Vállalkozási ismeretek, formák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási ismeretek, formák"

Átírás

1 Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem profitorientált szervezetek, un. nonprofit társaságok, ahol nem jövedelemszerzés a cél, bármely társasági formában mőködhetnek, üzletszerő gazdasági tevékenységet csak kiegészítı jelleggel végezhetnek ( pl. közhasznú társaságok, kísérleti és tangazdaságok). A lényeg mindegyikben, hogy a termelıeszközök magántulajdonban vannak. A különbség, hogy az egyéni gazdaságokban az eszközök és hozadékuk felett a tulajdonos minden vonatkozásban teljes önállósággal rendelkezik, míg a szövetkezetekben és a gazdasági társaságokba bevitt eszközök mőködtetésével, a jövedelem felhasználásával kapcsolatos kérdésekben a társult tulajdonosok közösen döntenek. Milyen szempontokat kell egy tulajdonosnak figyelembe vennie, amikor vállalkozása szervezeti keretirıl dönt: -a vállalkozás stratégiai célkitőzéseinek megvalósításához szükséges munkaerı és tıke biztosításának a lehetısége. -a vállalkozás alapításának jogszabályi feltételei, költségei. -a tıke kivonásának, a vállalkozás beszüntetésének a lehetıségei. -a vállalkozás tevékenységében való személyes közremőködésre vonatkozó elıírások. -a vállalkozó önállósága, ill. társas vállalkozásoknál a vállalat mőködésének, irányításának, ellenırzésének demokratizmusa.

2 - a vállalkozó anyagi felelısségének korlátozott vagy korlátlan volta azaz a személyi és vállalkozói vagyon elkülönítésének lehetısége. -esetleges adózási elınyök ill. hátrányok, számviteli és egyéb nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek. I. Egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások A termelıeszközök egy személy vagy egy szőkebb család tulajdonában vannak, a vagyonon belül nem különül el egymástól a személyes szükségletek közvetlen kielégítését szolgáló magánvagyon (pl. lakás, bútor, autó) és a gazdaságban mőködı (pl. termıföld, épület, gépek) vagyonrész. Az egyéni vállalkozások létesítése a legegyszerőbb, szintén a megszüntetése. Minden gazdálkodó csak egy igazolványt kaphat, azonban több tevékenységet folytathat és több telephelyet, üzletet tarthat fenn. A vállalkozó köteles személyesen közremőködni a tevékenység folytatásában. Alkalmazottat, bedolgozót, segítı családtagot foglalkoztathat. Kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel, ezért egyidejőleg nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelıs tagja (pl. Bt. beltagja nem, de kültagja igen ). Képesítéshez kötött tevékenységet csak úgy folytathat, ha rendelkezik az elıírt végzettséggel vagy alkalmazottai ill. családtagjai között van ilyen személy. Hátránya az egyéni vállalkozásoknak: a kvalifikált munkaerıért folytatott versenyben nem tudja biztosítani a résztulajdonossá válás lehetıségét (pl. az Rt. részvényt juttathat jutalomként, kedvezményes részvényvásárlási lehetıséget biztosíthat). Az anyagi felelısség korlátlan, ami egzisztenciális kockázattal fenyeget. Erre terjedt el, hogy az egyéni vállalkozók magánvagyonukat családtagjaikra íratják, ami viszont a fedezeti tıkét csökkenti, valamint áldatlan családi konfliktusokhoz vezethet.

3 A kockázati következmények elhárításával célszerőbb formája, az egyszemélyes Kft. alapítása. Így megırizhetı az önállósága és lehetıvé válik a magán és a vállalkozói vagyon elkülönítése is. Az egyéni gazdaságok típusai: 1. Családi gazdaság : 2001-óta lehetséges alapítani. -legfeljebb 300 ha nagyságú termıföld (mezı ill. erdıgazdaság tulajdoni ill. haszonbérleti jogával rendelkezı gazdálkodó alapíthatja) tartozhat hozzá. -legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közremőködésén alapuló gazdasági forma (tehát egy fı nem alapíthatja). Nem társasági forma, de a családi gazdálkodónak legalább 5 évre használati jogot biztosít a családtagok által rendelkezésre bocsátott vagyontárgyak felett. A használati jog biztosításáról, a személyes közremőködés formájáról, a teljes foglalkoztatású családtag személyérıl, illetve a folytatni kívánt mezıgazdasági tevékenységrıl szerzıdést kell kötni a családtagoknak (326/2001. Kormány Rendelet ). 1.1 Rész- vagy mellék- foglalkozású családi gazdaság: a gazdálkodásból származó jövedelem a család fogyasztásának csak a kisebb hányadát fedezi, lényegében a családtagok más forrásokból származó személyes jövedelmének kiegészítését szolgálja Fıfoglalkozású családi gazdaság: csak ebbıl él a család. II. Szövetkezetek A klasszikus szövetkezeti elvek XIX. századból, az angliai Rochdale bıl származnak. -nyitott tagság elve (a be és kilépés önkéntes),

4 -demokratikus irányítás elve, amely a választott vezetı és ellenırzı testületeket az egy tag egy szavazat elvén vezeti, -a nyereség egy részét a tagok oktatására fordítják, -regionális, országos és nemzetközi szinten együttmőködnek egymással. A szövetkezetnek (mely egy önálló jogi személy) számos formája ismert: 1. Mezıgazdasági szövetkezet: a magángazdaságok beszerzéseinek, érékesítésének szervezésére, szolgáltatások nyújtására, a termékek feldolgozására jöttek létre. 2. Fogyasztási szövetkezet: a tagok árú ellátását igyekeznek alacsony árakon biztosítania a szükségtelen közvetítı lánckereskedelem kikapcsolásával. 3. Hitelszövetkezet: a közös pénzalapokból kedvezményes hiteleket nyújtanak tagjaiknak. 4. Biztosítási szövetkezet: biztosítási szolgáltatásokra alakultak. 5. Lakásszövetkezet: olcsóbb lakások építése, fenntartása a célja. 6. Közösségi (falu) szövetkezet: egy vagy több község vagy kisebb térség szintjén a helyi közösség fejlesztésére alakulnak. A mezıgazdasági szövetkezetek jellemzıi: a mg-i kistulajdonosok társulásainak tekinthetık, amelyet a tagok azzal a céllal hoztak létre, hogy erıforrásaikat összehangoltan mőködtetve hatékonyabban gazdálkodjanak. Mai tendencia, hogy a szövetkezetek gazdasági társasággá alakulnak át vagy a megszőnt szövetkezetek helyén gazdasági társaságok szervezıdnek. Ennek okai: - földtulajdonnal nem rendelkezhetnek, csak bérelhetnek - ebbıl adódóan bizonytalanság a nagy állattartó telepek takarmányellátásában, továbbá növeli a költségeket (bérleti díj) - jelzálog hitelekhez korlátolt hozzáférés - a szövetkezetek eszközei magántulajdonba kerültek

5 - szövetkezeti tulajdonban lévı földek a kárpótlás során a volt tulajdonosokhoz ill. szövetkezeti tagokhoz és alkalmazottakhoz kerültek - az osztatlan szövetkezeti tulajdonban lévı termelıeszközök - a törvényben rögzített szempontok alapján (pl. a ledolgozott évek a szövetkezetben, megalakuláskor bevitt vagyontárgy stb.) - szövetkezeti üzletrészek formájába a tagok, volt tagok és örököseik tulajdonába kerültek. A szövetkezet mőködésének alapelvei: - minimum 5 tag alapíthatja - egy tag több szövetkezet tagjai is lehet - elsısorban természetes személyek alkotják, de tagok lehetnek jogi személyek is (pl. más szövetkezetek, gazdasági társaságok) - a jogi személyek száma nem haladhatja meg a természetes személyek számát - alapító közgyőléssel kell létrehozni, ekkor alapszabály elfogadása egyben és azonnal be kell jegyeztetni a cégbíróságon - a szövetkezeti legfıbb szerv a tagok összességébıl álló közgyőlés, amely határozatait nyílt szavazás útján hozza - a közgyőlésen minden tagnak egy szavazata van - a szövetkezet operatív vezetı testületi szerve az igazgatóság, élén a közgyőlésen a tagok közül választott elnök vagy igazgató áll - a tagok tulajdonosi és önkormányzati érdekének képviseletét a felügyelıbizottság látja el - kettıs könyvvitelt kell vezetniük -éves beszámolót kell készíteniük -egyesülés, szétválás, megszőnés kérdésében 2/3-as többséggel a közgyőlés dönt -ha a taglétszám 5 fı alá csökken, vagy a szövetkezet tiltott tevékenységet végez a cégbíróság megszünteti - belépéskor részjegy jegyzése (vásárlása) kötelezı

6 - a részjegyek összege (tag *részjegy ) újonnan alapított szövetkezet esetén az induló vagyon -másra át nem ruházható (ha a tag önszántából kilép vagy kizárják ) akkor a részjegy értékét számára kifizetik -nem örökölhetı Üzletrész : a mőködés során keletkezett, felhalmozott vagyonrész (melynek összessége az üzletrész tıke ) a tagok között üzletrészek formájában felosztásra kerül. Az üzletrész azt a hányadot jelenti, amely a tulajdonosát a szövetkezet üzletrésztıkéjébıl megilleti: - változó névértéke van, eredményes gazdálkodás esetén évrıl évre nı, veszteséges esetén viszont csökken - örökölhetı, eladható (a szövetkezeti tagoknak elıvásárlási joga van) - ha kilép a tag, nem követelheti az üzletrész kifizetését - az elızı kettı a szövetkezet gazdasági stabilitásának, hitelképességének megırzését szolgálja - a részjegy és az üzletrész után tulajdonosa a szövetkezet adózott eredményébıl osztalékra (részesedésre) jogosult -a tagoknak a szövetkezet hitelezıivel szemben korlátozott anyagi felelıssége van, amely részjegyük és üzletrészük értékéig terjed -kötelezı a szövetkezeti vagyon 10%-ának megfelelı mértékben fel nem osztható szolidaritási alap létrehozása, célja a rászoruló, idıs, munkaképtelen, többgyermekes tagokat támogatni. Elınyei: - összefogással kialakíthatóak a versenyképes üzemi méretek - a piaci elınyök érvényesítéséhez szükséges eszközöket, tıkét lehet összpontosítani - részvétel a gazdasági döntésekben - az anyagi felelısség korlátozott, számíthatnak tagtársaik szolidaritására

7 - a tagoknak nem kötelezı munkát végezniük - egyéni gazdálkodóként a beszerzéseket és értékesítéseket a szövetkezet segítségével elınyösebb árakon végezhetik, onnan különbözı szolgáltatásokat, szaktanácsokat igényelhetnek. Hátrányai: - üzletrészeikkel nem rendelkezhetnek szabadon - az egyéni érdekeket alá kell rendelni a tagság érdekeinek. III. Gazdasági társaságok Fogalma: két vagy több tulajdonos által jövedelemszerzésre alapított vállalkozások, amelyek a tagok személyes közremőködésének illetve a tıkéjének egyesítésével biztosítják a kitőzött gazdasági célok elérését. Tevékenységüket a társasági törvény szabályozza. A legfrissebb változásokat a évi IV. és a 2007 évi LXI. Törvény tartalmazza. A már meglévı cégeknek szeptember 1-ig módosítani kell a társasági szerzıdésüket, ha ezt nem teszik meg a cégbíróság megszünteti a céget. Közös jellemzıik: - tagok lehetnek természetes és jogi személyek egyaránt - a tagok önkéntes és egybehangzó akaratával jönnek létre és ez a társasági szerzıdés (RT-nél az alapszabály ) elfogadásában nyilvánul meg. A társasági szerzıdésben (melyet ügyvédnek kell ellenjegyezni) a következıket kell rögzíteni: o a társaság cégnevét, székhelyét (a 2007 évi LXI. Törvény értelmében szeptember 1-tıl az ügyvédi irodák címe is lehet a társaság székhelye) o a tagokat, nevük és lakcímük feltüntetésével (kivéve az RT. bemutatóra szóló részvényekkel rendelkezı tagjait) o a társaság tevékenységi körét (TEÁOR)

8 o ÚJ: csak a fıtevékenység feltüntetése a kötelezı, a többit csak ha akarják, hogy a cégjegyzékben nyoma legyen o a társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idıpontját. o A 2007 évi LXI. Törvény értelmében: ügyvéd is készíthet aláírási címpéldányt (eddig csak közjegyzı volt erre jogosult), amennyiben az alapító okiratokat is ı készíti. - a cégbíróságon történı cégbejegyzéssel jönnek létre (illeték fizetési kötelezettség). A 2007 évi LXI. Törvény értelmében: a cégjegyzék adatainak angol, német, francia és orosz nyelvő nyilvántartása is lehetséges, ha az adatokat az érintett cég hiteles fordításban a cégbírósághoz benyújtja. - a cégbíróság által vezetett cégnyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet - a társaságok vagyona két forrásból származik. Egyrészt a tagok alapításakor saját vagyonukból elkülönítenek és a társaság rendelkezésére bocsátanak egy meghatározott alaptıkét, másrészt a továbbiakban a társaság eredményes mőkıdésébıl eredı jövedelem a tagok között szét nem osztott része (a mérleg szerinti eredmény) is a társaság vagyonát gyarapítja. - társasági nyereségadó fizetésére kötelezettek - alapításkor a társaság minden tagja köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni.ez lehet pénz és nem pénzbeli betét (apport). Apportként csak forgalomképes és vagyoni értékkel bíró dolgok, szellemi alkotások szerepelhetnek, amelyek szükség esetén alkalmasak lehetnek arra, hogy a hitelezık hozzájuthassanak követelésükhöz. Az apport értékelése a felek megegyezésétıl függ (már nem kell hozzá könyvvizsgálót alkalmazni), de az apportır a nem vagyoni betét tényleges értékéért 5 évig felelısséggel tartozik. - A tıke 100%-a lehet apport, sıt apport lehet az adós által elismert vagy jogerıs bírósági határozaton alapuló követelés is. Nem kell az

9 alapításkor teljesen rendelkezésre bocsájtani, legkésıbb a cégbejegyzéstıl számított 3 éven belül. Megszőnik egy gazdasági társaság amennyiben: - ha a határozott idıtartamra alapított társaságoknál a szerzıdésben rögzített idı eltelt - a tagok közgyőlése elhatározza a jogutód nélküli megszőnést - más társasággal egyesül, abba beolvad, szétválik, átalakul - tagjainak száma (az egyszemélyes társaságok kivételével, ilyen lehet a Kft., Rt.) 6 hónapnál hosszabb ideig egy fıre csökken - a cégbíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

10 Csoportosításuk:(több szempont szerint lehetséges) Elsı szempont szerint: jogi személyiséggel nem rendelkezı és önálló jogi személyiséggel bíró társaságok megkülönböztetése. Jogi személyiséggel bíró társaságok (Kft, Rt, Közös vállalat, Egyesülés ). Általános jellemzıik: - tagjaitól elkülönült szervezettel rendelkezik, ebbıl következıen a tagok személyében beállott változások nem hatnak ki a szervezetre - tevékenysége valamilyen állandó és az állam által is elfogadott célra irányul - önálló vagyonnal rendelkezik - önálló felelısséggel tartozik a kötelezettségeiért - tagjaitól függetlenül, képviseleti szervei útján tehet jognyilatkozatokat. A társasági törvény úgy rendelkezik, hogy minden Gazdasági Társaság - a jogi személyiségő és a nem jogi személyiségő is - saját cégneve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerzıdést köthet, valamint perelhet és perelhetı. Jogi és gazdasági szempontból tehát a kettı közti különbségek: - bizonyos tevékenységeteket (pl. pénzintézeti, banki tevékenységek) csak jogi személy gyakorolhat - bizonyos társasági formák (pl. Közös vállalat) tagja kizárólag csak jogi személy lehet - a jogi személyiségő társaságok kettıs könyvvitelre kötelezettek. A második szempont szerinti csoportosítás a gazdálkodás oldaláról közelíti a kérdést. Ilyen szempontból beszélhetünk Személyegyesítı és Tıkeegyesítı gazdasági társaságokról. Ez szinkronban van az elızı csoportosítással is a tıkeegyesítık jogi személyiségőek, a személyegyesítık pedig nem azok.

11 (Csak említés szintjén, elıljáróban a ritkábban elıforduló formákról). A Közös Vállalat: több társaság valamely közösen elhatározott gazdasági tevékenység folytatására, jövedelem szerzés érdekében hozza létre, a vállalat tartozásaiért vagyoni hozzájárulásuk arányában kezesként felelnek. Tagjaik kizárólag csak más jogi személyiséggel rendelkezı társaságok lehetnek. A vállalat irányító testületébe az igazgatótanácsba minden tag egy képviselıt delegál. Az új törvényben már nem szerepel a közös vállalt, azaz új már nem alapítható a már meglévıek az eddigi szabályok szerint tovább mőködhetnek. Az Egyesülés: gazdasági tevékenység összehangolására, valamilyen szolgáltatás nyújtására, szakmai érdekek képviseletére alapított társaság, amely saját nyeresége nem törekszik, tartózásáért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. Tagjaik kizárólag csak más jogi személyiséggel rendelkezı társaságok lehetnek. Legfıbb szerve a taggyőlés (korábban igazgatótanács). Új lehetıség a testületi vezetésre 3-7 tagú igazgatóság, a tagsági jogot át lehet ruházni. Alapítványok: nem tekinthetık vállalkozási formának, de az alapítványi vagyon értékének megtartása érdekében folytathatnak vállalkozási tevékenységet is. Külön törvényi szabályozás alapján mőkıdnek és végeznek gazdasági tevékenységet a Közhasznú társaságok (Kht), amelyek tagjai állami tulajdonban lévı költségvetési intézmények lehetnek és ebben a formában végezhetik vállalkozási tevékenységüket (pl. egyetemek, középfokú oktatási intézmények tangazdaságai).

12 III/1. Személyegyesítı gazdasági társaságok Közkereseti társaság (Kkt.): tipikus formája a személyegyesítı gazdasági társaságoknak. - a tagok kötelesek személyesen közremőködni a társaság tevékenységében, ami nem csak fizikai munkavégzés lehet, hanem ennek számít a társaság üzletvezetésében, képviseletében való részvétel is - általában egy tag egy szavazat, ha a társasági szerzıdés máshogy nem rendelkezik, pl. lehet vagyonarányos szavazati jogot kikötni - a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában részesednek a társaság eredményébıl, személyes közremőkıdésük után pedig munkadíj illeti meg ıket -a tagok teljes vagyonukkal korlátlan és egyetemleges felelısséggel tartoznak a hitelezık felé, a társaság és a tagok vagyona nem különül el egymástól - egy személy csak egy Kkt nek lehet tagja, és nem lehet tag az aki egyéni vállalkozó, mivel saját vállalkozásáért is teljes felelısséggel tartozik - ha a Kkt megszőnik az egész vagyon (az induló és a szerzett) a tagok között a tartozások kiegyenlítése után felosztásra kerül. A Kkt. tehát nem alkalmas viszonylag sok személy ill. nagy tıke összpontosítására. A korlátlan felelısségvállalás terhe miatt a tagoknak messzemenıen meg kell bízniuk egymásban, az egyetemleges felelısség miatt pedig megközelítıleg azonos vagyoni helyzetben kell lenniük. Betéti társaság (Bt.): az elızıtıl csak abban különbözik, hogy a beltagok mellett lehetnek kültagjai is. A kültagok nem kötelesek személyesen részt venni a munkában, kizárólag vagyoni betét szolgáltatására kötelezettek, nem lehetnek a társaság üzletvezetıi és anyagi felelısségük csak a vagyoni betét összegéig terjed. A beltag korlátlanul felelıs, tehát a személyes vagyonával is. A kültag korlátozott felelıssége miatt ez a forma már alkalmasabb arra hogy jelentısebb tıkét koncentráljon.

13 Üzletvezetésre, ha a társasági szerzıdés máshogy nem rendelkezik minden beltag idıbeli korlátozás nélkül jogosult. Legfıbb szerv a tagok győlése. III/2. Tıkeegyesítı gazdasági társaságok Az Rt. és a Kft. tartoznak ide. Általános jellemzıik: - a tagok nem kötelesek a közös tevékenységben részt venni, anyagi felelısségük csak a társaságban lévı vagyonuk mértékéig terjed. - alapításhoz Kft. esetében a 2007 évi LXI. Törvény értelmében szeptember 1-tıl Ft (ezt megelızıen 3 millió Ft volt) Rt. esetében szintén a 2007 évi LXI. Törvény értelmében szeptember 1-tıl a zártkörően mőködı részvénytársaságok alaptıkéje Ft a nyilvánosan mőködı részvénytársaságok alaptıkéje Ft kell legyen (ezt megelızıen egységesen 20 millió Ft volt). - egy személy több tıkeegyesítı gazdasági társaságnak is tagja lehet illetve azok is tagok lehetnek akiket egyéni vállalkozásukban vagy más gazdasági társaságban korlátlan anyagi felelısség terhel. - egy tag is alapíthatja ıket (az egyszemélyes Rt-k az állami tulajdonban lévı nagyvállalatok jellemzı szervezeti formája ), sıt egy embernek több tıkeegyesítı egyszemélyes társasága is lehet. - az Rt-knek ill. az 50 Millió forint feletti törzstıkéjő Kft- knek kötelezı a könyvvizsgáló alkalmazása - a vezetı testületekben a határozatokat a törzsbetétek (alaptıke) arányában történı szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozzák meg - a testület határozatképes ha az alaptıke 50%-a jelen van - az a tag tehát, aki az alaptıke felével + egy szavazattal bír tulajdonképpen önállóan dönthet a társaság ügyeiben

14 - de a gyakorlatban ennél kevesebb is elég lehet azokban az esetekben, ha a vagyon másik hányada sok, nehezen összefogható kistulajdonos kezében van - a társasági szerzıdés módot adhat arra, hogy személyes részvétel helyet a tulajdonosok a mai telekomunnikációs eszközök (pl. videókonferencia, telefon, internet stb.) segítségével vagy írásban gyakorolják tagsági jogaikat. Korlátolt felelısségő társaság (Kft.): - a törzstıkét az a vagyon képezi amit a tagok alapításkor összeadnak - a törzsbetét (egy tag hozzájárulása a társasági vagyonhoz) minimum 100 ezer forint - a társasági jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg - az éves mérleg szerinti eredménybıl képzıdı vagyon a törzsbetétek arányában kerül szétosztásra, azaz az üzletrész mindenkori értéke a törzsbetét értékéhez igazodik - jövedelmezı gazdálkodás, vagyongyarapodás esetén az üzletrész értéke nagyobb a törzsbetét értékénél - egy tagnak csak egy üzletrésze lehet, de egy üzletrésznek több tulajdonosa is (ezek egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselı útján gyakorolják) - a Kft. legfıbb szerve a taggyőlés, ahol a befizetett törzsbetétek minden 10 ezer forintja 1-1 szavazatra jogosít - a törzstıke (mérlegbeszámolóban a jegyzett tıke) leszállításának ill. felemelésének kérdésében a hitelezık illetve az alapító tagok érdekeinek védelme miatt - a taggyőlésen minimum 3/4-es többséggel döntenek - a jegyzett tıke nem szállítható 3 Millió forint alá - a törzstıke emelés teljes egyetértéssel (100%) kell, hogy történjen hiszen ez befizetési kötelezettséget jelent és újabb helyzetet teremt a vagyoni arányokban - alapításkor ill. már mőködı Kft-be való belépéskor fontos mérlegelni azt, hogy igen szigorú szabályok vonatkoznak a tıkének a Kft-bıl való kivonására:

15 - az üzletrész nem ruházható át könnyedén másra, a többi tagnak elıvásárlási joga van és kívülállónak csak akkor adható el ha a többi tag errıl lemond. A taggyőlés hatáskörébe tartozik: - az éves beszámoló elfogadása, a nyereség felosztása - a társasági szerzıdés módosítása, törzstıke leszállítás, felemelés - tagok kizárása (pl. ha nem teljesíti a törzstıke befizetést), kártérítésre kötelezése - az ügyvezetı(k) illetve a felügyelı bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazása, a munkáltatói jogok gyakorlása -a társaság megszőnésének, átalakulásának, beolvadásának, egyesülésének, szétválasztásának elhatározása -a törzstıke 25%-át meghaladó összegő illetve az ügyvezetı közeli hozzátartozójával kötött szerzıdések jóváhagyása. Felügyelıbizottság: 20 Millió forint feletti törzstıke vagy 25-nél több tag vagy 200-nál több alkalmazott felett kötelezı volt, de ma már nem az (2006 IV. tv ) ÚJ fogalomként az ügydöntı felügyelıbizottság lépett be: Kft. illetve Zrt. esetében lehet ilyen szerv ha a társasági szerzıdés az ügyvezetı(k) választását, egyes határozatok meghozatalának jóváhagyását a felügyelıbizottságra ruházza. -ügyvezetı tag, vagy külsı személy is lehet Tehát Kft-t akkor érdemes létrehozni, ha néhány tag viszonylag nagy tıkét szándékozik egyesíteni kis vagy középvállalat formájában. A tıkebevonás és a mőködés szervezeti szabályaiból adódóan maximum tag a felsı határ. Részvénytársaság Lehet zártkörő (ZRt.) és nyilvánosan mőködı (NyRt.)

16 A cégnévben fel kell tüntetni a mőködési formát. A nagy vállalkozások, nagy pénzek megfelelı formája az Rt. Mőködését a legszigorúbban szabályozzák. A többi társasági forma esetén a törvény rendelkezései diszpozitívak, azaz mindent lehet, amit a törvény nem tilt, az Rt. esetében viszont a rendelkezések kogensek, vagyis az azoktól való eltérés csak akkor lehetséges, ha azt a törvény kifejezetten lehetıvé teszi. Az alaptıke minimum 20 Millió forint. Pénzbeli hozzájárulás nélkül, csak apportal is alapítható, viszont itt kell a könyvvizsgálói jelentés, ellentétben a Kft.-vel. Eddig minimum 30% pénzbeli hozzájárulást kellett eszközölni. Alapítása nagy költséggel és jogi procedúrával jár, de az a vonzó benne, hogy a tagok személytelenek. Ez azt jelenti, hogy a tagok, részvényesek tulajdonosi jogait a részvény testesíti meg, amely általában bemutatóra szól, így egy Rt.-nél többnyire nem lehet tudni, hogy az adott idıpontban éppen kik a vállalat tulajdonosai. Alapítása: - az elsı lépés az alapítási tervezet kibocsátása és a részvény jegyzésre történı felhívás (Kft. esetén tilos nyilvános felhívással tagokat toborozni). - ZRt.-nél nincs nyilvános felhívás, zártkörő, ilyenkor az alapítók maguk jegyzik az alaptıkét. - ha az NyRt. esetén a megadott zárónapig az alaptıkét (minimum 20 Millió forintot) nem jegyzik le, az alapítás sikertelen az Rt. nem jött létre. - ha a részvényeket lejegyezték (általában 10% elıleggel) 60 napon belül össze kell hívni az alakuló közgyőlést. - az alakuló közgyőlésig a részvény jegyzık kötelesek a befizetett 10%-ot 25%-ra (jegyzett részarány 25%-ára) kiegészíteni, a teljes összeg befizetésére a cégbejegyzést követı egy év áll rendelkezésre. - az elsı közgyőlésen fogadják el az alapszabályt, majd igazgatóságot választanak illetve megválasztják a kötelezıen létrehozandó felügyelıbizottság tagjait amely szervekben NyRt. esetén 5-11 természetes személy található.

17 - ZRt-nél az igazgatóság és felügyelıbizottság tagjait az alapítók jelölik ki. - az új törvény lehetıvé tesz egy úgynevezett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács (Board rendszer) létrehozását, amely a korábbi igazgatótanács és a felügyelıbizottság feladatait összevontan látja el. - NyRt. esetében audit bizottság létrehozása kötelezı (eddig csak lehetett), amely minimum 3 tagját a közgyőlésen az igazgatótanács illetve a felügyelıbizottság tagjai közül választja. Feladatai a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, javaslat a könyvvizsgáló személyére, díjazására, pénzügyi folyamatok ellenırzése. A részvények típusai: - bemutatóra szóló - névre szóló - elsıbbségi: osztaléknál a többi részvényt megelızi, elıször erre fizetnek, viszont sokszor azzal jár, hogy a tulajdonosa a közgyőlésen nem vagy csak részben jogosult szavazni - kamatozó részvény: elıre meghatározott fix kamat és osztalék még akkor is ha adott évben nincs nyereség - amortizálódó részvény: csak névre szóló lehet, bizonyos idı után az alapszabályban meghatározott valamely közcélú alapítvány vagy egyesület tulajdonába megy át - dolgozói részvény: vagy ingyen vagy kedvezményesen névre szólóan a társaság alaptıkén felüli vagyonából kapják a dolgozok, ez egy anyagi ösztönzés, a dolgozók csak egymás között ruházhatják át -arany részvény: korábban állami tulajdonban lévı privatizált vállalatok részvényeinek sajátos formája, ezáltal megmarad az állam szava pl. foglalkoztatás, közüzemi díjak szinten tartása miatt.

18 A részvények nagy többsége bemutatóra szóló, ezért a tıke kivonása egyszerően a részvények eladásával történik. Az Rt k részvényeiket bevezethetik a tızsdére ahol a részvények üzletkötıkın (brókerek) útján szabadon értékesíthetık. A névérték, pontosabban a beszerzési és az értékesítési ár különbözete az árfolyam nyereség, az osztaléknál is nagyobb hozamot eredményezhet. A tızsdei árfolyam egy folyamatos kontrollt jelent, a cég gazdálkodásának objektív megmérettetését szolgálja. Az Rt-ben a tıke demokrácia uralkodik, vagyis a szavazati jog a részvény névértékéhez igazodik, 50%+1 részvény tulajdoni jogával egyedül lehet dönteni. Osztalékra a részvények névértékének arányában jogosultak, ugyanez igaz megszőnés esetén a maradék vagyon arányos hányadára, a közgyőlésen való részvételre, szavazati joguk alapján beleszólni a társaság gazdálkodásába. Megjegyzés 1: a Gazdasági Társaságok fejezetben, a IV. törvény rendelkezései, változtatásai, vastagon vannak feltüntetve. Megjegyzés 2: a 2007 évi LXI. Törvény rendelkezéseire (melyek szeptember 1-tıl hatályosak) a szövegben pontos utalások találhatóak.

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai 1. Mivel szeretnénk foglalkozni tevékenységi kör 2. Milyen formában Vállalkozási forma Készítette: Tóth Éva tanársegéd

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Az új GT érvényesülése a számvitel rendszerében Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. Bevezetés Európai Unió magyar jogrendszer folyamatos átalakítása Gazdasági társaságokról szóló törvény Cégjog

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna

Vállalkozás alapítása. Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozás alapítása Dr Gısi Zsuzsanna Vállalkozások formái Egyéni vállalkozások Társas vállalkozások Részvénytársaságok Gısi Zsuzsanna 2 Gısi Zsuzsanna 3 Gısi Zsuzsanna 4 Gısi Zsuzsanna 5 Magyarországi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK

TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. TÁRSASÁGI JOG III. AZ EGYES TÁRSASÁGI FORMÁK Üzleti jog X. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet 1. a társasági jog anyagának földolgozása I. Elmélet és történet II. Általános szabályok

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2011. évi CXCVII. tv. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2011. évi CXCVII. tv. a cégeljc geljárás s változv ltozásáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december 7. 1 2011. évi CXCVII. tv. A csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv., a gazdasági

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Témák. A részvénytársaság. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma

Témák. A részvénytársaság. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma. A részvénytársaság fogalma Témák A részvénytársaság 2009. március 12. - - Részvényfajták - A Zrt. Alapítása - Az Nyrt. Alapítása - A részvénytársaság szervezete (Nyrt. És Zrt.) - A részvénytársaság megszőnése - Az egyszemélyes részvénytársaság

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek:

TÁRSASÁGI SZERZİDÉS. A társaság tagjai. A társaság tagjai a törzsbetétek, illetve az üzletrészek tulajdonával rendelkezı alábbi tulajdonközösségek: TÁRSASÁGI SZERZİDÉS amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. szakaszban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai Mezıgazdasági

Részletesebben

Közgyőlési jegyzıkönyv

Közgyőlési jegyzıkönyv Közgyőlési jegyzıkönyv Készült: az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.) évi rendes közgyőlésén, 2009. május 29. napján 10 órakor az OSZ Zrt. székházában.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL

KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL KÖZLEMÉNY GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSÁRÓL TROST AUTO SERVICE TECHNIK Central Services Gépjármőalkatrészkereskedelmi Zártkörő Részvény (H-1133 Budapest, Visegrádi utca 114.; Cg.: 01-10-045078) és a TROST

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám

936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 936. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 8. szám 205/2007. (VI. 29.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése, mint az átvevı HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Meliorációs Nkft. tulajdonosi arányainak módosításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása

A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása II. A tagok (a részvényesek) vagyoni hozzájárulása A korábbi szabályozás helyett az új Ptk.-ban háromszintű szabályozás érvényesül. Így egy adott gazdasági társaság esetében alkalmazni kell az adott társasági

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapítvány elnevezése és székhelye. 2. Az Alapítvány célja ALAPÍTÓ OKIRAT, melyben Rátz Gabriella, 4400 Nyíregyháza, Lehel u. 14/B. szám alatti lakos - a továbbiakban: Alapító - Alapítvány létrehozását határozta el a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben