JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának"

Átírás

1 , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró június 100.

2 c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró ', június 100.

3 Vizsgáatot vezette: dr. Monár Barnabás tanácsos Vizsgáatot végezték: dr. Borisz József tanácsos dr. Monár Barnabás tanácsos

4 Tartaomjegyzék I. Bevezetés Oda 1-5 II. Megáapitások a) Kft. aapítássa kapcsoatos megáapítások b) Rt. aapítássa kapcsoatos megáapítások c) Egyéb társaságaapítássa kapcsoatos megáap III. Következtetések, javasatok. Összefogaó következtetések 2. Javasatok

5 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-2/43/1992. Témaszám: 102 J E L E N T É S a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi és szabáyszerűség! vizsgáatáró I. B E V E Z E T É S Az Áami Számvevőszék a nemzetgazdaság fejődésében meghatározó szerepet játszó privatizációs foyamat eenőrzését a törvényhozás munkájának segítése érdekében tudatosan építi be programjába. eenőrzési A társasági és átaakuási törvényeken aapuó spontán privatizációs foyamatot már 1990-ben több száz gazdasági szervezetné tematikusan vizsgátuk. Ez természetesen nem jeenthette az átaakuási foyamat tejes keresztmetszetű áttekintését, jeentések rögzítésére vot csak mód. Arra azonban akamas vot, hogy tendenciájában fetárja és rámutasson a társaságaapítási foyamatokban megévő nem kívánatos jeenségekre és az áami vagyon hasznosításáva össze nem egyeztethető megodásokra is. Az errő szóó jeentéseket a meghatározott rendben augusztusában az Országgyűés rendekezésére bocsátottuk.

6 - 2 - Az Áami Számvevőszék fokozatosan kiaakított ejárási rendjének megfeeően rendszeresen méységében, tejes keresztmetszetében vizsgá egyedi privatizációkat, esetenként fedogoz oyan ügyeteket is, ameyeket az Áami Vagyonügynökség étrejötte eőtt kezdtek meg, ietve átaakuásokat, társaságaapításokat fejeztek be. Ezt az ÁSZ akkor is szükségesnek tartja, ha tudja, hogy az azóta hatáyos törvényi szabáyozás vátozott, ietve az akkor megtett eőnyteen váaati, társaságaapítási épések eseteges visszafordítására csak nagyon vannak. korátozott ehetőség ek Ebbe a körbe tartozó tranzakciónak s zámít a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Rt. aapításainak ügye is, aho az ÁSZ- t - a vizsgáatot kérve a z Országgyűés köz jogi métóságai keresték meg. A BVV társaságaapításait más fórumon is kifogásoták. Legutosó akaomma a Legfőbb Ügyészség továbbí totta az ÁSZ r észére jezéseit a budapesti Berin étterem privatizációjáva kapcsoatban. Iyen körümények között kerüt a BVV és a Taverna Rt. ügye az ÁSZ eenőrzési munkaprogramjába. A vizsgáat céja: hogy heyzetfetáró vizsgáat keretében törvényességi és s zabáyszerűségi vizsgáatot foytassunk e a Be városi Vendégátóipari Váaat t ársaságaapításairó, ezen beü kiemeten a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításáró. A váaat címe: Bevárosi Vendégátóipari Váaat Budapest, V. Monár u. 28. KSH száma:

7 - 3 - A váaat eredeti neve és címe: TAVERNA Bevárosi Száoda és Vendégátó Váaat KSH száma: Cégbejegyzés száma: Fővárosi Bíróság A Részvénytársaság címe: Taverna Száoda és Étterem Rt. Budapest, V. Monár u. 28. KSH száma: Cégbejegyzés száma: Fővárosi Bíróság Az eenőrzés áta átfogott időszak december 31 -t ő december 31-ig terjed. Az eenőrzés kezdete: befejezése: február 'ápriis 20. A Bevárosi Vendégátóipari Váaat (továbbiakban: BVV) privatizációs tevékenysége az es években kezdődött e és gyorsut fe. Ezért a váaat főbb jeemzőinek áttekintését az évi eredmények aapján tettük, ugyanis az események gyorsuása ényegében ezt követően kezdődött e. A váaat évi nettó árbevétee eft, összes bevétee eft vot, ami eft méreg szerinti nyereséget eredmény~zett.

8 - 4 - Az eszközök és források értéke: A kötségvetési kapcsoatokbó: - nyereségadó - SZJA - ÁFA összes kötségvetési befizetés: Az összes vagyon értéke: eft eft eft eft eft eft Tevékenységét mintegy 220 saját, ietve béret üzetben és üzemekben fejtette ki 3056 fős áományi étszámma. A váaat irányitási formáját tekintve Váaati Tanács áta irányitott szervezet. A kisétszámú szervezetek súya és szerepe meghatározó vot a váaatná. Az január 1-i áapotnak megfeeően 170 db vendégátó egység, mintegy m 2 hasz nos aapterüette kerüt át a Taverna Száoda és Étterem Rt-hez (továbbiakban TRT) és 47 db egység maradt a BVV- né ( m 2 ). Összesen 217 egység vot a váaat működtetésében, beeértve a számbavéte időpontjában zárva tartott egységeket is. Beőük 186 üzet 15 fő aatti étszámma dogozott, vagyis az összes ü z et 85,3 %-a. A Bevárosi Vendégátóipari Váaat vezérigazgatója és a Taverna Száóda Étterem Rt. enök vezérigazgatója október 9-tő, vagyis az Rt. aapitásátó december 31-ig ugyanazon szeméy vot: dr. Feeki Ferenc. A társaságaapítások zöme szeméyes vezetéséve indut be a váaatná október 6-tó december 31-ig a váaat nevében a váaat hátrányára annak egérté kesebb vagyoneemeit vitte be a TRT-be, aho tuajdoni részesedésset és igazgatói kinevezésse is bírt. e nök vezér-

9 - 5 - A társasági szerződés szerint a TRT csak kezdte meg tevékenységét és kéreemre jegyezte be január I-jéve a Cégbíróság ezt A váaat heyzete a társaságaapítások következtében ényegesen megvátozott, sa "megmarad1" vagyonréssze működő váaat átaakítása is foyamatban van. A megmaradt váaati étszám ma 200 fő aatt van. A vizsgáat a privatizáció törvényességi és szabáyszerűség! követeményeinek érvényesüését fogja át. Nem fogakozik más, pédáu a napi működéshez tartozó pénzügyi-számvitei eszámoások vizsgáatáva. A jeenegi egy váaat, két nagy Rt é s 19 egyéb társaság évig visszanyúó vizsgáatának tapasztaatait fogaja össze. II. M E G Á L L A P t T Á S O K A váaat a vizsgáat megkezdéséig 19 Korátot Feeősségű Társaságot és 2 Részvénytársaságot aapitott (1/a. s z. meéke t). Ezek zömét vendégátóipari fe adatokra hozták étre, de infrastrukturáis céokat szogáó társaságok is aakutak. A társaságok, a váaat és az átaa október 9-én aapított Taverna Száoda és Étterem Rt. közreműködéséve, többségében nem a váaat többségi tuajdoni részesedéséve jöttek étre. A társaságaapítások döntően a Bevárosi Vendégátó Váaat apportát üzetrészeive és/vagy készpénz hozzájáruásaiva s zervezödtek.

10 - 6 - Részetes megáapításaink a következők: a./ KFT aapítássa kapcsoatos megáapítások: - A Bevárosi Vendégátóipari Váaat Kft-ket - 19 db - a 1/a. sz. meéket összetétee hozták étre. áta aapított szerinti tőke A Kft-k egy részéné tétees beárazott apportistát fogadtak e, ameyek átvéteét az aapszabáyban, aapító okiratban az ügyvezető igazgató igazota. A Kft-k másik részéné hiányoznak a téteesen beárazott apportisták. E KFt-k apport kimutatása nem fee meg a társasági jog eőírásainak (1: Gt 22. paragrafus, i. Gt 162. paragrafus ( 1-2) bek. ). Az apportistán oyan természetű téteek is szerepenek, ameyeknek önáó forgami értékük nincs (p. tetőfedés, beső feújítás, stb. )(1: Gt 22. paragrafus (2) bek.) E téteek apportként az eőadottak aapján nem fogadhaták e. - A vagyonkezeői céok eátására - a TRT részérő bevitt eft apportta és a BVV részérő bevitt eft készpénzze - étrehozott Investor KFtapportjának biztosításához részben a Bevárosi Vendégátóipari Váaattó atrt-be apportát ben aapított - KFt-ben évő, részben a TRT közremüködéséve közösen aapított és részben atrtáta - a BVV nékü - aapított társaságokban évő üzetrészeket szeresére feértékeve - vitték be e KFt-be. A TRT így 70 %-os többségi részesedést szerzett. Mindösszesen 37 KFt üzetrészét érintő akcióró van szó, ameyeket a TRT üzetrészként összesen eft értékben

11 - 7 - apportát (2. a-b sz. meéket). Az üzetrészek megvásárásának esőbbségi jogáró a BVV áta aapitott érintett KFt-k eőzetesen emondtak. Aho okevees könyvvizsgáót fogakoztatnak, ott az okevees könyvvizsgáó feadata az apportista etári beazonositása, a nyivántartási, ietve á t értéket, új, reáis értéken történő hiteesítése. Az üzetrészek beviteére fiktív módon kerüt sor, mert a Gt (1-2) bekezdése aapján az okevees könyvvizsgáónak nyiatkoznia keett vona az üzetrészek új, reáis értékérő és a tétees nyivántartás sz ükségességérő. Ez nem történt meg, igy nem áapítható meg az, hogy az üzetrészek mit is tartamaznak és a vaóságos értékük reáis-e vagy sem. Arra, hogy az üzetrészek etérő értéke megaapozott-e, semminemű értékeés, funkcióvátozás, de a könyvvizsgáó sem uta. A Fővárosi Bíróság Cégbíróságáná nem ehető fe ezen üzetrészek tétees apportjáró szóó dokumentum, csak az egyes feértéket üzetrészek egyösszegű fesoroása, meyet a Cégbíróság efogadott. Ennek aapján egyodaúnak, túértéketnek tartjuk az Investoi KFt-be bevitt üzetrészek értékeését. Az aapítók "közös érdeke" vot, hogy a BVV áta készpénzben bevitt 180 miió forint feett ne az áami váaat, hanem a többségi tuajdonos, azaz a TRT rendekezzék. Mindez a TRT vezetése részérő megnyivánuó egyodaú és a BVV ré szérő támogatott aapítási mód, amey a BVV részérő gazdasági odaró nincs aátámasztva, megaapozva (p. a piaci kamathoz képest mennyive hoz nagyobb hozadékat a Kft-bő származó osztaék). Tekintette arra, hogy a BVV áami váaat, megáapítható, hogy az aapítás az áami tuajdon séremére történt.

12 - 8 - b. Rt aapitássa kapcsoatos megáapítások t. A Taverna Száoda és Étterem Rt. aapitása - A Taverna Száoda és Étterem Rt október 9-én aakut, zárkörű aapitássa (3/a. sz. meéket). Cégbejegyzése november 3-án ket {3/b. sz. meéket). A társasági szerzödés és a cégbejegyzés szerint a társaság I. hó t-jéve kezdi meg tevékenységét. Az aaptőke 330 MFt vot, meynek apportját a BVV áta aapitott 11 KFt-ben évő 16,9 MFt-os üzetrész, továbbá a Budapest, V. Váci u. 20. aatti 224 szobás Taverna Száoda értéke képezte egy rendkivü auértéket 112 MFt ikvid értékben (ásd: 4/a-b. sz. meéket). Az aaptökébe bevitt váaati készpénzösszeg 73,4 MFt vot, igy a váaat aaptökén beüi részaránya aapitáskor 61,3 %-ot, ma a részvények névértéken történő értékesitése révén- csak 7,6 %-ot képvise (5. sz. meéket). Mindkét apportot könyvvizsgáó hiteesítette. A Budapest egértékesebb heyén, az V. kerüet Váci u. 20. sz. aatt többszöröse a megáapított apport összegének a 770,1 MFt-os kötségge feépített száoda. Tekintve a terüeti eheyezkedést, bevezetettséget, a reaizáható éves nyereséget, a száodára december 31-én még fennáó 690,7 MFt-os 6 %- os kedvezményes konstrukciójú hitetartozást, de még a könyvszerinti nyivántartott dec. 31-i 581,7 MFt-os értéket is, az apportként meghatározott 112 miiós ikviditási érték rendkivü aacsonynak minősü. A részvénytársaság aapítása során iyen, apport értékeés meett készpénz befizetési köteezettségek megkerüésére nyíott mód.

13 Az önkormányzati tuajdonú és béret egységek társaságba vitee - A TRT aapítás kezdeti szakaszában az érdeket V. XIII. kerüeti tanácsok-mint tuajdonosok, aho VI. és kezeői jogot az IKV-k gyakoronak - nem zárkóztak e a részvénytársaságban vaó részyétető (ásd: 6/a-f. sz. meéket), de a tuajdonukként nyivántartott és a BVV áta hasznát vendégátó egységek társaságba vaó viteérő egyik kerüeti tanács végrehajtó bizottsága sem döntött. A három érdeket kerüeti tanács közü kettőné (V. és VI. ker.) tervezték azt - a VB eőterjesztésekbő megáapíthatóan -, hogy az ingatanokat nem viszik társaságba, hanem a kezeői jogot evonva, az ingatanokat önáóan értékesítik, mert ez számukra ényegesen kedvezőbb fetéteeket biztosít. A BVV nem várta meg az önkormányzatok döntéseit, hanem ezeket az egységeket években - az aapítást köve tően - a tuajdonosok hozzájáruása nékü atrt-nek adta át. Az önkormányzati tuajdoni hányad -V. ker. 3 db egység, VI. ker. 6 db egység, XIII. ker. 14 db vendégátó egység részesedése az Rt aaptökéjében nem szerepe. Az áami tuajdon átengedésének jezett módja, ameyet a BVV mint az áami tuajdon kezeője követett, nem fee meg az áami váaatró -, vaamint az áami pénzügyekrő szóó törvény eőírásainak. Az áami váaat az 1979.évi II. törvény 49.. () bekezdése a apján az áami vagyonna feeős módon ke rendekezzen. Az 51.. (3) bekezdése aapján az áami vagyonró emondani csak a vonatkozó jogszabáyi keretek között ehet (23/1979. (VI. 28.) MT rendeet 68.. ).

14 Az áami tuajdonjog megvátoztatására csakis a tuajdonos (jeen esetben a heyi önkormányzat) egyetértéséve és konkrét megáapodása szerint kerühet sor. Mive a kezeői jog vagyonértékű jog és forgaomképes, az önkormányzat jogosut eenszogátatást kérni ezen jog átengedése fejében. A jezett körben megkötött megáapodások, ameyekben a BVV hozzájárut egyes áami tuajdonban áó ingatanok tuajdonjogának átírásához a Részvénytársaság javára, nem fogadhatók e. ( A Gt 17. -a aapján akamazandó PTK ok szerint.) - A Bevárosi Vendégátóipari Váaat a Fővárosi Kerüetek Hivataa Igazgatási Os ztáyának engedéyéve június 6-án január 1-i visszamenőeges hatáya - 8 db, a VI. és XIII. kerüetben évő ingatan, december 5-én és 6-án 58 db V. kerüetben évő ingatan béretét engedte át térítésmentesen a TRT-nek. Ugyanerre az 58 db ingatanra a z V. kerüeti Tanács VB Igazgatási osztáya is eismerte a TRT jogutódtását december 6-án (a dátum január 23-ára javítva), 3408/89. ügyiratszámon (6.sz. meéket). A társaságba történt bevite (vagyoni értékű jogró évén szó) nem rendezett a heyi önkormányzatokka. 3. Vendégátó ingatanok adásvétee - A váaat a TRT-nek 17 db vendégátó egységet vagy annak kiaakítására akamas terüetet adott e december 15-én, azaz a törvényes müködés szerzödésben meghatározott január t-jei időpontja eőtt. Az adás-vétere küön akcióként kerüt sor (ásd: 8/a-c sz. me11éketek). Pédáu: - a BVV 9, 6 MFt-ért adta e december 15-én a TRT-nek I. ker sz. tuajdoni apon fevett6182m 2 kert ingatant a rajta évő 400 m 2 -es épüet ingatanna együtt.

15 MFt-ért értékesitette atrt-nek ugyancsak XII. 15-én a Budapest, XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1130 m 2, a XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1041 m 2, a XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1169 m~ a XIII. ker fsz. tuajdoni apon nyivántartott 1076 m 2 nagyságú 4 db - beterüeti ingatanokat. A Budapesti Fővárosi Föpogármesteri Hivatató kapott tájékoztatás szerint több száz adás-vétei szerzödést tekintettünk át. Megáapítható, hogy köze hasonó adottságú ingatanok becsüt forgami értéke többszöröse a váaat áta kötött adás-vétei szerzödésben rögzitett értéknek. 4. A szerződéses üzetek privatizáása 100 db szerződéses üzetet (9/a-b sz. meéketek) egyszer ű szerződés módositássa - mint üzemetetési szerzödést - a BVV november 20-án, I. 1-i hatáya térítés nékü átcedáta a TRT-nek, emondva 100 szerzödéses bot hasznáati jogáró, ezen üzeteken reaizáható magas nyereségrö. Ezze az üzeteket az LXXIV. sz. törvény szerint privatizátnak tekintették. A TRT aapitói szerzödése sem üzetrészként, sem meékszogátatásként, sem annak módositásaké nt nem tartamazza a 100 db szerzödéses bot társaságba történő beviteét. Ezen üzetek az aaptökének nem részei, ezért az évi LXXIV. sz. eőprivatizációs törvény hatáya aá tartoznak és az ÁVÜ-nek ke erendenie a privatizáást. Ez egyszerü szerződésmódos i tásnak minősü és a Gt. -rő szóó törvénytő tejesen függeten akció, ameyre a Ptk. vonatkozó eőírásai az irányadók. A váaat és a TRT sem jeentette be a törvény hatáya aá tartozóként az ÁVÜ-nek ezt a 100 db egységet.

16 A váaat üzeti háózatát igyekezett a bevezetésre tervezett eőprivatizációs törvény hatáya aó eőzetesen kivonni és a TRT hatáskörébe átvinni ingyenesen vagy irreáisan aacsony értéken. Háózatának csak kisebb hányadát tartotta meg és üzemeteti saját hatáskörben. - Nem bizonyut heytáónak az ÁVÜ-nek a váaat áta tett - megtévesztő bejeentésen aapuó - azon téves áásfogaása, amey szerint a váaat 15 fő aatti vendégátóipari egységei azért nem tartoznak az eőprivatizációs törvény hatáya aá, mert a váaat azokat már korábban privatizá ta. Az Áami Vagyonügynökség a váaat tájékoztatását, ameyet az eőprivatizációs törvény aapján tett, eenőrzés nékü efogadta. További panaszbejeentés kapcsán sem vizsgáta meg a szerződéses üzetek társaságba beviteének szabá yszerűségét a társasági törvény aapján. A váaat a saját ááspontja szerint tájékoztatta az ÁVÜ-t, amey a kapott információkat nem eenőrizte. A tájékoztatás férevezető vot, mert a szerzödéses botok "társaságba viteére" a pogári jog szabáyai aapján kerüt sor és nem az eőprivatizációs törvénynek megfeeöen. 5. A Liget Rt. aapitása - A Liget Rt aapítása a gazdasági társaságokró szóó törvény megjeenése eőtt történt 295 MFt aaptőkéve. Cégbejegyzésére többszöri módosítás meett ismereteink szerint utojára október 4-én kerüt sor (ás d : 10. sz. meéket).

17 A Száoda építését a váaat végezte és ehhez 154,5 MFt-os aaptőke részesedéssei járut hozzá. Az aaptőké hez 90,5 MFt készpénzt és 64 MFt értékű apportot adott. Az apportbó 7 MFt-ot tesz ki az eőkészítési kötség. Ennek bizonyatoása, tétees fesoroása etáriag hiányzik. Így nem ehet az apport reáis értékét megáapítani. A kedvezményesen épüő és rövid időn beü üzembeheyezésre kerüt száodában évő saját részvényeket a BVV december 15-én atrt-nek csak névértéken adta át, hoott vár~ ható vot, hogy annak piaci értéke a közei üzembeheyezés és kedvezményes száoda-építési konstrukció miatt is számottevően megnő. c./ Egyéb, társaságaapítássa kapcsoatos megáapítások -A vezérigazgató kettős funkciót átott e. Törvényieg nem vot titott a kettős funkció eátása, de ezze vot ehetősége arra, hogy a váaat eghasznosabb vagyoneemeit ez időszak aatt az Rt-be aacsony értéken, vagy eenszogátatás nékü vigye be egy.oyan időszakban, amikor a társaság a cégbejegyzés szerint még nem is müködhetett vona. - A Taverna Rt. csak I. 1.-.:tő müködhetett vona, mive a működésnek a cégbejegyzéstő az aapításig történő visszamenőeges - a Gt -törvényi hatáyátó a TRT tudatosan etért. ATRT-nek így az X. 6. és XII. 31. közötti időszakára eső összes tevékenysége jogtaan és rnegkifogásoható. A TRT viszont mint az az átaa készített mé r egbő is kitűnik, január. e őtt i s működött. Az évi méreg szerinti nyereségének egnagyobb részét a BVV-tő átvett vendégátó egységek béreti, ijetve kezeői jogának értékesítésébő s-zerezte.

18 A BVV száodaépítésre fevett 6 %-os kedvezményes hiteakcióját, járadékfizetési köteezettségeit MNB engedéye - a TRT-re cedáták vátozatan fetéteekke. A száoda váaatok privatizációjáná nem engedéyezték a kedvezményes hiteek átváaását. A BVV újította fe a TRT-nek már korábban eadott váaati központot (Budapest, V. Monár u. 28.). A feújítási kötség, ietve ennek fedezésére eszámot hite hátrányos az áami váaat s zámára. - A váaat tejes ügyvitei, adminisztratív munkáit szerződésben rögzítettő etérően és aránytaanu kedv e zőten évben 33 miió Ft - dijszabási feté teekke a TRT végzi (ásd:. sz. meéket). A váaat a TRT kiszogáójává és kiszogátatottjává vát, nem képvisei az áami tuajdonosi érdekeket. Váaati tanács irányitásameett vátozatan formában vaó működé sét - a eírtak miatt - megengedhetetennek tartjuk. A további tényeges heyzetre egy rész etes adóhatósági vizsgáat adhat váaszt. - A váaat étszáma az évi 3056 főrő 200 f ő aá csökkent. Társas ággá történő átaakítását a z igy kiaakut csökkent vagyoni á apotnak megfeeően jeentette be az ÁVÜ- nek az átaakuásró szóó évi XIII. sz. törvé ny aapján.

19 III. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK t. t. Összefogaó következtetések: A társaságaapítások a spontán privatizáció időszakában kerütek végrehajtásra és a Bevárosi Vendégátóipari Váaat feismerte azokat a vagyonmozgatási ehetőségeket, ameyeket a Gazdasági Társaságokró szóó törvény ehetövé tett. Azonban az Áami Számvevőszék megitéése szerint a váaatná végrehajtott épések az áam gazdasági érdeketsége szempontjábó kifogásohatók. Azóta a jogszabáyi környezet vátozása az iyen tipusu vagyonmozgási ehetőségeket nem engedi meg, az áami vagyon hasznosuása jogiag jobban védett és megaapozott. Összességében a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításait az jeemezte, hogy a Taverna Száoda és Étterem Rt. súyát és tuajdonosi esődegességét, azaz többségi tuajdonosi pozícióit erősítették az áami váaat rovására. A váaat a TRT törekvéseit kiszogáta, támogatta. Ennek következtében a váaat vagyonának jeentős részét oyan társaságokba vitte be, aho december 31-én azok egyikében sem rendekezett többségi tuajdonna. Mindezt figyeembe véve azonban fenná annak ehetösége, hogy a végrehajtott intézkedések semmissége kimondható egyen. Ezek: - a 100 db szerződéses üzet bevitee a TRT-be - az ingatanok adásvéteének fetünő értékküönbsége aapján történő eb9nyoítása

20 a kivont és feértékeve társaságba bevitt üzetrészek értékküönbsége aapján a társasági szerződés érvényteensége - a TRT működésének tényeges megkezdése -a tanácsi, ma már önkormányzati tuajdonú üzetek társaságba történt bevonása. 2. Javasatok A vizsgáat megáapításai és következtetései aapján javasojuk, hogy az Áami Vagyonügynökség soron kívü vonja áamigazgatási feügyeet aá a Bevárosi Vendégátó Váaatot és rendejen ki privatizációs bíztost a váaathoz az áami tuajdon kezeése kapcsán ekövetett szabáytaanságok megszüntetésére és a szeméyes feeősség megáapítására. Ennek s orán rendezze: - az áami vagyon védemében a Bevárosi Vendégátóipari Váaat kezdeményezze az ingatan adásvétei szerződések feüvizsgáatát, (szükség esetetén) kezdeményezze a szerződések semmisségének kimondását és azeredeti áapot szerinti heyzet visszaáítását. - a törvény eőírásainak megfeeően a váaat és a részvénytársaságok aapításáva kapcsoatos feadatokat; - az önkormányzati vagyon részvéteét a társaságokban; - a társaság aapítók aaptőke, törzst őke, apport, készpénz beviteének reáis értéken aapuó aapszabáy k i dogozását és e fogadását a BVV áta aapított vaamennyi társaságban;

21 a Taverna Száoda és Liget Száoda hiteszerződését és fetéteeinek feüvizsgáatát az MNB-né, számavezetőné; -a Monár u. 28.sz. aatti irodaépüet feújításának pénzügyi eszámoását; -Az ÁVÜ eenőrizze e a váaat vaamennyi, az eőprivatizációs törvény megjeenése eőtt társaságba vitt vagy átadott kereskedemi, vendégátó és szogátató egységeinek az évi LXXIV. törvény aói mentesítésének jogosságát és az e törvény hatá ya aá tartozó - 15 fő aatti - egységeket az abban eőírt módon privatizája. - A vizsgát eset kapcsán javasojuk az ÁVÜ-nek, hogy a vagyonvédemi és átaakuási törvény hatáybaépése eőtt történt átaakuásokat értékeje, és az á ami tuajdon sé r e mére történt társaságaapításokná tegye meg a szükséges intézkedéseket. -A Fővárosi Önkormányzat, ietve az V., VI. és XI II. kerüeti önkormányzatok Vagyonátadó Bizottsága kezdeményezze és hajtsa végre az önkormányzati tuajdon rendezését és a társaságban vaó részvéte eseteges fetéteeit tisztázza. - A pénzügyminiszter az APEH-et soron kívü bízza meg a Betvárosi Vendégátóipari Váaat és az december 31-ét követően aapított társaságok - eírt körűmények miatt szükségessé váó- adózásának feüvizsgáatáva. Budapest, június Meéket: 15 db ( 150 oda) -r r 1,; ),,_ ~'\ Hagetmayer István )

22 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-2-43/1992. Témaszám: 02 M E L L É K L E T E K a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapítás ainak és a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának törvényességi és szabáyszerüségi vizsgáatához

23 ,. ~!'t sz. me éket A E~V r é sz~ éteéve aapitott t~rsa~á~ok.":. ~ ; ; ;. ~ ~.\,...,..... ".. ; ~.x ~ ;~sz~r~t~r! ~.. : , ~ 0 ~. ~: ~ J : 3.xiLi:a ~i~c i a3. ~ E.:2.,, ""'.....,..... ::. ~:...!. ; --- ~ -,_ r......,.. ""' ;.., 1 :. :.O 't" -. ;.'~ -. 4 :,.. t ~">""'"' "1 ', " : v oh.....,..._ ~ 1 '4 "' " -..; ~ ; ! 6.~ ~f~iiák ~ 2E. C 7. C7. i.c~ v ~ :~!. : ~ 3 5~J ::.3 1- ' ! 7. ~ : ~i~ (~E : ~g 123.:3.20.; : ' ~ 3.x ~ ~ ~~~~~ zi~:a ~ 1.7:0 ::..: ; ' ~.:. t i~. x i ~~r5 s ~ a ~~a:y ' ~ ~~!!) ,. ~ i.w o. t. :"~ r;. """. ~ i Y...;;_.,..,._,J.,I.,. :_ u 4.5;}0 i ---i ~! 7:~-T..... r. ~.,;., i ', ~ - 9." -.!. ~~ ' - 5.1: 0 : !!4. ~ F\ é~tat.~s \-::-i _ ,..... ~!. '.;'... }. ' '" '"' '"" "''..; '.'.: ' '1 ~~. J;.;a.::::: : ~ c~c~ ~ : 'J!: ~ :s... JOO?60 ; :40 -! -- -,.i ",._ e ~c.:.~t ' " "1 ' " j 8 "<0 ' o~ r. J,.o. : ';:!~ ~.,, _ ;-~'J-~..):j,.. f ~ '1-7~ ~. T. '. '.-5.9 j J '!.,. --. ~ j-!! Ba~to n :.:Ut- } ! :: ! i!'! p...!i :.r.._."..,... >:t! i~..,..! ;~ ~c~ \ov ü ~;c! i~ ~~ t ~! =:,iti... J 1~ 5. ; ~ :.! 1- -:.J t ' ;,_,_ ;,Q i r v"" ~ ~ ,. 1~0.800 i ; ~ ~2:. 1 ': 0 : 30. S~O J ~!.Q ' ;, ")\ ;,.., ~...:.-. ' ',~:_ 0_~_-_~ -~-~ -_:_:_ ~C3. ;~:Ge! i 21.! 7!. e~r.~.. 1' ~j:. ';\;;!:0.100 : ~J. 0 ( Q.i v ~:"\.~' _:_~_ _ ?:.)Q 10. e00 :!O,:! Z 3.~ ü0 i z ~; z. 300 s:: ~ ~ v '._ * :. ~J ::. ": ;.rt!.. a:: a: :.t

24 ~'~ sz. me ék ~ t 's A TRT áta társaságoibó kivont és az Investor ~Ft-be bevitt üzetrészek értékének összehasonítása ert-b~n isorez.! ~egn eve :és 1 Investorba ~ev ittitá rsas gakbó kivontaevitt/k~vcnt.' G im! üzetrészek út ke 1 a~iinya( szeres.. ~-1-. ~~r~ny C~i~ag ~~t _! i 11.1 x J 1 tuca~est. 'IL ura b u. 78. ; t : a, :, t ~ n City ~rt '! j Kw - ~ ~ M,., i es:tr~e!y i ! Gaeztron6mia Et 8. 9 i 0 Buda?est P~zse:nyi u ~ Grinc'~a; u,;óc if ' i Buj;.,~~t v~;;s ri;té J.. - u. to - ;.. -5!!;r" "'c7 ~a n t. - -, "O i 1 - i! ~ x, - - J-"? " ' '1.1;; 2~0 59.i x a x ~--~~3udap~st.XEI.Radnóti u. 35~ ~ ,, Ki~bo.itár Ft 4.861) B,. " r- r 7 ~ - - ua~pest. A~1 Uágaiy U. i i Li,, H,, ii't... "T - M., ,.o~. L... v..,.., r",.:.1 f! au d a~eó:t.vi.!iagy~:~e:ó u.3o " ~-- ;! , 8.1 Sir-iy ~Ft i Bucapest. VI. E aj cs y k i, J TCiöry -... j ! --- :m -- - ~ _._?uda?est._vi. Hoi~ u~ _ 5-' - ~--- - _- - _ ~ '/én:iiák 3.Q ' Budap~st.V.Egyetem tér ', _ i---.. ~:--.:.. --tt Vörös Sárkány ' ~ CO.. 1. ~.'>x 3udapst. VI. Andrássy BO. _ _ 1 - _ ~é-r--';i-:r-s ~.._8_ _,. 2.0 x.. _-_.!Budapest.V. Hireius 15 -t.b -' ! _. 1;. ~- _ - 13:- ~asz:!'do::tro"! ~. Euia~est. V. ~ á rc i us t;8.. ~Oű 5. 6 ;~!3. 3 :\ 4.9 x ! ; Gasztrctec~~i! Bcdc;est J] I!. Vi::r:grádi ! igao trot u o t ?":", _._. j 3tid~<es:rir ~ Pcc:izi u : Ga~: r cért Buéa~ es~.x7.. Sörház u ti!ett BudaFest. V.Se~~eveis u HO - - ~ : x ~ : x E.OOO 2.5 x 1

25 - 2 - t 15. IAmigé!.Ft ~-19-.jcs~!:.des KFt ~----- ~ ,, ' n i 1' ~- ~ ~0. L' C!:!.~t ~-21-. IY.it:d~ ic :.tesse ~ ~-22-. :[it,,,,; [it n-.!K i-r.:-~-~-t ----! ! j ~i v.... ""'... ~~;U~~i:t!.H '-i Nárcisz KFt i. 16. i --! i, ~- ~-~ "" , u ~ to g~n ~r., io :n:~ ~?t j i ! i K~:c:::a ~H \ 25. i " ~oprc~1 ~1iygr111 t.=ti ' "O. 4~.. o O! S:iget ~Ft S. Et 32. :er~i nus KFt t tr. ' -- 1 a ro ~::apu t.= t V i o oo~;d!ft j o o.i v ,;. _ t u Ad6sz~ :a Et Revüart Et II,.S ~.-. ~ '::7:'~~~..,..,vv-...v.. v..\ GO.O! 6.440,0 i , , :-::-: ::-:: ' 1\... ') w , ,---, ,0 29,

26 Jeen társasági sze:rzód.~ sse a résztvevő tagok - a g~das~i társaságokró szó ó 19e8. évi VI. ~v. ~a?j~~ - gazdasági céjaik ~e5va ósí~ása érdek~ben koráto~ feeóssé~ társaság ~ t _hozna~ é~re az ~áobi feté~ee~~e: r. Átaános fetéteek 1. ) 2.) A Tár-sas á; neve: In vestor és ~b:1~e:.:ent Befektető és V:::.-7:::.- tésfejesz-tq Korátot Feeössé5- Tá=saság A Tá:-sasá; rövidített neve: I + r! K.f-~..... A Tá=saság szék.~e y e : Buda?est, Váci út 8. teepheye: 105ó Budapest, Há=~ius 15. té:- 8. '!.. ;! : :. _) TAif~?1fA Száoda és ~~~erem R~szvénytársaság 105ó &:da pest, Nonár utca 28. Cégszá;.a: Fávárosi Bíróság Cégbíróság-a: Ké?viseióje: dr. Feeki Fere:1c vezé:-igazsató Bevárosi Vendégátó Váaat 105ó Budapest, Mo~6: utca 28. CégszáTa: Fávárosi Bíróság Cégbírósága: 00169í Képviseője: Tárnoki Lászó igazgató dr. Soós Béa 1082 Budapest, Baross utca ) A Társaság tevékenységi köre: 5151 Bekereskedemi üg:möki és szakta~ ácsc.::.ási teve':<enység 5159 Egyéb bekereskedemi szogátatás 7417 Á~aá~os músza~i, f~jesztési szogáta:ás 7413 Núsza.d, gazdasági szogátatás 7421 Irodai Üo~tei szogátat ás 7422 Nun.~a- és üze:nszervezés 7423 E~Jéb gazdasági jeegű szogátatá Va~Jore< ezeó, hoding tevékenység 7541 Pé nz~iaci teékenység 8451 V eze t ők ké~ zés e és továbbkéozése 8452 Ta~f oya'!i: eg-jé~ szc!-ciai oktatás 8453 E5'Jéo (ne:n szz..::rzi) oktatás 8531 Kö n~~ és zene~ú kiadás 9151 Ke reskede e:;r.:e kaocsoatos i<'.1ta-:ás, kís é :-~:i fe j eszt ás 9172 Sze:::éyi és.gaz;:asági szog,;itatássa k=.;;cso~ato.s i<'..ltatás, kí sé r e~i fej es~és ' i

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése, székheye:

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési fetéteek Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési kiadások 02 B1-B7. Kötségvetési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az MSZP gazdálkodása - A Magyar Szocialista Párt 2011-2012. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az MSZP gazdákodása - A Magyar Szociaista Párt 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14003 2014. január Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0346-170/2014. T émaszám:

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS 96. 1992. június. a Harmónia Kereskedelmi Vállalat privatizálásáról, az állami vagyon alakulásáról ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Harmónia Kereskedemi Váaat privatizáásáró, az áami vagyon aakuásáró. -~-..,. 1992. június 96. A vizsgáatot végezte: dr.majorosné dr. Locskai Noémi Németh Béáné tanácsos tanácsos

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

szállítása és helyszíni telepítése"

szállítása és helyszíni telepítése SZÁLLÍTÁS SZERZŐDÉS KOLCSEY H :. VÍZÓ M ÚSORSZOLGÁUA Ó NON PROF K-. \ALLA SRZOOS KRL 7 W LN HO OGTAL/5 Bi0/\UCA5 [V/70 57 ÚUÓ HLND5LR SZALLTASA CS HLY5ZN [/CSL HUSKROUA/ 00/23 COSMOS - COMMON STANDARDS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete

18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendelete Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 18/1997. (IV.29.) sz. önkor.mányzati rendeete a Budapest X. ker., Mag1ódi út - Bodza u. - Sörgyár u. - Kada utca áta határot terüet R-35973 tt.számú Részetes Rendezési Tervérő

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 4 9 2 5 2 2 1 2 5 1 0 1 9 1 0 0 8 7 3 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 9 5 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 -

Összesítő riport. Riportoló intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP. Szűrési feltételek. Csoportosítási feltételek AHTT 267601 - 1 - Összesítő riport Riportoó intézmény: NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Szűrés Szűrési fetéteek Érték Csoportosítási fetéteek Csoportosítás AHTT 267601 Érték - 1 - Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 01 K1-K8. Kötségvetési

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet.

A Rece-fi ce Óvoda az új székhelyén változatlanul négy csoporttal kezdi meg a 2015/2016. nevelési évet. ')..nr; v,?ű szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére a Kőbányai Recefice Óvodában a technikai Iétszám egy főve történő

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 5 2 0 2 8 7 1 2 5 1 0 1 0 0 2 0 8 6 9 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata. V árasüzemeltetési Főpolgármester -helyettes Budapest Főváros Önkormányzata V árasüzemetetési Főpogármester -heyettes ii~.1000050603470. ikt. szám: FPH058/3535-3/2012 ---------------- -~------ tárgy: Javasat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgáójának megváasztására

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 3 7 1 8 1 0 5 1 1 7 1 4 0 0 7 2 1 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 9 3 2 1 4 1 2 5 1 0 1 0 0 1 1 9 3 2 9 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 7 2 0 2 3 4 1 0 5 1 1 4 0 7 0 0 8 4 2 4 2 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI POLGÁRMESTERI HIVATAL HATÓSÁGI IRODA ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHA TÓSÁGI CSOPORT 02 Buda.2_est, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest.

J~ewezé.ti FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN. Beosztá8 szerinti rnego.6zlás. Budapest. 95. júius GYOGYSZERÉSZET 5 J~ewezé.ti kirdijpk FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA VIDOVSZKY KÁLMÁN Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti és Műszerügyi Főigazgatóságának

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a

A Kőbányai Önkormányzatnak az International Ambulance Service Kft.-vel van szerződése a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés G~tÜ. számú eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a "Fenőtt háziorvosi ügyeet eátása, 2013." tárgyú közbeszerzési ejárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat

TÁJÉKOZTATÓ. Melléklet: határozat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Hatósági Iroda Építés-, Környezet-, és Közekedéshatósági Csoport 1102 Budapest, Szent Lászó tér 29. TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Duna-vögyi Környezetvédemi,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított

LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számáva kapcsoatban térített és feszámított kamatokró és díjakró Meghirdetve: 2015. júius 29. napján Hatáyos: 2015. augusztus 16. napjátó 1. KAMAT

Részletesebben

É íú ó É á ö ő í í ű á Í Ó á í á í í á í á í í ó á í 2 ráns,,t sná z earíró orm,rr I. Átaános rendekezések I. z ingatan-nyivántartísba a Fővarosi Kenietek Födhivataéná 26320 hrsz. aatt fevett, a Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben