Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások március 1. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától"

Átírás

1 Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma specifikumainak megőrzését? Dr. Lendvai-Décsy Kornélia PhD Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek Nemzetközi Sajtószemle Szakmai Sajtófigyelő Rezümék szeptember-október

2

3 szám * Közjegyzők Közlön ye Tartalomjegyzék Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások március 1. napjától... 4 Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma specifikumainak megőrzését? Dr. Lendvai-Décsy Kornélia PhD Helyesírási buktatók a közjegyzői okiratokban A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek Nemzetközi Sajtószemle Szakmai Sajtófigyelő Rezümék... 72

4 Közjegyzők Közlön ye * szám A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások március 1. napjától március 1. napjától a közjegyzői tevékenységet is érintő fontos változások léptek életbe a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvényben (továbbiakban: Ctv.). A módosítások nagy része hitelezővédelmi célzatú és a fizetésképtelenné vált gazdasági társaságok tagjainak, vezető tisztségviselőinek vagyoni felelősségre vonhatóságát erősítik. A módosító törvény célja a fizetésképtelenségi, továbbá a cégeljárási szabályok hatékonyabbá tétele, a hitelezők érdekeinek védelme, a gazdasági életben tapasztalt visszaélések megszüntetése, a jogérvényesítés elősegítése. A jogszabály a cégjogi, társasági jogi és a csődjogi szabályozás módosításával kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a piaci életben egyre inkább tapasztalt és a jelenlegi eljárási lehetőségekkel csak korlátozottan befolyásolható, a hitelezőket és az államot károsító, a cégeljárás egyszerűsítésével visszaélő vállalkozói magatartások visszaszoruljanak. 1 A módosítás érinti az alapító okirat tartalmát, összeférhetetlenségi és kizáró okokat állapít meg a tagsági jogviszony létesítése és a vezető tisztségviselői pozíciók betöltése körében, átszabja az egyszerűsített cégeljárás kereteit. Egyidejűleg a fizetésképtelenséggel kapcsolatban a felszámolás, a végelszámolás, a cégbíróság által elrendelhető kényszervégelszámolás szabályai is módosításra kerültek, a kényszer-végelszámolási eljárás évi CXCVII. törvény indokolása 4

5 szám * Közjegyzők Közlön ye helyett vagyis például arra az esetre, ha egy cég végelszámolása három év alatt nem fejeződik be az ún. kényszertörlési eljárás kerül bevezetésre. Jelen írás célja a fontosabb, közjegyzőket különösen a gazdasági társaságok alapításánál rendszeresen közreműködő kollegákat érintő változások bemutatása. I. CÉGALAPÍTÁSNÁL TÖRTÉNŐ KÖZJEGYZŐI KÖZREMŰKÖDÉS A közjegyző gazdasági társaság alapítása során közjegyzői okiratba foglalja a társasági szerződést, illetve az alapító okiratot, továbbá a megalakulással összefüggő szükséges tagi, illetve vezető tisztségviselői nyilatkozatokat. Ezt követően a jogi képviselő pozíciójában eljárva az elektronikus cégeljárás keretei között benyújtja a bejegyzési kérelmet és a szükséges mellékleteket a cégbírósághoz. A közjegyző eljárása során a közjegyzői díjat a tevékenységre fordított idő alapján számítja fel. A közjegyzőt a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény (továbbiakban: Kjtv.) 175. (1) bekezdésének a közokiratban szereplő fél vagy felek képviselőjének jogállása illeti meg a cégbejegyzési eljárás során. Túlnyomórészt a gazdasági társaságok alapítására napjainkban szerződésminta alapján kerül sor, azonban ettől függetlenül a közjegyzőt a társasági szerződés közokiratba foglalása során egyrészt a vonatkozó társasági és cégjogi szabályokra vonatkozó általános kioktatási kötelezettség terheli, másrészt jogszabályba ütköző, tiltott vagy tisztességtelen célú jogügyleteknél a közreműködés megtagadása is felmerülhet. Különösen nagy jelentőséggel bír a cégalapítások során az ügyfél-azonosításhoz és a jogszabállyal ellentétes székhelymegjelöléshez kapcsolódó Kjtv (6) bekezdése és 128/A. -a szerinti megtagadási ok. Az alapítás során eljáró közjegyzőt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 36. (2) bekezdése értelmében a Kjtv. szerinti személyazonosítási kötelezettséget adattartalmában meghaladó további ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli. Az átvilágítási és bejelentési 5

6 Közjegyzők Közlön ye * szám teendők szabályait a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kiadott 20. számú iránymutatás részletezi. A céglapítás során fentekre tekintettel a következő fontosabb változások szem előtt tartásával kell eljárnunk: 1. Kötelező társasági forma előírása Az első kiemelendő módosítás értelmében törvény vagy kormányrendelet közérdekből, illetve hitelezővédelmi célból előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában végezhetők. Az eddigi jogi szabályozás során törvény írta például elő, hogy hitelintézet részvénytársaság, szövetkezet vagy fióktelep formájában alapítható. A módosítás folytán tehát lehetővé vált, hogy a jövőben ne csak törvény, hanem kormányrendelet is szigorítsa a formaválasztást és ezáltal rugalmasabb és gyorsabb szabályozással lehessen a tényleges hitelezővédelmi igényekhez igazítani a szabályozást. Az eljáró közjegyzőnek ezáltal szélesebb körben kell cégalapítás során vizsgálódnia, hogy megfelelő tájékoztatás mellett az ügyfelek a jogszabály szerint is válaszható cégformában alapítsanak társaságot. 2. Társasági tagság és részesedésszerzés tilalma, vezető tisztségviselői pozíció betöltésének tilalma A Gt. 5. -ának módosítása a cégbíróság által törvényességi felügyeleti jogkörben megszüntetett, ún. fantomcégek vezetőire vonatkozó tilalmat kiterjeszti azokra is, akik a fantomcégek kizárólagos vagy többségi részesedéssel rendelkező tagjai voltak a megszüntetési eljárás időszak alatt. Ráadásul a módosítás arra is kiterjed, hogy ezek a személyek 5 évig nem alapíthatnak, vagy nem szerezhetnek részesedést olyan gazdasági társaságokban, ahol ők lennének a kizárólagos vagy többségi tulajdonosok. A módosítást követően tehát a Gt. értelmében az a személy, akinek mint a jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos 6

7 szám * Közjegyzők Közlön ye vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának felelősségét a jogutód nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Cstv.) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette, a) nem lehet egyszemélyes társaság egyedüli tagja; b) nem szerezhet gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedést, c) nem lehet közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja. Közkereseti társaságok és betéti társaságok esetében a Gt (1) bekezdésé értelmében a társaságtól megváló tag ideértve a társasági részesedését átruházó tagot is a tagsági jogviszonya megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül, ugyanúgy felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Ezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni a megszűnt tag társaságba be nem lépő jogutódjára is. Fentiekre figyelemmel nem lehet közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja, továbbá nem szerezhet gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedést az a személy, aki a Gt (1) bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. A tilalom hatálya a fenti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama és az annak eredménytelenségétől számított öt év. E tilalom tekintetében eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya. Az így meghatározott körülmények fennállásáról a végrehajtó elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. 7

8 Közjegyzők Közlön ye * szám Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, hivatalból megindítja a megszüntetési eljárást. Amennyiben a törvényes működés helyreállítása határidőben nem történik meg, illetve a cég székhelyére, működésére, vezető tisztségviselőire vonatkozó érdemi bejelentésre nem kerül sor, a cégbíróság az eljárást megszünteti, és a céget megszűntnek nyilvánítja. A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet más gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság tagja és betéti társaság beltagja az a személy, aki a megszüntetési eljárás megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tag volt. A Gt ának módosítása a fenti, tagsági jogviszony korlátozására vonatkozó szabályozással párhuzamosan három évről öt évre emeli a cégbíróság által törvényességi felügyeleti jogkörben megszüntetett, ún. fantomcégek vezetőire vonatkozó tilalmat. Ezek a személyek 5 évig nem lehetnek más gazdasági társaságban vezető tisztségviselők. A módosítás nemcsak az eltiltás időtartamát növeli meg, hanem a tilalmat kiterjeszti azokra is, akik a fantomcég kizárólagos vagy többségi részesedéssel rendelkező tagjai voltak a megszüntetési eljárás időszaka alatt. A jogalkotói megfontolások szerint a gazdaságban tapasztalt visszaélések, a hitelezők megkárosításával járó cselekmények és az ún. cégtemetők indokolttá teszik ezt a szigorítást, mert csak így biztosítható a tisztességes vállalkozók védelme, és így előzhető meg, hogy a sorozatos visszaélések a közterhek beszedését akadályozzák. 2 A fentiekben részletesen kifejtett korlátozásokat a vezető tisztségviselői pozíció betöltésére is kiterjesztette a módosítás, ezáltal bővítve a kizárási okokat: tehát évi CXCVII. törvény indokolása 8

9 szám * Közjegyzők Közlön ye a) a gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt éves korlátozás, b) a Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban bíróság által megállapított helytállási kötelezettség nemteljesítésén alapuló tilalom, valamint c) a kkt. és bt. kilépő tagjának háttérfelelőssége megszegéséből fakadó tilalom érvényesül a vezető tisztséget betölteni kívánó személyekre. Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője továbbá, akivel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A tilalom azért indokolt, mivel számtalan esetben a tulajdonosok csalárd módon úgy bújnak ki a helytállási kötelezettség alól, hogy elidegenítik a társasági részesedésüket, kötelezettségüket nem teljesítik, majd új társaságot alapítanak. 3 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó korlátozásokat a cégvezetőkre is alkalmazni kell 4, tekintettel a hitelezővédelmi érdekekre, és arra, hogy az ügyvezetőre vonatkozó szigorításokat ne lehessen kikerülni cégvezetői megbízatással. Nagymértékben szigorítják tehát az elfogadott változások a vezető tisztségviselők tisztség viselésére vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró szabályait. Az összeférhetetlenséget az új szabályok szerint a jövőben nem a jogi képviselő, avagy a cégbíróság ellenőrzi, hanem ezt a bűnügyi nyilvántartó szerv végzi. Amennyiben azonban a vezető tisztségviselő az összeférhetetlenség ellenére vállalta tisztségét, a cég ellen törvényességi felügyeleti eljárás indulhat a bűnügyi nyilvántartó szerv értesítése alapján. Az eljáró közjegyzőnek e körben különösen fontos a kioktatási kötelezettsége, illetve fokozott odafigyelést kíván az a körülmény is, hogy nagy valószínűséggel a szigorodó szabályok miatt megnövekedhet a vagyonnal nem bíró álképviselők, ún. strómanok fellépése évi CXCVII. törvény indokolása 4 Gt. 32. (3) 9

10 Közjegyzők Közlön ye * szám 3. A tevékenységi körök feltüntetése a társasági szerződésben július 1. napja előtt a gazdasági társaság tevékenységi köreit a létesítő okiratban kötelező jelleggel fel kellett tüntetni, a cégjegyzékbe be kellett jegyezni, így ha a társaság a létesítő okiratában és a cégjegyzékben nem szereplő tevékenységet végzett, akkor cégjogi szempontból úgy minősült, mint amely működése során nem tartotta be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, amely körülmény megalapozhatta a törvényességi felügyeleti eljárás megindítását. Az Art. 16. (3) d) pontja alapján a gazdasági társaság a létesítő okiratában megjelölt tevékenységi körök bejelentésére volt köteles, a bejelentkezést és a változás-bejelentést a társaság a cégbíróság útján teljesítette. A cégjegyzékben nem szereplő tevékenységet végző társasággal szemben az adóhatóság mulasztási bírságot állapíthatott meg július 1-től azonban mivel a gazdasági társaság megkülönböztető jegye továbbra is az üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása volt, a társaság a hatósági engedélyhez, képesítéshez kötött tevékenységekre vonatkozó korlátozások fenntartásával bármilyen, jogszabály által nem tiltott vagy korlátozott tevékenységet végezhetett. A létesítő okiratban csak a főtevékenység feltüntetése volt kötelező, ezen felül a gazdasági társaság a létesítő okiratában és a cégjegyzékben választása szerint szerepeltethet tevékenységi köröket a Gt. 12. (1) c) pontja alapján. A fent hivatkozott új jogszabályi rendelkezések okán az egyablakos rendszer keretében a cégjegyzékben nem szereplő egyébként a társaság által végzett, illetve végezni kívánt tevékenységi körök bejelentése a továbbiakban nem volt lehetséges, éppen ezért az Art. szerint július 21. napjától a gazdasági társaság mint adózó a létesítő okiratában és így a cégjegyzékben nem szerepeltetett, de ténylegesen végzett tevékenységeit köteles volt közvetlenül az állami adóhatósághoz bejelenteni. 10

11 szám * Közjegyzők Közlön ye A március 1. napjával hatályba lépő új szabályozás értelmében a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével. 5 Fentiek alapján tehát a bejegyzési kérelem benyújtásakor a cég köteles megjelölni főtevékenységét és további tevékenységi köreit azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelölésével, továbbá a társasági szerződésben kötelezően fel kell tüntetni a cég főtevékenységét és valamennyi tevékenységét. A módosítás értelmében a TEÁOR nómenklatúra szerinti besorolásra való tekintet nélkül minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A társasági szerződésben meghatározott tevékenység változása nem igényli a társasági szerződés módosítását. A cégbíróság a cég bejegyzésekor elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a cég főtevékenységéről és további tevékenységi köreiről. A tevékenységi körök változása esetén az új szabályozás értelmében a cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból és automatikusan jegyzi be a cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásait. Az új szabályozás megteremti annak lehetőségét, hogy a társaságok tevékenységére vonatkozó, cégjegyzékben szereplő adatok naprakészek legyenek, ezzel elősegítve az üzletfelek, hatóságok megfelelő információhoz jutását. Annak érdekben azonban, hogy a cégjegyzék kibővült adattartalma ne járjon felesleges adminisztratív tehernövekedéssel a társaságok számára, a jövőben a tevékenységi körök változása nem igényli a társasági szerződés módosítását, így azt nem kell bejelenteni a cégbíróságnak, a megváltozott tevékenységi körökre vonatkozó adatokat a gazdasági társaság, mint adózó bejelentése alapján immár a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolással az adóhatóság elektronikus úton továbbítja a cégbíróság részére. 6 5 Ctv évi CXCVII. törvény indokolása 11

12 Közjegyzők Közlön ye * szám 4. A vezető tisztségviselők és a tagok személyes adatainak nyilvánossága Hitelezővédelmi okokból szükséges, hogy a társaságok tagjai könnyebben azonosíthatóak legyenek, ezért a módosítás előírja, hogy a társasági szerződés a továbbiakban tartalmazza a tagok természetes személyazonosító adatait is. A korábbi szabályozástól eltérően tehát nem elegendő március hó 1. napjától a gazdasági társaság tagjainak nevét és lakóhelyét a társasági szerződésben, hanem valamennyi természetes személyazonosító adat és lakcím rögzítése kötelező lett. A vezető tisztségviselők esetében a társasági szerződésben továbbra is elegendő a név és a lakcím, illetve székhely megadása. Mindazonáltal a cégjegyzék az új szabályozás szerint valamennyi cég esetében tartalmazza a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartás számát, továbbá a kkt., bt. és kft. esetén a tagok nevét, természetes személy tag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát. Zártkörűen működő részvénytársaság és zártkörűen működő európai részvénytársaság esetében kizárólag akkor szükséges a részvényes adatainak cégjegyzékben történő feltüntetése, amennyiben a részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik, a részvényes nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát. Érdekesség, hogy míg általánosságban az ügyvédeket nem terheli az okiratok ellenjegyzéséhez kapcsolódóan a személyazonosság ellenőrzése során a személyi adat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetői engedély-nyilvántartást, az útiokmány- 12

13 szám * Közjegyzők Közlön ye nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás megkeresésével megvalósuló lekérdezési kötelezettség, a jövőben a társasági szerződés elkészítése vagy ellenjegyzése során kötelezően el kell végezniük ezt a típusú azonosítást. 5. Kézbesítési megbízott Annak idején az uniós jogharmonizációs igényeknek megfelelően változott meg január 1. napjától a korábbi cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény. 7 A módosítás részeként került bevezetésre kötelező jelleggel a kézbesítési megbízott jogintézménye. A kézbesítési megbízott feladata, hogy átvegye és a megbízó részére továbbítsa a cég működésével összefüggésben keletkezett bírósági, illetve más hatósági iratokat, amelyeket a külföldi személy részére kell kézbesíteni. A kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon ismertté vált a külföldi személy számára szeptember 1. napjától a cégalapítások megkönnyítése érekében a kézbesítési megbízott megjelölése csak lehetőséggé vált egészen a most tárgyalt módosításig. A szabályozás értelmében, a cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell. Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt évi XLIX. tv 13

14 Közjegyzők Közlön ye * szám lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. A megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét be kell jelentenie a cégbíróságnak. A bejelentés elmulasztása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat bírsággal sújthatja Könyvvizsgáló választásának kötelező esetei A számvitelről szóló évi C. törvény értelmében kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, kivéve, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A kivételszabályoktól függetlenül kötelező a könyvvizsgálat többek között azon kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő, a takarékszövetkezetnél, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél. Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani. A módosítás a kötelező könyvvizsgáló választás egy újabb esetét szabályozza, amikor rögzíti, hogy az egyéb körülményeken túl kötelező a könyvvizsgáló választása a gazdasági társaságnál, ha azt törvény a köztulajdon, közpénzek vagy a hitelezők védelme érdekében előírja. 8 Ctv

15 szám * Közjegyzők Közlön ye 7. A tag korlátozott felelősségű társaságban megszerzett törzsbetétje A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) lehetővé teszi, hogy adott gazdasági társaság a könyveit devizában vezesse. Ezzel a rendelkezéssel viszont nem állt összhangban az a Gt.-ben található szabály, miszerint a törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A Gt ának módosítása a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizában történő könyvvezetést alkalmazó társaságokat kiveszi a kötelező szabály hatálya alól, ezáltal feloldja az ellentmondást a két törvény között Székhely, telephely és fióktelep A törvény megerősíti a székhely intézményét a székhelyhasználat jogcímének igazolásával, valamint az ügyvédi székhelyszolgáltatás megszüntetésével. A háttérben az állhat, hogy az ügyvédi irodákban dolgozó ügyvédek napjuk nagy részét irodán kívül, bíróságon vagy egyébként hivatalos ügyben helyszínen töltik, ezért a gyakorlatban nem tudják biztosítani az állandó ügyeletet igénylő székhelyszolgáltatást. Kötelezővé válik továbbá a cég telephelyének, fióktelepének cégjegyzékben történő feltüntetése. Cég székhelye, telephelye és fióktelepe továbbra is értelemszerűen csak olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A jövőben cég a használat jogszerűségét igazolni köteles. 10 A Ctv. 1. számú melléklete kifejezetten kiemeli, hogy valamennyi cég esetében hiánypótlási eljárás nélküli elutasítást eredményez, ha a székhely (telephely, fióktelep) használat jogcímét igazoló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat csatolására nem kerül sor. 9 Gt (4) 10 Ctv

16 Közjegyzők Közlön ye * szám A jogi képviselő Ctv. 48. (2) bekezdése szerint egyszerűsített cégeljárásban nyilatkozik a csatolandó okiratok így a székhelyigazolás törvényességi vizsgálatának elvégzéséről. Immáron tehát ez mind a tulajdonjog, mind az egyéb jogcímen fennálló használati jog esetében kötelezően meg kell, hogy történjen, és ezáltal kerül összhangban a cégjogi szabályozás a Kjtv. 122/A. -ában foglalt közjegyzői ellenőrzési kötelezettséggel. 9. Közzététel, illeték, kamarai regisztráció A módosítás értelmében ezentúl nem csak a cég adatainak cégjegyzék szerinti közzétételére kerül sor, hanem a cégbíróság a részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság esetén magának a cégek létesítő okiratának közzétételéről is gondoskodik egyidejűleg. További változás, hogy míg eddig az egyszerűsített eljárással, szerződésmintával történt cégalapítás illetéke egységesen Ft volt, március 1. napjától kft. esetében Ft-ra, bt. és kkt. tekintetében Ft-ra drágul a cégalapítás illetéke. Megszűnik az illeték és a közzétételi díj teljesítés jogi képviselő általi igazolásának lehetősége, a befizetés államkincstári igazolását a kérelemhez csatolni kell. 11 Fontos, már korábban január 1-től hatályos új kötelezettsége minden újonnan alakuló gazdasági társaságnak, hogy bejelentkezzenek a gazdasági kamaránál. A kamarai regisztrációra legkésőbb a bejegyzést követő 5 napon belül, az erre szolgáló nyomtatványon kell sort keríteni. A már bejegyzett gazdasági társaságoknak 60 napon belül, azaz gyakorlatilag február végéig kell bejelentkezni. Az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) honlapjáról Ctv. 37. (5) bekezdés

17 szám * Közjegyzők Közlön ye Az Országgyűlés november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely módosította a gazdasági kamarákról szóló évi CXXI. törvényt január 1-től a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,-Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. A törvénymódosítás hatálya nem terjed ki a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra. További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény 2. (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A bejelentés történhet online, a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével vagy személyesen is a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban. II. JOGI KÉPVISELET AZ EGYSZERŰSÍTETT CÉGELJÁRÁSBAN A cégeljárás az utóbbi években igyekezett lépést tartani az információtechnológia fejlődésével, és az elektronikus cégeljárás fokozatos bevezetésével korszerű eljárási formává alakult. Eredetileg július 1. napjától egyszerűsített eljárásban akkor volt lehetőség a cég bejegyezetésére, ha szerződésmintával alapítható cégformáról volt szó (kkt., bt., kft.), a tagok szerződésminta felhasználásával, a mintától nem eltérve hozták létre a társaságot, 17

18 Közjegyzők Közlön ye * szám éltek az előzetes névfoglalás lehetőségével és a ma már kizárólagos elektronikus és nem papír alapú eljárásban történt a cégbejegyzés. Időközben az előzetes névfoglalás feltételét már nem írja elő a Ctv., továbbá lehetőség van zrt. és egyéni cég esetében is szerződésminta felhasználásával céget alapítani. Kezdetben a cégbíróság a bejegyzési kérelmet és a kötelező mellékleteket érdemben vizsgálta, azonban a szerződésminta alapján készült létesítő okirat vonatkozásában csak azt vizsgálta, hogy a szerződésminta kitöltése a jogszabályoknak megfelelően történt-e meg, és a bejegyzési kérelem az abban foglaltakkal összhangban áll-e szeptember 1. napjától a bejegyzési kérelemhez kapcsolódó okiratokat a törvény két típusba sorolta: voltak a bejegyzési kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek, amelyek esetében a jogi képviselő nyilatkozott is arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte. Ilyen okirat volt különösen maga a szerződésminta alapján készült társasági szerződés és az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása. A másik csoportba sorolt okiratok nem képezték a cégbejegyzési kérelem mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő végezte el. Az okiratok felsorolását, illetve a jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzési kérelemnek kellett tartalmaznia. Az iratokat a jogi képviselő őrizte, és amennyiben ezen okiratokkal összefüggésben tartalmi vagy jogszerűségi kétség merült fel, a jogi képviselő köteles volt ezen okiratokat a cégbíróság felhívására bemutatni, szükség esetén a cégiratokhoz becsatolni. Ilyen okiratnak minősült például a névfoglalást elrendelő végzés másolata, ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapja, illetve korlátolt felelősségű társaság esetén a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról, ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról. 18

19 szám * Közjegyzők Közlön ye Az egyszerűsített eljárásban július 1. napjától eredetileg 2 munkanapon belül, december 27. napjától egy órán belül került sor a cégbejegyzésre. Hiánypótlásnak az eljárás során sem korábban nem volt, sem a módosítást követően nincs helye. A gyors cégalapítás lehetőségét a törvényalkotó továbbra is biztosítani kívánta, ugyanakkor annak érdekében, hogy a hitelezővédelmi szempontok hatékonyabban érvényesüljenek, március 1. napjától részben módosultak az egyszerűsített cégeljárás szabályai. A módosítás értelmében egyszerűsített cégeljárás cégalapítás esetén lehetséges, meghatározott cégformákra (személyegyesítő társaságok és egyéni cég) vonatkozóan. Megszűnik tehát a változásbejegyzés egyszerűsített eljárás keretében történő lebonyolítása. A módosítás megszünteti azt a rossz gyakorlatot, hogy a cégbírósághoz nem kell benyújtani valamennyi okiratot. A jogi képviselő felelőssége egyértelműbbé válik. Az egyszerűsített eljárásban a jogi képviselő törvényességi szempontból előzetesen ellenőrzi az általa benyújtott iratok megfelelőségét, azt szavatolja. 13 A jogszabály értelmében a bejegyzési kérelemhez a cégnyilvánosság alapelvének teljesítése, illetve az illetékes adóhatósághoz való továbbítás végett csatolandó okiratok felsorolását a törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A melléklet már nem tesz különbséget a kapcsolódó okiratok között, azok mindegyikére érvényesül a benyújtási kötelezettség. A jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozik arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, azok megfelelőségét szavatolja. A jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzési kérelemnek kell tartalmaznia. 14 A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselőnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, évi CXCVII. törvény indokolása 14 Ctv. 48. (2) 19

20 Közjegyzők Közlön ye * szám valamint hogy a bejegyzést kérő a 3. számú mellékletben felsorolt okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy amennyiben a bejegyzést kérő nem élt a névfoglalás lehetőségével, a cég választott neve jogszabályszerű-e. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési kérelemben feltüntetett tag, vezető tisztségviselő, illetve cégvezető vonatkozásában olyan bejegyzést miszerint az illető a Gt.) 5. és 23. -ában foglalt fentiekben kifejtett eltiltás hatálya alatt áll. A cégbíróság a bejegyzési kérelmet többek között elutasítja abban az esetben, ha a bejegyzést kérő elmulasztotta a 3. számú mellékletben felsorolt valamely irat benyújtását, az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozata nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy ha észleli, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény előírja, illetve a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, a 3. számú mellékletben felsorolt, kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okirat nem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek. 15 A cégbíróságon a bejegyzési kérelem elbírálási határideje az adószám megérkezésétől kezdődik. Az egyszerűsített eljárásban az új szabály szerint az 1 órás bejegyzési határidő az adószám kiadásától számítódik, továbbá változásbejegyzés esetén a jövőben a cégbíróság elbírálási határideje 15 nap lesz január 1-től az adózás rendjéről szóló törvényben szabályozásra került az ún. adóregisztrációs eljárás, amelynek lényege, hogy az adószám kiadása előtt az adóhatóság egybeveti az alapítók adatait a nála meglévőkkel és megtagadja az adószám kiadását többek között, ha az új cég vezető tisztségviselője (képviseletre jogosult tagja) vagy többségi tulajdonosa 180 napon túli 15 millió Ftnál nagyobb adótartozással rendelkezik, avagy 5 éven belül vezető tisztségviselője 15 Ctv. 48. (5)-(6) 20

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban

Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Igényérvényesítés és biztosítékok az új PTK-ban Dr. Elek Orsolya Fővárosi Törvényszék Credit Piknik az új PTK árnyékéban, Etyek 2014.06.12. Az új Ptk. szerkezete KÖNYVEK 8 könyvből áll, számunkra az I.,

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001)

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) Részvények A gazdasági társaságok működésének jogi hátterét és a részvényekre vonatkozó szabályokat a társasági törvény (Gt.) rögzíti. Részvényesi jogok

Részletesebben