Üzleti tervezés. Csapó Krisztián

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti tervezés. Csapó Krisztián krisztian.csapo@uni-corvinus.hu"

Átírás

1 Üzleti tervezés A pénzügyi terv

2 Mirıl lesz szó? Az üzleti terv és a finanszírozás kapcsolata Pénzügyi terv Mérleg, eredménykimutatás, CF, fedezeti pont Pénzügyi tervezés a gyakorlatban Finanszírozási terv A vállalkozás forrásterve Külsı és belsı források Az egyes forrástípusok elınyei, hátrányai, ára Gyakorlati példa közös megbeszélése 2

3 Az üzleti terv és a finanszírozás kapcsolata

4 Kinek számára készül az üzleti terv? Banki hitelkérelem Bank kéri Befektetık Befektetık kéri Pályázat Pályázat kiírója kéri Saját magunk számára Hogy biztosan jól menjen az üzlet Alkalmazottak számára Iránymutatás adás 4

5 A pénzügyi tervezés idıhorizontja Mikor érdemes / kell készíteni? A cég alapítása elıtt Külsı finanszírozási igény esetén Az operatív mőködésben Rövid táv közép táv hosszú táv (Sikerorientált és kudarckerülı személyiségjegyek)

6 Az üzleti terv fejezetei 6

7 A pénzügyi tervezés

8 A pénzügyi tervezés hat részfeladata Mérlegtervezés Eredménytervezés Likviditástervezés Megtérülés elemzés Kockázatelemzés Meglévı és szükséges források elemzése

9 A pénzügyi tervezés alaptáblái Eredmény kimutatás Bevételek - Ráfordítások Eredmény Cash-flow Pénzbevétel - Pénzkifizetés Likviditás Fedezeti pont számítás Mérleg Eszközök Források

10 A mérleg Olyan számviteli okmány, amely az eszközöket és forrásokat, adott idıpontra vonatkozóan, megfelelıen értékelve, pénzértékben összesítve, elıírt struktúrában tartalmazza. * (=cég vagyonát mutatja) Eszköz: amire költöttük a pénzt Forrás: amibıl finanszíroztuk A mérleg szerepe az üzleti tervben Mi az, amit elfed és mi az, amit megmutat? Induló és záró mérleg összehasonlítása *Forrás: Róth Adorján Lukács Veit (2009): Számviteli esettanulmányok. MKVK, Budapest

11 A mérleg Eszközök Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Források Saját tıke I-II. Jegyzett tıke, jegyzett de... III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Céltartalékok Idegen források I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások

12 A mérleg Standard tartalom Elıírt és ellenırizhetı Hamisítása szankcionált Összefoglalóan informatív Rutinirozottan ellenırizhetı A mérleg elengedhetetlen, de a banki adósminısítés soha nem épül kizárólag mérlegadatokra.

13 Összköltség eljárással készülı Az eredménykimutatás Forgalmi költség eljárással készülı I. Értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke II. Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés bruttó eredménye III. Értékesítés közvetett költségei III. Egyéb bevételek IV. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi tevékenység eredménye A. Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei V. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai VI. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. Pénzügyi mőveletek eredménye B. Pénzügyi mőveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások VIII. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény D. Rendkívüli eredmény E. Adózás elıtti eredmény (A+B+D) E. Adózás elıtti eredmény (A+B+D) XII. Adófizetési kötelezettség IX. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény F. Adózott eredmény G. Mérleg szerinti eredmény G. Mérleg szerinti eredmény

14 A cash flow kimutatás tájékoztat a vállalkozás valós belsı finanszírozási lehetıségeirıl CF = összes pénzeszközváltozás Direkt cash flow a) Nyitó pénzeszközök záró pénzeszközök b) Pénzbevételek pénzkiadások Indirekt cash flow Eredménykategóriából vezeti le a pénzállományt

15 Cash-flow Január Február Március Összesen Bevételek Összesen: Kiadások Összesen: Egyenleg Kumulált egyenleg:

16 Számviteli tv. szerinti cash-flow I. Szokásos tev-bıl származó pénzeszközváltozás (Mőködési CF) AEE Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás különbözete CT képzés és felhasználás különbüzete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lej.köt. Változása PIE változása Vevıi követelés változása Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása AIE változása Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés

17 Számviteli tv. szerinti cash-flow II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (Befektetési CF) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pü-i mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási CF) Részvény kibocs., tıkebevonás bevétele Kötvény, hitelvisz-t megtestesítı értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tıkekivonás, tıkeleszállítás Kötvény, hitelvisz-t megtestesítı értékpapírok visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése, fizetendı kamat Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni köt., ill. egyéb rö.lej.köt.változása IV. Pénzeszköz változása (CF)

18 Miért fontos? A cash flow kimutatás Pénzeszközök tervezése Számviteli tv. szerint a kiegészítı mellékletnek tartalmaznia kell legalább a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is Számvitelbıl csak említésre kerül, sajnos nincs elég idı a tematika szerint ezzel foglalkozni

19 Cash-flow A pénzforgalmi szemlélet fontossága és funkciója Ami CF tervben van és az EK tervben nincs A CF terv idıhorizontja és ciklusai (általában egy hónap) A CF terv mint a kisvállalkozói kontrolling eszköze (árnyékoszlopok a tényadatoknak, cselekvési terv) A CF terv túlzott optimizmusa (látszólag Murphytörvény: a valóság mindig szomorúbb, mint az álmaink) Havi CF és kumulált CF

20 Fedezeti pont Fedezeti pont kétféle értelmezése: Hány hónap múlva fedezik bevételeink kiadásainkat Hányadik darab megtermelt mennyiség után fordul termıre a cég

21 A fedezeti pont számítása Ft Nyereség Változó ktg Állandó költség Fix ktg Fedezeti pont Mennyiség

22 A vállalkozás finanszírozása

23 Mire van igény a finanszírozáskor? Eszköz /bıvítés finanszírozás Mőködés/likviditás finanszírozás 23

24 A vállalkozás finanszírozása No free lunch! Avagy tudományosabban: Modigliani-Miller tétele: Tökéletes piacon mindegy, hogy saját forrást, vagy kölcsönforrást használunk. (De hol van tökéletes piac?)

25 Finanszírozás forrásai Belsı SAJÁT finanszírozás Külsı ADÓSSÁG finanszírozás (pénzpiac) VAGYON (tıke) finanszírozás (tıkepiac)

26 Belsı finanszírozás I n d u l á s saját megtakarítás, induló tıke, tulajdonosi kölcsön korábbi vagy már mőködı vállalkozás nyeresége M ő k ö d é s vagyontárgyak értékesítése forgótıke igény csökkentése mőködési költség csökkentése elfekvı készletek értékesítése 26

27 FORMÁJA Háztartási tartalék Rokoni segítség Öröklés Részletfizetés Bérlet Lízing Belsı allokálások Nyereség visszaforgatás Saját erı Rejtett tartalékok (elıleg, elıszámlázás, halasztott fizetés) ÁRA kényelmetlenség családi feszültség kompromisszumok (stock és flow) (tolerancia határ) cégen belüli feszültségek rejtett veszteségek zavarossá váló gazdasági folyamatok

28 A vagyon (tıke) finanszírozás jellemzıi Határozatlan idıre kapható Tulajdonrészt jelent Osztalék fizetés a hozam alapján A vagyon gyarapodás, az árfolyam emelkedés a hajtóerı Idıbe telik, míg hozzá lehet férni A racionalitás mellett erıs az emberi tényezı szerepe 28

29 Tıkepiac FORMÁJA ÁRA Kötvény Részvény Befektetı Kockázati tıkés Üzleti angyal jegyzési kockázat effektív költségek függetlenség elvesztése ügynökre utaltság alkalmazkodási kényszer

30 Adósságfinanszírozás jellemzıi Határozott idıre kapható Vissza kell fizetni, ki kell gazdálkodni, célszerően abból a tevékenységbıl, amire felvették Kamatot kell fizetni utána Felsı határát külsı tényezık határozzák meg Idıbe telik, míg hozzá lehet férni Többnyire biztosíték kell hozzá Visszafizetési kockázattal jár 30

31 Hitelpiac FORMÁJA ÁRA Eladói hitel Folyószámla hitel Szállítói hitel Célhitelek (agrár, export, stb.) Faktoring Váltó bizalomvesztés bank megkéri az árát; bizalom elvesztése; legalitási kényszer; forráskivonás; beszőkülı mozgástér; negatív spirál;

32 Támogatási piac Bizonytalan hozzáférés Projektszintő kompromisszumok Adminisztrációs ár Információs ár Célkötelezettség (néha kiszolgáltatottság) Nonpiaci attitőd

33 Példa a banki finanszírozásra

34 Hitelezés Hitelfajták (egyfajta csoportosítás): Beruházási hitel Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel Hitelfajta Hitel célja Futamidő Hitel visszafizetése Díjak Hitel lehívása Beruházási hitel Forgóeszköz hitel - nem megújuló Forgóeszköz hitel -megújuló Folyószámla hitel beruházás Hosszú (ált. > futamidő alatt tőke + finanszírozása 1 év) kamat Napi likviditási gondok megoldása Rövid (ált. 1-3 év) Rövid (ált. 1 év) Rövid (ált. 1 év) futamidő alatt tőke + kamat a futamidő alatt kamat, lejáratkor tőke a futamidő alatt kamat, lejáratkor tőke tőke után kamat Lehívólevél kihasznált tőke után kamat, ki nem használt után rendelkezésre tartási jutalék Lehívólevél Lehívólevél Automatikus

35 Hitelezés Hitelfajták (egyfajta csoportosítás): Beruházási hitel Forgóeszköz hitel Folyószámla hitel Korábbiakban nem tárgyalt hitel jellegő szolgáltatás: Bankgarancia - jelentısége az EU-s támogatások kapcsán különösen megnıtt

36 I. Egy hitelügylet bemutatása Tények: Felveendı hitelösszeg: Ft Hitelcél: áru (forgóeszköz) finanszírozás Idıtartam: nov nov. 23 Ft alapú hitelt keres a vállalkozás A vállalkozást a cégbíróság 1 hónapja jegyezte be Felajánlható fedezet: 20 millió Ft értékő, a vállalkozó feleségének tulajdonában lévı (tehermentes) lakás Számlavezetı: Budapest Bank Nyrt.

37 Egy hitelügylet bemutatása A hiteltípus: BB Kötetlen vállalkozói hitel A hitel kondíciói (kisvállalati hirdetmény) f Kamat: évi 16,5%, havi 0,21% kezelési költség, Ft + ingatlanonként Ft szerzıdéskötési díj, 2% rendelkezésre tartási jutalék (kamatfizetés havonta, tıkefizetés futamidı végén) Hitelkalkulátor:

38 Nézzük a tényleges ktgeket! Kamat (tf: a teljes hitelösszeget végig kihasználjuk): *16,5% Kezelési költség: *(0,21%*12)= Szerzıdéskötési díj ( ) Hiteles tulajdoni lap másolat kikérésének díja Ingatlan értékbecslés díja (kb) APEH igazolás kikérésének a díja Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfiz. kez.váll. díja Szerzıdés közjegyzıi okiratba foglalásának díja Ingatlan biztosításának díja (1 évre) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes költség: Ft

39 BUBOR Mi a BUBOR? Mekkora a mai napon az értéke? Budapest interbank offered rate Budapesti, bankközi, referencia jellegő kamatláb (ehhez viszonyítják a bankok az egyes hiteleiket, például BUBOR+30 bázispont) Különbözı idıpontokra vonatkozik Értéke a mai napon (1 havi): MNB honlap

40 Jegybanki alapkamat Mi a jegybanki alapkamat? az a kamat, amelyet a jegybank a kereskedelmi bankoknak fizet az MNB-nél önként elhelyezett kéthetes futamidejő betéteik után Jelenlegi mértéke: 7,5% ( tıl) u_statisztikak&contentid=2516

41 teljes hiteldíj mutató THM 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet az a belsı kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendı tıke és hiteldíj egyenlı az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a köl-csönnel kapcsolatban fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel A THM számításánál az ügyfél által a pénzügyi intézménynek fizetett költségeket, valamint a harmadik személynek fizetett költségek közül az ügyfél által felajánlott fedezet értékbecslésének díját és lakásépítéseknél a helyszíni szemlék díját kell figyelembe venni.

42 THM számítása 1. ha a hitel folyósítása egy részletben történik: H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı költségekkel, A k : a k-adik törlesztırészlet összege, m: a törlesztırészletek száma, t k : a k-adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze.

43 THM számítása 2. ha a hitel folyósítása több részletben történik: A k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggı költségekkel, A k : a k sorszámú törlesztırészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : a törlesztırészletek száma, t k : a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, t k : a k -adik törlesztırészlet években vagy töredékévekben kifejezett idıpontja, i: a THM századrésze.

44 EBKM 1. Egységesített betéti kamatláb mutató 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet Számítása ha a lejáratig hátralévı futamidı 365 napnál kevesebb: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, t i : a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege

45 EBKM 2. Egységesített betéti kamatláb mutató 41/1997. (III. 5.) kormányrendelet Számítása ha a lejáratig hátralévı futamidı legalább 365 nap: ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, t i : a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévı napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege

46 Ellenırizzük: Létszám és béradatok Az üzleti terv koherenciája A termelési és értékesítési volumen Marketing költségek és cash-flow Gépi kapacitás és értékesítési igény Stb. És ne feledjük, ami el tud romlani, az el is romlik!

47 Pénzügyi kimutatások értelmezése (mutatószámok)

48 Pénzügyi kimutatások értelmezése 1. Melyek a legfontosabb pénzügyi kimutatások és mérıszámok? 2. Mit mutatnak a pénzügyi kimutatások és mérıszámok a vállalkozóknak?

49 Pénzügyi adatok Mérleg és Eredménytételek 20Y1 20Y2 20Y3 Növekedési ráta Ért. árbevétele % Ráfordítás (95) (210) (330) 247% Eredmény % Mérlegfıösszeg % Tárgyi eszközök % Készletek % Követelések % Pénzállomány % Saját tıke % Kötelezettségek % ebbıl rövid lej köt % Ön megvenné ezt a vállalatot? A vállalkozás vezetıiként melyek a legfontosabb teendık?

50 Pénzügyi mutatók MUTATÓK 20Y1 20Y2 20Y3 Növekedési ráta Jövedelmezıségi mutatók Árbev. arányos nyeres. (ROS) : profit/sales 5% 5% 8% 67% Eszközmegtérülés (ROA): profit/assets 5% 6% 12% 131% Saját tıke megtérülése (ROE): profit/equity 10% 17% 33% 233% Likviditási mutatók Likviditási ráta: current assets / current liabilities 2,00 0,95 0,91-55% Gyors likviditási ráta: (current assets inventories) / current liabilities 1,67 0,59 0,56-67% Forgási sebesség mutatók Készletek forgási sebessége: inventories/sales 0,10 0,18 0,16 61% Vevık forgási sebessége: receivables/sales 0,20 0,23 0,25 25% Eszköz forgási seb. (TURNS): sales/assets 100% 122% 138% 38% Adósság mutatók Kötelezettségek/összes eszköz: liabilities/assets 0,50 0,67 0,65 31% Összes eszköz/saját tıke: equity/assets 2,00 3,00 2,89 44% Nettó forgótıke: Forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek EBIT (üzemi eredmény): Earnings Before Interest and Tax EBI(T)DA: Earnings Before Interest, (Tax,) Depreciation and Amortization

51 Teendık a pénzügyi elemzés alapján kintlévıségek behajtása a vevık fizetıképességének elızetes ellenırzése A készletek árengedményes, akciós kiárusítása A piaci igények, várható eladási mennyiségek elırejelzésére alaposabb számítások, vagy indikátorok alkalmazása A készletszint figyelése Szállítóállomány mérséklése.

52 Pénzügyi kimutatások és mérıszámok Pénzügyi kimutatások Eredménykimutatás Árbevétel - Ráfordítások Eredmény Cash-Flow kimutatás Pénzbevétel - Pénzkifizetés Cash Flow Mérleg Kötelezettségek Eszközök Saját tıke Eredménykimutatás Nyitómérleg Zárómérleg Pénzügyi mérıszámok Árbev. arányos nyer. x Eszköz forg. seb. Eszközmegtérülés x Idegen tıke aránya S. tıke megtér. Adózott eredmény x Ért. nettó árbev. Adózott eredmény x Eszközök Adózott eredmény Ért. nettó árbev. Eszközök Eszközök Saját tıke Saját tıke Költséghatékonys. x Eszközhatékonys. Üzletági hatékonyság x Tıkeszerkezet Részvényesi hat. ROE = Profit Margin (Profit/Sales) * Total Asset Turnover (Sales/Assets) * Equity Multiplier (Assets/Equity)

53 Domino Pizza (gyakorlati példa közös megbeszélése)

54 Az indulás néhány kiemelt költsége Tétel Összeg Forintban 3 havi kaució a helységre Pizzasütı Munkaasztal Hőtı Hőtıkamra építés Vendéglátó szoftver és hardver Egyéb konyhai eszközök, gépek Fogyóeszközök Pénztárgép A belsı tér átalakítása Induló készletek Logótervezés Honlaptervezés és kivitelezés Szórólap nyomtatás Álláshirdetés (alkalmazottak felvételéhez) Cégalapítás költsége, 1 hó könyvelés Reklám Összesen

55 Kalkulációs segédletek Domino Pizza esete: ek/gazdalkodastudomanyi/t_kisvall/files/2._ev/ Kisvallalkozasok_inditasa mukoedtetese/fel adatok/domino_pizza_2009.pdf Bérköltségek: alkulator Egyéb információk: 55

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett A vállalkozások üzleti terve Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett Az üzleti terv a vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze a vállalkozás saját és/vagy más hasonló

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

I. Fejezet Vállalkozások besorolása

I. Fejezet Vállalkozások besorolása I. Fejezet Vállalkozások besorolása 1. feladat Válassza ki az alábbi szervezetek közül azokat, melyekre kiterjed a számviteli törvény hatálya KKT RT Budapest Bank Holding Külkereskedelmi Minisztérium Német

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Vállalatfinanszírozás

Vállalatfinanszírozás Vállalatfinanszírozás Ajánlott irodalom: Brealey- Myers: Modern Vállalati Pénzügyek (Panem) Pálinkó Éva- Szabó Márta: Vállalati pénzügyek (Tipotex) Fazekas Gergely (szerk.): Vállalati pénzügyi döntések

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben