JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél január 15-én 18 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. rendkívüli közgyűléséről. Jelen vannak: - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen db szavazattal, - Az Igazgatóságból: Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató, Teimel Balázs igazgatósági tag. - A Felügyelő Bizottságból: dr.illés Tibor az FB elnöke, Raff Jánosné FB tag. - A társaság könyvvizsgálója: Szalánczi Mihály. Váradi Ernő az Igazgatóság elnöke üdvözli a megjelenteket. Bejelenti, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásáról szóló társasági hirdetmény szabályszerűen meghirdetésre került 30 nappal korábban, az összehívás tehát jogszerű volt. A Társaság kibocsátott részvényeinek száma db, amelyből db saját részvény. A saját részvény nem jogosít szavazatra, így a szavazatra jogosító részvények száma db. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a társaság szavazatra jogosító részvénye közül db részvény képviselteti magát, amelyet a közgyűlés előtt bemutattak (56,31 %) A közgyűlés határozatképes. A szavazólapokat a képviselők részére a közgyűlés előtt átadták, kéri, hogy a szavazólap felmutatásával szavazzanak. Javasolja, hogy a közgyűlés fogadja el az alábbi tisztségviselőket: - Jegyzőkönyvvezetőnek: Melkovics Anikót, - Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Móricz Gábort, - Szavazatszámlálónak: Hajdu Attilát.

2 2 Kéri, hogy szavazólappal szavazzanak a tisztségviselők elfogadásáról. Megállapítja, hogy a közgyűlés db igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök kéri szavazással a napirendet megerősíteni, amely az alábbi: 1. Az Alapszabály (létesítő okirat) módosítása a Gazdasági társaságokról szóló évi IV. Törvény rendelkezéseivel összefüggésben, e rendelkezésekkel való összhang megteremtése érdekében különösen az alábbi tárgykörökben: 1/1. A dematerializált részvények átruházásával és a tulajdonosváltozás részvénykönyvbe történő bejegyzésével kapcsolatos szabályok módosítása. 1/2. A részvénykönyvre és annak vezetésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/3. A társasági vagyon és az alaptőke védelmével kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/4. A saját részvény megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó szabályok módosítása. 1/5. Az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatos szabályok módosítása. 1/6. A közgyűlés összehívásával kapcsolatos rendelkezések módosítása. 1/7. Az Igazgatóságra és működésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/8. Az alaptőke felemelésére vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/9. A részvényesek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések módosítása, különös tekintettel a részvényesek tájékoztatáshoz való jogát érintő rendelkezések módosítására, valamint a kisebbségi részvényesi jogokat illető rendelkezések módosítására. 1/10. A közgyűlés összehívásával összefüggő rendelkezések módosítása. 1/11. A Felügyelő Bizottságra és annak tagjaira vonatkozó rendelkezések módosítása. 1/12. Az Audit Bizottság létrehozása és az Audit Bizottságra vonatkozó szabályozás megalkotása. 1/13. A felelős vállalatirányítási jelentésre vonatkozó rendelkezések megalkotása.

3 3 2. Igazgatósági tagok visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 3. A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása, megválasztása és javadalmazásuk megállapítása. 4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása. 5. A évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása. Kérem, hogy a napirendet szíveskedjenek elfogadni. Megállapítja, hogy a részvényesek a meghirdetett napirendet db igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül elfogadták. dr. Móricz Gábor úr javasolja, hogy az utolsó napirendi pontot a közgyűlés tegye előre. Mátravölgyi János: Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a határozati javaslat nem volt a Társaság honlapján, sem a BÉT honlapján megtekinthető. Váradi Ernő: Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni, hogy az 5. számú napirendi pontot tárgyaljuk először. Szavazás - ellenszavazás, - tartózkodás. Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés (100%) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazás nélkül megszavazta, hogy az 5. napirendben szereplő, a évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadását tárgyaljuk meg elsőként. 5.sz. napirendi pont: A évi üzletpolitikai, üzleti stratégiai terv elfogadása Váradi Ernő: Üzletpolitikánkat négy témába szedve szeretném előadni, így az eddigi helyzet értékelésével, a éves stratégiai lépésekkel, egy hosszabb távú kitekintéssel, valamint a források és befektetési elképzelések körvonalazásával szeretném tájékoztatónkat folytatni. a.) Helyzetértékelés Textilipari főtevékenységünk hazai és nemzetközi piacán egyaránt folytatódtak a 2003-tól markánsan érvényesülő tendenciák. A kereslet volumene az alacsonyabb minőségű és a távol-keleti gyártók által rendkívül kedvező, európai gyártók által nem vállalható áron kínált termékek felé mozdult el. Ennek következtében megrendeléseink volumene az elmúlt években és különösen 2006-ban jelentősen csökkent. Ugyanakkor a korábbinál alacsonyabb volumen szinten, de stabilizálódni

4 4 látszik az igen magas minőségű, kevésbé árérzékeny szövödei termékek iránti kereslet. Az ilyen termékek mögött fejlett technológia, magas színvonalú gépesítés, következetes termékfejlesztés és magas szervezettségű termelés húzódik meg feltételként. Az e termékcsoportba tartozó áruk előállításához kisebb, de költséges és hatékony termelő kapacitásokra, a korábbinál is magasabb szintű szakmai tudásra van szükség. E termékek előállításának és értékesítésének fedezete azonban lényegesen magasabb, mint a hagyományos, korábban nagy volumenben gyártott szöveteké. A termékfejlesztés során más iparágak eredményei is begyűrűznek a textiliparba és olyan új típusú, iparágak együttműködésének eredményeként értelmezhető termékek jönnek létre, amelyek jövedelmezősége ugyancsak meghaladja a hagyományos textilipari szövetek előállításával elérhető szintet. E tendenciákat érzékelve szükségessé vált a Társaság stratégiájának jelentős módosítása, amelynek fontos lépéseit meglévő, ám minimális versenyelőnyünk megtartása és esetleges növelése érdekében már 2007-ben meg kell tennünk. b.) Stratégiai lépések 2007-ben: Saját üzemi termelésünk és kapacitásunk differenciált csökkentése, azaz a hagyományos, ám elöregedett és alacsony termelékenységű szövödei kapacitások csökkentése; A magas termelékenységű és világviszonylatban is igen magas minőséget előállítani tudó szövödei kapacitásunk megtartása és technológiai fejlesztése. Saját üzemi kapacitásunk fejlesztését tehát kizárólag a magasabb minőség elérésének képessége és a magasabb szintű piaci igények kielégítése érdekében tervezzük és hajtjuk végre. Ennek megfelelően a szövőüzemben a jacquard kapacitás bővítését, a kikészítő üzemben pedig a len termékek fogásának jelentős javulását eredményező, termelékeny gépek beszerzését, továbbá az előkészítő üzemben ugyancsak az igényesebb len termékek gyártásához szükséges korszerű felvetőgépek beszerzését célozzuk meg. Továbbra sem tervezzük saját konfekcióüzemi kapacitás létesítését, illetve megszerzését, ám megrendelőink megtartása és elégedettségük fokozásának érdekében a korábbinál is szorosabb együttműködésre törekszünk magas minőségi színvonalon termelni képes konfekcióipari kapacitásokkal úgy a földrajzi értelemben vett Európában, mint esetlegesen Keleten, esetleg a Szovjetunió utódállamainak területén. Az alapanyagok beszerzésénél a kiemelkedően jó minőségű forrásokra kívánunk hagyatkozni és valamilyen módon erősíteni piaci jelenlétünket esetlegesen egy kisebb forgalmazó cég felvásárlása útján. A foglalkoztatottak számát illetően rugalmasan alkalmazkodunk a termelőkapacitások fentiek szerint vázolt új szintjének és összetételének igényeihez, ami összességében további létszámcsökkenést jelent 2007-ben. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyártmány- és termékfejlesztésre, a korábbiaknál is többet kívánunk áldozni erre a területre annak érdekében, hogy erősítsük a textilipari innovációban betöltött helyünket és szerepünket. Tapasztalataink szerint ugyanis a költséges saját fejlesztések és kísérletezések általában olyan új minőségű termék létrehozásához vezetnek, amelynek magas fedezeti szintje a piacra lépés utáni néhány évben jelentős versenyelőnyt biztosít a fejlesztő számára.

5 5 c.) Hosszabbtávú kitekintés Stratégiai célunk tehát, hogy a jelenleginél ugyan kisebb, azaz legfeljebb közepes méretű és kapacitású termelőegység legyünk, amely ugyan saját gyártásban csak igen magas színvonalú fejlett, és jelentős részben saját fejlesztésű termékeket állít elő azzal azonban, hogy mind az alapanyag előállítás, mind a kikészítés és konfekcionálás területein olyan partneri kapcsolatokat építünk ki és tartunk fenn, amelyek a magas színvonalú saját előállítású termékeink oldalvizén megjelenő piaci igények felbukkanása esetén azonnali kapacitás bevonást tesznek lehetővé nagy volumenű, ám hagyományos textilipari termékek előállítására. Nem a kibocsátás naturáliákban számolt növelésére, hanem minőségi javulásra, saját termékszerkezetünk átalakítására, magasabb igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártására helyezzük a hangsúlyt, és ennek megfelelően folytatjuk a gyártmányfejlesztést, az üzem fejlesztését, valamint fokozzuk a piaci munkát. A magasabb európai költségszint ellenére is látunk lehetőséget a textilipari innovációban és erre figyelemmel fókuszálunk a fejlesztésekre. Magyarázat ehhez, hogy a hazai munkaerő igen drága, így bizonyos termelési kapacitásokat a Távol-Keleten, Törökországban, Oroszországban alacsonyabb áru munkaerővel kellene elvégeztetni. Itt megállnék, és kérdezem, hogy van-e valakinek a textiles részhez kérdése? dr. Móricz Gábor: Konfekcióipari cégekről van szó? Váradi Ernő: Konfekcióról is, de egyéb textilipari folyamatokról is. Bedolgozó kapacitást kívánunk kiépíteni Magyarországon működő cégekkel, de akár Pakisztánban, Törökországban, a FÁK országaiban is nézünk olyan lehetőségeket, amelyek számunkra kedvezőek. A talpon maradáshoz a költségeket csökkenteni kell. Korányi Tamás: Folynak-e tárgyalások? Váradi Ernő: Igen, a tájékoztató is azért van, hogy a részvényesek véleményét is kikérjük. Korányi Tamás: Befektetésre is sor kerülhet? Váradi Ernő: Nyilvánvalóan igen, ha helyzeti előnyhöz tudunk így jutni. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy megkeresett bennünket egy német cég, amely műanyagipari termékeket gyárt, amihez textilipari kapacitásra is szükség van. Tárgyalásokat folytatunk esetleges kölcsönös befektetés, valamint hosszabb távú együttműködés tárgyában is.

6 6 Váradi Ernő elnök úr kérdezi, hogy van-e kérdés még a textilipari résszel kapcsolatban? Sajben Mihály: A befektetésekkel kapcsolatosan, a Lőrinci Fonoda Kft.-t mennyiért próbálták értékesíteni? Váradi Ernő: Több éves próbálkozás után már 600 millió Ft-ért is értékesítettük volna, de sajnálatos módon kézzel fogható ajánlat nem volt. Sajben Mihály: Nekem 1,2 milliárd Ft-os árat mondtak. Váradi Ernő: Mint az előzőekben említettem, több éves értékesítési próbálkozásunk alatt több különböző áron próbáltuk értékesíteni, de sajnos érdemi ajánlatot nem kaptunk eddig. Sajben Mihály: 570 millió Ft volt az apport? Váradi Ernő: Az alaptőke emelés 587,6 millió Ft-ot tett ki, amiből az apport 517 millió Ft. Korányi Tamás: Ez valaha 170 millió Ft-ba került? Váradi Ernő: Nyilvántartási értéknél magasabb áron került apportálásra. Egyébként továbbra sem látunk potenciális vevőt. Három év alatt nem volt semmilyen ajánlat. Az ingatlanosoktól folyamatosan elfogadtuk az ajánlatokat, csökkentettük az árat, de így sem volt vevő. Ha másképp nem megy, mi magunk fejlesztjük fel az ingatlant, hátha úgy el lehet adni. Korányi Tamás: Mekkora az ingatlan? Váradi Ernő: 2,4 hektár. Ha üres lenne, már rég el tudtuk volna adni, de be van építve. Kétszintes üzemcsarnok van rajta. Ha lebontanánk, akkor lehetne tárgyalni több vevővel, az viszont több száz millió forintba kerülne. Sajben Mihály: A Pannon-Flax-nál milyen értéken szerepelt? Váradi Ernő: 96 millió Ft. Korányi Tamás: Ez a 2006-os év eredményt növeli? Váradi Ernő: Eredménynövelő tényező valóban, az eredményt azonban számtalan más tényező is befolyásolja. Teimel Gézáné: A vállaltcsoport konszolidált eredményében ez az értékkülönbözet nem jelenik meg. Mátravőlgyi János: A Konflax Kft. is értékesítené? Hogy áll a Konflax per?

7 7 Váradi Ernő: A Konflax Kft. melyik pere, mivel jelenleg többen is perelik. Erről dr. Illés Tibor ügyvéd úr tud pontos tájékoztatást adni. dr. Illés Tibor: A Betonút Szolgáltaltó és Építő Zrt. perelte a Konflax Kft.-t a választottbírósági ítélet érvénytelenítése érdekében, melyet a Fővárosi Bíróság és a svájci szövetségi bíróság egyaránt elutasított. Három per van folyamatban: DB Ingatlanhasznosító Kft. 2,9 milliárd Ft-ra és kamataira, Central Workout Pénzügyi Rt. 2,3 milliárd Ft-ra és kamataira, Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. 200 millió Ft-ra és járulékaira indított keresetet. Mátravölgyi János: Hogyan állnak? Váradi Ernő: Zajlanak. Mátravölgyi János: Hogyan akarják eladni a Konflax Kft.-t, ha perek vannak, milyen pénzek folynak be az eladásból? Váradi Ernő: Az Igazgatóság a részvényesek érdekeit maximálisan szem előtt tarja, csak olyan ajánlatot fogadunk el, ami legalább eléri a befektetés nyilvántartási értékét. A Pannon-Flax-nak sok vagyonkezelő érdekeltsége van, a tisztább átláthatóság érdekében egyet szabad megtartani, ebbe a befektetésekre szolgáló pénzmennyiséget rakná a cég. A Konflax Kft.-re egyébként további perek várnak, erre vonatkozó híreket hallani. Korányi Tamás: Nem lehet viszontkeresettel élni? Váradi Ernő: Nem tudom, ez jogi kérdés, egyelőre az a problémánk ezzel, hogy rengeteg időt, energiát, ügyvédi munkát vesz igénybe. Egyéb kérdés? Sajben Mihály: A tavalyi évvel kapcsolatosan kérdésem, hogy június végén volt egy hír az FLM. a Konflax volt tulajdonosa, illetve egy ilyen nevű cégtulajdonos volt a Pannon-Flax-ban, 11% körüli tulajdonnal, csak az jelent meg, hogy az FLM Pannon- Flax részesedése 10% körülről 0%-ra csökkent. Ez a 10% kinek a tulajdona lett, mert elvileg 5% felett kellett volna jelenteni, ha új tulajdonos van. Váradi Ernő: Az FLM Contra Irodaház Kft. bejelentette az Igazgatóságnak, hogy tulajdonrészét eladta, azóta 5%-nál nagyobb tulajdonosi mozgásra utaló bejelentés nem történt. Sajben Mihály: A másik hír a High-Tech-hel kapcsolatos, a Konflax Kft. társtulajdonosa ennek a cégnek? Mi a terv ezzel a céggel? Váradi Ernő: Ez egy számítástechnikai cég, 200 millió Ft-ot fektettünk be nyereség reményében.

8 8 dr. Móricz Gábor: A külön cég alapítása szerintem jó ötlet, pl. a Freesoft-nál, ha a fejlesztéseket cégen belül csinálják és úgy indulnak el egy közbeszerzési pályázaton, az a profitot megeszi, ezért a fejlesztési tevékenységet egy külső cégbe tették, így megosztották a költségeket. Váradi Ernő: A High-Tech-be több cég is beszállt, a Konflax Kft. csak kismértékben. Egyébként azt szeretnénk, ha a Dawnmount Kft. lenne az egyedüli vagyonkezelője a Pannon-Flax-nak, a beruházásokat kizárólag ezen a cégen keresztül szeretnénk végrehajtani. Sajben Mihály: Offshore cég? Váradi Ernő: Nem, magyarországi bejegyzett cég, a PANNON-FLAX NyRt. a többségi tulajdonosa. Folytatom stratégiai tervünk ismertetését. d.) Források és befektetések Folytatni kívánjuk a 2006-ban már megkezdett és bizonyos eredményeket már mutató törekvéseinket és befektetéseinket oly módon strukturáljuk át, hogy a fentiekben megfogalmazott stratégiai célokhoz igazodóan álljanak rendelkezésünkre rugalmas és likvid források. A kevésbé likvid és legfeljebb minimális jövedelmezőséget biztosító befektetéseket tehát értékesítjük. Ennek keretében a Gyömrői úti korábbi fonodánk épületegyüttesének értékesítését előkészítendő, végrehajtottuk az ingatlannak egy gazdasági társaságba történő apportálását. A gazdasági társaságot év során értékesíteni fogjuk. Tovább folytatjuk a Konflax Kft-ben csoportosuló befektetéseink értékesítését is, esetlegesen pedig sor kerülhet magának a többségi tulajdonunkban lévő Konflax Kft-nek, illetve a tulajdonunkat képező üzletrésznek az eladására is. Az értékesítésekből származó pénzbevételt részben a fent leírt technológiai fejlesztésekre fordítjuk, részben rugalmasabb stratégiai tartalékokat képzünk, részben a stratégiai céljainkhoz igazodó textilipari, esetleg más iparági termelőkapacitások megszerzésére fordítjuk Európában és/vagy Keleten, illetve a Szovjetunió utódállamainak valamelyikében. Végül összefoglalva a évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervünk lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciál csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából,

9 9 termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. A fenti Üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervet a Pannon-Flax Nyrt. Igazgatósága 6/2006. sz. határozatával fogadta el azzal, hogy azt a Társaság közgyűlése elé terjeszti, javasolva annak elfogadását. Váradi Ernő megkéri a részvényeseket, hogy fogadják el a Pannon-Flax NyRt. stratégiai tervét. Sajben Mihály: Több kérdés merül fel a textiliparral és a befektetésekkel kapcsolatosan. Az első hozzáfűznivalóm, hogy én amikor szavazni kényszerülök a tervvel kapcsolatban, azt előzetesen nem tudtam elolvasni. Amikor a befektetésekkel kapcsolatosan szavazunk, felmerül, hogy bizonyos cégeket értékesítenek, jó volna tudni, hogy melyik cégnél milyen értékhatárok mozognak. Váradi Ernő: Az Igazgatóság jogkörében az összes kérdés benne van, mint a felelősség is. Nyilván vannak kérdések, amire konkrét választ adnunk. Az Ön kérdésére ha válaszolnék, az üzleti titok kategóriába menne. Amennyiben sérelmezi, hogy technikai hibát követtünk el, akkor álljunk fel és folytassuk egy következő közgyűlésen. Az Igazgatóság nem akarja megkárosítani a részvényeseket. Látunk olyan lehetőségeket, melyeket két lépésben meg tudunk tenni és a Pannon-Flax átláthatóságát és biztonságát szolgálja. Sajben Mihály: Nem, nem kell hogy felálljunk, folytassunk, elfogadom, hogy most, amikor szavazok, vakon megbízom az Önök ítélethozatalaiban. Korányi Tamás: Vannak-e kisebb értékű vagyonelemek, pl. üdülő? Váradi Ernő: Van, de jelenleg nem látjuk lehetőségét az üdülő reális összegen történő értékesítésnek. Van valakinek még kérdése? Miután nincs több kérdés, kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni az 5. számú napirendi pontban előterjesztett, a Társaság évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét. Szavazás

10 10 - igen: szavazat - ellenszavazás, szavazat - tartózkodás 0 Köszönöm. Megállapítom, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás nélkül és ellenszavazat mellett az 5. sz. napirendi pontban előterjesztetteket elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 153/2007.sz. határozat: A közgyűlés igen szavazat, nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a Társaság évi üzletpolitikai és üzleti stratégiai tervét, amelynek a lényege: a saját üzemi termelési kapacitás differenciált csökkentése, a magas termelékenységű és magas minőséget nyújtó kapacitások megtartása és fejlesztése mellett, a gyártmányfejlesztés erősítése, forrásainak bővítése, külső termelő kapacitások biztosítása, fokozottabb igénybevétele a piaci igények kielégítése céljából, termékszerkezet átalakítása, magasabb vevői igényeket kielégítő, magasabb fedezetű termékek gyártási feltételeinek kialakítása, a gyártmányfejlesztés, az üzem fejlesztése és fokozott piaci munka mellett, befektetések átstrukturálása, a kevésbé likvid és minimális jövedelmezőséget biztosító befektetések értékesítése, a bevételből az üzem és a technológia fejlesztése, stratégiai tartalék képzése, külső kapacitások megszerzése és egyéb módon történő biztosítása. Sajben Mihály: Minket megillet olyan tájékoztatás, ami a nyilvános tájékoztatás szintjét üti meg? Váradi Ernő: Nem volt olyan tájékoztatás, ami magyarázatra szorul. Igyekszünk a tőzsde előírásainak is megfelelni. Sajben Mihály: Ha külön jelentkezem kérdéssel? Váradi Ernő: Természetesen minden olyan kérdésben, ami nyilvános tájékoztatásra kötelezett, állok rendelkezésére és szívesen elmagyarázom annak lényegét. Korányi Tamás: Váradi úr valami hasonlóra gondol, mint ami azoknál a cégeknél is van, ahol én is tulajdonosként jelen vagyok. Tulajdonképpen a Váradi úr által felsorolt tevékenységet úgy hívják, hogy tőzsdei kapcsolattartás. Ebben az esetben tehát Váradi úr felajánlotta Önnek, hogy betölti a tőzsdei kapcsolattartó szerepét a részvényesek irányába, így Önök felé is.

11 11 Váradi Ernő: Köszönöm Korányi úr hozzászólását, valóban erre gondoltam. Térjünk át az 1.sz. napirendi pontra az alapszabály módosításra. Hajdu Attila: Az 1. sz. napirendi pont, amihez a 2., 3. és 4. napirendi pont is kapcsolódik túl hosszú ahhoz, hogy át lehetett volna olvasni. dr. Gócza Béla: Igen, mert a cégbíró a korábbiakban hiányolta a szerkezet egységességét, és az új Gt. olyan sok változást hozott, hogy azt csak egy teljesen új alapszabály elkészítésével lehetett megoldani. Hajdu Attila: Nem hiszem, hogy minden kérdést el lehetne most dönteni, javaslom, hogy halasszuk el ezen pontok megtárgyalását, azaz folytassuk a közgyűlést egy későbbi időpontban. Sajben Mihály: Javaslom, hogy legyen régi és új példánya az alapszabálynak, az új példányban vastagon kiszedve a változás. dr. Gócza Béla: Ez eddig is így volt és ezután is így lesz, de a jelenlegi tervezetben a tartalmi részek is megváltoztak sok vonatkozásban, nem lehet azon végigmenni, az új szerkezet tartalmilag is változott. A tervezet az alap. A későbbiek során egy újabb alapszabály módosítás esetén kiemeljük a változásokat. dr. Móricz Gábor: Függesszük fel a közgyűlést 30 napra. Hajdu Attila: február 12. hétfőre szavazzuk meg a folytatást. Mátravölgyi János: Lehetne délelőtti időpontban? Váradi Ernő: Mivel tőzsdei cég vagyunk, érdemes tőzsde zárása után elkezdeni, ennek következtében 17 vagy 18 óra jöhet szóba. Váradi Ernő: Részvényesi javaslatra a közgyűlést felfüggesztjük, a folytatólagos közgyűlés időpontja február óra. Kérem a közgyűlést, szíveskedjék elfogadni fenti javaslatot Szavazás - igen szavazat: ellenszavazás: - - tartózkodás : - Köszönöm.

12 12 Megállapítom, hogy a közgyűlés igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 154/2007.sz. határozat: A részvényesek 100% szavazattal döntöttek a közgyűlés felfüggesztéséről és annak én 17 órakor történő folytatásáról. A folytatólagos közgyűlésen a meghívóban szereplő és a mai napon nem tárgyalt 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok kerül megtárgyalásra. A folytatólagos közgyűlésen a mai napon megjelent részvényesek vehetnek részt, változatlan meghatalmazással. K.m.f. Váradi Ernő elnök.. Teimel Gézáné igazgatósági tag vezérigazgató... hitelesítő Melkovics Anikó jegyzőkönyvvezető Ellenjegyezte:... dr. Gócza Béla ügyvéd

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

Összefoglaló dokumentum

Összefoglaló dokumentum 1 Összefoglaló dokumentum a PANNON-FLAX NyRt. közgyűlésének lebonyolítására, a részvényesi szavazati jogok gyakorlására vonatkozó szabályokról 1. A részvényesek jogai és a velük kapcsolatos eljárásmód

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont tájékoztató. a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.637.500 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója és vezetőségi jelentése a 2013. december 31-én végződő gazdasági évre a Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1 556 LESTÁR MIKLÓS Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 1 A cikk a tőzsdei jelenlét és a vállalati stratégia kapcsolatát vizsgálja a mai magyarországi viszonyok

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összevont tájékoztató a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3.275.000 darab 100 forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31.

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. Közgyűlési előterjesztések ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves rendes közgyűlése Budapest, 2014. március 31. 1 Közgyűlési előterjesztések Napirend 1. Az Igazgatóság jelentése

Részletesebben