EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata"

Átírás

1 EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

2 Budapest, április 25. 2

3 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre Fogalmi meghatározások A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások A külsı környezettel való kapcsolat Kapcsolattartás a gázkereskedelem érdekében A Fogyasztók részére adott információk ECONGAS HUNGÁRIA KFT. TEVÉKENYSÉGEI Általános biztonsági elıírások Fogyasztók biztonságos ellátása Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Környezetvédelmi elıírások és az elıírást biztosító rendelkezések Szolgáltatás minıségi követelményei A földgáz-kereskedelem minıségi jellemzıi A forgalmazott gáz minıségi elıírásai A gázminıség ellenırzésének eljárásrendje A Fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai Az igénybejelentı részére történı tájékoztatás rendje és szabályai Az igénylıtıl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja A Fogyasztónál történt változás eseten alkalmazott eljárás A szerzıdési feltételek a szerzıdésekhez Általános szerzıdéses feltételek Egyedi feltételek kezelése Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés eseten alkalmazandó szabályok

4 4.4.4 A szerzıdı partnerrel szemben támasztott követelmények Mennyiségi elszámolási és fizetési elıírások Az elszámolás alapja, idıszaka és rendje A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése A számlázás és a számlakifogasolások intézésének rendje Szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok: A szerzıdésszegés esetei Szankciók és következmények A szerzıdéses állapot helyreállítása A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók A panaszok kezelésének rendje MELLÉKLETEK A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ELÉRHETİSÉGE ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS, PARAMÉTEREK SZERZİDÉSEK ÁLTALÁNOS TARTALMI ELEMEI ELJÁRÁSREND A SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS ESETÉN.41 6 AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK FELSOROLÁSA ETIKAI KÓDEX

5 2 A társaság bemutatása A cég elnevezése EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. A cég rövidített elnevezése EconGas Hungária Kft. A cég idegennyelvő elnevezése EconGas Hungária Natural Gas Trading Ltd. EconGas Hungaria Ltd. A cég székhelye, levelezési címe 1072 Budapest, Rákóczi út 42. Emke. Épület 3. em. A cég képviselıi Michael Peisser, ügyvezetı Mario Puleo, ügyvezetı Cégjegyzékszám Adószám Bankszámlaszám Raiffeisenbank Zrt, Budapest, A társaság határozatlan idıtartamra alakult. A társaság üzleti éve április elsı napjával kezdıdik és március utolsó napjával végzıdik. 5

6 3 Általános rész Az EconGas Hungária Kft. az EconGas GmbH 100 %-os leányvállalata. Az EconGas GmbH az OMV, egy Ausztriában bejegyzett nemzetközi olaj- és gáztermelı cég (50 %) és öt ausztriai regionális elosztó cég (50 %) közös vállalkozása. Teljes körő földgázszállítási szolgáltatást nyújt elosztók és üzleti Fogyasztók részére. A kínált szolgáltatások a nemzetközi piacon történı beszerzéstıl a végfogyasztóknak történı gázszállításig terjednek. Az EconGas GmbH-nak közvetlen hosszútávú szerzıdései vannak jelentıs földgáztermelıkkel, hozzáféréssel rendelkezik a hazai gáztermeléshez Ausztriában, hozzáférése van hosszútávú tároló kapacitásokhoz, és hosszútávú lekötött kapacitásokkal rendelkezik a fıbb tranzit útvonalakon. Az EconGas GmbH leányvállalattal rendelkezik Németországban (EconGas Deutschland GmbH) valamint Olaszországban (EconGas Italia Srl.), mindkettı a Fogyasztókat látja el földgázzal. 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre Az EconGas Hungária Kft. a évi XLII a földgázellátásról szóló törvény (továbbiakban: GET) és a 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint ezek módosításainak és egyéb hatályos jogszabályok elıírasainak megfelelıen készítette el Üzletszabályzatát. Ezen Üzletszabályzat a GET és a Vhr. értelmezı rendelkezése szerint a Fogyasztó illetve engedélyesek és az EconGas Hungária Kft. közötti jogviszonyt rendezı szabályzat és kiemelten tartalmazza az EconGas Hungária Kft. tevékenységeit, szolgáltatásait, illetve ezek kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásait, szerzıdési feltételeit. Az EconGas Hungária Kft. kijelenti, hogy minden, jelen Üzletszabályzat által nem meghatározott illetve nem említett feltételt, melyek a Fogyasztó és az EconGas Hungária Kft. kötött szerzıdés szempontjából fontosak, a Fogyasztóval kötött szerzıdés tartalmazza. 6

7 Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával egyidejőleg lép hatályba és visszavonásáig érvényes. A hatályba lépett Üzletszabályzat a hatályba lépése elıtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó. Az Üzletszabályzat módosításra kerül, ha azt a GET, más releváns jogszabályok illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) változása megköveteli, továbbá ha azt az EconGas Hungária Kft.-nél bekövetkezett változások szükségessé teszik. 7

8 3.2 Fogalmi meghatározások 1. Betáplálási pont a tároló rendszeren A földgáztároló azon pontja, amelyen keresztül a földgáz hazai termelésbıl / szállítórendszerbıl / az elosztó rendszerbıl a földgáztárolóba kerül, és ahol a földgáztárolási engedélyes a földgázt tárolásra átveszi. 2 Betáplálási pont a szállítórendszeren A földgázszállító vezetéknek azon hazai (hazai termelés, illetve tároló rendszer kitárolási idıszakban) vagy import pontjai, amelyeken keresztül a földgáz szállítórendszerbe kerül, és a földgázszállítási engedélyes a földgázt szállításra átveszi. 3 Betáplálási pont az elosztó rendszeren A földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztási engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. 4 Elosztási szerzıdés Egy földgázelosztási engedélyes és egy kapacitásigénylı közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgázelosztási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerzıdésben meghatározott elosztó hálózati kapacitás és elosztói rendszerszintő szolgáltatások folyamatos biztosítását a kapacitás igénylı részére meghatározott idıtartamon keresztül. 5 Fel-és leterhelés sebessége A földalatti gáztároló ki- és betárolási ciklusa közben, továbbá a szállítórendszer betáplálási pontjain a forrásokra vonatkoztatott, egységnyi idı alatt elérhetı maximális terhelésváltozás mértékegysége: m3/óra/óra. 6 Forráshiány A földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttmőködı földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. 8

9 7 Földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes Az a földgázszállítási engedélyes, aki a Magyar Energia Hivatal által kiadott kizárólagos rendszerirányítási engedéllyel rendelkezik. 8 Földgázszállítási szerzıdés A földgázszállítási engedélyes és egy kapacitásigénylı közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgázszállítási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerzıdésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitás igénylı részére meghatározott idıtartamon keresztül. 9 Gázhét Az adott hét hétfın reggel 06:00-tól a következı hét hétfın reggel 06:00-ig tartó idıszak. 10 Gázhónap Az adott naptári hónap 1-jén reggel 06:00-tól a következı naptári hónap 1-jén reggel 06:00-ig tartó idıszak. 11 Gáznap Hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következı nap reggel 06:00-ig tartó idıszak. (A GTE ajánlásával egyezıen)* 12 Gáztechnikai m3 Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hımérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m3) térfogatot foglal el. 13 Határon keresztüli betáplálási pont a szállítórendszeren (import betáplálási pont) Olyan csatlakozási pont, amelyen a Magyar Köztársaság határán keresztüli szállítás megvalósul. 14 Kapacitásigénylı Valamely rendszerüzemeltetı engedélyeshez kapacitásigénylést benyújtó hozzáférésre jogosult 9

10 15 Kiadási pont a szállítórendszeren Az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázszállítási engedélyes fizikailag a Fogyasztóknak, ill. megbízottjuknak vagy a földgázelosztási engedélyesnek vagy a földgáztárolási engedélyesnek átadja. 16 Kiadási pont a tárolórendszeren Az a hálózati pont, amelyen keresztül a földgáztárolási engedélyes a tárolt földgázt kitárolja, és fizikailag átadja a földgázszállítási engedélyesnek, vagy a Fogyasztónak, ill. megbízottjának. 17 Kiadási pont az elosztórendszeren Az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztási engedélyes fizikailag átadja a Fogyasztónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó földgázelosztási engedélyesnek. 18 Kiegyenlítı földgáz Adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak betáplálása és vételezése közötti különbség kiegyenlítésére opciós forrásból és a rendszerirányítási gázból felhasznált földgáz mennyiség. 19 Kiegyensúlyozási pótdíj A földgázszállító rendszeren értelmezett, a tolerancia sávot meghaladó forrás-fogyasztás eltérés esetén a hozzáférésre jogosult által a földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes számára fizetendı pótdíj. Az egyensúlyi eltérés a teljes betáplálás, és a teljes vételezés összehasonlításával állapítható meg. 20 Korlátozás Intézkedéssorozat a fogyasztás csökkentésére, melynek célja az együttmőködı földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása. Az idıszakos és a kiegyenlítı Fogyasztó fogyasztásának megszakítása nem minısül korlátozásnak. 21 Névleges kapacitás A geometriai és hidraulikai jellemzıkbıl számított, idıegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomásszintjén adott hımérsékleten elszállítható. 10

11 22 Nominálási eltérési díj Az adott gáznapra vonatkozó utolsó érvényes, jóváhagyott nominálásban szereplı mennyiség adott %-át meghaladó eltérés esetén fizetendı díj. 23 OMH Országos Mérésügyi Hivatal 24 OMSZ Országos Meteorológiai Szolgálat 25 Opciós forrás és opciós gáz A hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon pozitív opció esetén a nominálásukon felül, de maximum a kapacitás lekötésük erejéig, negatív opció esetén a nominálásuk erejéig felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszer egyensúly megtartása érdekében igénybe vehetı forrásváltoztatási lehetıség, illetve gázmennyiség. 26 Rendszeregyensúly A földgázszállító, illetve elosztó rendszer olyan állapota, amelyben a napi szintő forrásfogyasztás mennyiségek megegyeznek. 27 Rendszerirányítási gáz Adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak betáplálása és vételezése közötti különbség kiegyenlítése és a rendszeregyensúly fenntartása érdekében felhasznált rendszerirányítói saját gázkészlet. 28 Rendszerüzemeltetı engedélyes Az együttmőködı földgázrendszerhez tartozó egyes rendszerek üzemeltetését végzı engedélyesek (földgázszállítási, földgáztárolási vagy, földgázelosztási engedélyesek). 29 Rezervoár Földgáz tárolására használt földtani szerkezet. 11

12 30 Tárkiolvasás A gáztechnológiai rendszeren, illetve Fogyasztónál telepített (hiteles, vizsgált) gázmennyiség mérı rendszer számítómővének belsı memóriájából (tár terület) történı, különbözı mérési idıszakokra (óra, nap, hónap) vonatkozó adatok elektronikus kimásolása (kiolvasása), vizuálisan (megjelenítı felületen-display), vagy szoftveresen (szabványos csatlakozó felületen). 31. Tárolási szerzıdés A földgáztárolási engedélyes és egy hozzáférésre jogosult közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgáztárolási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a betárolási és kitárolási és mobil kapacitás és tárolói szolgáltatások biztosítását. 32. Újranominálás A nominálás módosítása. 33. Üzemzavar Az összekapcsolt földgázszállító, gáztároló, elosztói és gáztermelı rendszer tervszerő (normál) üzemállapotától való mindennemő, meghatározott mértéket meghaladó eltérés. 34. Vásárolt (rendelkezésre álló) kapacitás az elosztórendszer kiadási pontján A hozzáférésre jogosult azon kapacitásigénye, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb más módon szerzett meg. 35. Szerzıdött kapacitás az elosztórendszer kiadási pontján A hozzáférésre jogosult és az elosztói rendszer üzemeltetıje közötti hatályos elosztási szerzıdésben lekötött kapacitás. 36. Célvezeték A földgáztermelıhöz, a föld alatti gáztárolóhoz, vagy a szállító-, illetve elosztóvezetékhez csatlakozó gázvezeték, amely a nem közüzemi szerzıdés alapján vételezı feljogosított Fogyasztó egy fogyasztási helyének ellátására szolgál. 12

13 37. Csatlakozóvezeték A fogyasztási hely telekhatárától a gázmérı fıcsapjáig vagy - gázmérı hiányában - a Fogyasztói fıcsapig terjedı vezeték. 38. Együttmőködı földgázrendszer Az összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. 39. Elosztás Földgáznak elosztóvezetéken történı továbbítása a Fogyasztóhoz. 40. Elosztóvezeték Az a csıvezeték a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a propán- és butángázt, valamint ezek elegyét a Fogyasztókhoz továbbítják, amelynek kezdıpontja a gázátadó állomások vagy a propán-butángáz tárolótelep kilépı pontja, végpontja a fogyasztási hely telekhatára, ideértve az ország határán kívül esı fogyasztási hely esetén a csıvezeték Magyar Köztársaság területén lévı szakaszát is. Az elosztó vezeték alkotórészének minısülnek az elosztóvezeték üzemeltetését, irányítását, ellenırzését szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem), a távadat-átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig. Az engedélyes tulajdonában lévı távadat-átviteli eszközök az elosztó vezeték tartozékai. 41. Elszámolási mérés Az üzemi és kereskedelmi szabályzat szerint kialakított, a földgázforgalom hiteles mérésére szolgáló, a szállítói, tárolói, illetve az elosztói engedélyes felügyelete alatt mőködı rendszer. 42. Feljogosított Fogyasztó Az a Fogyasztó, aki földgázigényét a saját választása szerint a közüzemi szolgáltatás keretei között, vagy a közüzemi szerzıdés felmondásával szabadon, kereskedelmi szerzıdés keretében elégíti ki. 43. Fogyasztási hely A gázfogyasztó tulajdonában vagy használatában lévı ingatlan, ahol a Fogyasztói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, gázmérıhely vagy Fogyasztói fıcsap van. 13

14 44. Fogyasztó Aki földgázt vagy propán- és butángázt, valamint ezek elegyét vezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol. 45. Fogyasztói berendezés A Fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerő és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. 46. Fogyasztói fıcsap A gázmérınél lévı, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a Fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény. 47. Fogyasztói fıelzáró A telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. 48. Fogyasztói nyomásszabályozó Az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkezı gáz nyomását a Fogyasztóval kötött szerzıdésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. 49. Fogyasztói vezeték A Fogyasztó tulajdonában lévı vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérıtıl - ennek hiányában a Fogyasztói fıcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed. 50. Föld alatti gáztároló Az a besajtoló és kitermelı technológiai létesítménnyel ellátott természetes földtani szerkezet, amely földgáz tárolására alkalmas (a továbbiakban: gáztároló). 51. Földgáz Természetes éghetı gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és mőszaki biztonsági szempontból megfelelı módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a 44. pont szerinti gázfajtákat is. 14

15 52. Földgáz bértárolása Nem belföldi Fogyasztó ellátása érdekében történı tárolás. 53. Földgáz határon keresztüli szállítása A földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépı szállítóvezetéken keresztül. 54. Földgázmennyiségek elszámolása A kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a földgázellátás tényleges forgalmának, valamint a szállító-, az elosztóvezeték és a föld alatti gáztároló igénybevételének az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak szerinti dokumentálása. 55. Földgázipari tevékenység A földgáz vezetéken történı szállítása, elosztása, tárolása, kereskedelme, közüzemi nagykereskedelme, közüzemi szolgáltatása és a rendszerirányítás. 56. Földgázipari vállalkozás Az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont] aki, illetve amely a GET szerint engedélyköteles tevékenységet folytat. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezésére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai létesítésére, az idegen ingatlan használatára és a mőszaki-biztonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekintetében földgázipari vállalkozásnak minısül. 57. Földgáz-kereskedelem Földgáz rendszeres és ellenérték fejében történı, nem saját felhasználási célra történı vásárlása és értékesítése, kivéve a rendszerirányító engedélyes által, a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történı földgázvásárlást és beszerzési áron történı értékesítést, továbbá a Fogyasztó által vásárolt földgáznak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával a fogyasztási hely határán belülre történı értékesítését. 58. Földgázszállítás Földgáznak szállítóvezetéken történı továbbítása. 59. Földgáztárolás Földgáz tárolása földgáztárolóban. 15

16 60. Földgáztermelı Az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták elıállítását üzletszerően végzi. 61. Gázátadó állomás az a létesítmény, amely a szállítóvezetékrıl a gázt átadja, méri és az elosztáshoz szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállítóvezeték alkotórésze. 62. Gázfogyasztó készülék Földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, illetıleg ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. 63. Háztartási Fogyasztó Egy vagy több fogyasztási helyet képezı lakóépület, lakás vagy üdülı használója. 64. Határon keresztüli földgázszállító-vezeték azon földgázszállító-vezeték, amelynek kezdıpontja a Magyar Köztársaság határán kívül, végpontja azon belül, vagy kezdıpontja a Magyar Köztársaság határán belül, végpontja azon kívül van. 65. Integrált földgázipari vállalkozás Vertikálisan és horizontálisan integrált vállalkozás. a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenırzésérıl szóló, január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a szállítás, rendszerirányítás, elosztás, tárolás közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, földgáz közüzemi nagykereskedelem, földgáz közüzemi szolgáltatás és földgáz-kereskedelem közül is legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel. b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelési, illetve a GET szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, illetve más, nem földgázipari tevékenységet is folytat. 66. Kommunális fogyasztás Közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb.) intézmények földgázfelhasználása. 16

17 67. Közüzemi Fogyasztó Az a Fogyasztó, aki közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerzıdés alapján vételez földgázt. 68. Közüzemi nagykereskedelem Olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi nagykereskedı köteles a közüzemi szolgáltatói szerzıdés szerinti földgázellátásra. 69. Közüzemi szolgáltatás Közüzemi szerzıdés alapján a Fogyasztó szerzıdésben rögzített igénye szerint nyújtott gázszolgáltatás. 70. Legkisebb költség Az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. 71. Rendszerfelügyelet Az együttmőködı földgázrendszer hosszú távú kapacitás- és fejlesztéstervezésének, valamint az ellátásbiztonsági tevékenységnek versenysemleges, folyamatos és átlátható összehangolása. 72. Rendszerhasználó Aki a szállító- vagy elosztóhálózatba, illetve tárolóba földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. 73. Rendszerirányítás Az együttmőködı földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítása és a karbantartás koordinálása. 74. Szállítóvezeték Az a csıvezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdıpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépı pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja. 75. Szervezett földgázpiac A földgázkeresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, elıre meghatározott módon, helyen és idıben koncentráló kereskedelmi forma. 17

18 76. Tranzit A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdı- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül van. 77. Üzemi és kereskedelmi szabályzat Az együttmőködı földgázrendszert mőködtetı engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezıen elkészítendı szabályzat. 78. Üzletszabályzat Az engedélyesek által elkészítendı, az engedélyesek és Fogyasztóik közötti jogviszonyt rendezı szabályzat. 79. Biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták Olyan mesterségesen elıállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és mőszaki-biztonsági szempontból megfelelı módon az együttmőködı földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal keverhetık, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban meghatározott minıségi követelményeknek. 80. Egybefüggı telephely A gázfogyasztó (k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévı egybefüggı ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó Fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), gázmérıhely(ek) vagy Fogyasztói fıcsap van. Egy telephely több fogyasztási helyet is tartalmazhat. 81. Telephelyi vezeték Az egybefüggı telephelyen belül lévı Fogyasztók földgázellátását szolgáló telephelyen belüli vezeték. 82. Település Az a belterületi egység, amelynek területén találhatók a helység igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége. A településhez tartozik mindaz a belterületi rész, amely nem tartozik a Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, A Magyar Köztársaság 18

19 Helységnévtára (a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban, sem az adott településnél nevesített egyéb belterülethez, sem a nevesített külterülethez. 83. Településrész A helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. 84. Terület A helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. 85. Szerzıdés nélküli vételezés Földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerzıdés hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerzıdés - külön jogszabály rendelkezésének értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a Fogyasztónak nem felróható okból maradt el. 86. Elıre fizetı mérı Olyan fogyasztást mérı berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének elızetes megfizetéséhez köti a földgázellátást. 19

20 3.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások Az EconGas Hungária Kft., mint földgázkereskedıi és határon keresztüli szállítási engedéllyel rendelkezı gazdasági társaság, a GET 32. (1) alapján jogosult földgázt más földgázkereskedıtıl, földgáztermelıtıl, engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni, illetve a feljogosított Fogyasztó, közüzemi nagykereskedı, más földgázkereskedı, illetve a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges gázmennyiség mértékéig a rendszerirányító részére értékesíteni. Szolgáltatások: Földgáz rövid- és hosszú távú értékesítése nem megszakítható és megszakítható gázszolgáltatás a gázfogyasztás szezonális és rövid távú kiegyenlítése a gaz leszállítása a gázátadóra, fogyasztási helyre a fogyasztás napi nominálása a szerzıdésben meghatározott adatszolgáltatás folyamatos ügyeleti szolgálat üzemzavar, korlátozás eseten szükséges intézkedések szakmai tanácsadás a földgáz-felhasználás optimalizálásához 20

21 3.4 A külsı környezettel való kapcsolat Az ÜKSZ-nek megfelelıen az EconGas Hungária Kft. a következı lehetıségeket biztosítja a vállalattal történı kommunikációra: - informális WEB felület mőködtetése (a tevékenységi körre és a szabályok közzétételére alkalmas tartalommal) - a tevékenység ellátását támogató ügyfélszolgálat és munkaidın kívüli ügyelet biztosítása - folyamatosan mőködı telefon, fax és szolgálat - ügyfélszolgálati nyilvántartás - az ÜKSZ e) pontjában meghatározott berendezések az egységes informatikiai platformhoz történı kapcsolathoz Kapcsolattartás a gázkereskedelem érdekében Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. Hungary Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) A GET 4. alapján a Hivatal feladatai a földgázellátás, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mőködésének felügyelete, továbbá az egyenlı bánásmód követelményének érvényesítése és a hatásos verseny elısegítése. Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1)

22 A GET 5. alapján a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, a területi felügyelıségek a Hivatallal együttmőködve felelıs a GET-ben elıirt fogyasztóvédelmi feladatok elvégzéséért. Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII törvény II-VI. fejezetének hatálya alá tartozó esetekben látja el a felügyeletet. Az EconGas Hungária Kft. az ellátásbiztonság érdekében kapcsolatot tart különösen: országon belüli és külföldi forrás tulajdonosokkal, potenciális beszállítókkal, MOL Földgázszállító Zrt.-vel, más gázipari és energiaellátásban mőködı engedélyesekkel és Fogyasztókkal, szakmai szervezetekkel és intézményekkel, a megbízásából eljáró vállalkozásokkal, valamint Fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel (megkeresés eseten). Az EconGas Hungária Kft. ezenkívül eleget tesz azon jogi kötelezettségeinek, hogy kérésre hivatalos intézményeknek információt szolgáltasson A Fogyasztók részére adott információk Az EconGas Hungária Kft. az EconGas csoport tagjaként köteles a csoport Etikai Kódexét betartani, amely alapján a cég a vele kereskedelmi kapcsolatban álló más cégekkel, Fogyasztókkal, tulajdonosokkal, munkatársakkal szemben: partner 22

23 ıszinte megoldás-orientált objektív tiszteletteljes felelısségtudatos Az EconGas Hungária Kft. honlapján és jelen Üzletszabályzat honlapon való közzétételével tájékoztatja a Fogyasztókat: a kapcsolattartási adatokról (cím, telefonszám, honlap stb.) a cég tevékenységeirıl, szolgáltatásairól és ezek kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásairól, a szerzıdési feltételekrıl, valamint érdekképviseleti szervek kapcsolattartási adatairól. Az EconGas Hungária Kft. tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben a Hivatalhoz fordulhatnak. 23

24 4 EconGas Hungária Kft. Tevékenységei 4.1 Általános biztonsági elıírások Fogyasztók biztonságos ellátása Az EconGas Hungária Kft. az EconGas GmbH 100 %-os leányvállalata. Az EconGas GmbH-nak közvetlen hosszú távú szerzıdései vannak jelentıs földgáztermelıkkel, hozzáféréssel rendelkezik a hazai gáztermeléshez Ausztriában, hozzáférése van hosszú távú tároló kapacitásokhoz, és hosszú távú lekötött kapacitásokkal rendelkezik a fıbb tranzit útvonalakon. Az EconGas Hungária Kft. biztosítja a Fogyasztókkal kötött szerzıdések feltételei szerinti források és teljesítmények rendelkezésre állását, a szerzıdésben rögzített garanciális feltételekkel. Az EconGas Hungária Kft. ezen kívül rendelkezik a GET 10. alapján, a Vhr. 17. meghatározott mértékő pénzügyi biztosítékkal Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Cégünk az ÜKSZ és pontjaiban foglaltak szerint jár el az adatok kezelése során. Az ÜKSZ alapján az üzleti titkok védelme kiterjed a tevékenységébıl adódó üzleti titokká minısített adatok védelmére, másik féltıl vagy felektıl szerzıdés, megállapodás alapján átvett üzleti titkok védelmére, valamint az engedélyesek/hozzáférésre jogosultak a földgázrendszerben betöltött szerepkörébıl adódóan rábízott üzleti titkok védelmére egyaránt. Az együttmőködésben résztvevıknek vállalniuk kell azt, hogy az információkat a saját munkájuk során is bizalmasan kezelik, és gondoskodniuk kell arról, hogy megbízottaik, alkalmazottaik, 24

25 tisztségviselıik bizalmasan kezeljék mindazon adatokat, információkat és dokumentációkat, amelyeket annak tulajdonosa bizalmasnak minısít, továbbá azokat nem adják át harmadik félnek, vagy nem használják fel olyan célra, amely a tulajdonosa érdekének sérelméhez vezetne. A felek közötti adatforgalmi megállapodásokban a bizalmas adatok/üzleti titkok és információk körérıl és cseréjérıl meg kell állapodni. Az EconGas Hungária Kft. nyilatkozatában közölte a Hivatallal, hogy az ÜKSZ-ben foglaltakat tudomásul vette, és az abban foglalt elıírásokat betartja, valamint a cég Etikai Kódexe köti minden munkatársat az érzékeny adatok bizalmas kezelésére. A személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerint járunk el Környezetvédelmi elıírások és az elıírást biztosító rendelkezések A GET 2. alapján cégünk a földgázkereskedelmet az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelmi érdekeknek, továbbá a mőszaki-biztonsági, valamint a minıségbiztosítási elıírásokban meghatározott követelményeknek megfelelıen végzi. A GET 19. (2) alapján a szállítói, elosztói, tárolói engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett rendszert biztonságosan, hatékonyan és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével üzemeltetni. Ezen engedélyesek engedélyük kérelmével a GET, a Vhr. és minden alkalmazandó jogszabály betartására felelısséget vállaltak. 25

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK

A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK A RENDSZERIRÁNYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, A HAZAI SZABÁLYOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPELVEK Készítette: dr Kriston József Budapest, 2001. augusztus 27. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-738/1/08 ÜGYINTÉZİ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállakozások részére nyújtott felelısségbiztosítás Általános szerzıdési feltételek HE-10284/2 1/16 Allianz

Részletesebben

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek

CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Tel./ fax: 312-3610, 302-2467 CASCO Általános gépjármő-biztosítási feltételek Ezen Általános feltételek alapján a Szerzıdı/Biztosított által megfizetett biztosítási díj ellenében

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató

Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató Lendület Balesetbiztosítás Általános és Különös Szerzıdési Feltételek és Ügyféltájékoztató FONTOS INFORMÁCIÓK Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával és örömünkre szolgál, hogy

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2014. január 01. Verzió: 2014/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben