1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye"

Átírás

1 1. FELADAT (7 pont) Hammurapi törvénygyűjteménye 1. Ha egy awelum ( szabad ember) gyilkossággal vádol egy szabad embert, de nem bizonyít: a vádló ölessék meg. 2. Ha egy szabad ember tanúként jelentkezik egy pörben, és kimondott szavát nem bizonyítja: ha a per élettel kapcsolatos, az illető ölessék meg. 8. Ha egy szabad ember akár ökröt, akár juhot, akár disznót lopott, ha a templomé vagy a palotáé, harmincszorosan térítse meg, ha egy muskénumé (félszabad), tízszeresen térítse meg. Ha a tolvaj nem tudja megtéríteni: ölessék meg. 15. Ha egy szabad ember a városkapun kiviszi a palota rabszolgáját vagy rabszolganőjét: ölessék meg. 21. Ha valakit betörésen kapnak rajta: a tett színhelyén öljék meg,és kaparják el az illetőt. 22. Ha valakit lopáson kapnak rajta: az illető ölessék meg. 25. Ha egy szabad ember házában tűz üt ki, s az, aki oltani siet oda, a ház gazdájának holmijára szemet vetvén, bármit is eltulajdonít: az illetőt ugyanabba a tűzbe vessék. 53. Ha valaki hanyagságból nem erősíti meg földjén a gátat, és a gáton rés nyílik, úgy, hogy a megművelt föld a víz alá kerül: az elpusztult gabonát az fizesse meg, akinek a gátja átszakadt. Ha nem képes a gabonát megtéríteni, öt magát és vagyonát pénzért eladván, a pénzen osztozzanak meg azok, akiknek a víz elsodorta a gabonáját Ha egy szabad embert az adóssága szorongatja, s ezért feleségét, fiát vagy lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni: annak házába, aki megvette őket, vagy gazdájuk lett, három évig dolgozzanak. A negyedik évben fel kell, hogy szabaduljanak Ha egy fiú megüti az apját, vágják le a kezét Ha egy szabad ember kiszúrja bárkinek a szemét a szabadok rendjéhez tartozók közül, szúrják ki az ő szemét is Ha egy szabadember szabad embernek csontját töri, törjék el az ő csontját is Ha egy muskénum szemét szúrta ki, vagy egy muskénum csontját törte el: egy mina (500 gramm) ezüstöt fizessen Ha egy szabadember rabszolgájának (wardum) szúrta ki a szemét, vagy egy szabad ember rabszolgájának törte el a csontját: fizesse meg a vételára felét Ha egy szabad ember kiveri egy szabad ember fogát: üssék ki az ő fogát is Ha egy szabad ember arcul üt valaki olyant, aki nála előkelőbb helyzetű: a nyilvánosság előtt mérjenek rá hatvanat a bikacsökkel Ha egy szabad ember rabszolgája arcul üt valakit, aki a szabadok rendjéhez tartozik, vágják le az ő fülét. (Tankönyvi szöveg) A forrás alapján sorold fel az Óbabiloni Birodalom társadalmi rétegeit! (4 pont).... Minek a védelmét szolgálja leginkább a törvénygyűjtemény? (1 pont). Milyen jellegűek az ítéletek? (1 pont) Állapítsd meg, milyen a belső szerkezete az óbabiloni családnak! (1 pont)

2 2. FELADAT (4 pont) Az alábbi feladat a római köztársaság válságának összetevőire vonatkozik. Kapcsold össze az alábbi mondatokat! (Egy mellékmondathoz csak egyetlen másik kapcsolható!) 1. A római polgárok sokasága nincstelenné vált, mert 2. A nagybirtokon folyó belterjes gazdálkodás nagy hasznot hozott, mert 3. Itália területe politikai egységgé vált, mert 4. A Rómába költöző nincstelen tömeget a politikusok gyakran a befolyásuk alá vonták, mert A) ingyen gabonával és cirkuszi játékokkal könnyen megvásárolható volt. B) az itáliai szövetségesek is megkapták a polgárjogot. C) tízezrével hozták Itáliába a rabszolgákat. D) Hannibál itáliai hosszú háborúja alatt a paraszti kisbirtok nagy része tönkrement. Írd a számok mellé a megfelelő mondat betűjelét!

3 3. FELADAT (10 pont) A kérdések az ókori görög történelemhez kapcsolódnak. Ismerd fel, mely fogalomról van szó az alábbiakban! Az athéni demokrácia fénykorában az államhatalom legfőbb szerve. Döntött az állam minden kül- és belpolitikai kérdésében, ellenőrizte az összes állami hivatalt, betöltötte a legfelső bíróság funkcióját. Valamennyi teljes jogú athéni polgár közvetlenül is részt vehetett a döntéshozatalban, törvényeket javasolhatott... (a magyar és a görög elnevezést is írd le) (3 pont) Katonai vezető Athénban Kleiszthenész reformjai után az új phülé-beosztáson alapuló demokráciában. A 10 phülé évente nyílt szavazással választotta meg egy év időtartamra saját katonai vezetőjét, akit újra is választhatták. A tisztség politikai súlyát mutatja, hogy a katonai vezetőt akkor is választották, mikor a többi hivatalt már sorsolással lehetett elnyerni... Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat! (3 pont) polisz démosz cserépszavazás Jelöld sorszámokkal az alábbi topográfiai adatokat! (4 pont) 1. Thermopülai-szoros 2. Athén 3. Spárta 4. Byzantion TÉRKÉP IDE!

4 4. FELADAT (5 pont) A XI XII. században Nyugat-Európában a mezőgazdasági termelés jelentősen átalakult. Az ábra alapján hasonlítsd össze a két- és háromnyomásos földművelést! a.) Mekkora hányad a megművelt földterület az első és a második képen?.. b.) Mit jelent az ugar kifejezés?. c.) Sorolj fel még két újítást, amelynek segítségével megváltozott a földművelés technikája!.. 5. FELADAT (14 pont) Egészítsd ki az alábbi táblázatot! idő hely személy esemény Marathon Vereckei-hágó Árpád vezér Leonidas spártai király I. Ottó I. Ottó császárrá koronázása, megalakul a Német-római Birodalom 1415 Konstanz Kr.e.216 Cannae

5 6. FELADAT (10 pont) Géza fejedelem a magyar történelem jelentős alakja. Az alábbi források Géza fejedelem személyére, tevékenységére vonatkoznak. A szöveg és saját ismereteid segítségével mutasd be a fejedelem politikáját! Volt akkor egy Géza nevű fejedelem, aki ámbár belesüppedt a pogány életmódba, mégis a lelki kegyelem fényének közeledtére figyelmesen kezdett tárgyalni a körös-körül fekvő valamennyi szomszédos tartománnyal a békéről, amelyet korábban sohasem kedvelt; felhatalmazta a papokat és a szerzeteseket, hogy elébe járuljanak, szíves örömest hallgatta meg őket, kedvet lelvén abban, hogy az igaz hitnek keble kertjébe vetett magja kicsírázik. háza népével együtt hitt és megkeresztelkedett, megfogadván, hogy minden uralma alá vetett alattvalóját a keresztény hit szolgálatába állítja. (István király nagyobbik legendájából) Ennek az Istvánnak az apja, Géza nevű, midőn kereszténnyé lett, a hit megerősítéséért az az ellen lázadókkal kegyetlenül bánt és korábbi ténykedését az Isten iránti buzgalomtól hevülve mosta tisztára. A mindenható Istennek és egyéb isteneknek áldozva amidőn ezért püspöke szemrehányással illette azt mondta, elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy ezt tegye. (Thietmár mersebergi püspök) Mikor megöregedett, s érezte, hogy testét felbomlás fenyegeti, az ország élére emelendő fiának a római császárok kiterjedt nemzetségéből származó felette nemes feleséget hozott. (István király kisebbik legendája) Mivel azonban nem volt annyi ereje, titokban leveleket küldött több keresztény uralkodóhoz, hogy ebben a súlyos helyzetben ki-ki küldjön hasznavehető segítséget. Az összegyűjtött seregeket Géza szétosztotta és Pannónia-szerte alkalmas vidékeken helyezte el. Amikor tehát észrevette, hogy eljött a megfelelő idő annak végrehajtására, amit eltervezett, hírvivője által feltárta szándékát, figyelmeztetett minden magyart, és megparancsolta nekik, hogy vegyék fel az igaz Isten hitét, akik pedig semmibe veszik az üdvös figyelmeztetéseket és parancsokat, azok semmi mást ne várjanak, mint hogy egy szálig megölik őket (Rausanus krónikájából)

6 1. FELADAT (3 pont) Melyik mai városba utaznál el, ha meg szeretnéd nézni a következő ókori emlékhelyeket? Akropolisz a.).. Aquincum romjai b)... Colosseum c)...

7 2. FELADAT (5 pont) Saját ismereteid és Augustus önéletírásának részletei alapján válaszolj a szöveget követő kérdésekre! l. Tizenkilenc éves koromban a magam elhatározásából és a magam költségén hadsereget szerveztem, amelynek segítségével a párturalomtól elnyomott államot felszabadítottam. Ezen a címen a senatus... engem és a consulokat bízott meg azzal, legyen gondunk rá, hogy az állam semmi kárt ne szenvedjen. A nép pedig ugyanebben az évben, miután a háború során mindkét consul elesett, consullá és triumvirré választott az állam ügyeinek rendbehozatalára. 4. Kétszer vonultam be ovációval, háromszor ünnepélyes diadalmenetben, és huszonegyszer kiáltottak ki imperátorrá. A senatus több diadalmenetet is szavazott meg számomra, de én nem fogadtam el. Tizenháromszor voltam consul, mikor ezeket írtam, és harminchétszer nyertem el a tribunusi hatalmat a senatus és a római nép egyetértőleg azzal bízott meg, hogy korlátlan hatalommal egyedül legyek a törvények és erkölcsök felvigyázója, de én egy olyan tisztséget sem fogadtam el, amelyet őseink szokása ellenére ruháztak rám. Azt, aminek végrehajtására a senatus megkért, tribunusi felhatalmazásom birtokában hajtottam végre. Ebben a hatáskörben magam kértem öt ízben a senatustól hivatali társat, és meg is kaptam. 7. A senatus feje voltam addig a napig, amikor ezeket leírtam, negyven éven keresztül. Pontifex maximus, augur [madárjós] [...] 8. Ötödik consulságom évében a nép és a senatus parancsára növeltem a patríciusok számát. A senatust háromszor is újonnan állítottam össze. Az én kezdeményezésemre hozott új törvényekkel őseinknek sok, a mi korunkból már-már kivesző példáját elevenítettem fel, és én magam is sok mindenben hagytam követendő példát az utódok számára. 13. Ianus kapuját, amelyet őseink akarata szerint csak akkor lehetett zárva tartani, amikor a római nép hatalma alá eső területeken, szárazon és vízen, mindenütt győzelmek árán kivívott béke uralkodik, bár a hagyomány szerint születésem előtt, a város alapításától fogva mindössze kétszer volt zárva, főségem évei alatt a senatus háromszor záratta be. 34. Hatodik és hetedik consulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, a legfőbb hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését a magam hatalmából a senatus és a római nép kezébe tettem le. Ezért az érdememért senatusi határozat alapján Augustusnak neveztek. (Augustus önéletírása) a) Hogyan nevezzük az Augustus által létrehozott uralmi rendszert? (1 pont)... b) Mi a legfontosabb jellemzője e rendszernek? (1 pont)... c) Sorold fel Augustus legalább négy tisztségét! (2 pont)... d) Melyik köztársasági cím biztosította Augustus számára a hadsereg feletti törvényes hatalmat? (1 pont)...

8 3. FELADAT (8 pont) Húzd alá a magyar nép korai történetével kapcsolatos felsorolásban az oda nem illő szót! Indokold meg választásod! a) Álmos, Árpád, Géza, Koppány Indoklás:... b) Levédia, Szilézia, Etelköz, Vereckei-hágó Indoklás:... c) kende, fejedelem, gyula, ispán Indoklás:... d) nemzet, nemzetség, törzs, nagycsalád Indoklás: FELADAT (14 pont) Egészítsd ki az alábbi táblázatot! évszám helyszín személynevek esemény 1241 IV. Béla Actium Hastings a normannok megdöntik az angolszász királyságot Szalamisz. Martell Károly az arabok megállítása 1077 (két név szükséges) a császár vezeklése a pápa előtt

9 5. FELADAT (10 pont) Jelöld a középkori európai kereskedelmet ábrázoló térképvázlaton az alább felsorolt topográfiai adatokat! a) Levantei kereskedelem b) Hanza kereskedelem c) Velence d) Bizánc e) Champagne f) Szentföld c) Melyek voltak Levantén nyugat felé szállított legfontosabb áruk? (2 pont) d) Melyek voltak Levantén kelet felé szállított legfontosabb áruk? (2 pont)

10 6. FELADAT (10 pont) Mutasd be az ábra és saját ismereteid alapján Kleiszthenész reformját!

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Virágzó/érett középkor Időszak:

Virágzó/érett középkor Időszak: Félévi vizsga Esti gimnázium, 10. osztály Történelem Az érett és a késő középkor Név: 1.) A feladat a középkor nagyobb korszakaival kapcsolatos. a) Helyezze el az alábbi eseményeket, jelenségeket az alábbi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

A IUS TALIONIS ÉS AZ ASYLUM VÁROSOK JOGI, VALLÁSI ÉS KULTÚRATÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE A TANAKBAN

A IUS TALIONIS ÉS AZ ASYLUM VÁROSOK JOGI, VALLÁSI ÉS KULTÚRATÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE A TANAKBAN TOKICS IMRE A IUS TALIONIS ÉS AZ ASYLUM VÁROSOK JOGI, VALLÁSI ÉS KULTÚRATÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE A TANAKBAN INTÉZMÉNYTÖRTÉNETI VÁZLAT PhD Disszertáció Numeri 35,6 Témavezető: Dr. habil. Schőner Alfréd, PhD

Részletesebben

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre!

Mária Terézia és az 1740 41-es országgyűlésen elhangzott törvényeiből idézünk. A dokumentumok segítségével válaszoljon a kérdésekre! Az alábbi feladatok a XVIII. századi Habsburg uralkodók rendeleteihez kapcsolódnak. A meghatározások mellé írja oda a dokumentumok nevét, majd a táblázat kitöltésével döntse el, hogy kinek a nevéhez kapcsolódnak

Részletesebben

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége

Szentnek kiáltjuk. Prohászka Ottokár jelentősége Szentnek kiáltjuk Prohászka Ottokár jelentősége Prohászka Ottokár jelentőségét csak a magyar katolikus egyház történetének egészében mérhetjük fel. Ennek tükrében azonban számos, ma is élő, máig a megértést

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Amiről szólnunk kell

Amiről szólnunk kell Botos László Amiről szólnunk kell A magyar történelemírás, tanítás és kutatás egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy még ebben a trianoni és az 1945 utáni kommunista lelket és szellemet kilúgozó időszakban,

Részletesebben

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999

Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapest 1999 Bibliaoktatói kar Írás a falon Dániel könyve 5. fejezetének írásmagyarázata Jáki Péter Budapestt 1999 Rembrandt:: Belsazár lakomája The Feast of Belshazzar c. 1635 ; Oil on canvas, 167 x 209 cm National

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK

IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK IV. SZÍNRE LÉPNEK A HUNOK Az inogó római birodalom A III. és IV. század folyamán, a már néhány évszázada a Kaszpi-tengertől keletre elterülő füves pusztaságokon élő, állandó mozgásban levő hun társadalom,

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben