AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE?"

Átírás

1 Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK AZ EGYETEMI VÁLLALKOZÓ: LEGENDA VAGY VALÓSÁG AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLİDÉS ELİSEGÍTÉSÉRE? Erdıs Katalin Varga Attila 2009/ december

2 Szerkesztıbizottság: Barancsuk János Buday-Sántha Attila Szabó Zoltán Varga Attila (elnök)

3 Az egyetemi vállalkozó: legenda vagy valóság az európai regionális fejlıdés elısegítésére? Erdıs Katalin Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete 7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel: (36) /3134 Web: Varga Attila * Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete 7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel: (36) /3149 Web: * Kapcsolattartó szerzı Kulcsszavak: egyetem, spin-off, egyetemi vállalkozások, regionális egyetemi technológia transzfer JEL kódok: I23, O18, O33, R11 Absztrakt A kutatási együttmőködésektıl a tanácsadáson át az informális személyes kapcsolatokig számos csatornán keresztül áramolhat tudás az egyetemekrıl a regionális gazdaságba. Az egyik ilyen lehetséges csatorna, amely a kutatókat és a regionális politika szereplıit is foglalkoztatja, a spin-off cég. Az egyetemi vállalkozó koncepciója (Etzkowitz) szerint az egyetemi spin-offok létrehozása természetes módon fejlıdött ki az USA akadémiai kultúrájában, ahol a professzorok hagyományosan vállalkozókhoz hasonlóan viselkednek, amikor létrehozzák és mőködtetik kutatólaborjaikat, kutatási asszisztenseket foglalkoztatnak, konferenciákon vagy publikációk formájában értékesítik kutatási eredményeiket, illetve hálózati együttmőködéseket alakítanak ki kollégáikkal és finanszírozó szervezetekkel. Az akadémikusok ilyen jellegő tevékenységeitıl már csak egy lépés a cégalapítás. Tehát ezen elmélet szerint az Egyesült Államokban az akadémiai motivációk a spin-off cégalapítás fı mozgatórugói. Ezen érdekes elgondolás ellenére a szakirodalom viszonylag kevés figyelmet szentel az egyetemi spin-off alapítás speciális akadémiai vonásainak és alig veszi figyelembe az egyetemi vállalkozások egyik érdekes sajátosságát, nevezetesen a tudós, mint vállalkozó szerepét. Empirikus bizonyítékok alapján Európa kevésbé sikeresen ülteti át a regionális gazdaságba az egyetemi laboratóriumokban elıállított tudást spinoff cégek segítségével. Ennek a különbségnek az egyik lehetséges oka, hogy a kontinentális európai kutatási rendszert meghatározó intézmények hátráltatják az egyetemi vállalkozók kialakulását. Éppen ezért cikkünk fı kutatási kérdése, hogy vajon ezek a spin-off alapítás mögött meghúzódó speciális akadémiai hajtóerık jelen vannak-e egyáltalán a kontinentális európai viszonyok között. Ehhez kapcsolódóan felmerül a kérdés, hogy az egyetemi kutatók szakmai jellemzıi, kapcsolati tıkéje, az akadémia normái, valamint az egyetemi és az üzleti környezet támogatja vagy hátráltatja ezen akadémiai motivációk megvalósítását. A tanulmány spin-off alapításban aktívan résztvevı magyar egyetemi kutatókkal készített interjúkra épül. Magyarország kiváló európai példa, hiszen egyetemi rendszere a kontinentális (fıként német) hagyományokban gyökerezik, ugyanakkor a még centralizáltabb szocialista (szovjet) tradíció néhány jellemzıjét is örökölte.

4

5 Az egyetemi vállalkozó: legenda vagy valóság az európai regionális fejlıdés elısegítésére? 1. Bevezetı Az egyetemekrıl számos formában áramolhat tudás a regionális gazdaságba; a kutatási együttmőködésektıl a tanácsadáson és a végzett hallgatókon át az informális személyes kapcsolatokig (Varga 2009). Az egyik kommunikációs csatorna, amely a kutatók és a regionális politika alkotóinak figyelmét is felkeltette, az egyetemi spin-off alapítás. Az egyetemi spin-off létrehozás meghatározó mozgatórugója az elsıként Etzkowitz (1983) által leírt egyetemi vállalkozó. Az egyetemi vállalkozó koncepciója a kutatóintézmények amerikai rendszerében gyökerezik (Etzkowitz 2003, Franzoni és Lissoni 2009). Az amerikai tudósok végsı soron hagyományosan vállalkozókként viselkednek, amikor a kutatás mellett számos egyéb, a vállalkozó menedzserekre jellemzı tevékenységeket végeznek. A tudósoknak elvégre kutatási alapokat kell szerezniük laboratóriumuk létrehozásához és fenntartásához, hálózati kapcsolatokat kell kiépíteniük további források elérése érdekében. Kutatási eredményeiket konferenciákon, folyóiratokban értékesítik, hogy növeljék elismertségüket kutatótársaik körében, és szerkesztıbizottsági tagságot vállalnak az akadémiai kutatás irányainak befolyásolása érdekében. Tudományterületük és kutatási témájuk elismertetése céljából politikusokkal és ipari partnerekkel mőködnek együtt, esetleg vállalatok igazgató- vagy tudományos tanácsában vállalnak tagságot. Etzkowitz (1983) a kutatólaboratóriumokat kvázi-cégekként jellemzi, mivel azok léte attól függ, hogy képesek-e forrásokat szerezni, alkalmazni a legtehetségesebb szakembereket, és a vezetı kutatóknak hasonló képességekre és készségekre van szükségük, hasonló erıfeszítéseket kell tenniük laboratóriumuk mőködtetéséhez, mint az üzletembereknek vállalkozásuk menedzseléséhez. A speciális akadémiai motiváció ezek mögött a vállalkozói tevékenységek mögött az egyetemi karrier elımozdítása. Az egyetemi kutatók ezen vállalkozói tevékenységeitıl már csak egy lépésre van a spin-off cég létrehozása. A kutatási eredmények spin-offokon keresztül történı értékesítése pótlólagos forrásokat biztosíthat az egyetemi kutatáshoz, növelve ezáltal a kutatólabor tudományos aktivitását. Mindezek mellett potenciális szinergia áll fenn az egyetemen folyatott alapkutatás és a cégben végzett alkalmazott kutatás között. Továbbá, a spin-offokban történı alkalmazás segíthet az egyetem közelségében tartani a tehetséges hallgatókat. 1

6 Empirikus bizonyítékok alapján Európa kevésbé sikeresen ülteti át spin-off cégek segítségével a regionális gazdaságba az egyetemi laboratóriumokban elıállított tudást, mint az USA. Egy lehetséges magyarázat erre a különbségre, hogy a kontinentális európai kutatási rendszert meghatározó intézmények hátráltatják a klasszikus (etzkowitzi értelemben vett) egyetemi vállalkozók fejlıdését (Franzoni és Lissoni 2009). Az USA és a kontinentális Európa között az egyetemi kutatók státuszának, a verseny és mobilitás szerepének, valamint az kutatásfinanszírozás szervezetének területén érezhetı különbségek azok az intézmények, amelyek feltételezhetıen nagymértékben befolyásolják, hogy a klasszikus egyetemi vállalkozó alapít-e céget. Alapvetı különbség van a kutatók státuszát illetıen az USA és a kontinentális Európa között. Az egyetemi kutatók az USA-ban egyetemi alkalmazottak, míg a kontinentális Európában köz- vagy állami alkalmazottak (Franzoni és Lissoni 2009). Ez természetesen hatással van a kutatók fizetésére. Az USA rendszerében decentralizált módon határozzák meg a kompenzációt, míg a központosított európai rendszerben a produktivitásbeli különbségek nem tükrözıdnek közvetlenül a bérekben (Bonaccorsi 2005). A kutatói státuszt illetıen az USA-ban éles versengés figyelhetı meg az egyetemek között a legtehetségesebb kutatókért (Bonaccorsi 2005), mivel általuk további forrásokhoz juthat az egyetem. Következésképp, az USA-ban magas fokú kutatói mobilitás jellemzı, és lehetséges a rövid távú átjárás az egyetemi és egyetemen kívüli világ között. Ezzel ellentétben, a kontinentális európai rendszer kisebb fokú mobilitást és versenyt tesz lehetıvé, megakadályozva az intézményi korlátokon átnyúló szisztematikus együttmőködést, gátolva ezzel a technológia transzfert (Franzoni és Lissoni 2009). A kutatással kapcsolatos döntéshozatal szintjét illetıen, az USA-ban többszintő, decentralizált struktúra figyelhetı meg, ahol a források több politikai szinten (szövetségi, állami, helyi stb.) és kormányzás (állami, magán, harmadik szektor) valamint idıhorizont (rövid vagy hosszú táv) tekintetében is változatos szervezeteken keresztül kerülnek elosztásra. Ezzel szemben a centralizált kontinentális európai rendszerben a fontosabb alapokról néhány szint hoz döntést, lényegesen kevésbé változatosak a források, a magánadományozók pedig csaknem teljesen hiányoznak a rendszerbıl. A K+F források elosztása az USA-ban teljesítményalapú döntéshozatal eredménye, míg a kontinentális európai rendszerben egyformán fontosnak ítélt célokról hozott politikai kompromisszum által meghatározott. Az elızı rendszer a források koncentrációjához vezet, ezáltal a hosszú távú és nagy összegő támogatásoknak kedvez, míg az utóbbi inkább a források egyenlı elosztásához vezet, és rövid távú, korlátozott összegő forrásokkal jár együtt. (Bonaccorsi 2005) 2

7 Mindezen különbségek azt sugallják, hogy az egyetemi vállalkozó nem illik az európai rendszerbe. Ennek ellenérre léteznek sikeres spin-off példák Európában is (Wright et al. 2007), különösen az Egyesült Királyságban, de a centralizált, hierarchikus egyetemi szervezető Németországban is. A sikeres egyetemi vállalkozó európai jelenlétének egyik lehetséges magyarázata az lehet, hogy a cégalapításban egyéb, nem-akadémiai ösztönzık (pl. személyes anyagi haszon, függetlenség iránti vágy, autonómia iránti vágy) nagyobb szerepet játszanak. A másik lehetséges megoldás, hogy mindezen feltételezett korlátozó tényezık ellenére az egyetemi vállalkozó a kontinentális Európában is jelen van. Cikkünk fı kutatási kérdése, hogy vajon ezek a speciális spin-off alapítás mögött meghúzódó akadémiai hajtóerık jelen vannak-e egyáltalán a kontinentális európai viszonyok között. A kapcsolódó kérdés, hogy ebben a kevésbé támogató intézményi struktúrában milyen egyéb tényezık segítik elı vagy gátolják a spin-off alapítás mögött rejlı akadémiai motivációk megvalósítását. A vizsgált szempontok magukba foglalják a kutatók professzionális jellemzıit, kapcsolati tıkéjét, az akadémiai normákat, valamint az egyetemi és üzleti környezetet. A tanulmány spin-off alapításban aktívan résztvevı magyar egyetemi kutatókkal készített interjúkra épül. Magyarország kiváló példa, hiszen egyetemi rendszere a kontinentális (fıként német) hagyományokban gyökerezik, ugyanakkor néhány jellemzıt örökölt a még inkább központosított szocialista (szovjet) tradícióból is. A cikk felépítése a következı. A második fejezet azon tényezıket tárgyalja, amelyek még a kontinentális európai intézményrendszer keretei között is segíthetik vagy éppen hátráltathatják az egyetemi motivációk megvalósítását. A harmadik fejezet az empirikus kutatási eredményeket ismerteti. Összefoglalás zárja a tanulmányt. 2. A spin-off létrehozás mögött rejlı akadémiai motivációk megvalósítását befolyásoló tényezık Tanulmányunk középpontjában a cégalapításra vállalkozó egyetemi kutató áll. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a motivációira, elképzeléseire, valamint azon tényezıkre, amelyek segíthetik vagy hátráltathatják a célok megvalósítását. A kontinentális európai intézmények fent említett jellemzıi ellenére, amelyek feltételezhetıen gátolják az egyetemi vállalkozói tevékenységeket, Európában is találunk sikeres spin-off eseteket. A szakirodalmi elemzés alapján négy tényezıcsoportot találtunk, amelyek még a kedvezıtlen intézményi környezet ellenére is segíthetik az egyetemeken a vállalkozói tevékenységeket. Az irodalmi áttekintés során az egyetemi vállalkozói tevékenységek összességével foglalkozó irodalmakat vettünk alapul, amelyek magukba foglalják a 3

8 tanácsadást, szabadalmaztatást, licensz tevékenységet és a spin-off létrehozást is. A tényezık elsı csoportja a cégalapítás mellett döntı kutató szakmai jellemzıihez kötıdik. Ide tartoznak a publikációs és citációs teljesítmény, az egyetemi hierarchiában elfoglalt hely, a példakép jelenléte, az üzleti képzés és az üzleti tapasztalat is. A publikáció a tudástranszfer egyik gyakori módja (Agrawal és Henderson 2002, Landry et al. 2006), esettanulmányok alapján az egyetemi innovátorok általában az akadémiai kutatás tökéletesítésére és eredményeik tudományos közösség számára történı publikálására törekszenek, amely a publish or perish mentalitáshoz (Vohora et al. 2004) köthetı. A publikációs teljesítmények azért is lényegesek, mert a sikeresebb kutatók általában aktívabbak a spin-off létrehozás terén is (Di Gregorio és Shane 2003). A publikációs rekord a tudományos minıség egyik általános mérıszáma, amely korrelál a szabadalmaztatás valószínőségével (Renault 2006), ami akár cégalapításhoz is vezethet. Mindazonáltal Landry és szerzıtársai (2006) eredményei alapján a publikációk száma nincs hatással a kutatók spin-off alapítására, és Agrawal és Henderson (2002) is azt találták, hogy a szabadalmak nem jó elıjelzıi a publikációk számának, azonban azok citációban mért fontosságának igen. Lowe és Gonzales-Brambila (2007) úgy vélte, hogy a kutató vállalkozók általában sztár kutatók, akik publikációk és citációk terén is produktívabbak. A kutató egyetemi hierarchián belül elfoglalt helye mérsékelt hatással van a szabadalmaztatási aktivitásra, bár a professzorok valamivel nagyobb érdekeltséget mutatnak, mindazonáltal a véglegesített kutatók alacsonyabb rátával rendelkeztek, mint a határozott idejő alkalmazottak (Morgan et al. 2001). Ez összhangban van azon korábbi eredményekkel, amelyek alapján a vállalkozás alternatív munkalehetıség a határozott idejő szerzıdéssel rendelkezı tudósok számára (Helm és Mauroner 2007). Koschatzky és Hemer (2009) kutatásai alapján a sikeres példaképek kedvezı hatással vannak a kutatók vállalkozói elkötelezettségére. Általános vélekedés ugyanakkor, hogy a kutatók híján vannak azoknak a képességeknek és ismereteknek, amelyek a vállalkozás sikeres vezetéséhez szükségesek, tehát az üzleti képzés javíthatna a spin-off vállalatok teljesítményén. Nem csak a formalizált üzleti képzés, hanem az üzleti tapasztalat és ipari együttmőködés is hasznos lehet a spin-off folyamat során; támogathatja a lehetıségek felismerését (Bodas Freitas és Verspagen 2009), és késıbb, a vállalat fejlıdése során is, ezt a nézetet erısíti Helm és Mauroner (2007), ahol a 4

9 spin-off növekedése és a start-up tapasztalat közti pozitív kapcsolat volt kimutatható. A kapcsolati tıkét gyakran említik, mint a vállalatok fejlıdését befolyásoló lényeges tényezıt, és ez igaz az egyetemi spin-offokra is. A kapcsolati tıke növeli a spin-off alapítás valószínőségét (Landry et al. 2006), hiszen ez lényeges tényezı a forrásszerzés, a környékbeli vállalkozók kiválasztásának folyamatában, akárcsak az információ és a tudás megszerzése kapcsán (Vohora et al. 2004). Mivel az egyetemi spin-off alapítók általában nem rendelkeznek megfelelı kapcsolathálóval az egyetemen kívül (Vohora et al. 2004), véleményünk szerint fontos különbséget tenni az egyetemi és az üzleti hálózatokra épülı kapcsolati tıke között. A cég növekedése szempontjából fontosak a külsı piacok, a technológia és a szállítói kapcsolatok is (Lawton- Smith és Bagchi-Sen 2008). Empirikus kutatások eredményei alapján az akadémiai és tudományos normák fontos szerepet játszanak a technológia transzfer folyamatában (Ndonzuau et al. 2002, Goldstein 2009). Etzkowitz (1998) szerint normatív változás ment végbe a tudományban, és a kutatók már nem feltétlenül hisznek többé az elefántcsonttorony szükségességében. Mindazonáltal az egyetemeken lezajló vállalkozói fordulat bizonyos kockázatokat is magában hordoz. A titoktartás és a publikáció késleltetése veszélyeztetheti a nyílt tudomány normáit. Louis és szerzıtársai (2001) úgy találták, hogy az aktívabban vállalkozó tudósok hajlamosabbak visszatartani információt mások elıl. Goldstein (2007) eredményei alátámasztják ezt a nézetet; arra az következtetésre jutott, hogy a vállalkozói tevékenységek tudományos eredmények cseréjére gyakorolt negatív hatása a spin-off alapítás ellen hat. Bok (2003) is úgy véli, hogy a túlzott titoktartás hátrányos. A tudományos teljesítmény publikációk számában mért csökkenése jó közelítés lehet a publikáció késleltetésének bizonyítására. Max Planck igazgatókkal kapcsolatos kutatásában Buenstorf (2009) úgy találta, hogy a találmány felfedezése után inkább a publikációk számának növekedése figyelhetı meg, ami összhangban van Lowe és Gonzales-Brambila (2008) eredményeivel is. Úgy tőnik, hogy az intézeti normák alapvetı hatással bírnak a vállalkozói tevékenységekre (Louis et al. 1989), ami összhangban van Renault (2006) eredményeivel, amelyek szerint az intézeti szint nagyobb hatást gyakorol a kutatók vállalkozói aktivitására, mint az egyetemi stratégia és gyakorlat, hiszen az alkalmazási és elıléptetési döntések az intézeti szinten születnek. Az általános akadémiai és üzleti környezet tényezıi is hatással lehetnek a vállalkozói tevékenységekre. A technológia transzfer növelését célzó kutatási pályázatok és támogatási programok megfelelı eszköznek tőnnek a 5

10 tudástranszfer elısegítésére (Vohora et al. 2004), de bizonyos veszélyekkel is együtt járnak, amelyeket célszerő szem elıtt tartani. Koschatzky és Hemer (2009) szerint a start-upoknak juttatott közvetlen támogatások olyan vállalkozások kialakulásához vezethetnek, amelyek az üzleti környezettıl távol mőködnek. Meyer (2003) is úgy véli, hogy a több éves spin-off támogatás nem feltétlenül eredményez önfenntartó vállalkozásokat. A könnyen elérhetı anyagi támogatás túlzott infrastruktúra és személyi kapacitások kiépítéséhez vezethet. Általánosan elterjedt nézet, hogy a Bayh-Dole törvény 1 nyitotta meg az utat az amerikai egyetemek vállalkozói tevékenységei elıtt, különösen a licenszelés területén. Ennek ellenére nem minden egyetem ragadta meg a lehetıséget és nem növelte jelentısen tevékenységét, míg mások stratégiákat alkottak a kutatók magatartásának befolyásolására (Goldstein 2009) és technológia transzfer irodát hoztak létre a kínálkozó lehetıség teljes kihasználására. Jelentıs különbségek vannak tehát az egyetemek vállalkozói politikájában. Renault (2006) az ösztönzık (mint például a bevételek megosztása) fontosságát hangsúlyozta, Klofsten és Jones-Evans (2000) szerint az egyetemi nyomás azonban negatív hatással lehet a cégalapításra. Az amerikai egyetemek technológia transzfer stratégiáinak elemzése során Feldman és szerzıtársai (2002) azt találták, hogy a nagyobb technológia transzfer tapasztalattal rendelkezı egyetemek egyre inkább a társaságban történı részvénybirtoklást helyezik elıtérbe a licenszelés helyett, ami azzal függhet össze, hogy tisztában vannak az egyetem és a vállalat érdekeinek egyesítésében rejlı elınyökkel, még akkor is, ha a részvény általi megtérülés lassabb és kockázatosabb. Amint azt már említettük, a Bayh-Dole törvény 1980-as elfogadása óta az USAban robbanásszerően növekedett a technológia transzfer irodák száma. Ezen szervezetek célja a technológia transzfer elımozdítása, és tapasztalatuk valamint szakértelmük jelentısége még nagyobb, ha az egyetem-ipar kapcsolatok gyengék (Colyvas et al. 2002). A technológia transzfer iroda szervezeti felépítése és finanszírozása is szerepet játszhat, hiszen az önfenntartó TTI-k az azonnali jövedelemnek köszönhetıen inkább a licenszelést támogatják. A tudományos parkok célja a technológia transzfer támogatása, a regionális fejlıdés elımozdítása, jövedelemtermelés az egyetem számára és a kutató intézetek és ipari partnerek közti hálózati együttmőködések elısegítése (Kleinheincz 2000). Az innovációs rendszer fontos elemei lehetnek, amennyiben részei egy nem-lineáris, heterogén inkubációs, kutatási, innovációs, üzleti hálózatnak és társadalmi céloknak (Etzkowitz et al. 2005; 423. p.). Szerepet 1 Az 1980-ban az Amerikai Egyesült Államokban hozott törvény értelmében a szövetségi forrásokból támogatott kutatások eredményeinek szellemi tulajdonjogát az egyetemek birtokolják (Franzoni és Lissoni 2009). 6

11 játszottak az Oxfordshire-i régió sikerében is, amelyben a brit megyék közt a legtöbb ilyen intézmény található (Lawton-Smith és Bagchi-Sen 2008). A kockázati tıke elérhetıségének hiánya alapvetı hátrány, amellyel a spin-off társaságok szembesülnek, oka pedig a keresleti és a kínálati oldal eltérésében gyökerezik, mivel a TTI-k már korán bevonnának kockázati tıkét, azonban a kockázati tıkések a magvetı tıke utáni lépésben kapcsolódnának be inkább (Wright et al. 2006). 3. Empirikus elemzés Tanulmányunkban a kutatók spin-off alapítás mögött meghúzódó tudományos motivációit kutatjuk, és azokat a tényezıket, amelyek befolyásolják ezeknek a motivációknak a megvalósítását. A tudományos és vállalkozói területek közti eltérések kiküszöbölésének érdekében egy területre koncentráltuk; a biotechnológiára. A Magyar Biotechnológiai Szövetség, a Magyar Spin-off és Start-Up Egyesület és technológia transzfer irodák munkatársainak javaslata alapján elkészített cégeket tartalmazó listánkat kiegészítettük, korrigáltuk különbözı területek szakértıinek tanácsai alapján. A huszonkét társaság lefedi a hazai cégek többségét, amelyek megfelelnek kiválasztási kritériumainknak (biotechnológia, egyetemi alapító). Tizennyolc kutatóval készítettünk interjút (három fı az interjúztatási idıszak alatti külföldi út vagy egyéb elfoglaltság miatt nem tudott, egy fı pedig nem kívánt részt venni a kutatásban). Öt budapesti és tizenhárom vidéki egyetemi vállalkozóval készítettünk strukturált interjút, amelyek harminc-kilencven percet vettek igénybe. A budapesti kutatók az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és a Semmelweis Egyetem munkatársai. Öt kutatóval a Debreceni Egyetemen találkoztunk, öttel a Pécsi Tudományegyetemen, hárman pedig a Szegedi Egyetem alkalmazásában állnak. Mindannyian ügyvezetı vagy tudományos igazgatói (vagy azzal egyenértékő) pozíciót töltenek be a cégben, vannak köztük fizikusok, kémikusok, állatorvosok, és a megkérdezettek több mint egyharmada orvos. A legrégebbi céget 1992-ben hozták létre, a legfiatalabbat 2008-ban. Érdekesség, hogy az öt pécsi cégbıl négyet még a kilencvenes évek elsı felében alapítottak, míg a legfiatalabb társaságok Debrecenben voltak, mindegyiket 2005-ben vagy azt követıen jegyezték be. A társaságok a biotechnológia és az orvosi mőszergyártás területén tevékenykednek. Az alapítok kora is nagy változatosságot mutat; egyharmaduk 40 év alatti, nyolcan év közöttiek, négyen pedig 60 évnél idısebbek. Három társaság az orvosi mőszergyártás területén mőködik (sebészet, gasztrotonometria és allergológia), egy cég orvosi biológiai és biotechnológiai kutatásokat végez, valamint bioinformatikai szoftvereket fejleszt, egy a 7

12 genomikával kapcsolatos területeken, három diagnosztikai eszközöket, molekulákat fejleszt, egy toxikológiával foglalkozik, kettı az élelmiszeriparhoz, hat pedig a gyógyszergyártáshoz és rákellenes terápiák kidolgozásához kapcsolódik, egy társaság pedig a gaméta- és embriómanipuláció területén aktív. A társaságok közel fele kettı vagy kevesebb alkalmazottal mőködik, ami azzal lehet összefüggésben, hogy viszonylag fiatal cégekrıl van szó és/vagy alvállalkozókat foglalkoztatnak, azonban öt cégnek 10-nél is több munkatársa van. Nehéz meghatározni, hogy mennyire sikeresek ezek a társaságok, különösen, mivel némelyik nagyon fiatal. Tekintve azonban, hogy a biotechnológia nem tipikus nagyfoglalkoztató, valószínősíthetjük, hogy a több mint 10 alkalmazottal rendelkezı öt cég nagyon sikeres, továbbá az interjúk alapján feltételezzük, hogy további négy társaság profitábilis vagy biztos önfenntartó. Két cég a fejlesztés fázisában van, azonban mőködési területükön átütı erejő újdonságnak ígérkezik találmányuk. 3.1 A klasszikus egyetemi vállalkozók Nyolc klasszikus egyetemi vállalkozót azonosítottunk a kutatás során. Ezen kutatók többsége kiváló publikációs és citációs teljesítménnyel rendelkezik, tudományos munkásságuk nemzetközileg is ismert. Általában az egyetemi ranglétra felsı szegmensében foglalnak helyet, és többségük saját kutatócsoportját vezeti. A spin-off létrehozásával tudományos tevékenységük kiterjesztésére törekszenek. A cégek fókuszálhatnak olyan termék vagy technológia fejlesztésére, amely egy ötleten alapul, de célozhatják szélesebb termékpaletta kialakítását is. Amennyiben a vállalkozás szolgáltatásokat is nyújt, azt nem mint fı tevékenységet végzi, hanem a tudományos kutatás támogatása érdekében. A pénzügyi ösztönzık nem játszanak alapvetı szerepet, bár egyikük lényeges motiváló tényezıként említette. A pénzügyi eredményt általában csak az üzleti siker mércéjeként tartják fontosnak, nem pedig önmagában vett cél. Az egyetem és a cég szimbiotikus kapcsolatban állnak. Ahogyan az egyik kutató említette: Óriási a szinergizmus az egyetem és a vállalkozás között. Csaknem mindegyikük az akadémiai munkát részesíti elınyben, de a cég is nagyon fontos. Kedvelik az egyetemi légkört, néhányan még nyugdíj után is tovább dolgoznak az egyetemen. Egyesek úgy gondolják, hogy nyugdíj után inkább a céggel fognak aktívabban foglalkozni. Többnyire ık vagy MBA végzettségő társuk tölti be a CEO szerepet a vállalkozásban, legalábbis kezdetben, azonban a cégfejlıdés egy bizonyos fokán 8

13 általában megfelelı szakértıkkel bıvítik a menedzsmentet, néha pedig professzionális menedzsereket alkalmaznak. Ennek okaként leggyakrabban nem a szükséges tudás hiányát említik. Jóllehet döntı részük nem részesült üzleti képzésben, azonban többségük rendelkezik bizonyos üzleti gyakorlattal ipari szerzıdéses kutatás vagy tanácsadási szolgáltatás révén. Továbbá mindannyian rendelkeznek projekt menedzsment gyakorlattal, tehát már szereztek némi betekintést a pénzügyi adminisztrációba, bejáratott könyvelıi és ügyvédi kapcsolatokkal rendelkeznek. A professzionális menedzsment felvételének leggyakoribb oka az idıhiány, amivel egy szint után minden kutató szembesül. Általában úgy érzik, hogy a projektek adminisztratív és pénzügyi menedzsmentje túlságosan sok idıt vesz el, ezért a cégfejlıdés egy bizonyos fokán bölcsebb dolog, ha professzionális menedzsmentet alkalmaznak. A második lépcsı tehát, amikor a menedzsment feladatokat szét kell választani a szakmai feladatoktól. A legtöbb kutató ebben a csoportban hosszabb-rövidebb ideig tanult vagy akár dolgozott is külföldön, és nemzetközi partnereikkel ma is tartják a kapcsolatot. Néhányan találkoztak példaképnek számító egyetemi vállalkozóval külföldön, és ez akkor különösen nagy jelentıségő, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon csak nagyon kevés sikeres példa található. Azonban az a néhány igyekszik segíteni kollégáit és akár tanácsadói pozíciót is vállal a fiatalabb kutató cégében. Fontos, hogy ezen csoport több tagja is mélyen beépült nemzetközi kutatási hálózatokba és rendszeres kapcsolata van külföldi kollégáival. Ezek a kapcsolatok általában látogató kutatói pozíciókból származnak, amelyeket olyan kiváló kutatóközpontokban töltöttek be, mint a svédországi Karolinska Intézet, a Californiai Egyetem San Franciscóban, a Madison Egyetem Wisconsinban, vagy pedig olyan cégeknél, mint a Genentech. Egyiküknek még egy Nobel-díjas kutatóval is alkalma nyílt együtt dolgozni. Az egyetemi hálózatok fontos szerepet játszanak a start-up folyamatban. Néha már a cégalapítás ötlete is egyetemi kollégákkal folyatatott beszélgetés során merült fel. Más esetekben az egyetemi hálózat és kapcsolatok a cég fejlesztésében segítettek. Olyan eseteket is megfigyeltünk, ahol az egyetemi kapcsolatok egyben üzleti kapcsolatok is voltak, ahol a külföldi tudós is spin-off alapító és együttmőködik a vállalattal. Az egyetemi kapcsolatok intenzitása és kiterjedése gyakran nemhogy csökken, hanem nı a cégalapítás után, hiszen azok néha közös kutatásokat és társszerzıs publikációkat eredményeznek. Néhány esetben korábbi szerzıdéses ipari megbízásokból származó üzleti kapcsolatok is fontos szerepet játszanak a start-up fázisban is. 9

14 Az üzleti kapcsolatok személyes kapcsolatrendszeren, külföldi kutatói kapcsolatokon keresztül fejlıdtek, cikkek és szakmai kapcsolatok alapján. A publikáció késleltetése természetesen idırıl-idıre elıfordul a szabadalmaztatási folyamat során. Ezt néha problémaként említik, azonban az esetek többségében elfogadják ennek szükségességét és nem tekintik a tudományos munka fontos gátjának. A publikációk terén elıfordulhat némi késés, amit a szabadalmi védettség megszerzése tesz szükségessé, de minden eredményt publikálunk. A titoktartással kapcsolatban sem jelentkezett különösebb feszültség, annak ellenére sem, hogy a cégek egy részénél formalizált titoktartási politika van érvényben. A kutatók általában megosztják kutatási ötleteiket egyetemi munkatársaikkal (akik gyakran a cégben is kollégáik), mivel a bizalomra épülı légkör alapvetı fontosságú a tudományos kutatásokban. Néhány esetben a céges kutatással kapcsolatos ötleteiket inkább vállalkozásbeli kollégáikkal beszélik meg. Ezt azonban egyetemi kutatótársaik is megértik és elfogadják, így nem vezet feszültséghez vagy bizalmatlansághoz. Ez azzal is összefügghet, hogy az egyetemen végzett alapkutatási tevékenységet elválasztják a vállalkozás keretein belül végzett alkalmazott kutatástól, így az egyetemi kollégák nem érzik úgy, hogy hátrányos helyzetbe kerülnek, ha nem jutnak birtokába minden céggel kapcsolatos ismeretnek. A szabad információáramlás és a tudáscsere bizonyos mértékig a vállalkozó kutatónak is elınyös, hiszen az egyetemeken hatalmas általános és speciális tudás halmozódott fel, és könnyen elıfordulhat, hogy egy bizonyos területen felmerülı kérdést az adott területen szakértı egyetemi kolléga tud megválaszolni. Az egyik egyetemi kutató a következıképp festette le a hazai szellemi környezetet: A magyar mentális és szellemi atmoszféra kedvez idehaza a biotech cégeknek. Ezen csoport vállalkozó kutatói az egyetemi intézeti normákat támogatóként ítélik meg a vállalkozói tevékenységek szempontjából. Néhány kolléga támogatja a vállalkozást, az egyetemi vállalkozók pedig az egyetemmel közösen nyújtanak be pályázatokat. Az állami kutatási alapok és támogatások fontos szerepet játszanak a cégek létrejöttében. A másik fontos bevételi forrást a szerzıdéses kutatás jelenti. A legtöbb cég képes lenne eltartani önmagát az értékesítési és szolgáltatási bevételekbıl, csupán kettı szorul állami támogatásra, mivel még nem vezették be a piacra az egyébként rendkívül ígéretes technológiáikat. Pusztán ebben a két cégekben van jelen kockázati tıkés vagy üzleti angyal ebben a csoportban. Az összes többi egyetemi vállalkozó egy kicsit szkeptikus a kockázati tıkét illetıen, 10

Az egyetemi vállalkozó legenda vagy valóság az európai regionális fejlődés elősegítésére?

Az egyetemi vállalkozó legenda vagy valóság az európai regionális fejlődés elősegítésére? Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. május (457 472. o.) ERDŐS KATALIN VARGA ATTILA Az egyetemi vállalkozó legenda vagy valóság az európai regionális fejlődés elősegítésére? Vajon a kontinentális európai

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem

Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági válság és ciklikusság a felsıoktatásban Berács József Budapesti Corvinus Egyetem A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére Tudomány napi konferencia MTA Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

A szolgáltat tapasztalatairól

A szolgáltat tapasztalatairól A szolgáltat ltatás s kultúra hazai tapasztalatairól Dr. Heidrich Balázs habil.. egyetemi docens Szeged, 2008. november 19. A szolgáltatások és termelés láthatóságának összehasonlítása TERMELÉS SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Külföldi példák az Innováció finanszírozására

Külföldi példák az Innováció finanszírozására Külföldi példák az Innováció finanszírozására Dr. Csíkos Péter András Projektfejlesztési Igazgató ValDeal Innovációs Zrt NKTH Közgazdasági Kutatások Innovációs Járulék Tartalom Innovációs Járulék Az innovációs

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi

A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi A hagyományos (modern) és posztmodern regionális politikák jellemzıi 2. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A tradicionális regionális politika jellemzıi 1. 1. Mennyiségi növekedés, minták átültetése

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation

Az Indigo Network. Pénzügyi fejlesztı programok mélyszegénységben élık körében. http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Indigo Network http://www.indigo-asset-building.eu/ Levi Strauss Foundation Az Asset Building elvének nemzetközi népszerősítése A mikrohitelezés Grameen modellje A modell adaptációs problémái: Az adott

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment

Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi emberi erıforrás menedzsment Nemzetközi vállalti mőködés és stratégiák Dr. Juhász Krisztina 00. április I. Az emberi erıforrás menedzsment Legkeményebb erıforrás Stratégiai fontosságú terület

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás-fejlesztés és innováció a versenyképességért Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár Gazdasági és Közlekedési Minisztérium TéT attasék konferenciája, 2007. október 2. A GKM intézményi stratégiája 2007-re

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Somkuti Mátyás MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.10.25 - Miskolc 1 2011-tıl a MAG Klaszterfejlesztési Iroda felelıs az alábbi klaszterekhez kapcsolódó feladatok

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja Kutatási téma címe: Innovatív start-up vállalkozás-fejlesztés és munkahelyteremtés az erdőgazdálkodásban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport

Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból. Hantos Zoltán. vezetı tanácsadó. ValDeal Csoport Üzleti érték teremtése innovatív megoldásokból Hantos Zoltán vezetı tanácsadó ValDeal Csoport A magyar élelmiszeripar innovációs lehetıségei konferencia Debrecen, 2009. május 14. Tartalom Szellemi termék-

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet 1. Kategória Kérjük, a választott kategóriát jelölje X-szel, és adjon további információkat a megfelelő oldalakon. 2. Személyes adatok Név / Vállalkozás neve Címe Jelölt A díjra jelölt személy vagy szervezet

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt 1.3.2 Az Állami Foglalkoztatási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken

Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken P6_TA(2006)0355 Az európai természeti, építészeti és kulturális örökség a vidéki térségeken és szigeteken Az Európai Parlament állásfoglalása az európai természeti, építészeti és kulturális örökségnek

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26.

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Budapest Innopolisz Fejlesztési

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján SITÁNYI LÁSZLÓ Vállalkozói Innováció a Dunántúlon szakmai konferencia

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I.

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozástan I. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben