2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik."

Átírás

1 Fogalomtár OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely: Szakmai és/vagy gazdálkodási szempontból önálló intézmény, ahol a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások, és ellátások központi ügyintézése folyik. Ezen a címen nem feltétlenül történik szolgáltatás, ekkor adminisztrációs központról beszélünk. Telephely: Az intézmény székhelyétől, illetve a központi ügyintézés helyétől eltérő postai címen levő és önálló működési engedéllyel rendelkező ellátási hely. A telephely nem azonos a bevont településsel! Gesztortelepülés: Önkormányzatok különböző jellegű társulásai esetén a szolgáltatást szervezőközpont székhely vagy telephely települése. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Azonosító: törzsszám + KSH-szám. Törzsszám: Az adószám első nyolc számjegye. Önállóan gazdálkodó intézményeknél a saját törzsszám, nem, vagy részben önálló intézményeknél 2005-ig a fenntartó törzsszáma, 2006-tól új azonosító. KSH-szám: A szolgáltatást, ellátást nyújtó szervezetek székhelyeinek és telephelyeinek egyedi azonosítására szolgáló számrendszer. Képzését ld. a Módszertani útmutatóban. Működési forma: Központ/székhely vagy telephely. Működési kód: Az intézmény, szervezet állapotát jelzi; lehet: működő, megszűnt, szünetelő, új. Ellátási típus: A szolgáltatás vagy ellátás, amelyre az intézmény, szervezet működési engedélye szól. Háromjegyűkód. A szociális szolgáltatások 1 -gyel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások 2 -vel kezdődnek. Részletes felsorolását külön lista tartalmazza. 2a és 2b tábla: Az ellátás biztosításának formája: azt jelzi, hogy az adott ellátást milyen típusú fenntartó működteti. Felsorolását ld. az űrlapmintán.

2 Fogalomtár OSAP 1775 számú adatgyűjtés Gyermekjóléti alapellátás: a gyermekjóléti alapellátásnak elő kell segítenie a gyermek, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését. Az alapellátás keretében juttatott személyes gondoskodást lehetőség szerint a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb esőellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Az ilyen ellátások esetében a szülőfelügyeleti joga minden esetben megmarad. Formái: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülői ellátás, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában történőelhelyezés. Gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítani kell a családgondozó tevékenységet, szolgáltatás közvetítésével segíteni a kliens hozzájutását a nem a szolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz, megszervezni a szakmai fórumokat, a helyettes szülői hálózatot, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára a szabadidős programokat. A gyermekjóléti szolgáltatás ezen alapfeladatokon túl olyan speciális szolgáltatásokat is magában foglalhat, mint a gyermekek utcai szociális gondozása, a lakótelepi gyerekek gondozása és a lelkisegély-telefon működtetése. Gyermekjóléti szolgálat: a települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, intézményegységként, vagy egyéb módon (pl. családsegítőszolgálat útján) nyújtja. A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők: a gyermekjóléti szolgáltatótevékenységet valamely probléma (szociális, mentálhigiénés, életvezetési, anyagi) rendezésére igénybe vevőszemély. A nyújtott szolgáltatás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére önkéntes alapon, térítésmentesen vehetőigénybe. Jelzőrendszer: törvényben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztetettség megelőzése és megszűntetése érdekében kötelesek a gyermekjóléti szolgálathoz jelzéssel fordulni. Gyermekek napközbeni ellátása: A családban élőgyermek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése. Családi napközi: a bölcsődei, óvodai ellátásban nem részesülő, illetve az iskolai oktatásban részesülő gyereknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, családi napköziben történőellátása. Házi gyermekfelügyelet: A gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában történőgondozása, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem oldható meg és a szülőnem vagy csak részben képes a gyermek ellátását megoldani.

3 Fogalomtár Gyermekek átmeneti gondozása: a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körűellátást biztosító gondozásban (átmeneti otthonban, helyettes szülőnél, illetve szülővel együtt családok átmeneti otthonában) részesülő gyermek. A gondozás időtartama legfeljebb 12 hónap. Helyettes szülő: a családban élőgyermek átmeneti gondozását saját háztartásában oldja meg. Tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban végzi. Gyermekek átmeneti otthona: intézményben az a családban élőgyermek helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, valamint akinek az ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Segítséget nyújt a gyermek családjába történő visszahelyezéséhez. Az átmeneti otthon legalább tizenkettő, legfeljebb negyven gyermek teljes körűellátásáról gondoskodik. Önálló helyettes szülőt vagy helyettes szülői hálózatot is működtethet. Családok átmeneti otthona: Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés nélkül a gyermeket el kellene választani a szülőjétől. Az otthon a szülőknek jogi, pszichológiai, mentálhigiénés segítséget is nyújt, és közreműködik az átmeneti elhelyezést kiváltó okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében. Utógondozás: Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését személyre szóló tanácsadással, segítségnyújtással Védelembe vétel: Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki. A védelembe vétel nem érinti a szülőfelügyeleti jogát. OSAP 1207 számú adatgyűjtés Szociális alapszolgáltatás: megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban az időskorúak, a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. Az alapszolgáltatások körébe tartozik: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés,

4 Fogalomtár közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka és a nappali ellátás. Szociális étkeztetés: olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Házi segítségnyújtás: olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell azokról az időskorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill. azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ennek keretében biztosítani kell az alapvetőgondozási, ápolási feladatokat, az önálló életvitel fenntartásában, a higiéniás körülmények megtartásában, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, elhárításában való közreműködést. Falugondnoki szolgáltatás: célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából származó települési hátrányainak enyhítése, alapvetőszükségletek kielégítését segítőszolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Hatszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Tanyagondnoki szolgáltatás: célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából származó hátrányainak enyhítése, alapvetőszükségletek kielégítését segítőszolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, ill. pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére: célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történőgondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Ennek keretében biztosítani kell többek között : a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén az igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kisérését, orvosi, vagy egyéb terápiás kezelésen, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését. Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére: célja a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történőgondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. Ennek keretében biztosítani kell többek között : a lakókörnyezetben történő

5 Fogalomtár segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglévő képességek megtartását, fejlesztését, a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén az igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kisérését, orvosi, vagy egyéb terápiás kezelésen, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését. Támogató szolgálat: célja a fogyatékos személy lakókörnyezetben történőellátása, önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével. Feladata többek között : speciális személyi szállítás, szállítószolgálat működtetése, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, jelnyelvi tolmácsszolgálat biztosítása, munkavégzést segítőszolgáltatások igénybevételének elősegítése. Utcai szociális munka: keretében biztosítani kell az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, az ehhez szükséges intézkedések megtételét. Nappali ellátást nyújtó intézmények: hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élőtizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylőpszichiátriai- és szenvedélybetegek, harmadik életévüket betöltött, felügyeletre szoruló fogyatékos, ill. autista személyek részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Formái: idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye valamint a nappali melegedő. Idősek klubja: a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak számára biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkezésre valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére Fogyatékosok nappali intézménye: elsősorban a saját otthonukban élő, a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, ill. autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkezésre valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Szenvedélybetegek nappali intézménye: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkezésre, valamint az alapvetőhigiéniai szükségletek kielégítésére. Pszichiátriai betegek nappali intézménye: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, étkezésre, valamint az alapvetőhigiéniai szükségletek kielégítésére. OSAP 1202 számú adatgyűjtés

6 Fogalomtár Bentlakásos szociális intézmény: a szociálisan rászorulóknak folyamatos ellátást, nappali és éjszakai tartózkodást, ápolást, gondozást, illetve rehabilitációt tartós illetve ideiglenes jelleggel nyújtó intézmények. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása kivételével - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körűellátást biztosítanak. Ezekben az intézményekben azok az időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, ill. szenvedélybetegek helyezhetők el, akiknek ellátása átmeneti jelleggel családjukban, lakókörnyezetükben vagy más intézményben nem oldható meg. Időskorúak gondozóháza: olyan, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény, ahova azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Fogyatékos személyek gondozóháza: olyan, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény, melyben azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona: azoknak a pszichiátriai betegeknek az elhelyezését biztosítja, akiknek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjukban átmenetileg nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. Szenvedélybetegek átmeneti otthona: azoknak az elhelyezését biztosítja, akiknél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátásuk átmeneti jelleggel családjukban vagy lakókörnyezetükben nem oldható meg. Hajléktalan személyek átmeneti szállása: azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerűszálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevőszolgáltatás. Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye: a hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban (november 1-je és április 30-a között) időszakos férőhelyeket biztosíthat. Tartós bentlakásos szociális intézmény: tartós jelleggel folyamatos ellátást, nappali és éjszakai tartózkodást, ápolást, gondozást, illetve rehabilitációt nyújtó intézmények.

7 Fogalomtár Ápoló, gondozó intézmény: olyan tartós bentlakásos szociális intézmény, ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (teljes körűellátás) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona. Időskorúak otthona: ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény. Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolására, gondozására szolgál, akiknek az egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Fogyatékos személyek otthona: olyan ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény, amelybe az a fogyatékos személy vehetőfel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékosok otthonában elkülönítetten kell gondoskodni a fiatalkorú és a felnőtt korú személyek ellátásáról. Pszichiátriai betegek otthona: olyan ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, amelybe az a krónikus pszichiátriai beteg vehetőfel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztetőállapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. Szenvedélybetegek otthona: olyan ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, amelybe az a személy vehetőfel, aki szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, ill. javító kezelést igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de kötelezőintézeti gyógykezelésre nem szorul. Hajléktalan személyek otthona: olyan ápolást, gondozást nyújtó szociális intézmény, amelyben azoknak a hajléktalan személyeknek a gondozását kell biztosítani, akinek az ellátása átmeneti szálláshelyen, rehabilitációs intézményben nem megoldható, és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek. Rehabilitációs intézmény: olyan tartós bentlakásos szociális intézmény, amely a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja, előkészíti a családi és munkahelyi környezetbe való visszatérést. Fogyatékosok rehabilitációs intézménye: azoknak a fogyatékos, ill. mozgás-, látássérült személyeknek elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Előkészíti az ott élők családi és lakókörnyezetbe történővisszatérését. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye: a rehabilitációs intézményben azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód.

8 Fogalomtár Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: annak a 16. életévét betöltött szenvedélybetegnek az ellátására szolgál, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. Hajléktalanok rehabilitációs intézménye: annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt. Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona: tartós bentlakásos szociális intézmény, ahol olyan nyolc-tizenkettőfogyatékos személy helyezhetőel, aki 16. életévét betöltötte, önellátásra legalább részben képes, akinek képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona: olyan nyolc-tizenkettő fogyatékos személyt befogadó tartós bentlakásos szociális intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának (min. 16 év), egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelőellátást biztosít. Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona: tartós bentlakásos szociális intézmény, ahol olyan nyolc-tizenkettőpszichiátriai beteg helyezhetőel, aki 16. életévét betöltötte, önellátásra legalább részben képes, akinek képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg. Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona: tartós bentlakásos szociális intézmény, ahol olyan nyolc-tizenkettő szenvedélybeteg helyezhető el, aki 16. életévét betöltötte, önellátásra legalább részben képes, akinek képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható és rehabilitációja családjában nem oldható meg. Bentlakásos szociális intézmények telephelye: egy vezetés alatt álló, de az intézmény székhelyétől különböző helyen lévő, önálló postai címmel rendelkező intézményi részleg. Engedélyezett férőhelyek: az intézmény működési engedélyében szereplő férőhelyek. Működőférőhelyek: az engedélyezett férőhelyek és a tartósan (6 hónapnál hosszabb ideig) szünetelőférőhelyek különbsége. OSAP 1206 számú adatgyűjtés Szociális rászorultságtól függőpénzbeli ellátások: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a kérelmezőállandó lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni. A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt stb. állapít meg az évi III. törvényben, valamint

9 Fogalomtár az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. A pénzben és a természetben nyújtott ellátások adatai nem adhatók össze. Természetben nyújtott szociális ellátások: A képviselő-testület döntése alapján pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély és a temetési segély. A természetbeni ellátás olyan támogatás, amellyel a rászorulót alapvető szükségleteinek kielégítésében az önkormányzat anyagi javak biztosításával, szolgáltatások kifizetésével segíti. A pénzbeli ellátás helyett nyújtott természetbeni ellátás elsősorban az élelmiszer-, a tankönyv-, a tüzelősegély, a közüzemi díjak kifizetése, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. Támogatási eset: Egy esetnek minősül, ha a tárgyévben egy személy számára folyósítják a támogatást - egészen annak lezárásáig. Ha ugyanezen személy kap egy másik támogatást is az adott tárgyévben, személyétől függetlenül az egy másik eset (halmozott adat). Munkanélküliek jövedelempótló támogatása: A munkanélküliek jövedelempótló támogatása olyan segély, melyben a települési önkormányzat részesíti - a megélhetése alapjául szolgáló jövedelem pótlására - azt a munkanélkülit, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján munkanélküli-járadékban részesült, és a munkanélküli-járadék folyósítása időtartamának lejártát követően e törvény alapján más munkanélküliellátásra nem jogosult, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át május 1-jével új támogatás megállapítása nem lehetséges. Átmeneti segély: A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkezőtöbbletkiadások - különösen betegség, elemi kár - miatt anyagi segítségre szorulnak. Lakásfenntartási támogatás: A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, azaz - a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (normatív lakásfenntartási támogatás), - az adósságkezelési szolgáltatásban részesülőszemélyeknek, - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultaknak (helyi lakásfenntartási támogatás), az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja.

10 Fogalomtár Rendszeres szociális segély: Rendszeres szociális segélyt állapít meg a települési önkormányzat annak a személynek, aki a 18. életévét betöltötte, aktív korú (1996. december 31-ig időskorúak is kapták) és munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve vakok személyi járadékában részesül, valamint aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. Időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezőidőskorú személyek részére nyújtott támogatás december 31- ig a települési önkormányzat időskorúak járadékában részesítette azt a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át január 1-től a települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben történőellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. A települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történőnevelkedés nem áll a gyermek érdekével szemben. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás január 1-jével megszűnik, illetve bizonyos feltételek mellett legkésőbb augusztus 31-ig tovább lehet folyósítani. Kiegészítő családi pótlék (2000-ig és 2003-tól rendszeres gyermekvédelmi támogatás): A kiegészítőcsaládi pótlék célja, hogy elősegítse a gyermek családi környezetben történőellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket rendszeres támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekeivel szemben. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelemi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.

11 Fogalomtár Temetési segély: Temetési segélyt nyújthat a települési önkormányzat képviselőtestülete annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. Köztemetés: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója. Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A évi CXXXVI. törvény módosította Szociális törvény ápolási díjra vonatkozó rendelkezéseit, szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése bevezette a fokozott ápolást igénylőfogyatékosokat gondozók magasabb összegűápolási díját. A díj összege 30%-kal magasabb az alanyi jogon járó ápolási díjnál. Közgyógyellátás: Közgyógyellátási igazolvány adható ki a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei a következők: személygépkocsi-szerzési támogatás, személygépkocsi-átalakítási támogatás, közlekedési támogatás, parkolási engedély. A támogatások feltételeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. Kormányrendelet szabályozza. Lakáscélú támogatás: A települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatást a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szabályozza. OSAP 1696 számú adatgyűjtés Családsegítés: A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetőokok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családsegítőtevékenységek: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, - a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, - családgondozás, - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevőkörnyezetére, különösen családjának tagjaira.

12 Fogalomtár Családsegítő szolgálat: A családsegítést nyújtó szolgáltató/intézmény, amely feltérképezi az ellátási területen élőszociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A családsegítőszolgáltatást igénybe vevők: A családsegítőszolgálat tevékenysége személyes kapcsolat keretében vehetőigénybe. A nyújtott szolgáltatás az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére önkéntes alapon, térítésmentesen vehető igénybe. Eset: A családsegítőszolgáltatás során esetként értelmezendőaz adott problémával, probléma-együttessel történő foglalkozás annak lezárásáig. A terminus magában foglalja mindazon ügyfelek számát, akiket ellátott gondozottként vagy a szolgáltatást igénybe vevőként tartanak számon. Például, ha valaki felkeresi a szolgálatot, és kér egyszeri és utána lezártnak tekinthetőszolgáltatást, az egy esetnek számít. Egy esetnek számít egy lezárt gondozás is (figyelmen kívül hagyva a találkozások számát). A tárgyév során megkezdett, de XII. 31-ig nem lezárt gondozás is 1 esetnek számít. Ugyanazon személynek, családnak tehát az év során több lezárt esete is lehet. Esetkezelés: Az esetkezelés során azokat a személyeket kell figyelembe venni, akik igénybe vették valamely esetkezelési típust (pl. pszichológiai, jogi, egészségügyi stb.), és részt vettek azon. Minden személy külön-külön kerül az adatfelvételbe. Esetkezelésben érintettek: Azok a személyek, akik effektíve nem vettek részt az egyes segítőtevékenységekben (esetkezelésekben), de közvetlenül érintettek annak hatásában (pl. családtagok). Probléma típusa: Azt a hozott problémát jelenti, amivel az igénybe vevő(kliens) segítségért felkereste a szolgálatot. Ha egynél több hozott probléma fogalmazódott meg, akkor a fő problémát jelölték meg. Amennyiben a kapcsolatfelvétel olyan módon történt, hogy a családsegítőkereste fel a klienst (más kérésére), azt a fő problémát adták meg, amelyet felé jeleztek. Éves forgalom: A családsegítő szolgálatban a tárgyév folyamán megjelenő személyek számát jelenti, magában foglalja a belsőés külsőcsoporttevékenységben résztvevőket is, amennyiben a családsegítőa szolgáltató. (Halmozódást tartalmazó adat.) Együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység: folyamatos, többszöri kapcsolattartás keretében végzett komplex szakmai tevékenység. A folyamatos kapcsolattartás gyakoriságára és időtartamára a klienssel egy probléma rendezésére kötött szerződésben foglaltak az irányadók. (A gondozási esetszámot az I/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben szereplőesetnapló adatai alapján töltötték ki.) OSAP 2023 számú adatgyűjtés

13 Fogalomtár Az ellátás típusa: mindazon szolgáltatásfajtákat jelenti, amiket az intézmény/szervezet székhelyén és minden telephelyén (ide értve a bevont településeket is) nyújt. A kód a következők szerint épül fel: az elsőszámjegy: 1 : szociális ellátás 2 : gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás második számjegy: ellátási csoport harmadik számjegy: az ellátás típusa A gazdálkodás módja: Amennyiben az adott intézmény költségvetésével önállóan számol el, abban az esetben önállóan gazdálkodónak minősül. Azokat az intézményeket, amelyeknek saját adószámuk van, mindenképpen önálló intézményként kell kezelni. A szolgáltató szervezeti formája: Általában a működési engedélyben szerepel, hogy az intézmény integrált-e vagy nem. Ha a működési engedély ezt nem tartalmazza, akkor a kérdőíven a 10. és 11. kérdésben felsorolt lehetőségek közül választva az intézmény állapítja meg státusát. Általában integrált az intézmény, ha önálló szakmai egységekből áll. Integrált intézményben az integráció típusa (01) Szociális alapszolgáltatások különbözőtípusai: szociális központ, gondozási központ. Csak és kódú ellátási típusok közül, ha egyszerre több fordul elő, akkor kell kitölteni; (02) Szociális alapellátás és szociális szakellátás együtt (vertikálisan): egy ellátotti csoport esetén nyújtott több intézménytípus szolgáltatásának egymásra épülése, amelyet azonos csoport számára létesítettek (alap- és szakellátás, a 11 és 17 ellátási csoport valamelyik kódjához társul a csoportba tartozó ellátási kódok valamelyike). Ebben az esetben a szolgáltatások külön telephelyen is működhetnek. Ilyen az intézmény, ha pl. csak fogyatékosok vagy csak idősek számára nyújt egyidejűleg alap-, nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézményi ellátást, vagy az utóbbi három (a szakellátások) valamelyikének az alapszolgáltatással kombinált formáját; (03) Szociális szakellátások különbözőtípusai (horizontálisan): több ellátotti csoport egy intézmény keretein belül részesül szolgáltatásban. Ellátotti csoportok: fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok; Intézménytípusok: ápoló-gondozó, rehabilitációs férőhely, lakóotthon, átmeneti férőhely, nappali intézmény, a csoportok közül azonos csoportba tartozó különböző ellátási kódok együttes előfordulása esetén kell ezt a megoldást választani. Ilyen pl. az intézmény, ha szenvedélybetegeknek és pszichiátriai betegnek nyújt csak nappali, csak átmeneti vagy csak tartós ellátást; (04) Szociális átmeneti és nappali ellátást nyújtó intézmény: több ellátotti csoport számára több intézménytípus szolgáltatásait nyújtja. A horizontális felépítés azon speciális esete, amikor több ellátotti csoport számára a nappali és

14 Fogalomtár az átmeneti ellátás együttesen van az intézményben, azaz a 12-es és a 13-as csoportok mindegyikéből együttesen fordul előegy-egy vagy több ellátás; (05) Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások: szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások egy intézményen belüli előfordulása. Ilyen például a családsegítőés gyermekjóléti szolgálat együttes működése; (06) Csak gyermekjóléti alapellátások: a csoportú ellátások egy intézményben; (07) Csak gyermekvédelmi szakellátások: a 24-es csoportba tartozó ellátások egy intézményben; (08) Gyermekjóléti alapellátások és szakellátások a csoport valamelyikébe és a 24-es csoportba tartozó kódok közül egy-egy vagy több együttes előfordulása esetén; (09) Bármely ellátási forma (vagy formák) és egészségügyi ellátás: egészségügyi intézménnyel integrált szociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi részleg vagy ellátások; (10) Bármely ellátási forma (vagy formák) és oktatás: oktatási intézmény keretében működőszociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi részleg vagy ellátások; (11) Bármely ellátási forma (vagy formák) és egyéb terület: a fentieken kívüli egyéb ágazatba tartozó intézmény keretében működőszociális vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi részleg vagy ellátás. Ha nem integrált az intézmény: Önálló intézmény: önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény. (01) Tiszta profilú: egy ellátotti csoport részére azonos gondozási forma biztosítása, ilyen például a csak fogyatékos személyeknek ellátást nyújtó ápológondozó otthon. (02) Részlegekkel rendelkező: több intézménytípus szolgáltatásai azonos ellátotti csoport számára, ebben az esetben az ellátotti csoport egységes, pl. fogyatékos személyek ellátása, de több szolgáltatást nyújt, mint pl. ápoló-gondozó központ és rehabilitációs férőhely. Ebben az esetben a részlegeket külön kell nevesíteni a működési szabályzatban. (Ellátotti csoportok: fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok; intézménytípusok: ápoló-gondozó, rehabilitációs férőhely, lakóotthon, átmeneti férőhely, nappali intézmény). Figyelem! Ha integrált az intézmény, akkor a 10. kérdésnél szerepel!

15 Fogalomtár (03) Vegyes: több intézménytípus szolgáltatásai több ellátotti csoport számára, pl. fogyatékos személyeknek, és pszichiátriai betegeknek nyújt ápoló-gondozó és rehabilitációs férőhelyet. (Ellátotti csoportok: fogyatékos személyek, idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok; Intézménytípusok: ápoló-gondozó, rehabilitációs férőhely, lakóotthon, átmeneti férőhely, nappali intézmény) Figyelem! Ha integrált az intézmény, akkor a 10. kérdésnél szerepel! (04) Speciális: intenzív gondoskodást nyújtó részleg kialakítása esetén töltendő ki. Ilyen a demens és a speciális részleg. (07) részben önálló intézmény: az intézmény szakmai szempontból önálló, de elszámolása nem önállóan történik (a 6. kérdésnél a (2) kódot választotta). (21) Más szakmai tevékenység és más tevékenység mellett: pl. tevékenységként szervezett családsegítés vagy gyermekjóléti szolgáltatás a főfoglalkozás mellett, a szolgáltatásra nem teljes munkaidőben megbízott személy tevékenysége. A működési kód a szolgáltató telephelyein nyújtott, egyes szolgáltatásokra vonatkozó, a tárgyév december 31-i állapotnak megfelelőinformáció a következők szerint: 1) Működő, amely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a tárgyévben nem született határozat. 2) Visszavont (megszűnt): a működést engedélyezőszerv a működési engedélyt visszavonja, ha: I) a fenntartó felhagy a szolgáltató működtetésével; II) a fenntartó jogutód nélkül megszűnik; III) a fenntartó természetes személynek a szociális vállalkozói tevékenység IV) folytatásához való joga megszűnik; tevékenysége az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti, illetve ha a fenntartó a megjelölt határidőben nem intézkedik a szabályszerű működés megteremtése érdekében, a városi jegyzőa szolgáltató működési engedélyét visszavonja, és kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyására; V) a fenntartó természetes személy meghal vagy cselekvőképességét kizáró, illetőleg korlátozó gondnokság alá helyezik, kivéve, ha örököse vagy törvényes képviselője vállalkozói engedélyt kap és a fenntartó helyébe lép; VI) a természetes személy fenntartó gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyét visszavonták. 3) Foglalt kód, azaz az előző években használt szünetelő lehetőség megszűnik. 4) Új kiadása: A működést engedélyezőszerv a fenntartó kérésére új működési engedélyt ad ki, ha: I) új telephelyet kíván létrehozni; II) a szolgáltató (intézmény, hálózat) a működési engedélyben nem szereplő típusú vagy formájú szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, illetőleg

16 Fogalomtár III) a bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, illetőleg utógondozó otthon esetében, ha III.1) a szolgáltató (intézmény) székhelyét meg kívánja változtatni, feltéve, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak, III.2) az ellátásba a szolgáltató tevékenység folytatására (intézmény elhelyezésére) korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kíván bevonni, az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével. 5) Ismételt (újra működő): Az intézmény működésének engedélyezését ismételten kérelmezni kell, ha: I) Szociális szolgáltatás esetén: a) a fenntartó megváltozik; b) az intézmény személyes gondoskodást nyújtó székhelye, telephelye megváltozik; c) a férőhelyek, illetve az időszakos férőhelyek száma egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik; d) az emelt szintűférőhelyek száma emelkedik; e) az intézmény más szolgáltatást kíván nyújtani, mint amit a működési engedélyben szereplőellátási forma és típus lehetővé tenne; f) az integráció formája megváltozik; g) az ellátásba a fenntartó és az intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet vagy épületrészt kíván bevonni; h) a külsőférőhelyeket a fenntartó korábban erre a célra nem használt lakásban vagy lakrészben kívánja kialakítani; II) Gyermekjóléti szolgáltatás esetén nincs mód ismételt engedély kiadására. 6) Módosítás: A működést engedélyezőszerv az intézmény működési engedélyét módosítja, ha: I) Szociális szolgáltatás esetén: a) a fenntartó neve, székhelye adószáma változik; b) az intézmény neve, személyes gondoskodást nem nyújtó székhelye, vagy ellátási területe változik; c) a férőhelyek, illetve az időszakos férőhelyek száma csökken, illetve egy éven belül öt százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik; d) az emelt szintűférőhelyek száma csökken; e) a külsőférőhelyek száma megváltozik; f) a működési engedély adatai megváltoznak (az egyházi és nem állami fenntartó esetén ha a fenntartó a szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatásra ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötőhelyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv nevében, székhelyében, valamint azon szolgáltatásokban és férőhelyszámokban, amelyekre az ellátási szerződés kiterjed) II) Gyermekjóléti szolgáltatás esetén: a) a helyettes szülői ellátás, nevelőszülői hálózat esetében az ellátás helyében, utógondozói ellátás esetében a külső férőhely címében változás áll be; b) a szolgáltatótevékenység típusa és fajtája változik;

17 Fogalomtár c) az ellátási terület megváltozik; d) az önálló gyermekjóléti szolgáltató, a gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat a területi irodáját meg kívánja szűntetni, illetőleg új irodát kíván nyitni; e) a működési engedélyben a feltűntetett gondozó, családgondozó, helyettes szülő, illetve nevelőszülőszemélyében változás áll be; f) a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszámon változtatni kíván; g) a gyermekotthonban a továbbiakban speciális vagy különleges ellátást kíván nyújtani, illetőleg ha a működési engedélyben kikötött, speciális és/vagy különleges ellátási forma kizárólagosságán változtatni kíván. 9) Egyéb: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet 20/A.-C. -aiban meghatározott engedély nélkül nyújtott szociális szolgáltatások köre, valamint a nyilvántartási lapból egyértelműen ki nem derülő működési jellegek átmeneti besorolása. Amennyiben az egy telephelyhez tartozó ellátások az előnyomtatott helyekre nem férnek be, akkor az alatta levősorban kell folytatni a felsorolást olyan módon, hogy a telephely teljes neve helyére jól látható módon, nyomtatott nagybetűkkel UGYANAZ felirat kerüljön, és a többi rubrikát (cím, településazonosító, törzsszám) szabadon kell hagyni. Csak a vele egy sorban levőellátás típusa és a hozzá tartozó működési kód rubrikákat kell kitölteni. Az ellátásba bevont települések: Azok a települések, ahol nem működik intézmény székhelye vagy telephelye, hanem az ellátást másik településről, a gesztor- településről szervezik. A bevont településeken nincs az adott ellátásra működési engedéllyel rendelkezőszékhely vagy telephely. Főfoglalkozásúak és időszaki főfoglalkozásúak és a betöltött állásainak száma: Főfoglalkozású az, akinek a kötelezőhavi munkaideje azonos a munkakörre előírt munkarend szerint kötelezőmunkaidővel, ami heti 40 vagy 36 óra (csak egész szám) lehet. Részfoglalkozásúak által betöltött állások száma A részfoglalkozású, nem teljes munkaidejűórákat teljes munkaidős állássá kell átszámítani: betöltött részfoglalkozású állások száma (az adott munkakörnek megfelelően): állás = állás = ténylegesen ténylegesen teljesített 40 teljesített 36 heti órák száma heti órák száma vagy A részfoglalkozású állást egész szám plusz egy tizedes értékben kell megadni.

18 Fogalomtár A betöltött állás: a kinevezett dolgozók december 31-i állapot szerinti állásainak száma, kivéve a külsőhelyetteseket. A külsőhelyettesek a huzamosan távollevőket helyettesítik főfoglalkozásban. Betöltöttnek minősül a mellékfoglalkozásban és másodállásban alkalmazottak által ellátott állások száma is. Az összes betöltött szakszemélyzeti állást be kell sorolni a feltüntetett munkakörök valamelyikébe. A munkakörökre előírt szakképesítésre vonatkozóan lásd a hatályos 1/2000. (I. 7.) ESZCSM, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeleteket. Az állást betöltőnek a munkakörre előírt szakképesítése felsőfokú, ha megszerzése főiskolai vagy egyetemi diplomát adott, illetve felsőfokú szakmai tanfolyam befejezését igazolja. A munkavállaló szakképesítése középfokú, ha az érettségin kívül az előírt szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik. A gimnáziumi érettségi vagy más, nem a rendeletben meghatározott szakmára szóló szakképesítéssel rendelkező dolgozó nem számít szakképzettnek!

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének módja A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.

Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bentlakásos intézményekben nyújtott ellátások, a szakosított ellátások és* igénybevételüknek módja, eljárása

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14.

SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. SZOCIÁLIS JOG I. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 14. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2008. (II.01.) rendelete Tervezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezető rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben