Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013."

Átírás

1 Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013.

2 A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 229/2012. (VIII. 28) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2

3 I. A BELVÁROSI ÓVODA Óvodánk, Győr belvárosában fákkal és virágokkal körülvett szép, védett környezetben található. Az intézményt 1970-ben funkciójának megfelelő célra épült, egy emeletes közművesített épület ben felújították és az óta is folyamatosan, karbantartják. Játszóudvara homokozókkal, ivókúttal, csúszdával, mászókákkal felszerelt, mely eszközök kiválóan biztosítják a gyermekeink számára az udvari tevékenységekhez szükséges feltételeket. Az intézmény 107 férőhelyes. Négy csoportszoba és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek biztosítják a gyermekek számára a kényelmet. Óvodánk, a Bisinger Óvoda tagintézményeként működik irányítását a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által kinevezett vezető végzi. Személyi feltételek biztosítottak. A nevelő oktató munkát csoportonként két óvodapedagógus, a gondozási és higiéniai feltételeket csoportonként egy fő dajka látja el. Intézményünk alapítvánnyal rendelkezik: Belvárosi Óvodáért Közhasznú Alapítvány, mely nagymértékben hozzájárul az intézmény játék és eszközkészletének bővítéséhez. II. A BELVÁROSI ÓVODA KÜLDETÉSNYILATKOZATA PROGRAMUNK FILOZÓFIÁJA A Belvárosi Óvoda Nevelési Programja az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában foglalt irányelvekre, valamint a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságainkra, pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára, illetve a Magyar Köztársaság által nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve épült fel. Programunk célkitűzései: - Nevelési programunk elkészítésekor az volt a fő nevelési célkitűzésünk, hogy a három éves kortól kötelezően óvodába járó gyermeknek, mint fejlődő személyiségnek az óvodában töltött évek során védelmet, nyugodt, meleg, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtsünk, melyben az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve, a gyermekek személyiségi jogainak tiszteletben tartásával törekszünk szükségleteik kielégítésére, valamint személyiségük teljes fejlesztésére. - Programunkban egyenrangú partnerként kívánjuk kezelni a családot, a nevelési oktatási feladatok megvalósításában. A gyermek nevelése elsősorban a család joga, feladata. Az óvodai nevelőmunka azzal összhangban, azt kiegészítve, esetenként a hátrányokat csökkentve törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására. - Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben és élményekben gazdag óvodai életet teremtsünk, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy a gyermek személyiségét feltétel nélkül elfogadjuk, szeretjük és tiszteljük. 3

4 Nevelési programunkban főként a művészetek eszközeivel történő nevelésre, az egészséges életmódra környezetvédelemre, az anyanyelv fejlesztésére, valamint az iskolai életre való felkészüléshez szükséges tanulási képességek fejlesztésére kívánjuk a fő hangsúlyt fektetni. A gyermek személyiségének bontakozását, anyanyelvünk fejlesztését - ápolását nagyon hatékonyan segítik a versek, mesék, dramatikus játékok, amelyek hallgatása során a kisgyermek érzelemvilága mindig újabb és újabb pozitív élménnyel gazdagodik. A rajzolás kézimunkázás alkalmával képi formát öltenek azok a pozitív élmények, amelyek formálják, alakítják a gyermek lelkivilágát, téri látásmódját. Napjaink rohanó életmódja szükségessé teszi, hogy a gyermekeket nevelő intézmények fokozott figyelmet szenteljenek a környezet és az ember a kisgyermek egészséges életmódra nevelésére. Programunkban kiemelt helyen szerepel az egészségre nevelés, mozgás, környezetvédelem. Feladatunknak tekintjük azoknak a fórumoknak a keresését, felkutatását, amelyeken keresztül népszerűsíthetjük egészségmegőrző programjainkat, rendezvényeinket. Intézményünk felvételét kérte az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata nevű egészség megőrző prevenciós programba is, hogy az együttműködés során minél több gyakorlati és elméleti tudnivalóval bővíthessük ismeretanyagunkat és munkánkat. Pedagógiai programunk biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz. Nevelési célunk: - A gyermekek sokoldalú képességfejlesztése, testi-lelki szükségleteik kielégítése, - a környezet védelme, szeretete - az anyanyelv ápolása, szeretete - a gyermekek egyéni ütemben történő, differenciált fejlesztése a tevékenységek által, a művészetek eszközeivel. - a német, mint idegen nyelv és kultúra hangzásvilágának megismertetése, megszerettetése a gyermekeinkkel. - az eltérő nevelési szükséglettel bíró (sajátos nevelési igényű, kiemelkedő képességekkel rendelkező) gyermekek integrált nevelése - alkalmazkodva a gyermekek eltérő nevelési szükségleteihez. - a gyermekek egyéni fejlődési üteméhez való alkalmazkodás, differenciált nevelési oktatási tartalmak közvetítése. - A gyermeki személyiség önmagához képest történő fejlődése. - A SNI gyermekek inkluzív nevelése, fejlesztése, a másság elfogadása. - A hátrányok csökkentése, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek kísérése. - A multikulturális nevelésen alapuló integráció, az önazonosság megőrzésével, ápolásával, erősítésével. Óvodánk arculatát jellemzi: - A jó játékra, mint alapvető gyermeki szükségletre fektetett hangsúly. - A természet védelme, szeretete, környezetegészségre egészséges életmódra nevelés. - A gyermekek egyéni ütemben, differenciáltan történő fejlesztése - Hangsúlyos művészeti nevelés, mely kiterjed a gyermekek kézügyességének, zenei, irodalmi tehetségének nevelésére. 4

5 - Hangsúlyos anyanyelvi - nyelvi nevelés Hisszük, és valljuk: Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyre támaszkodik, akit nevel, annak szükségleteire, legbensőbb énjére. /Celestin Freinet/ III. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP Óvodaképünk Pedagógiai munkánk során olyan intézményi működést szeretnénk megvalósítani, mely figyelembe veszi, hogy a gyermek - az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. Pedagógiai programunk biztosítja az óvodáskorú gyermek harmonikus fejlődésének és nevelésének optimális tárgyi, személyi feltételeit. Intézményünkben a pedagógiai munka, az óvodáskorú gyermekek semmi mással nem helyettesíthető tevékenységére, a játékra épül. A szabad és irányított játék fejleszti a gyermekek személyiségét, közösségi magatartásuk alakulását, szabálytudatuk fejlődését. Az óvodában, miközben az teljesíti funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei és segíti felkészülni őket egy következő életszakasz a kisiskoláskorba való átlépés belső pszichikus feltételeinek kialakulásában. Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. A gyermekek nevelésének elsődleges színtere a család. A családból hozott értékekre támaszkodva, azzal összhangban, azt kiegészítve, az esetleges hátrányokat kompenzálva neveljük a gyermekeket. A hazájukat elhagyni kényszerülő migráns családok gyermekeinek nevelésében nagy gondot fordítunk az önazonosság megőrzésére, ápolására, erősítésére, társadalmi integrálásukra. Nevelési célunk, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön minden gyermekünk, az esetlegesen meglévő hátrányaik csökkenjenek. Nevelőmunkánk során nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Célunk továbbá, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem (kiemelt figyelmet igénylő gyermek is) figyelembevételével. Munkánkat szolgáltatásként értelmezzük, célunk a partneri elégedettség folyamatos növelése, a szülői igények szakszerű kielégítése. 5

6 Nevelési alapelveink: - Nevelésünk, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására a gyermeki személyiség elfogadására, szeretetére, megbecsülésére irányul. - Pedagógiai intézkedéseink, a gyermek egyéni szükségleteihez igazítottak. Minden gyermeket önálló, egyedi személyiségként, jogait tiszteletben tartva, egyéni készségeinek, képességeinek megfelelő tempóban fejlesztve nevelünk. - Pedagógiánk, az egyenlő hozzáférés elvének megtartásával biztosítja a gyermeknek, mint fejlődő személyiséget, az őt megillető gondoskodást, és különleges védelmet. Az óvodánkba járó kisgyermekeket meleg, otthonos, derűs légkör veszi körül, melyben a testi, lelki szükségleteik kielégítésére különös gondot fordítunk. - A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni, életkor-specifikus alakításában, nagy hangsúlyt kap a mással nem helyettesíthető szabad játék, illetve a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. - Különös gondot fordítunk a gyermekek eltérő szociális, kulturális környezetéből adódó hátrányainak csökkenetésére, kompenzálására. - Pedagógiai munkánk során különös figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, fejlesztésére, a másság elfogadására, illetve a tehetséggondozásra. - Pedagógusaink pedagógiai hitvallása a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítését tükrözi, a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében. Értékeink Az intézményben folyó nevelőmunka támaszkodik a magyar óvodapedagógia gyakorlat több mint két évszázados eredményeire. Nevelőmunkánk során ápoljuk, őrizzük a nemzeti kultúrát, nyelvet, nemzeti hagyományokat ezek értékeit. Gyermekképünk Programunk abból az Alapprogram által megfogalmazott tényből vetíti előre gyermekképét, mely szerint az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek, fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükséglete van. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Az intézményünkbe járó, majd onnan kikerülő gyermekek legyenek képesek arra, hogy az állandóan változó világban mindenkor megállják és megtalálják helyüket. Tiszteljék, szeressék és becsüljék egymást és a felnőtteket. A művészetek eszközeivel formálódjon ízlésviláguk és kultúrájuk. Őrizzék, szeressék népünk hagyományait, anyanyelvünket. 6

7 A természetet védő óvó, egészséges életmódra törekvő, környezettudatos életet élő emberekké váljanak, akik felelősséggel gondolkodnak Földünk kincseiről. Igényeljék a rendszeres testmozgást, sportolást. Legyenek nyitottak más népek kultúrája, nyelve iránt. Minden gyermekünk a tanulási képességeinek optimális fejlődésével sajátítsa el, lehetőleg a hatodik év végére az iskolakezdéshez szükséges ismereteket. Jövőkép Olyan intézményi működést szeretnénk: Ahol olyan pedagógusok dolgoznak, akik egyre magasabb szintű pedagógiai munkavégzésre törekednek. Ennek elérése érdekében folyamatosan képezik magukat. Ahol olyan dajkák segítik a nevelőmunkát, akik természetesnek tartják azt, ha nincs a környezet tisztán tartásában feladatuk, akkor a gyermekek között tevékenykedve segítik az óvónő munkáját. Ahol a szervezeti egység és kultúra egymás tiszteletén, elfogadásán és megbecsülésén alapul, mely az emberi és szakmai kapcsolatokból táplálkozik Ahol olyan kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló jó kapcsolat alakul ki a szülőkkel, melyben érvényesülnek a jogok és kötelességek. Olyan pedagógiai munkát szeretnénk: Ahol a csoportjaink által vállalt profilok hatékony nevelést eredményeznek. Ahol megvalósíthatóvá válik a személyi feltételek teljesülésével Az egy nyelv, egy személy német nyelvi program bevezetése. IV. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI ELVEI IV. 1. Humán erőforrás Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó minta a gyermek számára. A nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az intézmény teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Személyisége elfogadó, támogató, mintaértékű a gyermekek számára. Az óvoda működését segítő dajka, munkáját teljes összhangban végzi az óvodapedagógussal, illetve a gyermekcsoporttal, hozzájárulva ezzel a gyermekek eredményes óvodai neveléséhez. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli, mely szakembereket a Radó Tibor Egységes Módszertani Központ, utazó tanári szolgálata biztosítja intézményünknek. 7

8 Pedagógusainknak, dolgozóinknak feladata, hogy az intézményünkbe járó eltérő kultúrájú (migráns) gyermekek nevelésében lehetőséget teremtsenek ahhoz arra, hogy a gyermekek megismerhessék egymás kultúráját, anyanyelvét. Az óvoda hivatalos elnevezése: Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodája Az óvoda pontos címe, telefonszáma: 9021 Győr, Árpád út 15. Telefon: 96/ Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Telefon: 96/ Az intézmény, jellemző adatai: Az óvodai férőhely száma: 107 fő Csoportszobák száma: 4 Az óvoda személyi feltételei: Az óvodában dolgozó közalkalmazottak száma: Felsőfokú végzettségű, főállású óvónők száma: Pedagógiai munkát segítő főállású, szakképzett dajka: Pedagógiai munkát segítő szakképzetlen dajka: Pedagógiai asszisztens: 13 fő 8 fő 3 fő 1 fő 1 fő IV.1.1. Óvodapedagógusaink egyéb képzettségei Középfokú német nyelvvizsga: Német nemzetiségi óvodapedagógus Tanulási nehézségek vizsgálata és megelőzése: Fejlesztőpedagógus: /szakvizsga/ Gyógypedagógus /TANAK/ egyetemi végzettség Vezető óvodapedagógus: /szakvizsga/ Általános ápoló és asszisztens: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Óvodapedagógusok továbbképzési irányultságai: Óvodapedagógusaink a hét évenként kötelező továbbképzéseken, a csoportprofiloknak és a tehetségfejlesztési programban megfogalmazott irányultságainknak, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű fejlesztésére helyezve a hangsúlyt, szereztek képesítéseket: - Játszóház vezető, szabadidő szervező 3 fő - Korszerű módszerek, technikák a vizuális nevelésben 3 fő - Környezetismereti fejlesztő játékok 2 fő - Matematikai fejlesztő játékok 2 fő A továbbképzésen elsajátított elméleti ismeretekről a kollégák nevelőtestületi értekezletek keretén belül számolnak be, a nevelőtestületnek. Az ismeretek gyakorlati része beépül a csoportok mindennapi nevelőmunkájába. 8

9 IV.2. Tárgyi feltételek Az óvoda épületét, udvarát, berendezési tárgyait úgy alakították ki, hogy a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, biztosítva egészségük megőrzését, egészséges fejlődésüket. A tárgyi felszerelések a gyermekek számára hozzáférhető módon helyeztük el, ügyelve a biztonságukra. A felnőtt dolgozóink számára megfelelő higiénés és munkakörnyezetet biztosítunk. A szülők fogadására a nevelői szoba áll rendelkezésre. Az óvoda épületének főbb adatai Az intézmény építésének éve: 1970 Az épület felújítása: 1988 Teljes telekterület: 1789 m 2 Beépített terület: 302,22 m 2 Játszóudvar: 2140,46 m 2 Műszaki adatok: Egy emeletes, blokkos szerkezetű, lapos tetős, közművesített, távfűtéses, egyedi meleg víz ellátású épület Helyiségek Eszköz Mennyiségi mutatók Megjegyzés Csoportszoba 4 Tornaszoba 0 nincs Játszóudvar 1 Vezetői iroda 1 Vezető helyettesi iroda 0 Nincs fejlesztőszoba 1 Nevelői szoba 1 Orvosi szoba 1 Gyermeköltöző 4 Gyermekmosdó; WC 4 Felnőtt öltöző 1 Melegítő konyha 1 Tálaló, mosogató, felnőtt 1 étkező Felnőtt mosdó 1 Felnőtt WC 2 Mosléktároló 1 Egyéb raktár 1 Szertár 1 Intézményünket a belvárosban lakó, és dolgozó szülők választják gyermekeik számára. Központi elhelyezkedésünknek köszönhetően, azonban a város különböző pontjain dolgozó 9

10 szülők is szívesen bízzák gyermekeik nevelését óvodánkra. Az átutazó forgalom miatt a gyermekeink többsége körzeten kívüli. IV. 3. Az óvodai élet megszervezése A gyermek egészséges, a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend és a heti rend biztosítja a feltételeket, melyek a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, valamint a gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5 35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, szervezésével valósulnak meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik. IV.3.1. Napirend A gyermekeink egészséges fejlődését, fejlesztését a megfelelően összeállított napirend és heti-rend biztosítja, a megfelelő időtartamú és párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend rugalmasan igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez, szokásokhoz, igényekhez, programokhoz. A napirend rugalmas biztosítását az óvónő és a dajka összehangolt munkája eredményezi. Az óvónő és a csoport dajkája minden reggel átbeszélik az aznapi teendőket, ennek megfelelően szervezik a csoport napi életét. A napirend összeállításánál igyekeztünk az egyes tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítását biztosítani, szem előtt tartva a gyermek életkori sajátosságából adódó játék kitüntetett szerepét. A megfelelő játékidő biztosításán túl, fontos kellő időt fordítani a gondozási, táplálkozási, higiéniai szükségletek kielégítésére. A gyermekek délutáni pihenése, élettani szükséglet. A délutáni alvás időtartama a kisebbeknél 2 óra, a nagyobbaknál 1,5 óra. A legnagyobbaknál a tanév végéhez közeledve meg is szüntethető. Az óvodában négy csoport működik. Az óvodapedagógusok maguk dolgozzák ki, - emeletenként - összehangolva a gyermekek fejlődésének, szükségleteinek, illetve a csoportok zavartalan működésének leginkább megfelelő napirendet. Az étkezések, a pihenés időpontja kötött, a többi tevékenység rugalmasan szervezhető. A napirend kialakításának általános szempontjai óvodánkban: A napirendet rugalmasan alakítjuk a programokhoz. - Figyelembe vesszük az óvodai nyitva tartás időkeretét. - Figyelembe vesszük a gyermekek életkorát - Figyelembe vesszük a játékidő kitüntetett szerepét a gyermeki személyiség fejlődésében. - Az évszakok kínálta tapasztalatszerzési lehetőségeket. - A gyermekek egyéni szükségleteit. - Ügyelünk az egészséges életkörülmények, szokásrend kialakításához szükséges feltételek megteremtésére, ennek megvalósulására az óvodai élet teljes időtartama alatt. - A gyermekek étkezési, és higiéniai szokásait. - Az életkori sajátosságaikból eredő alvásigényét. 10

11 IV.3.2. Heti-rend - A napirendben kellő időt szeretnénk biztosítani a kiemelt nevelési területeken történő tevékenykedésre tapasztalatszerzésre. - Rendszeres úszásoktatáson való résvétel a nagyobb korcsoportoknak. - Ovifoci klub rendezvényeken való részvétel - Rendszeres játék az óvoda udvarán, Időjárástól függően az óvodai tevékenységek szabadban történő megvalósulása: játék; alvás; étkezés; kezdeményezések - Élményszerző séták, kirándulások a természetbe. - Ismeretek, tapasztalatok szerzése az élménypedagógia módszereivel és eszközeivel - projekteken keresztül. A programunkban a 3 7 éves korosztálynál a játékot tekintjük a gyermeki tapasztalat és ismeretszerzés legfontosabb tevékenységi formájának, mert személyiségformáló hatásán túl ez a tevékenységi forma a legalkalmasabb az új ismeretek átadására, a tanulásra. Az élménypedagógia eszközeit segítségül hívva évszakok köré csoportosított projektek keretén belül sajátítják el a gyermekek az ismereteket. Nagycsoportban rendszerező jellegű, foglalkozásokat is beiktatunk, az óvoda iskola átmenet zavartalan biztosítása érdekében. Heti-rend kialakításának általánosa szempontjai: 3-4 évesek: - A gyermeki tevékenykedtetés középpontba állítása - A gyermekek érdeklődésére épített ismeretek nyújtása - A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vétele - A tevékenységek közötti harmonikus arányok figyelembe vétele - A gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembe vétele, differenciált fejlesztés - Projektpedagógia módszereinek alkalmazása - Az élménypedagógia eszközeivel élünk. A játékba integrált tanulást tekintjük az ismeretszerzés egy lehetséges módjának, mely az évszakokhoz kötött projektek révén valósul meg. /nincs játékelrakás, az óvónő által kezdeményezett tevékenység után visszatérnek a játékukhoz./ Kötelező tevékenység: Játékba integrált tanulás: - Mindennapos mese- vers, dramatikus játék - Mindennapos testnevelés - Heti egy alkalommal tornaruhás torna Évszakok köré csoportosított projektek, melyek magukba foglalják: - ének zene - a környezet tevékeny megismerése - rajz, mintázás, kézimunka tevékenységeket. 11

12 - A gyermek egyéni szükségleteire épülő fejlesztés A tevékenységek időtartama: a gyermek érdeklődésétől függően perc. 4-5 évesek - Az élménypedagógia eszközeivel élünk. A játékba integrált tanulást tekintjük az ismeretszerzés egy lehetséges módjának, mely az évszakokhoz kötött projektek révén valósul meg. Kötelező tevékenység: - Mindennapos mese- vers, dramatikus játék - Mindennapos testnevelés - Heti egy alkalommal tornaruhás torna Játékba integrált tanulás: Évszakok köré csoportosított projektek, melyek magukba foglalják: - ének zene - a környezet tevékeny megismerése - rajz, mintázás, kézimunka tevékenységeket. - matematikai tartalmú ismereteket - A gyermek egyéni szükségleteire épülő fejlesztés A tevékenységek időtartama: a gyermek érdeklődésétől függően perc évesek - Az élménypedagógia eszközeivel élünk. A játékba integrált tanulást tekintjük az ismeretszerzés egy lehetséges módjának, mely az évszakokhoz kötött projektek révén valósul meg. Ebben az életkorban már szükségesnek tartjuk, hogy bizonyos rendszerességgel, egy egy projekt lezárásának alkalmával, a gyermekek kötött formában szervezett tevékenységekben vegyenek részt, hogy ne okozzon számukra nehézséget az iskolai életmód megkezdése. Kötelező tevékenység: Játékba integrált tanulás: - Mindennapos mese- vers, dramatikus játék - Mindennapos testnevelés - Heti egy alkalommal tornaruhás torna, úszás, Ovifoci - Az aktuális projekt zárása alkalmával szervezett kötött tevékenység Évszakok köré csoportosított projektek, melyek magukba foglalják: - ének zene - a környezet tevékeny megismerése - rajz, mintázás, kézimunka tevékenységeket. - matematikai tartalmú ismereteket 12

13 - A gyermek egyéni szükségleteire épülő fejlesztés A tevékenységek időtartama: a gyermek érdeklődésétől függően perc. IV.3.4. Az óvodai nevelés tervezése A nevelési programunkban kitűzött célok és feladatok az óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében valósulnak meg. Az óvodai nevelésünket a fenntartó által jóváhagyott nevelési program: A Belvárosi Óvoda Nevelési Programja alapján tervezzük, szervezzük, és valósítjuk meg az óvodapedagógusok jelenlétében és közreműködésével. A tudástartalmak tervezése a csoportnaplókba, évszakok köré csoportosítva 2 hetes projektekbe tervezetten történik. Gyermekeink fejlődésének nyomon követését a BGR-ből átvett dokumentumok alapján végezzük. V. PROGRAM NEVELÉSI FELADATRENDSZERE Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: 1. Egészséges életmód alakítása, környezeti nevelés 2. Érzelmi, erkölcsi és közösség nevelés 3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés V. 1. a. Az egészséges életmód alakítása Cél: a gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, mozgásigényük kielégítése, az egészséges életmódra nevelés, környezettudatos magatartás kialakítása Feladataink: - Gyermekek gondozása - Gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése - Gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; - Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése - Rendszeres testmozgásra, egészséges táplálkozásra nevelés - Étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés, és megőrzés szokásainak alakítása. - Megfelelő szakemberek bevonásával szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés szokásainak alakítása - egészségmegőrzés szokásainak alakítása; - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása; 13

14 Gondozás Az óvodai élet megszervezésében kiemelt szerepe van a gondozásnak. Az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, segíti önállóságuk fejlődését, együttműködik a gondozást végző többi munkatárssal /dajka/. A gondozás, az óvodai nevelőmunka szerves része: biztosítja a gyermekek zavartalan fejlődését, egészségük fenntartását, megerősítését, az egészséges életmódot. Sajátos nevelési folyamat, amely feltétele az összes nevelési hatások pozitív érvényesülésének. A gondozás a testi nevelésen kívül hozzájárul az egész személyiségük fejlődéséhez. A nevelőmunkák kiinduló pontja, a gyermek fejlődését elősegítő optimális óvodai környezet biztosítása. Az óvodába lépő gyermekek számára az új környezet a megszokottól való eltérő életfeltételeket jelent. Az életmódban bekövetkezett változás sokszor nem csak a gyermek pszichés, hanem ezzel összefüggésben, a testi állapotában is átmeneti zavart okozhat. Gyakran vezet étvágytalansághoz, álmatlansághoz. A különböző tüneteket nagy figyelemmel kell kezelni, a gyermeket nem szabad még a legfontosabb funkciók elvégzésére sem erőltetni, hiszen elsődlegesen az új környezetet kell megszoknia. A testi fejlődés egyéni sajátosságait minden gyermeknél figyelembe kell venni a gondozás során. A gyermek fejlődését csak az egyéni fejlettség alapján /mint a kiindulás alapja/ lehet értékelni. A gyermekek eredményes gondozása érdekében szorosan együtt működünk a családdal. Fontos, hogy a szülői ház kellő mértékben előkészítve segítse elő a gyermek érzelmi feloldódását az óvodai életbe történő beilleszkedéshez. Egészséges környezeti feltételek biztosítása Udvar: Célunk, hogy gyermekeink, minden évszakban, minél több időt tölthessenek az óvoda udvarán. Ennek érdekébe felszerelése a gyermekek életkorának megfelelően különféle tevékenységek végzésére alkalmas. EU komfortnak megfelelő mászókák hinták, napos és árnyékos rész, fedett homokozók, kisebb, nagyobb esztétikus fa épületek tagolják, illetve teszik változatossá gyermekeink számára. A tankertjeinkben közvetlen tapasztalatszerzés útján ismerkedhetnek a növénytermesztéssel. Az óvoda helyiségei: Öltözők: az intézményünk négy csoportjának mindegyike mellett található egy egy öltözőrész, melyen a helyi sajátosságokból adódóan két két csoport osztozik. A gyermekeinknek saját jellel ellátott csukott szekrénykéje van. Csoportszobák: A fehérre meszelt falak, hatalmas ablakok kellő természetes fény beáramlását biztosítják a csoportszobákba. A berendezési tárgyak a gyermekek kényelmét, igényeit szolgálják. Ügyelünk arra, hogy természetes, jól tisztítható anyagokból készüljenek. Az elhelyezésüknél ügyelünk arra, hogy a gyermekek mozgásigényét, tevékenységeit ne befolyásolják. Minden csoportunkban EU komfortnak megfelelő fektetők biztosítják a gyermekek kényelmét. A helyiségek fűtését egyedi hőmérsékletszabályozóval ellátott radiátorok teszik optimálissá. A szellőztetés állandó és folyamatos a csoportokban, a résnyire nyitott bukóablakok által. 14

15 Mosdók: Minden csoportunknak önálló mosdórésze van, ahol saját jellel ellátott törölköző tartó, fogmosó polc /fogmosó pohár és kefe/, fésű tartó /fésű/ szolgálja a gyermekek higiéniás biztonságát. A dajkák heti egy alkalommal rendszeresen fertőtlenítik a fésűket. A mosdókat, WC-t igény szerint tisztítják. Mivel a WC-k együtt vannak a kézmosó kagylókkal, ezért a boxok elé szerelt esztétikus függönyökkel biztosítjuk az intim környezetet. A fertőzések elkerülése érdekében folyékony szappant használunk a kézmosáshoz. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A testápolási szokásoknak megfelelően önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. A WC- t, mosdót önállóan, igény szerint használják. A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyre teszik azokat. - Zsebkendőjüket önállóan, felszólítás nélkül használják köhögéskor, tüsszentésnél, igény szerint. - Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan mernek a tálból, öntenek a kancsóból. Rendeltetésének megfelelően használják az evőeszközöket. Használják a kést, villát. - Teljesen önállóan öltöznek, tudnak cipőt kötni és ruhát gombolni. Ruhájukat összehajtva rendben teszik a polcukra, ügyelnek saját külsejük rendezettségére. - Ügyelnek természeti és társadalmi környezetük tisztaságára és rendjére, az óvoda épületén belül és kívül: a szemetet vegyék fel, söpörjék össze, az eszközöket, játékokat használat után tegyék a helyére. - Napi rendszerességgel mozognak az óvoda udvarán, vagy a teremben, lehetőség szerint. - A SNI gyermekek a szülő, óvodapedagógus, vagy speciális segítséget nyújtó szakember által sajátítsák el azokat az ismereteket, melyek az életkoruknak megfelelő. V. 1. b. Egészség és környezeti nevelés alapelvei Cél: Környezettudatos magatartás megalapozása óvodás korban Feladataink: - Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos magatartás alakítása. - Energiatakarékosságra nevelés - Állatok, növények szeretetére, védelmére nevelés - Épített és természeti környezet óvása - Tanulmányi séták szervezése - Szülők, megfelelő szakemberek bevonása a munkába, gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása Egészséges életmód kialakítása Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása alapfeltétele a testi és szellemi fejlődésnek. Az étkezéseknek, illetve a pihenésnek kötött időpontja van, a tevékenységeket pedig a programoknak megfelelően alakítják a csoportok. 15

16 Különös figyelmet szentelünk a testileg fejletlenebb, gyengébb egészségű kisgyermekekre. Arra törekszünk, hogy a testi fejlődésben lemaradt gyermekek behozhassák hátrányukat, ezért odafigyelünk az egészségi állapotukra, táplálkozásukra. A fejlődésükkel kapcsolatos észrevételeinkről tájékoztatjuk a szülőt. Fontos feladatunknak tekintjük a megfelelő gondoskodást arról, hogy játék, munka, pihenés közben minden gyermeknek kényelmes helye és megfelelő mozgási lehetősége legyen. A féktelenség, erős zaj, lárma az idegrendszert fárasztja, a fejlődést gátolja, ezért a halk beszédre szoktatása a gyermekeknek, az óvodába lépés pillanatától kezdve feladata az óvónőnek és a dajkának. Testápolás: Biztosítania kell az állandó és rendszeres, szükség szerinti tisztálkodást, a gyermekek tisztaság iránti igényének a kialakulását. A testápolással járó tevékenység hozzájárul a gyermek és az óvónő, illetve a dajka közötti személyes jó kapcsolat kialakulásához. Minél kisebb a gyermek, annál inkább igényli a felnőtt segítségét. Az óvónő fokozatosan szoktatja hozzá a gyermeket az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve az önálló testápolási teendők elvégzésére. Rendkívül fontos, a gyermekek rendszeres, napi színtű tisztálkodása, fürdése, a bőr ápolása. Az óvodában a gyermekek folyóvízben, folyékony szappannal mosnak kezet WC használat után, étkezés előtt és után, valamint minden olyan tevékenységet követően, mely megkívánja. Hajápolás: Rendkívül fontos, a heti egyszeri hajmosás. Erre felhívjuk a szülő figyelmét. Az óvodában a gyermekeknek saját jellel ellátott fésűje van, melyet igény szerint éves korban az óvónő, dajka segítségével, nagyobb korban pedig önállóan használnak. A délutáni alvásidőt követően a kisebb gyermekek az óvónő, vagy dajka segítségével, a nagyobb gyermekek pedig önállóan fésülködnek. Rendezetlen hajjal, külsővel nem hagyja el kisgyermek az intézményünket. Körömápolás: A gyermekek körmeit rendszeresen ápolja a szülő. Az óvodában szappannal és körömkefével tisztítjuk bizonyos tevékenységek után. Fogak ápolása: Célunk, hogy a gyermekek szokjanak hozzá a rendszeres fogápoláshoz. Ennek jelentőségére a szülők figyelmét is felhívjuk a szülői értekezletek alkalmával. Intézményünkben lehetőséget biztosítunk az ebéd utáni fogmosásra. Légzőszervek védelme: A füljárat és a dobhártya védelmében a helyes orrfújásra meg kell tanítani a gyermekeket. Az orrlégzésben gátolt gyermekekre különös gondot fordítunk. Táplálkozás: Az egészséges fejlődéshez, növekedéshez fontos, hogy a gyermekek egész évben, megkapják az optimális fejlődésükhöz szükséges tápanyagot, ásványi sókat, vitaminokat. Az egészséges táplálkozásuk biztosítása érdekében szükségesnek tartjuk az élelmiszert szállító konyhával való rendszeres konzultációt az étlap összeállítása során. Rendkívül fontos, hogy a nap folyamán a gyermekek kellő mennyiségű folyadékhoz jussanak, ezért a csoportszobán belül is /a higiéniás feltételek biztosítása mellett/ lehetőségük van víz fogyasztására. Rendszeresen iktatunk a gyermekink táplálkozásába zöldség és gyümölcsnapokat. Nagy figyelmet fordítunk a kulturált étkezés szokásainak elsajátítására. Gyermekeink szépen, esztétikusan terített asztalnál étkeznek. Fokozott figyelmet fordítunk az étkezés előtti 16

17 várakozási idő minimalizálására. A kulturált étkezés szokásait megtartva, derűs, légkörben, csendesen beszélgetve folyik az étkezés a csoportjainkban. Kiscsoportban minden gyermeknek annyi ételt adunk, amennyit kíván, és amennyit egyszerre el tud fogyasztani, a nagyobb gyermekek pedig igényeik szerint merítenek az ételből. Azoknak a kiscsoportos korú gyermekeknek, akiknél nehézségbe ütközik az önálló étkezés, a csoport felnőtt dolgozói segítséget nyújtanak. A lassan evő gyermeket nem sürgetjük, kellő időt adunk számukra a szükséges mennyiségű táplálék elfogyasztására. Az étkezésnél is alkalmazzuk az egyéni bánásmód elvét, hiszen a gyermekek különböző szociális környezetből érkeznek, eltérő adottságokkal. Öltözködés: A megfelelő ruházatban a gyermekek jól érzik magukat. Szülői értekezleteken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felhívjuk a szülők figyelmét a kényelmes, mozgást nem akadályozó ruhák használatára, gyermekeik évszaktól függő, réteges öltöztetésére. A gyerekek biztonsága érdekében kényelmes, bokát tartó cipő viselését javasoljuk. Az épületen belül gyermekeink váltócipőt viselnek, az évszaktól függetlenül. A testnevelés foglalkozásokhoz tornaruhába öltöznek a gyerekek. Mozgás: A gyermekek a mozgás által fejlődnek leginkább. A mozgásfejlesztést szolgálják a testnevelési foglalkozások és különösen a szabad levegőn szervezett mozgásos játékok. Az egyes korcsoportok mozgásigényét figyelembe véve, minél több, udvari játékot, tevékenységet tervezünk, szervezünk. A nagyobb gyermekeknek bonyolultabb szabályjátékokat ajánlunk, arra késztetjük őket, hogy maguk is kezdeményezzenek ilyeneket. Ilyenkor a gyermekek annyit mozognak, amennyire egyénileg képesek. A terem, udvar, tornaterem kínálta lehetőségeket kihasználva a gyermekek lehetőséget kapnak arra, hogy kipróbálják mire képesek. A szabadon mozgó gyermekek megtanulnak, a környezet sokféleségében tájékozódni, és azokhoz megfelelő módon alkalmazkodni. Az önállóan kezdeményezett játékok olyan mozgásformákra ösztönzik a gyermeket, amelytől egyébként idegenkedne. A mozgás a gyermek számára a pihenés egyik formája. A séták, a kirándulások az élményhatáson kívül a gyermekek mozgásigényének kielégítését, mozgásuk fejlesztését is szolgálják. Nagycsoportos gyermekeinknek rendszeres lehetőséget biztosítunk szervezett úszásoktatáson, ovi focin való részvételen, valamint városi szervezésű sporttevékenységeken, mint például Óvodás Olimpia - korcsolyázás. A kiscsoportos gyermeket fokozatosan szoktatjuk a csoportos mozgáshoz. Nagyobb korcsoportokban is szem előtt tartjuk a gyermekek egyéni terhelhetőségét. Pihenés: Az egészséges életritmus fontos része a pihenés. A nyugodt alvás feltétele az erős külső belső inger kiküszöbölése. Az alvás ideje alatt a csoportszobákban nyugalmat, csendet, a pihenést elősegítő kellemes hangulatot biztosítunk. A csoportszobát lefekvés előtt kiszellőztetjük, illetve az alvás ideje alatt is biztosítjuk a folyamatos friss levegőt. Nyáron biztosítjuk, gyermekeink számára a szabad levegőn történő alvást. Alvás idejére a gyermekekről levetjük a szoros, kényelmetlen ruhadarabokat. A takaróval úgy takarjuk be a gyermekeket, hogy alattuk is legyen. A kiscsoportos gyermekeknek segít az óvónő a lefekvésben. A nagyobb korcsoportot látogató gyermekek, fokozatosan tanulják meg a takaró hajtást, illetve a lefekvést. A cipőiket párosával rakják az ágyuk elé, a levetett ruhadarabokat pedig szépen összehajtva a székükön helyezik el. Az iskolába készülő gyermekek számára nem kötelező az alvás, a lefekvés a tanév végén. 17

18 A gyermekeknek egyénileg is más más az alvásigénye. A hosszabban alvó gyermekeket nem keltjük fel, megvárjuk, hogy önállóan ébredjenek, míg a kevesebb alvást igénylő kisgyermektől elvárjuk, hogy ne zavarják társaikat. Pihenés ideje alatt óvónő tartózkodik a csoportban. Levegőzés: A lehetőségekhez mérten minél több időt töltünk a szabad levegőn. A tavaszi, nyári, őszi hónapokban a tevékenységek nagy részét is az udvarra tervezzük. Télen a lehetőségeket és a hőmérsékletet figyelembe véve tartózkodunk a szabadban. Amennyiben a hőmérséklet - 10 alá hűl, inkább a nyitott ablak előtt szervez az óvónő, mozgásos játékot. A betegségből felgyógyult gyermeket, fokozatosan szoktatjuk a megerőltetőbb mozgásokhoz. Testedzés: A légfürdő az edzés legfontosabb formája. A légfürdő alapfeltétele, hogy a gyermekek télen, nyáron, nyirkos levegőben is sokat tartózkodjanak a szabadban. Ez által válnak edzetté a kisgyermekek. Az edzett gyermekek télen is jól bírják a szabadban való mozgásos játékokat, sétát. A víz edzőhatása intenzívebb a légfürdőnél. Nyáron gumimedencében fürdenek gyermekeink, illetve permetező locsolással fürdetjük őket. Fürdés után leszárítjuk, felöltöztetjük a gyermeket, majd mozgunk. Napfürdőt óvatosan alkalmazzuk, mivel igen erős hatása van. A túl erős napsugárzás árthat, ezért a reggeli és délelőtti órákban tartózkodunk a szabadban nyáron, megfelelő védettséget nyújtó napkrémmel kenjük a gyermekinket, illetve vászonsapka viseletét javasoljuk számukra a szabadban való tartózkodáshoz. A napsugárzás UV hatását napi szinten mérjük, és ennek megfelelően tartózkodunk a szabadban. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén - A gyermekek igényévé válik a rendszeres, gondos tisztálkodás. - A saját személyük körüli higiénés teendőket önállóan végzik. - Felszólítás nélkül, igénynek megfelelően használják a papír zsebkendőt, a használat után, kezet mosnak. - Étkezés közbeni kulturáltan viselkednek. - Az evőeszközöket rendeltetésszerűen használják. /kés, villa/ - Önállóan, megfelelő sorrendben öltöznek és vetkőzzenek. Ruháikat szépen összehajtva teszik a szekrényükbe, cipőiket pedig párosával a jelük alá. - Igény szerint vetik le, illetve veszik fel ruhadarabokat, attól függően, hogy fáznak, vagy melegük van. - Az épületbe lépés előtt letörlik a lábukat, az ajtókat csendben csukják. - A bútorokkal, eszközökkel, játékokkal óvatosan bánnak. - Az épületbe lépéskor köszönnek a felnőtteknek és társaiknak. V. 2. Érzelmi erkölcsi és közösségi nevelés alapelvei Cél: a gyermekeknek a családias, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, a pozitív érzelmek, társas kapcsolatok alakítása. A gyermekek egyéni képességeinek, tulajdonságainak kibontakoztatása a közösségen belül a csoport normáinak figyelembe vételével. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés. Feladataink: 18

19 - Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes családias légkör megteremtése az óvodába lépéstől az óvodáskor végéig. - Az érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő és az azt ápoló magatartásformák alakítása. Különösen fontos, hogy az óvodába lépő gyermeket pozitív érzelmi hatások érjék: különösen az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze érzelmi töltés jellemezze. - A gyermek szociális érzékenységének, erkölcsi, érzékenységének, én tudatának fejlesztése, valamint az önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek segítése. - Az emberek különbözőségének megértése, elfogadása - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerinti jó együttműködés az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. - A gyermek szokás- és normarendszerének a megalapozása. - A gyermek erkölcsi és szociális érzékenységének a fejlesztése - A gyermekek megismertetése a szűkebb és tágabb környezetével, mely a szülőföldhöz való kötődés alapja. - A gyermeki magatartás alakulása szempontjából mintaértékű óvodapedagógusi, illetve mintaértékű dolgozói kommunikáció és gyermekkel való bánásmód. - A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, ezen belül a lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, illetve a nehezen szocializálható, valamint a kiemelkedő képességű gyermekek speciális nevelése szükség szerint szakemberek bevonásával. Különös figyelmet szentelve a halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekekre. A családias légkör megvalósítását a gazdag programokkal, élményekkel dúsított óvodai élettel szeretnénk elérni. A SNI, valamint az elhanyagolt, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre az érdeklődést nem tanúsító kicsikre különös gondot fordítunk. A befogadó közösségben olyan érzelmi légkör kialakítására törekszünk, amelyben természetes érték az ember, függetlenül teljesítményének színvonalától. Személyes példamutatással annak megláttatása, hogy nem vagyunk egyformák, a másság elfogadása, a különbözőség tolerálása. Az óvónői magatartás, mintaértékű a szocializációs folyamatban, ezért tevékenységünket úgy szabályozzuk, hogy irányítója és társai is legyünk a gyermeknek. Fontos feladatunknak tekintjük a pozitív kapcsolatok alakítását, különösen: a felnőtt felnőtt; óvodapedagógus gyermek; gyermek dajka; gyermek gyermek vonatkozásában. A gyermek közösséghez, társakhoz való viszonyát nagymértékben befolyásolja a mintaértékű felnőtti kommunikáció és a gyermekkel való bánásmód. 19

20 Óvónői feladataink: - Példamutató beszéd és magatartás - A gyermeki jogok biztosítása - A tevékenységek, eszközök változatos biztosítása - Az eltérő szükségletek figyelembe vétele. - Az egyéni képességek fejlesztése, erősítése. - A szorongó gyermekek oldása. - Pozitív magatartásformák erősítése. - Minden gyermekkel szemben elfogadó magatartás, szeretet. - A másság elfogadása. - Türelem, empátia, tolerancia. - Együttműködés a nevelési kérdésekben, szokásrendszer alakításában a csoportban együtt dolgozó felnőttek között, illetve a szülőkkel. - A félő, szorongó gyermekek felkarolása, a nem kívánatos magatartásformák fékezése. Az érzelmi nevelés egyik fontos feladatának tekintjük a gyermekek szűkebb és tágabb környezetével való megismertetését, mely a hazafias nevelés, illetve később a hazafias magatartás és gondolkodás alapjává válik. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: - Tudják óvodájuk nevét, címét, név szerint ismerik az óvodában dolgozó felnőtteket, pajtásaikat és név szerint számon tartják őket. - Ismerik, szeretik, megnevezik szűkebb és tágabb környezetükben található épületeket. - Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. - Konfliktus helyzetben egyezkedő magatartást tanúsítanak. - A közösség tagjaival együtt éreznek, egymásnak, és a kisebbeknek segítenek a felnőtt felszólítása nélkül is: öltözködésben, különböző feladatok végrehajtásában. Egymás munkájára vigyáznak, megbecsülik. Nem tépik, gyűrik össze, dobják szemétbe. - Az udvariassági formákat betartják: idősebb embereknek átadják a helyüket, a fiúk az ajtóban előre engedik a felnőtteket és a lányokat, a lányok a felnőtteket. Felszólítás nélkül köszönnek egymásnak, és a felnőtteknek. - A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják, hellyel kínálják. - Türelmesen meghallgatják egymást és a felnőtteket, nem kiabálnak. - A közösségért szívesen dolgoznak, önként vállalnak apróbb megbízatásokat: szemét felszedés; asztalterítő hajtás; 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b.

Pedagógiai Program. Cinkotai Huncutka Óvoda. OM azonosító: 034612. Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. Pedagógiai Program Cinkotai Huncutka Óvoda OM azonosító: 034612 Székhely: 1164. Budapest Ostoros u. 6-8. Telephely: 1164. Budapest Jövendő u. 2/b. 2013. 1 BEVEZETÉS Óvodánk pedagógiai programjában kiemelt

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 62-52/2016. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Debrecen 2016.01.27. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP 5. oldal GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK JELLEMZŐI 6. oldal 2.1. Személyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI

MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca 3. Tel: 76/483-320, Fax: 76/504-630 E-mail cím : hosszuovi@kmoi.hu MŰVÉSZETI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJAI - 1 - Művészeti Óvoda 6000 Kecskemét Hosszú utca

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012.

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rábatamási, 2012. KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rábatamási, 2012. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. GYERMEKKÉPÜNK 1.2. ÓVODAKÉPÜNK 1.3. PEDAGÓGUSKÉPÜNK: ÓVÓNŐI ATTITŰD 2. BEMUTATKOZÁS 2.1. AZ ÓVODA

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE M ÁLYI ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2017 1 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény hivatalos neve: Mályi Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Székhely: 3434 Mályi Móra Ferenc utca

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471

Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten. Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Szombathelyi Napsugár Óvoda Sonnenstrahl Kindergarten Óvodai Pedagógiai Program OM azonosító: 036471 Készítette: Óvoda Nevelőtestülete Szombathely, 2013. augusztus 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. B E V E Z E

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda. Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény neve : Szent Család Katolikus Óvoda Intézmény címe : 2600 Vác, Bauer Mihály út 22-24. OM azonosító : 032735 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi háttér... 4 Az óvoda

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben