SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szombathely Város közigazgatási területén biztosítja az étkeztetést, az idősek nappali ellátását, az idősek átmeneti elhelyezését, valamint a családok átmeneti elhelyezését, továbbá a Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás illetékességi területéhez tartozó kistérségi településekre is kiterjedően a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Az intézmény neve: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Székhelye: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4. A szolgáltatások egy intézményi központtal 11 telephelyen kerülnek megszervezésre az alábbiak szerint: - Intézményi Központ és I. számú Gondozási Körzet 9700 Szombathely, Széll Kálmán u II. számú Gondozási Körzet és II. számú Idősek Klubja 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C. - III. számú Gondozási Körzet és I. számú Idősek Klubja 9700 Szombathely, Gagarin u IV. számú Gondozási Körzet 9700 Szombathely, Szőllősi stny III. számú Idősek Klubja 9700 Szombathely, Váci Mihály u IV. számú Idősek Klubja 9700 Szombathely, Barátság u V. számú Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza 9700 Szombathely, Pozsony u I. számú Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ I. számú Területi Irodája 9700 Szombathely, Szőllősi stny

2 - II. számú Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ II. számú Területi Irodája 9700 Szombathely, Domonkos u III. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Kodály Z. u Gyermekjóléti Központ III. számú Területi Irodája 9700 Szombathely, Nagy L. u Családok Átmeneti Otthona 9700 Szombathely, Paragvári u. 86. Az intézmény filozófiája Az intézmény komplex segítséget nyújt a szolgáltatásait igénybe vevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez, segítő közösségek bevonásához, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. A munka során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint a családok társadalmi helyzetének javítása. Az éves munkatervben vállalt feladatoknak keretet ad az intézmény Alapító Okirata, valamint a vonatkozó jogszabályok. A munkának irányt ad a szociális munka Etikai Kódexe. Az intézmény nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látja el feladatait. A szakmai tevékenység során a titoktartás és az információk felelős kezelése biztosított. Az intézmény a feladatellátás során tudatosan vállalja: - a szociális munka hármas eszköztárának ismereteknek, készségeknek és értékrendnek a folyamatos fejlesztését, - a szociális munka Etikai Kódexében rögzített normák betartását, - az önismeret és a személyiség folyamatos fejlesztését, - a szakmai tudás folyamatos gyarapítását, - a forrásrendszerekkel való kapcsolat kiépítését és formálását, - a kliensek problémamegoldó kapacitásának fejlesztését, - a hátrányos helyzetűek és kisebbségben élők társadalmi képviseletét, - a társadalmi normák, értékek közvetítését a kliensek felé, - a szociálpolitika formálását, - a társadalmi szolidaritás erősítését. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - idősek nappali ellátása, - idősek átmeneti elhelyezése, - családsegítő szolgáltatás, - adósságkezelési szolgáltatás, - gyermekjóléti szolgáltatás, 2

3 - gyermekjóléti központ, - családok átmeneti otthona, - helyettes szülői ellátás, - közösségi szociális munka, - speciális, egyéb szolgáltatások 2./ A szolgáltatások célja, feladata: Házi segítségnyújtás A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat három Gondozási Körzete Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást alkotó településeken saját lakókörnyezetében biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást azon gondozásra szoruló időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló kérelmezők számára, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; azokról a pszichiátriai, szenvedélybetegekről, fogyatékkal élőkről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. A Nyugdíjas Bérlők Házában élő idős emberek számára folyamatos üzemmódban biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatását. Cél: az ellátást igénybe vevők tanult és szerzett mentális és fizikai képességeinek minél hosszabb ideig tartó megőrzése, aktivitásuk szinten tartása, a mentális állapotuk karbantartása és segítségnyújtás ahhoz, hogy az igénybe vevő az önálló életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően fenntarthassa. Étkeztetés Szombathely Város közigazgatási területén étkeztetés keretében gondoskodik azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, hajléktalanságuk miatt. A Központ megszervezi az étel házhozszállítását. Gondozási Körzetek: I. számú Gondozási Körzet Szombathely, Széll K. u. 4. II. számú Gondozási Körzet Szombathely, Karmelita u. 2/C. III. számú Gondozási Körzet Szombathely, Gagarin u. 24. IV. számú Gondozási Körzet Szombathely, Szőllősi stny. 36. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Az intézmény a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, azokról a pszichiátriai, szenvedélybetegekről, fogyatékkal élőkről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek. Cél: az ellátást igénybe vevőknek (akik a segélyhívó készülék használatára képesek) saját otthonukban az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás telephelye Szombathely, Karmelita u. 2/C. szám alatt található. A szolgáltatás diszpécserközpontja Szombathely, Hunyadi J. út 9. szám alatt található. 3

4 Ellátási területe a Szombathely és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást alkotó települések közigazgatási területe. Idősek nappali ellátása Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál, illetve felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel szociális és mentális támogatásra szorul. Cél: az igénybe vevő mentális és fizikai képességének megőrzése, aktivitásának szinten tartása, mentális állapotának karbantartása. A saját otthonukban élők számára lehetőség biztosítása napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, hasznos és tartalmas időtöltésre, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat gondozási körzeteiben a város különböző pontjain öt Idősek Klubját működtet, mellyel szinte teljesen lefedi a város észak, kelet és nyugat irányú területeit. Ellátási területe: Szombathely város közigazgatási területe. Idősek Klubjai: I. számú Idősek Klubja Szombathely, Gagarin u. 24. II. számú Idősek Klubja Szombathely, Karmelita u. 2/C. III. számú Idősek Klubja Szombathely, Váci M. u IV. számú Idősek Klubja Szombathely, Barátság u. 22. V. számú Idősek Klubja Szombathely, Pozsony u. 47. Időskorúak Gondozóháza Az Időskorúak Gondozóháza azoknak az időskorú, illetve 18. életévüket betöltött személyeknek nyújt teljes körű (fizikai, egészségügyi, mentális) ellátást átmeneti jelleggel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni, ellátásukat a házi segítségnyújtás keretében nem lehet megoldani, a rehabilitációs idő alatt állapotuk javulása várható. Az ellátást igénybe vevő személy emberi és állampolgári jogainak érvényesülése mellett, az egyén autonómiáját elfogadva, a szükségletekhez igazodva biztosítja az ellátott korának, fizikai, egészségi, mentális állapotának megfelelő, személyre szabott gondozását. Az elhelyezésre legfeljebb 1 évig kerülhet sor, amely további 1 évvel meghosszabbítható, ha az ellátást igénybe vevő a családi környezetébe nem helyezhető vissza, illetve ha más személyes gondoskodást nyújtó intézményben nyer elhelyezést. Az új intézményben történő elhelyezésig az igénybe vevő ellátását változatlan feltételekkel kell biztosítani. Ellátási területe: Szombathely város közigazgatási területe Az Időskorúak Gondozóháza Szombathely, Pozsony u. 47. szám alatt található. Családsegítő szolgálat A családsegítő szolgáltatás segítséget nyújt az illetékességi területén élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen élethelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jegyző, a szociális és egészségügyi szolgáltatók, a 4

5 gyermekjóléti szolgálatok, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, ha segítségre szoruló személyről, családról szereznek tudomást. A családsegítés keretében biztosítani kell: - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, - a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer- problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat. I. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Szőllősi stny. 36. II. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Domonkos u. 5. III. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Kodály Z. u. 4. Adósságkezelési szolgáltatás Az adósságkezelési szolgálat célja a lakossági közüzemi díjhátralékok csökkentése, az adósságproblémával küzdő háztartások problémáinak komplex, a szociális munka eszköztárával történő kezelése. I. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Szőllősi stny. 36. II. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Domonkos u. 5. III. számú Családsegítő Szolgálat Szombathely, Kodály Z. u. 4. Gyermekjóléti szolgálat A szolgáltatás alapvető célja a gyermekek családjukban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve. A fenti cél megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el: - közreműködik a szolgáltatást igénylő gyermekek és családjaik gondjainak rendezésében, az életüket hátrányosan befolyásoló okok feltárásában és megszüntetésében, mentálhigiénés problémáik megoldásában; - figyelemmel kíséri az egyének, családok és hátrányos helyzetű csoportok szociális viszonyainak alakulását; - az egészséges életmóddal összefüggő helyi felvilágosító és prevenciós tevékenységgel közreműködik a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentésében; - életvezetési, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást szolgáltat; - tájékoztatást nyújt a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról; - megszervezi a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást és az ezekhez való hozzájutást; 5

6 - feltérképezi, és folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területén élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit és veszélyeztetettségét; - segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását; - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozói és utógondozói tevékenységet folytat; - szabadidős programokat szervez, illetve ezekről információt nyújt; - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő- és jelző rendszert működtet; - a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozói tevékenységet folytat. Gyermekjóléti központ Célja, hogy a gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtson. Ennek megfelelően utcai és lakótelepi szociális munkát, kórházi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet és készenléti szolgálatot biztosít. Gyermekjóléti Központ I. számú Területi Irodája Szombathely, Szőllősi stny. 36. Gyermekjóléti Központ II. számú Területi Irodája Szombathely, Domonkos u. 5. Gyermekjóléti Központ III. számú Területi Irodája Szombathely, Nagy L. u. 20. Családok Átmeneti Otthona A Családok Átmeneti Otthona önálló szakmai egységként működik, önálló telephelyen, 40 férőhely kialakításával. Az otthontalanná vált szülő kérelmére, együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. Az otthon befogadja a krízishelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat is, és a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét. A Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásainak igénybevétele maximum 12 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal, 6 hónappal, illetve a tanév végéig meghosszabbítható. Külön együttműködési megállapodás értelmében a szombathelyi lakóhellyel rendelkező, és az óvoda nyitvatartási idején túl az óvodában hagyott gyermeket befogadja, és haladéktalanul intézkedik a családba visszajuttatásról, ha ez nem lehetséges, akkor a megfelelő gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot. A külön megállapodás alapján biztosított ellátás maximum 24 óráig tarthat. A szülői felügyelet nélkül maradt kiskorúakat befogadja és intézkedik a családba visszajuttatásról, vagy a megfelelő gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezi. Az otthonban folyó gondozás célja: - az ellátásra szoruló családok lakhatásának biztosítása, - segítségnyújtás a család otthontalanságának megszüntetéséhez, - segítség krízishelyzet kezeléséhez, a jövő tervezéséhez, - a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése, - az otthonban töltött idő alatt a gyermeki jogok minél teljesebb érvényesülése. 6

7 Az otthon feladata: - az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozása, - segítségnyújtás a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, neveléséhez, - a szülő és gyermeke számára az együttes lakhatás és a szükség szerinti ellátás biztosítása, - a szülőnek és gyermekének pszichológiai, mentálhigiénés és jogi segítségnyújtás biztosítása, - a közösségi szobában gyermekfoglalkozások és egyéb közös programok megtartásának elősegítése, - tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség biztosítása, - textíliával történő ellátás igény, illetve rászorultság esetén, - krízis helyzet esetén ruházat és élelmiszer biztosítása elsősorban karitatív szervezeteken keresztül, illetve saját készletből, - az elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása, és az orvosi ellátáshoz juttatás elősegítése, - a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, az adósságkezelő szolgálattal valamint a segítségnyújtásba bevont személyekkel és intézményekkel történő együttműködés a lakhatás megoldatlanságának megszüntetésében. - az otthon segítséget nyújt a család helyzetének rendezésében, munkahelykeresésben, gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében, illetve mérséklésében, újabb veszélyeztetettség kialakulásának megakadályozásában. Rendkívüli élethelyzet esetén a gondozók és családgondozók ellátják a gyermek felügyeletét, szükség szerint teljes körű ellátásban vesznek részt. Családok Átmeneti Otthona Szombathely, Paragvári u. 86. Helyettes szülői ellátás A szolgáltatás célja: A szülői felügyeletet gyakorló szülő távollétében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról való gondoskodás. Feladata: A gyermekek átmeneti gondozásának megszervezése a helyettes szülőnél. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja. A helyettes szülő tevékenysége a gyermekjóléti alapszolgáltatások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. Gyermekjóléti Központ I. számú Területi Irodája Szombathely, Szőllősi stny / A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek bemutatása: Az étkeztetés szolgáltatásának működési területe: Szombathely 7

8 A házi segítségnyújtás szolgáltatását igénylő települések: Szombathely, Acsád, Balogunyom, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Zsennye A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénylő települések: Szombathely, Acsád, Balogunyom, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vát, Zsennye Az idősek nappali ellátásának működési területe: Szombathely Az Időskorúak Gondozóháza működési területe: Szombathely Családsegítés szolgáltatást igénylő települések: Szombathely, Acsád, Balogunyom, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nárai, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Zsennye Gyermekjóléti szolgáltatást igénylő települések: Szombathely, Acsád, Balogunyom, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nárai, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Zsennye Adósságkezelési szolgáltatás működési területe: Szombathely Családok Átmeneti Otthona működési területe: Szombathely Helyettes szülői ellátás működési területe: Szombathely Az étkeztetés biztosításakor a normál mellett két diétás étrenddel tudjuk a felmerülő igényeket kielégíteni az év minden napján. Az ebédet szállítással igénybe vevők kiszolgálása gépkocsikkal történik. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek: - Személyes kapcsolat kialakítása és fenntartása (a gondozott személy és családtagjainak megismerése, folyamatos együttműködés, besegítés a családtagoknak a gondozási feladatok elvégzésébe) 8

9 - A háziorvos által előírt gondozási, alapápolási feladatok ellátása (gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás, ellenőrzés, a segédeszközök felíratása, kiváltása, használatuk elsajátításának segítése, pelenkázás, öltöztetés, az étkezés segítése, diéta betartatása, folyadékpótlás, vérnyomás- és vércukorszint-mérés, folyamatos kapcsolattartás a háziorvossal, szükség esetén a szakorvosi ellátásokra beutaló kérése, kíséret biztosítása, sétáltatás az erőnléti állapot fenntartása céljából) - A személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartása (fürdetés, mosdatás, hajmosás, körömápolás, szükség esetén manikűrös és pedikűrös szakember közvetítése, ruházat mosása, vasalása, takarítás, mosogatás, porszívózás, a vizes helyiségek rendbetétele, a napi életvitelhez hozzátartozó rend fenntartása) - Közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, főzés előkészítése, hivatalos ügyek intézése, csekkek feladása, tüzelő beszerzése, növényápolás segítése, öntözés) - Segítségnyújtás vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve a kialakult vészhelyzet elhárításában (akadálymentes környezet biztosítása, fokozott odafigyelés a háztartási készülékek használatára, szükség esetén ügyeletes orvos, mentő hívása, hozzátartozók értesítése, illetékes szakember bevonása) - Részvétel a szabadidős, foglalkoztató programok szervezésében (indokolt esetben kíséret biztosítása pl. temetőbe, fodrászhoz, stb.) A felsorolt házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek fő célja nem a hozzátartozók teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, hanem a szükséges mértékű segítség nyújtása az ellátás zavartalan biztosítása érdekében. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe vevő saját otthonában önálló életvitele mellett felmerülő krízishelyzetek (pszichés probléma, betegség, rosszullét, segítés a lefekvésben, felkelésben stb.) elhárítása céljából nyújtott eljárási forma. A külső szolgáltató által működtetett diszpécserközpont dolgozója felügyeli a riasztást és a jelzést követően az intézmény ügyeletes gondozójával maximum 30 percen belül gépkocsival érkezik a riasztás helyszínére, ahol a gondozó megteszi a szükséges intézkedéseket. Az intézmény által működtetett öt Idősek Klubjában a férőhelyek száma 270, ebből 14 fő demens személy ellátására van lehetőség. A klubtagok közel 70%-a nő, melynek magyarázata, hogy hazánkban a nők születéskor várható élettartama csaknem 10 évvel magasabb a férfiakénál. Jellemző a Klubok működésére a multimorbiditás, amely a klubtagok 45%-át érinti. Számukra a prevenciós szolgáltatások biztosítottak. Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére megszervezi a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatásokat, melyek a következők: - igény szerint étkeztetés biztosítása, - mentális gondozás, egyéb szolgáltatások biztosítása (mosás, tisztálkodás), - szabadidős programok szervezése, - szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség szerint a szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, 9

10 - hivatalos ügyek intézésének segítése, - munkavégzés lehetőségének szervezése, - életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, - önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése, - pszichológiai, jogi tanácsadás. A demens személyek nappali ellátásának szabályai: A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket láthat el. A demens ellátás értékeken alapuló személyközpontú gondoskodás. Személyközpontú szociális munka érvényesülése a demens nappali ellátás során: Kommunikáció a szolgáltatást igénybe vevőkkel - partnerség - odaforduló figyelem - korrekt információ Empátia és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak figyelembevétele - megértés - empátiás készségek fejlesztése Gondozás légköre - pozitív gondozási légkör megteremtése - elfogadó gondozási attitűd Respektus - a szolgáltatást igénybe vevőt autonóm felnőttnek kell tekinteni - el kell kerülni a paternalisztikus gondozási attitűdöt és a lekezelő megnyilvánulásokat Képessé tevés (empowerment) - megerősíteni a szolgáltatást igénybe vevő autonómiáját - ösztönözni az önálló erőfeszítést Közösségi részvétel ösztönzése - változatos közösségi programok kialakítása és azokba a szolgáltatást igénybe vevők bevonása - nyitott klub koncepciójának érvényesülése Problémás viselkedés kezelése - megfelelő gondozási stratégiák kialakítása - szükség esetén pszichiáter orvos bevonása Hozzátartozók bevonása - a klub életébe aktívan bevonódjanak - érdemi kapcsolattartás kialakítása - felvilágosítás, tudatosítás, segítés 10

11 Csoport munka - minden dolgozó fontos a demens ellátásban. Gondozási tervek fontos része a demens ellátásban: élettörténeti elemek személyiség tényezők feltárása életviteli stílus egyéni érdeklődés megtartott képességek változások folyamatos nyomon követése naponta egyéni és csoportos foglalkozások, heti tervek alapján kell megszervezni és lebonyolítani folyamatos gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt Az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatása: Az ellátottak állapotfelmérése Mini-mentál teszt segítségével történik. A Mini-mentál teszt egy a 70-es évekből származó gyors kognitív teszt, amit főként a demenciák azonosítására és súlyossági fokuknak megítélésére használnak az orvosi, klinikai pszichológusi és neuropszichológusi gyakorlatban. A teszt részfeladatai az orientációt, a figyelmet, a központi végrehajtót, a gyorsasszociációk kiépítésének képességét, a megnevezési valamint az analizálószintetizáló képességet vizsgálják. A teszt előnye, hogy a teszt felvétele nem tart tovább 10 percnél, pontozása egyszerű, átlátható, a tévedési lehetőség alacsony. Az ellátottak meglévő képességeinek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program bemutatása: Alapvető cél, hogy a foglalkozások elősegítsék az ellátottak meglévő képességeinek stabilizálását, a lehetséges mértékig fejlesztését, esetleg a már elmaradt képességek újbóli felszínre hozását. Ennek érdekében a fejlesztési programok az alábbi elemeket tartalmazzák: Mozgásterápia (mozgásterapeuta irányításával) Orlich-féle mozgásterápia: lényege, az egyes kifejező mozgások, mozdulati egységek, testhelyzetek és mozgásegyüttesek megtanítása, újratanulása. Módszerek pl.: labdajáték, hullahopp karika használata, egyensúly-gyakorlatok, stb. Zeneterápia Olyan pszichoterápiás eljárás, amely a zenét eszközként használja komplex személyiségfejlesztés vagy gyógyító tevékenység keretében. A zene eszköz az élménykeltésben és az élményfeldolgozásban, mint nonverbális terápia hatékony módszer. A hangulati és érzelmi életen keresztül jut el hozzájuk, oldja a pszichés merevséget vagy lágyítja azt. Aktív zeneterápián az éneklést, hangszeres zenélést, passzív zeneterápián a zenehallgatást értjük. Biblioterápia Az olvasmányok kiválasztásánál a demens személyek érdeklődési körének, mentális állapotának megfelelően kell dönteni. Tartalmuk különböző lehet, pl.: mesék, rövid anekdoták, stb. A mindennapok során folyamatosan kell törekedni a memória erősítésére, régi ismeretek, ismerősök felidézésére. 11

12 A demens személyek biztonságának fontos része a tájékozódás segítése is. A biztonságos tárgyi környezet bemutatása: Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demens ember könnyű és biztonságos közlekedését, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete növeléséhez. Alapvető szempont a stabil környezet megteremtése, a berendezési tárgyak állandósága, irányjelzők alkalmazása, strukturálisan egyszerű, jól átlátható, biztonságos berendezés székek, fotelok, asztalok lekerekített formájúak, stabil lábazatúak. A tárgyak, amelyek között napközben tartózkodnak a demens személyek, úgy kerülnek elrendezésre, hogy azok ne jelentsenek balesetveszélyt. Csúszást, elesést okozó tárgyak nincsenek a klubban, pl. szőnyeg, vezeték, küszöb, stb. Törekedni kell arra, hogy a tárgyak a megszokott helyen legyenek, a klubban ne legyen zsúfoltság. A klub helyiségei megfelelő nagyságúak, világosak, barátságosak. A területileg illetékes szakorvosi ellátással való együttműködés módja: A demens ellátásban részesülők ellátási színvonalának biztosítása érdekében a klub vezetője rendszeres és tartalmi kapcsolatot tart a városi pszichiátriai szakellátással, illetve az illetékes demencia centrum szakembereivel. Évente megszervezi az ellátottak állapotfelmérését. A népesség öregedése világjelenség: a születésszám csökken, a krónikus betegségek kezelése széles körben alkalmazott, a halálozások későbbi életkorra tolódnak. A Gondozóház szakmai tevékenysége pillanatnyilag megfelel az elvárásoknak, a feltételek kielégítik az igényeket. A jövőbeni továbblépés tervezésekor figyelmet kell fordítani a felvételi lehetőségek bővítésére. Ehhez szükséges a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek: fizikai, mentális és életvezetési segítség (testi szellemi funkciók helyreállítása és szinten tartása); teljes körű ápolás, gondozás biztosítása; legalább napi háromszori étkezés biztosítása, indokolt esetben diétás étkezés; személyi higiéné biztosítása, textíliával való ellátás (ruházat, ágynemű, textília, tisztálkodáshoz szükséges anyagok biztosítása); egészségügyi ellátás - egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, - orvosi ellátás - az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, orvosi tanácsadás, szűrések, gyógyszerrendelés, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalás; - szükség szerinti alapápolás biztosítása (személyi higiéné biztosítása, gyógyszerezés, étkezésben, folyadékpótlásban, hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtás biztosítása); - szakorvosi, illetve sürgőségi ellátáshoz való hozzájutás segítése; - kórházi kezeléshez való hozzájutás segítése; - gyógyszerellátás; - gyógyászati segédeszközök biztosítása; mentálhigiénés ellátás biztosítása (egyéni segítő beszélgetés, mentálhigiénés foglalkozás); közösségi együttlét biztosítása (társalgó, foglalkoztató); 12

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben