TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)"

Átírás

1 TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID ), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bszt. ) a korábbi szabályozásnál részletesebben határozza meg a befektetési vállalkozások tájékoztatási kötelezettségét. A STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.; Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszáma: ; a továbbiakban: Társaság vagy Strategon Zrt. ) a Bszt. alapján tájékoztatást írásban, vagy ún. tartós adathordozón teljesítheti. A Bszt. 4. (2) bekezdés 65. pontja alapján tartós adathordozónak minősül minden olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ez alapján tartós adathordozónak minősülhet a Társaság honlapja (www.strategon.hu), illetve az elektronikus levél is. A Társaság a számlanyitást követően az elektronikus levelezéssel nem rendelkező ügyfelek esetén nyomtatott formában, illetve címmel rendelkező ügyfelek esetében útján tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. A Bszt-ben előírt tájékoztatást tartalmazó hirdetmények folyamatosan elérhetőek a Társaság honlapján. A Bszt-ben meghatározott általános tájékoztatási kötelezettségének a Társaság az alábbiakban tesz eleget. 14. a) A Társaságra vonatkozó általános információk: Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: Strategon Zrt. Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em. Alapítás éve: 2007 Alaptőke: ,- Ft Cégjegyzékszám: a társaságot nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság. Adószám: Statisztikai számjel: PSZÁF engedélyek száma: PSZÁF E-III/973/2007.(2007.október 08.); E-III/973/2008; EN- III-43/2010. A Társaság elérhetősége: Központi iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Honlap A Társaság felügyeletét ellátó intézmény: Magyar Nemzeti Bank Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

2 Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) A Társaság által végezhető befektetési szolgáltatási, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatási, és árutőzsdei szolgáltatási hatósági engedélyek száma: E-I-III/973/2007. számú határozat, október 08. E-III/973/2008. számú határozat, október 22. EN-III-43/2010 számú határozat, május 19. A Társaság a befektetési vállalkozásokról, és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 5.. (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tevékenységek nyújtására rendelkezik PSZÁF engedéllyel: (1) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett: a) megbízás felvétele és továbbítása, b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, d) portfólió kezelés, (2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősül: a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. A Társaság ügynökei: Elysium Capital Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 15., cégjegyzékszáma: ) Heavy Tail Trade Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6900 Makó, Révai utca 9., cégjegyzékszáma: ) Moneyport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:7623 Pécs, Szabadság u. 34. cégjegyzékszám: ) Magyar Tőkepiaci Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u.10. cégjegyzékszáma: ) GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és Bankügynök Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:9752 Bozzai, Fő út 29. cégjegyzékszáma: ) 2

3 ALTA-BUDA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2093 Budajenő, Nádas u. 4. cégjegyzékszáma: ) Open Future Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1223 Budapest Kőmáli u. 17. cégjegyzékszáma: ) Business Partner Consultancy Betéti Társaság (székhelye: 1081 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 35. V. em. 13. cégjegyzékszáma: ) Uriel Investment Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. cégjegyzékszáma: ) A Társaság által igénybe vett függő ügynök(ök) az alábbi EGT államban kerültek nyilvántartásba vételre: - Magyarország A kapcsolattartásra használható nyelvek: - magyar (elsődleges) - angol Az ügyféllel történő kapcsolattartás módja, eszköze: (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) (1) ás számon a hivatalos üzleti órák alatt, (1) es számon a hivatalos üzleti órák alatt, -mail-ben az címen. 14. b) Az ügyfél azonosítás szabályai: (Kivonat az Üzletszabályzatból) A Strategon Zrt. a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit, annak képviselőit, illetve a Pmt-ben meghatározott személyeket (továbbiakban Ügyfélátvilágítás). Az Ügyfél-átvilágítás az Ügyfél a Pmt-ben meghatározott okmányai alapján személyesen történik. A Strategon Zrt. az Ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez kiszervezés keretében közreműködő partnert is igénybe vehet, illetve azt függő ügynöke is elvégezheti. A Pmt. előírásainak megfelelően az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját nevében teljesíti-e, vagy más személy (továbbiakban Tényleges tulajdonos) nevében, illetőleg javára jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a Tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Strategon Zrt. az Ügyfelet a Tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve a Strategon Zrt. intézkedéseket tesz a Tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 3

4 Magyar állampolgárságú természetes személy (ide értve a magyar mellett más állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárságú természetes személyeket is) azonosítási adatainak igazolására a Strategon Zrt. az alábbi okiratokat fogadja el: - személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy - útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy - kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak igazolására a Strategon Zrt. az alábbi iratokat fogadja el. Azon iratokat, amelyek azt igazolják, hogy: - a belföldi gazdálkodó szervezetet a Cégbíróság bejegyezte (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány), - az egyéni vállalkozó rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, az egyéni vállalkozó adószámmal rendelkezik, vagy adóhatósági bejelentkezési kérelmét, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, - más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, vagy a nyilvántartási kérelmet benyújtotta, - külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént (külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített fordítással együtt fogadható el). Abban az esetben, ha a jelen fejezetben meghatározott adatok (továbbiakban: Azonosítási adatok) bármelyikében, illetve az azt igazoló okiratok érvényessége tekintetében változás következik be, az Ügyfél köteles arról a Társaságot a változásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül írásban vagy személyesen értesíteni, az új adatokat igazoló okiratok fénymásolatainak elküldésével vagy azok eredetiben történő bemutatásával. Az Azonosító adatokban történt változásról szóló értesítés elmaradásából eredően esetlegesen felmerülő károkért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. Az ügyfél azonosítás részletesebb szabályait az Üzletszabályzat 1.4. pontjai tartalmazzák. 14. c) Számla, számlák feletti rendelkezési jogosultság: Az Ügyfél Strategon Zrt-nél vezetett számlája felett kizárólag a számlatulajdonos által írásban bejelentett személyek jogosultak eljárni (továbbiakban Rendelkezésre jogosultak). A bejelentés kizárólag személyesen a Strategon Zrt. ügyfélszolgálati irodájában vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba meghatalmazás alapján történhet. Amennyiben a rendelkezési jogosultság határozott időre szól vagy eseti, akkor az Ügyfél ezt köteles a rendelkezési jogosultság bejelentésekor kiemelni és írásban rögzíteni. Amennyiben az Ügyfél bejelentés ilyen kitételt nem tartalmaz, akkor a rendelkezési jogosultság a bejelentés időpontjától él és határozatlan időre, annak visszavonásáig szól. 4

5 A Strategon Zrt. az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során, megbízások teljesítését megelőzően, a teljesítés során, illetve az értékpapír-titkot érintő tájékoztatás esetén a Strategon Zrt. bármikor kérheti a képviseleti jog igazolását, illetve a Pmt. szerinti ügyfélazonosítás teljesítését. A Strategon Zrt. köteles és jogosult a szerződés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy személyazonosságát okiratokkal, megfelelő módon nem igazolja. Az aláírások ellenőrzésének és elfogadásának jogát a Strategon Zrt. fenntartja magának. Amennyiben az Ügyfél bármely rendelkezésén szereplő aláírás nem egyezik a bejelentett aláírással, nem azonosítható vagy kétség merül fel az eredetiségét illetően, a Strategon Zrt. a rendelkezés végrehajtását jogosult megtagadni, az ebből eredő kár az Ügyfelet terheli. A Strategon Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem lehetett felismerni. Strategon Zrt. jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett rendelkezésre jogosultakat és aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról szóló megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében az Ügyfél képviseletére jogosult személyeket a képviseleti jogukat alátámasztó közokirat bemutatása, illetve a képviseletre jogosultak azonosítását követően rögzíti a számlák felett rendelkezésre jogosult személyként. Amennyiben kétséges, illetőleg vitás az Ügyfél képviseletére jogosult személye, a Strategon Zrt. az Ügyfél képviseletére jogosultnak az Ügyfelet nyilvántartó szervezetnél képviseletre jogosultként bejegyzett személy(eke)t, így különösen a cégjegyzékben szereplő szervezeteknél a cégjegyzékbe bejegyzett természetes személy(eke)t tekinti. Az Ügyfél köteles a Strategon Zrt-nek haladéktalanul bejelenteni, ha valamelyik bejelentett rendelkezésre jogosult eljárási jogosultsága megszűnik vagy korlátozódik, illetőleg abban bármilyen változás következik be. A Strategon Zrt. kizárja a felelősségét az Ügyfél bejelentése elmulasztásából fakadó minden kárért. A Számla, számlák feletti rendelkezés részletes szabályait, az Üzletszabályzat pontjai tartalmazzák. 14. d) Tájékoztatás a befektető-védelmi rendszerről: (honlap címe: A Társaság október 11-e óta a BEVA tagja. A Befektető-védelmi alappal kapcsolatban további információt az Üzletszabályzat pontjai tartalmaznak. 14. e) Az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy az ügyfelet megillető pénzügyi eszköz és pénzeszközök kezelésének szabályai: A Társaság és az alábbiakban felsorolt intézmények az Ügyfél tulajdonában levő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezik, de biztosítja, hogy azzal az Ügyfél bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság és a kiválasztott intézmény a számlákat és nyilvántartásokat úgy vezeti, hogy - azok pontosak legyenek és mindenkor valós képet mutassanak az Ügyfél pénzügyi eszközeit és pénzeszközei állományáról, és 5

6 - azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök kimutatása. A Társaság az Ügyfél nevében nála tartott, harmadik fél által kezelt gyűjtőszámlán lévő pénzügyi eszközt akkor használhat fel más Ügyfele számára, ha - előzetesen írásban beszerezte minden érintett Ügyfelek hozzájárulását, és - biztosítja, hogy csak azon Ügyfél pénzügyi eszközét használja, mely vonatkozásban az előzetes hozzájárulást beszerezte. A Társaság a fenti bekezdésekben foglalt követelmény ellenőrzése érdekében rendszeresen, de legalább havonta egyezteti az általa vezetett nyilvántartásokat, és számlákat, a pénzügyi eszközöket a pénzeszközöket kezelő harmadik felek nyilvántartásaival és számláival. A Társaság az Ügyfél pénzügyi eszközét akkor használhatja, ha a pénzügyi eszköz használatához ideértve a használat pontos célját is az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult. A Társaság a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél pénzügyi eszközének kezelésére jogosult arra feljogosított harmadik személyt külföldi értékpapírok és letéti igazolások esetén külföldi letétkezelőt igénybe venni. Ennek értelmében a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerül. Ebben az esetben az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, és a külföldi Üzleti Partner Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Az Üzleti Partner(ek) Üzletszabályzatai elérhetőek a társaság hivatalos honlapján, a Magunkról/Partnereink oldalon elhelyezett linkeken keresztül. Letétkezelőink: KBC Securities Magyarországi fióktelepe Interactive Brokers LLC. CFH Clearing Ltd. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. KH Bank Zrt. A Táraság a letéti őrzési tevékenységét illetően elsősorban azokat a fent megnevezett vállalkozásokat veszi igénybe, amelyek esetén a Felügyelet hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi eszköz vagy az azokkal összefüggő befektetési szolgáltatási tevékenység jellege miatt ez elengedhetetlen, vagy a Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást és a szakmai ügyfélírásban, kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott féllel kéri a pénzügyi eszköze letéti őrzésére vonatkozó megállapodás megkötését a Társaság jogosult a Felügyelet illetékességi területén kívüli székhellyel rendelkező letétkezelő szolgáltatását igénybe venni. A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében megkötött megállapodás alapján átvett vagy az Ügyfél megbízásának teljesítését követően a 6

7 Társaság kezelésébe kerülő, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzeszközt az átvételt követően haladéktalanul) a) üzleti partnerünknél, b) hitelintézetnél, c) harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, vagy d) minősített pénzpiaci alapnál helyezi el. Magyarországon vásárolt értékpapírok esetén: Magyarországon vásárolt és Magyarországon egy harmadik félnél (letétkezelőnél) letétkezelésben nyilvántartott értékpapírokra a Társaság mindenkor kötelezettséget vállal. Fenti értékpapírok gyűjtő elvű tárolás szerint vannak elhelyezve. Ezen nyilvántartás során az Ügyfelek jogai nem sérülnek, mivel a Társaság jogszabályi előírások alapján ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírok állományát bármely időpontban Ügyfeleire lebontva ki tudja mutatni. A letétkezelő a nála elhelyezett ügyféltulajdont a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli. A Magyarországon letétkezelésben lévő értékpapírokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Külföldön vásárolt értékpapírok esetén: Külföldön vásárolt és külföldön egy harmadik félnél (letétkezelőnél) letétkezelésben lévő értékpapírokra a Társaság mindenkor kötelezettséget vállal. Fenti értékpapírok külföldi letétkezelőnél, gyűjtő elvű tárolás szerint vannak elhelyezve. Ezen nyilvántartás során az Ügyfelek jogai nem sérülnek, mivel a Társaság jogszabályi előírások alapján ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírok állományát bármely időpontban Ügyfeleire lebontva ki tudja mutatni. A letétkezelő a nála elhelyezett ügyféltulajdont a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli. A külföldön letétkezelésben lévő értékpapírokra a külföldi jogszabályok és szokások vonatkoznak. A fentieken túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. Harmadik fél fizetésképtelensége esetére vonatkozó szabályok: A Társaság a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben a Társaság mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelő utasításokkal látta el. Ezen túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. Tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó fedezeti követelmények: A Tőzsdei ügyletekkel kapcsolatos részletes szabályozást, a Kockázatkezelési szabályzat tartalmazza. 14. f) A Társaság összeférhetetlenségi politikája: Elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), vagy a oldalon az Ügyfél tájékoztatás, egyéb dokumentumok menüben az Összeférhetetlenségi Politika címszó alatt. 7

8 14. g) Ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályok: A Társaság Végrehajtási Politikája: Elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán, vagy a oldalon a Dokumentumok menüpontban a Végrehajtási Politika címszó alatt. A Társaság biztosítja, hogy ügyfélmegbízás végrehajtásakor a következő kritériumokat veszi figyelembe Bszt-ben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál: - a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár), - a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai, - a megbízás költsége, - a megbízás végrehajtásának időigénye, - a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége, - a megbízás nagyságrendje, - a megbízás természete, - az ügyfél Bszt szerinti minősítése - azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. Teljesítési csatornák, végrehajtási helyszínek: A Társaság biztosítja ügyfelei számára a megbízások szabályozott piacon, multilaterális platformon és ezeken kívüli végrehajtását. A Társaság Végrehajtási Politikájában meghatározta azon csatornák, kereskedési helyszínek körét, melyek biztosítják a Végrehajtási Politikában foglaltak teljesítését az ügyfelek számára. A Társaság az ügyfélmegbízások teljesítésekor a következő végrehajtási helyszíneket veszi igénybe: - szabályozott piacok, amelyeknek a Társaság tagja, - más szabályozott piacok, amelynek a Társaság nem tagja, azonban közreműködő igénybevételével hozzáféréssel rendelkezik, - más tőzsdén, melyek nem minősülnek szabályozott piacnak, - multilaterális kereskedési rendszerek, - más befektetési vállalkozás, - az Európai Közösségen kívüli vállalkozások vagy szervezetek, akik a fentieknek megfelelő funkciókat töltik be. A Végrehajtási Politika az alábbi esetekben nem alkalmazandó: - amikor a Társaság közvetlen piaci hozzáférést biztosít egy ügyfélnek, - amennyiben az Ügyfél a Bszt. 62. (6) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezik a kereskedési helyszínre és az ügyletkötés minden adatára vonatkozóan, a Társaság az Ügyfél rendelkezése alapján hajtja végre a megbízást. Amennyiben az ügyfelek a Végrehajtási Politikában foglaltaktól eltérő kereskedési helyeket választanak, mely ügyfélutasítás megakadályozhatja, hogy a befektetési vállalkozás a 8

9 megbízást Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre, azt a Társaság tiszteletben tartja és az Ügyfél rendelkezése alapján a Társaság felelősségének kizárása mellett teljesíti. 14. h) Az Ügyfél minősítési szabályai: Ügyfelek kategorizálása és a befektetési szolgáltatást nyújtó tájékoztatási kötelezettsége a besorolással kapcsolatban: A Strategon az üzleti kapcsolat létesítésekor minősíti a leendő szerződő felet és a későbbiekben ennek a minősítésnek megfelelően kezeli az Ügyfelet. Az Ügyfélminősítés keretén belül az Ügyfél a következő kategóriák valamelyikébe kerül besorolásra (továbbiakban: Besorolás): Elfogadható partner, Szakmai ügyfél vagy Lakossági ügyfél Az Ügyfél-kategóriák elsődlegesen azon alapulnak, hogy az Ügyfél a tőkepiacon milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkezik, ennek következtében milyen szintű védelemben kell, hogy részesüljön és milyen részletességű tájékoztatást szükséges megkapnia. Az előírások értelmében a befektetési szolgáltatást nyújtó intézmények kötelesek minden ügyfelüket besorolni lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, vagy elfogadható partner kategóriába. A besorolás szempontjait a Bszt. részletesen rögzíti. Az ügyfelek besorolásának jelentőségét az adja, hogy a Bszt. különböző szintű védelmet határoz meg az egyes kategóriákba besorolt ügyfelek számára. Az ügyfélminősítéssel kapcsolatos információt az Üzletszabályzat 1.7. pontjai tartalmaznak. 14. i) A Strategon Zrt. által alkalmazott pénzügyi eszközök értékelési és hozam-számítási elvei: 1. Az eszközök értékelésnél a következő elvek szerint kell eljárni: a) A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. b) A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. c) A kereskedés-napi elszámolás elvét kell alkalmazni, azaz a már megkötött, de még el nem számolt ügyletek alapján kell a pozíciókat, illetve azok eredményét meghatározni. d) A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. 9

10 e) A Portfólió értékét a szerződésben meghatározott értékelési devizában (továbbiakban Portfólió devizája) kell kifejezni. A Portfólió értékének (továbbiakban Nettó eszközérték) megállapításakor a következők szerint kell eljárni: a) A Nettó eszközértéket az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni. b) A Nettó eszközértéket a kereskedési díjak és a Társaságnak fizetett díjak levonása után kell kimutatni (nettó módon). A Nettó eszközérték a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Ahol t az értékelés időpontja x az i eszközből t napon a Portfólióban szereplő mennyiség A Portfólió hozamának értékelése: A portfólió hozamának értékelésével kapcsolatos további információt a Portfólió kezelési szabályzat tartalmaz. Alkalmazott devizák, megnevezése, elszámolási, átváltási tudnivalók a külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz tekintetében: Amennyiben az adott tranzakció végrehajtásához és/vagy a megbízás Társaságunk általi elfogadásához devizakonverzióra van szükség, az erre vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogyha a számláján nincs az ügyletkötéshez megfelelő deviza nyilvántartva, akkor az átváltáshoz külön megbízás nem szükséges. Amennyiben a szükséges pénzeszköz nem, azonban annak fedezete pénzügyi eszközben (pl. befektetési jegy, részvény, állampapír) áll rendelkezésére, az átváltáshoz szükséges további megbízásról viszont Önnek kell gondoskodnia. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Általános tájékoztató hirdetményben hivatkozott dokumentumokat, szabályzatokat, tájékoztatókat a Társaságunk ügyfélszolgálatán (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) illetve internetes honlapunkon (www.strategon.hu) érheti el. 14. j) Az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának rendje: Az egyes tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó letétképzési kötelezettséget az Üzletszabályzat pontja, valamint a Kockázatkezelési szabályzat tartalmazza. 14. k) Az Ügyfélpanasz kezelésének menete: Vt xt,i p t,i fxt,c i 10

11 Amennyiben az Ügyfél és a Társaság között az Üzletszabályzattal, illetve a jelen Szabályzattal érintett tevékenységhez, az Ügyfél és a Társaság között fennálló jogviszonyhoz, Szerződéshez kapcsolódóan vita merül fel, akkor a Felek kötelesek megkísérelni e vitának békés, tárgyalásos úton való rendezését. Az ügyfélpanasz kezelésére vonatkozóan az Üzletszabályzat pontjai az irányadóak november 10. napján a Társaság elfogadta a Panaszkezelési eljárásrendjét. (24/2008 sz. verzió 1.4). A szabályzat célja a Strategon Zrt. ügyfeleinek magas szintű kiszolgálása érdekében az ügyfél beadványok, felszólamlások és panaszok kivizsgálása és mindkét fél részére megnyugtató rendezése. A 24/2008. számú Panaszkezelési eljárásrend teljes egészében megtekinthető az ügyfélszolgálati helységünkben (1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), továbbá elektronikus formában a társaság honlapján (www.strageton.hu) található Ügyfél tájékoztatás-egyéb dokumentumok menü Panaszkezelési Szabályzat címszó alatt elérhető el. 14. l) A Társaság Üzletszabályzata, kondíciós listája, üzleti nyilvántartási rendje: A Társaságunk által az Ügyfél számára nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében a felszámításra kerülő díjakat, költségeket a mindenkor hatályos Díjtáblázat tartalmazza, mely az Üzletszabályzat része. A hatályos Üzletszabályzat megtekinthető a Társaság székhelyén az ügyfelek részére fenntartott részében, valamint a Társaság internetes honlapján (Dokumentumok menüpont A Társaság üzletszabályzata címszó alatt). Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság jogosult a Díjtáblázatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Díjtáblázat/Kondíciós Lista a Társaság székhelyén lévő ügyfélszolgálati helyiségében és internetes honlapunkon (www.strategon.hu) elérhető. Az üzleti órákkal kapcsolatban ugyancsak a Társaság honlapján (www.strategon.hu) érhető el tájékoztatás. 14. m) Kiszervezett tevékenységek: A Társaságnál kiszervezett tevékenységek: - könyvelés, - bérszámfejtés Kérjük a fentiek, valamint a Társaság nyilvános szabályzatainak részletes, teljeskörű áttekintését a befektetési döntései meghozatala előtt. 11

12 Amennyiben további kérdése, kérdései merülnének fel, kollégáink készségesen állnak a rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken. Elérhetőségeink: Személyesen a Társaság központi irodájának ügyfélszolgálatán a hivatalos üzleti órák alatt (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) Írásban a Társaság postacímén (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), Telefonon a +36(1) ás számon a hivatalos üzleti órák alatt, Telefaxon a +36(1) es számon a hivatalos üzleti órák alatt, -ben az címen. Honlap: Budapest, június 15. Strategon Zrt. 12

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS 2015. február 2. napjától TARTALOM I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ALKALMAZÁSA...

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30.

Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2012. július 30. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2012. július 30. napjától 1 Tartalomjegyzék 0. ÁLTALÁNOS RÉSZ...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA...

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó E L Ő Z E T E S Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó a Citibank Europe plc (amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe) által LAKOSSÁGI ÜGYFELEK részére nyújtott befektetési szolgáltatásokkal

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata

Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata Hatályos: 2013. március 07. napjától Közzétéve: 2013. február 05. napján OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest, Nádor

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben