EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata"

Átírás

1 EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata

2 Budapest, április 25. 2

3 1 Tartalomjegyzék 2 A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre Fogalmi meghatározások A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások A külsı környezettel való kapcsolat Kapcsolattartás a gázkereskedelem érdekében A Fogyasztók részére adott információk ECONGAS HUNGÁRIA KFT. TEVÉKENYSÉGEI Általános biztonsági elıírások Fogyasztók biztonságos ellátása Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Környezetvédelmi elıírások és az elıírást biztosító rendelkezések Szolgáltatás minıségi követelményei A földgáz-kereskedelem minıségi jellemzıi A forgalmazott gáz minıségi elıírásai A gázminıség ellenırzésének eljárásrendje A Fogyasztói igény kielégítésének módjai és részletes szabályai Az igénybejelentı részére történı tájékoztatás rendje és szabályai Az igénylıtıl kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja A Fogyasztónál történt változás eseten alkalmazott eljárás A szerzıdési feltételek a szerzıdésekhez Általános szerzıdéses feltételek Egyedi feltételek kezelése Az üzemzavar, korlátozás és szüneteltetés eseten alkalmazandó szabályok

4 4.4.4 A szerzıdı partnerrel szemben támasztott követelmények Mennyiségi elszámolási és fizetési elıírások Az elszámolás alapja, idıszaka és rendje A mérés és az elszámolás során alkalmazott számítások részletezése A számlázás és a számlakifogasolások intézésének rendje Szerzıdésszegésre vonatkozó szabályok: A szerzıdésszegés esetei Szankciók és következmények A szerzıdéses állapot helyreállítása A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók A panaszok kezelésének rendje MELLÉKLETEK A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ELÉRHETİSÉGE ELSZÁMOLÁS SORÁN ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS, PARAMÉTEREK SZERZİDÉSEK ÁLTALÁNOS TARTALMI ELEMEI ELJÁRÁSREND A SZERZİDÉSSZEGÉS ÉS SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS ESETÉN.41 6 AZ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK FELSOROLÁSA ETIKAI KÓDEX

5 2 A társaság bemutatása A cég elnevezése EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. A cég rövidített elnevezése EconGas Hungária Kft. A cég idegennyelvő elnevezése EconGas Hungária Natural Gas Trading Ltd. EconGas Hungaria Ltd. A cég székhelye, levelezési címe 1072 Budapest, Rákóczi út 42. Emke. Épület 3. em. A cég képviselıi Michael Peisser, ügyvezetı Mario Puleo, ügyvezetı Cégjegyzékszám Adószám Bankszámlaszám Raiffeisenbank Zrt, Budapest, A társaság határozatlan idıtartamra alakult. A társaság üzleti éve április elsı napjával kezdıdik és március utolsó napjával végzıdik. 5

6 3 Általános rész Az EconGas Hungária Kft. az EconGas GmbH 100 %-os leányvállalata. Az EconGas GmbH az OMV, egy Ausztriában bejegyzett nemzetközi olaj- és gáztermelı cég (50 %) és öt ausztriai regionális elosztó cég (50 %) közös vállalkozása. Teljes körő földgázszállítási szolgáltatást nyújt elosztók és üzleti Fogyasztók részére. A kínált szolgáltatások a nemzetközi piacon történı beszerzéstıl a végfogyasztóknak történı gázszállításig terjednek. Az EconGas GmbH-nak közvetlen hosszútávú szerzıdései vannak jelentıs földgáztermelıkkel, hozzáféréssel rendelkezik a hazai gáztermeléshez Ausztriában, hozzáférése van hosszútávú tároló kapacitásokhoz, és hosszútávú lekötött kapacitásokkal rendelkezik a fıbb tranzit útvonalakon. Az EconGas GmbH leányvállalattal rendelkezik Németországban (EconGas Deutschland GmbH) valamint Olaszországban (EconGas Italia Srl.), mindkettı a Fogyasztókat látja el földgázzal. 3.1 Az Üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre Az EconGas Hungária Kft. a évi XLII a földgázellátásról szóló törvény (továbbiakban: GET) és a 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), valamint ezek módosításainak és egyéb hatályos jogszabályok elıírasainak megfelelıen készítette el Üzletszabályzatát. Ezen Üzletszabályzat a GET és a Vhr. értelmezı rendelkezése szerint a Fogyasztó illetve engedélyesek és az EconGas Hungária Kft. közötti jogviszonyt rendezı szabályzat és kiemelten tartalmazza az EconGas Hungária Kft. tevékenységeit, szolgáltatásait, illetve ezek kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásait, szerzıdési feltételeit. Az EconGas Hungária Kft. kijelenti, hogy minden, jelen Üzletszabályzat által nem meghatározott illetve nem említett feltételt, melyek a Fogyasztó és az EconGas Hungária Kft. kötött szerzıdés szempontjából fontosak, a Fogyasztóval kötött szerzıdés tartalmazza. 6

7 Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jóváhagyásával egyidejőleg lép hatályba és visszavonásáig érvényes. A hatályba lépett Üzletszabályzat a hatályba lépése elıtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazandó. Az Üzletszabályzat módosításra kerül, ha azt a GET, más releváns jogszabályok illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (továbbiakban: ÜKSZ) változása megköveteli, továbbá ha azt az EconGas Hungária Kft.-nél bekövetkezett változások szükségessé teszik. 7

8 3.2 Fogalmi meghatározások 1. Betáplálási pont a tároló rendszeren A földgáztároló azon pontja, amelyen keresztül a földgáz hazai termelésbıl / szállítórendszerbıl / az elosztó rendszerbıl a földgáztárolóba kerül, és ahol a földgáztárolási engedélyes a földgázt tárolásra átveszi. 2 Betáplálási pont a szállítórendszeren A földgázszállító vezetéknek azon hazai (hazai termelés, illetve tároló rendszer kitárolási idıszakban) vagy import pontjai, amelyeken keresztül a földgáz szállítórendszerbe kerül, és a földgázszállítási engedélyes a földgázt szállításra átveszi. 3 Betáplálási pont az elosztó rendszeren A földgázelosztó vezetéknek az a pontja, amelyen keresztül a földgáz a földgázelosztó rendszerbe kerül, és ahol a földgázelosztási engedélyes a földgázt elosztásra átveszi. Egymáshoz kapcsolódó és két földgázelosztási engedélyes által üzemeltetett elosztóhálózat betáplálási pontja a földgázelosztási engedélyesek által meghatározott átadás-átvételi pont. 4 Elosztási szerzıdés Egy földgázelosztási engedélyes és egy kapacitásigénylı közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgázelosztási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerzıdésben meghatározott elosztó hálózati kapacitás és elosztói rendszerszintő szolgáltatások folyamatos biztosítását a kapacitás igénylı részére meghatározott idıtartamon keresztül. 5 Fel-és leterhelés sebessége A földalatti gáztároló ki- és betárolási ciklusa közben, továbbá a szállítórendszer betáplálási pontjain a forrásokra vonatkoztatott, egységnyi idı alatt elérhetı maximális terhelésváltozás mértékegysége: m3/óra/óra. 6 Forráshiány A földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttmőködı földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. 8

9 7 Földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes Az a földgázszállítási engedélyes, aki a Magyar Energia Hivatal által kiadott kizárólagos rendszerirányítási engedéllyel rendelkezik. 8 Földgázszállítási szerzıdés A földgázszállítási engedélyes és egy kapacitásigénylı közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgázszállítási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a szerzıdésben meghatározott szállító hálózati kapacitás folyamatos biztosítását a kapacitás igénylı részére meghatározott idıtartamon keresztül. 9 Gázhét Az adott hét hétfın reggel 06:00-tól a következı hét hétfın reggel 06:00-ig tartó idıszak. 10 Gázhónap Az adott naptári hónap 1-jén reggel 06:00-tól a következı naptári hónap 1-jén reggel 06:00-ig tartó idıszak. 11 Gáznap Hazai betáplálási pontokon az adott nap reggel 06:00-tól a következı nap reggel 06:00-ig tartó idıszak. (A GTE ajánlásával egyezıen)* 12 Gáztechnikai m3 Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hımérsékleten és Pa nyomáson 1 köbméter (m3) térfogatot foglal el. 13 Határon keresztüli betáplálási pont a szállítórendszeren (import betáplálási pont) Olyan csatlakozási pont, amelyen a Magyar Köztársaság határán keresztüli szállítás megvalósul. 14 Kapacitásigénylı Valamely rendszerüzemeltetı engedélyeshez kapacitásigénylést benyújtó hozzáférésre jogosult 9

10 15 Kiadási pont a szállítórendszeren Az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázszállítási engedélyes fizikailag a Fogyasztóknak, ill. megbízottjuknak vagy a földgázelosztási engedélyesnek vagy a földgáztárolási engedélyesnek átadja. 16 Kiadási pont a tárolórendszeren Az a hálózati pont, amelyen keresztül a földgáztárolási engedélyes a tárolt földgázt kitárolja, és fizikailag átadja a földgázszállítási engedélyesnek, vagy a Fogyasztónak, ill. megbízottjának. 17 Kiadási pont az elosztórendszeren Az a hálózati pont, amelyen a földgázt a földgázelosztási engedélyes fizikailag átadja a Fogyasztónak, ill. megbízottjának, vagy más csatlakozó földgázelosztási engedélyesnek. 18 Kiegyenlítı földgáz Adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak betáplálása és vételezése közötti különbség kiegyenlítésére opciós forrásból és a rendszerirányítási gázból felhasznált földgáz mennyiség. 19 Kiegyensúlyozási pótdíj A földgázszállító rendszeren értelmezett, a tolerancia sávot meghaladó forrás-fogyasztás eltérés esetén a hozzáférésre jogosult által a földgázszállítási és rendszerirányítási engedélyes számára fizetendı pótdíj. Az egyensúlyi eltérés a teljes betáplálás, és a teljes vételezés összehasonlításával állapítható meg. 20 Korlátozás Intézkedéssorozat a fogyasztás csökkentésére, melynek célja az együttmőködı földgázrendszer forrás-fogyasztás egyensúlyának helyreállítása. Az idıszakos és a kiegyenlítı Fogyasztó fogyasztásának megszakítása nem minısül korlátozásnak. 21 Névleges kapacitás A geometriai és hidraulikai jellemzıkbıl számított, idıegység alatti maximális közegáram, amely az adott ponton a rendszer engedélyezett nyomásszintjén adott hımérsékleten elszállítható. 10

11 22 Nominálási eltérési díj Az adott gáznapra vonatkozó utolsó érvényes, jóváhagyott nominálásban szereplı mennyiség adott %-át meghaladó eltérés esetén fizetendı díj. 23 OMH Országos Mérésügyi Hivatal 24 OMSZ Országos Meteorológiai Szolgálat 25 Opciós forrás és opciós gáz A hozzáférésre jogosultak által gáznapon a szállítórendszeri betáplálási pontokon pozitív opció esetén a nominálásukon felül, de maximum a kapacitás lekötésük erejéig, negatív opció esetén a nominálásuk erejéig felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszer egyensúly megtartása érdekében igénybe vehetı forrásváltoztatási lehetıség, illetve gázmennyiség. 26 Rendszeregyensúly A földgázszállító, illetve elosztó rendszer olyan állapota, amelyben a napi szintő forrásfogyasztás mennyiségek megegyeznek. 27 Rendszerirányítási gáz Adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak betáplálása és vételezése közötti különbség kiegyenlítése és a rendszeregyensúly fenntartása érdekében felhasznált rendszerirányítói saját gázkészlet. 28 Rendszerüzemeltetı engedélyes Az együttmőködı földgázrendszerhez tartozó egyes rendszerek üzemeltetését végzı engedélyesek (földgázszállítási, földgáztárolási vagy, földgázelosztási engedélyesek). 29 Rezervoár Földgáz tárolására használt földtani szerkezet. 11

12 30 Tárkiolvasás A gáztechnológiai rendszeren, illetve Fogyasztónál telepített (hiteles, vizsgált) gázmennyiség mérı rendszer számítómővének belsı memóriájából (tár terület) történı, különbözı mérési idıszakokra (óra, nap, hónap) vonatkozó adatok elektronikus kimásolása (kiolvasása), vizuálisan (megjelenítı felületen-display), vagy szoftveresen (szabványos csatlakozó felületen). 31. Tárolási szerzıdés A földgáztárolási engedélyes és egy hozzáférésre jogosult közötti olyan szerzıdés, amelyben a földgáztárolási engedélyes díjfizetés ellenében vállalja a betárolási és kitárolási és mobil kapacitás és tárolói szolgáltatások biztosítását. 32. Újranominálás A nominálás módosítása. 33. Üzemzavar Az összekapcsolt földgázszállító, gáztároló, elosztói és gáztermelı rendszer tervszerő (normál) üzemállapotától való mindennemő, meghatározott mértéket meghaladó eltérés. 34. Vásárolt (rendelkezésre álló) kapacitás az elosztórendszer kiadási pontján A hozzáférésre jogosult azon kapacitásigénye, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájárulással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb más módon szerzett meg. 35. Szerzıdött kapacitás az elosztórendszer kiadási pontján A hozzáférésre jogosult és az elosztói rendszer üzemeltetıje közötti hatályos elosztási szerzıdésben lekötött kapacitás. 36. Célvezeték A földgáztermelıhöz, a föld alatti gáztárolóhoz, vagy a szállító-, illetve elosztóvezetékhez csatlakozó gázvezeték, amely a nem közüzemi szerzıdés alapján vételezı feljogosított Fogyasztó egy fogyasztási helyének ellátására szolgál. 12

13 37. Csatlakozóvezeték A fogyasztási hely telekhatárától a gázmérı fıcsapjáig vagy - gázmérı hiányában - a Fogyasztói fıcsapig terjedı vezeték. 38. Együttmőködı földgázrendszer Az összekapcsolt szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló. 39. Elosztás Földgáznak elosztóvezetéken történı továbbítása a Fogyasztóhoz. 40. Elosztóvezeték Az a csıvezeték a hozzá tartozó nyomásszabályozó berendezésekkel, amelyen keresztül a földgázt a propán- és butángázt, valamint ezek elegyét a Fogyasztókhoz továbbítják, amelynek kezdıpontja a gázátadó állomások vagy a propán-butángáz tárolótelep kilépı pontja, végpontja a fogyasztási hely telekhatára, ideértve az ország határán kívül esı fogyasztási hely esetén a csıvezeték Magyar Köztársaság területén lévı szakaszát is. Az elosztó vezeték alkotórészének minısülnek az elosztóvezeték üzemeltetését, irányítását, ellenırzését szolgáló létesítmények és berendezések (távfelügyeleti, hírközlési, korrózióvédelem), a távadat-átvitelt biztosító szolgáltatás hozzáférési pontjáig. Az engedélyes tulajdonában lévı távadat-átviteli eszközök az elosztó vezeték tartozékai. 41. Elszámolási mérés Az üzemi és kereskedelmi szabályzat szerint kialakított, a földgázforgalom hiteles mérésére szolgáló, a szállítói, tárolói, illetve az elosztói engedélyes felügyelete alatt mőködı rendszer. 42. Feljogosított Fogyasztó Az a Fogyasztó, aki földgázigényét a saját választása szerint a közüzemi szolgáltatás keretei között, vagy a közüzemi szerzıdés felmondásával szabadon, kereskedelmi szerzıdés keretében elégíti ki. 43. Fogyasztási hely A gázfogyasztó tulajdonában vagy használatában lévı ingatlan, ahol a Fogyasztói berendezés, továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályzó, gázmérıhely vagy Fogyasztói fıcsap van. 13

14 44. Fogyasztó Aki földgázt vagy propán- és butángázt, valamint ezek elegyét vezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol. 45. Fogyasztói berendezés A Fogyasztói vezeték és a gázfogyasztó készülék, illetve gázfelhasználó technológiák, valamint azok rendeltetésszerő és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. 46. Fogyasztói fıcsap A gázmérınél lévı, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a Fogyasztói vezeték közé beépített elzáró szerelvény. 47. Fogyasztói fıelzáró A telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka. 48. Fogyasztói nyomásszabályozó Az a készülék, amely az elosztóvezetéken érkezı gáz nyomását a Fogyasztóval kötött szerzıdésben vagy szabványban meghatározott mértékre csökkenti és közel állandó értéken tartja. 49. Fogyasztói vezeték A Fogyasztó tulajdonában lévı vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérıtıl - ennek hiányában a Fogyasztói fıcsaptól - a gázfogyasztó készülékig terjed. 50. Föld alatti gáztároló Az a besajtoló és kitermelı technológiai létesítménnyel ellátott természetes földtani szerkezet, amely földgáz tárolására alkalmas (a továbbiakban: gáztároló). 51. Földgáz Természetes éghetı gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra a GET szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és mőszaki biztonsági szempontból megfelelı módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a 44. pont szerinti gázfajtákat is. 14

15 52. Földgáz bértárolása Nem belföldi Fogyasztó ellátása érdekében történı tárolás. 53. Földgáz határon keresztüli szállítása A földgáz behozatala és/vagy kivitele Magyarország határát átlépı szállítóvezetéken keresztül. 54. Földgázmennyiségek elszámolása A kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a földgázellátás tényleges forgalmának, valamint a szállító-, az elosztóvezeték és a föld alatti gáztároló igénybevételének az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglaltak szerinti dokumentálása. 55. Földgázipari tevékenység A földgáz vezetéken történı szállítása, elosztása, tárolása, kereskedelme, közüzemi nagykereskedelme, közüzemi szolgáltatása és a rendszerirányítás. 56. Földgázipari vállalkozás Az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont] aki, illetve amely a GET szerint engedélyköteles tevékenységet folytat. A vezetékes propán-, butángáz szolgáltató a tevékenység engedélyezésére és végzésére, a gázelosztó-vezeték és tartozékai létesítésére, az idegen ingatlan használatára és a mőszaki-biztonsági felügyeletre vonatkozó rendelkezések tekintetében földgázipari vállalkozásnak minısül. 57. Földgáz-kereskedelem Földgáz rendszeres és ellenérték fejében történı, nem saját felhasználási célra történı vásárlása és értékesítése, kivéve a rendszerirányító engedélyes által, a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történı földgázvásárlást és beszerzési áron történı értékesítést, továbbá a Fogyasztó által vásárolt földgáznak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával a fogyasztási hely határán belülre történı értékesítését. 58. Földgázszállítás Földgáznak szállítóvezetéken történı továbbítása. 59. Földgáztárolás Földgáz tárolása földgáztárolóban. 15

16 60. Földgáztermelı Az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták elıállítását üzletszerően végzi. 61. Gázátadó állomás az a létesítmény, amely a szállítóvezetékrıl a gázt átadja, méri és az elosztáshoz szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállítóvezeték alkotórésze. 62. Gázfogyasztó készülék Földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal, illetıleg ezek elegyeivel üzemeltetett készülék. 63. Háztartási Fogyasztó Egy vagy több fogyasztási helyet képezı lakóépület, lakás vagy üdülı használója. 64. Határon keresztüli földgázszállító-vezeték azon földgázszállító-vezeték, amelynek kezdıpontja a Magyar Köztársaság határán kívül, végpontja azon belül, vagy kezdıpontja a Magyar Köztársaság határán belül, végpontja azon kívül van. 65. Integrált földgázipari vállalkozás Vertikálisan és horizontálisan integrált vállalkozás. a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenırzésérıl szóló, január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a szállítás, rendszerirányítás, elosztás, tárolás közül legalább az egyik tevékenységre, és a földgáztermelés, földgáz közüzemi nagykereskedelem, földgáz közüzemi szolgáltatás és földgáz-kereskedelem közül is legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel. b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelési, illetve a GET szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel, illetve más, nem földgázipari tevékenységet is folytat. 66. Kommunális fogyasztás Közcélokat szolgáló (oktatási, egészségügyi, közszolgáltatási, államigazgatási, önkormányzati stb.) intézmények földgázfelhasználása. 16

17 67. Közüzemi Fogyasztó Az a Fogyasztó, aki közüzemi szolgáltatótól, közüzemi szerzıdés alapján vételez földgázt. 68. Közüzemi nagykereskedelem Olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi nagykereskedı köteles a közüzemi szolgáltatói szerzıdés szerinti földgázellátásra. 69. Közüzemi szolgáltatás Közüzemi szerzıdés alapján a Fogyasztó szerzıdésben rögzített igénye szerint nyújtott gázszolgáltatás. 70. Legkisebb költség Az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és indokoltan felmerült ráfordítás. 71. Rendszerfelügyelet Az együttmőködı földgázrendszer hosszú távú kapacitás- és fejlesztéstervezésének, valamint az ellátásbiztonsági tevékenységnek versenysemleges, folyamatos és átlátható összehangolása. 72. Rendszerhasználó Aki a szállító- vagy elosztóhálózatba, illetve tárolóba földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez. 73. Rendszerirányítás Az együttmőködı földgázrendszer üzemvitelének, egyensúlyának versenysemleges, folyamatos és átlátható biztosítása és a karbantartás koordinálása. 74. Szállítóvezeték Az a csıvezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdıpontja az országhatár, a termelés betáplálási pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások kilépı pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja. 75. Szervezett földgázpiac A földgázkeresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, elıre meghatározott módon, helyen és idıben koncentráló kereskedelmi forma. 17

18 76. Tranzit A szállítóvezeték-hálózaton végzett földgázszállítás, amely az Európai Gazdasági Térség legalább egy tagállamának határát átlépi, és kezdı- vagy végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül van. 77. Üzemi és kereskedelmi szabályzat Az együttmőködı földgázrendszert mőködtetı engedélyesek és rendszerhasználók viszonyát szabályozó, az engedélyesek által kötelezıen elkészítendı szabályzat. 78. Üzletszabályzat Az engedélyesek által elkészítendı, az engedélyesek és Fogyasztóik közötti jogviszonyt rendezı szabályzat. 79. Biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták Olyan mesterségesen elıállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és mőszaki-biztonsági szempontból megfelelı módon az együttmőködı földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal keverhetık, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban meghatározott minıségi követelményeknek. 80. Egybefüggı telephely A gázfogyasztó (k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévı egybefüggı ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó Fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), gázmérıhely(ek) vagy Fogyasztói fıcsap van. Egy telephely több fogyasztási helyet is tartalmazhat. 81. Telephelyi vezeték Az egybefüggı telephelyen belül lévı Fogyasztók földgázellátását szolgáló telephelyen belüli vezeték. 82. Település Az a belterületi egység, amelynek területén találhatók a helység igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége. A településhez tartozik mindaz a belterületi rész, amely nem tartozik a Központi Statisztikai Hivatal által évente kiadott, A Magyar Köztársaság 18

19 Helységnévtára (a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban, sem az adott településnél nevesített egyéb belterülethez, sem a nevesített külterülethez. 83. Településrész A helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület. 84. Terület A helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet. 85. Szerzıdés nélküli vételezés Földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerzıdés hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerzıdés - külön jogszabály rendelkezésének értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a Fogyasztónak nem felróható okból maradt el. 86. Elıre fizetı mérı Olyan fogyasztást mérı berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének elızetes megfizetéséhez köti a földgázellátást. 19

20 3.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások Az EconGas Hungária Kft., mint földgázkereskedıi és határon keresztüli szállítási engedéllyel rendelkezı gazdasági társaság, a GET 32. (1) alapján jogosult földgázt más földgázkereskedıtıl, földgáztermelıtıl, engedély birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni, illetve a feljogosított Fogyasztó, közüzemi nagykereskedı, más földgázkereskedı, illetve a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges gázmennyiség mértékéig a rendszerirányító részére értékesíteni. Szolgáltatások: Földgáz rövid- és hosszú távú értékesítése nem megszakítható és megszakítható gázszolgáltatás a gázfogyasztás szezonális és rövid távú kiegyenlítése a gaz leszállítása a gázátadóra, fogyasztási helyre a fogyasztás napi nominálása a szerzıdésben meghatározott adatszolgáltatás folyamatos ügyeleti szolgálat üzemzavar, korlátozás eseten szükséges intézkedések szakmai tanácsadás a földgáz-felhasználás optimalizálásához 20

21 3.4 A külsı környezettel való kapcsolat Az ÜKSZ-nek megfelelıen az EconGas Hungária Kft. a következı lehetıségeket biztosítja a vállalattal történı kommunikációra: - informális WEB felület mőködtetése (a tevékenységi körre és a szabályok közzétételére alkalmas tartalommal) - a tevékenység ellátását támogató ügyfélszolgálat és munkaidın kívüli ügyelet biztosítása - folyamatosan mőködı telefon, fax és szolgálat - ügyfélszolgálati nyilvántartás - az ÜKSZ e) pontjában meghatározott berendezések az egységes informatikiai platformhoz történı kapcsolathoz Kapcsolattartás a gázkereskedelem érdekében Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. Hungary Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) A GET 4. alapján a Hivatal feladatai a földgázellátás, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mőködésének felügyelete, továbbá az egyenlı bánásmód követelményének érvényesítése és a hatásos verseny elısegítése. Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség 1088 Budapest, József krt. 6. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1)

22 A GET 5. alapján a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, a területi felügyelıségek a Hivatallal együttmőködve felelıs a GET-ben elıirt fogyasztóvédelmi feladatok elvégzéséért. Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5 Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII törvény II-VI. fejezetének hatálya alá tartozó esetekben látja el a felügyeletet. Az EconGas Hungária Kft. az ellátásbiztonság érdekében kapcsolatot tart különösen: országon belüli és külföldi forrás tulajdonosokkal, potenciális beszállítókkal, MOL Földgázszállító Zrt.-vel, más gázipari és energiaellátásban mőködı engedélyesekkel és Fogyasztókkal, szakmai szervezetekkel és intézményekkel, a megbízásából eljáró vállalkozásokkal, valamint Fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel (megkeresés eseten). Az EconGas Hungária Kft. ezenkívül eleget tesz azon jogi kötelezettségeinek, hogy kérésre hivatalos intézményeknek információt szolgáltasson A Fogyasztók részére adott információk Az EconGas Hungária Kft. az EconGas csoport tagjaként köteles a csoport Etikai Kódexét betartani, amely alapján a cég a vele kereskedelmi kapcsolatban álló más cégekkel, Fogyasztókkal, tulajdonosokkal, munkatársakkal szemben: partner 22

23 ıszinte megoldás-orientált objektív tiszteletteljes felelısségtudatos Az EconGas Hungária Kft. honlapján és jelen Üzletszabályzat honlapon való közzétételével tájékoztatja a Fogyasztókat: a kapcsolattartási adatokról (cím, telefonszám, honlap stb.) a cég tevékenységeirıl, szolgáltatásairól és ezek kereskedelmi, elszámolási és fizetési elıírásairól, a szerzıdési feltételekrıl, valamint érdekképviseleti szervek kapcsolattartási adatairól. Az EconGas Hungária Kft. tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a panaszokkal kapcsolatos vitás ügyekben a Hivatalhoz fordulhatnak. 23

24 4 EconGas Hungária Kft. Tevékenységei 4.1 Általános biztonsági elıírások Fogyasztók biztonságos ellátása Az EconGas Hungária Kft. az EconGas GmbH 100 %-os leányvállalata. Az EconGas GmbH-nak közvetlen hosszú távú szerzıdései vannak jelentıs földgáztermelıkkel, hozzáféréssel rendelkezik a hazai gáztermeléshez Ausztriában, hozzáférése van hosszú távú tároló kapacitásokhoz, és hosszú távú lekötött kapacitásokkal rendelkezik a fıbb tranzit útvonalakon. Az EconGas Hungária Kft. biztosítja a Fogyasztókkal kötött szerzıdések feltételei szerinti források és teljesítmények rendelkezésre állását, a szerzıdésben rögzített garanciális feltételekkel. Az EconGas Hungária Kft. ezen kívül rendelkezik a GET 10. alapján, a Vhr. 17. meghatározott mértékő pénzügyi biztosítékkal Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok Cégünk az ÜKSZ és pontjaiban foglaltak szerint jár el az adatok kezelése során. Az ÜKSZ alapján az üzleti titkok védelme kiterjed a tevékenységébıl adódó üzleti titokká minısített adatok védelmére, másik féltıl vagy felektıl szerzıdés, megállapodás alapján átvett üzleti titkok védelmére, valamint az engedélyesek/hozzáférésre jogosultak a földgázrendszerben betöltött szerepkörébıl adódóan rábízott üzleti titkok védelmére egyaránt. Az együttmőködésben résztvevıknek vállalniuk kell azt, hogy az információkat a saját munkájuk során is bizalmasan kezelik, és gondoskodniuk kell arról, hogy megbízottaik, alkalmazottaik, 24

25 tisztségviselıik bizalmasan kezeljék mindazon adatokat, információkat és dokumentációkat, amelyeket annak tulajdonosa bizalmasnak minısít, továbbá azokat nem adják át harmadik félnek, vagy nem használják fel olyan célra, amely a tulajdonosa érdekének sérelméhez vezetne. A felek közötti adatforgalmi megállapodásokban a bizalmas adatok/üzleti titkok és információk körérıl és cseréjérıl meg kell állapodni. Az EconGas Hungária Kft. nyilatkozatában közölte a Hivatallal, hogy az ÜKSZ-ben foglaltakat tudomásul vette, és az abban foglalt elıírásokat betartja, valamint a cég Etikai Kódexe köti minden munkatársat az érzékeny adatok bizalmas kezelésére. A személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény szerint járunk el Környezetvédelmi elıírások és az elıírást biztosító rendelkezések A GET 2. alapján cégünk a földgázkereskedelmet az élet, az egészség, a környezet és a természet védelmének, a fogyasztóvédelmi érdekeknek, továbbá a mőszaki-biztonsági, valamint a minıségbiztosítási elıírásokban meghatározott követelményeknek megfelelıen végzi. A GET 19. (2) alapján a szállítói, elosztói, tárolói engedélyesek kötelesek az általuk üzemeltetett rendszert biztonságosan, hatékonyan és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével üzemeltetni. Ezen engedélyesek engedélyük kérelmével a GET, a Vhr. és minden alkalmazandó jogszabály betartására felelısséget vállaltak. 25

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyőlés a hatékonyan mőködı földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlıdés érdekében

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújváros, 2012. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK,

Részletesebben

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2009. 1/76 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. RENDELKEZİ

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2009. ÁPRILIS A Magyar Energia Hivatal 432/2009. számú határozatával annak mellékleteként jóváhagyva

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK

GÁZPIAC LIBERALIZÁCIÓ SZABÁLYOZÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, LEHETİSÉGEK Bogya Zoltán szakmai tanácsadó Magyar Energia Hivatal Gázengedélyezési és Felügyeleti Osztály bogyaz@eh.gov.hu Az önellátó energiagazdálkodás feladat vagy lehetıség? Önkormányzati konferencia Német - Magyar

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Elsı Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. november 24, Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. június 25., szerda 73. szám Ára: 1400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2003: XLII. tv. A földgázellátásról.......................................

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA TERVEZET KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. FEBRUÁR A MEH 752/2009. számú határozata által elıírt 5. munkanapos módosításokat tartalmazó

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER IDEIGLENES ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Kiadja: MAGYAR ENERGIA HIVATAL 2004. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA... 6 1.2. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez

Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez Általános szerzıdési feltételek általános közüzemi szerzıdéshez I - A szerzıdés tárgya, hatálya 1. A szerzıdés tárgya a jelen szerzıdésben megnevezett Fogyasztó földgázzal való ellátása a szerzıdésben

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3600 Ózd, Gyár út 1. FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009.09.20.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3600 Ózd, Gyár út 1. FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009.09.20. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3600 Ózd, Gyár út 1. FÖLDGÁZ ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009.09.20. 1 Az OERG KFT. Földgáz Elosztói Üzletszabályzata E-ÜSZ 2009.09.20. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Dunaújváros, 2009. október Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rész...4 1.1 Üzletszabályzat

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF)

CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) CSATLAKOZÁS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI (CSPF) 1. Csatlakozási díj fizetésének általános elvei A leendő felhasználó az elosztóvezetékhez történő csatlakozásért, a már csatlakozott felhasználó a kapacitásnöveléséért,

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyőlés a hatékonyan mőködı földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlıdés érdekében

Részletesebben

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Ózd, 2015. április 30. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGŐ KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ

Részletesebben

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus

PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. augusztus PPD Hungária Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ...5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...5

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújváros, 2012. február 24. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK,

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. április Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról módosítva 2011.07.01-én a 2011. évi XXIX. törvény alapján 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása,

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus

Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2013. augusztus Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2013. augusztus Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele...

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 1 Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik.

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános feltételeket az UPCRUO fejezetei ismertetik. HÁLÓZATI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a UPC MAGYARORSZÁG KFT. Székhelye: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36. Cégjegyzékszáma: 01-09-366290 Adószám: 10987278-2-44 (a továbbiakban: UPC ), valamint másrészrıl

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7.

Tajti Péter. ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató. Visegrád, 2010. április 7. Új alapokon az Üzemi Kereskedelmi Szabályzat Tajti Péter ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Égáz-Dégáz Földgázelosztó általános vezérigazgató Visegrád, 2010. április 7. Változás oka 2008

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel.

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Mellékletekkel. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 6205/2015.

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja

2008. évi XL. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet. A törvény célja 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a hatékonyan működő földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlődés érdekében

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2010. MÁJUS 18. A MEH 752/2009. számú határozata által előírt 5. munkanapos és 30 napos módosításokat, valamint

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

2005. évi LXIII. törvény. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról 2005. évi LXIII. törvény a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Az Országgyűlés a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról a következő törvényt alkotja: 1.

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatüzletszabályzat 1 Stílusdefiníció: Címsor 1: Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa: I, II, III, + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás:

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról Kivonat Lezárva 2014. június 28. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 2. (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed a) a földgáz vezetéken

Részletesebben

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújváros, augusztus

ISD POWER Kft. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Dunaújváros, augusztus FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Dunaújváros, 2009. augusztus . TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS...4 1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 1.2 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK... 5 1.3 A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT

Részletesebben

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I.

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. I. 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról

T/15819. számú. törvényjavaslat. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/15819. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról Előadó: dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter Budapest, 2005. április

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15.

Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete február 15. Magyarországi szabad földgázpiac jelenlegi helyzete 2005. február 15. Szabadpiac áttekintése Keretek: GET, VHR-ek, IÜKSZ Kilépés dátumai Nominálás Pótdíj Kilépés feltételei Szabadpiaci ellátás Import Rendszerhasználati

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata

Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Global NRG Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2009. május 11. Budapest, 2009.05.11. Készítette: Global NRG Zrt. oldalszám: 2/76 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi

Részletesebben

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft.

EconGas Hungária Földgázkereskedelmi Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata Budapest, 2012 június 2013 évi adatváltozások feltűntetésével 1/29 Tartalom 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

módosító javaslatokat Indokolás

módosító javaslatokat Indokolás O~yűlés Hivatala l~nyszám ; T { ~ ~ J b 1 ~ 1 Érkezet: 2005 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ MSZP módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés Elnökének Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15.

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 2012 2012. 02. 15. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre,

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT ISD POWER KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és Függelékekkel Dunaújváros, 2015. november 27. Tartalomjegyzék 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/116 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-4120/1/2007 ÜGYINTÉZİ: BAKONYI ATTILA TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7785 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1- 459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; bakonyia@eh.gov.hu

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés nélkül, vezeték építés esetén) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21.

PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2014. november 21. PANNONENERGIA-SERVICE KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2014. november 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele, fogalom meghatározások,

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÁLYZATI BIZOTTSÁG 2012. NOVEMBER 30. HATÁLYBALÉPÉS: 2012. DECEMBER 22. 2012. november 30. 2/238 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2011. január 31. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS

Részletesebben

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet

91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet 91/2007. (XI. 20.) GKM rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól A villamos energiáról

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben