Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena"

Átírás

1 Nincs még egy olyan hely a világon, mint az otthonod és az otthon ott van, ahol boldognak érzed magad, bárhol is legyen az. Jelena

2 A kötet a SANSZ, Program bevándorlók munkaerô-piaci integrációért címû projekt keretében valósult meg. A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alap támogatásával valósult meg. A projekt azonosító száma: EIA 2011 / A kötetben közölt tartalmak a szerzôk nézetei, és az abban foglaltak semmiképpen sem tekinthetôk az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalásának; sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehetô felelôssé azok, illetve az abban foglaltak bárminemû felhasználásáért. Projektvezetô: Pataki Teréz A kötetet szerkesztette és a szövegeket lektorálta: Komjáthy Zsuzsanna, Pataki Teréz A szövegeket fordították: Majoros Kata, Pödör Sára, Kazanlár Szilvia Illusztrációk és borítóterv: Rajka Mária Tördelés és szerkesztés: Bognár Judit, Arthitech Grafikai stúdió Kiadó: Artemisszió Alapítvány 1016 Budapest, Mészáros utca 10. Tel./ Fax: (06 1) Nyomdai munkálatok: Szó-Kép Kft Budapest, Késmárk u ISBN SZÁM: ISBN A bátor béka meséje közléséhez hozzájárult a szerzô, Renny Yaniar. A Sün otthona címû vers megjelenését a Branko Ćopić Endowment engedélyezte. Minden jog fenntartva. A kiadvány az Artemisszió Alapítvány tulajdona, mely szerzôi jogi védelem alatt áll. A mû egyetlen részlete sem használható fel, nem tárolható és nem sokszorosítható.

3 OTT MINDEN SOKKAL JOBB, MINT ITT, CUKOR IS VAN, MÉZ IS MAGYARORSZÁGON ÉLÔ BEVÁNDORLÓK MESÉI

4 BEVEZETÔ EZ EGY NEM MINDENNAPI MESEKÖNYV Olyan mesék gyûjteménye, amelyeket Magyarországon élô bevándorlók választottak, mint számukra kedveseket. A történetek mesélôi messze földrôl, Ázsiából, Afrikából, Közép- és Dél-Amerikából, vagy éppen az Európai Unión kívüli Európából jöttek. Közös bennük, hogy mindannyian Magyarországon élnek, itt tanulnak, vagy dolgoznak, s nagyrészt itt is képzelik el jövôjüket. A másik közös bennük, hogy mindannyian résztvevôi voltak 2012-ben az Artemisszió Alapítvány bevándorlók beilleszkedését segítô programjának. Az Alapítvány évek óta kínál komplex segítséget a felé forduló harmadik országbelieknek a társadalmi és munkaerôpiaci integrációban. Célunk, hogy a migránsok minél könnyebben szót értsenek másokkal, magyarokkal és nem magyarokkal egyaránt, és hogy minél inkább megtalálják a helyüket, legyen szó a közvetlen, személyes kapcsolatokról, vagy az iskolai, munkahelyi környezetrôl. Egymás megértésének egyik eszköze természetesen a magyar nyelv elsajátítása, de része az is, hogy minél többet tudjunk és értsünk a másikról, annak gondolkodásáról, vallott értékeirôl, s az, hogy ez a tudás kölcsönös legyen. Ezek a gondolatok vezettek minket arra, hogy megkérjük a programban résztvevô migránsokat, hogy osszanak meg velünk egy számukra fontos, jelentéssel bíró történetet. Minden közösség, társadalom ismeri a történetalkotás és mesélés fogalmát. Szerepe sokrétû, csoportot teremt, normákat közvetít, és szórakoztat, s ennél fogva a történetalkotás egy olyan közös tudás része, amit kultúrától függetlenül értünk. Ám a mese mondanivalója, már nem biztos, hogy mindannyiunk számára egyértelmû, és azonos. Az itt összegyûjtött történetek, népmesék, legendák és eredetmítoszok önmagukban is nem mindennapi élményt kínálnak az Olvasónak. Idôrôl idôre újra lehet olvasni ôket, más lesz a jelentésük elsôre, és más lesz másodikra, és megint más évek múlva, egy másik élethelyzetben az értelmezés szintjei szinte kimeríthetetlenek. A mesekönyv különlegességét mégis a történetek sokfélesége adja. Sokfélesége nyelvezetnek, fordulatoknak és logikának, és sokfélesége a meséken keresztül megmutatkozó népeknek 4

5 és kultúráknak. A megismerés mikéntje az Olvasóra van bízva: akár az egyes mesékre és kultúrákra, akár magára a különbözôségre, a találkozásra, a váratlanra hangolódik rá, mindenképpen gazdagodik. Mindehhez újabb értelmezési keretet adnak a bevándorlók mesékhez fûzött mondatai,s rövid bemutatkozásai. Ezek a megjegyzések, melyek hol magyarázatok, hol pedig ajánlások, mindannyiunk számára közös, és mélyen bennünk élô fogalmakat hoznak be: család, anya, haza, otthon. E közeliség teszi értelmezhetôvé számunkra a migráns-lét élményeit: az útra kelés, a vándorlás és a megérkezés izgalmát és feszültségét, és az otthon megteremtésének nehézségét. A mesekönyvhöz tartozik egy CD-melléklet is, mely a kötetben szereplô meséket tartalmazza eredeti nyelven, a meséket hozók elôadásában. A CD-t ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel, milyen a nyelvek hangzása, és azoknak is, akik szeretnék a történetmesélôket személyesen hallani. Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a mesekönyv létrehozásában. Mindenekelôtt azoknak, akik történetüket adták a közösbe, alig várom, hogy az elkészült kötetet kezükbe adhassam! Köszönettel tartozom gyakornokunknak, Halász Dórának, aki a mesefelvételeket koordinálta magabiztos szakértelemmel; és önkénteseinknek: Pödör Sárának, Majoros Katának és Kazanlár Szilviának, akik a szövegeket fordították, lelkiismeretesen, odaadóan; valamint a Civil Rádiónak, mely a mesefelvételekben segített minket önzetlenül. Önkénteseink elkötelezetten, okosan és szívvel dolgoztak, s ezért tisztelettel adózom elôttük. A történeteket illusztrálta, és a borítót tervezte: Rajka Mária örömmel és büszkén forgatom rajzait. A szövegeket gondozta, a szavakat súlyozta, és millió más módon segített Komjáthy Zsuzsa, akivel, azt gondolom, sikerült úgy együtt dolgoznunk, ahogyan dolgozni érdemes. A mesekönyv biztosan nem készült volna el Koczka Lia és Pálfay Kriszta segítsége nélkül, nem lehet elégszer megköszönni, hogy mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk. Nem marad más hátra, mint kiengedni a könyvet a kezembôl, s átengedni az Olvasónak. Örömmel és bizalommal teszem: örömmel, mert remélem, hogy az Olvasónak is legalább olyan örömet szerzünk vele, mint amilyet nekünk jelentett a vele való foglalkozás, s bizalommal, mert azt remélem, olvasás közben kihallatszik azok hangja is, akik e történeteteket mesélik. 5

6 Mese Iránból Sziasztok, én Peiman vagyok, és örülök, hogy ha nem is találkozunk, de elmondhatok nektek egy történetet. Úgy volt, hogy egy perzsa történetet hozok, Iránból. Igazából nagyon nehéz volt, hogy találjak egy rövid történetet, rövid mesét, mert nincsen olyan rövid mese, amit el lehetne mondani pár perc alatt. Nekem nehéz volt megtalálni, ezért megkérdeztem az anyukámat. Felhívtam, és megkértem: anya, gyere fel a skype-ra, légyszi, és segíts nekem, mondjál nekem rövid történeteket perzsául. És ô mesélt és mesélt. Végül kiválasztottam egy mesét, ami úgy nagyjából hat- hétszáz éves. Egy Molana nevû költô írta. Kíváncsi vagyok, hogy ismeritek-e, ô egy nagyon híres költô, és a történet címe az, hogy a A kalmár és a papagáj. Peiman vagyok, 26 éves, Esfahanból, Iránból. Jelenleg kortárs táncot tanulok, táncos és koreográfus szeretnék lenni. Fontos nekem, hogy mindenki számára hasznos legyek. A kalmár és a papagáj Élt egyszer egy dúsgazdag kalmár, aki a messze Indiából egy csodaszép papagájt hozott magának. Ez a színpompás tollakkal ékesített madár nem csupán párját ritkítóan szép volt, hanem rendkívül éles eszû és igen elbûvölô is. Ám alighogy a kalmár hazavitte és kalitkába zárta, szótlanná, keserûvé és nyugtalanná vált, tovaszállt korábbi felhôtlen boldogsága. Egy napon a kalmárt üzleti ügyei újra Indiába szólították. Indulása elôtt megkérdezte szolgálóit, milyen ajándékkal kedveskedhet nekik, mi a szívük leghôbb vágya. Senkinek sem kellett kétszer mondani, volt, aki egy rend új ruhát kért, volt, aki különleges csemegéket, drága nedûket, mások egzotikus hangszereket, kifogyhatatlan volt a kívánságok tárháza. A kalmár végül a papagájhoz fordult és így szólt hozzá: Kedves papagájom, mit kívánsz, mit hozzak neked Indiából? Mire a papagáj így felelt: Ó Én nem is tudom Oly bánatos, oly elkeseredett vagyok itt... De várj csak, meg is van! Kérlek, menj el a dzsungelbe, az egykori otthonomba, keresd fel az enyéimet és a többi madarat, és meséld el nekik a történetemet. Mondd el, milyen mélabús vagyok, milyen sanyarú a sorsom ebben a szûkös ketrecben. Kérd meg ôket, adjanak nekem tanácsot, mit tehetnék ebben a bezártságban, hogyan lehetne újra boldog az életem. 6

7

8 Ez lenne minden kívánságod? csodálkozott a kereskedô. A papagáj bólintott: Igen, mindössze ennyit kérek. A kalmár tehát útra kelt India felé. Miután üzleti ügyei végére járt, és az összeírt ajándékokat is egytôl egyig megvásárolta, nekivágott a dzsungelnek, hogy felkeresse a papagáj barátait és rokonait. Végül találkozott egy nagy csapat madárral, akik egy faágon énekeltek és táncoltak. A kalmár így fordult hozzájuk: Tudnátok nekem segíteni? Van egy papagájom, aki itt nôtt föl köztetek, innen vettem ôt, de otthon kalitkában tartom. Ô kért rá, hogy keresselek fel benneteket, és mondjam el, hogy a szûkös kalitkájában nem repkedhet szabadon. Boldogtalan, mert nem találkozhat más madarakkal, és börtönének érzi a kalitkát. Megszakad a szívem, hogy mindig szomorúnak és csüggedtnek látom. Azt szeretném, ha olyan boldog lenne, mint annak elôtte, amikor megismertem. A madarak összenéztek, élénk csivitelésbe kezdtek, látszott, hogy valamin nagyon törik a fejüket. Kis idô múltán fogták magukat, lefordultak a faágról, és kilehelték a lelküket. A kalmár a meglepetéstôl mozdulatlanná dermedt, majd kitört belôle a jajveszékelés: Ó, mi történt itt?! Mit tettem? Mind kimúltak volna?! Kétségbeesetten kiáltozott, hogy felhívja magára a madarak figyelmét, de azok már nem éltek. Így hát hazaindult. Útközben azon töprengett, hogy elmondja-e a papagájnak ezt a különös históriát. Meghányta-vetette a dolgot, és végül úgy határozott, hogy nem hallgathatja el az igazságot. Így is tett. Így beszélte el a történteket: Üzleti ügyeim elintézése után nekivágtam a dzsungelnek, rá is leltem a rokonaidra és a barátaidra, s elmondtam nekik, amire kértél. Ennek hallatára mind lefordultak a faágról, és jobblétre szenderültek. A papagáj figyelmesen végighallgatta a történetet, aztán napokig törte a fejét, hogy mi lehetett az üzenet, mit is kellene tennie. Néhány héttel késôbb a kalmár, mint minden nap, elindult, hogy üdvözölje a papagáját, és játsszon, beszélgessen vele kicsit. Ám ahogy kinyitotta a kalitka ajtaját, holtan találta a madarat a ketrecben. Igen elbúsult, nem tudta, mitévô legyen, utoljára úgy határozott, szeretett papagájától a házon kívül vesz végsô búcsút. Kinyitotta a kalitka ajtaját, kivette belôle a madarat, megcsókolta és elbúcsúzott tôle. Ám amint az ablakokat kitárta, a papagáj felpattant, kiröppent, jó messzire szállt, és onnan kiáltott vissza a kalmárnak: Szabad vagyok! Most már teljesült minden kívánságom! 8

9 Mese Indonéziából, Jáva szigetérôl ahogy Husnah elmesélte Azért választottam ezt a történetet a bátor kicsi békáról, mert attól eltekintve, hogy a fôhôs egy béka, szeretem, amirôl a történet szól. A bátorságról, ami a döntéshez kell, amit egy jobb élet reményében hozunk. A békának sikerül kiugrani a festôi tóból, ahol már nem akar élni, és végül sikerül találnia egy új világot. Soha ne félj valóra váltani az álmokat, a te álmaidat, légy bátor! Tiszteld környezeted és a természetet. Husnah vagyok, sok idôt töltök a gyermekem nevelésével. Érdekelnek a megújuló energiaforrások. Szeretnék minél több embert, minél több kultúrából megismerni, és velük együtt magyarul tanulni. Renny Yaniar: A bátor béka meséje Kongki, a kis béka egy gyönyörû tóban élt, mely telis tele volt lótuszvirágokkal. Élete boldog volt, virágok sokasága figyelte és óvta mindennapjait. Kongki azt gondolta, hogy ez a legcsodálatosabb hely a világon. Egy nap azonban unatkozni kezdett, és már nem lelte örömét semmiben. Vajon milyen lehet az élet a tavon kívül? kérdezte magában kíváncsian. Vajon milyen lehet a világ odakinn? Elôször édesanyját kérdezte: Anya, mi van a tavon túl?. Anyja elcsendesedett, szeme a múltba révedt, majd a hallgatást így törte meg: Kongki, szépen kérlek, soha többet ne kérdezz errôl, és soha ne akarj odamenni! Kongki elámult, és tovább gondolkozott. Hipp! Hopp! Kongki beugrott a lótuszvirág levelei közé. Megkérdezem apát inkább! gondolta magában. Apa, mesélj nekem arról a világról, ami a tavon túl van! kérlelte ôt. Ám édesapja válasz helyett kisbékája szemébe nézett, s úgy mondta: Kongki, még csak gondolnod sem szabad erre!, majd folytatta a rovarok gyûjtögetését. Kongki tovább úszott. Ó, hogy mennyire unalmas itt nekem! Mindig csak kis halakkal találkozom Úgy érzem, mintha börtönben élnék panaszkodott magában. Csalódott volt, hiszen szülei nem akarták neki elmesélni mi van odakinn. Hiszen nem is ismerik a kinti világot! gondolta dacosan, majd tovább úszott, és felkapaszkodott egy lótuszvirágra. 10

10

11 Hohó, hát itt van ez a nyughatatlan kisbéka! hallotta Kongki a háta mögül. Nagyapja hangja volt, azé a békáé, akit mindenki csak úgy ismert: a Hôs Béka. Amikor fiatal volt, ôt tartotta mindenki a tó legbátrabb békájának, mert neki sikerült elvándorolnia onnan. Nagypapa, micsoda véletlen! kiáltotta Kongki boldogan. Kérlek, mesélj nekem a kinti világról! Hohó, Kongki, csak nem máshova húz a szíved? kérdezte tôle a nagyapja. Menj csak, Kongki. Nézd meg, mi van a kinti világban, nézz körül! De légy óvatos a kígyókkal, macskákkal, emberekkel, és minden más gyanús lénnyel! A legfontosabb, hogy mindig légy résen! tanácsolta. Nagypapa, nem akarsz mesélni arról, amit odakinn láttál?" kérdezte újra Kongki. Ugyan, Kongki. ásított a nagyapja unottan. Már százszor meséltem errôl. Senki nem mer nekiindulni, elhagyni otthonát azért, hogy kipróbálja magát odakinn. Értelmetlen hát errôl beszélnem, nem igaz? De én menni akarok! erôsködött Kongki. Akkor menj! Csak ne felejts el szólni anyának és apának. szólt az öreg és elúszott. Hipp! Hopp! Kongki veszélyesen közel ugrott a lótuszvirág levelének széléhez. Megpróbálta elérni a tó világának mezsgyéjét. Hopp! Egy nagy ugrással elérte a tó melletti pázsitot. Hurrá! Kijutottam! kiáltotta. Nahát! Itt minden olyan csodálatosnak tûnik! ujjongott magában. Hipp! Hopp! Kongki folytatta az ugrálást. Hirtelen lépéseket hallott a háta mögött. Ó, jaj! Egy ismeretlen lény az út oldalára sodorta Kongkit, majdnem agyonnyomta. De szerencséje volt, nem esett baja. A szíve viszont vadul kalapált. Ez lenne az ember? Kongki egy nagy és magas dolgot látott, ami nem úgy ugrált, mint ô. Ez nem lehet béka! gondolta magában. Hosszú lábai voltak, és olyan óriásikat tudott lépni velük! Ez lenne a leghatalmasabb teremtmény? kérdezte magában. Bizony Kongki, ez a lény maga az ember. Éppen a tavat nézi, miközben te ugrálsz körbe-körbe. 12

12 Mese Szenegálból Apám egyik nôvére szombat esténként mindig átjött hozzánk, és ô mesélte nekünk ezt a történetet. Nálunk a mese a családi nevelés része. A másik ember tiszteletére tanít, legyen akárhány éves, és a társadalmon belüli együttélésre készít fel. Egymásnak szoktunk mesélni, s a történetekre felnôttként is emlékezünk. A szereplôk többsége általában állat-vagy növényalakban jelenik meg. Az általam választott mese arról szól, hogy minden ember képes sikeres életet élni a saját fizikai, szellemi adottságaival. Kerüld a csalást, és éld az életed, ami neked adatott. Almamynak hívnak, szenegáli vagyok. Magyarországon, Budapesten élek 2010 óta. A hiéna és a koldus Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy hiéna. Egy napon arra ébredt, hogy egy morzsányi betevô falatja nem sok, annyi sincs. Szegény párának már kopogtak a szemei az éhségtôl, jártányi ereje sem maradt. A falu utcáin kóborolva azonban észrevett egy vak embert, aki egy kapualjban állva varázsigéket mormolt, s az emberek köszönetképpen alamizsnát adtak neki. Addig duruzsolt az utcán, míg koldusbatyui roskadásig meg nem teltek élelemmel. A hiéna csak nézte, nézte sóvárogva a koldus tarisznyáját. Ám ahányszor csak közelebb lopózott, minduntalan elûzték. Leste, leste a világtalant naphosszat, ahogy kántált: ila-i-la-la, és az emberek alamizsnát adtak neki, amíg zsákjai csordultig nem teltek, majd hazatért. A hiéna egyszer csak így szólt a vak emberhez: Hallod-e, nem szeretnéd visszakapni a szemed világát? A vak ember vágyódva felelte: Dehogynem, hisz ezért imádkozom minden áldott nap az Mindenhatóhoz! A hiéna erre ezt mondta: Ami engem illet, én meg vak szeretnék lenni, hogy aztán cserélhessek veled, és beavass engem a kántálás fortélyaiba. A vak ember beleegyezett, és megígérte neki, hogy megtanítja a varázsigékre, amikkel alamizsnát kéreget. A hiéna megvakult, a vak pedig visszanyerte a látását, és megtanította a hiénának a varázsigéket. Az ezt követô napon a hiéna szorgalmasan kántált, és degeszre töltötte zsákját ennivalóval. Majd hazatért lepihenni barlangjába és locsogással múlatta az idôt. Amikor ismét rátört az éhség, vállára vette zsákjait, hogy visszatérjen a faluba. Ám félúton rádöbbent, hogy a varázsigéket idôközben elfelejtette. Egy szót sem tudott többé felidézni, és a vak embert sem tudta többé megtalálni. Így végezte hát, ostobán. 14

13

14 Mese Marokkóból Hogy miért választottam a Haina és az emberevô óriást? Mert ez a legismertebb mese, amire minden marokkói emlékszik a gyerekkorából, ezt mesélték a nagymamák lefekvés elôtt. Nourddine vagyok. Marokkóban, Settatban születtem és nôttem fel. Anyám egyetlen gyereke vagyok, az ô nevét viselem. Jelenleg projektmenedzserként dolgozom. Haina és az emberevô óriás Egy kis marokkói faluban, egy hatalmas paratölgyerdô szomszédságában, élt családjával a gyönyörû szép Haina, nagy boldogságban. Közelgô esküvôjére készült unokafivérével, Adillal. Egy napon Haina tûzifáért indult a közeli erdôbe a falubeli lányokkal. Ragyogó napsütés volt, ezért bátran keltek útra. A lenyugvó nap körül azonban sûrû, sötét fellegek gyülekeztek, így a lányok visszafordultak, hogy még a sötétedés és a vihar kitörése elôtt hazaérjenek. Hirtelen a rengetegbôl egy emberevô óriás lépett eléjük, mire a lányok hangosan kiáltozva menekültek. Haina lélekszakadva rohant, ahogy csak a lába bírta, de az óriás végül utolérte, megragadta a karjánál fogva és a barlangjába cipelte. A faluba érve egyik lánynak sem volt bátorsága elmondani a történteket Adilnak. Biztosak voltak abban, hogy az óriás azonnal felfalta Hainát, és attól féltek, hogy a bátorságáról híres Adil majd bosszút akar állni érte. Ám soha emberfia nem tudta még legyôzni az óriást, miért kellene hát értelmetlenül feláldozni Adilt? Marokkóban a heti vásárokat souknak nevezik. Amikor Adil a városi soukban járt, fülébe jutott, hogy mi is történt valójában Hainával. A falubeliek figyelmeztetését meg sem hallotta, magához vette kését, a tarisznyájába egy kis lepényt és datolyát tett, tömlôjébe friss vizet mert, és azon nyomban útra kelt Haina keresésére. Ment, mendegélt az úton és egyszer csak egy csupa karmazsinpiros virággal borított domboldalhoz ért. Különösnek gondolta a látványt, ezért megkérdezte a dombot, miért piroslik így. A domb 16

15 17

16 ekképpen válaszolt: Azért pompázom talpig karmazsinban, mert Haina útja rajtam vezetett keresztül. Egy kôhajításnyira onnan, Adil szeme elé egy napsárga virágokkal teli domboldal látványa tárult. Miért fénylesz így? kérdezte Adil, s a domb így felelt: Azért virítok talpig sárgában, mert Haina útja rajtam vitt keresztül. Alig haladt tovább, egy hófehér virágokkal benôtt domboldal látványa fogadta. Adil ôt is megkérdezte, mire a domb így szólt: Azért tündöklöm ragyogó hófehérben, Adil, mert Haina itt él a közelemben. A domboldal túloldalán valóban egy kis falu feküdt. A minaret közelében egy édesanya gyermekeivel vizet merített a folyóból. Adil megkérdezte, hogy hallottak-e Hainaról. A gyermekek láthatóan feszengtek, majd az egyikük végül kibökte: Haina abban a nagy házban lakik, de óvakodj a közelébe menni! Légy óvatos, mert az az óriás háza! Adil cselhez folyamodott. Kedvesen megkért egy kotlóst, hogy lopakodjon be a házba, és csenjen el egy gyapjúszálat a szövôszékrôl. A kotlós rögtön ráállt. Egy szempillantással késôbb Adil már látta is, ahogy a kotlós gyapjúszállal a csôrében szalad ki a házból, nyomában Hainával. A lány látványa túláradó boldogsággal töltötte el Adilt. Haina is repesett az örömtôl, és így kérlelte ôt: Adil, könyörgöm, ne gyere utánam, az óriás hamarosan hazaér! Ha meglát, vagy ha csak megérzi a bôröd szagát, nyomban felfal! Menj, rejtôzz el az erdôben sötétedésig. Éjfélkor halkan lopakodj be a házba, és hozz magaddal egy éles kést, hogy kiszabadítsd a hajamat az óriás karmai közül és együtt megszökhessünk. Adil, kérlek, légy nagyon óvatos! Adil úgy is tett, ahogy Hainának ígérte: elrejtôzött egy elhagyatott barlangban, hogy ott várja be az éjszakát. Az óriás épp éjfél elôtt érkezett. Mindenütt körbeszaglászott és így szólt: Hmm friss hús szagát érzem, Haina, mi ez?! Csak a szolgálók hoztak vizet a faluból, az ô szagukat érzed. válaszolta Haina. Az óriás elhitte. Rendben, most nyugovóra térek, hogy holnap még több embert felfalhassak! hahotázott félelmetesen. Haina, gyere ide! parancsolt rá, és mint minden este, feltekerte ocsmány szôrös kezére Haina szép hosszú haját, hogy a lány nehogy el tudjon szökni, és álomba merült. 18

17 Adilnak sem kellett több, és már be is osont a nyitott ajtón keresztül. Ahogy megpillantotta az óriást, kezére csavarva Haina hajával, vette a kését, és kiszabadította ôt. Ám ahogy a lány felpattant, a szobában lévô edények és tálak hangos csörömpölésbe kezdtek, és így kiáltoztak: Hé, óriás, Haina most szökik unokafivérével, Adillal! Hé, te álomszuszék, ébredj már! Az edények egyre izgatottabban lármáztak: Ébredj hát, kelj már fel, Haina elszökik! Haina azon nyomba észrevette az edények zsibongását. Ezért hamar kioldott egy nagy, sóval teli zsákot, és széthintette a sót a szobában és az edényeken. Azok rögtön elhallgattak. Az óriás pedig tovább horkolt, mély álomba merülve. Adil és Haina sebtében kisurrantak, de a konyha egy rejtett zugában egy kis tányér, amire véletlenül nem jutott a sóból, hatalmas ricsajt csapott: Kelj már fel, te hétalvó, ébredj! Az óriás végül csak felébredt, hatalmas haragra gerjedve felpattant, és lóra kapott, hogy utolérje ôket. Ahogy Haina meghallotta az óriás közeledését, behúzta Adilt az út közepén álló fa mögé, és minden bátorságát összeszedve, amikor az óriás a közelükbe ért, egy nagy marék sót szórt az arcába. Ekkor az óriás lovastul együtt semmivé vált, hisz mindannyian tudjuk, hogy a só minden démont és rossz szellemet elûz. Haina és Adil szép csendben hazaindultak. Visszatértek a falujukba, a szüleikhez és a barátaikhoz, és hamarosan hét országra szóló lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 19

18 Mese Iránból Nem tudom, hogy ki írta ezt a mesét, és szerintem senki se tudja. Ez egy nagyon régi történet. Gyerekként ismertem meg. Amikor gyerek voltam, másra se vágytam, csak hogy felnôtt lehessek, de most azt szeretném, ha visszatérne a gyerekkorom. Azt hiszem, meg kell becsülnünk a gyerekkorunkat, és élvezni, amennyire csak lehet. Babak vagyok, szülôvárosom, Teherán mintegy 4000 km-re van Budapesttôl. Budapesten élek, egyetemre járok. Azt szeretném, ha bejárhatnám a világot, és ennek a csodálatos világnak minden részén élhetnék egyszer. A furfangos öregasszony Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony, aki egy hatalmas erdôség szélén lakott, éppen átellenben a lányával, aki a rengeteg erdô másik oldalán élt. Az öregasszonynak nagyon hiányzott a lánya és a veje, és egy napon elhatározta, hogy meglátogatja ôket. Bár az erdôn keresztül vezetô út hosszú volt és veszélyes, tele vérszomjas vadállatokkal, az öregasszony a következô reggelen vette a batyuját és útra kelt. Alig indult el, egy farkas állta az útját, és így szólt: Ó, micsoda ínycsiklandó fogás, micsoda pompás lakoma! Az öregasszony nagyon megijedt, de a tôle telhetô legnagyobb nyugalommal így válaszolt: Üdvözöllek, te kedves, nyájas, jóravaló farkas úr, remélem, jól szolgál az egészséged. Kérlek, ne tarts fel, engedj utamra, a lányomhoz és a vejemhez sietek látogatóba. A farkas azonban tiltakozott: Dehogy engedlek én tovább! Már két napja egy falatot sem ettem, és a kölykeimnek sem vittem vacsorát! A furfangos öregasszony erre így szólt: Nézd, milyen apró és töpörödött vagyok, jártányi erôm sincs. Hadd ballagjak tovább a lányomékhoz, ôk jóllakatnak mindenféle finomsággal, alaposan felhizlalnak, és majd visszafelé jövet eszel meg. 20

19

20 Az öregasszony folytatta útját, ám amikor delelôre hágott a nap, hirtelen egy tigris ugrott elé a fáról, és így vicsorgott: Ó, micsoda ínycsiklandó fogás, micsoda pompás lakoma! Az öregasszony nagyon megrémült, de minden erejét összeszedve így válaszolt: Ó, tigris, te gyönyörû tigris! Tudom, hogy kedvességed végtelen és utamra engedsz enyéimhez. A tigris azonban ellenkezett: Éhes vagyok, öreganyám! Az öregasszony sóhajtva így válaszolt: Hiszen semmi hasznomat sem vennéd, csupa csont és bôr vagyok. Engedj tovább utamon a családomhoz, ahol majd ropogós sült csirkével és mindenféle földi jóval tömhetem tele a bendômet és jól kigömbölyödöm. A tigris ezzel megelégedett és útjára engedte, bár alaposan a lelkére kötötte, hogy siessen vissza. Az öregasszony továbbindult, ment, mendegélt napnyugtáig, amikor egy oroszlán rémisztô ordítására földbe gyökerezett a lába. Az öregasszony a tôle telhetô legnyájasabb hangon így szólt hozzá: Üdvözöllek, oroszlán úr, a dzsungel királya, a tigris és a farkas ura, te vagy minden állatok fejedelme, az elefántok és az egerek parancsolója. Oly késôre jár, és nekem tömérdek a teendôm, kérlek, engedj utamra! Az oroszlán így válaszolt: A világ minden kincséért sem engedlek tovább. Az út le van zárva, itt nem mehetsz át. Ám az öregasszony nagy bölcsen így folytatta: Igazán megtisztelô, hogy figyelemre méltatsz, de nézd, milyen kicsi és gyönge vagyok. Engedj tovább utamon a családomhoz, ahol majd ropogós sült csirkével és mindenféle földi jóval tömhetem tele a bendômet és jól kigömbölyödöm. Az oroszlán végül kötélnek állt. Lemondok róla, hogy nyomban felfaljalak, de várni fogok rád, amikor visszatérsz. Estére az öregasszony megérkezett a lánya házába. Ott nagy örömmel fogadták, megölelték, megcsókolták, és hatalmas lakomával kínálták. Evés közben az öregasszony elbeszélte nekik a történteket. Teltek múltak a napok, végül elérkezett a hazatérés órája. Az öregasszony ekkor így szólt gyermekéhez: Édes lányom, veszélyes út áll elôttem, akad-e számomra egy jókora sütôtököd? Ahogy a lánya elôadta a tököt, az öregasszony kivájta a belsejét, búcsút vett a lányától és a vejétôl, és belebújt a tök belsejébe. A lánya visszatette a tökre a levágott tetejét, és jókorát gurított rajta a hazafelé vezetô úton. 22

21 A tök pördült, fordult, gurult, mígnem az oroszlánhoz ért. Az oroszlán rámordult a tökre: Hé, te guruló tök! Nem láttál útközben egy jó nagy, kövér öregasszonyt? Az öregasszony a tök belsejébôl remegô hangon így válaszolt: Esküszöm neked, hogy semmilyen öregasszonyt nem láttam, még csak nem is ismerek! Kérlek, guríts tovább, engedj utamra! A lóvá tett oroszlán elhitte, és továbbgurította a tököt. A tök pördült, fordult, gurult tovább, amíg a tigrishez nem érkezett. A tigris így üvöltött rá: Hé, te guruló tök! Nem láttál egy jó kövér, zsíros öregasszonyt? Az öregasszony rettegô hangon felelte: Esküszöm neked, hogy semmilyen öregasszonyt nem láttam, még csak nem is ismerek! Kérlek, guríts tovább, engedj utamra! A kijátszott tigris tovább is gurította a tököt. A tök pördült, fordult, gurult tovább, míg a farkasba nem ütközött. Amikor a farkas kérdezte a tököt az öregasszonyról, felismerte a hangját, és így kiáltott rá: Hiszen te vagy az öregasszony, megismerem a hangodat, elkaplak, megállj! azzal nekiesett a töknek. Ám a bölcs öregasszony elôrelátó volt, kiugrott a tök másik végén, és ahogy a farkas belebújt, a tököt a sziklás ösvény széléhez gördítette, és a farkast a szakadék mélyére taszította. A megjárt út végén megnyugodva, boldogan tért haza otthonába. 23

22 Mese Mexikóból Ez a mese a Popol Vuh A maja-kicse indiánok szent könyve, vagy Popol Wuj címû könyvbôl van, ami a Maja civilizációból ránk maradt meséket gyûjti egybe, és ami megpróbálja megmagyarázni a világ eredetét, a civilizációt, és a természeti jelenségeket. Ezek a magyarázatok mágikus, vagy természetfeletti jellegükben különböznek a hódítás utáni meséktôl. A mesében szereplô Dziú madár a vörösszemû gulyajáró maja megfelelôje. Ezeknek a madaraknak zöldes-bronzos fényes fekete színû tollazatuk és piros szemük van. Parazita költési szokásukról is ismertek, vagyis arról a stratégiáról, ahogyan a kiszemelt gazdamadarakat manipulálják, hogy felneveljék a fiókáikat. A dziú madár Azt mesélik ezen a vidéken, hogy egy szép napon Chaac, az Esôisten, mert arra támadt kedve, sétálni indult a Mayab mezein a kiválasztott kevesek földjén, ahogy a Yucatán-félszigetet akkoriban nevezték. Chaac már elôre gyönyörködött a bôven termô, sudár növények látványában, ám mekkora volt a meglepetése, amikor meglátta, hogy a növények bizony gyengécskék, a föld pedig kimerült és szomjazik. Amikor az Esôisten rádöbbent, milyen soványnak ígérkezik a termés, gond felhôzte el a homlokát. Töprengett magában, mitévô is legyen, míg végül arra jutott, fel kell égetni az egész mezôt, hogy a televény friss erôre kapjon, és azzal táplálhassa az új vetést. Gondolatát tett követte: megkérte egyik szolgálóját, hívná csak össze a Mayab összes madarát. Elsôként a tarkatollú, kávészín szemû dziú érkezett meg. Alighogy megült egy ágon, máris odaröppent nagy sietve a fekete toh, akinek legnagyobb ékessége gyönyörû tolldíszben pompázó hosszú farka volt. A hiú toh elöl keresett helyet magának, ahol mindenki jól láthatta. Szép lassan a többi madár is összegyûlt, és Chaac szólásra emelkedett: Azért hívtalak egybe benneteket, mert nagyon fontos feladatot szeretnék rátok bízni. Olyan fontosat, hogy minden élôlény léte ettôl függ. Hamarosan felégetem az ültetvényeket, és azt kérem tôletek, hogy minden növény magjából mentsetek meg egy keveset, mert ez az egyetlen módja 24 Bibiana vagyok Mexikóból. Magyarul tanulok, ez a harmadik nyelv, amin beszélek. Ha ismersz pár szót valamilyen más, idegen nyelven, az magával hozza azt is, hogy szerte a világon lesznek barátaid.

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2014. A pályázatra 30 írás érkezett be. A zsűri döntése

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei H 2 1»-» i» u ^ JiJO "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza felnőtt kölcsönző Allományellcnőrizve

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é

agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország ányuló migr ó jobb megé ééh é? C vábbra is az ogy segítség adjunk a agyarország

Részletesebben

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz,

A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, A NAGY KUPOLA SZÉGYENE Kirket váratlanul érte a katonai behívó, már csak azért is, mivel a Nagy Kupola éppen elég profi hadfival rendelkezett ahhoz, hogy a néha-néha betörő ellenséget megfutamítsa. Fogalma

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

A MEGSZELÍDÜLŐ VILÁG

A MEGSZELÍDÜLŐ VILÁG SZERKESZTETTE: BÍRÓ GYULA A MEGSZELÍDÜLŐ VILÁG SZÖVEGGYŰJTEMÉNY AZ ERÉNYEKRŐL ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK MAGYAR és CIGÁNY NYELVEN Amenca Velünk Európába Szervezet Berettyóújfalu Nagyrábé 2009 A szöveggyűjtemény

Részletesebben

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6

MÁSODIK KIADÁS. (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 MÁSODIK KIADÁS (C) Rónaszegi Miklós, 1968 ISBN 963 11 2930 6 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó: Szilvásy György igazgató Dabasi Nyomda (81-2286), Budapest Dabas, 1982 Felelős vezető:

Részletesebben

Csongor Barnabás előszava

Csongor Barnabás előszava Han-san A BÖLCS VIGYOR Károlyi Amy és Tokaji Zsolt fordítása Terebess Kiadó, Budapest, 1998 A könyv borítója Bővített (!) elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár Csongor Barnabás előszava A kínai festészetnek

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben