Görögkatholikus Tudósító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Görögkatholikus Tudósító"

Átírás

1 lii. évfolyam, szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felelős szerkesztő: 300 K Nyíregyháza, Szabolcs-utca 20. KOZMA JÁNOS. Egyes szám 30 K ( Hirdetések hasábmilimétere. 10 K MAGOSz szervezkedés Budapesten. A MAGOSz célja egy táborba tömöríteni a gőrögkatholikusságot a magyar görögkatholikus egyház erősítésére. Maga a cél oly ideális, annyira altruita, hogy szinte kirí a mai világ haszonleséssel telitett, önzéstől ködös levegőjéből. Csoda-e, ha nem mindenki előtt tudott mindjárt kedves lenni? Hiszen közöttünk is voltak olyanok, kiket magával ragadott a korszellem légárja s az önös vagy legalább is helyi érdekekből fakadó előnyök megcsillogtatása mellett elhomályosította a szemeket, hogy magasabbra ne tekinthessenek Viszont voltak s még ma is vannak magasba tekintő ideálisták, kik viszont annyira irtóznak a mai konjunkturahajhász kor minden jelenségétől, hogy már nem is tudnak hinni önzetlen célokért lelkesülő emberekben. Két esztendőn át kellett küzdeni a MAGOSznak e két ellentétes áramlat által képezett forgataggal. Számos jel mutat arra, hogy végre csendesebb vizekre evezhet s a létért való improduktív küzdelem helyét az alkotó, gyarapító munka válthatja fel. A szervezkedés munkája lassan, de feltartóztathatatlanul halad előre. Az őszinte megértés, a szeretetteljes testvéri érzések mégis csak diadalmaskodnak s remélnünk lehet, hogy nemsokára a MAGOSz valóban az a félelmetes és hatalmas erő lesz, melynek lennie kell, hogy egyházunkat a megillető helyre juttathassa. Ezeket a gondolatokat kelti bennünk a budapestiek MAGOSz szervezkedése, mely csütörtökön, junius 14-ikén a budapesti Pázmán egyetemen tartott tagértekezlet keretében folyt le. Kevés számú, de annál előkelőbb kvalitású volt az egybegyűlt közönség s az elhangzott felszólalások mind egyenlő mértékben voltak áthatva egyházunk és népünk szeretetétől Az eredmény a MAGOSz budapesti helyi csoportjának megalakulása. Mustármagvetés egy jól elkészített talajba, melyből jövendő erősségünk fája fog sarjazni. A MAGOSz budapesti tagjai csütörtökön, junius 14-ikén este 6 órakor népes tagértekezletre jöttek össze a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem II. sz. vizsgatermében. Az előkelő jelenvoltak soraiban ott láttuk Illés József dr. egyetemi tanár s nemzetgyűlési képviselőt, a MAGOSz világi elnökét, Fedák Miklós ügyvezető igazgatót, Kutkafalvy Miklós ny. államtitkárt, Kacsanovszky József ny. h. államtitkárt, Hodinka Antal dr. és Bonkáló Sándor dr. egyet, tanárokat, Legeza Pál v. orsz. képviselőt, Laurisin Miklós kir. ítélőtáblai bírót, Szarvady Pál póstafőtanácsost, Prodán János miniszteri o. tanácsost, Dr. Szász Géza orvost, Dr. Vaszkó Endre min. tanácsost, Volenszky Gyula polg. isk. igazgatót, Szabó László, Dr. Lyachovics László, Ortutay Gyula, Riskó Jenő, Dr. Simon László, Kovács István, Lenagy S yálaszté^ a ilü 3íÍ9 CÍpÖíÍFlllláíÍ]9 Nyíregyháza, Zcínyi Ilona utca 5. sz. Interurbán telefon 195. Sz. líagy raktár j Xői és férfi utcai-, estéljl és sportcipőkben, yászoncipök, gyermekcipők és bőrszandalok minden nagyságban. Harisnyák, sport líibszárliarisnyák, gyermekzoknik az összes eipős inckben.

2 1 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. nyó László, Dr. Ernői Ernő, Dr. Orosz Miklós, Zombory Emil, Dr. Jeles József, Dr. Krajnvák Gábor, Dr. Dankó János, Berlányi János budapesti hit testvéreket, Pataky István csegöldi lelkészt, Gulovics Titusz ungvári hirlapirót, Kozma János nyírcsászári lelkészt Újhelyi Sándor dr. máv. felügyelőt, Dr. Torna László makói esperest s még számos fővárosi és vidéki hittestvért. A MAGOSz céljait s eddigi eredményeit Fedák Miklós szsz. ülnök, ügyvezető igazgató ismertette teljes részletességgel. Megköszönvén a megjelentek testvéri ragaszkodását, fölveti a kérdést: mi lehet az oka annak, hogy eddig egymás iránt oly kevés érdeklődéssel viseltettünk. Hiszen igen kevesen, s igen, de igen szegények vagyunk ahoz, hogy külön utakon járhassunk! A múltban voltak nagy hibák: nem tudtudtuk megbecsülni ön erőnket s nem tudtuk megbecsülni azokat a hittestvéreket, kik saját képességeikkel pozíciókba küzdötték föl magukat s nem vettük figyelembe, hogy ez a pozíció erőforrás, melyből egyházunk s társadalmunk java érdekében merítenünk kell. Hiányzott bennünk a szeretet, mely nélkül pedig előhaladás nincsen. Be kellett látnunk, hogy e széthúzás csak kárunkra van. Egy táborba kell gyülnünk. Ez a gondolat hozta létre a MAGOSzt. Egymás megbecsülésére, támogatására s közös céljaink érdekében egymás segítésére ez a szerv hivatott. Röviden vázolja szövetségünk programmját s eddigi működését s csatlakozásra hívja föl a budapesti hittestvéreket. Lelkes szavaira Prodón János válaszolt hosszabb s teljes szónoki apparátussal kidolgozott beszédben. Rávilágít azokra az évtizedes törekvésekre, melyek a görögkatholikusság egységét célozták. Husz évvel ezelőtt próbálkozott egy szervezet létrehozásával. Meglátogatott egyes helyeket, hol az ébredés jelei mutatkoztak s látta, hogy a görögkatholikusságban van életerő. Néhány évtizeddel ezelőtt virágzó hitéletet észlelt, boldog volt, mikor templomainkban megjelenhetett. Annál jobban csodálta aztán, hogy itt sohasem tudta megtalálni azt a vonzó áramot, mely a hittestvéreket egymáshoz fűzte volna. Miért? Az évi római zarándoklat alkalmával a közel 400 főnyi zarándok sereget a tengeren vihar érte. És a vihar közepette félénken, de ösztönszerűleg a püspök köré csoportosultak. S ekkor a szóló azt mondta: milyen gyönyörű dolog volna, ha az egész görögkatholikusság mindig igy maradna püspöke köré sorakozva, imádkozva! De megoszlunk. Vannak orthodox görögkatholikusok, akik élnek hitünk szerint, de vannak neológok is, kik legfeljebb a nagyobb ünnepeken keresik föl templomainkat; vannak statusquo görögkatholikusok is, kiknek a vallás anynyira magánügy, hogy már nem is foglalkoznak vele s vannak renegátok is, kik teljes közömbösségbe vagy egészen mennek. Mi ennek az oka? tagadásba is Az, hogy mikor az országos szervezkedés megindult, a vezérek igen nagy tekintélyek voltak, de elszakadtak a vidéktől. Elszakadtak a szülőföldtől, el az erőtadó görögkatholíkus tömegektől. Szóló sokat foglalkozik vallásügyekkel, s tapasztalta, hogy belső egyenetlenkedések vannak minden vallásfelekezet kebelében. De nyúljon csak hozzá valamely más vallás felekezeti tagjához valaki, rögtön egységes lesz az egész a megbáníottnak védelmében. A zsidó, ha zsidóval találkozik, megrezzen. Valami érzés megrezzenti, mert akivel találkozik, az az ő testvére. Miért nem tudunk mi ilyet érezni? Mert nálunk nincs kifejlődve olyan mértékbent, mint kellene, a szeretet. Ezt fejlesszük tehát. Reális programmot sürget, mely a hittestvéreket összehozza, egymáshoz füzi. Kutkafalvy Miklós v. államtitkár foglalkozik ezután a MAGOSz céljaival. A legközelebbi teendők precizirozásáf sürgeti. Elsőnek a püspökség anyagi helyzetének megalapozását tartja a MAGOSz feladatának. Aztán az elszakított területen élő magyar hittestvérekkel való kapcsolat ápolását. Végül a sajtóüggyel s főleg a Gör. kaíh. Tudósitóval foglalkozik, melyben helyet kér polémikus cikkeknek is. Illés József dr. örömét fejezi ki az őszinte ragaszkodás és szeretet érzésének megnyilatkozása felett. A MAGOSz mindnyájunkat egyesíteni akar: felhívásunk mindenhová elment. A megalakuláshoz a vidék adta az erőt. A megalakulástól Budapest távoltartotta magát. Annál nagyobb örömmel látja most a megértést, a szeretet őszinte megnyilatkozását. Reflektál a Kutkafalvy által előterjesztett programmpontokra. A püspöki vagyon kérdése a megoldás stádiumában van, az összetartozás érzését gyakorlatilag igyekszünk ápolni az elszakadt testvérekkel. Szívből üdvözli az értekezletet s örömét fejezi ki afölött, hogy végre mindnyájan egyek vagyunk. Zajos éljenzéssel fogadott szavai után Kozma János szerkesztő a Tudósitóval kapcsolatban reflektál Kutkafalvy szavaira. A Tudósitó néplap s ennélfogva csak arról írhat, amit a nép, mely nem rendelkezik a tanult hittestvérek kritikai érzékével, el is fogadhat, mert a lap a népnek ugy van beajánlva, mint biztos tanácsadó.

3 1922. junius 24. Görögkathoíikus Tudósító Prodán János rövid viszonválasza után Hodinka Antal egyetemi tanár viszatér a mai értekezlet tárgyára s a helyi csoport megalakítására tesz indítványt. Az ügyvezető igazgató rövid felszólalása után az ertekezlet kimondotta, hogy a budapesti helyi csoportot megalakítja. A további teendőkkel Prodán János miniszteri osztálytanácsost bizta meg. Kutkaíalvy Mik lós lelkes zárószavai után az értekezlet este 9 órakor ért véget. A budapesti helyicsoport megalakulása remélhetőleg egy szép munka kezdetét jelenti a Magoszban. Adja Isten, hogy egyetértésben folytathassuk, K. öör, KATH, TUDÓSÍTÓ Uj templom szentelése Szabolcsveresmarton. A múlt év május havában fontos és a lelki életben nagy jelentőségű határozatot hozott a szabolcsveresmarti íiókegyhás vezetősége. Uj templom építését határozta el. Ha visszagondolunk a már a mult évben jelentkező drágaságra, szinte ámul az ember, hogy ez a maroknyi nép templom építésre gondolni is mer. De nem hiába választotta püspök urunk Őméltósága e jeligét kitartásban az erő," mert e nép is a kitartásban találta meg számítását és érte el vágyait. Egyesült erővel, támogatva jóbarátaitdl, megértve a felsőbbségtől de főként Kocsis János áldozatkészségéből, teljes pompájában, tiszteletreméltó köntösben, impozáns formában, fényes berendezéssel és minden kritikát kiálló diszes freskókkal ékesített uj templom készen várja szeretett főpásztorunkat, hogy a nemes lelkek áldozatkészségének ezen fényes megnyilatkozását magasztos hivatásának átadja. Szentelése juíius lén lesz fényes keretek közt megtartv*. Az érdeklődőket és barátait nagy ünnepünre ezúton is meghívja a hitközség. = Igazgatósági ülés. A MAQOSz igazgatósága junius 14 én Budapesten ülést tartott, melynek főtárgya a közgyűlés előkészítése volt. Az ülésen Illés József dr. vil. elnök elnökölt. Az igazgatóság a közgyűlést julius 2(Mkára tűzte ki ; ezt megelőzőleg 19 én választmányi ülés lesz. = Papszentelés. Megyés főpásztorunk vasárnap, junios 17-én adta föl a subdiaconatust Bába Miklós és Nádassy Béla e. m. tanulmányvégzett papnövendékeknek, kik még e hét folyamáa diaconusokká pfromoveáltattak. «= A nyírbátori gör kath templomra Ulicsák Béla sárközujlaki (rom. msz. a.) lelkész 6665 koronát küldött igen szíves sorok kíséretében. Isten áldása legyen azokon, kik az elnyomatás sanvaruságai asatt is tudnak szegény egyházaink segítésére gondolni! Meghívó. fl Magyar Görőgkaiholikusok Országos Szövetsége évi julius hó 20-án délelőtt 8 és fél órakor Pláriapócsori, a kegytemplom udvarán évi rendes közgyűlési tiszteletlel meg- ELNÖKSÉG tart, melyre a Szövetség tagjait hívja az Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Határozathozatal az igazgatóság évi jelentése fölött. 3 Zárószámadások és költségvetés. 4. Alapszabályszerü. választások. 5. Az alapszabályok III. Fej. 6., és IV. Fej, 14. és 17. -ainak módosítása. 6 Indítványok.*) 7. Elnöki bezáró. *) Indítványok nyolc nappal előbb írásban nyújtandók be az elnökség ügyvezetéséhez. ORSZÁG-VILÁG. A bankókorona értékének erős esése foglalkoztat most minden felelős és felelőtlen politikai tényezőt. A 0.07 re lecsúszott pénznem megjavítására kovácsolnak különböző terveket. Egyedül Kállay pénzügyminiszter az, aki az ügyet a jó Istenre bízza; külkereskedelmi deficitünk lényegesen apadni fog azokban a hónapokban, amikor a kivitel az uj termés alapján megkezdődhetik és ilyenformán könnyebbé válik a külföldi fizetési eszközökkel való ellátás is. Mindezek kétségkívül erősitőleg kell, hogy hassanak a korona értékének alakulására. így beszél a pénzügyminiszter. Vagyis : ha jó termés lesz, megjavul a korona is. Egyébként a nemzetgyűlés mostanában apró törvényjavaslatokkal foglalkozik; csupán a pénzügyi bizottságban végeznek érdemleges munkát, hol a julius 1. után viselendő közterhekről szóló törvényjavaslatot készítik elő tárgyalás alá. A közérdeklődés előterében egyébiránt rna a bolgár események állanak, hol a Sztambulinszky-féle kormányt, mely a szociálisták terrorjának szinte szabad folyást engedett, Cankov kormánya a szó szozos értelmében elűzte s az ország belső rendjét biztosította. Hogy Bulgária belső megerősödése szempontjából mit jelent ez a változás, arra nézve elég annyit tudni, hogy Szerbia és 01áhors2ág mindent elkövettek, hogy Cankov kormányát lehetetlenné tegyék ; ami pedig rossz az ellenségnek, tapasztalatból tudjuk az az országnak csak jó lehet.

4 4 Görögkathoíikus Tudósító junius Yasárnap 25 Hétfő 26 Kedd 27 Szerda 28 Csütörtök 29 Péntek 30 Szombat VASÁRNAP Junius. iv. hang. Keresztelő Sz. János születése az egyház legrégibb ünnepei közé tartozik, melyet ősidőktől fogva e^cn a napon ünnepelnek. Febrónia vértanunő apáca volt Kisázsiában s a Dioklédán-féle üleözések alatt megölték. Dávid remete 540 körül Thesszáliában élt. Sz. Sámson a konstantinápolyi főtemplom papja v.lt 8 a szegények nagy segítője. Sz. Cirusz é* János ingyenes orvosok ereklyéinek megtalálása és ünnepélyes elhelyezése. Ugyanezen szentek elhunytának emlékét január 31-én tartottuk. Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, kik Kr. u. 67-ben ezen a napon haltak vértanúhalált Romában. Parancsolt ünnep. A 12 apastol emléke: Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, Jakab (Alíeus fia), Simon, Júdás (Tádé), Mátyás. NEVELÉSÜGY. Az uj iskolatörvény. (kj.) Néhány nap múlva dobszó utján lesznek felszólítva az iskoláztató szülők, hogy gyermekeiket Írassák be az iskolába. Bár a tanítás csak ősszel kezdődik, be kell íratni a gyermekeket már most, a nyár elején. így rendeli ezt az uj iskolatörvény az 1921 évi XXX. törvénycikk, mely a jövő iskolai évtől kezdődőleg teljes szigorával életbelép. Sem gazdag, sem szegény ember nem hagyhat valami értékesebbet gyermekére, mint ha annak lelkét kiműveli: ráneveli a szépnek, jónak és igaznak szeretetére, módot nyújt neki mindazon ismeretek elsajátítására, melyek az életben szükségesek vagy hasznosak. Ám ennek igen sok akadálya volt a múltban Sok helyütt az iskolafenntartó nem tudott előre számolni a beiratkozó növendékek nagy számával s heteket vett igénybe míg az egyes iskolai osztályok vagy csoportok végleges elrendezkedése lehetővé vált. Még több helyütt a szülők hanyagsága gátolta a rendes oktatás megkezdését, hiszen sokan voltak, akik még novemberben sem íratták be gyermeküket. Az uj törvény az ősszel kezdődő iskolai évre már a nyár elején rendeli el a beiratásokat egyrészt, hogy az iskola elöljárósága fel tudjon készülni a jövő tanév megkezdésére, másrészt, hogy a hanyag szülők még az iskolai év megkezdése előtt felelősségre vonhatók legyenek. A beiratások idejének közeledtével szük ségesnek látjuk a görögkatholikus magyar népet a törvény főbb rendelkezéseire figyelmeztetni. Nemrégiben szomorú számokban" mutattuk ki mennyire hátul állunk írás-olvasás tekintetében. Szégyeltük ezt, de meg kellett írnunk, hogy a szülők belássák, mily gyalázatot hoz saját egyházára is, aki gyermekének rendes tanittatásával nem törődik, mint teszi utolsóvá egyházát, községét. Ennek a jövőben nem szabad lennie. Kicsiny, de művelt nép vezető szerepet visz bármi nagy tömegű műveletlen fölött. A zsidóság elsősorban nem pénzével győzedelmeskedik, hanem azzal, hogy gyermekét minden áron megtanítattja írni, olvasni, számolni, sőt ha lehet, nagyobb iskolát is végeztet vele még akkor is, ha csak falusi szatócsnak va«?y korcsmárosnak szánta. A törvény, az állam nemcsak módot nyújt rá, hanem kényszerít is: ragadjuk meg az alkalmat s gyermekeink iskoláztatása által igyekezzünk az általános műveltségnek arra a magaslatára emelktdni, mely a jólétnek és boldogságnak első előfőltétele. * Az 1921 évi XXX. törvénykikk és a vele kapcsolatban kiadott 1922 évi /VIII-a. számú vallás és közoktatásügyi miniszteri rendelet főbb intézkedései a következők. Minden gyermek hat éves korától 12 éves korának betöltéséig a mindennapos, ezentúl pedig még három éven át a továbbképző (ismétlő) iskolába tartozik járni. Az első évfolyamba azok a gyermekek kerülnek, akik hatodik életévüket szeptember elseje előtt betöltötték; az utolsó évfolyamba azok, kik szeptember 1-én még el nem multak 12 évesek. Aki tehát a hatodik évét csak szeptember 1-én vagy ennél később tölti be, az még nem iskolaköteles; aki azonban a 12-ik évét tölti be augusztus 31-ike után, az még a rákövetkező egész évben mindennapos iskolába jár. A tanköteles korban levő gyermekek vasár- és ünnepnapokon templomba járni is kötelesek. Az iskolázási kötelesség teljesítéséért elsősorban a szülők felelősek, másodsorban pedig azok, akiknél a gyermek lakik, ha a

5 1923. junius 24. Görőgkatholikus Tudósító gyermek esetleg nem szüleinél, hanem valamely rokonánál vagy idegennél tartózkodik. Ha a szülők gyermeküket másnak gondjaira bizzák s a gondviselő be nem íratja vagy rendesen nem járatja iskolába, nemcsak a gondviselőt, hanem a szülőket is megbüntetik. A községi elöljáróság az összes iskolakötelesekről törzskönyvet vezet. Ha a hat évi mindennapi iskolázás alatt a gyermek olyan rendetlenül jár iskolába, hogy a törvény által megkövetelt ismereteket el nem sajátítja, az iskolázási kötelességet két esztendővel meghosszabbítják és mindennapos iskolába fog járni a gyermek 14. évének betöltése utáni juniusig, a továbbképzőbe pedig 17 éves koráig. Ha valakinek házába, tanyájára, majorjába olyan lakó költözött be, akinek mindennapos vagy ismétlő iskolaköteles gyermekei vannak, azt 8 napon belül a községi elöljáróságnál bejelenteni köteles. Azt is be kell jelenteni, ha egy ilyen lakó máshová költözik. Ha valaki más községbe költözik, a községi elöljáróság 8 napon beiül értesiti a másik község elöljáróságát a tanköteles gyermek átköltözéséről. Aki az uj községben 8 napon belül gyermekéi be nem iraíja, vagy aki a bejelentési kötelességét elmulasztja, igen szigorú büntetésben részesül. Azokat is be kell iratni akik betegek, gyenge tehetségüek vagy akiknek tanításáról a szülők otthon gondoskodnak A beiratások idején minden községben dobszóval hirdetik ki. A beiratásoknak a nyár elején legkésőbb juiius 5-ig kell hogy kijelölje idejét az iskola elöljárósága A beiratásnál be kell mutatni az előbbi évről szóló iskolai értesítőt, városokban a keresztlevelet és himlőoltási bizonyítványt is. Az állami iskolákból senkit, aki behatásra jelentkezik, elutasítani nem szabad. Ugyanígy a községi iskolák is. A hitfelekezeti iskolák, ha a községben állami vagy községi iskola is van, csak a saját felekezetükhöz tartozó tanulókat kötelesek felvenni. Az olyan helyeken azonban, hol a hitfelekezeti iskola államsegélyt élvez és más iskola nincs, a hitfeiekezeíi iskola más vallású tanköteleseket is befogadni köteles, ha ezek száma a 30 at el nem éri. Ha elegendő hely van, felvehetők azok a gyermekek is, kik a tanév első négy hónapjában töltik be a 6 ik évüket Az ilyen gyermekek fölvételét azonban az iskolai hatóság csak akkor engedélyezheti, ha az illető tanitó és a hatósági orvos egybehangzó véleménye alapján az iskolába járásra testileg és értelmileg is elég fejlettek. Aki gyermekét be nem iraíja, az elöljáróság meginti Akinek a megintés sem használ, annak gyermekét az elöljáróság íratja be a legközelebbi állami, községi vagy saját hitfelekezeti iskolába. Fölmenthetők az iskolábajárás alól: 1) akiknek szülei házitanitót tartanak, vagy gyermekük oktatására a szükséges képesítéssel maguk is birnak; 2) a testileg vagy szellemileg hátramaradtak; 3) akiknek egésségét vagy biztonságát veszélyezteti az iskolába járás, rossz utak. nagy távolság, vagy veszélyes helyek miatt; 4) aki valamely súlyosabb testi fogyatkozásban szenved. A fölmentést a beiratáskor azonnal kérni kell. Megadásáról az iskolaszék határoz. Határozata ellen 8 napon belül fellebezni lehet a királyi tanfelügyelőhöz. A távolság miatt csak akkor lehet valakit felmenteni, ha a legközelebbi iskola 3 és fél kilométeren tul fekszik. A vasár- és ünnepnapi istentiszteletre a felmentettek is járni kötelesek, hacsak nem ragályos betegek, vagy nem annyira gyengék, hogy arra sem képesek. (Vége köv.) Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban., Hiszek Magyarország feltámadásában. HÍREK. Clöfizeiési felhivás 1 Tekintetiel az általános drágaságra előfizetési diját kénytelenek vagyunk a f Ámen. lapunk é. julius 1-től évi 2000 koronában megállapítani s igy egynegyedévi előfizetési dij 500 K- Tisztelettel felkérjük előfizetőinket, hogy lejárt előfizetésüket sürgősen megujitani szíveskedjenek. Kiadóhivatal Kiadóhivatalunk csupán rövidebb tudósításokat, nyugtázásokat és hirdetéseket fogad el a lap számára. A szellemi részt illető minden ködemény a felelős szerkesztőhöz: Nyírcsászáriba (Szatmár vm.) küldendő Beváltják a hadikölcsönöket. Az áliamkormány a hadikölcsön kötvények eredeti névértékben való beváltását tervezi. A beváltás módozatai még ezután kerülnek tárgyalás alá. Aratőmunkások utazási kedvezménye. A munkásigazolvánnyal ellátott aratómunkások, kik lakóhelyüktől távol szerződtek le munkára, az oda és visszautazásra félárú jegyet kapnak A szerződés megtörténtét a szer-

6 6 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. ződött munkások számával egyptemben bizonyítvánnyal igazolni kell. községi Sáskajárás. Nádudvar és Jászkisér alföldi községek vidékén sáska pusztít Különösei az úgynevezett olasz sáíka jelentkezett igen nagy tömegben s különösen a lucernásokban tesz igen nagy kárt A gabonavetéseket még aránylag megkímélte. A batdság teljes erövei nekilátott a baj elhárításának Adóügyek. A pénzügyminiszter rendelete szerint, mig valaki régebbi adóhátralékait nem rendezte, a kedvezményes bűzaadó fi. zetés elfogadását nem követelheti. A juliussai kezdődő uj évnegyedre adót előre fizetni nem lehet, a befizetni kívánt összegek csak letétként fogadhatók el A vagyonadó búza mázsánként! ára korona. A mezőgazdasági munkások védelme. A közelben nyert szentesilés az évi 25. törvénycikk, mely kimondja, hogy minden olyan szerződés, mely a munkásra aránylagos külön dija zás nékül valamely terhet ró, semmisnek tekintendő. Ha valamely járásban a gazdasági munkások bére olyan csekély, hogy a megélhetést nem biztosithatja, a földművelési miniszter bárki kérelmére elrendelheti a 10 holdnál nagyobb birtokkal rendelkezők munkabérmegállapító bizottsága által megállapított minmális munkabéreket. A bizottság tagjai az -illető járás területén sem munkaadók, sem alkalmazottak nem lehetnek. A törvény végrehajtási utasítása most van előkészületben. Drágul a vasút. Maholnap már nem azt kell kiírni az újságba, mikor drágul, hanem amikor véletlenül nem drágul, olyan sürü a tarifaemelés, hogy már az az újság, ha nem emelik. Hir szerint f. hó 24-től a személyforgalomban ismét az eddiginek duplájára, a teherforgalomban másfélszeresére emelik a vasúti dijakat. Hogy ennél olcsóbb úgy sem lesz semmi, az már egyszer bizonyos! Milyen haszonnal dolgozhatnak az iparosok? Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság körrendeletet adott ki, amelyben az anyagkezelés cimén felszámitható illetmény összegét a kisiparban 10, a középiparban 15, a gáriparban 20 százalékban, az üzemköltség nagyságát a kisiparban 50, miihelyi munkánál 25 60, a középiparban helyszíni mu.,kánál 85, mühelyi munkánál , gyári iparban helyszíni munkánál százalékban, a felszámitható hasznot a kisiparban 20, a középiparban 15, a gyáriparban 10 százalékban állapította meg. Az üzemköltség felemelését indokolt esetekben kérni lehet. Az ilyen kérvé nyekhez a rr unkások számát, azok bérét, az üzem fenntartásával járó költségek nagyságát igazoló iratokat, valamint az évi átlagos forgalmat feltüntető kimutatást is csatolni kell. Könyvet, papirt, Írószert éc divatlapot az Ujságbollban vásároljon. Fábián Pál könyv, papir, írószer, hangszer és zenemükereskedése Nyíregyházán. a püspöki palotával szemben. Gör. kath. imakönyvek raktára. Hangszerjavitásokat jót, gyorsan és jutányosán készit. Iratkozzon be az UFáflbolt K«- csönbönyvtáráb a. Szerkesztői üzenetek. Kéziratokat nem adunk vissza. Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe. Többeknek. Juníus 10-iki számunknak a szerkesztő által összeállított kéziratai Nyíregyházára későn érkeztek meg. Kiadóhivatalunk vezetője, hogy a lap meg ne késsen, teljes jóhiszeműséggel, tgy olyan vezércikket adott le (Az istentiszteleteken való részvétel esztétikája), melynek kéziratait a f. szerkesztő még át netn nézte. így eshetett meg az, hogy az emiitett cikkben egyes bántóan túlzott kifejezések bennemaradhattak A citk helyes intenciója azonban kétségkívül mentségül szolgálhat azokkal szemben, kik a kifejezések és a stilus merészségén megütköztek. Hasonló gixereknek, sajnos, ki lesz téve a Tudósító mindaddig, mig valaki az e. m. központjában lakó papok közül át nem vállalja annak szerkesztését. Nehéz két úrnak szolgálni! A szerkesztőnek a kiadóhivatallal és a nyomdával úgyszólván minden órás érintkezésben kellene állani; ez a mai közlekedési viszonyok és a magas viteldijak mellett lehetet len. Ez is egy kis része a mi közös görögkatholikus nyomorúságunknak, mert ha egyházmegyénk központi szervezetének megalakításában az idők viszontagságai a főpásztort meg nem akadályozták volna, ma már bizonyára volnának ott embereink, akik a lap vezetését is vállalhatnák. Pr J. Budapest Megkaptuk. Köszönet. Egy-két pontjára levélben reflektálunk. Dr. Sch. A. Bpest Besoroztuk a naptárba. Köszönet. E. P. Makó. Besoroztuk. Ss. elvesztette aktuálitását mire hozzánk jutott, de talán később aktuális lesz. Félretettük K. Gy. Miskolc. A naptárba soroztuk. Levél megy. Fotogr. A Máriapócsi Naptár igen szívesen közöl görögkatholikusokat érdeklő fényképeket. Az egyházmegye tízéves jubileuma aktuálissá tesz minden nevezetesebb dolgot, ami e tiz év alatt létesült. Csak igen éles és tiszta felvételeket tudunk klisiroztatni. Beküldési határidő julius 10. Csonka Magyarország nem ország! Egész Magyarország menyország!

7 1923. juníus 24. Crörőgkaholikus Tudósító 7 Budapesti piaci árak juníus 22 én Száz magyar korona: Zürichben Pénzpiac: Dollár Szái seokol osztrák korona Lei Márka Állatárak kilónként: Kor.-tői Kor.-ig Hizott ökör Javított ökör Sovány ökör Tehén, jobb minőség... Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való... Növendék marha Sertés, fiatal könnyű Sertés, közép Sertés, nehéz 18Ö Terményárak, mázsánként: Buza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpa Sörárpa Köles Zab Szemes teageri Repce Korpa Kiadja a Magyar üörögkatholikuíok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKLÓS. A kiadóhivatal főnöke: LUKaCS BÉLA. KASZÁS GYÖRGY bádogos Nyíregyháza, Debreceni-u 7. Elvállalja mindennemű bádogos munka készítését a legjutányosabb árakon. Iskolai viztartányok nagy raktára. Továbbá készit: templom- és toronytetőfedéseket és azok javítását és befestését. Ugysziutén készit vizvezetékszerelést és azok javítását gyorsan és pontosan eszközli. Minden tekintetben figyelmes kiszolgálás. Alapíttatott 1902-ben. Nemzeti Hitelintézet fiókja Nyíregyháza, Széchenyi-ut 2. szám Betéteket előnyös feltételek mellett elfogad' Boilírok s más valuták hivatalos beváltó helye' Barisch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza. Uárosház-épülel Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. Mezen és Liskámj műszaki üzlete. Lakatos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- és autogénheggesztő műhelye ^ ^ N Y Í R E G Y H Á Z A, Zrínyi Ilona utca 1. Telefon: 349. I N G A T L A N O K vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi NAGY IMRE országos fsldblrtobrendező bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesítő I R O D A A Nylrvlzpalota. NYÍREGYHÁZA, Interurbán tel HARANGOKAT tiszta pontos harangércből hangolással leggyorsorsabban önt és szállít az Országos Harangszakértői Bizottság melett a felügyelete Az ecclesla harangöntödéje. Harangmüvek r.-t. Ecclesia" alapítása Budapest, IV.. Irányi-utca 27. sz. MAYEB TESTVÉREK, óris- és ékszerészek Nyíregyháza, IV., Zrinyi Ilona utca 1. Alapítva py] Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezüstözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben és redeti svájci órákban. Katolikus cég. Nagy hasznára van lapunkn ak, ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést í a p u i i k b a n oíwasta.

8 8 Görögkathoíikus Tudósító junius 24. Dr. Szász Géza fogorvos speciálista lakik Andrássy-uí 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2 6-ig A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20% árengedményt nyújt. Alapitatott Hazánk legelső és leg- j Alapitatott j 1816 t régibb harangöntödéje j SELTERHOfEB FRIGYES FIAI m3c^ kir ' Ulivar ' nagy, kir- udvar! ^ÍIPPÍIM tiarangüntök öurnuil. harangöntők Ajánlják a t. hitközségek és községeknek, legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését, legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, forgatható ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasból készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes ha rangállványokat. 10 évi jótállás. Előnyös feltételek Imakönyv a görög katholikus ifjúság számára. Ára Ízlésesen bekötve 250 korona. Valamint mindennemű hittani kézikönyv, ima- és énekeskönyv, továbbá valódi ezüstből készült olvazók, olvasótartók, nyakláncok függelékkel, rózsafüzérek, szentképek nagy választékban megrendelhetők és kaphatók a Görögkathoíikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20 KOYÁTS GÁBOR Kőfaragó telepén Miskolc, Szeles-u. 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nagy utikeresztek, síremlékek és síremlék javítások a legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó télepén Nyíregyháza, Buza-íér 9. Katholikus cégek! V e c z á n A n d r á s oki. kömüves-mester épitési vállalata Nyiregyhá»a, Nádor-u 60 ELVÁLLAL: Modern lakókázak és gazdasági épületek tervezését és építését, lakóházak átalakítását és javítását, Cserépfedéseket, felméréseket, épületbecslést és mindenféle szakbavágó munkát pontosan végez. Levélbeli megrendelésre házhoz megyek és vidékre utazok. Üzleti dolgokkal csak hétköznap foglalkozom. S z a l o n t a y E l e k nagy fehérnemű tisztító kelmefestő és vegytisztitó intézete Budapest, IV., fílester-utca 5-7 szám. Tudomására hozza a budapesti gör. kath. urak ník, hogy az egyedüli budapesti cég, amely a gallért kézelői és egyébb fehérneműt a mosásban nem rongálja, a tisztítást és festést a legszebben, a legpontosabban, a leggyorsabban és a legjutányosabban végzi. Vidékről beküldött galiérés kézelőket 14 nap alatt tisztán visszaküldi. Görög katholikus cég. TIRPÁK JÁNOS templom- és szobafestő NY1RBAKTA. Minden e szaiunába vágó munkát gyorsan és izhsesen kész t. Görögkathoíikus cég. Nyomatott Jóba Elek nyomdájában Nyíregyházán

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben

Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról a 2014-2015-ös tanévben Kedves Szülők! A 2014-2015-ös tanévben a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban a következő egyházak tartanak hit-és erkölcstan oktatást:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester

M E G H Í V Ó NAPIREND: 2) A Hajdúdorogi Püspöki Hivatal kérelmének megtárgyalása. /írásbeli előterjesztés/ Piskolczi Géza polgármester Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000,E-mail: hivatal@bokony.hu Ügyiratszám:.../2008 M E G H Í V Ó Tárgy: Meghívó Bököny Község Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata)

Meghívó. Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ (Deák tér 1.) Dr. Zombor Gábor polgármester (Kecskemét MJV Önkormányzata) Meghívó Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával a Pécsi Tudományegyetem Kecskeméti Regionális Felnőttképzési Központja szervezésében 2014 februárjától indul a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Legszebb karácsonyi ajándék az imakönyv!

Legszebb karácsonyi ajándék az imakönyv! SIS. évfolyam, 1923. 48 szátti. Nyíregyháza, december 1. A Mpgyer Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Szerkesztőség: Nyírcsászári, Szatmármegye, hová a lap szellemi részét illeti

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-250/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. május 20-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 51/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Lenti Város Önkormányzat

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkésztovábbképzés. a Tiszántúli Református Egyházkerületben Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben Programfüzet 2008 Helyszínek elérhetőségei: MEGBÉKÉLÉS HÁZA 5309 Berekfürdő Berek tér 19. Tel.: 59/ 319-011, 319-315 Fax: 59/ 319-223 e-mail:

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben