JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának"

Átírás

1 , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró június 100.

2 c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró ', június 100.

3 Vizsgáatot vezette: dr. Monár Barnabás tanácsos Vizsgáatot végezték: dr. Borisz József tanácsos dr. Monár Barnabás tanácsos

4 Tartaomjegyzék I. Bevezetés Oda 1-5 II. Megáapitások a) Kft. aapítássa kapcsoatos megáapítások b) Rt. aapítássa kapcsoatos megáapítások c) Egyéb társaságaapítássa kapcsoatos megáap III. Következtetések, javasatok. Összefogaó következtetések 2. Javasatok

5 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-2/43/1992. Témaszám: 102 J E L E N T É S a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi és szabáyszerűség! vizsgáatáró I. B E V E Z E T É S Az Áami Számvevőszék a nemzetgazdaság fejődésében meghatározó szerepet játszó privatizációs foyamat eenőrzését a törvényhozás munkájának segítése érdekében tudatosan építi be programjába. eenőrzési A társasági és átaakuási törvényeken aapuó spontán privatizációs foyamatot már 1990-ben több száz gazdasági szervezetné tematikusan vizsgátuk. Ez természetesen nem jeenthette az átaakuási foyamat tejes keresztmetszetű áttekintését, jeentések rögzítésére vot csak mód. Arra azonban akamas vot, hogy tendenciájában fetárja és rámutasson a társaságaapítási foyamatokban megévő nem kívánatos jeenségekre és az áami vagyon hasznosításáva össze nem egyeztethető megodásokra is. Az errő szóó jeentéseket a meghatározott rendben augusztusában az Országgyűés rendekezésére bocsátottuk.

6 - 2 - Az Áami Számvevőszék fokozatosan kiaakított ejárási rendjének megfeeően rendszeresen méységében, tejes keresztmetszetében vizsgá egyedi privatizációkat, esetenként fedogoz oyan ügyeteket is, ameyeket az Áami Vagyonügynökség étrejötte eőtt kezdtek meg, ietve átaakuásokat, társaságaapításokat fejeztek be. Ezt az ÁSZ akkor is szükségesnek tartja, ha tudja, hogy az azóta hatáyos törvényi szabáyozás vátozott, ietve az akkor megtett eőnyteen váaati, társaságaapítási épések eseteges visszafordítására csak nagyon vannak. korátozott ehetőség ek Ebbe a körbe tartozó tranzakciónak s zámít a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Rt. aapításainak ügye is, aho az ÁSZ- t - a vizsgáatot kérve a z Országgyűés köz jogi métóságai keresték meg. A BVV társaságaapításait más fórumon is kifogásoták. Legutosó akaomma a Legfőbb Ügyészség továbbí totta az ÁSZ r észére jezéseit a budapesti Berin étterem privatizációjáva kapcsoatban. Iyen körümények között kerüt a BVV és a Taverna Rt. ügye az ÁSZ eenőrzési munkaprogramjába. A vizsgáat céja: hogy heyzetfetáró vizsgáat keretében törvényességi és s zabáyszerűségi vizsgáatot foytassunk e a Be városi Vendégátóipari Váaat t ársaságaapításairó, ezen beü kiemeten a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításáró. A váaat címe: Bevárosi Vendégátóipari Váaat Budapest, V. Monár u. 28. KSH száma:

7 - 3 - A váaat eredeti neve és címe: TAVERNA Bevárosi Száoda és Vendégátó Váaat KSH száma: Cégbejegyzés száma: Fővárosi Bíróság A Részvénytársaság címe: Taverna Száoda és Étterem Rt. Budapest, V. Monár u. 28. KSH száma: Cégbejegyzés száma: Fővárosi Bíróság Az eenőrzés áta átfogott időszak december 31 -t ő december 31-ig terjed. Az eenőrzés kezdete: befejezése: február 'ápriis 20. A Bevárosi Vendégátóipari Váaat (továbbiakban: BVV) privatizációs tevékenysége az es években kezdődött e és gyorsut fe. Ezért a váaat főbb jeemzőinek áttekintését az évi eredmények aapján tettük, ugyanis az események gyorsuása ényegében ezt követően kezdődött e. A váaat évi nettó árbevétee eft, összes bevétee eft vot, ami eft méreg szerinti nyereséget eredmény~zett.

8 - 4 - Az eszközök és források értéke: A kötségvetési kapcsoatokbó: - nyereségadó - SZJA - ÁFA összes kötségvetési befizetés: Az összes vagyon értéke: eft eft eft eft eft eft Tevékenységét mintegy 220 saját, ietve béret üzetben és üzemekben fejtette ki 3056 fős áományi étszámma. A váaat irányitási formáját tekintve Váaati Tanács áta irányitott szervezet. A kisétszámú szervezetek súya és szerepe meghatározó vot a váaatná. Az január 1-i áapotnak megfeeően 170 db vendégátó egység, mintegy m 2 hasz nos aapterüette kerüt át a Taverna Száoda és Étterem Rt-hez (továbbiakban TRT) és 47 db egység maradt a BVV- né ( m 2 ). Összesen 217 egység vot a váaat működtetésében, beeértve a számbavéte időpontjában zárva tartott egységeket is. Beőük 186 üzet 15 fő aatti étszámma dogozott, vagyis az összes ü z et 85,3 %-a. A Bevárosi Vendégátóipari Váaat vezérigazgatója és a Taverna Száóda Étterem Rt. enök vezérigazgatója október 9-tő, vagyis az Rt. aapitásátó december 31-ig ugyanazon szeméy vot: dr. Feeki Ferenc. A társaságaapítások zöme szeméyes vezetéséve indut be a váaatná október 6-tó december 31-ig a váaat nevében a váaat hátrányára annak egérté kesebb vagyoneemeit vitte be a TRT-be, aho tuajdoni részesedésset és igazgatói kinevezésse is bírt. e nök vezér-

9 - 5 - A társasági szerződés szerint a TRT csak kezdte meg tevékenységét és kéreemre jegyezte be január I-jéve a Cégbíróság ezt A váaat heyzete a társaságaapítások következtében ényegesen megvátozott, sa "megmarad1" vagyonréssze működő váaat átaakítása is foyamatban van. A megmaradt váaati étszám ma 200 fő aatt van. A vizsgáat a privatizáció törvényességi és szabáyszerűség! követeményeinek érvényesüését fogja át. Nem fogakozik más, pédáu a napi működéshez tartozó pénzügyi-számvitei eszámoások vizsgáatáva. A jeenegi egy váaat, két nagy Rt é s 19 egyéb társaság évig visszanyúó vizsgáatának tapasztaatait fogaja össze. II. M E G Á L L A P t T Á S O K A váaat a vizsgáat megkezdéséig 19 Korátot Feeősségű Társaságot és 2 Részvénytársaságot aapitott (1/a. s z. meéke t). Ezek zömét vendégátóipari fe adatokra hozták étre, de infrastrukturáis céokat szogáó társaságok is aakutak. A társaságok, a váaat és az átaa október 9-én aapított Taverna Száoda és Étterem Rt. közreműködéséve, többségében nem a váaat többségi tuajdoni részesedéséve jöttek étre. A társaságaapítások döntően a Bevárosi Vendégátó Váaat apportát üzetrészeive és/vagy készpénz hozzájáruásaiva s zervezödtek.

10 - 6 - Részetes megáapításaink a következők: a./ KFT aapítássa kapcsoatos megáapítások: - A Bevárosi Vendégátóipari Váaat Kft-ket - 19 db - a 1/a. sz. meéket összetétee hozták étre. áta aapított szerinti tőke A Kft-k egy részéné tétees beárazott apportistát fogadtak e, ameyek átvéteét az aapszabáyban, aapító okiratban az ügyvezető igazgató igazota. A Kft-k másik részéné hiányoznak a téteesen beárazott apportisták. E KFt-k apport kimutatása nem fee meg a társasági jog eőírásainak (1: Gt 22. paragrafus, i. Gt 162. paragrafus ( 1-2) bek. ). Az apportistán oyan természetű téteek is szerepenek, ameyeknek önáó forgami értékük nincs (p. tetőfedés, beső feújítás, stb. )(1: Gt 22. paragrafus (2) bek.) E téteek apportként az eőadottak aapján nem fogadhaták e. - A vagyonkezeői céok eátására - a TRT részérő bevitt eft apportta és a BVV részérő bevitt eft készpénzze - étrehozott Investor KFtapportjának biztosításához részben a Bevárosi Vendégátóipari Váaattó atrt-be apportát ben aapított - KFt-ben évő, részben a TRT közremüködéséve közösen aapított és részben atrtáta - a BVV nékü - aapított társaságokban évő üzetrészeket szeresére feértékeve - vitték be e KFt-be. A TRT így 70 %-os többségi részesedést szerzett. Mindösszesen 37 KFt üzetrészét érintő akcióró van szó, ameyeket a TRT üzetrészként összesen eft értékben

11 - 7 - apportát (2. a-b sz. meéket). Az üzetrészek megvásárásának esőbbségi jogáró a BVV áta aapitott érintett KFt-k eőzetesen emondtak. Aho okevees könyvvizsgáót fogakoztatnak, ott az okevees könyvvizsgáó feadata az apportista etári beazonositása, a nyivántartási, ietve á t értéket, új, reáis értéken történő hiteesítése. Az üzetrészek beviteére fiktív módon kerüt sor, mert a Gt (1-2) bekezdése aapján az okevees könyvvizsgáónak nyiatkoznia keett vona az üzetrészek új, reáis értékérő és a tétees nyivántartás sz ükségességérő. Ez nem történt meg, igy nem áapítható meg az, hogy az üzetrészek mit is tartamaznak és a vaóságos értékük reáis-e vagy sem. Arra, hogy az üzetrészek etérő értéke megaapozott-e, semminemű értékeés, funkcióvátozás, de a könyvvizsgáó sem uta. A Fővárosi Bíróság Cégbíróságáná nem ehető fe ezen üzetrészek tétees apportjáró szóó dokumentum, csak az egyes feértéket üzetrészek egyösszegű fesoroása, meyet a Cégbíróság efogadott. Ennek aapján egyodaúnak, túértéketnek tartjuk az Investoi KFt-be bevitt üzetrészek értékeését. Az aapítók "közös érdeke" vot, hogy a BVV áta készpénzben bevitt 180 miió forint feett ne az áami váaat, hanem a többségi tuajdonos, azaz a TRT rendekezzék. Mindez a TRT vezetése részérő megnyivánuó egyodaú és a BVV ré szérő támogatott aapítási mód, amey a BVV részérő gazdasági odaró nincs aátámasztva, megaapozva (p. a piaci kamathoz képest mennyive hoz nagyobb hozadékat a Kft-bő származó osztaék). Tekintette arra, hogy a BVV áami váaat, megáapítható, hogy az aapítás az áami tuajdon séremére történt.

12 - 8 - b. Rt aapitássa kapcsoatos megáapítások t. A Taverna Száoda és Étterem Rt. aapitása - A Taverna Száoda és Étterem Rt október 9-én aakut, zárkörű aapitássa (3/a. sz. meéket). Cégbejegyzése november 3-án ket {3/b. sz. meéket). A társasági szerzödés és a cégbejegyzés szerint a társaság I. hó t-jéve kezdi meg tevékenységét. Az aaptőke 330 MFt vot, meynek apportját a BVV áta aapitott 11 KFt-ben évő 16,9 MFt-os üzetrész, továbbá a Budapest, V. Váci u. 20. aatti 224 szobás Taverna Száoda értéke képezte egy rendkivü auértéket 112 MFt ikvid értékben (ásd: 4/a-b. sz. meéket). Az aaptökébe bevitt váaati készpénzösszeg 73,4 MFt vot, igy a váaat aaptökén beüi részaránya aapitáskor 61,3 %-ot, ma a részvények névértéken történő értékesitése révén- csak 7,6 %-ot képvise (5. sz. meéket). Mindkét apportot könyvvizsgáó hiteesítette. A Budapest egértékesebb heyén, az V. kerüet Váci u. 20. sz. aatt többszöröse a megáapított apport összegének a 770,1 MFt-os kötségge feépített száoda. Tekintve a terüeti eheyezkedést, bevezetettséget, a reaizáható éves nyereséget, a száodára december 31-én még fennáó 690,7 MFt-os 6 %- os kedvezményes konstrukciójú hitetartozást, de még a könyvszerinti nyivántartott dec. 31-i 581,7 MFt-os értéket is, az apportként meghatározott 112 miiós ikviditási érték rendkivü aacsonynak minősü. A részvénytársaság aapítása során iyen, apport értékeés meett készpénz befizetési köteezettségek megkerüésére nyíott mód.

13 Az önkormányzati tuajdonú és béret egységek társaságba vitee - A TRT aapítás kezdeti szakaszában az érdeket V. XIII. kerüeti tanácsok-mint tuajdonosok, aho VI. és kezeői jogot az IKV-k gyakoronak - nem zárkóztak e a részvénytársaságban vaó részyétető (ásd: 6/a-f. sz. meéket), de a tuajdonukként nyivántartott és a BVV áta hasznát vendégátó egységek társaságba vaó viteérő egyik kerüeti tanács végrehajtó bizottsága sem döntött. A három érdeket kerüeti tanács közü kettőné (V. és VI. ker.) tervezték azt - a VB eőterjesztésekbő megáapíthatóan -, hogy az ingatanokat nem viszik társaságba, hanem a kezeői jogot evonva, az ingatanokat önáóan értékesítik, mert ez számukra ényegesen kedvezőbb fetéteeket biztosít. A BVV nem várta meg az önkormányzatok döntéseit, hanem ezeket az egységeket években - az aapítást köve tően - a tuajdonosok hozzájáruása nékü atrt-nek adta át. Az önkormányzati tuajdoni hányad -V. ker. 3 db egység, VI. ker. 6 db egység, XIII. ker. 14 db vendégátó egység részesedése az Rt aaptökéjében nem szerepe. Az áami tuajdon átengedésének jezett módja, ameyet a BVV mint az áami tuajdon kezeője követett, nem fee meg az áami váaatró -, vaamint az áami pénzügyekrő szóó törvény eőírásainak. Az áami váaat az 1979.évi II. törvény 49.. () bekezdése a apján az áami vagyonna feeős módon ke rendekezzen. Az 51.. (3) bekezdése aapján az áami vagyonró emondani csak a vonatkozó jogszabáyi keretek között ehet (23/1979. (VI. 28.) MT rendeet 68.. ).

14 Az áami tuajdonjog megvátoztatására csakis a tuajdonos (jeen esetben a heyi önkormányzat) egyetértéséve és konkrét megáapodása szerint kerühet sor. Mive a kezeői jog vagyonértékű jog és forgaomképes, az önkormányzat jogosut eenszogátatást kérni ezen jog átengedése fejében. A jezett körben megkötött megáapodások, ameyekben a BVV hozzájárut egyes áami tuajdonban áó ingatanok tuajdonjogának átírásához a Részvénytársaság javára, nem fogadhatók e. ( A Gt 17. -a aapján akamazandó PTK ok szerint.) - A Bevárosi Vendégátóipari Váaat a Fővárosi Kerüetek Hivataa Igazgatási Os ztáyának engedéyéve június 6-án január 1-i visszamenőeges hatáya - 8 db, a VI. és XIII. kerüetben évő ingatan, december 5-én és 6-án 58 db V. kerüetben évő ingatan béretét engedte át térítésmentesen a TRT-nek. Ugyanerre az 58 db ingatanra a z V. kerüeti Tanács VB Igazgatási osztáya is eismerte a TRT jogutódtását december 6-án (a dátum január 23-ára javítva), 3408/89. ügyiratszámon (6.sz. meéket). A társaságba történt bevite (vagyoni értékű jogró évén szó) nem rendezett a heyi önkormányzatokka. 3. Vendégátó ingatanok adásvétee - A váaat a TRT-nek 17 db vendégátó egységet vagy annak kiaakítására akamas terüetet adott e december 15-én, azaz a törvényes müködés szerzödésben meghatározott január t-jei időpontja eőtt. Az adás-vétere küön akcióként kerüt sor (ásd: 8/a-c sz. me11éketek). Pédáu: - a BVV 9, 6 MFt-ért adta e december 15-én a TRT-nek I. ker sz. tuajdoni apon fevett6182m 2 kert ingatant a rajta évő 400 m 2 -es épüet ingatanna együtt.

15 MFt-ért értékesitette atrt-nek ugyancsak XII. 15-én a Budapest, XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1130 m 2, a XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1041 m 2, a XIII. kerüet sz. tuajdoni apon nyivántartott 1169 m~ a XIII. ker fsz. tuajdoni apon nyivántartott 1076 m 2 nagyságú 4 db - beterüeti ingatanokat. A Budapesti Fővárosi Föpogármesteri Hivatató kapott tájékoztatás szerint több száz adás-vétei szerzödést tekintettünk át. Megáapítható, hogy köze hasonó adottságú ingatanok becsüt forgami értéke többszöröse a váaat áta kötött adás-vétei szerzödésben rögzitett értéknek. 4. A szerződéses üzetek privatizáása 100 db szerződéses üzetet (9/a-b sz. meéketek) egyszer ű szerződés módositássa - mint üzemetetési szerzödést - a BVV november 20-án, I. 1-i hatáya térítés nékü átcedáta a TRT-nek, emondva 100 szerzödéses bot hasznáati jogáró, ezen üzeteken reaizáható magas nyereségrö. Ezze az üzeteket az LXXIV. sz. törvény szerint privatizátnak tekintették. A TRT aapitói szerzödése sem üzetrészként, sem meékszogátatásként, sem annak módositásaké nt nem tartamazza a 100 db szerzödéses bot társaságba történő beviteét. Ezen üzetek az aaptökének nem részei, ezért az évi LXXIV. sz. eőprivatizációs törvény hatáya aá tartoznak és az ÁVÜ-nek ke erendenie a privatizáást. Ez egyszerü szerződésmódos i tásnak minősü és a Gt. -rő szóó törvénytő tejesen függeten akció, ameyre a Ptk. vonatkozó eőírásai az irányadók. A váaat és a TRT sem jeentette be a törvény hatáya aá tartozóként az ÁVÜ-nek ezt a 100 db egységet.

16 A váaat üzeti háózatát igyekezett a bevezetésre tervezett eőprivatizációs törvény hatáya aó eőzetesen kivonni és a TRT hatáskörébe átvinni ingyenesen vagy irreáisan aacsony értéken. Háózatának csak kisebb hányadát tartotta meg és üzemeteti saját hatáskörben. - Nem bizonyut heytáónak az ÁVÜ-nek a váaat áta tett - megtévesztő bejeentésen aapuó - azon téves áásfogaása, amey szerint a váaat 15 fő aatti vendégátóipari egységei azért nem tartoznak az eőprivatizációs törvény hatáya aá, mert a váaat azokat már korábban privatizá ta. Az Áami Vagyonügynökség a váaat tájékoztatását, ameyet az eőprivatizációs törvény aapján tett, eenőrzés nékü efogadta. További panaszbejeentés kapcsán sem vizsgáta meg a szerződéses üzetek társaságba beviteének szabá yszerűségét a társasági törvény aapján. A váaat a saját ááspontja szerint tájékoztatta az ÁVÜ-t, amey a kapott információkat nem eenőrizte. A tájékoztatás férevezető vot, mert a szerzödéses botok "társaságba viteére" a pogári jog szabáyai aapján kerüt sor és nem az eőprivatizációs törvénynek megfeeöen. 5. A Liget Rt. aapitása - A Liget Rt aapítása a gazdasági társaságokró szóó törvény megjeenése eőtt történt 295 MFt aaptőkéve. Cégbejegyzésére többszöri módosítás meett ismereteink szerint utojára október 4-én kerüt sor (ás d : 10. sz. meéket).

17 A Száoda építését a váaat végezte és ehhez 154,5 MFt-os aaptőke részesedéssei járut hozzá. Az aaptőké hez 90,5 MFt készpénzt és 64 MFt értékű apportot adott. Az apportbó 7 MFt-ot tesz ki az eőkészítési kötség. Ennek bizonyatoása, tétees fesoroása etáriag hiányzik. Így nem ehet az apport reáis értékét megáapítani. A kedvezményesen épüő és rövid időn beü üzembeheyezésre kerüt száodában évő saját részvényeket a BVV december 15-én atrt-nek csak névértéken adta át, hoott vár~ ható vot, hogy annak piaci értéke a közei üzembeheyezés és kedvezményes száoda-építési konstrukció miatt is számottevően megnő. c./ Egyéb, társaságaapítássa kapcsoatos megáapítások -A vezérigazgató kettős funkciót átott e. Törvényieg nem vot titott a kettős funkció eátása, de ezze vot ehetősége arra, hogy a váaat eghasznosabb vagyoneemeit ez időszak aatt az Rt-be aacsony értéken, vagy eenszogátatás nékü vigye be egy.oyan időszakban, amikor a társaság a cégbejegyzés szerint még nem is müködhetett vona. - A Taverna Rt. csak I. 1.-.:tő müködhetett vona, mive a működésnek a cégbejegyzéstő az aapításig történő visszamenőeges - a Gt -törvényi hatáyátó a TRT tudatosan etért. ATRT-nek így az X. 6. és XII. 31. közötti időszakára eső összes tevékenysége jogtaan és rnegkifogásoható. A TRT viszont mint az az átaa készített mé r egbő is kitűnik, január. e őtt i s működött. Az évi méreg szerinti nyereségének egnagyobb részét a BVV-tő átvett vendégátó egységek béreti, ijetve kezeői jogának értékesítésébő s-zerezte.

18 A BVV száodaépítésre fevett 6 %-os kedvezményes hiteakcióját, járadékfizetési köteezettségeit MNB engedéye - a TRT-re cedáták vátozatan fetéteekke. A száoda váaatok privatizációjáná nem engedéyezték a kedvezményes hiteek átváaását. A BVV újította fe a TRT-nek már korábban eadott váaati központot (Budapest, V. Monár u. 28.). A feújítási kötség, ietve ennek fedezésére eszámot hite hátrányos az áami váaat s zámára. - A váaat tejes ügyvitei, adminisztratív munkáit szerződésben rögzítettő etérően és aránytaanu kedv e zőten évben 33 miió Ft - dijszabási feté teekke a TRT végzi (ásd:. sz. meéket). A váaat a TRT kiszogáójává és kiszogátatottjává vát, nem képvisei az áami tuajdonosi érdekeket. Váaati tanács irányitásameett vátozatan formában vaó működé sét - a eírtak miatt - megengedhetetennek tartjuk. A további tényeges heyzetre egy rész etes adóhatósági vizsgáat adhat váaszt. - A váaat étszáma az évi 3056 főrő 200 f ő aá csökkent. Társas ággá történő átaakítását a z igy kiaakut csökkent vagyoni á apotnak megfeeően jeentette be az ÁVÜ- nek az átaakuásró szóó évi XIII. sz. törvé ny aapján.

19 III. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK t. t. Összefogaó következtetések: A társaságaapítások a spontán privatizáció időszakában kerütek végrehajtásra és a Bevárosi Vendégátóipari Váaat feismerte azokat a vagyonmozgatási ehetőségeket, ameyeket a Gazdasági Társaságokró szóó törvény ehetövé tett. Azonban az Áami Számvevőszék megitéése szerint a váaatná végrehajtott épések az áam gazdasági érdeketsége szempontjábó kifogásohatók. Azóta a jogszabáyi környezet vátozása az iyen tipusu vagyonmozgási ehetőségeket nem engedi meg, az áami vagyon hasznosuása jogiag jobban védett és megaapozott. Összességében a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapításait az jeemezte, hogy a Taverna Száoda és Étterem Rt. súyát és tuajdonosi esődegességét, azaz többségi tuajdonosi pozícióit erősítették az áami váaat rovására. A váaat a TRT törekvéseit kiszogáta, támogatta. Ennek következtében a váaat vagyonának jeentős részét oyan társaságokba vitte be, aho december 31-én azok egyikében sem rendekezett többségi tuajdonna. Mindezt figyeembe véve azonban fenná annak ehetösége, hogy a végrehajtott intézkedések semmissége kimondható egyen. Ezek: - a 100 db szerződéses üzet bevitee a TRT-be - az ingatanok adásvéteének fetünő értékküönbsége aapján történő eb9nyoítása

20 a kivont és feértékeve társaságba bevitt üzetrészek értékküönbsége aapján a társasági szerződés érvényteensége - a TRT működésének tényeges megkezdése -a tanácsi, ma már önkormányzati tuajdonú üzetek társaságba történt bevonása. 2. Javasatok A vizsgáat megáapításai és következtetései aapján javasojuk, hogy az Áami Vagyonügynökség soron kívü vonja áamigazgatási feügyeet aá a Bevárosi Vendégátó Váaatot és rendejen ki privatizációs bíztost a váaathoz az áami tuajdon kezeése kapcsán ekövetett szabáytaanságok megszüntetésére és a szeméyes feeősség megáapítására. Ennek s orán rendezze: - az áami vagyon védemében a Bevárosi Vendégátóipari Váaat kezdeményezze az ingatan adásvétei szerződések feüvizsgáatát, (szükség esetetén) kezdeményezze a szerződések semmisségének kimondását és azeredeti áapot szerinti heyzet visszaáítását. - a törvény eőírásainak megfeeően a váaat és a részvénytársaságok aapításáva kapcsoatos feadatokat; - az önkormányzati vagyon részvéteét a társaságokban; - a társaság aapítók aaptőke, törzst őke, apport, készpénz beviteének reáis értéken aapuó aapszabáy k i dogozását és e fogadását a BVV áta aapított vaamennyi társaságban;

21 a Taverna Száoda és Liget Száoda hiteszerződését és fetéteeinek feüvizsgáatát az MNB-né, számavezetőné; -a Monár u. 28.sz. aatti irodaépüet feújításának pénzügyi eszámoását; -Az ÁVÜ eenőrizze e a váaat vaamennyi, az eőprivatizációs törvény megjeenése eőtt társaságba vitt vagy átadott kereskedemi, vendégátó és szogátató egységeinek az évi LXXIV. törvény aói mentesítésének jogosságát és az e törvény hatá ya aá tartozó - 15 fő aatti - egységeket az abban eőírt módon privatizája. - A vizsgát eset kapcsán javasojuk az ÁVÜ-nek, hogy a vagyonvédemi és átaakuási törvény hatáybaépése eőtt történt átaakuásokat értékeje, és az á ami tuajdon sé r e mére történt társaságaapításokná tegye meg a szükséges intézkedéseket. -A Fővárosi Önkormányzat, ietve az V., VI. és XI II. kerüeti önkormányzatok Vagyonátadó Bizottsága kezdeményezze és hajtsa végre az önkormányzati tuajdon rendezését és a társaságban vaó részvéte eseteges fetéteeit tisztázza. - A pénzügyminiszter az APEH-et soron kívü bízza meg a Betvárosi Vendégátóipari Váaat és az december 31-ét követően aapított társaságok - eírt körűmények miatt szükségessé váó- adózásának feüvizsgáatáva. Budapest, június Meéket: 15 db ( 150 oda) -r r 1,; ),,_ ~'\ Hagetmayer István )

22 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-2-43/1992. Témaszám: 02 M E L L É K L E T E K a Bevárosi Vendégátóipari Váaat társaságaapítás ainak és a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának törvényességi és szabáyszerüségi vizsgáatához

23 ,. ~!'t sz. me éket A E~V r é sz~ éteéve aapitott t~rsa~á~ok.":. ~ ; ; ;. ~ ~.\,...,..... ".. ; ~.x ~ ;~sz~r~t~r! ~.. : , ~ 0 ~. ~: ~ J : 3.xiLi:a ~i~c i a3. ~ E.:2.,, ""'.....,..... ::. ~:...!. ; --- ~ -,_ r......,.. ""' ;.., 1 :. :.O 't" -. ;.'~ -. 4 :,.. t ~">""'"' "1 ', " : v oh.....,..._ ~ 1 '4 "' " -..; ~ ; ! 6.~ ~f~iiák ~ 2E. C 7. C7. i.c~ v ~ :~!. : ~ 3 5~J ::.3 1- ' ! 7. ~ : ~i~ (~E : ~g 123.:3.20.; : ' ~ 3.x ~ ~ ~~~~~ zi~:a ~ 1.7:0 ::..: ; ' ~.:. t i~. x i ~~r5 s ~ a ~~a:y ' ~ ~~!!) ,. ~ i.w o. t. :"~ r;. """. ~ i Y...;;_.,..,._,J.,I.,. :_ u 4.5;}0 i ---i ~! 7:~-T..... r. ~.,;., i ', ~ - 9." -.!. ~~ ' - 5.1: 0 : !!4. ~ F\ é~tat.~s \-::-i _ ,..... ~!. '.;'... }. ' '" '"' '"" "''..; '.'.: ' '1 ~~. J;.;a.::::: : ~ c~c~ ~ : 'J!: ~ :s... JOO?60 ; :40 -! -- -,.i ",._ e ~c.:.~t ' " "1 ' " j 8 "<0 ' o~ r. J,.o. : ';:!~ ~.,, _ ;-~'J-~..):j,.. f ~ '1-7~ ~. T. '. '.-5.9 j J '!.,. --. ~ j-!! Ba~to n :.:Ut- } ! :: ! i!'! p...!i :.r.._."..,... >:t! i~..,..! ;~ ~c~ \ov ü ~;c! i~ ~~ t ~! =:,iti... J 1~ 5. ; ~ :.! 1- -:.J t ' ;,_,_ ;,Q i r v"" ~ ~ ,. 1~0.800 i ; ~ ~2:. 1 ': 0 : 30. S~O J ~!.Q ' ;, ")\ ;,.., ~...:.-. ' ',~:_ 0_~_-_~ -~-~ -_:_:_ ~C3. ;~:Ge! i 21.! 7!. e~r.~.. 1' ~j:. ';\;;!:0.100 : ~J. 0 ( Q.i v ~:"\.~' _:_~_ _ ?:.)Q 10. e00 :!O,:! Z 3.~ ü0 i z ~; z. 300 s:: ~ ~ v '._ * :. ~J ::. ": ;.rt!.. a:: a: :.t

24 ~'~ sz. me ék ~ t 's A TRT áta társaságoibó kivont és az Investor ~Ft-be bevitt üzetrészek értékének összehasonítása ert-b~n isorez.! ~egn eve :és 1 Investorba ~ev ittitá rsas gakbó kivontaevitt/k~vcnt.' G im! üzetrészek út ke 1 a~iinya( szeres.. ~-1-. ~~r~ny C~i~ag ~~t _! i 11.1 x J 1 tuca~est. 'IL ura b u. 78. ; t : a, :, t ~ n City ~rt '! j Kw - ~ ~ M,., i es:tr~e!y i ! Gaeztron6mia Et 8. 9 i 0 Buda?est P~zse:nyi u ~ Grinc'~a; u,;óc if ' i Buj;.,~~t v~;;s ri;té J.. - u. to - ;.. -5!!;r" "'c7 ~a n t. - -, "O i 1 - i! ~ x, - - J-"? " ' '1.1;; 2~0 59.i x a x ~--~~3udap~st.XEI.Radnóti u. 35~ ~ ,, Ki~bo.itár Ft 4.861) B,. " r- r 7 ~ - - ua~pest. A~1 Uágaiy U. i i Li,, H,, ii't... "T - M., ,.o~. L... v..,.., r",.:.1 f! au d a~eó:t.vi.!iagy~:~e:ó u.3o " ~-- ;! , 8.1 Sir-iy ~Ft i Bucapest. VI. E aj cs y k i, J TCiöry -... j ! --- :m -- - ~ _._?uda?est._vi. Hoi~ u~ _ 5-' - ~--- - _- - _ ~ '/én:iiák 3.Q ' Budap~st.V.Egyetem tér ', _ i---.. ~:--.:.. --tt Vörös Sárkány ' ~ CO.. 1. ~.'>x 3udapst. VI. Andrássy BO. _ _ 1 - _ ~é-r--';i-:r-s ~.._8_ _,. 2.0 x.. _-_.!Budapest.V. Hireius 15 -t.b -' ! _. 1;. ~- _ - 13:- ~asz:!'do::tro"! ~. Euia~est. V. ~ á rc i us t;8.. ~Oű 5. 6 ;~!3. 3 :\ 4.9 x ! ; Gasztrctec~~i! Bcdc;est J] I!. Vi::r:grádi ! igao trot u o t ?":", _._. j 3tid~<es:rir ~ Pcc:izi u : Ga~: r cért Buéa~ es~.x7.. Sörház u ti!ett BudaFest. V.Se~~eveis u HO - - ~ : x ~ : x E.OOO 2.5 x 1

25 - 2 - t 15. IAmigé!.Ft ~-19-.jcs~!:.des KFt ~----- ~ ,, ' n i 1' ~- ~ ~0. L' C!:!.~t ~-21-. IY.it:d~ ic :.tesse ~ ~-22-. :[it,,,,; [it n-.!K i-r.:-~-~-t ----! ! j ~i v.... ""'... ~~;U~~i:t!.H '-i Nárcisz KFt i. 16. i --! i, ~- ~-~ "" , u ~ to g~n ~r., io :n:~ ~?t j i ! i K~:c:::a ~H \ 25. i " ~oprc~1 ~1iygr111 t.=ti ' "O. 4~.. o O! S:iget ~Ft S. Et 32. :er~i nus KFt t tr. ' -- 1 a ro ~::apu t.= t V i o oo~;d!ft j o o.i v ,;. _ t u Ad6sz~ :a Et Revüart Et II,.S ~.-. ~ '::7:'~~~..,..,vv-...v.. v..\ GO.O! 6.440,0 i , , :-::-: ::-:: ' 1\... ') w , ,---, ,0 29,

26 Jeen társasági sze:rzód.~ sse a résztvevő tagok - a g~das~i társaságokró szó ó 19e8. évi VI. ~v. ~a?j~~ - gazdasági céjaik ~e5va ósí~ása érdek~ben koráto~ feeóssé~ társaság ~ t _hozna~ é~re az ~áobi feté~ee~~e: r. Átaános fetéteek 1. ) 2.) A Tár-sas á; neve: In vestor és ~b:1~e:.:ent Befektető és V:::.-7:::.- tésfejesz-tq Korátot Feeössé5- Tá=saság A Tá:-sasá; rövidített neve: I + r! K.f-~..... A Tá=saság szék.~e y e : Buda?est, Váci út 8. teepheye: 105ó Budapest, Há=~ius 15. té:- 8. '!.. ;! : :. _) TAif~?1fA Száoda és ~~~erem R~szvénytársaság 105ó &:da pest, Nonár utca 28. Cégszá;.a: Fávárosi Bíróság Cégbíróság-a: Ké?viseióje: dr. Feeki Fere:1c vezé:-igazsató Bevárosi Vendégátó Váaat 105ó Budapest, Mo~6: utca 28. CégszáTa: Fávárosi Bíróság Cégbírósága: 00169í Képviseője: Tárnoki Lászó igazgató dr. Soós Béa 1082 Budapest, Baross utca ) A Társaság tevékenységi köre: 5151 Bekereskedemi üg:möki és szakta~ ácsc.::.ási teve':<enység 5159 Egyéb bekereskedemi szogátatás 7417 Á~aá~os músza~i, f~jesztési szogáta:ás 7413 Núsza.d, gazdasági szogátatás 7421 Irodai Üo~tei szogátat ás 7422 Nun.~a- és üze:nszervezés 7423 E~Jéb gazdasági jeegű szogátatá Va~Jore< ezeó, hoding tevékenység 7541 Pé nz~iaci teékenység 8451 V eze t ők ké~ zés e és továbbkéozése 8452 Ta~f oya'!i: eg-jé~ szc!-ciai oktatás 8453 E5'Jéo (ne:n szz..::rzi) oktatás 8531 Kö n~~ és zene~ú kiadás 9151 Ke reskede e:;r.:e kaocsoatos i<'.1ta-:ás, kís é :-~:i fe j eszt ás 9172 Sze:::éyi és.gaz;:asági szog,;itatássa k=.;;cso~ato.s i<'..ltatás, kí sé r e~i fej es~és ' i

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni

A fejlesztés a szakmám: csak naivitás nélkül érdemes csinálni Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 3 4. 2008. november Szakértôi egyeztetés a vízrô 2 Enökségi tapasztaatcsere 3 117 miióan a szegénység een 3 Vízrô másként Új Víz Paradigma 6 V4-kormányok és civiek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben