Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP) Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP) Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP) Szervezeti és Működési Szabályzat Preambulum Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által támogatott 2 éves projekt. Ezen időszak alatt az IMNTP tevékenységét az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (MFA) belső önelszámoló alegységeként, az NKTH által biztosított támogatási forrásból folytatja. Az IMNTP ügyrendje 1. Az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP) az NKTH felé november 19-én benyújtott és március 19-én elfogadott IMNTP_07 jelű pályázatának támogatásával jött létre. A Platform a tevékenységét az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet belső önelszámoló alegységeként folytatja. 2. Az IMNTP székhelye: 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós u Az IMNTP profilja Az IMNTP feladata hogy az alábbi multidiszciplináris szak- területeken koordinálja Magyarországon egy hosszú távú stratégia és megvalósíthatósági terv megalkotását és képviseletét. Ezek a szakterületek a mikro- és nanoelektronika o mikro- és nanotechnológiai eszközök (MEMS/NEMS) o integrált érzékelők és beavatkozók (optikai, kémiai, biológiai, mechanikai) o mikro- és nanotechnológiai megmunkálás o bioérzékelők, fotonikus eszközök, mikrofluidika fotovoltaikus rendszerek o kristályos napelemek o vékonyréteg napelem-technológia o nanokompozit fotokonverziós eszközök o napelem gyártástechnológia és méréstechnika. Az IMNTP kezdeményezés tehát jobbára az európai ENIAC és PV platformok által lefedett szakterületre koncentrál, céljait is e két európai platform stratégiai kutatási tervéből (SRA) vezeti le. Az IMNTP további célja a tudásháromszöget alkotó egyetemek, kutatóhelyek és az ipar között már meglévő kapcsolatok erősítése, újak szervezése. Feladata továbbá fejlesztési és innovációs projektek előkészítése az Európai Unió és az ENIAC valamint PV európai technológiai platformokba tömörült vállalatok és országok által biztosított kooperatív kutatási források hatékony felhasználására. Az IMNTP nyitott, professzionális tanácsadó testület. Az IMNTP Tagja lehet minden olyan szervezet, intézmény, vállalkozás, amely egyetért a céljaival és melyet a Platform Közgyűlés tagjai közé fogad. 1.oldal

2 4. Az IMNTP tagság Az IMNTP tagja lehet közvetlenül vagy közvetve a mikro- és/vagy nano-rendszertechnológia, továbbá a napelem-technológia ágazatához kapcsolódó termelő, fejlesztő, kutató és/vagy oktatási tevékenységet folytató természetes személy, vagy magyarországi székhellyel/fiókteleppel rendelkező jogi személy ill. gazdálkodó szervezet. Tagsági jogviszony akkor keletkezik, ha a tag aláírja az IMNTP csatlakozási szándéknyilatkozatot; a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadja el, belépését a Platform Koordinációs Tanácsa támogatja. A csatlakozó tag tagsági jogviszonya a Platform Közgyűlés elfogadó határozatával jön létre. A tag felvételét elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. A tagsági jogviszony keletkezése történhet: alapító tag esetében a Szándéknyilatkozat aláírásával, csatlakozó tag esetében tagfelvétellel, felkérés elfogadásával. A tagok belépési nyilatkozatuk és a belépési adatlapjuk aláírásával, valamint a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. rendelkezései alapján egyben írásban kifejezetten és félreérthetetlen módon hozzájárulnak ahhoz is, hogy az általuk megadott személyes (és IMNTP tagságukra vonatkozó különleges) adataikat a Platform sikeres működésének céljából és mértékéig, e törvény szabályai szerint kezelje. A nyilvántartási adatok közül a név, székhely (cím), kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége nyilvános adatnak minősül, azt a PM az IMNTP weblapján közzéteszi. A tagok hozzájárulnak ahhoz is, hogy a mellékletben szereplő, kötelezően kitöltendő teljes céginformációs adatlap a Platformon belül nyilvános legyen. A Platform tagja köteles a tagfelvétel során bejelentett adataiban történő változásokat a Platform Irodát (PI) vezető Platform Menedzser (PM) részére bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő hátrányokat a tag viseli. A Tagok jogosultak képviselőt delegálni a Platform Közgyűlésébe ill. onnan visszahívni, részt venni a Platform Közgyűlésen, ott véleményt nyilvánítani és szavazni, delegált képviselőjük megválasztása esetén közreműködni a Platform Koordinációs Tanácsának munkájában, közreműködni a Platform működésében és szervezésében, valamint részt venni a tagok számára nyitott rendezvényeken, a Platform működésével és tevékenységével kapcsolatos ügyekről megfelelő információkhoz jutni, igénybe venni a Platform Iroda szolgáltatásait. A Tagok vállalják, hogy belépésükkor a tagi nyilvántartás érdekében a megfelelő mélységben kitöltik jelen Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező mellékleteket: a vállalkozás működéséről az ún. céginformációs adatlapot, illetve ezt követően évi rendszerességgel, a fejlődésük megítélését lehetővé tevő, utóvizsgálati ún. szolgáltatási adatlapot, a belépési adatlapon közölt, illetve a Platform adatbázisaiban róluk nyilvántartott adatok változásait 15 munkanapon belül a Platform menedzser részére írásban bejelentik, a Platform tagságot az IMNTP logo (és egy link) feltüntetésével az általuk működtetett saját honlapon jelzik, a Platform munkájában és sikeres működésének biztosításában részt vesznek, közreműködnek, közvetlen részvételt biztosítanak a tagot érintő feladatok ellátásához, különösen pályázatírás alkalmával. Megszűntethető a tagsági jogviszony rendes felmondással, törléssel, tag kizárásával. A tag jogosult tagsági jogviszonyát a Platform Közgyűléshez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül felmondani. 2.oldal

3 A tagsági jogviszony automatikusan megszűnik a magánszemély Platformtag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a Platform megszűnésével vagy megszüntetésével. 5. Platform Közgyűlés (PK) Az IMNTP legfőbb döntéshozó szerve a Platform Közgyűlés. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A Platform Közgyűlésen az IMNTP tagjai 1-1 szavazattal rendelkeznek. A Platform Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összes Közgyűlési tag 2/3- ának képviselője jelen van. Döntéshozatalhoz a jelen lévő szavazásra jogosultak 50%-ának + 1 főnek a szavazata szükséges. Ha a Közgyűlés nem szavazatképes, akkor az Elnök a Közgyűlést 15 perccel későbbi időpontra újból összehívhatja. Megismételt összehívás esetén a Közgyűlés a jelen lévő szavazásra jogosultak többségi véleményével dönt (50% + 1 fő). A Platform Közgyűlésre valamennyi Közgyűlési tagot valamint a Platform Koordinációs Tanácsának és Tudományos Testületeinek elnökeit is meg kell hívni. A meghívót, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat, legalább 10 nappal az ülés előtt a Platform Iroda meg kell, hogy küldje az érintetteknek. A tagok ülés megtartása nélkül is határozhatnak. Az ülésen kívül javasolt határozati javaslat tervezetét az elnök elektronikus úton, nyolcnapos határidő kitűzésével küldi meg a Közgyűlési tagoknak, a szavazás 8 napon belül elektronikus úton történik. A Platform közgyűlés hatásköre az SZMSZ elfogadása és módosítása; a csatlakozni kívánó új tagok felkérése, felvétele, vagy a tag kizárása; a Koordinációs Tanács tagjainak kijelölése, tagsági viszonyuk törlése, a Tanácsadó Testületek tagjainak kijelölése, tagsági viszonyuk törlése, a szakmai utazásokkal és konferenciákkal, és pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalás; szakmai előterjesztések megvitatása és jóváhagyása, valamint végrehajtásuk ellenőrzése; stratégiai terv és megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyása a Platform nevében benyújtandó pályázatokról való döntés; a Platform működéséről beszámoló és tájékoztatás kérése az MFA vezetőjétől illetve a Platform iroda vezetőjétől; a Platform megszűnéséről történő döntés, ha a tagok száma egyre csökken és erről a Platform Közgyűlés egyhangú határozatával dönt. 6. Koordinációs Tanács (KT) A Koordinációs Tanács feladata az IMNTP Közgyűlés határozatainak előkészítése. Elnöke a gesztor intézet (MFA) igazgatója. A KT tagjai Platform tagok közül úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az egyetemi, a kutatóintézeti és az ipari (profitorientált gazdasági) szféra is 2-2 fővel képviseltesse magát. A Közgyűlés tagjai a KT tagjaira az ülést megelőzően, vagy a helyszínen szabadon tehetnek javaslatot. A Platform Közgyűlésen a résztvevők az így létrejött lista elfogadására szavaznak. Amennyiben több személy azonos számú jelölést kap, a személyről a KT elnöke dönt. A Koordinációs Tanács szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. A Koordinációs Tanács a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, esetleges szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Koordinációs Tanács hatásköre: általános döntés-előkészítés a PK számára; a Platform fő szakmai irányvonalainak meghatározása; javaslattétel a Tudományos Tanácsadó Testületek felállításáról, megszűntetéséről; javaslattétel azok tagjaira és esetlegesen a tagságuk megszüntetéséről; a Tudományos Tanácsadó Testületek munkájának véleményezése és beszámoló a Platform Közgyűlésnek; intézkedés a stratégiai tervek és a megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítéséről és nyilvánosságra hozataláról 3.oldal

4 a Platform Közgyűlés összehívásának előkészítése; állásfoglalás minden olyan kérdésben, amivel a rendes tagok a Platform működését érintő ügyben megkeresik A Koordinációs Tanácsot az elnök írásban hívja össze, az időpont, hely, a napirendek megjelölésével, s a napirendhez tartozó előterjesztések egyidejű megküldésével. Napirendre szóbeli előterjesztés is felvehető. A KT ülését az elnöknek egy hónapon belül akkor is össze kell hívnia, ha azt az ok és cél megjelölésével a KT tagjainak egy harmada írásban kezdeményezi. A KT üléseit általában az elnök vezeti, akadályoztatás esetén más képviseleti jogú tag is levezetheti az ülést. A Koordinációs Tanács tagjai akadályoztatásuk esetén szavazati jogukkal írásban más tagot is meghatalmazhatnak a képviseletre. A meghatalmazást a meghatalmazottnak legkésőbb az ülés megkezdésekor át kell adni az ülést levezető elnöknek, s azt a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. A távol lévő KT tag írásban is kifejtheti véleményét, s azt a levezető elnöknek az ülés résztvevőivel ismertetni kell, szavazáskor ezt figyelembe kell venni. 7. Tudományos Tanácsadó Testületek (TTT) Az IMNTP szakmai tevékenységének támogatására a Koordinációs Tanács szakértőket kér fel, akiket a Közgyűlés delegál a Tudományos Tanácsadó Testületekbe. A TTT tagjai a Platform tevékenységéhez kapcsolódó területeken kimagasló tudományos, elméleti és/vagy gyakorlati teljesítményt nyújtó személyek közül kerülnek kiválasztásra. A Tudományos Tanácsadó Testületek feladata a stratégiai tervhez és a megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó szakmai szakértői anyagok elkészítése; javaslattétel a szakmai stratégiai és megvalósíthatósági tanulmányokkal kapcsolatban; szakmai munkájukról beszámolás a KT-nek és a Platform Közgyűlésnek; javaslattétel a Platformon belüli szakmai szükségletek, lehetőségek felmérésére szolgáló célirányos adatgyűjtésre, amit a KT hagy jóvá; javaslattétel egyéb külső szakértők felkérésére. 8. Platform Iroda (PI) A Platform befogadó szervezete az IMNTP folyamatos működtetésére Platform Irodát hoz létre. A Platform Irodát a Platform-menedzser vezeti. A Platform Iroda feladata naprakész nyilvántartást vezetni a Platform tagjairól; kapcsolattartás a Platform tagjaival és a finanszírozó szervezettel; naprakész adatközlés, tájékoztatás a Platform munkájával kapcsolatos, elsősorban szakmai, pályázati lehetőségek és szervezési újdonságok tekintetében; a platform weblapjának (http://www.imntp.hu) karbantartása; jegyzőkönyv készítése a Koordinációs Tanács és a Platform Közgyűlés ülésein; a Platform működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. A Platform Iroda által vezetett nyilvántartás kétszintű, egyrészt tartalmazza a tagok céginformációs adatait (kitöltésük kötelező), továbbá a tagdíjakra vonatkozó adatokat valamint az egyéb nem kötelező jellegű szakmai anyagokat (ezek az űrlapok a mellékletben megtalálhatóak); másrészt tartalmazza az ipari, oktatási és kutatási szakmai tevékenységre vonatkozó olyan információkat, melyeket a Tudományos Tanácsadó Testület szükségesnek lát. A Platform Közgyűlésről és a Koordinációs Tanács üléseiről a Platform Menedzser készít jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a jelenléti ívet; az elfogadott napirendet; az előterjesztéseket; a napirendek vitáinak összefoglalóját; a meghozott határozatokat. 4.oldal

5 9. Záró megjegyzések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Integrált Mikro/nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform projekt (IMNTP_07) támogatási időszakára, azaz március 31-ig érvényes. Azt követően az SZMSZ felülvizsgálatára, módosítására kerül sor. Budapest, november oldal

6 Szándéknyilatkozat az Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platformban való részvételről Alulírott, mint az.(cég/intézet megnevezése). (Cég/intézet címe) képviselője kijelentem, hogy szervezetünk részt kíván venni az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatói Intézet (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós u ) által koordinált Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform munkájában. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az IMNTP céljait, programját és terveit bemutató dokumentumot megismertem, és azzal egyetértek. Tudomásul, veszem, hogy a csatlakozáshoz az IMNTP Közgyűlésének jóváhagyása szükséges, a csatlakozás a határozat meghozatalától érvényes. A csatlakozással egyidejűleg az IMNTP Szervezeti és Működési Szabályzatát az általam képviselt intézményre/cégre vonatkozóan kötelezőnek ismerem el. Az IMNTP-ben felvállalt tagság semmilyen módon nem érinti szervezetünk szakmai, jogi és gazdasági önállóságát. Egyetértek azzal, hogy a támogatott projekt keretében létrejövő Stratégiai Kutatási Terv és a Platform profilját bemutató dokumentum nyilvános. Kijelentem, hogy intézményünk/cégünk tevékenyen részt vesz az IMNTP szakmai munkájában: a mikro és nanotechnológia nemzeti stratégia kidolgozásában, közös pályázatok előkészítésében, szükség/igény szerint képzésben és szaktanácsadásban, valamint hozzájárul az IMNTP által kiadott állásfoglalásokhoz. Az intézményünk/cégünk részéről megbízott kapcsolattartó személy:., aki az IMNTP Közgyűlésén a cég nevében eljár, ott szavazati joggal rendelkezik, és felelős a Platform-iroda által kért céginformációs, monitoring és szakmai anyagok elkészítéséért. Az intézet/cég és a kapcsolattartó adataiban bekövetkezett változásokról a Platform-irodát minden esetben 15 napon belül értesítjük. Jelen nyilatkozat visszavonásig vagy az intézet/cég IMNTP tagsági jogának megszűnéséig érvényes. Hely, dátum Cégszerű aláírás 6.oldal

7 1. Melléklet Céginformációs adatok* (P) cég megnevezése magyarul (P) cég rövid neve magyarul (P) cég megnevezése angolul (P) cég rövid neve angolul adószáma cégjegyzékszáma alapításának éve (P) cég címe (P) telephelye (P) faxszáma (P) telefonszáma (P) levelezési címe (P) ügyvezető (képviselő) neve (P) címe (P) telefonszáma (P) kapcsolattartó neve (P) kapcsolattartó címe (P) kapcsolattartó telefonszáma besorolása magányszemély közjogi személy o nonprofit közjogi szerv o profitorientált közjogi szerv o európai érdekeltségű nemzetközi szervezet o egyéb nemzetközi szervezet oktatási intézmény (másodfokú vagy magasabb) nonprofit kutató szervezet kistelepülési önkormányzat (5000 fő alatt) magánvállalatok o mikro vállalkozás (-ahol a foglalkoztatottak száma 10 fő alatti, éves árbevétel 2m Euró alatti valamint éves mérleg szerinti eredménye 2M Euró alatti) o kisvállalkozás (ahol a foglalkoztatottak száma 50 fő alatti, éves árbevétel 10m Euró alatti valamint éves mérleg szerinti eredménye 10M Euró alatti) o kis és középvállalkozás (SME) (ahol a foglalkoztatottak száma 250 fő alatti, éves árbevétel 50m Euró alatti valamint éves mérleg szerinti eredménye 43M Euró alatti) o nem mikro,kis és középvállalkozás (Non-SME) egyéb *P: publikus adatok, B: bizalmas, platformon belül publikus adatok 7.oldal

8 gazdálkodási adatok (utolsó 2 lezárt mérlegév) nettó árbevétel mérlegfőösszeg mérleg szerinti eredmény saját tőke az éves termelési értékre vonatkoztatott K+F ráfordítás o 3% alatti, o 3-6% közötti, o 6% feletti teljes munkaidős statisztikai létszám o 0-1 fő o 1-9 fő o fő o fő o fő o 250 fő felett kutatás-fejlesztési létszám tevékenységi profil (NKFTH által használt legfrissebb Thesaurus szerint) + esetleg szabad kulcsszavakkal (P) 1 oldalas cégbemutató anyag 8.oldal

9 2. Melléklet Szolgáltatási adatok (keres/kínál)* Mit tud nyújtani? Oktatás típusa kapacitása Gyártás típusa kapacitása Rendelkezésre álló technológia típusa kapacitása Szolgáltatás kutatás+fejlesztési projektmanagement egyéb Egyéb Milyen szolgáltatást keres? Szakmai partner keresés kutatás-fejlesztés o alap o alkalmazott o kísérleti gyártási kapacitás keresés tervezés kivitelezés Prototípusfejlesztés, tesztelés piaci bevezetés kereskedelem, forgalmazás befektető (pénzügyi partner) Kutatás-fejlesztési együttműködés hazai uniós egyéb nemzetközi témák szerint (NKFTH által használt legfrissebb Thesaurus szerint) szabad kulcsszavak 9.oldal

10 Tanácsadás megvalósíthatósági tanulmány készítése gyártási/technológiai szaktanácsadás üzletviteli tanácsadás piackutatás marketing stratégia készítése jogi tanácsadás szellemi tulajdon védelme (szabadalom, védjegy, használati minta, szoftver) Oktatás alapképzés o villamosmérnök o fizikus o energetikus egyéb továbbképzés, tanfolyam o projekt/innovációs menedzser o mérnök specializációk Menedzsment pályázat írás innovációs menedzsment spin-off (ill egyéb) vállalkozás alapítása befektetési tanácsadás projekt menedzsment 10.oldal

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Víz- és Környezettechnológiák Klaszter. VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák KLASZTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A célja: Jelen (továbbiakban SZMSZ) határozza meg a VITIgroup Vízés Környezettechnológiák KLASZTER (továbbiakban VITIgroup

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata

Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata Hírös Beszállítói Klaszter Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rendelkezések A Hírös Beszállítói Klaszter a Dél-alföld területén működő, potenciálisan érdekelt vagy azzá tehető cégek, kutató-fejlesztő

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben