Görögkatholikus Tudósító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görögkatholikus Tudósító"

Átírás

1 lii. évfolyam, szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: 300 K Nyíregyháza, Szabolcs-utca 20. KOZMA JÁNOS. Egyes szám 30 K ( Hirdetések hasábmilimétere. 10 K MAGOSz szervezkedés Budapesten. A MAGOSz célja egy táborba tömöríteni a gőrögkatholikusságot a magyar görögkatholikus egyház erősítésére. Maga a cél oly ideális, annyira altruita, hogy szinte kirí a mai világ haszonleséssel telitett, önzéstől ködös levegőjéből. Csoda-e, ha nem mindenki előtt tudott mindjárt kedves lenni? Hiszen közöttünk is voltak olyanok, kiket magával ragadott a korszellem légárja s az önös vagy legalább is helyi érdekekből fakadó előnyök megcsillogtatása mellett elhomályosította a szemeket, hogy magasabbra ne tekinthessenek Viszont voltak s még ma is vannak magasba tekintő ideálisták, kik viszont annyira irtóznak a mai konjunkturahajhász kor minden jelenségétől, hogy már nem is tudnak hinni önzetlen célokért lelkesülő emberekben. Két esztendőn át kellett küzdeni a MAGOSznak e két ellentétes áramlat által képezett forgataggal. Számos jel mutat arra, hogy végre csendesebb vizekre evezhet s a létért való improduktív küzdelem helyét az alkotó, gyarapító munka válthatja fel. A szervezkedés munkája lassan, de feltartóztathatatlanul halad előre. Az őszinte megértés, a szeretetteljes testvéri érzések mégis csak diadalmaskodnak s remélnünk lehet, hogy nemsokára a MAGOSz valóban az a félelmetes és hatalmas erő lesz, melynek lennie kell, hogy egyházunkat a megillető helyre juttathassa. Ezeket a gondolatokat kelti bennünk a budapestiek MAGOSz szervezkedése, mely csütörtökön, junius 14-ikén a budapesti Pázmán egyetemen tartott tagértekezlet keretében folyt le. Kevés számú, de annál előkelőbb kvalitású volt az egybegyűlt közönség s az elhangzott felszólalások mind egyenlő mértékben voltak áthatva egyházunk és népünk szeretetétől Az eredmény a MAGOSz budapesti helyi csoportjának megalakulása. Mustármagvetés egy jól elkészített talajba, melyből jövendő erősségünk fája fog sarjazni. A MAGOSz budapesti tagjai csütörtökön, junius 14-ikén este 6 órakor népes tagértekezletre jöttek össze a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. vizsgatermében. Az előkelő jelenvoltak soraiban ott láttuk Illés József dr. egyetemi tanár s nemzetgyűlési képviselőt, a MAGOSz világi elnökét, Fedák Miklós ügyvezető igazgatót, Kutkafalvy Miklós ny. államtitkárt, Kacsanovszky József ny. h. államtitkárt, Hodinka Antal dr. és Bonkáló Sándor dr. egyet, tanárokat, Legeza Pál v. orsz. képviselőt, Laurisin Miklós kir. ítélőtáblai bírót, Szarvady Pál póstafőtanácsost, Prodán János miniszteri o. tanácsost, Dr. Szász Géza orvost, Dr. Vaszkó Endre min. tanácsost, Volenszky Gyula polg. isk. igazgatót, Szabó László, Dr. Lyachovics László, Ortutay Gyula, Riskó Jenő, Dr. Simon László, Kovács István, Lenagy S yálaszté^ a ilü 3íÍ9 CÍpÖíÍFlllláíÍ]9 Nyíregyháza, Zcínyi Ilona utca 5. sz. Interurbán telefon 195. Sz. líagy raktár j Xői és férfi utcai-, estéljl és sportcipőkben, yászoncipök, gyermekcipők és bőrszandalok minden nagyságban. Harisnyák, sport líibszárliarisnyák, gyermekzoknik az összes eipős inckben.

2 1 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. nyó László, Dr. Ernői Ernő, Dr. Orosz Miklós, Zombory Emil, Dr. Jeles József, Dr. Krajnvák Gábor, Dr. Dankó János, Berlányi János budapesti hit testvéreket, Pataky István csegöldi lelkészt, Gulovics Titusz ungvári hirlapirót, Kozma János nyírcsászári lelkészt Újhelyi Sándor dr. máv. felügyelőt, Dr. Torna László makói esperest s még számos fővárosi és vidéki hittestvért. A MAGOSz céljait s eddigi eredményeit Fedák Miklós szsz. ülnök, ügyvezető igazgató ismertette teljes részletességgel. Megköszönvén a megjelentek testvéri ragaszkodását, fölveti a kérdést: mi lehet az oka annak, hogy eddig egymás iránt oly kevés érdeklődéssel viseltettünk. Hiszen igen kevesen, s igen, de igen szegények vagyunk ahoz, hogy külön utakon járhassunk! A múltban voltak nagy hibák: nem tudtudtuk megbecsülni ön erőnket s nem tudtuk megbecsülni azokat a hittestvéreket, kik saját képességeikkel pozíciókba küzdötték föl magukat s nem vettük figyelembe, hogy ez a pozíció erőforrás, melyből egyházunk s társadalmunk java érdekében merítenünk kell. Hiányzott bennünk a szeretet, mely nélkül pedig előhaladás nincsen. Be kellett látnunk, hogy e széthúzás csak kárunkra van. Egy táborba kell gyülnünk. Ez a gondolat hozta létre a MAGOSzt. Egymás megbecsülésére, támogatására s közös céljaink érdekében egymás segítésére ez a szerv hivatott. Röviden vázolja szövetségünk programmját s eddigi működését s csatlakozásra hívja föl a budapesti hittestvéreket. Lelkes szavaira Prodón János válaszolt hosszabb s teljes szónoki apparátussal kidolgozott beszédben. Rávilágít azokra az évtizedes törekvésekre, melyek a görögkatholikusság egységét célozták. Husz évvel ezelőtt próbálkozott egy szervezet létrehozásával. Meglátogatott egyes helyeket, hol az ébredés jelei mutatkoztak s látta, hogy a görögkatholikusságban van életerő. Néhány évtizeddel ezelőtt virágzó hitéletet észlelt, boldog volt, mikor templomainkban megjelenhetett. Annál jobban csodálta aztán, hogy itt sohasem tudta megtalálni azt a vonzó áramot, mely a hittestvéreket egymáshoz fűzte volna. Miért? Az évi római zarándoklat alkalmával a közel 400 főnyi zarándok sereget a tengeren vihar érte. És a vihar közepette félénken, de ösztönszerűleg a püspök köré csoportosultak. S ekkor a szóló azt mondta: milyen gyönyörű dolog volna, ha az egész görögkatholikusság mindig igy maradna püspöke köré sorakozva, imádkozva! De megoszlunk. Vannak orthodox görögkatholikusok, akik élnek hitünk szerint, de vannak neológok is, kik legfeljebb a nagyobb ünnepeken keresik föl templomainkat; vannak statusquo görögkatholikusok is, kiknek a vallás anynyira magánügy, hogy már nem is foglalkoznak vele s vannak renegátok is, kik teljes közömbösségbe vagy egészen mennek. Mi ennek az oka? tagadásba is Az, hogy mikor az országos szervezkedés megindult, a vezérek igen nagy tekintélyek voltak, de elszakadtak a vidéktől. Elszakadtak a szülőföldtől, el az erőtadó görögkatholíkus tömegektől. Szóló sokat foglalkozik vallásügyekkel, s tapasztalta, hogy belső egyenetlenkedések vannak minden vallásfelekezet kebelében. De nyúljon csak hozzá valamely más vallás felekezeti tagjához valaki, rögtön egységes lesz az egész a megbáníottnak védelmében. A zsidó, ha zsidóval találkozik, megrezzen. Valami érzés megrezzenti, mert akivel találkozik, az az ő testvére. Miért nem tudunk mi ilyet érezni? Mert nálunk nincs kifejlődve olyan mértékbent, mint kellene, a szeretet. Ezt fejlesszük tehát. Reális programmot sürget, mely a hittestvéreket összehozza, egymáshoz füzi. Kutkafalvy Miklós v. államtitkár foglalkozik ezután a MAGOSz céljaival. A legközelebbi teendők precizirozásáf sürgeti. Elsőnek a püspökség anyagi helyzetének megalapozását tartja a MAGOSz feladatának. Aztán az elszakított területen élő magyar hittestvérekkel való kapcsolat ápolását. Végül a sajtóüggyel s főleg a Gör. kaíh. Tudósitóval foglalkozik, melyben helyet kér polémikus cikkeknek is. Illés József dr. örömét fejezi ki az őszinte ragaszkodás és szeretet érzésének megnyilatkozása felett. A MAGOSz mindnyájunkat egyesíteni akar: felhívásunk mindenhová elment. A megalakuláshoz a vidék adta az erőt. A megalakulástól Budapest távoltartotta magát. Annál nagyobb örömmel látja most a megértést, a szeretet őszinte megnyilatkozását. Reflektál a Kutkafalvy által előterjesztett programmpontokra. A püspöki vagyon kérdése a megoldás stádiumában van, az összetartozás érzését gyakorlatilag igyekszünk ápolni az elszakadt testvérekkel. Szívből üdvözli az értekezletet s örömét fejezi ki afölött, hogy végre mindnyájan egyek vagyunk. Zajos éljenzéssel fogadott szavai után Kozma János szerkesztő a Tudósitóval kapcsolatban reflektál Kutkafalvy szavaira. A Tudósitó néplap s ennélfogva csak arról írhat, amit a nép, mely nem rendelkezik a tanult hittestvérek kritikai érzékével, el is fogadhat, mert a lap a népnek ugy van beajánlva, mint biztos tanácsadó.

3 1922. junius 24. Görögkathoíikus Tudósító Prodán János rövid viszonválasza után Hodinka Antal egyetemi tanár viszatér a mai értekezlet tárgyára s a helyi csoport megalakítására tesz indítványt. Az ügyvezető igazgató rövid felszólalása után az ertekezlet kimondotta, hogy a budapesti helyi csoportot megalakítja. A további teendőkkel Prodán János miniszteri osztálytanácsost bizta meg. Kutkaíalvy Mik lós lelkes zárószavai után az értekezlet este 9 órakor ért véget. A budapesti helyicsoport megalakulása remélhetőleg egy szép munka kezdetét jelenti a Magoszban. Adja Isten, hogy egyetértésben folytathassuk, K. öör, KATH, TUDÓSÍTÓ Uj templom szentelése Szabolcsveresmarton. A múlt év május havában fontos és a lelki életben nagy jelentőségű határozatot hozott a szabolcsveresmarti íiókegyhás vezetősége. Uj templom építését határozta el. Ha visszagondolunk a már a mult évben jelentkező drágaságra, szinte ámul az ember, hogy ez a maroknyi nép templom építésre gondolni is mer. De nem hiába választotta püspök urunk Őméltósága e jeligét kitartásban az erő," mert e nép is a kitartásban találta meg számítását és érte el vágyait. Egyesült erővel, támogatva jóbarátaitdl, megértve a felsőbbségtől de főként Kocsis János áldozatkészségéből, teljes pompájában, tiszteletreméltó köntösben, impozáns formában, fényes berendezéssel és minden kritikát kiálló diszes freskókkal ékesített uj templom készen várja szeretett főpásztorunkat, hogy a nemes lelkek áldozatkészségének ezen fényes megnyilatkozását magasztos hivatásának átadja. Szentelése juíius lén lesz fényes keretek közt megtartv*. Az érdeklődőket és barátait nagy ünnepünre ezúton is meghívja a hitközség. = Igazgatósági ülés. A MAQOSz igazgatósága junius 14 én Budapesten ülést tartott, melynek főtárgya a közgyűlés előkészítése volt. Az ülésen Illés József dr. vil. elnök elnökölt. Az igazgatóság a közgyűlést julius 2(Mkára tűzte ki ; ezt megelőzőleg 19 én választmányi ülés lesz. = Papszentelés. Megyés főpásztorunk vasárnap, junios 17-én adta föl a subdiaconatust Bába Miklós és Nádassy Béla e. m. tanulmányvégzett papnövendékeknek, kik még e hét folyamáa diaconusokká pfromoveáltattak. «= A nyírbátori gör kath templomra Ulicsák Béla sárközujlaki (rom. msz. a.) lelkész 6665 koronát küldött igen szíves sorok kíséretében. Isten áldása legyen azokon, kik az elnyomatás sanvaruságai asatt is tudnak szegény egyházaink segítésére gondolni! Meghívó. fl Magyar Görőgkaiholikusok Országos Szövetsége évi julius hó 20-án délelőtt 8 és fél órakor Pláriapócsori, a kegytemplom udvarán évi rendes közgyűlési tiszteletlel meg- ELNÖKSÉG tart, melyre a Szövetség tagjait hívja az Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Határozathozatal az igazgatóság évi jelentése fölött. 3 Zárószámadások és költségvetés. 4. Alapszabályszerü. választások. 5. Az alapszabályok III. Fej. 6., és IV. Fej, 14. és 17. -ainak módosítása. 6 Indítványok.*) 7. Elnöki bezáró. *) Indítványok nyolc nappal előbb írásban nyújtandók be az elnökség ügyvezetéséhez. ORSZÁG-VILÁG. A bankókorona értékének erős esése foglalkoztat most minden felelős és felelőtlen politikai tényezőt. A 0.07 re lecsúszott pénznem megjavítására kovácsolnak különböző terveket. Egyedül Kállay pénzügyminiszter az, aki az ügyet a jó Istenre bízza; külkereskedelmi deficitünk lényegesen apadni fog azokban a hónapokban, amikor a kivitel az uj termés alapján megkezdődhetik és ilyenformán könnyebbé válik a külföldi fizetési eszközökkel való ellátás is. Mindezek kétségkívül erősitőleg kell, hogy hassanak a korona értékének alakulására. így beszél a pénzügyminiszter. Vagyis : ha jó termés lesz, megjavul a korona is. Egyébként a nemzetgyűlés mostanában apró törvényjavaslatokkal foglalkozik; csupán a pénzügyi bizottságban végeznek érdemleges munkát, hol a julius 1. után viselendő közterhekről szóló törvényjavaslatot készítik elő tárgyalás alá. A közérdeklődés előterében egyébiránt rna a bolgár események állanak, hol a Sztambulinszky-féle kormányt, mely a szociálisták terrorjának szinte szabad folyást engedett, Cankov kormánya a szó szozos értelmében elűzte s az ország belső rendjét biztosította. Hogy Bulgária belső megerősödése szempontjából mit jelent ez a változás, arra nézve elég annyit tudni, hogy Szerbia és 01áhors2ág mindent elkövettek, hogy Cankov kormányát lehetetlenné tegyék ; ami pedig rossz az ellenségnek, tapasztalatból tudjuk az az országnak csak jó lehet.

4 4 Görögkathoíikus Tudósító junius Yasárnap 25 Hétfő 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek 30 Szombat VASÁRNAP Junius. iv. hang. Keresztelő Sz. János születése az egyház legrégibb ünnepei közé tartozik, melyet ősidőktől fogva e^cn a napon ünnepelnek. Febrónia vértanunő apáca volt Kisázsiában s a Dioklédán-féle üleözések alatt megölték. Dávid remete 540 körül Thesszáliában élt. Sz. Sámson a konstantinápolyi főtemplom papja v.lt 8 a szegények nagy segítője. Sz. Cirusz é* János ingyenes orvosok ereklyéinek megtalálása és ünnepélyes elhelyezése. Ugyanezen szentek elhunytának emlékét január 31-én tartottuk. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, kik Kr. u. 67-ben ezen a napon haltak vértanúhalált Romában. Parancsolt ünnep. A 12 apastol emléke: Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, Jakab (Alíeus fia), Simon, Júdás (Tádé), Mátyás. NEVELÉSÜGY. Az uj iskolatörvény. (kj.) Néhány nap múlva dobszó utján lesznek felszólítva az iskoláztató szülők, hogy gyermekeiket Írassák be az iskolába. Bár a tanítás csak ősszel kezdődik, be kell íratni a gyermekeket már most, a nyár elején. így rendeli ezt az uj iskolatörvény az 1921 évi XXX. törvénycikk, mely a jövő iskolai évtől kezdődőleg teljes szigorával életbelép. Sem gazdag, sem szegény ember nem hagyhat valami értékesebbet gyermekére, mint ha annak lelkét kiműveli: ráneveli a szépnek, jónak és igaznak szeretetére, módot nyújt neki mindazon ismeretek elsajátítására, melyek az életben szükségesek vagy hasznosak. Ám ennek igen sok akadálya volt a múltban Sok helyütt az iskolafenntartó nem tudott előre számolni a beiratkozó növendékek nagy számával s heteket vett igénybe míg az egyes iskolai osztályok vagy csoportok végleges elrendezkedése lehetővé vált. Még több helyütt a szülők hanyagsága gátolta a rendes oktatás megkezdését, hiszen sokan voltak, akik még novemberben sem íratták be gyermeküket. Az uj törvény az ősszel kezdődő iskolai évre már a nyár elején rendeli el a beiratásokat egyrészt, hogy az iskola elöljárósága fel tudjon készülni a jövő tanév megkezdésére, másrészt, hogy a hanyag szülők még az iskolai év megkezdése előtt felelősségre vonhatók legyenek. A beiratások idejének közeledtével szük ségesnek látjuk a görögkatholikus magyar népet a törvény főbb rendelkezéseire figyelmeztetni. Nemrégiben szomorú számokban" mutattuk ki mennyire hátul állunk írás-olvasás tekintetében. Szégyeltük ezt, de meg kellett írnunk, hogy a szülők belássák, mily gyalázatot hoz saját egyházára is, aki gyermekének rendes tanittatásával nem törődik, mint teszi utolsóvá egyházát, községét. Ennek a jövőben nem szabad lennie. Kicsiny, de művelt nép vezető szerepet visz bármi nagy tömegű műveletlen fölött. A zsidóság elsősorban nem pénzével győzedelmeskedik, hanem azzal, hogy gyermekét minden áron megtanítattja írni, olvasni, számolni, sőt ha lehet, nagyobb iskolát is végeztet vele még akkor is, ha csak falusi szatócsnak va«?y korcsmárosnak szánta. A törvény, az állam nemcsak módot nyújt rá, hanem kényszerít is: ragadjuk meg az alkalmat s gyermekeink iskoláztatása által igyekezzünk az általános műveltségnek arra a magaslatára emelktdni, mely a jólétnek és boldogságnak első előfőltétele. * Az 1921 évi XXX. törvénykikk és a vele kapcsolatban kiadott 1922 évi /VIII-a. számú vallás és közoktatásügyi miniszteri rendelet főbb intézkedései a következők. Minden gyermek hat éves korától 12 éves korának betöltéséig a mindennapos, ezentúl pedig még három éven át a továbbképző (ismétlő) iskolába tartozik járni. Az első évfolyamba azok a gyermekek kerülnek, akik hatodik életévüket szeptember elseje előtt betöltötték; az utolsó évfolyamba azok, kik szeptember 1-én még el nem multak 12 évesek. Aki tehát a hatodik évét csak szeptember 1-én vagy ennél később tölti be, az még nem iskolaköteles; aki azonban a 12-ik évét tölti be augusztus 31-ike után, az még a rákövetkező egész évben mindennapos iskolába jár. A tanköteles korban levő gyermekek vasár- és ünnepnapokon templomba járni is kötelesek. Az iskolázási kötelesség teljesítéséért elsősorban a szülők felelősek, másodsorban pedig azok, akiknél a gyermek lakik, ha a

5 1923. junius 24. Görőgkatholikus Tudósító gyermek esetleg nem szüleinél, hanem valamely rokonánál vagy idegennél tartózkodik. Ha a szülők gyermeküket másnak gondjaira bizzák s a gondviselő be nem íratja vagy rendesen nem járatja iskolába, nemcsak a gondviselőt, hanem a szülőket is megbüntetik. A községi elöljáróság az összes iskolakötelesekről törzskönyvet vezet. Ha a hat évi mindennapi iskolázás alatt a gyermek olyan rendetlenül jár iskolába, hogy a törvény által megkövetelt ismereteket el nem sajátítja, az iskolázási kötelességet két esztendővel meghosszabbítják és mindennapos iskolába fog járni a gyermek 14. évének betöltése utáni juniusig, a továbbképzőbe pedig 17 éves koráig. Ha valakinek házába, tanyájára, majorjába olyan lakó költözött be, akinek mindennapos vagy ismétlő iskolaköteles gyermekei vannak, azt 8 napon belül a községi elöljáróságnál bejelenteni köteles. Azt is be kell jelenteni, ha egy ilyen lakó máshová költözik. Ha valaki más községbe költözik, a községi elöljáróság 8 napon beiül értesiti a másik község elöljáróságát a tanköteles gyermek átköltözéséről. Aki az uj községben 8 napon belül gyermekéi be nem iraíja, vagy aki a bejelentési kötelességét elmulasztja, igen szigorú büntetésben részesül. Azokat is be kell iratni akik betegek, gyenge tehetségüek vagy akiknek tanításáról a szülők otthon gondoskodnak A beiratások idején minden községben dobszóval hirdetik ki. A beiratásoknak a nyár elején legkésőbb juiius 5-ig kell hogy kijelölje idejét az iskola elöljárósága A beiratásnál be kell mutatni az előbbi évről szóló iskolai értesítőt, városokban a keresztlevelet és himlőoltási bizonyítványt is. Az állami iskolákból senkit, aki behatásra jelentkezik, elutasítani nem szabad. Ugyanígy a községi iskolák is. A hitfelekezeti iskolák, ha a községben állami vagy községi iskola is van, csak a saját felekezetükhöz tartozó tanulókat kötelesek felvenni. Az olyan helyeken azonban, hol a hitfelekezeti iskola államsegélyt élvez és más iskola nincs, a hitfeiekezeíi iskola más vallású tanköteleseket is befogadni köteles, ha ezek száma a 30 at el nem éri. Ha elegendő hely van, felvehetők azok a gyermekek is, kik a tanév első négy hónapjában töltik be a 6 ik évüket Az ilyen gyermekek fölvételét azonban az iskolai hatóság csak akkor engedélyezheti, ha az illető tanitó és a hatósági orvos egybehangzó véleménye alapján az iskolába járásra testileg és értelmileg is elég fejlettek. Aki gyermekét be nem iraíja, az elöljáróság meginti Akinek a megintés sem használ, annak gyermekét az elöljáróság íratja be a legközelebbi állami, községi vagy saját hitfelekezeti iskolába. Fölmenthetők az iskolábajárás alól: 1) akiknek szülei házitanitót tartanak, vagy gyermekük oktatására a szükséges képesítéssel maguk is birnak; 2) a testileg vagy szellemileg hátramaradtak; 3) akiknek egésségét vagy biztonságát veszélyezteti az iskolába járás, rossz utak. nagy távolság, vagy veszélyes helyek miatt; 4) aki valamely súlyosabb testi fogyatkozásban szenved. A fölmentést a beiratáskor azonnal kérni kell. Megadásáról az iskolaszék határoz. Határozata ellen 8 napon belül fellebezni lehet a királyi tanfelügyelőhöz. A távolság miatt csak akkor lehet valakit felmenteni, ha a legközelebbi iskola 3 és fél kilométeren tul fekszik. A vasár- és ünnepnapi istentiszteletre a felmentettek is járni kötelesek, hacsak nem ragályos betegek, vagy nem annyira gyengék, hogy arra sem képesek. (Vége köv.) Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban., Hiszek Magyarország feltámadásában. HÍREK. Clöfizeiési felhivás 1 Tekintetiel az általános drágaságra előfizetési diját kénytelenek vagyunk a f Ámen. lapunk é. julius 1-től évi 2000 koronában megállapítani s igy egynegyedévi előfizetési dij 500 K- Tisztelettel felkérjük előfizetőinket, hogy lejárt előfizetésüket sürgősen megujitani szíveskedjenek. Kiadóhivatal Kiadóhivatalunk csupán rövidebb tudósításokat, nyugtázásokat és hirdetéseket fogad el a lap számára. A szellemi részt illető minden ködemény a felelős szerkesztőhöz: Nyírcsászáriba (Szatmár vm.) küldendő Beváltják a hadikölcsönöket. Az áliamkormány a hadikölcsön kötvények eredeti névértékben való beváltását tervezi. A beváltás módozatai még ezután kerülnek tárgyalás alá. Aratőmunkások utazási kedvezménye. A munkásigazolvánnyal ellátott aratómunkások, kik lakóhelyüktől távol szerződtek le munkára, az oda és visszautazásra félárú jegyet kapnak A szerződés megtörténtét a szer-

6 6 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. ződött munkások számával egyptemben bizonyítvánnyal igazolni kell. községi Sáskajárás. Nádudvar és Jászkisér alföldi községek vidékén sáska pusztít Különösei az úgynevezett olasz sáíka jelentkezett igen nagy tömegben s különösen a lucernásokban tesz igen nagy kárt A gabonavetéseket még aránylag megkímélte. A batdság teljes erövei nekilátott a baj elhárításának Adóügyek. A pénzügyminiszter rendelete szerint, mig valaki régebbi adóhátralékait nem rendezte, a kedvezményes bűzaadó fi. zetés elfogadását nem követelheti. A juliussai kezdődő uj évnegyedre adót előre fizetni nem lehet, a befizetni kívánt összegek csak letétként fogadhatók el A vagyonadó búza mázsánként! ára korona. A mezőgazdasági munkások védelme. A közelben nyert szentesilés az évi 25. törvénycikk, mely kimondja, hogy minden olyan szerződés, mely a munkásra aránylagos külön dija zás nékül valamely terhet ró, semmisnek tekintendő. Ha valamely járásban a gazdasági munkások bére olyan csekély, hogy a megélhetést nem biztosithatja, a földművelési miniszter bárki kérelmére elrendelheti a 10 holdnál nagyobb birtokkal rendelkezők munkabérmegállapító bizottsága által megállapított minmális munkabéreket. A bizottság tagjai az -illető járás területén sem munkaadók, sem alkalmazottak nem lehetnek. A törvény végrehajtási utasítása most van előkészületben. Drágul a vasút. Maholnap már nem azt kell kiírni az újságba, mikor drágul, hanem amikor véletlenül nem drágul, olyan sürü a tarifaemelés, hogy már az az újság, ha nem emelik. Hir szerint f. hó 24-től a személyforgalomban ismét az eddiginek duplájára, a teherforgalomban másfélszeresére emelik a vasúti dijakat. Hogy ennél olcsóbb úgy sem lesz semmi, az már egyszer bizonyos! Milyen haszonnal dolgozhatnak az iparosok? Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság körrendeletet adott ki, amelyben az anyagkezelés cimén felszámitható illetmény összegét a kisiparban 10, a középiparban 15, a gáriparban 20 százalékban, az üzemköltség nagyságát a kisiparban 50, miihelyi munkánál 25 60, a középiparban helyszíni mu.,kánál 85, mühelyi munkánál , gyári iparban helyszíni munkánál százalékban, a felszámitható hasznot a kisiparban 20, a középiparban 15, a gyáriparban 10 százalékban állapította meg. Az üzemköltség felemelését indokolt esetekben kérni lehet. Az ilyen kérvé nyekhez a rr unkások számát, azok bérét, az üzem fenntartásával járó költségek nagyságát igazoló iratokat, valamint az évi átlagos forgalmat feltüntető kimutatást is csatolni kell. Könyvet, papirt, Írószert éc divatlapot az Ujságbollban vásároljon. Fábián Pál könyv, papir, írószer, hangszer és zenemükereskedése Nyíregyházán. a püspöki palotával szemben. Gör. kath. imakönyvek raktára. Hangszerjavitásokat jót, gyorsan és jutányosán készit. Iratkozzon be az UFáflbolt K«- csönbönyvtáráb a. Szerkesztői üzenetek. Kéziratokat nem adunk vissza. Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe. Többeknek. Juníus 10-iki számunknak a szerkesztő által összeállított kéziratai Nyíregyházára későn érkeztek meg. Kiadóhivatalunk vezetője, hogy a lap meg ne késsen, teljes jóhiszeműséggel, tgy olyan vezércikket adott le (Az istentiszteleteken való részvétel esztétikája), melynek kéziratait a f. szerkesztő még át netn nézte. így eshetett meg az, hogy az emiitett cikkben egyes bántóan túlzott kifejezések bennemaradhattak A citk helyes intenciója azonban kétségkívül mentségül szolgálhat azokkal szemben, kik a kifejezések és a stilus merészségén megütköztek. Hasonló gixereknek, sajnos, ki lesz téve a Tudósító mindaddig, mig valaki az e. m. központjában lakó papok közül át nem vállalja annak szerkesztését. Nehéz két úrnak szolgálni! A szerkesztőnek a kiadóhivatallal és a nyomdával úgyszólván minden órás érintkezésben kellene állani; ez a mai közlekedési viszonyok és a magas viteldijak mellett lehetet len. Ez is egy kis része a mi közös görögkatholikus nyomorúságunknak, mert ha egyházmegyénk központi szervezetének megalakításában az idők viszontagságai a főpásztort meg nem akadályozták volna, ma már bizonyára volnának ott embereink, akik a lap vezetését is vállalhatnák. Pr J. Budapest Megkaptuk. Köszönet. Egy-két pontjára levélben reflektálunk. Dr. Sch. A. Bpest Besoroztuk a naptárba. Köszönet. E. P. Makó. Besoroztuk. Ss. elvesztette aktuálitását mire hozzánk jutott, de talán később aktuális lesz. Félretettük K. Gy. Miskolc. A naptárba soroztuk. Levél megy. Fotogr. A Máriapócsi Naptár igen szívesen közöl görögkatholikusokat érdeklő fényképeket. Az egyházmegye tízéves jubileuma aktuálissá tesz minden nevezetesebb dolgot, ami e tiz év alatt létesült. Csak igen éles és tiszta felvételeket tudunk klisiroztatni. Beküldési határidő julius 10. Csonka Magyarország nem ország! Egész Magyarország menyország!

7 1923. juníus 24. Crörőgkaholikus Tudósító 7 Budapesti piaci árak juníus 22 én Száz magyar korona: Zürichben Pénzpiac: Dollár Szái seokol osztrák korona Lei Márka Állatárak kilónként: Kor.-tői Kor.-ig Hizott ökör Javított ökör Sovány ökör Tehén, jobb minőség... Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való... Növendék marha Sertés, fiatal könnyű Sertés, közép Sertés, nehéz 18Ö Terményárak, mázsánként: Buza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpa Sörárpa Köles Zab Szemes teageri Repce Korpa Kiadja a Magyar üörögkatholikuíok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKLÓS. A kiadóhivatal főnöke: LUKaCS BÉLA. KASZÁS GYÖRGY bádogos Nyíregyháza, Debreceni-u 7. Elvállalja mindennemű bádogos munka készítését a legjutányosabb árakon. Iskolai viztartányok nagy raktára. Továbbá készit: templom- és toronytetőfedéseket és azok javítását és befestését. Ugysziutén készit vizvezetékszerelést és azok javítását gyorsan és pontosan eszközli. Minden tekintetben figyelmes kiszolgálás. Alapíttatott 1902-ben. Nemzeti Hitelintézet fiókja Nyíregyháza, Széchenyi-ut 2. szám Betéteket előnyös feltételek mellett elfogad' Boilírok s más valuták hivatalos beváltó helye' Barisch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza. Uárosház-épülel Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. Mezen és Liskámj műszaki üzlete. Lakatos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- és autogénheggesztő műhelye ^ ^ N Y Í R E G Y H Á Z A, Zrínyi Ilona utca 1. Telefon: 349. I N G A T L A N O K vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi NAGY IMRE országos fsldblrtobrendező bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesítő I R O D A A Nylrvlzpalota. NYÍREGYHÁZA, Interurbán tel HARANGOKAT tiszta pontos harangércből hangolással leggyorsorsabban önt és szállít az Országos Harangszakértői Bizottság melett a felügyelete Az ecclesla harangöntödéje. Harangmüvek r.-t. Ecclesia" alapítása Budapest, IV.. Irányi-utca 27. sz. MAYEB TESTVÉREK, óris- és ékszerészek Nyíregyháza, IV., Zrinyi Ilona utca 1. Alapítva py] Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezüstözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben és redeti svájci órákban. Katolikus cég. Nagy hasznára van lapunkn ak, ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést í a p u i i k b a n oíwasta.

8 8 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. Dr. Szász Géza fogorvos speciálista lakik Andrássy-uí 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2 6-ig A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20% árengedményt nyújt. Alapitatott Hazánk legelső és leg- j Alapitatott j 1816 t régibb harangöntödéje j SELTERHOfEB FRIGYES FIAI m3c^ kir ' Ulivar ' nagy, kir- udvar! ^ÍIPPÍIM tiarangüntök öurnuil. harangöntők Ajánlják a t. hitközségek és községeknek, legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasból készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes ha rangállványokat. 10 évi jótállás. Előnyös feltételek Imakönyv a görög katholikus ifjúság számára. Ára Ízlésesen bekötve 250 korona. Valamint mindennemű hittani kézikönyv, ima- és énekeskönyv, továbbá valódi ezüstből készült olvazók, olvasótartók, nyakláncok függelékkel, rózsafüzérek, szentképek nagy választékban megrendelhetők és kaphatók a Görögkathoíikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20 KOYÁTS GÁBOR Kőfaragó telepén Miskolc, Szeles-u. 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nagy utikeresztek, síremlékek és síremlék javítások a legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó télepén Nyíregyháza, Buza-íér 9. Katholikus cégek! V e c z á n A n d r á s oki. kömüves-mester épitési vállalata Nyiregyhá»a, Nádor-u 60 ELVÁLLAL: Modern lakókázak és gazdasági épületek tervezését és építését, lakóházak átalakítását és javítását, Cserépfedéseket, felméréseket, épületbecslést és mindenféle szakbavágó munkát pontosan végez. Levélbeli megrendelésre házhoz megyek és vidékre utazok. Üzleti dolgokkal csak hétköznap foglalkozom. S z a l o n t a y E l e k nagy fehérnemű tisztító kelmefestő és vegytisztitó intézete Budapest, IV., fílester-utca 5-7 szám. Tudomására hozza a budapesti gör. kath. urak ník, hogy az egyedüli budapesti cég, amely a gallért kézelői és egyébb fehérneműt a mosásban nem rongálja, a tisztítást és festést a legszebben, a legpontosabban, a leggyorsabban és a legjutányosabban végzi. Vidékről beküldött galiérés kézelőket 14 nap alatt tisztán visszaküldi. Görög katholikus cég. TIRPÁK JÁNOS templom- és szobafestő NY1RBAKTA. Minden e szaiunába vágó munkát gyorsan és izhsesen kész t. Görögkathoíikus cég. Nyomatott Jóba Elek nyomdájában Nyíregyházán

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

Elismerés a munkáért

Elismerés a munkáért 2006/05-06. 1 Elismerés a munkáért A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter kitüntetéseket adományozott, melyekbõl az IPOSZ tisztségviselõi is részesültek

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok

Õrizve megújulni. Somorjai szép napunk. Ismét jól sikerült a sítábor. A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ. Közélet Kultúra Mindennapok Közélet Kultúra Mindennapok 2010. február 10. 120 forint Õrizve megújulni A kultúra önbizalom, öntudat, rejtett mûködtetõ erõ "A kultúrát nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egy-kettõre elpárolog,

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben