra sem jellemzőek. Egészségi okból 12% Környezeti okból 30,77% Veszélyeztetetté válás okai (2009-ben 181 fő) Anyagi okból 51,23 Magatartási okból 6% Környezeti okból Magatartási okból Anyagi okból Egészségi okból A veszélyeztetettség felmérése és nyomon követése folyamatos, szükség esetén beavatkozást kezdeményezünk. Az anyagi jellegű veszélyeztetettség az elmúlt év során nem volt kiemelkedően magas. Az anyagilag veszélyeztetettek körében 6

7 gyakori a számlaelmaradás, közüzemi szolgáltatások megszűntetése, egyéb kötelezettségek elmaradása, illetve a szociális ellátó rendszerben való megjelenés. A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett jelzőrendszer jól működik. Ez fontos eleme annak, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét észleljük, kezeljük. *A 2009-es évről szóló gyermekvédelmi beszámoló adatai 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetési kedvezmények, a Gyvt.-ben meghatározott pénzbeli támogatásnak, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 1) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át (2010-ben Ft) - ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy - ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy - ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az egyéb feltételeknek 2) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (2010-ben Ft) az 1) pont alá nem tartozó esetekben A törvény differenciáltan állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeit, elismerve és támogatva a gyermeket egyedülállóként gondozó családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek az átlagostól eltérő élethelyzetét, ezáltal tehát biztosítható, hogy a rászorult gyermekek természetbeni támogatása továbbra is garantált legyen, és ne essenek ki a gyermekvédelem védőhálójából. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága július 1-jén fennáll, július hónapban, illetve november 1-jén fennáll, november hónapban pénzbeli támogatást folyósít. A két időpont a évben oly módon változik, hogy követve az iskolakezdéssel járó nehézségeket az eddigi júliusi kifizetés helyett augusztus hónapban kerül sor az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetésére. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként Ft. A gyermekek nagyobb szociális biztonságát garantálja a törvény azzal, hogy a Gyvt. egyszeri támogatás elnevezésű ellátását, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez társuló, pénzbeli támogatást az évente egy alkalommal történő kifizetés helyett évente kétszer (2011. évtől augusztus és november hónapban) folyósítja. 7

8 én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma: 385 fő júliusban pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 392 fő gyermek novemberben pénzbeli gyermekvédelmi támogatásban részesült: 382 fő gyermek A megelőző évek számadatait tekintve a kedvezményre jogosult gyermekek száma csökkent, ez valószínűleg a lakosság számának csökkenésével hozható összefüggésbe, mivel a jogosultsági feltételek nem változtak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma korcsoportos bontásban: Gyermekek 0 6 év 7 14 év év év Összesen száma Ebből: tartósan beteg, fogyatékos Az előző évhez képest (2009-ben: 0-6 éves: 114 fő, 7-14 éves:163 fő, éves: 89 fő) a 0-6 éves korosztály száma csökkent ez a születések számának évről-évre történő csökkenésével magyarázható. A 7-14 éves korosztály létszámadata csekély növekedést mutat. A éves korosztály száma növekedést mutat. Ez arra ad következtetést, hogy egyre több nagykorú diák folytat közép vagy felsőfokú tanulmányokat a tankötelezettségének megszűnése után. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma: Családok száma Ebből: egyedülálló szülő 1 gyermekes család 2 gyermekes család 3 gyermekes család 4 vagy 5 gyermekes család 6 vagy több gyermekes család Összesen A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok 49,3%-a 1 gyermekes, 32,09%-a 2 gyermekes, 12,09 % - a 3 gyermekes, 6,02 % - a 4 vagy 5 gyermekes, 0.5 % - a 6 gyermekes gyermekes; gyermekes 2 gyermekes 2 gyermekes; 69 3 gyermekes A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok összetétele 3 gyermekes; 26 4 vagy 5 gyermekes; 13 6 gyermekes; 1 4 vagy 5 gyermekes 6 gyermekes 8

9 Az előző évhez képest a kedvezményre jogosult családok összetétele nem változott, száma stagnál. A következőekben feltüntetett számok tükrözik, hogy csökkent az egyedülálló szülők aránya a korábbi évekhez képest ban 70 család, 2007-ben 76 család, 2008-ban 69, 2009-ben 41, 2010-ben 38 család minősült egyedülállónak. A kedvezményben részesülő családok 17,67%- a egyedülálló szülő által nevelt családban él. A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Egyedülálló kérelmező esetén minden esetben csatolja az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot. A gyermekvédelmi támogatásban részesülők családjában az 1 főre jutó jövedelem alacsony. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek 1 főre eső családi jövedelme a jogosultság megállapításakor 96 gyermek esetén a nyugdíjminimum felét (2010-ben Ft/fő) nem éri el, 186 gyermek esetében a nyugdíjminimum fele, illetve annál több, de a nyugdíjminimumot ( Ft Ft/fő) nem éri el, és 103 gyermek esetében a nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja (2010-ben nyugdíj minimum Ft). A családok 1 főre eső jövedelmének alakulásában az elmúlt évek során megállapítható, hogy a középső jövedelmi szinten élő gyermekek száma csökkent, míg az első és harmadik kategória lényeges változást nem mutat. Ezzel együtt a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok igen nagy száma azt mutatja, hogy a településen élő családok igen alacsony egy főre eső jövedelemből gazdálkodnak. 1 főre jutó ( Ft/fő felett) 1 főre jutó ( Ft/fő alatt) 1 főre jutó ( Ft Ft/fő) Mindebből arra lehet következtetni, hogy a településen nagyon sok olyan család él, melyben a gyermekek a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Sajnos ugyanezen családokra az is jellemző, hogy mindkét szülő, vagy egyik szülő munkanélküli. A családok nagy többsége nagyon nehéz szociális körülmények között él. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek átlagos száma: 389 fő. A település kiskorú lakosságának (491 fő) 78,41 % - a részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 9

10 A gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának változása én kedv. jogosultak száma: 398 fő Ebből: évben új megállapítás: 385 Megszűntetés: én kedv. jogosultak száma: 385 fő 2010 évben támogatást kérő személyek száma: 386 fő Elutasított személyek száma: 1 fő A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megszűntetésére 4 gyermek esetén került sor, melynek okai az állandó lakóhelyváltozás, illetve nappali tagozaton tanulmányok befejezése. A GYEV kedvezményt kérelmezők közül 1 gyermek esetében került sor elutasításra a törvényben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság nem jár rendszeres pénzbeli támogatással így az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan nincs pénzügyi kiadása. A július 1-jén kedvezményre jogosultak száma 392 fő, részükre július hónapban Ft egyszeri pénzbeli támogatás lett folyósítva. A november 1-jén kedvezményre jogosultak száma 382 fő, részükre november hónapban Ft egyszeri pénzbeli támogatás lett folyósítva évben összesen Ft lett kifizetve a jogosultak számára, melyet teljes egészében az állam finanszírozza, így az önkormányzatot pénzbeli kiadás nem terheli. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal szoros összefüggésben január 1-től kötelező jegyzői feladat a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, aki védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a törvényes képviseletét ellátó szülőjének 8. osztálynál magasabb iskolai végzettsége nincs. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek létszámának alakulását a jegyző az adott év május 31-ig és október 15-ig a Közoktatási Információs Rendszeren (KIR) keresztül kell jelenteni. A HHH nyilvántartás azért is nagyon fontos, mert az iskola rendszeresen részt vesz pályázatokon, ahol a HHH gyerekek létszámának viszonya a többiekhez képest fontos momentuma egy-egy pályázatnak ben két alkalommal volt jelentési kötelezettség a Közoktatási Információs Rendszeren (KIR) keresztül október 15-én történt jelentés alapján: Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás(bucsa): 30 fő Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás(kertészsziget): 7 fő Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás(bucsa): 88 fő Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás(kertészsziget): 9 fő 10

11 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzbeli ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A gyermek tartására elsősorban a szülő köteles, nem pedig a gyám. Tehát tartásra köteles szülő léte esetén a gyám nem köteles a gyermek tartására. Településünkön két gyermek van, aki kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult lett 2010 évben. Esetükben havonta került folyósításra Ft, illetve egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként július és november hónapban Ft évben ez összesen: Ft. Óvodáztatási támogatás: évben került bevezetésre új támogatási formaként az óvodáztatási támogatás, amelynek feltételei a következőek. 1. A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll - a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása - az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában, - az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december hónapjában, - az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában, - az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a következő év június hónapjában [a továbbiakban az aa)-ad) pont alattiak együtt: első alkalom], 2. A gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig - a tárgyév június hónapjában, - a tárgyév december hónapjában, pénzbeli támogatást folyósít. 3. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 4. A pénzbeli támogatás összege a évben gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint. A évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 11

12 5. A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. Fentiek alapján 2010-ben összesen 26 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban. December hónapban első alkalommal ( Ft 9 gyermek), második alkalommal ( Ft - gyerek), illetve június és december hónapokban további alkalommal ( Ft 17 gyerek) összesen: Ft összegben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A gyermekvédelmi törvényben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az önkormányzatok helyi rendeletében meghatározott mértékű pénzbeli támogatás, olyan gyermeket gondozó családok számára, akik időszakos létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek. Ez a támogatási forma eseti jellegű anyagi támogatást jelent az egyes családoknak. Önkormányzatunknál rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra nincs külön pénzügyi keret elkülönítve, hanem az átmeneti segélykeretből biztosítja, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül évben 101 (2009-ban: 93, 2008-ban: 68) család részesült átmeneti segélyben melyből 35 (2009-ben: 41, 2008-ban: 38) olyan család volt ahol kiskorú, illetve tanuló gyermekeket nevelnek. Tehát az átmeneti segélyben részesülők 35%- a olyan család ahol az átmenti segély, megállapítása a gyermekes családok létfenntartását veszélyeztető helyzete miatt állapították meg. Előző évek adatait tekintve látható, hogy az átmeneti segélyben részesített családok száma csökkent, ugyanakkor a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként gyermekes családoknak nyújtott anyagi támogatás a korábbi évekhez hasonló mértékű. A leggyakoribb problémaként a gyermekek betegsége esetén a magas gyógyszerköltség, a gyermekek intézményi étkeztetésénél az étkezési térítési díjelmaradások, valamint a családok magasabb közüzemi számláinak befizetési nehézségei jelentkeztek. Az Önkormányzat átmeneti segélyekre összesen Ft-ot fizetett ki, melyből Ft került kifizetésre rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként. Az arányokat tekintve is látható, hogy a gyermekes családok létfenntartási problémájának kezelése, segítése fontos eleme a segélyezésnek, hisz a pénzbeli támogatások 42 %-át teszi ki a nekik nyújtott segítség. Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatást az önkormányzat 2010-ben olyan formában nyújtott, hogy a korábbi évhez hasonlóan ismét részt vett a kormány 11/2010.(IV.20.) SZMM rendelettel szabályozott szociális nyári gyermekétkeztetésében. A kormányrendelet alapján a szociális nyári étkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, elsősorban 12 év alatti gyermekek vehettek részt. Az önkormányzatunk a feltételeket és az igénylőket figyelembe véve 83 gyermek (előző évben 86 gyermek 54 napig) étkeztetésére nyújtotta be az igényét, melynek jóváhagyása után Ft állami támogatás folyósítására került sor június 16. napján leadott pótigény keretében további 6 gyermek részesült nyári étkezésben 16 napig, összesen Ft összegben. A nyári étkeztetést

13 június 16-tól 54 munkanapon keresztül augusztus 31-ig biztosította a BUCSA-ÉP Kft. konyhája. A szülők értesítés útján kaptak tájékoztatást, az ételt a meghatározott időpontban vihették el a konyháról. Az állami támogatás fedezte a költségeket, mellyel a BUCSA-ÉP Kft. megfelelően el is számolt. A szociális nyári étkeztetést a rászorulók szívesen vették, a gyerekek folyamatosan és zökkenőmentesen jutottak a meleg ételhez. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok: A gyermekvédelmi törvény a szerint a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díj a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapítható meg. A normatív kedvezmények a Gyvt.148. (5) bekezdése alapján: a) a bölcsődés, az óvodás, az évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, c) három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe évben is a BUCSA-ÉP Kft. által üzemeltetett konyha látta el a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. Varga Antalné a Kft. élelmezésvezetőjének beszámolója alapján a Gyvt a által előírt kedvezmények alapján a következők szerint alakultak a statisztikai adatok: Óvodások: Összes étkezők létszáma Bucsa: 69 fő Kertészsziget: 20 fő Ingyenesen étkezik Bucsa (Gyev-es) 62 fő Kertészsziget 19 fő 50 % térítési díjat fizet Bucsa: 1 fő 100 % térítési díjat fizet Bucsa: 6 fő Kertészsziget: 1 fő Iskola: Összes étkezői létszám Bucsa: 150 fő K. sziget: 18 fő Ingyenesen étkezők: Bucsa: alsós: 73 fő felsős: 53 fő K.sziget: 17 fő 13

14 50 %-os kedvezményben részesül: Bucsa:17 fő Támogatásban nem részesül: Bucsa: 7 fő K.sziget: 1 fő 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai): Ennek a pontnak a bemutatásáról Márki Tiborné a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének beszámolója nyújt tájékoztatást a szolgálat 2009 évi tevékenységéről. I. Intézmény bemutatása II. Általános rész szakfeladatokon zajló munkafolyamatok bemutatása III. Általános rész szakdolgozói munkakörök bemutatása IV. Szakmai rész 2010 évben végzett munka bemutatása, értékelése I. Bucsa Község településen működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat június 1-től Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyeként lát el két szakfeladatot: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás május 03-tól Kertészsziget családsegítés, gyermekjólét szakfeladatainak ellátásával bővült munkánk. Székhely: 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Intézményvezető: Tóth Julianna Telephely: 5527 Bucsa, Kossuth u. 65. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai vezető/családgondozó: Márki Tiborné végzettsége: szociálpedagógus Családgondozó: Szilicsány Éva végzettsége: szociális munkás A szolgálat szakmai létszáma megfelel a törvényi előírásoknak. A szolgálat a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Bútorcsere, informatikai és egyéb berendezések cseréje történt, mely a hatékonyabb munkavégzést teszi lehetővé, illetve a kliensek fogadása esztétikusabb környezetben lehetséges ben kerül sor az épület felújítására, valamint egy interjúszoba kialakítására. Ezzel lehetőség nyílik csoportfoglalkozások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések megtartására, továbbá gyerekeknek, a rendszeres szociális segélyezetteknek csoportfoglalkozások megrendezésére. Lehetőség lesz így a négyszemközti problémafeltáró, segítő beszélgetések zavartalan lebonyolítására, valamint a pszichológusi tanácsadásnak is helyt ad majd, 14

15 ezáltal a családgondozók munkáját nem szakítja félbe. Jelenleg a pszichológusi tanácsadás időpontjában a családgondozók terepen tartózkodnak. A családsegítés által ellátott feladatok, munkafolyamatok leírása: II. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családok megsegítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő-, jelzőrendszer működik. A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az ellátott feladatok: - Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás - Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz, szociális szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése - Családgondozás. A családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése. - Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése. - Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek, szenvedélybetegek részére tanácsadás nyújtása. Pszichiátriai betegek, kábítószer problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászoruló személyek és családjaik részére tanácsadás nyújtása. A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programok nyújtása, illetve ezen szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. - A nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások nyújtása. - A családsegítés keretében végzett tevékenységek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig kiterjed az igénybevevő környezetére, családtagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha a kiskorú családjának ellátása családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdeke a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítható. - Kérésre környezettanulmány készítése. - Családsegítő szolgálat együttműködésre kijelölt szervként a rendszeres szociális segélyezettel együttműködési megállapodást köt, elkészíti a klienssel együtt a beilleszkedési tervet, a munkaerőpiacra való visszaintegrálásuk érdekében. 15

16 Gyermekjóléti feladatok, munkafolyamatok: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése b) családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezése d) hivatalos ügyek intézésének segítése Veszélyeztetettség megelőzésének érdekében a feladatok a következők: a) veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben b) veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése c) az a) pontban meghatározott, valamint az itt felsorolt személyekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása: - az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, háziorvos - személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, ill. központ - közoktatási intézmények: nevelési-oktatási intézmény, nevelési tanácsadó - rendőrség - ügyészség - bíróság - menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása - társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok Feladatok kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a) a gyermekkel és a családjával végzett szociális munkával (családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében c) az egészségügyi és szociális ellátás különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése 16

17 d) javaslat készítése a gyermek családból történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére valamint annak megváltoztatására Feladatok a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a) a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, ill. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához b) utógondozó szociális munka a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez A fentieken túl a gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozik: a) folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét b) meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést c) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét d) szervezi a helyettes szülői hálózatot, ill. működteti azt e) segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását f) felkérésre környezettanulmányt készít g) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátás bevezetését h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésnek megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit A gyerekjóléti szolgáltatás hatósági munkához kapcsolódó feladatai: Amennyiben az alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás nem elegendő a gyermek veszélyeztetettsége megszüntetéséhez, a szolgálat gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésre tesz javaslatot. Javaslatot tesz: - a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére - a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére - a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat csak a veszély tényét és jellegét nevezi meg, a többi adat feltárásának mellőzésével tesz javaslatot hatósági intézkedésre Védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok: a) a védelembe vétel során a gyermekjóléti szolgálat kirendelt családgondozója a jegyző határozata alapján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást b) a családgondozó gondozási-nevelési tervet készít a szülő, a gyermek, és az érintett személyek és szükség esetén szakemberek bevonásával c) a családgondozó a védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatja a jegyzőt a védelembe vétel körében végzett családgondozói tevékenységről, és megindokolt javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy 17

18 megszüntetésére, illetve a jegyző vagy a gyámhivatal által teendő intézkedésekre. Az intézmény munkakörei: - szakmai vezető/családgondozó - gyermekjóléti szolgáltatásban - családgondozó - családsegítésben Szakdolgozói munkakörök: III. Szakmai vezető/családgondozó feladatai: - szervezi és irányítja az SzMSz-ben a gyermekjóléti szolgálatra, családsegítésre, házi segítségnyújtásra, étkeztetésre, nappali ellátásra vonatkozóan meghatározott feladatok szakszerű végrehajtását - ellenőrzi a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés családgondozóinak, valamint a házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás gondozóinak tevékenységét - képviseli a szakmai egységeket az állami szervek, társadalmi szervezetek, intézmények és személyek előtt - vezeti az estmegbeszéléseket, konferenciákat - a szakmai hatékonyság követelményeit érvényesíti - a munkatársak bevonásával meghatározza a szakmai egység előtt álló éves feladatokat - az intézményvezető felé beszámolási kötelezettségének eleget tesz - vezetői értekezleteken részt vesz A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával elősegíti a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzését. Támogatja a szülőket gyermekük nevelésbe vételének megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint a gyermekkel való kapcsolattartásban. Segíti a gyermeket a családjába való visszailleszkedésében. A családban történő nevelés elősegítése érdekében: tájékoztatja a gyermekeket és a szüleiket azokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amik segítik a gyermek családban történő nevelését. Segíti a családokat a gyermeki jogok érvényesítésében. Életvezetési és nevelési tanácsokkal látja el a családokat, szükség szerint családtervezési, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást közvetít, és segíti a családokat abban, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzájussanak. Segíti a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát. A családokban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak, valamint a rossz szociális helyzet hátrányainak enyhítése érdekében a gyermekek számára szabadidős programokat szervez, illetve kezdeményezi a településen működő, gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó intézmények, szervezetek számára ezen programok szervezését. Segítséget nyújt a gyermekeknek, illetve szüleiknek hivatalos ügyeik hatékony intézésében. Tájékoztatja őket az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségeiről. 18

19 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: együttműködik az észlelő és jelzőrendszer tagjaival, illetve összehangolja azok tevékenységét. Részt vesz a havonta szervezett esetmegbeszélésen. Feltárja a gyermekek veszélyeztetettségét előidéző okokat, és javaslatot tesz azok megszüntetésére. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében: személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyerekeket az őket veszélyeztető körülmények elhárításában, és segíti a szülőket nevelési tevékenységük ellátásában, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. Szükség esetén a családi konfliktusok megoldása érdekében javaslatot tesz családterápiás módszer igénybevételére, illetve szervezi, segíti a terápiához való hozzájutást. Szükség esetén kezdeményezi a megfelelő egészségügyi és szociális ellátást, valamint a hatósági beavatkozást. Szükség esetén javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: együttműködik a szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózatot működtet, illetve a gyermekotthon családgondozójával. Az együttműködés során támogatja a szülőket a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, valamint a gyermekkel való kapcsolattartásban. Utógondozás keretében segíti a családjukba visszahelyezett gyermekek családba történő visszailleszkedését, valamint tanulmányaik folytatását. További tevékenységi köre: - végzi az SzMSz-ben meghatározott szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat - a gondozásba bevont családra irányuló folyamatos munkájával segíti a családot funkciói ellátásában, segítséget nyújt a családban élő gyermekek gondozásához, neveléséhez - a gyermekeket, illetve szülőket tájékoztatja mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi-, lelki egészségének biztosításával, a családban történő nevelésének elősegítésével - közreműködik a gyermek részére szóló programok közvetítésében, szervezésében - közreműködik a családot, gyermeket érintő egyéb ügyek intézésben - az észlelő és jelzőrendszer alapján, közreműködését igénybe véve a jelzéseket fogadja a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz - fogadja a hozzáforduló gyerek panaszát és segíti őt a problémája megoldásában - szervezi és bonyolítja az érintettek részvételével a havonkénti esetmegbeszéléseket - támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében - segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátást - felkérésre környezettanulmányt készít - szervezi a helyettes szülői hálózatot - végzi a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetését - információt nyújt, ügyintézésben segít, tanácsadást tart - a segítő munkához szükséges ismeretei, készségei fejlesztése, bővítése érdekében szakmai továbbképzéseken vesz részt 19

20 A szakmai vezető a térségi intézmény vezető családgondozói feladatait is ellátja, melyek az alábbiak: Vezetési, szervezési feladatok ellátása jogszabályok alapján Családgondozók településenkénti ügyfélfogadásának koordinációja Helyettesítések megszervezése Kapcsolattartás szakmán belüli és kívüli partnerekkel Szakmai ismeretekkel támogatni a településeken dolgozó munkatársak magas színvonalú feladatellátást, támogatni és elősegíteni szakmai fejlődésüket Intézmény vezető rendszeres tájékoztatása a szakmai munkáról, ellátásokról Szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétel A szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesítése Az SzMSz-ben a családsegítés és gyermekjólét szolgáltatásokra vonatkozóan meghatározott feladatok szakszerű végrehajtásának szervezése, irányítása A szakmai egységek képviselete a fenntartó, az intézményvezető, az állami-, társadalmi szervezetek, intézmények és személyek előtt A szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesítése A telephely koordinátorok és munkatársak bevonásával meghatározni a szakmai egységek előtt álló éves feladatokat Munkautasítások, folyamatleírások készítése a hatékony és biztonságos munkavégzéshez Intézményi dokumentációs rendszer, ellátással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése Jogszabályok pontos ismerete, jogszabály változások nyomon követése, munkatársak számára jelzés, előírások betartása, betartatása Szakmai szabályzók kidolgozásában való részvétel Együttműködés formáinak kidolgozása az intézményvezetővel, szakmai vezetőkkel, munkatársakkal Családgondozó feladatai a családsegítésben: - családgondozást végez - figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és család életében jelentkező probléma okait - segítséget nyújt a családok, egyének szociális problémáinak, családi konfliktusainak, mentális problémáinak megoldásában - az egyének/családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást nyújt - tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról - segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében - meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását - szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében 20

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben