A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL"

Átírás

1 A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

2

3 Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti társaság 9 2. A betéti társaság A részvénytársaságok A betéti részvénytársaság Korlátolt felelősségű társaság 13 IV. fejezet. Vállalkozői engedéllyel rendelkező magánvállalkozó, egyéni vagy családi vállalkozás bejegyzése és a működés engedélyeztetése A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek Az egyéni vállalkozó A családi vállalkozás Egyéb hasznos információk Szükséges dokumentumok Vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély bejegyzéséhez szükséges dokumentumok Egyéni vállalkozás bejegyzéséhez szükséges dokumentumok Családi vállalkozás bejegyzéséhez szükséges dokumentumok 31 V. fejezet. A korlátolt felelősségű társaság bejegyzésének lépései 36 VI. fejezet. Egyéb információk 46 3

4

5 I. fejezet. Jogszabályok. A szabad vállalkozási, társulási és letelepedési jog értelmében bármely román állampolgár vagy az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség bármely államának állampolgára, magánszemély, jogosult Románia területén gazdasági tevékenységet folytatni, a törvényes előírások betartásával. Minden olyan gazdasági tevékenység, amely a törvény által kifejezetten nem tilos a szabad kezdeményezés részére, végezhető. 1. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek, egyéni és családi vállalkozások működését a 44/2008. április 16. kelt Sürgősségi Kormányrendelet szabályozza. Fenti rendelet nem vonatkozik a szabadfoglalkozásra, valamint olyan gazdasági tevékenységekre, amelyek gyakorlását speciális törvények szabályozzák, vagy amelyek gyakorlása egyéb jogszabályok által szabályozott, korlátozott vagy tiltott. A Sürgősségi Rendelet ugyanakkor nem alkalmazható a határon átnyúló szolgáltatások esetében sem, az Európai Közösség Létesítő Szerződésének 49. cikkelye értelmében. A magánszemélyek jogosultak a TEÁOR jegyzékben megtalálható gazdasági tevékenységeket folytatni, a következő formában: a) egyénileg és függetlenül, mint egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély (persoană fizică autorizată) 5

6 b) mint egyéni vállalkozás működtetésére jogosult személy (întreprindere individuală); c) mint családi vállalkozás tagjai (întreprindere familială). 2. A kereskedelmi társaságok megalapítását, beleértve a külföldi magán- és jogi személyek által alapítottakat is, az 1990-es évi 31-es számú újraközölt, a kereskedelmi társaságokra vonatkozó törvény szabályozza. A 31/1990 számú törvény szabályozza a különböző kereskedelmi társaságokhoz kötődő fontosabb szempontokat, úgy, mint: a kereskedelmi társaságok létesítése; a kereskedelmi társaságok muködése; az alapító okirat módosítása; a társultak kizárása és visszavonulása; a kereskedelmi társaságok feloszlatása, egybeolvadása és megosztása; a kereskedelmi társaságok felszámolása. Az említett törvény értelmében a kereskedelmi társaságok az alábbi formákban alapíthatók meg: a) közkereseti társaság (societatea în nume colectiv); b) betéti társaság (societate în comanditã simplã); c) részvénytársaság (societate pe acţiuni); d) betéti részvénytársaság (societate în comanditã pe acţiuni) e) korlátolt felelõsségű társaság (societate cu rãspundere limitată) 6

7 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések. a) Gazdasági tevékenység olyan mezőgazdasági, ipari kereskedelmi tevékenység, amely valamely termék vagy szolgáltatás létrehozására irányul és amelynek értéke pénzben kifejezhető, amelyek szervezett piacon való eladási vagy csere céljából jönnek létre, vagy valamely meghatározott vagy meghatározható megrendelő számára készülnek, nyereség elérése érdekében; b) Gazdasági vállalkozás szervezett, állandó és rendszeres gazdasági tevékenységet végez, pénzügyi forrásokat szerez, munkaerőt foglalkoztat, nyersanyagot, logisztikát és információkat csoportosít, a vállalkozó kockázatára, a vonatkozó jogszabályok keretei között; c) CAEN/TEÁOR jegyzék a nemzetgazdaság tevékenységeinek osztályozása, mely osztályozás a 656/1997 Kormányhatározat értelmében jött létre, utólagos módosításokkal; d) Munkapontok, telephelyek azok a helyszínek, ahol a vállalkozás végzi a tevékenységét, abban az esetben, ha ez a tevékenység nem kizárólag a székhelyen zajlik, kivétel, ha a tevékenység mozgóárus kereskedelem, piaci kereskedelem vagy szolgáltatás); e) Letelepedési jog az EU tagállamok állampolgárainak azon joga, hogy gazdasági tevékenységet folytassanak egy másik tagállam területén, 7

8 egy állandó székhely birtokában, a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódban részesülve; f) Család férj, feleség, ezeknek az engedélyeztetés pillanatában a 16. életévüket betöltött gyermekei, valamint rokonaik, IV. rangig; g) Egyéni vállalkozó olyan magánszemély, aki gazdasági vállalkozást szervez; h) Egyéni vállalkozás nem jogi személyként működő gazdasági vállalkozás, amelyet egy egyéni vállalkozó szervez; i) Családi vállalkozás - nem jogi személyként működő gazdasági vállalkozás, amelyet egy egyéni vállalkozó a családtagjaival együtt szervez; j) Vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély bármilyen, a törvény által engedélyezett gazdasági tevékenységet végző személy, aki főképp a saját munkaerejét használja; k) Megterhelt vagyon a magánszemély vagyonának az a része, amelyet a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, egyéni vagy családi vállalkozás által végzett gazdasági tevékenység terhel és amely egy, a magánhitelezők által különállónak tekintett vagyonrész. 8

9 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője. 1. A közkereseti társaság A közkereseti társaságok legfőbb jellemzője a tagok közötti szoros együttmuködés és a személyes ismeret. A közkereseti társaságok legtöbbször baráti vagy családi vállalkozások. A kereskedelmi törvényben előírt szabályok szerint közkereseti társaságot alapíthat két vagy több magán-, illetve jogi személy. A közkereseti társaságok megnevezésében kötelező módon szerepelnie kell legalább az egyik társult nevének, illetve a társasági forma rövidítésének. Ami a társultak felelősségét illeti, a közkereseti társaságok esetében a részestársak korlátlanul és egyetemlegesen teljes vagyonukkal felelnek a társaság kötelezettségeiért. A fent említett sajátosságnak tudható be, hogy az ilyen típusú társaságok alapításánál nincs megszabva az alaptőke minimális határa. Az alaptőkéhez való hozzájárulás természetben (bútorok vagy egyéb berendezések) és munkában is megállapítható. A közkereseti társaságok esetében a részesedés elosztása a tagok alaptőkéhez való hozzájárulásával arányos. A társaság legfontosabb szerve a taggyűlés, melyben a tagok szótöbbséggel döntenek (minden tag egy szavazattal rendelkezik). A társaság ügyintézését egy vagy több, a taggyűlés által kinevezett személy végzi. 9

10 2. A betéti társaság A betéti társaságok legfontosabb sajátossága, hogy a felelősség kiterjedésétől függően kétféle tagot különböztethetünk meg: beltag és kültag. A beltagok esetében a felelősség korlátlan és egyetemleges, míg a kültagok esetében a jegyzett társasági tőke szintjéig korlátozott. Egy betéti társaság alapításánál a kereskedelmi törvény értelmében az alapító okiratban kötelező egy beltag és egy kültag megnevezése. Az alapító tagok úgy magán-, mint jogi személyek lehetnek, beltagok viszont csak és kizárólag magánszemélyek. A betéti társaságok esetében is a kereskedelmi társaság megnevezésében kötelező módon szerepelnie kell egy beltag nevének, a kereskedelmi társaság formájával együtt. A törzstőke összegét illetően ennek a társasági formának az esetében szintén nincs minimális vagy maximális határérték megszabva. A társaságot érintő kérdésekben a betéti társaságok a taggyűlés keretén belül döntenek. A tagok ebben az esetben is a törzstőkéhez való hozzájárulással arányos szavazati joggal rendelkeznek. Ugyancsak a törzstőkéhez való hozzájárulás fogja meghatározni a tagok részesedésének a nagyságát. A társaság ügyvezetését, az ide vonatkozó törvényes előírásoknak megfelelően egy vagy több beltag látja el. 10

11 3. A részvénytársaságok A részvénytársaság a kereskedelmi társaságok legkomplexebb, legfejlettebb formája. Egy részvénytársaság megalapításához kettő vagy annál több alapító tag (részvényes) szükséges. Az alapító tagok ebben az esetben is lehetnek magán- vagy jogi személyek. A létrehozott kereskedelmi társaság megnevezésében ezúttal is helyet kell kapjon a társasági forma meghatározása vagy annak rövidített változata. A részvénytársaság alaptőkéje teljes és szimultán jegyzéssel, vagy nyílt jegyzés alapján jön létre. A létesítés módozatának kiválasztása az üzlettársakra tartozik, amennyiben rendelkeznek a szükséges alapokkal, teljes egészében ők jegyzik a tőkét. Amennyiben az üzlettársak nem rendelkeznek a megfelelő alapokkal, vagy nem hajlandók teljes egészében jegyezni az alaptőkét, a nyilvánosság felé fordulhatnak, amely, ha rendelkezik készpénzzel és szándékában van beruházni, részvényeket vásárolhat. A szimultán létesítés sokkal egyszerűbb, megegyezik más társasági formák létesítésével, ellenben a nyílt létesítés sokkal összetettebb, melyet a kereskedelmi társaságok törvénye részletesen taglal. Figyelembe véve a létesítés nyílt jegyzés általi eljárásjellegének nehézkességét, ez a módszer nagyon ritkán nyer alkalmazást, megvannak a tőke megszerzésének lehetőségei abban az esetben, ha a társaságnak jelentős összegre van szüksége, majd később a részvények értékesíthetők a 11

12 nyilvánosság felé. A részvénytársaság és a betéti részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kisebb, mint Euro vagy ennek az összegnek megfelelő lej. A részvénytársaságok esetében a társasági tőkét a társaság által kibocsátott részvények képviselik, amelyek az átadási módjuk függvényében szólhatnak névre vagy bemutatásra. Egy részvény névértéke nem lehet 1000 lejnél kisebb. Ami a részvénytársaságok vezetését illeti, a törvénykező az erőmegosztás elvére alapozva jól elkülöníthető szervek létrehozására kötelez (döntéshozói testület-közgyűlés, ügyvezető tanács és a felügyelők - cenzorok). A közgyűlés, magába tömörítve a részvényesek összességét, a részvénytársaság legfontosabb vezető szerve, amely a legfontosabb döntéseket hivatott meghozni (pld. az éves mérleg elfogadása, ügyvezetők kinevezése és visszahívása stb.). A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. A részvénytársaságot egy vagy több, ideiglenes és visszahívható ügyvezető vezeti. Amikor több ügyvezető létezik, ezek igazgatótanácsot alkotnak. Mindegyik ügyvezetőnek biztosítékot kell letennie, amelynek összege nem lehet 10 részvény névértékénél vagy a havi jövedelme kétszeresénél kisebb. A társaságon belül az ellenőrzői szerepkört a felügyelők látják el. A részvénytársaságnak három felügyelője kell legyen, ezek közül legalább egyiküknek könyvvizsgálónak kell lennie. Ami a részvényesek részesedését (osztalékát) illeti, ez az összeg a birtokolt részvények arányában kerül elosztásra. 12

13 4. A betéti részvénytársaság A betéti részvénytársaság szinte teljes mértékben a hagyományos részvénytársaság struktúráját követi. Különbségek csak a részvényesek felelősségvállalásánál figyelhetők meg. Az egyszerű betéti társasághoz hasonlóan a betéti részvénytársaság esetében is bel- és kültagokat különböztethetünk meg. A társaság ügyvezetését ebben az esetben is egy vagy több beltagra bízhatják. 5. Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést a társaság cégnevében fel kell tüntetni. A korlátolt felelősségű társaság alapítóinak száma nem lehet több 50 tagnál. Ez a típusú kereskedelmi társaság erősen kötődik a tagok személyéhez, mert nincs lehetőség az olyan jellegű elszemélytelenedésre, mint a részvénytársaságoknál, ahol a könnyen mobilizálható részvények miatt is a tagok gyakrabban cserélődnek, és bemutatóra szóló részvények esetében lehetőségük van ismeretlenségben maradni. 13

14 Korlátolt felelősségű társaságot létrehozhat akár egyedüli tulajdonos is. Egy magán- vagy jogi személy csak egy korlátolt felelősségű társaságban lehet egyedüli tulajdonos. Ez az egyik legelterjedtebb társasági forma és mint ilyennel, a későbbiekben bővebben foglalkozunk vele. 14

15 IV. fejezet. Vállalkozói engedéllyel rendelkező magánvállalkozó, egyéni vagy családi vállalkozás bejegyzése és a működés engedélyeztetése. 1. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek kötelesek a cégnyilvántartóba való bejegyzést és a működési engedély megszerzését elvégezni a tevékenység elkezdése előtt, ugyanez érvényes az egyéni vállalkozást működtetőkre is. A családi vállalkozás képviselője ugyanúgy köteles a cégnyilvántartóba való bejegyzést, valamint a működési engedélyt beszerezni a tevékenység elkezdése előtt. Amennyiben az alapító megállapodás keltétől számított 7 napon belül a képviselő a kérvényt nem nyújtja be, bármelyik tagja a családi vállalkozásnak jogosult kérelmezni a bejegyzést és az engedélyezést. A cégjegyzékbe való bejegyzést és a tevékenység engedélyezését minden esetben az alapító megállapodás keltétől számított 15 napon belül kérelmezni kell. Fenti határidő be nem tartása maga után vonja egy újabb alapító megállapodás elkészítését. Fenti Rendelet értelmében, a felsorolt formák valamelyike szerint gazdasági tevékenységet folytathatnak azok a magánszemélyek, akik: 15

16 a) beöltötték 18. életévüket, amennyiben gazdasági tevékenység végzéséhez kérelmeznek engedélyt, valamint családi vállalkozást képviselnek, vagy a 16. életévüket, amennyiben családtagok a családi vállalkozásban; b) nem követtek el a pénz- és vámügyi törvények által büntetendő cselekményeket, valamint pénz- és adóügyi kihágásokat, olyan jellegűeket, amelyeket jegyeznek az adóügyi nyilvántartóban; c) rendelkeznek székhellyel; d) saját felelősségre nyilatkozzák, hogy eleget tesznek a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi jogszabályok előírásainak. Olyan gazdasági tevékenységek esetében, amelyeket valamely különleges jogszabály értelmében csak szakirányú végzettséggel rendelkezők végezhetnek, ezt a szakirányú végzettséget igazolni kell. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, az egyéni és családi vállalkozás képviselője a bejegyzési és működést engedélyeztető kérelemben feltünteti a meghatározott székhelyet. A székhely meghatározásához szükséges, hogy a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, az egyéni és családi vállalkozás képviselője 16

17 rendelkezzen a székhelyre vonatkozó használati jogosultsággal. Használati jogosultságot jelent egy érvényes bérleti vagy haszonbérleti szerződés, valamint amennyiben a székhelyül szolgáló ingatlan lakóépületként van telekkönyvezve, a szomszédok beleegyezése. Az EU tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térség állampolgárai által, meghatározott székhelyen végzett gazdasági tevékenysége a vonatkozó jogszabályok szerint történik. A székhely, valamint a fő tevékenység módosítása bejegyzésre kerül a cégjegyzékbe. A munkapontokat, telephelyeket szintén jegyzik a cégnyilvántartó hivatalban, vonatkozó rendelkezések ugyanazok lévén, mint a székhelyre. A bejegyzésre, valamint a működés engedélyezésére vonatkozó kérelmet ahhoz a cégnyilvántartó hivatalhoz kell benyújtani, amelyik annak a megyének a bírósága mellett működik, amely megyében a székhely található. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, az egyéni és családi vállalkozás bejegyzése a megyei bíróság mellett működő cégnyilvántartó hivatal igazgatója által aláírt indokolt határozat alapján történik. Amennyiben úgy dönt, hogy a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, az egyéni és családi vállalkozás megfelel a törvényes előírásoknak, az igazgató jogosult elrendelni a vállalkozói engedéllyel 17

18 rendelkező magánszemély, az egyéni és családi vállalkozás bejegyzését és működésének engedélyezését. Ugyanazon határozatban elrendeli a 359/2004 (utólagosan kiegészített és módosított) Törvény értelmében tett nyilatkozat jegyzését is. Amennyiben a kérvényhez mellékelten benyújtott dokumentumok hiányosak, a cégnyilvántartó hivatal igazgatója jogosult maximum 15 napos határidőt megállapítani, indokolt határozatban, a hiánypótlásra. A kérelmező indokolt kérésére a 15 napos határidő meghosszabbítható. A cégnyilvántartó hivatal köteles kiállítani a vállalkozói bizonylatot, amelynek tartalmaznia kell az adószámot, a saját felelősségre tett nyilatkozat alapján kiállított megállapító bizonylatot (működési engedélyt), valamint egyéb, a törvény által előírt okiratot. A vállalkozói bizonylat, valamint, esetenként, a módosítás bevezetéséről szóló bizonylat kiállításának határideje a kérelem iktatásától vagy a hiánypótlástól számított 3, illetve 5 munkanap. A vállalkozói bizonylat, amely tartalmazza az adószámot, az az okirat, amely igazolja a cégnyilvántartásba vételt, a tevékenység működésének engedélyezését, valamint a nyilvántartásba vételt az illetékes adóhatóságnál. A rendelet értelmében egy személy csak egy, a jogi állapotát igazoló vállalkozói bizonylatot birtokolhat, vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás tagjaként. 18

19 A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély, annak a tevékenységnek a végzése érdekében, amelyre a működési engedélyt megszerezte, együttműködhet más vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszeméllyel, egyéni vállalkozókkal, családi vállalkozások képviselőivel, más magán- vagy jogi személyekkel, gazdasági tevékenység céljából, anélkül, hogy ez megváltoztatná a jogi állapotát. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély nem alkalmazhat munkaszerződéssel más személyt annak a tevékenységnek a végzésére, amelyre az engedélye szól és nem is tekinthető más, olyan személy alkalmazottjának, akivel együttműködik, akkor sem, ha ez az együttműködés kizárólagos. Ennek ellenére, egy személy lehet vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély és alkalmazott is egy időben, tevékenységét tekintve, akár ugyanazt a tevékenységet végezheti, amire a vállalkozói engedélye feljogosítja, akár egyéb tevékenységet. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély az állami nyugdíjbiztosítónál biztosított, valamint jogosult egészségbiztosításra és munkanélküliségi biztosításra, a törvényes előírások értelmében. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély elsősorban saját munkaerejét és adottságait használja a tevékenysége végzésére. Nem lehet ugyanabban az időben vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély és egyéni vállalkozó. 19

20 A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély utólag kérelmezheti a jogi állapot módosítását, olyan értelemben, hogy átalakul vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyből egyéni vállalkozás képviselőjévé. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély kötelezettségvállalási felelőssége a megterhelt vagyonra terjed ki, amennyiben ez létre lett hozva, kiegészítve a teljes vagyonával, fizetésképtelenség esetén egyszerűsített eljárás indul ellene, a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 85/2006-os Törvény értelmében (utólag módosítva), amennyiben kereskedői minősége van, a Kereskedelmi Törvénykönyv 7. cikkelye értelmében. A hitelezők a Köztörvénykönyv előírásai értelmében hajthatják be követeléseiket, amennyiben a vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély nem minősül kereskedőnek. Bármely érdekelt személy bizonyítani tudja a kereskedői minőséget a fizetésképtelenségi eljárás keretében vagy külön, megállapítási kereset keretében, ha jogost érdeket igazol. A vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélynek megszűnik a tevékenysége és törlik a cégnyilvántartásból a következő esetekben: a) elhalálozás b) a magánszemély akaratából c) a 26/1990-es Törvény (újra kiadott és kiegészített) 25. cikkelyének értelmében. 20

21 A törlési kérelmet, amelyhez csatolni kell az igazoló okiratokat hiteles másolatban, a megyei bíróság mellett működő cégnyilvántartó hivatalba nyújthatja be bármely érdekelt személy. 2. Az egyéni vállalkozó a cégnyilvántartásba való bejegyzés pillanatától számít vállalkozónak. A vállalkozása megszervezése és működtetése érdekében az egyéni vállalkozó munkaadói minőségben alkalmazhat munkavállalókat egyéni munkaszerződéssel, ezeket a szerződéseket a törvény értelmében iktatni kell a Területi Munkaügyi Felügyelőségnél, valamint együttműködhet vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyekkel, vagy egyéni vállalkozás képviselőivel vagy családi vállalkozásokkal, valamely gazdasági tevékenység végzése érdekében, anélkül, hogy ez a jogi állapotát módosítaná. Az egyéni vállalkozó nem tekinthető más, olyan személy alkalmazottjának, akivel együttműködik, akkor sem, ha ez az együttműködés kizárólagos. Ennek ellenére, egy személy lehet egyéni vállalkozó és alkalmazott is egy időben, tevékenységét tekintve, akár ugyanazt a tevékenységet végezheti, amire a saját vállalkozására érvényes engedélye feljogosítja, akár egyéb tevékenységet. Az egyéni vállalkozó az állami nyugdíjbiztosítónál biztosított, valamint jogosult egészségbiztosításra és munkanélküliségi biztosításra, a törvényes 21

22 előírások értelmében. Az egyéni vállalkozó kötelezettségvállalási felelőssége a megterhelt vagyonra terjed ki, amennyiben ez létre lett hozva, kiegészítve a teljes vagyonával, fizetésképtelenség esetén egyszerűsített eljárás indul ellene, a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 85/2006-os Törvény (utólag módosítva) értelmében. Az egyéni vállalkozásnak megszűnik a tevékenysége és törlik a cégnyilvántartásból a következő esetekben: a) elhalálozás; b) a vállalkozó akaratából c) a 26/1990-es Törvény (újra kiadott és kiegészített) 25. cikkelyének értelmében. A törlési kérelmet, amelyhez csatolni kell az igazoló okiratokat hiteles másolatban, a megyei bíróság mellett működő cégnyilvántartó hivatalba nyújthatja be bármely érdekelt személy. Fenti esetben az örökösök folytathatják a vállalkozás tevékenységét abban az esetben, ha a hagyatéki eljárás lefolytatásától számított 6 hónapon belül ezen szándékukat közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatban kinyilvánítják. Ha több örökös van, ezek kineveznek egy képviselőt, annak érdekében, hogy a tevékenységet családi vállalkozás formájában folytassák. 22

23 3. A családi vállalkozást 2 vagy több családtag hozza létre. Egy családi vállalkozás tagja lehet ugyanabban az időben vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Ugyanakkor, lehet alkalmazott is egy időben, tevékenységét tekintve, akár ugyanazt a tevékenységet végezheti, amire a családi vállalkozás érvényes engedélye feljogosítja, akár egyéb tevékenységet. A családi vállalkozás tagjai az állami nyugdíjbiztosítónál biztosítottak, valamint jogosultak egészségbiztosításra és munkanélküliségi biztosításra, a törvényes előírások értelmében. A családi vállalkozás nem alkalmazhat munkaszerződéssel harmadik személyt. A családi vállalkozás egy írásos, a családtagok által az érvényesség érdekében aláírt alapító megállapodás alapján jön létre. Az alapító megállapodásban a családtagok leszögezik: a tagok család- és utónevét, képviselőjét, keltének időpontját, az egyes tagok részvételét, a részvétel feltételeit, meghatározzák az egyes tagok részesedési arányát a nettó jövedelemből, a tagok egymáshoz való viszonyát, a visszalépés feltételeit, a semmisség jogkövetkezményével. Az alapító megállapodásban kijelölt képviselő egy speciális meghatalmazás alapján, amely egy magánokirat, képviseli a család érdekeit. A speciális meghatalmazást minden családtagnak alá kell írni, saját kezűleg azoknak, akik cselekvők és a korlátozott cselekvők nevében törvényes képviselőjük. 23

24 Az engedélyezett tevékenység végzése érdekében a családi vállalkozás, képviselője által, együttműködhet vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyekkel, vagy egyéni vállalkozás képviselőivel vagy családi vállalkozásokkal, vagy bármely más jogi vagy magánszeméllyel, valamely gazdasági tevékenység végzése érdekében, anélkül, hogy ez a jogi állapotát módosítaná. Az alapító megállapodásban a családi vállalkozás tagjai elhatározhatják a terhelt vagyon létrehozását. Ebben az esetben az alapító megállapodásban vagy egy ezt kiegészítő okiratban meghatározzák a részvételi arányt a terhelt vagyonban. Amennyiben a tagok úgy döntenek, a részvételi arány különbözhet a nettó bevételből járó vagy veszteségből vállalt részaránytól. A családi vállalkozás tagjai vállalkozó magánszemélyek a családi vállalkozás bejegyzésétől kezdődően és a terhelt vagyonnal egyetemlegesen felelősek a tevékenység végzése miatt felhalmozott adósságokért, amennyiben meg lett határozva a terhelt vagyon, és kiegészítőleg, a teljes vagyonukkal, a részvételükkel arányosan. A családi vállalkozás folyó vagyonkezelése a kinevezett képviselő feladata. Azokat a döntéseket, amelyeket egy bizonyos, a vállalkozásban megterhelt javak elidegenítéséről vagy elzálogosításáról szólnak, a vállalkozás tagjai egyszerű szavazati többséggel hozzák, azzal a feltétellel, hogy a javak tulajdonosa egyetért. 24

25 Azokat a döntéseket, amelyek javak szerzéséről szólnak, a képviselő hoz meg, a tagok előzetes felhatalmazása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a javak értéke ne haladja meg a vállalkozásban megterhelt javak értékének 50%-át és a vállalkozásban az adott pillanatban meglévő pénzösszegét. A szerzett javak közös tulajdonba kerülnek, a tulajdonrész arányos a részvétellel. A családi vállalkozás tevékenysége megszűnik és törlik a cégnyilvántartóból abban az esetben, ha: a) a tagok több mint fele elhunyt b) a tagok több mint fele kérelmezi a tevékenység megszüntetését vagy visszavonul c) a 26/1990-es Törvény (újra kiadott és kiegészített) 25. cikkelyének értelmében A törlési kérelmet, amelyhez csatolni kell az igazoló okiratokat hiteles másolatban, a megyei bíróság mellett működő cégnyilvántartó hivatalba nyújthatja be bármely érdekelt személy. Amennyiben a családi vállalkozás terhelt vagyont képezett vagy javakat szerzett, ezek a részvételi arány szerint oszlanak. 25

26 4. Egyéb hasznos információk A polgármesteri hivatalok jogosultak a magánszemélyek számára tanácsadói és képviseleti irodákat létrehozni, a 300/2004-es Törvény (módosított és kiegészített) értelmében. A magánszemélyek igénybe vehetik ezeknek az irodáknak a szolgáltatásait a bejegyzési formaságok elvégzésekor. Ezek az irodák egy képviseleti kérvény alapján képviselhetik a kérelmező magánszemélyeket az engedélyezés és a cégnyilvántartásba való beíratás során. Az irodáknak a következő a szolgáltatásokat biztosítják: a) átveszik és rendszerezik az engedélyezéshez és bejegyzéshez szükséges dokumentumokat; b) benyújtják a területileg kompetens cégnyilvántartási hivatalhoz a bejegyzési és engedélyezési kérelmet, a szükséges dokumentáció kíséretében, leveleznek a hivatallal annak érdekében, hogy a bejegyzés és engedélyeztetés megtörténjen és hogy kézhez vegyék a bejegyzési bizonylat, valamint a többi okirat eredeti példányát; c) eljuttatják a kérelmezőhöz az eredeti dokumentumokat ajánlott, tértivevényes levélben, azok kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül; az eredeti okiratok akkor minősülnek eljuttatottaknak a kérelmezőhöz, amikor az azok eredeti példányait kézhez kapja; d) tanácsadást biztosítanak az igénylőknek a bejegyzési és engedélyeztetési folyamattal kapcsolatban. 26

27 A polgármesteri hivatalok jogosultak illetéket megállapítani a fenti szolgáltatások ellenében, ennek mértékét a helyi autonómia elvének értelmében ők határozzák meg. Az állampolgároknak a közszolgálati szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogok értelmében a tanácsadó és képviseleti irodák a székhelytől függetlenül is szolgáltathatnak, függetlenül attól, hogy melyik cégnyilvántartó hivatal hatáskörébe tartozik a kérelem. Azoknak az állampolgároknak, akik engedélyezett gazdasági tevékenységet végeznek az EU vagy az Európai Gazdasági Térség területén, szabályozott formában, Románia területén is engedélyezhető hasonló gazdasági tevékenység gyakorlása. Ebben az esetben a cégnyilvántartásba való bejegyzés és engedélyeztetés annak a megyei bíróság mellett működő cégnyilvántartási hivatalnak a hatáskörébe tartozik, amely körzetében van a választott és bejelentett székhely. A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: a) a kérelmező személyazonossági igazolványa vagy útlevele fénymásolat és román fordítás, saját kezűleg hitelesítve; b) az EU vagy Európai Gazdasági Térség másik államában kiállított működési engedélyek fénymásolat és román fordítás, saját kezűleg hitelesítve; 27

28 A kérelmező által választott működési forma függvényében alkalmazandók jelen előírások. A 44/2008-as Rendelet előírásai értelmében ezeknek a személyeknek jövedelemadó fizetési kötelezettségeik vannak, az 571/2003-as módosított és kiegészített Törvény értelmében. 28

29 5. Szükséges dokumentumok 1. Vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemély bejegyzéséhez szükséges dokumentumok: 1.1. Személyazonossági igazolvány vagy útlevél fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve a másolat megegyezését az eredetivel; 1.2. A székhely használatára való jogosultságot igazoló dokumentum, úgymint: bérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés, örökösödési végzés, adásvételi szerződés, befogadó nyilatkozat vagy bármely más hiteles dokumentum, amely a használatra jogosít hiteles másolat 1.3. Saját felelősségre tett nyilatkozat, amely igazolja, hogy a speciális törvények által előírt közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi feltételek teljesítettek Amennyiben szükséges, a speciális törvények előírásai értelmében, a szakirányú végzettséget igazoló dokumentum fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve 1.5. Amennyiben szükséges, a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve. 29

30 2. Egyéni vállalkozás bejegyzéséhez szükséges dokumentumok: 2.1. Személyazonossági igazolvány vagy útlevél fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve a másolat megegyezését az eredetivel; 2.2. A székhely használatára való jogosultságot igazoló dokumentum, úgymint: bérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés, örökösödési végzés, adásvételi szerződés, befogadó nyilatkozat vagy bármely más hiteles dokumentum, amely a használatra jogosít hiteles másolat 2.3. Saját felelősségre tett nyilatkozat, amely igazolja, hogy a speciális törvények által előírt közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi feltételek teljesítettek Amennyiben szükséges, a speciális törvények előírásai értelmében, a szakirányú végzettséget igazoló dokumentum fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve 2.5. Amennyiben szükséges, a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum fénymásolat, saját kezűleg hitelesítve Hiteles aláírási címpéldány. 30

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető

Németországi cégalapítás. Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Németországi cégalapítás Előadó: Bokodi Tibor ügyvezető Általános EU szabadságelvek Letelepedési jog szabadsága Szolgáltatásnyújtás szabadsága Tőke szabad áramlásának szabadsága Áruk szabad áramlásának

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített) elnevezése: Adószáma:... ; Tevékenység

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetéskönnyítésre (fizetéshalasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához Azonosító adatok: A gazdálkodó szervezet teljes (és rövidített)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás A leggyakoribb osztrák cégformák vázlatos áttekintése Polgári jogi társaság (Pjt., németül: GesbR.) A tagok felelősségére irányadó szabály az, hogy az összes társasági

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Balatonakarattya Község Önkormányzata Polgármesterétől Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. április 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap

Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése: év hó naptól év hó napig. Egyéb változás: időpontja: év hó nap BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS- BEJELENTÉS az idegenforgalmi adóról AO. 35/1 Adóhatóság tölti ki Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály I. Bejelentkezés, bejelentés jellege Benyújtandó

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá (KATA bejelentés V. ) I. Bejelentkezés jellege Adóköteles tev. megszűnése Helyi iparűzési adó - állandó jellegű tevékenység - ideiglenes jellegű

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

ÁRLISTA. Szlovák Köztársaság. Szolgáltatások - általános árlista. Érvényes 2015.6.1-től

ÁRLISTA. Szlovák Köztársaság. Szolgáltatások - általános árlista. Érvényes 2015.6.1-től Érvényes 2015.6.1-től - általános árlista Szlovák Köztársaság www.companymaster.eu info@companymaster.eu Telefon: +421 915607800 Copyright 2015 CompanyMaster Advisory s.r.o. Minden jog fenntartva. 02 Könyvelés,

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről

DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről 4 Melléklet DR-04 NYOMTATVÁNY Bejelentés jogi személy adónyilvántartásba való bejegyzéséről * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni 1 * bejelentéskor az APEH (DURS) tölti ki 2 Cég illetve elnevezés*

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben