III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, április dr. Czél István ügyvéd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd"

Átírás

1 III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, április dr. Czél István ügyvéd

2 Módosított és új jogszabályok: évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.) évi CXCVI tv. a nemzeti vagyonról (Nvtv.) évi CLXXV tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) évi IV. tv. a gazdasági társaságokról (Gt.) évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról (Ctv.) /Megj.: Az előadás jellege miatt a jogszabályi rendelkezések lényegét, és nem a pontos jogszabályszöveget mutatjuk be./

3 Az önkormányzati feladatok kiszervezésének egyik eszköze: gazdasági társaságok önálló, vagy piaci szervezetekkel közös alapítása. alapíthatunk-e egy meghatározott tevékenység ellátására gazdasági társaságot? létrehozhatunk-e holding társaságot erre a tevékenységre? alapíthatunk-e közösen gazdasági társaságot tisztázatlan tulajdonosi hátterű céggel? költségvetési szerv által ellátott közfeladatot kiszervezhetjük gazdasági társaságba?

4 Önkormányzati cég Mit értünk önkormányzati cég alatt? Olyan a Gt. szerint létrehozott gazdasági társaság, általában korlátolt felelősségű társaság, vagy zártkörűen működő részvénytársaság amely társaságban az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. A döntésekre tulajdoni hányada, vagy szavazati arányok miatt van befolyása. (pl, elsőbbségi szavazati jogot biztosító részvényaranyrészvény) Az önkormányzat csak korlátozott felelősségvállalással lehet tagja gazdasági társaságnak. Ennek lényege, hogy a társaság tartozásaiért a részvényes, vagy tag csak vagyoni betétje törzstőke, vagy részvény névértéke erejéig felel. (Nvtv 9. (2)) (nem kizárt, hogy betéti társaság beltagja legyen)

5 Önkormányzati gazdasági társaság által ellátható tevékenységek Alapelvek: Önkormányzat alanyi jogon, bármely célra létrehozhat gazdasági társaságot, azonos feltételekkel, mint más személyek (Alaptörvény). Az önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységének alapvető korlátja a helyi közügy szolgálata, vagyis nem öncélú profitmaximalizálás, hanem annak szervezeti, személyi anyagi feltételeinek megteremtése. (Ötv. 1. (2)) Az Ötv. szerint az Önkormányzat a közfeladatok ellátása tekintetében szabadon dönt annak szervezeti formájáról (Ötv. 81. (1)).

6 Önkormányzati cég tevékenységeinek csoportosítása Nem önkormányzat-specifikus tevékenységek Önkormányzat specifikus tevékenységek - Az önkormányzat közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek (Ötv. (. (1)-(4)); - Az önkormányzat kizárólagos vagyonához, illetve kizárólagos tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységek. (Nvtv. 12. (2) (14)) Egyes tevékenységeket a jogszabály kiemel, és meghatározza azok ellátására jogosult gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetét

7 Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó korlátozó szabályok: - Parkolási közszolgáltatást csak saját költségvetési szerv, társulás, vagy gazdasági társaság, illetve ennek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság láthat el. (Ötv. 9. (5) bek.) - Vagyonkezelői jog önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. Ötv 109. (1) bek

8 Kizárólagos önkormányzati tulajdonohoz, illetve tevékenységekhez kapcsolódó korlátozó szabályok Alapvető rendelkezések: I. Helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei főszabályként koncesszió formájában láthatók el. II. Ha nem koncesszió formájában történik, akkor az önkormányzat, költségvetési szerv, társulás, intézmény, vagy ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve annak 100%-os tulajdonában álló cég végezheti. (Nvtv. 12 (2)) III. Ha a tulajdonosi struktúra a törvényben meghatározotthoz képest megváltozik, a jogosultság is elvész.

9 Kizárólagos önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó korlátozások viziközmű létesítmények létrehozása és működtetése 100%-os önkormányzati tulajdonú céggel, vagy az állammal közösen is végezhető (Nvtv. 12 (9)) (cég cége nem!) szerencsejáték szervezése az államot illeti, ez nem önkormányzati kizárólagos gazdasági tevékenység, de az Nvtv. szerint átengedhető az Önkormányzat többségi tulajdonában álló cégnek, vagy ezen cég többségi tulajdonában álló cégnek. hulladékról szóló törvényjavaslat szerint hulladékgazdálkodási tevékenységet január 1- től állami, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, vagy annak többségi tulajdonában álló gazdasági társaság végezhet, feltéve, ha az FB, illetve a vezető tisztségviselők többségének választása és visszahívása jogával is élhet. önkormányzati helyi vasúti személyszállítás létesítése, fejlesztése, szervezése (2005. évi CLXXXIII. tv.) Az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelősségű társaság, vagy részvénytársaság (közlekedésszervező) végezheti. Jogszabály nem tiltja, hogy a meghatározó befolyás holding formában valósuljon meg.

10 Önkormányzati holdingokat érintő jogszabályváltozások Holding? Nem cégjogi definíció, mégis általában ugyanazt értjük alatta. Egy társaságot és a társaság tulajdonában vagy résztulajdonában álló további cégeket, amelyek felett valamilyen mértékben, társasági jogi és más eszközökkel a társaság irányítást gyakorol. Önkormányzatok valamely közfeladat, vagy közfeladatok megoldására létesítenek holdingstruktúrát, ahol az egyes különböző részfeladatokat, vagy akár kifejezett közfeladatokat is egyes holdingszervezetek a holding társaságból nézve portfoliószemléletben látnak el. Cégjog több helyen foglalkozik az egyes társaságok és tulajdonukban álló más társaságok viszonyaival. Legfontosabbak a vállalatcsoportokat érintő szabályozások.

11 Holdingokat érintő új jogszabályi korlátozások: Az állam/önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társasága csak az alapító hozzájárulásával dönthet új cég alapításáról, vagy részesedés megszerzéséről eladásáról. Az állam/önkormányzat többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társasága csak nonprofit gazdasági társaságot alapíthat (a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságot ide nem értve). Az így alapított nonprofit gazdasági társaság további társaságot nem alapíthat, és gazdasági társaságban nem szerezhet részesedést. (Nvtv. 8. (9) 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság azon közfeladat végzésére, amelynek ellátására létrehozták - az állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló társaságok kivételével - gazdasági társaságot nem alapíthat. (Nvtv. 8. (6)). (Kellőképpen nem átgondolt szabály.)

12 A Vagyontörvény önkormányzati cégtulajdonosok személyével kapcsolatos korlátozó rendelkezései Önkormányzati cégben üzletrész, illetve részvény tulajdon létrejöhet közös alapítás során, öröklés, vagy törvény rendelkezése, illetve követelés fejében történő vagyonszerzéssel, adás-vétellel, ide értve a csere esetét is A vagyontörvény valamennyi szerzésmódot korlátozza, az átlátható szervezetekre vonatkozó új rendelkezésekkel.

13 A Vagyontörvény tulajdonosok személyével kapcsolatos korlátozó rendelkezései (Nvtv. 8. (1)- (5)). Ki lehet a cégtársunk? Nem alapíthat az önkormányzat céget olyan szervezettel közösen, amely nem átlátható, bármilyen részesedése is legyen ennek a cégnek a létrejövő új társaságban. Az Önkormányzat nem szerezhet semmilyen mértékű részesedést sem olyan cégben, amely nem átlátható, vagy amelynek valamely akármekkora részesedéssel rendelkező tagja nem átlátható. Nem tarthat fenn részesedést olyan társaságban, amelyben később válik valamely tulajdonostárs nem átláthatóvá, bármennyi is a részesedése. Alapítási, részesedés-szerzési, részesedés fenntartási tilalom áll fenn többségi önkormányzati tulajdonú társaság többségi tulajdonú cégére nézve is.

14 Mit jelent az, hogy a tulajdonostárs átlátható? A természetes személy mindig átlátható. Vannak a törvény erejénél fogva eleve átlátható szervezetek: pl. kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, költségvetési szerv stb. (Nvtv a) pontban meghatározottak, A többi szervezetnél vizsgálni kell az átláthatóság meglétét. (Nvtv b) pont)

15 Átlátható gazdasági társaságok (Nvtv ) tényleges tulajdonosa megismerhető (az a természetes személy tulajdonos, aki legalább 25%-kal rendelkezik, vagy a Ptk. Szerint meghatározó befolyással bír közvetve, vagy közvetlenül) EU-ban, vagy Európai Gazdasági Térségben, vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy olyan államban vagy adóilletősége, amellyel Magyarországnak van kettős adóztatást elkerülő egyezménye. nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak (1996. évi LXXXI tv. /Tao tv./ Legalább 10%-ban van magyar tulajdonosa, és bevételei 50%-a Magyarországról származik, kivéve, ha ott valós gazdasági jelenléttel bír, stb.) a vizsgált gazdálkodó szervezet 25%-ot meghaladó szavazattal, vagy tulajdonnal rendelkező tulajdonosai közt sem lehet nem átlátható szervezet

16 Tulajdonostárs azonosítása

17 Jogkövetkezmények, már az alapításkor nem átlátható cég tulajdonosi részvétele esetén (1): Ha valótlan tartalmú a tulajdonostárs nyilatkozata, a szerződés semmis. (Nvtv. 3. (2)) A Gt. 9. (2) bekezdése szerint, a gazdasági társaságoknak és tagjaiknak, a Gt.-ben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelőn alkalmazni. Ha a tulajdonostárs nyilatkozata semmis, - a társaság már már az alapításkor nem volt átlátható - akkor a társasági szerződés, ami a Ptk. értelmében szintén szerződés, a Ptk (2) bek. szerint érvénytelenné válik.

18 Jogkövetkezmények, már az alapításkor nem átlátható cég tulajdonosi részvétele esetén (2). Ha a cég bejegyzését megelőzően derül fény: a társasági szerződést az eljáró ügyvéd nem jegyzi ellen, nem nyújtja be a cégbíróságra, a társaság nem jön létre. Cég bejegyzését követően derül fény: a Ctv. szerinti eljárások közül csak a törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezhető, melynek eredményeképp, - mivel ez a jogsértés t. a társasági szerződés érvénytelensége - ki nem küszöbölhető - a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. A megszűntnek nyilvánítást követően vagy felszámolást, vagy kényszertörlési eljárást rendel el. A társaság kényszertörlése, felszámolása után, a társaság hitelezői követelésének kielégítését követően fennmaradó vagyona felosztásra kerül a tulajdonostársak között. Ha a társtulajdonos megtévesztette az önkormányzatot, akkor bíróság előtt teljes kártérítés követelhető, ide értve a társaság működésének ellehetetlenüléséből eredő elmaradt haszon is.

19 Jogkövetkezmények, ha az alapítást követően válik nem átláthatóvá a cégtárs. Nyilatkozata annak megtételekor érvényes volt, így a társasági szerződés nem érvénytelen A jogszabály szerint az önkormányzati tulajdonos kezdeményezi a társasági szerződés felülvizsgálatát, és a gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének az átlátható szervezetre vonatkozó előírásainak megfelelő átalakítását. Nvtv 8. (2) (4) (5) A szabályozás kötelezettséget állapít meg, de jogokat nem rendel hozzá. - nem mondja ki, hogy a részesedés szerzés semmis, illetve - nem határoz meg közvetlen cégjogi következményeket, pl. a tag elveszíti részesedését, befolyását, stb. Jogi természetét tekintve semmilyen együttműködési kötelezettséget nem ró a társaságra, illetve annak többi tagjaira, vagy nem átláthatóvá váló tagjára, így nincs az önkormányzati tag kezében semmilyen eszköz, jogcím amivel rákényszeríthetné a többi tagot, a társasági szerződés, vagy a tulajdonosi szerkezet módosítására. jogszabály hatálybalépését megelőzően már tulajdonostársként szereplő nem átlátható szervezet esetén dec 31-ig rendezni kell a már fennálló gazdasági társaságok tulajdonosi szerkezetét. Ha ezt követően válik nem átláthatóvá, nincs határidő.

20 Jogi megoldások arra az esetre, ha a működés során válik nem átláthatóvá a cégtárs üzletrész, részvény forgalomképességét szigorúan korlátozni/szabályozni kell; társasági szerződésben, illetve szindikátusi megállapodásban rögzíteni kell az átláthatóság követelményét; a kötelezettség megszegőjével szemben szankciót kell előírni ami lehet pl. a szavazati jogának korlátozása, vagy részesedésének előre meghatározott értéken történő átruházása, Megvalósítás korlátai: Bármilyen kötelezettséget vállal a polgári jogi szerződésben vagy a társasági szerződésben az érintett cég, a változás (tulajdoni hányad, szavazat) bejelentése a cégbíróságra csak taggyűlés, közgyűlés döntése alapján lehetséges. Ha az érintett, a legfőbb szerv ülésén ezzel ellentétesen szavaz, csak rendes bíróságon lehet kikényszeríteni ezeket a kötelezettségeket., és ennek eredményét követően a cégbírósághoz fordulni, a változások bejegyzése céljából.

21 Az Államháztartásról szóló törvény az önkormányzati gazdasági társaságokról. (1) évi XXXVIII. tv. nem hatályos Áht. új évi CXCV. tv. hatályos Áht. A korábbi Áht. VIII/A fejezete rendelkezett a közfeladatok gazdálkodó szervezetben való részvétellel történő ellátásáról. Az új Áht. kifejezetten nem rendelkezik semmilyen a költségvetési szervek gazdálkodó szervezeteivel kapcsolatos szabályról.

22 Az Államháztartásról szóló törvény az önkormányzati gazdasági társaságokról. (2) A korábbi Áht. 100/N -a tartalmazta, hogy az önkormányzat és annak 100%-os gazdálkodó szervezete közti szerződést a cégiratok közt letétbe kell helyezni, közszolgáltatás céljára alapított 100%-os gazdálkodó szervezetnél az ügyvezető hatáskör elvonásának lehetőségét, 100%-os önkormányzati tulajdonú cég esetén a személyi kérdések kivételével az alapító köteles volt az FB és a vezető tisztségviselők véleményét bekérni, a véleményeket és a jegyzőkönyvet a cégbíróságon letétbe helyezni, és erről az alapító okiratban rendelkezni Ezek a szabályok a Civil tv. szerint már csak a nonprofit közhasznú gazdasági társaságokra érvényesek. Célszerű volna e tárgykörben módosítani a jogszabályt, vagy külön törvényt alkotni.

23 Az Államháztartásról szóló törvény az önkormányzati gazdasági társaságokról. (3) A korábbi Áht. 100/O-P. szabályozta a közfeladat gazdálkodó szervezetnek történő átadása, visszavétele rendjét Kijelentette, hogy ha közszolgáltatást/közfeladatot gazdálkodó szervezetben kíván az önkormányzat ellátni, akkor a megszűntetésnek és az alapításának összhangban, egymásra tekintettel kell megtörténnie. Szabályozta, hogy költségvetési szervet úgy kell megszüntetni és gazdálkodó szervezete úgy kell alapítani, hogy a megszűnés napjától az utódszervezet megkezdhesse működését. Jelenleg nincs olyan szabály, amely az összhangot előírná. Ezt követően a cégbíróság sem vizsgálhatja, hogy a közfeladat átadás kapcsán a megszüntetés és az alapítás egymásra tekintettel történt, vagy sem. Azaz előre meg lehet alapítani egy céget és a közfeladatot csak később önkormányzati rendelettel- ráruházni.

24 Közhasznú nonprofit gazdasági társaságok - változások Régi: évi CLVI tv. a közhasznú szervezetekről Új: évi CLXXV tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról A jogszabály VII. fejezete vonatkozik gazdasági társaságokra is, többi fejezete egyesületekre és alapítványokra vonatkozik.

25 Közhasznú nonprofit gazdasági társaságok - változások A Gt. Alapján alapított nonprofit gazdasági társaságok továbbra sem kötelesek közhasznú minősítést kérni a cégbíróságtól. Változás: kiemelkedően közhasznú minősítés megszűnik, csak közhasznú minősítést kérhetnek, ami gyakorlatilag megfelel a korábbi kiemelkedően közhasznú minősítésnek. Egyesület, alapítvány csak két lezárt üzleti év után kérheti közhasznú minősítések elismerését. Gazdasági társaság már a megalakulásakor, de rendelkeznie kell közszolgáltatási szerződéssel, és vállalnia kell, hogy két évig megfelel a Civil tv. előírásainak. Ha ezt nem teljesíti, a cégbíróság meg is foszthatja ettől a minőségtől őket. Beszámolót évente megvizsgálja a cégbíróság.

26 Civil tv. 2 évre szóló előírásai a közhasznú szervezeti minőséghez A két üzleti évben igazolni kell, hogy - a társadalom és az egyén szükségleteinek kielégítéséhez hozzájárul más is igénybe vehette a szolgáltatásait, a beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai alapján) - megfelelő erőforrás áll rendelkezésre: átlagos éves bevétele meghaladta az 1M Ft-ot, vagy két év adózott eredménye nem negatív személy jellegű ráfordításai (kivéve a vezető tv.-et) elérik az összes kiadás ¼- ét - megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható 1%-ok elérik a normatív állami támogatás nélkül számított összes bevétel felét közhasznú tevékenység érdekében felmerült ktg.-ek elérik az összes ráfordítás felét (2 év átlagában) legalább 10 önkéntes segíti tevékenységét (2 év átlagában)

27 Köszönöm a figyelmüket! További kérdés:

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli

1, Milyen formában hozható létre gt? 4, Mi a cégjegyzés? 9, Mit jelent a felmentvény jogintézménye? 5, Milyen előírások vonatkoznak a nem pénzbeli 1, Milyen formában hozható létre gt? Jogi személyiség nélküli gt: - közkereseti (KKT) - betéti társaság (BT) Jogi személyiségű gt: - korlátolt felelősségű társaság (KFT) - részvénytársaság (RT) 2, Ismertesse

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA

XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA XIX. BÁNYÁSZATI SZAKIGAZGATÁSI KONFERENCIA Előadás: A hazai külszíni bányászat egyes aktuális kérdései a jogszabályi változások tükrében 2015. május 14. I. Külszíni bányászat területi igényének biztosítása

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről

Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről Az új Ptk.-val összefüggő cégjogi változások 1. A Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódó cégjogi változásokról általában Ismeretes, hogy az új Ptk. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban:

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben