Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena"

Átírás

1 Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

2 A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû projekt keretében valósult meg. A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával valósult meg. A projekt azonosító száma: EIA 2011 / A kötetben közölt tartalmak a szerzôk nézetei, és az abban foglaltak semmiképpen sem tekinthetôk az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának; sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehetô felelôssé azok, illetve az abban foglaltak bárminemû felhasználásáért. Projektvezetô: Pataki Teréz A kötetet szerkesztette és a szövegeket lektorálta: Komjáthy Zsuzsanna, Pataki Teréz A szövegeket fordították: Majoros Kata, Pödör Sára, Kazanlár Szilvia Illusztrációk és borítóterv: Rajka Mária Tördelés és szerkesztés: Bognár Judit, Arthitech Grafikai stúdió Kiadó: Artemisszió Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros utca 10. Tel./ Fax: (06 1) Nyomdai munkálatok: Szó-Kép Kft Budapest, Késmárk u ISBN SZÁM: ISBN A bátor béka meséje közléséhez hozzájárult a szerzô, Renny Yaniar. A Sün otthona címû vers megjelenését a Branko Ćopić Endowment engedélyezte. Minden jog fenntartva. A kiadvány az Artemisszió Alapítvány tulajdona, mely szerzôi jogi védelem alatt áll. A mû egyetlen részlete sem használható fel, nem tárolható és nem sokszorosítható.

3 OTT MINDEN SOKKAL JOBB, MINT ITT, CUKOR IS VAN, MÉZ IS MAGYARORSZÁGON ÉLÔ BEVÁNDORLÓK MESÉI

4 BEVEZETÔ EZ EGY NEM MINDENNAPI MESEKÖNYV Olyan mesék gyûjteménye, amelyeket Magyarországon élô bevándorlók választottak, mint számukra kedveseket. A történetek mesélôi messze földrôl, Ázsiából, Afrikából, Közép- és Dél-Amerikából, vagy éppen az Európai Unión kívüli Európából jöttek. Közös bennük, hogy mindannyian Magyarországon élnek, itt tanulnak, vagy dolgoznak, s nagyrészt itt is képzelik el jövôjüket. A másik közös bennük, hogy mindannyian résztvevôi voltak 2012-ben az Artemisszió Alapítvány bevándorlók beilleszkedését segítô programjának. Az Alapítvány évek óta kínál komplex segítséget a felé forduló harmadik országbelieknek a társadalmi és munkaerôpiaci integrációban. Célunk, hogy a migránsok minél könnyebben szót értsenek másokkal, magyarokkal és nem magyarokkal egyaránt, és hogy minél inkább megtalálják a helyüket, legyen szó a közvetlen, személyes kapcsolatokról, vagy az iskolai, munkahelyi környezetrôl. Egymás megértésének egyik eszköze természetesen a magyar nyelv elsajátítása, de része az is, hogy minél többet tudjunk és értsünk a másikról, annak gondolkodásáról, vallott értékeirôl, s az, hogy ez a tudás kölcsönös legyen. Ezek a gondolatok vezettek minket arra, hogy megkérjük a programban résztvevô migránsokat, hogy osszanak meg velünk egy számukra fontos, jelentéssel bíró történetet. Minden közösség, társadalom ismeri a történetalkotás és mesélés fogalmát. Szerepe sokrétû, csoportot teremt, normákat közvetít, és szórakoztat, s ennél fogva a történetalkotás egy olyan közös tudás része, amit kultúrától függetlenül értünk. Ám a mese mondanivalója, már nem biztos, hogy mindannyiunk számára egyértelmû, és azonos. Az itt összegyûjtött történetek, népmesék, legendák és eredetmítoszok önmagukban is nem mindennapi élményt kínálnak az Olvasónak. Idôrôl idôre újra lehet olvasni ôket, más lesz a jelentésük elsôre, és más lesz másodikra, és megint más évek múlva, egy másik élethelyzetben az értelmezés szintjei szinte kimeríthetetlenek. A mesekönyv különlegességét mégis a történetek sokfélesége adja. Sokfélesége nyelvezetnek, fordulatoknak és logikának, és sokfélesége a meséken keresztül megmutatkozó népeknek 4

5 és kultúráknak. A megismerés mikéntje az Olvasóra van bízva: akár az egyes mesékre és kultúrákra, akár magára a különbözôségre, a találkozásra, a váratlanra hangolódik rá, mindenképpen gazdagodik. Mindehhez újabb értelmezési keretet adnak a bevándorlók mesékhez fûzött mondatai,s rövid bemutatkozásai. Ezek a megjegyzések, melyek hol magyarázatok, hol pedig ajánlások, mindannyiunk számára közös, és mélyen bennünk élô fogalmakat hoznak be: család, anya, haza, otthon. E közeliség teszi értelmezhetôvé számunkra a migráns-lét élményeit: az útra kelés, a vándorlás és a megérkezés izgalmát és feszültségét, és az otthon megteremtésének nehézségét. A mesekönyvhöz tartozik egy CD-melléklet is, mely a kötetben szereplô meséket tartalmazza eredeti nyelven, a meséket hozók elôadásában. A CD-t ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel, milyen a nyelvek hangzása, és azoknak is, akik szeretnék a történetmesélôket személyesen hallani. Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a mesekönyv létrehozásában. Mindenekelôtt azoknak, akik történetüket adták a közösbe, alig várom, hogy az elkészült kötetet kezükbe adhassam! Köszönettel tartozom gyakornokunknak, Halász Dórának, aki a mesefelvételeket koordinálta magabiztos szakértelemmel; és önkénteseinknek: Pödör Sárának, Majoros Katának és Kazanlár Szilviának, akik a szövegeket fordították, lelkiismeretesen, odaadóan; valamint a Civil Rádiónak, mely a mesefelvételekben segített minket önzetlenül. Önkénteseink elkötelezetten, okosan és szívvel dolgoztak, s ezért tisztelettel adózom elôttük. A történeteket illusztrálta, és a borítót tervezte: Rajka Mária örömmel és büszkén forgatom rajzait. A szövegeket gondozta, a szavakat súlyozta, és millió más módon segített Komjáthy Zsuzsa, akivel, azt gondolom, sikerült úgy együtt dolgoznunk, ahogyan dolgozni érdemes. A mesekönyv biztosan nem készült volna el Koczka Lia és Pálfay Kriszta segítsége nélkül, nem lehet elégszer megköszönni, hogy mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk. Nem marad más hátra, mint kiengedni a könyvet a kezembôl, s átengedni az Olvasónak. Örömmel és bizalommal teszem: örömmel, mert remélem, hogy az Olvasónak is legalább olyan örömet szerzünk vele, mint amilyet nekünk jelentett a vele való foglalkozás, s bizalommal, mert azt remélem, olvasás közben kihallatszik azok hangja is, akik e történeteteket mesélik. 5

6 Mese Iránból Sziasztok, én Peiman vagyok, és örülök, hogy ha nem is találkozunk, de elmondhatok nektek egy történetet. Úgy volt, hogy egy perzsa történetet hozok, Iránból. Igazából nagyon nehéz volt, hogy találjak egy rövid történetet, rövid mesét, mert nincsen olyan rövid mese, amit el lehetne mondani pár perc alatt. Nekem nehéz volt megtalálni, ezért megkérdeztem az anyukámat. Felhívtam, és megkértem: anya, gyere fel a skype-ra, légyszi, és segíts nekem, mondjál nekem rövid történeteket perzsául. És ô mesélt és mesélt. Végül kiválasztottam egy mesét, ami úgy nagyjából hat- hétszáz éves. Egy Molana nevû költô írta. Kíváncsi vagyok, hogy ismeritek-e, ô egy nagyon híres költô, és a történet címe az, hogy a A kalmár és a papagáj. Peiman vagyok, 26 éves, Esfahanból, Iránból. Jelenleg kortárs táncot tanulok, táncos és koreográfus szeretnék lenni. Fontos nekem, hogy mindenki számára hasznos legyek. A kalmár és a papagáj Élt egyszer egy dúsgazdag kalmár, aki a messze Indiából egy csodaszép papagájt hozott magának. Ez a színpompás tollakkal ékesített madár nem csupán párját ritkítóan szép volt, hanem rendkívül éles eszû és igen elbûvölô is. Ám alighogy a kalmár hazavitte és kalitkába zárta, szótlanná, keserûvé és nyugtalanná vált, tovaszállt korábbi felhôtlen boldogsága. Egy napon a kalmárt üzleti ügyei újra Indiába szólították. Indulása elôtt megkérdezte szolgálóit, milyen ajándékkal kedveskedhet nekik, mi a szívük leghôbb vágya. Senkinek sem kellett kétszer mondani, volt, aki egy rend új ruhát kért, volt, aki különleges csemegéket, drága nedûket, mások egzotikus hangszereket, kifogyhatatlan volt a kívánságok tárháza. A kalmár végül a papagájhoz fordult és így szólt hozzá: Kedves papagájom, mit kívánsz, mit hozzak neked Indiából? Mire a papagáj így felelt: Ó Én nem is tudom Oly bánatos, oly elkeseredett vagyok itt... De várj csak, meg is van! Kérlek, menj el a dzsungelbe, az egykori otthonomba, keresd fel az enyéimet és a többi madarat, és meséld el nekik a történetemet. Mondd el, milyen mélabús vagyok, milyen sanyarú a sorsom ebben a szûkös ketrecben. Kérd meg ôket, adjanak nekem tanácsot, mit tehetnék ebben a bezártságban, hogyan lehetne újra boldog az életem. 6

7

8 Ez lenne minden kívánságod? csodálkozott a kereskedô. A papagáj bólintott: Igen, mindössze ennyit kérek. A kalmár tehát útra kelt India felé. Miután üzleti ügyei végére járt, és az összeírt ajándékokat is egytôl egyig megvásárolta, nekivágott a dzsungelnek, hogy felkeresse a papagáj barátait és rokonait. Végül találkozott egy nagy csapat madárral, akik egy faágon énekeltek és táncoltak. A kalmár így fordult hozzájuk: Tudnátok nekem segíteni? Van egy papagájom, aki itt nôtt föl köztetek, innen vettem ôt, de otthon kalitkában tartom. Ô kért rá, hogy keresselek fel benneteket, és mondjam el, hogy a szûkös kalitkájában nem repkedhet szabadon. Boldogtalan, mert nem találkozhat más madarakkal, és börtönének érzi a kalitkát. Megszakad a szívem, hogy mindig szomorúnak és csüggedtnek látom. Azt szeretném, ha olyan boldog lenne, mint annak elôtte, amikor megismertem. A madarak összenéztek, élénk csivitelésbe kezdtek, látszott, hogy valamin nagyon törik a fejüket. Kis idô múltán fogták magukat, lefordultak a faágról, és kilehelték a lelküket. A kalmár a meglepetéstôl mozdulatlanná dermedt, majd kitört belôle a jajveszékelés: Ó, mi történt itt?! Mit tettem? Mind kimúltak volna?! Kétségbeesetten kiáltozott, hogy felhívja magára a madarak figyelmét, de azok már nem éltek. Így hát hazaindult. Útközben azon töprengett, hogy elmondja-e a papagájnak ezt a különös históriát. Meghányta-vetette a dolgot, és végül úgy határozott, hogy nem hallgathatja el az igazságot. Így is tett. Így beszélte el a történteket: Üzleti ügyeim elintézése után nekivágtam a dzsungelnek, rá is leltem a rokonaidra és a barátaidra, s elmondtam nekik, amire kértél. Ennek hallatára mind lefordultak a faágról, és jobblétre szenderültek. A papagáj figyelmesen végighallgatta a történetet, aztán napokig törte a fejét, hogy mi lehetett az üzenet, mit is kellene tennie. Néhány héttel késôbb a kalmár, mint minden nap, elindult, hogy üdvözölje a papagáját, és játsszon, beszélgessen vele kicsit. Ám ahogy kinyitotta a kalitka ajtaját, holtan találta a madarat a ketrecben. Igen elbúsult, nem tudta, mitévô legyen, utoljára úgy határozott, szeretett papagájától a házon kívül vesz végsô búcsút. Kinyitotta a kalitka ajtaját, kivette belôle a madarat, megcsókolta és elbúcsúzott tôle. Ám amint az ablakokat kitárta, a papagáj felpattant, kiröppent, jó messzire szállt, és onnan kiáltott vissza a kalmárnak: Szabad vagyok! Most már teljesült minden kívánságom! 8

9 Mese Indonéziából, Jáva szigetérôl ahogy Husnah elmesélte Azért választottam ezt a történetet a bátor kicsi békáról, mert attól eltekintve, hogy a fôhôs egy béka, szeretem, amirôl a történet szól. A bátorságról, ami a döntéshez kell, amit egy jobb élet reményében hozunk. A békának sikerül kiugrani a festôi tóból, ahol már nem akar élni, és végül sikerül találnia egy új világot. Soha ne félj valóra váltani az álmokat, a te álmaidat, légy bátor! Tiszteld környezeted és a természetet. Husnah vagyok, sok idôt töltök a gyermekem nevelésével. Érdekelnek a megújuló energiaforrások. Szeretnék minél több embert, minél több kultúrából megismerni, és velük együtt magyarul tanulni. Renny Yaniar: A bátor béka meséje Kongki, a kis béka egy gyönyörû tóban élt, mely telis tele volt lótuszvirágokkal. Élete boldog volt, virágok sokasága figyelte és óvta mindennapjait. Kongki azt gondolta, hogy ez a legcsodálatosabb hely a világon. Egy nap azonban unatkozni kezdett, és már nem lelte örömét semmiben. Vajon milyen lehet az élet a tavon kívül? kérdezte magában kíváncsian. Vajon milyen lehet a világ odakinn? Elôször édesanyját kérdezte: Anya, mi van a tavon túl?. Anyja elcsendesedett, szeme a múltba révedt, majd a hallgatást így törte meg: Kongki, szépen kérlek, soha többet ne kérdezz errôl, és soha ne akarj odamenni! Kongki elámult, és tovább gondolkozott. Hipp! Hopp! Kongki beugrott a lótuszvirág levelei közé. Megkérdezem apát inkább! gondolta magában. Apa, mesélj nekem arról a világról, ami a tavon túl van! kérlelte ôt. Ám édesapja válasz helyett kisbékája szemébe nézett, s úgy mondta: Kongki, még csak gondolnod sem szabad erre!, majd folytatta a rovarok gyûjtögetését. Kongki tovább úszott. Ó, hogy mennyire unalmas itt nekem! Mindig csak kis halakkal találkozom Úgy érzem, mintha börtönben élnék panaszkodott magában. Csalódott volt, hiszen szülei nem akarták neki elmesélni mi van odakinn. Hiszen nem is ismerik a kinti világot! gondolta dacosan, majd tovább úszott, és felkapaszkodott egy lótuszvirágra. 10

10

11 Hohó, hát itt van ez a nyughatatlan kisbéka! hallotta Kongki a háta mögül. Nagyapja hangja volt, azé a békáé, akit mindenki csak úgy ismert: a Hôs Béka. Amikor fiatal volt, ôt tartotta mindenki a tó legbátrabb békájának, mert neki sikerült elvándorolnia onnan. Nagypapa, micsoda véletlen! kiáltotta Kongki boldogan. Kérlek, mesélj nekem a kinti világról! Hohó, Kongki, csak nem máshova húz a szíved? kérdezte tôle a nagyapja. Menj csak, Kongki. Nézd meg, mi van a kinti világban, nézz körül! De légy óvatos a kígyókkal, macskákkal, emberekkel, és minden más gyanús lénnyel! A legfontosabb, hogy mindig légy résen! tanácsolta. Nagypapa, nem akarsz mesélni arról, amit odakinn láttál?" kérdezte újra Kongki. Ugyan, Kongki. ásított a nagyapja unottan. Már százszor meséltem errôl. Senki nem mer nekiindulni, elhagyni otthonát azért, hogy kipróbálja magát odakinn. Értelmetlen hát errôl beszélnem, nem igaz? De én menni akarok! erôsködött Kongki. Akkor menj! Csak ne felejts el szólni anyának és apának. szólt az öreg és elúszott. Hipp! Hopp! Kongki veszélyesen közel ugrott a lótuszvirág levelének széléhez. Megpróbálta elérni a tó világának mezsgyéjét. Hopp! Egy nagy ugrással elérte a tó melletti pázsitot. Hurrá! Kijutottam! kiáltotta. Nahát! Itt minden olyan csodálatosnak tûnik! ujjongott magában. Hipp! Hopp! Kongki folytatta az ugrálást. Hirtelen lépéseket hallott a háta mögött. Ó, jaj! Egy ismeretlen lény az út oldalára sodorta Kongkit, majdnem agyonnyomta. De szerencséje volt, nem esett baja. A szíve viszont vadul kalapált. Ez lenne az ember? Kongki egy nagy és magas dolgot látott, ami nem úgy ugrált, mint ô. Ez nem lehet béka! gondolta magában. Hosszú lábai voltak, és olyan óriásikat tudott lépni velük! Ez lenne a leghatalmasabb teremtmény? kérdezte magában. Bizony Kongki, ez a lény maga az ember. Éppen a tavat nézi, miközben te ugrálsz körbe-körbe. 12

12 Mese Szenegálból Apám egyik nôvére szombat esténként mindig átjött hozzánk, és ô mesélte nekünk ezt a történetet. Nálunk a mese a családi nevelés része. A másik ember tiszteletére tanít, legyen akárhány éves, és a társadalmon belüli együttélésre készít fel. Egymásnak szoktunk mesélni, s a történetekre felnôttként is emlékezünk. A szereplôk többsége általában állat-vagy növényalakban jelenik meg. Az általam választott mese arról szól, hogy minden ember képes sikeres életet élni a saját fizikai, szellemi adottságaival. Kerüld a csalást, és éld az életed, ami neked adatott. Almamynak hívnak, szenegáli vagyok. Magyarországon, Budapesten élek 2010 óta. A hiéna és a koldus Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy hiéna. Egy napon arra ébredt, hogy egy morzsányi betevô falatja nem sok, annyi sincs. Szegény párának már kopogtak a szemei az éhségtôl, jártányi ereje sem maradt. A falu utcáin kóborolva azonban észrevett egy vak embert, aki egy kapualjban állva varázsigéket mormolt, s az emberek köszönetképpen alamizsnát adtak neki. Addig duruzsolt az utcán, míg koldusbatyui roskadásig meg nem teltek élelemmel. A hiéna csak nézte, nézte sóvárogva a koldus tarisznyáját. Ám ahányszor csak közelebb lopózott, minduntalan elûzték. Leste, leste a világtalant naphosszat, ahogy kántált: ila-i-la-la, és az emberek alamizsnát adtak neki, amíg zsákjai csordultig nem teltek, majd hazatért. A hiéna egyszer csak így szólt a vak emberhez: Hallod-e, nem szeretnéd visszakapni a szemed világát? A vak ember vágyódva felelte: Dehogynem, hisz ezért imádkozom minden áldott nap az Mindenhatóhoz! A hiéna erre ezt mondta: Ami engem illet, én meg vak szeretnék lenni, hogy aztán cserélhessek veled, és beavass engem a kántálás fortélyaiba. A vak ember beleegyezett, és megígérte neki, hogy megtanítja a varázsigékre, amikkel alamizsnát kéreget. A hiéna megvakult, a vak pedig visszanyerte a látását, és megtanította a hiénának a varázsigéket. Az ezt követô napon a hiéna szorgalmasan kántált, és degeszre töltötte zsákját ennivalóval. Majd hazatért lepihenni barlangjába és locsogással múlatta az idôt. Amikor ismét rátört az éhség, vállára vette zsákjait, hogy visszatérjen a faluba. Ám félúton rádöbbent, hogy a varázsigéket idôközben elfelejtette. Egy szót sem tudott többé felidézni, és a vak embert sem tudta többé megtalálni. Így végezte hát, ostobán. 14

13

14 Mese Marokkóból Hogy miért választottam a Haina és az emberevô óriást? Mert ez a legismertebb mese, amire minden marokkói emlékszik a gyerekkorából, ezt mesélték a nagymamák lefekvés elôtt. Nourddine vagyok. Marokkóban, Settatban születtem és nôttem fel. Anyám egyetlen gyereke vagyok, az ô nevét viselem. Jelenleg projektmenedzserként dolgozom. Haina és az emberevô óriás Egy kis marokkói faluban, egy hatalmas paratölgyerdô szomszédságában, élt családjával a gyönyörû szép Haina, nagy boldogságban. Közelgô esküvôjére készült unokafivérével, Adillal. Egy napon Haina tûzifáért indult a közeli erdôbe a falubeli lányokkal. Ragyogó napsütés volt, ezért bátran keltek útra. A lenyugvó nap körül azonban sûrû, sötét fellegek gyülekeztek, így a lányok visszafordultak, hogy még a sötétedés és a vihar kitörése elôtt hazaérjenek. Hirtelen a rengetegbôl egy emberevô óriás lépett eléjük, mire a lányok hangosan kiáltozva menekültek. Haina lélekszakadva rohant, ahogy csak a lába bírta, de az óriás végül utolérte, megragadta a karjánál fogva és a barlangjába cipelte. A faluba érve egyik lánynak sem volt bátorsága elmondani a történteket Adilnak. Biztosak voltak abban, hogy az óriás azonnal felfalta Hainát, és attól féltek, hogy a bátorságáról híres Adil majd bosszút akar állni érte. Ám soha emberfia nem tudta még legyôzni az óriást, miért kellene hát értelmetlenül feláldozni Adilt? Marokkóban a heti vásárokat souknak nevezik. Amikor Adil a városi soukban járt, fülébe jutott, hogy mi is történt valójában Hainával. A falubeliek figyelmeztetését meg sem hallotta, magához vette kését, a tarisznyájába egy kis lepényt és datolyát tett, tömlôjébe friss vizet mert, és azon nyomban útra kelt Haina keresésére. Ment, mendegélt az úton és egyszer csak egy csupa karmazsinpiros virággal borított domboldalhoz ért. Különösnek gondolta a látványt, ezért megkérdezte a dombot, miért piroslik így. A domb 16

15 17

16 ekképpen válaszolt: Azért pompázom talpig karmazsinban, mert Haina útja rajtam vezetett keresztül. Egy kôhajításnyira onnan, Adil szeme elé egy napsárga virágokkal teli domboldal látványa tárult. Miért fénylesz így? kérdezte Adil, s a domb így felelt: Azért virítok talpig sárgában, mert Haina útja rajtam vitt keresztül. Alig haladt tovább, egy hófehér virágokkal benôtt domboldal látványa fogadta. Adil ôt is megkérdezte, mire a domb így szólt: Azért tündöklöm ragyogó hófehérben, Adil, mert Haina itt él a közelemben. A domboldal túloldalán valóban egy kis falu feküdt. A minaret közelében egy édesanya gyermekeivel vizet merített a folyóból. Adil megkérdezte, hogy hallottak-e Hainaról. A gyermekek láthatóan feszengtek, majd az egyikük végül kibökte: Haina abban a nagy házban lakik, de óvakodj a közelébe menni! Légy óvatos, mert az az óriás háza! Adil cselhez folyamodott. Kedvesen megkért egy kotlóst, hogy lopakodjon be a házba, és csenjen el egy gyapjúszálat a szövôszékrôl. A kotlós rögtön ráállt. Egy szempillantással késôbb Adil már látta is, ahogy a kotlós gyapjúszállal a csôrében szalad ki a házból, nyomában Hainával. A lány látványa túláradó boldogsággal töltötte el Adilt. Haina is repesett az örömtôl, és így kérlelte ôt: Adil, könyörgöm, ne gyere utánam, az óriás hamarosan hazaér! Ha meglát, vagy ha csak megérzi a bôröd szagát, nyomban felfal! Menj, rejtôzz el az erdôben sötétedésig. Éjfélkor halkan lopakodj be a házba, és hozz magaddal egy éles kést, hogy kiszabadítsd a hajamat az óriás karmai közül és együtt megszökhessünk. Adil, kérlek, légy nagyon óvatos! Adil úgy is tett, ahogy Hainának ígérte: elrejtôzött egy elhagyatott barlangban, hogy ott várja be az éjszakát. Az óriás épp éjfél elôtt érkezett. Mindenütt körbeszaglászott és így szólt: Hmm friss hús szagát érzem, Haina, mi ez?! Csak a szolgálók hoztak vizet a faluból, az ô szagukat érzed. válaszolta Haina. Az óriás elhitte. Rendben, most nyugovóra térek, hogy holnap még több embert felfalhassak! hahotázott félelmetesen. Haina, gyere ide! parancsolt rá, és mint minden este, feltekerte ocsmány szôrös kezére Haina szép hosszú haját, hogy a lány nehogy el tudjon szökni, és álomba merült. 18

17 Adilnak sem kellett több, és már be is osont a nyitott ajtón keresztül. Ahogy megpillantotta az óriást, kezére csavarva Haina hajával, vette a kését, és kiszabadította ôt. Ám ahogy a lány felpattant, a szobában lévô edények és tálak hangos csörömpölésbe kezdtek, és így kiáltoztak: Hé, óriás, Haina most szökik unokafivérével, Adillal! Hé, te álomszuszék, ébredj már! Az edények egyre izgatottabban lármáztak: Ébredj hát, kelj már fel, Haina elszökik! Haina azon nyomba észrevette az edények zsibongását. Ezért hamar kioldott egy nagy, sóval teli zsákot, és széthintette a sót a szobában és az edényeken. Azok rögtön elhallgattak. Az óriás pedig tovább horkolt, mély álomba merülve. Adil és Haina sebtében kisurrantak, de a konyha egy rejtett zugában egy kis tányér, amire véletlenül nem jutott a sóból, hatalmas ricsajt csapott: Kelj már fel, te hétalvó, ébredj! Az óriás végül csak felébredt, hatalmas haragra gerjedve felpattant, és lóra kapott, hogy utolérje ôket. Ahogy Haina meghallotta az óriás közeledését, behúzta Adilt az út közepén álló fa mögé, és minden bátorságát összeszedve, amikor az óriás a közelükbe ért, egy nagy marék sót szórt az arcába. Ekkor az óriás lovastul együtt semmivé vált, hisz mindannyian tudjuk, hogy a só minden démont és rossz szellemet elûz. Haina és Adil szép csendben hazaindultak. Visszatértek a falujukba, a szüleikhez és a barátaikhoz, és hamarosan hét országra szóló lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 19

18 Mese Iránból Nem tudom, hogy ki írta ezt a mesét, és szerintem senki se tudja. Ez egy nagyon régi történet. Gyerekként ismertem meg. Amikor gyerek voltam, másra se vágytam, csak hogy felnôtt lehessek, de most azt szeretném, ha visszatérne a gyerekkorom. Azt hiszem, meg kell becsülnünk a gyerekkorunkat, és élvezni, amennyire csak lehet. Babak vagyok, szülôvárosom, Teherán mintegy 4000 km-re van Budapesttôl. Budapesten élek, egyetemre járok. Azt szeretném, ha bejárhatnám a világot, és ennek a csodálatos világnak minden részén élhetnék egyszer. A furfangos öregasszony Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony, aki egy hatalmas erdôség szélén lakott, éppen átellenben a lányával, aki a rengeteg erdô másik oldalán élt. Az öregasszonynak nagyon hiányzott a lánya és a veje, és egy napon elhatározta, hogy meglátogatja ôket. Bár az erdôn keresztül vezetô út hosszú volt és veszélyes, tele vérszomjas vadállatokkal, az öregasszony a következô reggelen vette a batyuját és útra kelt. Alig indult el, egy farkas állta az útját, és így szólt: Ó, micsoda ínycsiklandó fogás, micsoda pompás lakoma! Az öregasszony nagyon megijedt, de a tôle telhetô legnagyobb nyugalommal így válaszolt: Üdvözöllek, te kedves, nyájas, jóravaló farkas úr, remélem, jól szolgál az egészséged. Kérlek, ne tarts fel, engedj utamra, a lányomhoz és a vejemhez sietek látogatóba. A farkas azonban tiltakozott: Dehogy engedlek én tovább! Már két napja egy falatot sem ettem, és a kölykeimnek sem vittem vacsorát! A furfangos öregasszony erre így szólt: Nézd, milyen apró és töpörödött vagyok, jártányi erôm sincs. Hadd ballagjak tovább a lányomékhoz, ôk jóllakatnak mindenféle finomsággal, alaposan felhizlalnak, és majd visszafelé jövet eszel meg. 20

19

20 Az öregasszony folytatta útját, ám amikor delelôre hágott a nap, hirtelen egy tigris ugrott elé a fáról, és így vicsorgott: Ó, micsoda ínycsiklandó fogás, micsoda pompás lakoma! Az öregasszony nagyon megrémült, de minden erejét összeszedve így válaszolt: Ó, tigris, te gyönyörû tigris! Tudom, hogy kedvességed végtelen és utamra engedsz enyéimhez. A tigris azonban ellenkezett: Éhes vagyok, öreganyám! Az öregasszony sóhajtva így válaszolt: Hiszen semmi hasznomat sem vennéd, csupa csont és bôr vagyok. Engedj tovább utamon a családomhoz, ahol majd ropogós sült csirkével és mindenféle földi jóval tömhetem tele a bendômet és jól kigömbölyödöm. A tigris ezzel megelégedett és útjára engedte, bár alaposan a lelkére kötötte, hogy siessen vissza. Az öregasszony továbbindult, ment, mendegélt napnyugtáig, amikor egy oroszlán rémisztô ordítására földbe gyökerezett a lába. Az öregasszony a tôle telhetô legnyájasabb hangon így szólt hozzá: Üdvözöllek, oroszlán úr, a dzsungel királya, a tigris és a farkas ura, te vagy minden állatok fejedelme, az elefántok és az egerek parancsolója. Oly késôre jár, és nekem tömérdek a teendôm, kérlek, engedj utamra! Az oroszlán így válaszolt: A világ minden kincséért sem engedlek tovább. Az út le van zárva, itt nem mehetsz át. Ám az öregasszony nagy bölcsen így folytatta: Igazán megtisztelô, hogy figyelemre méltatsz, de nézd, milyen kicsi és gyönge vagyok. Engedj tovább utamon a családomhoz, ahol majd ropogós sült csirkével és mindenféle földi jóval tömhetem tele a bendômet és jól kigömbölyödöm. Az oroszlán végül kötélnek állt. Lemondok róla, hogy nyomban felfaljalak, de várni fogok rád, amikor visszatérsz. Estére az öregasszony megérkezett a lánya házába. Ott nagy örömmel fogadták, megölelték, megcsókolták, és hatalmas lakomával kínálták. Evés közben az öregasszony elbeszélte nekik a történteket. Teltek múltak a napok, végül elérkezett a hazatérés órája. Az öregasszony ekkor így szólt gyermekéhez: Édes lányom, veszélyes út áll elôttem, akad-e számomra egy jókora sütôtököd? Ahogy a lánya elôadta a tököt, az öregasszony kivájta a belsejét, búcsút vett a lányától és a vejétôl, és belebújt a tök belsejébe. A lánya visszatette a tökre a levágott tetejét, és jókorát gurított rajta a hazafelé vezetô úton. 22

21 A tök pördült, fordult, gurult, mígnem az oroszlánhoz ért. Az oroszlán rámordult a tökre: Hé, te guruló tök! Nem láttál útközben egy jó nagy, kövér öregasszonyt? Az öregasszony a tök belsejébôl remegô hangon így válaszolt: Esküszöm neked, hogy semmilyen öregasszonyt nem láttam, még csak nem is ismerek! Kérlek, guríts tovább, engedj utamra! A lóvá tett oroszlán elhitte, és továbbgurította a tököt. A tök pördült, fordult, gurult tovább, amíg a tigrishez nem érkezett. A tigris így üvöltött rá: Hé, te guruló tök! Nem láttál egy jó kövér, zsíros öregasszonyt? Az öregasszony rettegô hangon felelte: Esküszöm neked, hogy semmilyen öregasszonyt nem láttam, még csak nem is ismerek! Kérlek, guríts tovább, engedj utamra! A kijátszott tigris tovább is gurította a tököt. A tök pördült, fordult, gurult tovább, míg a farkasba nem ütközött. Amikor a farkas kérdezte a tököt az öregasszonyról, felismerte a hangját, és így kiáltott rá: Hiszen te vagy az öregasszony, megismerem a hangodat, elkaplak, megállj! azzal nekiesett a töknek. Ám a bölcs öregasszony elôrelátó volt, kiugrott a tök másik végén, és ahogy a farkas belebújt, a tököt a sziklás ösvény széléhez gördítette, és a farkast a szakadék mélyére taszította. A megjárt út végén megnyugodva, boldogan tért haza otthonába. 23

22 Mese Mexikóból Ez a mese a Popol Vuh A maja-kicse indiánok szent könyve, vagy Popol Wuj címû könyvbôl van, ami a Maja civilizációból ránk maradt meséket gyûjti egybe, és ami megpróbálja megmagyarázni a világ eredetét, a civilizációt, és a természeti jelenségeket. Ezek a magyarázatok mágikus, vagy természetfeletti jellegükben különböznek a hódítás utáni meséktôl. A mesében szereplô Dziú madár a vörösszemû gulyajáró maja megfelelôje. Ezeknek a madaraknak zöldes-bronzos fényes fekete színû tollazatuk és piros szemük van. Parazita költési szokásukról is ismertek, vagyis arról a stratégiáról, ahogyan a kiszemelt gazdamadarakat manipulálják, hogy felneveljék a fiókáikat. A dziú madár Azt mesélik ezen a vidéken, hogy egy szép napon Chaac, az Esôisten, mert arra támadt kedve, sétálni indult a Mayab mezein a kiválasztott kevesek földjén, ahogy a Yucatán-félszigetet akkoriban nevezték. Chaac már elôre gyönyörködött a bôven termô, sudár növények látványában, ám mekkora volt a meglepetése, amikor meglátta, hogy a növények bizony gyengécskék, a föld pedig kimerült és szomjazik. Amikor az Esôisten rádöbbent, milyen soványnak ígérkezik a termés, gond felhôzte el a homlokát. Töprengett magában, mitévô is legyen, míg végül arra jutott, fel kell égetni az egész mezôt, hogy a televény friss erôre kapjon, és azzal táplálhassa az új vetést. Gondolatát tett követte: megkérte egyik szolgálóját, hívná csak össze a Mayab összes madarát. Elsôként a tarkatollú, kávészín szemû dziú érkezett meg. Alighogy megült egy ágon, máris odaröppent nagy sietve a fekete toh, akinek legnagyobb ékessége gyönyörû tolldíszben pompázó hosszú farka volt. A hiú toh elöl keresett helyet magának, ahol mindenki jól láthatta. Szép lassan a többi madár is összegyûlt, és Chaac szólásra emelkedett: Azért hívtalak egybe benneteket, mert nagyon fontos feladatot szeretnék rátok bízni. Olyan fontosat, hogy minden élôlény léte ettôl függ. Hamarosan felégetem az ültetvényeket, és azt kérem tôletek, hogy minden növény magjából mentsetek meg egy keveset, mert ez az egyetlen módja 24 Bibiana vagyok Mexikóból. Magyarul tanulok, ez a harmadik nyelv, amin beszélek. Ha ismersz pár szót valamilyen más, idegen nyelven, az magával hozza azt is, hogy szerte a világon lesznek barátaid.

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Tanuló neve: Dátum: Olvasd el a következő regényrészletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Egérszegi Cincin más volt, mint a többi egér. Ilyen kicsi egeret még életemben nem láttam! jegyezte

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011 Tatay sándor Kinizsi Pál Regény 2011 1. JÓNÁS, A NAGY MEDVE Állt az erdőben egy óriási tölgyfa. Éppen ott, ahol két magas hegyről csobogó, két kicsi patak összefutott. Azért nőtt talán éppen ilyen nagyra,

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.

Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I. 1. Olvasd el a mesét! AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. Az egér kérlelni kezdte, hogy

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól.

- Ó kedves feleségem, mégse tegyük ezt. Ha már az Isten nekünk ezt adta, ilyennel áldott meg, felnöveljük, ne dobjuk el magunktól. Szamárbőr királyfi (széki népmese) Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak a királynak nem volt gyermeke. Feleségestül együtt erősen búsultak, hogy már minden boldogságok meglenne, hogyha

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Az első lépés a csúcshódításhoz

Az első lépés a csúcshódításhoz Az első lépés a csúcshódításhoz Akinek nincs célja, arra van kárhoztatva, hogy annak dolgozzon, akinek van. kattints az alábbi lehetőségekre a navigáláshoz: [Szupernő Program honlap] [Tartalomjegyzék]

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja

A Biblia gyermekeknek bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Üldözőből prédikátor Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA.

Szentendrei emlék BALLAI LÁSZLÓ COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. BALLAI LÁSZLÓ Szentendrei emlék COPYRIGHT 2002, BALLAI LÁSZLÓ, MINDEN JOG FENNTARTVA. MEGJELENT AZ EZREDVÉG IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMKRITIKAI FOLYÓIRAT XIV ÉVFOLYAM, 6-7. (2004. JÚNIUS-JÚLIUSI)

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával.

KACOR KIRÁLY * Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált, balra cimbált, Játszadozott a farkával, Mindenféle mórikával. KACOR KIRÁLY * Miákolt a macska éhen, Kert alatt a faluvégen. Híd mellé ült szomorúan, Hát egy róka vala túlnan, Szőrős arcát cirógatta, Lompos farkát lelógatta. Macska nekiugrott mindjárt, Jobbra himbált,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám

2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám 2002. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 6. szám A címlapot illusztrálta: Gyugyi Rebeka, 8 éves Egy évesek lettünk Talán emlékeztek arra a tavaly júniusi napra, mikor

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak

Szereplők: Bükk beszélő fa Hárs beszélő fa Harkály. Hernyók: Nyúlanya 2 nyúlcsemete Róka Darázs Madarak Erdei mesék Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2006-ban. A mesével a Duna Menti Tavasz országos döntőjén, Dunaszerdahelyen nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén,Vezérné Gonda Klára 17 18 Szereplők:

Részletesebben