REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:"

Átírás

1 REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉG Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Létrejövő kapacitások bemutatása az ellátási területeken Nyújtott szolgáltatás elemek A SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA, VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEINEK, EREDMÉNYESSÉGÉNEK, AZ ELLÁTÓ-RENDSZERBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK ÉS HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE A szolgáltatás célja, feladata A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Az ellátott szolgáltatások szakmai létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJA A SZOLGÁLTATÓ ÉS AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVŐ KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

3 A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy létrehozta a Regionális Szociális Központ néven működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást, mint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben előírt és a hozzájuk kapcsolódó szakmai jogszabályokban meghatározott ellátási feladatokat biztosító intézményt. Az Intézmény neve: Az Intézmény rövidített neve: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Regionális Szociális Központ Regionális Szociális Központ Az Intézmény székhelye: 4032 Debrecen, Kartács u. 13. Az Intézmény adószáma: Az Intézmény telephelyei: Telephely További irodák* 5300 Karcag, Kálvin u Püspökladány, Bocskai u Nyíregyháza, Szt. István u Mátészalka, Hősök tere Fehérgyarmat, Tömöttvár u Tarpa, Széchenyi u Csenger, Rákóczi u Salgótarján, Rákóczi u. 6 fszt Pásztó, Hunyadi u. 12. fszt/ Kenderes, Szent I. út 58. * A további irodák az intézmény azon helyiségei, ahol a szolgáltatást nyújtó munkavállalók számára biztosított a szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció elvégzése, valamint az ellátotti dokumentáció biztonságos tárolása és hozzáférhetősége. Az Intézmény alaptevékenysége, alapfeladatai: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján ellátott feladatok: Szociális alapellátás körében: Házi segítségnyújtás Étkeztetés Tanyagondnoki szolgáltatás Családsegítő szolgálat Idősek nappali ellátása 3

4 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. alapján ellátott feladatok: Gyermekjóléti alapellátás körében: A fenntartó neve és székhelye: Gyermekjóléti Szolgálat A fenntartó adószáma: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. Intézményünk működtetésének alapelvei és prioritásai: hatékony, összehangolt szakmai munka, világos és követhető felelősségi rendszer, egységes tervezés, azonos színvonalú teljesítményt nyújtó szervezeti egységek, a teljesítmény folyamatos belső ellenőrzése és visszacsatolás, az intézményi stratégia és a segítő tevékenység összehangolása egy komplex ellátórendszer működtetése érdekében. A működő szervezeti egységeink különböző szolgáltatásokkal megfelelő igénybevételi lehetőséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Az intézményben megtalálhatóak a szociális ellátások egymásra épülő, egymást kiegészítő formái. Az ellátást igénybe vevők részére egészségi, fizikai, mentális állapotuknak megfelelően komplex ellátást biztosítunk. A szervezetünknél működő ellátási formáknak elsődleges szakmai hozadéka abban mutatkozik meg, hogy az ellátást igénylő szükségleteihez igazodóan tud az intézmény szolgáltatást biztosítani. Képes a változó élethelyzetekhez rugalmasan alkalmazkodni. 4

5 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célunk: Az intézmény által nyújtott ellátásokban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatások szervezése és összehangolása, e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások megismertetése, s az azokhoz való hozzájutás támogatása. Szociális szolgáltatási feladataink végzése során az ellátott személyek és családok életmódjának, szokásrendjének, hagyományainak tiszteletben tartása. Szolgáltatásainkkal segítséget nyújtsunk a problémák megoldásában, a krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában. Mindezt úgy cselekedni, hogy ellátottjainknál érvényesüljön az információhoz való jog, ne sérüljenek az alapvető emberi jogok és az ellátással kapcsolatos adatok védelme. Biztosítsuk a személyes ügyeikben való segítségnyújtást, a panaszhoz való jogot, az esélyegyenlőséget és nem utolsósorban az emberi méltóság tiszteletét és a személyiség védelmét. Feladatunk: Az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségi, mentálhigiénés állapotuk, vagy egyéb más ok miatt rászorultak otthonában vagy intézményben történő ellátása. Tevékenységünk eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változásait, és hatékonyan alkalmazzuk azt saját szolgáltatásaink színvonalasabb működtetése érdekében. A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. Kitűzött stratégiai céljaink: a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások minőségének fejlesztése, a jelenlegi szolgáltatások bővítése, a prevenciós tevékenység megerősítése, egyenletes és minőségi szolgáltatások biztosítása a szolgáltatás egészének fejlesztése a már működő projektekkel összhangban, 5

6 munkatársak tudásának fejlesztése, szakmai továbbképzéseken való részvétel, az ismeretek, tapasztalatok bővítése, humán erőforrás fejlesztése. A Regionális Szociális Központ tevékenysége a házi segítségnyújtást, étkeztetést, idősek nappali ellátását, tanyagondnoki szolgáltatást, családsegítő szolgálatot, mint szociális alapellátást biztosító szolgáltatást, valamint gyermekjóléti szolgálatot, mint gyermekjóléti alapellátást foglalja magába. Intézményünk a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabottan, differenciált szakmai munkával ellátási területein ellátja a szociális, egészségügyi hátránnyal küzdő személyek ellátásával összefüggő, szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat. A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása, a boldog, békés öregkor megteremtése, a lelki harmónia megőrzése áll, valamint a családok és egyének, gyermekek külső-belső erőforrásainak feltérképezése és az arra épülő segítő kapcsolat kialakítása, a segítő folyamat meghatározása áll. A Regionális Szociális Központ a székhelyen, valamint 5 telephelyen, 13 járást lefedve biztosítja a házi segítségnyújtást, illetve a székhelyen és 5 telephelyen, 13 járást lefedve az étkeztetést. A Karcagi járáson belül, Kenderes városában pedig a házi segítségnyújtás, étkeztetés mellett családsegítő szolgálatot, tanyagondnoki szolgáltatást, idősek nappali ellátását, és gyermekjóléti szolgáltatást működtetünk. A házi segítségnyújtás célja az ellátást kérő számára saját otthonában önálló életvitelének fenntartását biztosító gondoskodás, valamint egészségi állapot, mentális állapotuk, vagy más okból származó problémák megoldása. Az étkeztetés célja azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. A családsegítés célja a Kenderes településen élő, segítséget igénylő személyek, családok számára szociális, mentálhigiénés vagy krízishelyzet okozta problémáinak kezelése, megszüntetése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése. A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy elősegítse a Kenderes településen élő gyermekek testi, lelki egészségének fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 6

7 A nappali szociális ellátás célja az Idősek Klubja működtetésével Kenderesen a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozásának ellátása. A tanyagondnoki szolgáltatás célja az intézményhiányból eredő, helyi adottságokhoz igazodó alapvető szükségletek kielégítésére való törekvés, szociális szolgáltatások biztosítása Kenderes-Bánhalma területén kialakított tanyagondnoki körzetben. Az intézmény feladatának tekinti saját szolgáltatásainak minőségi színvonalon tartását, az ellátás, gondozás, prevenció hatékonyabbá tételét, törekszik külső szakmai kapcsolataikkal való együttműködésre. Célunk a szociális szolgáltatások hozzáférési lehetőségeinek bővítése, házi segítségnyújtás biztosításával a Debreceni, Hajdúhadházi, Nyíregyházi, Karcagi, Püspökladányi, Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi, Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói, Szécsényi járásokban, és étkeztetés biztosításával a Debreceni, Hajdúhadházi, Nyíregyházi, Baktalórántházai, Kisvárdai, Szolnoki, Mezőtúri, Karcagi,, Püspökladányi, Mátészalkai, Fehérgyarmati, Csengeri, Vásárosnaményi járás területén élő idős, pszichiátriai, szenvedélybeteg, hajléktalan és fogyatékkal élő emberek számára. Az a tapasztalat, hogy az önkormányzatok kötelezően biztosított szolgáltatása nem minden gondozási igénnyel rendelkező idős, beteg, illetve fogyatékos személy számára tud gondozást biztosítani. Kenderes városában az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésre alapozva cél a nyújtott szolgáltatásoknál a szakmai színvonal emelése, az ellátotti létszám bővítése. Az itt nyújtott szolgáltatások a házi segítségnyújtás, étkeztetés, tanyagondnoki szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása. A házi segítségnyújtás feladat ellátására feladat-ellátási szerződéssel rendelkezünk Szirák, Vanyarc, Bér, Kisbágyon településeken, a házi segítségnyújtás és étkeztetés feladat ellátására feladat-ellátási szerződéssel rendelkezünk Nagyszekeres és Zsarolyán önkormányzatával. További célunk a már meglévő szükségletekre alapozott szolgáltatásbővítés mellett a leghátrányosabb helyzetű térségekben a szociális szférában dolgozók létszámának növelése, illetve a munkahelyteremtés. Tapasztalat, hogy a felmerülő gondozási szükségletekre többszörös a területen ebben a szakmában elhelyezkedni kívánók száma. 7

8 A szolgáltatások feladata Feladatunk az intézmény ellátási területén élő rászoruló családok, gyermekek, idős, beteg, fogyatékkal élők, hajléktalan személyek illetve pszichiátriai-, szenvedélybeteg személyek otthonukban vagy intézményben történő segítése, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Házi segítségnyújtás feladata A házi segítségnyújtás feladata elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből teljesen már nem képes személyek otthonukban történő gondozása. Szociális gondozók foglalkoztatásával a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújt szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását. Ennek során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőknek az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésével az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködéssel, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen: a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, i) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 8

9 Étkeztetés feladata Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedély és pszichiátriai betegségük. vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. Az étkeztetés az ebéd házhoz szállításával, az étel elvitelének lehetőségével, illetve helyben fogyasztással is történhet a helyi sajátosságok figyelembe vételével. Családsegítés feladata: Szociális, mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a szociális munka eszközeit és módszereit felhasználva segítő kapcsolat folyamat kialakítása, melynek során megelőzhetővé, megszüntethetővé válhatnak a problémák és megőrizhetővé válnak az egyének, családok életvezetési képességei. Tanyagondnoki szolgáltatás feladata: A meghatározott tanyagondnoki körzetben élők intézmény hiányából fakadó hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése. Idősek Nappali Ellátásának feladata: Az ellátási területen élő 18. életévüket betöltött egészségi vagy idős korukra tekintettel, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőség biztosítása napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Gyermekjóléti Szolgáltatás feladata: A szociális munka eszközeit és módszereit felhasználva a gyermek testi-lelki fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása. 9

10 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉG Székhely: Telephely: Telephely: Telephely: Telephely: Telephely: Cím Debrecen, Kartács u 32. Karcag, Kálvin u. 13. Nyíregyháza, Szt. István u. 52. Mátészalka, Hősök tere 6. Salgótarján, Rákóczi u. 6. fszt/3. Kenderes Szent I. út 58. Biztosított szolgáltatás Házi segítségnyújtás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Ellátási terület Debreceni, Hajdúhadházi járás Debreceni, Hajdúhadházi járás Karcagi, Püspökladányi, járás Karcagi, Püspökladányi, Szolnoki, Mezőtúri járás Nyíregyházi járás Nyíregyházi, Baktalórántházai, Kisvárdai járás Mátészalkai, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi, Csengeri járás Mátészalkai, Vásárosnaményi, Csengeri Fehérgyarmati járás Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói, Szécsényi járás Ellátható személyek száma 293 fő 80 fő 621 fő 505 fő 144 fő 205 fő 675 fő 285 fő 594 fő Étkeztetés Kenderes 120 fő Házi Kenderes 270 fő segítségnyújtás Családsegítés Kenderes 800 fő Gyermekjóléti Kenderes 90 fő szolgáltatás Tanyagondnoki Kenderes 50 fő szolgáltatás Idősek nappali Kenderes 30 fő ellátása 10

11 Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása A program célja, hogy a rászorultak részére szociális alapszolgáltatás keretén belül biztosítsa az előbbi táblázatban felsorolt szolgáltatásokat a megjelölt ellátási területeken. A biztosított szolgáltatások célja megegyezik az III. tv-ben és az évi XXXI. tv-ben megfogalmazott céllal, mely szerint az ellátást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében, családjában biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, valamint a gyermek érdekeit védő speciális, személyes szociális szolgáltatást. Gondozóink segítséget nyújtanak az ellátottak számára az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködésben, a veszélyhelyzetek, veszélyeztettség kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában. Nappali szociális ellátásban az Idősek klubja működtetésével a szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Családsegítés keretében a családgondozó a Kenderes településen élők szociális, mentálhigiénés vagy krízishelyzet okozta problémáinak kezelésében nyújt segítséget. Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében a családgondozók célja az évi XXXI tv. értelmében, hogy elősegítsék a településen élő gyermekek testi, lelki egészségének fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tanyagondnoki szolgáltatás keretében a tanyagondnok a helyi adottságokhoz igazodó alapvető szükségletek kielégítésére, szociális szolgáltatások biztosítására törekszik. A program során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a járás településein élő potenciális ellátottak értesüljenek a szolgáltatásról, (szórólapok, hirdetések elhelyezésével lakossági fórumok tartásával) lehetőségük legyen azt igénybe venni. Fontosnak tartjuk a települési szociális ellátórendszerrel való együttműködést, a településeken együttműködő partnerként és nem konkurens szolgáltatóként kívánunk jelen lenni. A program során célunk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevő ellátottak a nyújtott szolgáltatás szakmai színvonalával maximálisan meg legyenek elégedve. Ennek érdekében a szolgáltatás beindítását követően évente elégedettségi vizsgálatot végzünk az ellátottak körében, melynek eredményeit összegezzük, és felhasználjuk a szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében. 11

12 Létrejövő kapacitások bemutatása az ellátási területeken A megvalósítani kívánt program során házi segítségnyújtásban a Regionális Szociális Központ összesen 2597 fő ellátottról gondoskodik négy megyében, 13 járásban, melyek a következőek: Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói, Szécsényi, Karcagi, Nyíregyházai, Debreceni, Hajdúhadházi, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi, Mátészalkai, Csengeri, Püspökladányi. Ezen járásokhoz tartozó települések közül azokon tudjuk biztosítani a szolgáltatást, ahol rendelkezünk a feladat ellátására alkalmas munkavállalókkal. Ezen feladatról 275 fő főállású gondozó, és társadalmi gondozók, valamint 7 fő vezető gondozó gondoskodik, akik az ellátott sorsát végigkísérik az ellátás igénybevételére történő jelentkezéstől az ellátás megszűnéséig. A társadalmi gondozók száma telephelyenként változó, mindig az ellátotti igényekhez igazodik. A főállású gondozók közül 80 százalék szakképzett, azaz rendelkezik az 1/2000. (I.7) SzCsM. rendelet mellékletében előírt képzettséggel. A többi főállású gondozó szakképesítésének megszerzése folyamatban van, számukra a fenntartó mentességet ad, illetve valamennyien vállalják a képzésben való részvételt. 12

13 Nyújtott szolgáltatás elemek Házi segítségnyújtás Az igénybe vevő saját lakókörnyezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességei figyelembe vételével, annak fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével történő, fizikai, mentális gondozás. 1. Ápolás, Gondozás Személlyel kapcsolatos Mosdatás Fürdetés Szájápolás Orr-, fültisztítás; szemápolás, kezelés Szőrtelenítés Széklet- és vizeletürítéssel kapcsolatos feladatok Hajápolás Mozgatás Vetkőztetés, öltöztetés Levegőztetés Sétáltatás Háztartással kapcsolatos Étkeztetés Étel előkészítése Főzés Etetés Folyadékbevitel biztosítása Kávéfőzés, teafőzés Személykörüli takarítás Lakás takarítása Virágok gondozás Lakókörnyezet gondozása (fűnyírás, kertgondozás) Mosás 13

14 Teregetés Ruhák hajtogatása, elrakása Vasalás Varrás (stoppolás, minimális varrás) Ágyazás Ágyneműcsere Bevásárlás 2. Egészségügyi ellátás Gyógyszeradagolás orvosi utasítás szerint Láz- és vérnyomásmérés Diéta ellenőrzése Gyógyszeríratás, -kiváltás Orvos hívás, orvoshoz kísérés (szakrendelőbe, kórházba) Mobilizálás, levegőztetés Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésének segítése és használatának betanítása Elsősegélynyújtás 3. Hivatalos ügyek intézése Csekk befizetése Térítési díjak fizetése Segélyek, támogatások igénylése Otthoni iratok rendezése 4. Tanácsadás 5. Információnyújtás: szociális, hivatali, egészségügyi ügyek intézésében 6. Veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításban segítségnyújtás 7. Szükség esetén idős otthonba történő beköltöztetés segítése 8. Egyéni vagy csoportos szabadidős tevékenységek, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezése. 14

15 Étkeztetés Étkeztetés keretében biztosított a napi egyszeri meleg élelem, az étel elvitelének, elfogyasztásának, kiszállításának a lehetősége. Az orvos előírásai alapján igény szerint biztosított a diétás étkeztetés. Családsegítés Tájékoztatás, információnyújtás szociális és egyéb ellátásokkal kapcsolatosan Tanácsadások szervezése (jogi, pszichológiai, egyéb) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére programok szervezése Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése Segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, családgondozás Segítségadás a speciális támogató, önsegítő csoportok szerveződéséhez, működtetéséhez. Tanyagondnoki szolgáltatás Közreműködés az étkeztetésben Közreműködés a házi segítségnyújtásban Közösségi és szociális információ szolgáltatás nyújtása Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása Háziorvosi rendelésre szállítás Egyéb egészségügyi intézménybe szállítás Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) Igény szerint meleg élelem biztosítása Szabadidős programok szervezése Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése Hivatalos ügyek intézésének segítése Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 15

16 Gyermekjóléti szolgáltatás Jogokról, támogatásokról, ellátásokról történő tájékoztatás, segítségadás a hozzájutásban Szabadidős programok szervezése Észlelő-és jelzőrendszer működtetése Ellátások teljesítése, családgondozás, utógondozás Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására Gondozási-nevelési terv, pénzfelhasználási terv készítése Szolgáltatások közvetítése 16

17 A SZAKMAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA, VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEINEK, EREDMÉNYESSÉGÉNEK, AZ ELLÁTÓ- RENDSZERBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK ÉS HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A szociális ellátó rendszerbe történő bekerülés várható következményei az ellátottak körében életminőség javulása, megnövekedett életesélyek ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik, és kialakul a biztonságérzete izoláció kialakulásának elkerülése, vagy izoláció megszűnése egyéb szolgáltatások elérhetőbbé válnak Szociális készség fejlesztése: A családok, gyermekek problémáinak feltárása során személyre szólóan mérlegeljük a segítségnyújtás legcélravezetőbb módját és a kialakított segítő folyamat eredményeként eljutnak az egyének és családok odáig, hogy önállóan, hatékonyan tudják az életüket élni, megtanulják ügyeiket önállóan intézni. Egészségmegőrzés Fizikai egészség megőrzése Mentális egészség megőrzése További várható következmények Az intézmény szakmai munkája többrétegűvé válik A szakmai kapcsolatok köre bővül A járásokban nő a foglalkoztatottak száma Szociális szolgáltatások igénybevételének támogatása A kimutatások szerint az idős emberek 51%-a legalább egy krónikus megbetegedésben szenved, két krónikus betegség 10%-kat érinti és három vagy több krónikus betegség 3%-os gyakorisággal fordul elő. Számos esetben a házi segítségnyújtás és az otthonápolás egymást kiegészítve dolgozik együtt. A működés és hatékonyság egyik alapvető feltétele a megfelelő szociális háttér megléte. 17

18 Várható eredmény: A meglévő szolgáltatási formák kapacitásbővítésével szélesebb körű, a megfogalmazódó igényeknek megfelelő ellátási formák válnak hozzáférhetővé. Elsősorban azoknak a szolgáltatásoknak az erősítésével, amelyek lehetővé teszik az idős ember saját otthonában való ellátását, kitolódik a tartós bentlakásos intézménybe bekerülés időszaka. Lehetővé válik a súlyos krónikus betegek saját otthonukban történő ellátása. Ezáltal nemcsak több idős ember juthat a fenti szolgáltatáshoz, hanem a szükségleteiknek megfelelő gondozási idő biztosításával esetlegesen elkerülhető a tartós bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele. A szervezet szakmai programjának köszönhetően nő az ellátotti létszám az ellátási területen, a szolgáltatáshoz való hozzáférés bővítése, vidéki területek házi segítségnyújtása, egyéb szociális ellátása oldódik meg, javul az ellátás elérhetősége, színvonala. Egy gondozott ellátására több idő jut az új ellátotti kapacitás létrejöttével. Az igénylők komplex alapellátást vehetnek igénybe. A szociális ellátási struktúra továbbfejlesztése révén az esetlegesség helyett tudatos helyi szociálpolitika valósul meg, amely a társadalmi viszonyok megismerése útján kerül meghatározásra. Preferenciák alkalmazása a helyi társadalmi viszonyok tudatos, kedvező alakítása érdekében, a gondozást igénybevevők sajátosságai, szükségletei figyelembevételével. Bemeneti indikátor Kimeneti indikátor Hatás indikátor Eredmény indikátor Az ellátási területen élő ellátásra szorulók száma A szolgáltatást igénybe vevők száma A bemeneti és kimeneti indikátor hányadosa arányítva a lefedett területhez Az egy fő által igénybe vett ellátási órák száma Az intézmény a szakmai program megvalósulásáról, az ellátórendszeren belül betöltött szerepéről, eredményességéről és hatásairól évente 1 alkalommal értékelést készít. Az értékelés alapját a szolgáltatást mérő mutatók értékelése, elemzése biztosítja. Objektív mutatók: az ellátotti forgalom, a nyújtott szolgáltatások fajtái, jellege és gyakorisága, az ügyfelek megoszlása nem, életkor, gazdasági aktivitás szerint Szubjektív mutatók: a szolgáltatás ismertsége, ellátottak elégedettsége a szolgáltatással 18

19 MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJA A szolgáltatás bevezetése az alapszolgáltatás tekintetében egyéni igényeken alapuló ellátást biztosít, mely biztonságot nyújt a szolgáltatást igénybevevők számára. Az Intézmény az alapellátás keretében gondoskodik különösen az időskorúak, a fogyatékos és szenvedélybeteg személyek ellátásának megszervezéséről. Ennek érdekében a vezető gondozó feladata és felelőssége, hogy valamennyi ellátott érdekében személyes kapcsolatot teremtsen, majd folyamatosan kapcsolatot tartson más intézményekkel. A szolgáltatás nyújtása során kiemelt fontosságúnak tekintjük a szociálpolitikában szerepet játszó intézményekkel, szervezetekkel való együttműködést. A szolgáltatás szakmai fejlesztése szempontjából is alapvető a szakmai együttműködés és koordináció a szociális szolgáltatókkal, az önkormányzatokkal. Másrészt a konkrét esetekkel kapcsolatos mindennapi tevékenység során is követelmény ez. A szakellátásra nehezedő nyomás csökkenése, férőhely kapacitások racionálisabb kihasználása az a terület ahol kétirányúvá tehetjük az aktív együttműködéseket. Kapcsolattartás az alábbi intézményekkel történik: Munkaügyi Központ kirendeltségeivel Regionális Módszertani Központokkal Közoktatási intézményekkel (nevelési-oktatási intézmények, nevelési tanácsadó) Személyes gondoskodást nyújtó, ellátást biztosító intézményekkel Egészségügyi intézményekkel (védőnők, házi orvosok, házi gyermekorvos) Családsegítő szolgálatokkal, Egyházakkal, kiemelten a Baptista Egyház gyülekezeteivel Társadalmi és civil szervezetekkel Szociális szolgáltató szervezetekkel Az otthoni szakellátással Települési önkormányzatokkal, a járásokban működő szervezetekkel Jogi képviselőkkel Rendőrséggel, Polgárőrséggel Az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetekkel Ügyészséggel Bírósággal Pártfogó felügyelői szolgálattal 19

20 Az együttműködés módjai: személyes kapcsolattartás telefonon történő kapcsolattartás internet segítségével történő kapcsolattartás szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel szociális közösségi- és csoportmunkába való bekapcsolódás szociálpolitikai kerekasztal tagság Az Intézmény az ellátási formák hatékonyabb együttműködése céljából, valamint a gondozottak érdekeit szem előtt tartva együttműködik a területileg illetékes és szükség esetén más alapellátást nyújtó szervezetekkel, illetve egészségügyi szolgáltatókkal és intézményekkel. A vezető gondozó a helyi egészségügyi ellátás szereplőivel, a területi kórházzal, a háziorvosokkal együttműködési megállapodást köthet. A megállapodásban szabályozzák az információcsere módját (telefonon, személyesen, ben, levélben), a gyakoriságát, azt, hogy ki a kapcsolattartó személy. Milyen esetekben igényli az egészségügyi ellátásban dolgozó az információkat, milyen információkat adhat át a gondozottal kapcsolatban. Már a kapcsolat felvételkor tisztázásra kerül, hogy a házi segítségnyújtás szociális alapellátás, feladatunk a gondozott lakásán, lakókörnyezetében nyújtani szükség szerinti segítséget, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását. A gondozott egészségügyi problémáinak kezelése, az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala az egészségügyi ellátásban dolgozók kompetenciája. Az előbbiekben említettek figyelembe vételével, a már gondozásba vett gondozottak kezelőorvosaival, háziorvosaival, szakápolóival, havi rendszerességgel (a kliens érdekében eseti jelleggel) konzultál a szociális gondozó és a vezető gondozó. A szolgálat a házi gondozás kereteiben működő multidiszciplináris team munkájába bevonja a kezelőorvost is. A gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ában, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő-és jelzőrendszerben, felhívja figyelmüket jelzési kötelezettségük írásban, krízishelyzet esetén utólagosan történő teljesítésére. Az együttműködés érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart, mely lehet: esetkonferencia egy adott család ügyében 20

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben