H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja"

Átírás

1 H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja M e gh ívó Intéze tünk s zak m ai érte k e zlete t tart m árcius 30-án (csütörtök ön), 10 órai k e zde tte l a Bács -K is k un M e gyébe n dolgozó k özm űve lődés i s zak e m be re k és a k özm űve lődés i m unk át is végző önk orm ányzati ve ze tők és s zak alkalm azottak rés zére. R e nde zvényünk ön a Ne m ze ti K ulturális Örök s ég M inis ztérium a által tám ogatott m inős égfe jles ztés i program ról adunk tájék oztatás t, e ze n be lül is m e rte tjük a Budape s ti M űve lődés i K özpont és az általa m űk ödte te tt s zak értői m unk acs oportok m unk ájának e ddigi e re dm énye it. Előadás t h allgatunk m e g a k ultúra m ai finans zírozás i s zis ztém ájáról, és be m utatjuk a m e gye e gyik m e gh atározó intézm énye, az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont te vék e nys égét. Eze n a napon les z Gila János e gyk ori m e gye i m űve lődés i k özpont igazgató k önyvéne k be m utatója, m e ly a Bács -K is k un m e gye i m űve lődés i otth onok történe te tm utatja be. R észl e te s program : 10.00: K ös zöntőt m ond Im re K árol y a M e gye i K özm űve lődés i Intéze tigazgatója 10.05: M inős égü gy -- a k özm űve lődés m inős égbiztos ítás i re nds ze réne k fe jles ztés i program ja Előadó: Bre nne r Z s uzs anna a BM K k épzés i m unk atárs a, ne m ze tk özi re fe re ns e 11.30: A k u ltúra finans zírozás áról: s ém ák és javas latok Előadó. D r. K oncz Gábor k özgazdás z, a M agyar K ultúra Alapítvány igazgatója 12.30: Szüne t 13.00: A m e gúju ló Erde i Fe re nc M űve lődés i Központ be m u tatás a Tájék oztató az intézm ény s zak m ai és építés ze ti m e gújulás áról Előadó: Bak Lajos igazgató 14.00: órak or: Közs zínte re k, k rónik ák A m űve lődés i otth onok történe te Bács -K is k un m e gyébe n ig Gila János k önyvéne k be m utatás a Program unk várh ató zárás át15 órára te rve zzük. R e nde zvényünk h e lys zíne : Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k ola, K e cs k e m ét, D e ák Fe re nc tér 1. Tis zte lette lk ére m, h ogy re nde zvényünk re jöjjön e l, vagy az önk orm ányzatnál e zze l a s zak te rülette l foglalkozó k öztis ztvis e lőrés zvéte létbiztos ítani s zíve s k e dje n. Tavaszk öszöntőnéptáncgála A Bács -Kis k un M e gye i Önk orm ányzat Közm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intézete valam int az Erdei Ferenc M űvelődés i K özpoint és M űvés zeti Is k ola k özös rendezvényére m árcius 18-án k erüls or a K ecs k em éti Tavas zi Fes ztiválk eretén belül. A 13 órak or k ezdődő gálát D r. Balogh Lás zló a Bács K is k un M egyei Ö nk orm ányzat elnök e nyitja m eg. K özrem űk ödik Bárnai Péte r s zavaló és a K is k un Tárogatós ok. A program után "aprók tánch áza" és k ézm űves foglalkozás ok les znek a H e ge dűs Együtte s, Gulyás Lás zló játék m es ter és Berényi Andrea k özrem űk ödés ével. 18 órai k ezdettel a Ke cs k e m ét Tánce gyütte s "K ecs k em éti zöld vás áron" cím ű m űs orát tek inth etik m eg az érdek lődők. A napota Cs ík Z e ne k ar tánch áza zárja. A R ad ó Vil m os színtársul atprogram jait ajánl juk Játék az élet s zól Nino R ota ze néje Fe de rico Fe llini 8 és fél c. film jéne k s zínpadi változatában a Nine -ban. Játék az élet, ige n ám, de h ogy h ogyan játs s zuk, m ilye n játék s zabályok k al az m ár ne m m inde gy. Célunk az e lkoptatott s zloge n: a s zínvonalas s zórak oztatás. A R adó Vilm os Színtárs ulat e lső be m utatk ozás a 2000 nyarán, az Is tván a k irály c. rock ope ra rövidíte tt változata volt. K és őbb e lindítottuk a s zabadidő park ban a K ECSK EM ÉTI SZ ABAD TÉR I JÁTÉK O K AT, ah ol m ár a te lje s m űve t játs zottuk / több m int 70 főve l / nagy s ik e rre l. Ezt k öve tte Le h ár Fe re nc: Cigánys ze re lem c. ope re ttje s zintén nagyze ne k ari, k órus os s ok s ze re plős fe lállás ban. Társ ulatunk tagjai ne m cs ak az is m e rt k e cs k e m éti s zínés ze k, h ane m az ors zágos an is s ok atlátottk e dve nce k. Ne m cs ak ne ve tte tni s ze re tünk, h ane m e lőadunk ope rai- s zépirodalm i e s te k e tis. Bár e lvünk, h ogy e gy s zívbőljövő k acaj e lfe ledte ti / legalábbis e gy k is időre /a h étk öznapok gondjait. Folytatás a 11. oldalon.

2 Be m utatjuk Szak m ai önéletrajz Isk olák : érettségi a k ecsk em éti Közgazdasági Szak k özépisk olában - k épesített k önyvelői, vállalati tervezői és statisztik us szak k épzettségetszerzett k özépfok ú m űvelődésszervezővizsga k önyvtárk ezelői vizsga felsőfok ú szak irányú végzettség (a Juh ász Gyula Tanárk épzőfőisk ola m űvelődésszervező-m enedzser szak án) a M agyar Népm űvelők Egyesülete szervezésében Kecsk em éten m űvelődési szolgáltatásszervező felsőfok ú szak k épesítés H e ge dűs Lás zlóné -Születés e m től fogva k unbaracs i vagyok, ére tts égi után m ate m atik a-fizik a s zak k al próbálkoztam, de az h arm adik ne k ifutás ra s e m jött ös s ze. M inde ze n próbálkozás ok pe rs ze m unk a m e llett történte k, a Bács -Éps ze r-nél voltam adm inis ztrátor félévig. Volt e gy k arács onyi bál, és m ás nap re gge ljött a VB titk ár, h ogy k e llene ide K unbaracs ra e gy m űvh ázigazgató, és h azajönnék -e dolgozni. Ez volt '82 de ce m be rébe n. '9 9 -ig igazgatók ént voltam az intézm ény élén, e k k or történt e gy intézm ény ös s ze vonás, je lenleg is k olai k önyvtár és k özös s égi s zíntérk ént m űk ödünk, 2001től te leh áz, 2003-tól e -M agyarors zág Pont is vagyunk. K özgazdas ági ére tts égive l, te lje s e n laik us an k e zdte m a s zak m át, így h am ar k ülönféle továbbk épzés i leh e tős ége k után nézte m. -Egys ze m élye s intézm ény vagy? -Ige n, e ddig így volt, m os t a m unk aügyi k özpont tám ogatás ávaligye k s ze m s e gíts ége t s ze re zni. Eze n k ívüla k is térs égi társ ulás az, am i ne k e m 2001-tőlnagy s e gíts égne k bizonyult, m e rt a te lepülés fe jles ztő k olléga gyak orlatilag itt dolgozh at m e llette m, rés zm unk aidőbe n inform atik us és proje k tgazdai fe ladatok e llátás át végzi. M últ év nyarától s e gíti m unk ánk at e gy főállás ú te rületfe jles ztő-ge ográfus m unk atárs, ak i fe bruártól a M e gye i M unk aügyi K özpont s zolgáltatás aitis k özve títi a lak os s ág fe lé. -H ogyan látod, '83 óta m ibe n változott a falu k özös s égi élete? -M inde nk éppe n fe jlődött, s zám os civile gye s ület jött létre. M inde n e gye s ületne k e z a k özös s égi tér ad h e lye t, pályázataik at re ndre itt írjuk. Úgy látom m inde ze k k e l is e lős zör a te lepülés életbe n tartás a volt a cél, m os t m ár a fe jlődés t k ívánjuk nagym érték be n e lős e gíte ni. Polgárőr Egye s ületünk m e llett többe k k özött van m ár s porte gye s ületünk is. Ez utóbbi e lsős orban a labdarúgócs apat tám ogatás át je lenti, de e m e llett s zám os k özös s égi re nde zvényt tudtunk lebonyolítani a K ulturális Egye s ület ak tív k özre m űk ödés éve l. A Gyöngyvirág Nyugdíjas K lubunk is ak tívk ulturális élete tél. -Je lentős dolog, h ogy az életbe n m aradás tól, m int céltól k is te lepülés k éntilye n m e s s zire jutottatok... -Ige n, de e z ne m m e nt volna s ze m léletváltás s ale gybe k ötött ve ze tőváltás nélkül. -H ogyan válh at, e gy ilye n m ére tű s ok h as onló e s e tbe n h alálra ítéltte lepülés fe jlődővé? 2 M unk ah e lye k : júliusától januárjáig adm inisztrátor a Bácsépszer vállalatnál februárjától folyam atosan m űvelődésszervezői és k önyvtárosi feladatok at lát el a k unbaracsi önk orm ányzat k özm űvelődési intézm ényénél. Szak m ai m e gbízatások, e re dm énye k : től a m űvelődési intézm ény vezetőjek ént szám os eredm ényes pályázatot k észített a k önyvtár, az önk orm ányzat és a civil szervezetek részére. Közrem űk ödött civil k özösségi program ok k idolgozásában, végreh ajtásában ben k özrem űk ödéséveljött létre a Kunbaracsi Kulturális Egyesület, m elynek m ájusa óta elnök e től k istérségi k apcsolattartó a Kecsk em ét és Térsége Területfejlesztési Ö nk orm ányzati Társulásnál januárjában a SO RO S és a FACT Alapítvány szervezésében részt vett egy pályázatíró tréningen egészségterv tém ában, m elynek eredm ények ént elkészült Kunbaracs Község Egészségterve. -Úgy, h ogy m agunk évá te ttük a polgárm e s te r úr s zloge njét: K ics ik vagyunk, de m e rjünk nagyok lenni. K e zde ttől fogva vannak k om oly te rve ink, e h h e z polgárm e s te r úr adta a bátors ágot és a s tabil h átte re t. A k épvis e lő te s tülette l k özös e n m e galkotta a te lepülés h os s zú távú fe jles ztés i k once pcióját, am e ly m e ntén igye k s zünk e lőre h aladni. -M i h e lye van e bbe n a k özm űve lődés ne k? -Úgy gondolom, m inde n olyan leh e tős ége t m e gk ap, am ive l javítani tudja az itt élő e m be re k életleh e tős ége it. O lyan dolgok ért k e ll s ok s zor k üzde nünk, am i e gy nagyobb te lepülés e n te lje s e n nyilvánvaló. M inde n adódó pályázati leh e tős ége tk ih as ználunk, m e gleh e tős e n jó e re dm énnye l. -Gond a falu e löre ge dés e, m e g leh e ttartani a fiatalok at? -Ez m ár m a is ok oz k e vés gondot, de h os s zútávon m ég többe t...ne m m ondom, h ogy ne m m aradnak itt fiatalok, de h a cs ak abba be legondolok, h ogy idős e k napjára k im e gy 19 0 m e gh ívó, e z arányaiban is s ok. A fiatalok nagyobb rés ze e lm e gy. K unbaracs m e gtartóe re jéne k növe lés e nagy

3 Be m utatjuk fe ladat. Le gfőbb gond a faluban a m unk ah e lye k h iánya, am i legink ább a s ze génye bbe k e t s újtja. A m unk anélkülie k aránya az ors zágos átlag k örülm ozog, bár a k ie m e lte n h átrányos h e lyze tű te lepülés e k lis táján s ze re pe lünk. -M i m inde ntnyújtaz intézm énye d a falu s zám ára? -Gyak orlatilag s zolgáltatás ok at próbáltunk m e gs ze rve zni az itt élők ne k óta azzal, h ogy az Inte rne t és a s zám ítógép adta leh e tős ége k m inde nk i s zám ára igénybe ve h e tőe k. Ezze l az e lsők k özött voltunk a h as onló nagys ágre ndű te lepülés e k k özött. Eze n túl a k özös s ége ink e t e m e lném k i, a s porte gye s ületis s zép e re dm énye k e térte l. -Öns ze rve ződő társ as ágok rólvan s zó? -M inde gyik s ze rve ze tbe n van h angadó, ak i ve ze ti a többie k e t, de m inde nk i m e gte s z m inde nt a többie k ért, k is pályázati k ie gés zítés s e l önállóak. A s zolgáltatás ra vis s zatérve ; itt e gyfajta m inde ne s m unk át látok e l, a m e zőgazdas ági te rm e lők e t m os t, az Európai Uniós tags águnk óta m axim ális an s e gíte ni k e ll azért, h ogy a s zük s ége s tám ogatás ok h oz h ozzájus s anak. M ajdne m m inde n igénylés t, nyom tatvány itt k e ll, h ogy k itölts ünk. Ez olyan h e ly, ah ová bárk i bárm iért be jöh e t. M ive l a te lepülés alapve tőe n m e zőgazdas ági, e zért döntőe n ilye n je llegűe k a problém ák. Az e lm aradt h as znot próbáljuk pótolni a tám ogatás ok k al. M inde n h atáridőt, új jogs zabályt be lete s zünk a K unbaracs i H írm ondóba, de s ok s zor utánuk is te lefonálok. -Az itt élő fe lnőtte k h ogyan s ze rzik m e g az új tudás ok at? Em líte tte d a re nde lke zés re álló Inte rne t e lérés t, nyilván e h h e z is s zük s ége s, de gondolh atunk itt az EU fe lé történő adm inis ztrációra is. -Elsők ént 2002-be n Nyíri Attila te lepülés fe jles ztő k olléga tartott a m unk atárs ak nak és érde k lődők ne k s zám ítógép h as ználati tanfolyam ot be n Infó-Suli e lne ve zés s e la K atona Józs e f M e gye i K önyvtár m unk atárs ai tartottak nálunk k ét alak alom m al is nagyon s ik e re s k épzés t. A tanfolyam ok lénye géh e z tartozott a s zük s ége s inform áció Inte rne te n való m e gk e re s és éne k m ódja is. Azóta s ik e rre lpályáztunk e gy m ultim édiás ok tatás i laborra a D él-alföldi R e gionális Fe jles ztés i Tanács nál. Itt a tavaly ős zi átadás t k öve tőe n be indítottuk a fe lnőttk épzés t, je lenleg m inim um 40% m érték be n les zázalék olt e m be re k tudnak térítés m e nte s e n tanulni. Ők 300 órás O K J-s s zám ítógépe s s zak k épzés e n ve s zne k rés zt. A k ollégák nak m árcius e lején e gy ECD L s tart vizs gára fe lkés zítő k épzés t fogunk indítani. A s zak e m be re k e t a R e gionális K épző K özpont biztos ítja. Eze n túl, s zintén az R K K -val, élelm is ze r bolti e ladói tanfolyam ot bonyolítottunk le, a gyak orlati vizs ga is itt volt h e lybe n... H as onló m ódon O K J-s s zak m unk ás bizonyítványt nyújtva k e zdődött fe bruárban e gy k önnyűgépk e ze lői tanfolyam. Te rve zünk nye lvok tatás t is, am int ös s ze gyűlik a m e gfe lelős zám ú je lentk e ző, m e gs ze rve zzük. -A tradicionális k ultúra élm ég itt? -Ne m igazán, m inde nt m e gte s zünk azért, h ogy a fiatalok h oz e z e ljuth as s on, s ze re tnénk m ár az e gés ze n k ics i gye rm e k e k k e l m e gis m e rte tni e nne k je lentős égét és h agyom ányt te re m te ni: '9 3 óta van cite raok tatás a m űve lődés i h ázban, ze ne k arunk 9 5-től, am i s zinte a s e m m iből alak ult, e lőtte ne m volt itt k ultus za. A cite raok tatás ra alapozva 2001-be n létre h oztuk az alapfok ú m űvés ze tok tatás i intézm ény ze ne i tagozatát 3 tans zak on. Néps ze rűe k a faze k as foglalkozás aink is, e z je lenleg 25 főve lm űk ödik. -Nagyon m agadra utaltnak ére zte d m agad, m ik or '83-ban e lke zdtélittdolgozni? -M e gleh e tős e n, de azért a s zak m a ott volt m e llette m. Itt h e lybe n k ics it m os toh agye re k volt a k ultúra, de a k örnye ző te lepülés e k e n dolgozó k ollégák s e gíte tte k. -Volte lőnye is annak, h ogy e gye dülvoltál? -Pe rs ze, ne m nagyon s zóltak be le, h ogy m it cs ináljak, legfe lje bb a s zűk ös m űk ödés i k ölts ége k h atároltak be. M e g tudtam valós ítani az e gyéni és k özös s égi e lképze lés e k e t is, h a a forrás t is m e llé s ik e rült te nni. Büs zk e s ége im e gyik e, h ogy a cite raok tatás ilye n s zínvonalon létre tudott jönni, a k is k özös s ége k e re dm énye s e n m űk ödh e tne k. Szép e re dm énye k e t érünk e la h e lyi e gye s ülete k e t m e gm ozgató pályázatok k alis. -Sze re tnéd, h a a gye re k e id ittm aradnának K unbaracs on? -Am e ddig cs ak leh e t, ige n. Is k olába ne m s ze re tném, h a m ás h ová járnának, pe rs ze k özépis k olába város ba k e llm ajd utazniuk, valam int nagy k érdés, h ogy annak ide jén h olles z m unk aleh e tős égük. Ö rülnék ne k i, h a itt találnák m e g a m e gélhe tés ük e tis K unbaracs on. -K ös zönöm, és h as onló k itartás tk ívánok továbbra is! 3

4 Be m utatjuk Polyák Im re, k és k és zítőm e s te r -H ogyan k e rülta s zak m ába, m itje lentk és e s ne k lenni. -Nagyon e gys ze rűe n, be les zülette m. Éde s apám tól örök ölte m a s zak m át, ő m ár rögtön '45 után e lm e nt tanulónak. -Többfe lé találkozni k és e s s zak m át m űve lők k e l. Cs odálkozom is, h ogy e z m a m ég leh e t önálló s zak m a, és ne m falta fe lte lje s e n a nagyipar. -Nagyon be h atolt a s zak m ába, főleg a h e nte s s zak m a k apcs án leh e t e zt és zre ve nni m i a nagyfogyas ztók tól te lje s e n e les tünk ; gondolok itt példáula Barne vál-ra. A piac a h agyom ányos ve vői k örre s zűk ült, ne k ik tudunk e ladni, m ive lalkalm azk odunk az igénye ik h e z. -M i h e lye m aradt e nne k a s zak m ának a m ai idők re, m i az am ibe n s ajátés h e lyi? -Annyira picik e lett az ors zág, h ogy ilye n te k inte tbe n ne m leh e t be s zélni h e lyi s ajátos s ágok ról a k és k és zítés t te k intve. Pe rs ze néh ány h agyom ányos s zak m ában, m int például a juh ás zok e s e tébe n h as ználnak m ég h agyom ányos form ájú k és e k e t, am ik e t a nagyipar ne m állít e lő. A m ódos abb ve vők a m íve s e bb k és e k e t vás árolják. -H a jól ve s ze m k i a s zavaiból, ak k or e zt a m e s te rs ége t leh e tnépm űvés ze tk éntis m űve lni? -Le h e t, de e z a s zak m ának cs ak e gy rés ze. A m i fe ladatunk új te rm ék e lőállítás ából, javítás ból és e gye di m e gre nde lés e k ből áll. Ez utóbbira je llem ző az, h ogy m e gm ozgatja az alkotói fantáziát. Nyilván e z a rés ze a legink ább érde k e s, e z adja a legtöbb öröm öt. A h agyom ányos form ák at cs inálom legink ább, h a h oznak példáule gy s záz éve s k és t, am i m e gte ts zik, m e gcs inálom. H a ne k e m e z m e gte ts zik, úgy gondolom m ás ok nak is m e g fog. -Van leh e tős ég a piac bővítés ére? -Úgy látom, h ogy nincs e n. Az e m be re k a régi dolgok k al e gyre ink ább fe lhagynak az új k e dvéért, m ég h a az e gys ík úbb is. Sok k ézm űve s is m e rős öm h agy fe l a s zak m ával vagy m ás odállás ba s zorul vis s za. Cs ak a leh e tős ége k s zűk ülés ét látom. Továbbörök íte ni s e m igazán leh e t, m ive l a k épzés m ár nagyon rége n, '79 -be n m e gs zűnt. Cs ak idő k érdés e, h ogy e z a m e s te rs ég k ih aljon. Pe rs ze te lje s e n ne m fog e ltűnni; az élezés re m indig s zük s ég les z. -Van s ajáts tílus a, m e gis m e rik a k és e it? -Árnyalatnyi k ülönbs ége k vannak a fazonok ban, e ze k e t m ég apám alak ította k i. Példáulott van a fe je s görbe... Sok régi darabot cs ináltam m e g m inta után, am ik e t m úze um ban fe l leh e t m ég lelni. Például a pás ztork és t, 4 am it m i k e zdtünk e l újra k és zíte ni, a h ortobágyi m úze um ban láttam. -M ilye n k apcs olata van a népm űvés ze ttöbbi ágával? -Tagja vagyok a D una-tis za K özi Népm űvés ze ti Egye s ületne k, e nne k k e re tébe n h allgattam m űvés ze ttörténe ti, népm űvés ze tről s zóló e lőadás ok at. Ezze l e gyütt nagyjából tíz éve k és zíte k zs úrizés re te rm ék e k e t, tavaly nove m be rbe n m e gk aptam a Népi Iparm űvés z cím e t. -M itad e z h ozzá a s zak m ai m unk áh oz? -Ne m e lsős orban ah h oz; az e m be r világos abban látja a s aját történe lm ét, a h e lyét, ért e gy-e gy m otívum je lentés ét, je lentős égét. -Itt a m e gyébe n, vagy ors zágos an van-e valam iféle s zak m ai, népm űvés ze ti k özös s ég? -Van az Egye s ület, m e g k ialak ult baráti k ör is, itt e m líth e te m példáulk ovács Lacit, jó találkozók at s ze rve z a s aját és m ás népm űvés ze ti s zak m ák ban is. (A ve le k és zült inte rjút a m ájus i s zám ban olvas h atták a s ze rk.) A h árom napig tartó M e s te rs ége k Ünne pe is jó találkozás i alkalom. Jobbára e ze k az alkalm ak adódnak, m ive l a k ézm űve s e k ne k k e vés a s zabadide jük. Ez rés zbe n a k ézim unk a időigénye m iatt van így, az e gye di m e gre nde lés e k is fe l tudják adni a leck ét. 5-6 évve l e ze lőtt k e zdődött e l itth on a dam as zk olt k ovács olás divatja. H ogy e zt m i is m e g tudjuk valós ítani, nagyon s ok m unk ába, k ís érlete zés be k e rült. Ez e gy olyan régi e ljárás, ah ola pe ngét legalább k ét réte gbőlk ovács olják. Az e gyik réte g k e m ény, a m ás ik rugalm as. H a e gy cs atában e gy k ard e ltört az s e m volt jó, h a e lgörbül, az s e m. Ezt a k ét tulajdons ágot k e llett ös s ze h ázas ítani. M a m ár e rre nincs s zük s ég, m e rt az acélgyártók k ife je ze tte n k és k és zítés céljára állítanak e lő anyagot. R ége bbe n e nne k az e lőbb e m líte tt ok ok m iatt nagy je lentős ége volt. M a e z m ár cs ak divat és e s ztétik ai érték e a je lentős. Nagyon m utatós fe lülete t ad, h a s avba m ártván a k ét e ltérőanyag k ülönbözők épp m aródik. -M ás k e dvte lés re jutidő? -Ne m nagyon, h étvége nk ént vás árok ra járunk, h olide, h oloda. Vannak h agyom ányos, be járatott vás árok, m int am ilye n a h ortobágyi h idi vás ár, de e lm e gyünk többe k k özött K alocs ára is a K ék M adár Fe s ztiválra. Ez a h agyom ány továbbélés éne k e gy form ája is leh e t. Úgy néz k i van rá igény, nagy vonzás a van e gy-e gy ilye n re nde zvényne k. -Szak m ai jövőth ogyan k épze li e l? -Jó volna, h a s ik e rülne léte s íte ni a város k özpontban e gy népm űvés ze ti boltot, a város e zze ltám ogath atná a h e lyi k ézm űve s ipart. A volt ok m ányiroda h e lyére be k e rülhe ttünk volna... K e cs k e m éte n e lege ndő s zám ú és tudás ú a k ézm űve s, ak ik s zínvonalas an m e g tudnák tölte ni a boltot... -K ös zönöm, és további k itartás tk ívánok a s zak m áh oz!

5 Pá l y á zatajánl ó Az os m agyar forrad alom és szab ad ságh arc 50. évford ulójának m egünneplésére állítand ó k öztéri k épzőm űvészeti alkotások tám ogatása A pályázati tám ogatás az ünnepélyes k özös s égi m egem lék ezés ek m egtartás ára alkalm as, m űvés zileg érték es, k örnyezetes ztétik ai s zem pontbóligényes, anyagát tek intve m aradandó, 2006-ban felavatás ra k erülő em lék m űvek, m urális alkotás ok létreh ozás ának ös ztönzés ére s zolgál. Az em lék év program járóls zóló 1103/2005. (X. 27.) K orm. h atározat 2. s z. m ellék letének 2. pontja s zerint a pályázat h elyi, elsősorb an vid ék i em lék m űvek k észítésének pályázati úton történő tám ogatás át s egíti. Az em lék m ű felállítás i h elye s zerinth árom k ategóriáb an leh etpályázni: a) 10 ezer fő alatti település es etében a k ért tám ogatás legalább 30%ának m egfelelőönrés s zel,m axim ális an 3,5 m illió Ft-os tám ogatás, b) 10 ezer és 50 ezer fő k özötti település es etében a k ért tám ogatás legalább 50%-ának m egfelelő önrés s zel, m axim ális an 5,5 m illió Ft-os tám ogatás, c) 50 ezer fő feletti település es etében a k ért tám ogatás legalább 75%ának m egfelelő önrés s zel, m axim ális an 8 m illió Ft-os tám ogatás pályázh ató m eg. A pályázatot önk orm ányzatok, valam int társ adalm i s zervezetek, alapítványok, k ulturális, ok tatás i, egés zs égügyi és egyh ázi intézm ények, nyújth atják be. (Gazdas ági társ as ág - k ivéve a k ulturális célú k h t. -, m agáns zem ély, valam int k özvetlenül a m űvés z által benyújtott pályázatota k iíró nem fogad el.) A s aját k eret k iegés zítés ét célzó tám ogatás i ös s zeg cs ak 2006-ban veh etőigénybe. A 2 példányban benyújtandó pályázatnak tartalm aznia k ella k és zülő m űalkotás bem utatás át (m űleírás t, tervrajzot, illetve a m űalkotás tervének fotóját), a m egvalós ítás ütem ezés ét, k ölts égvetés -tervezetét, a s aját, illetve m ás forrás ból biztos ított k ölts égvállalás igazolás át. (Pályázati űrlap nincs!) A pályázat benyújtás ának feltétele a K épző- és Iparm űvés zeti Lek torátus (főváros i pályázó es etében: a Budapes t Galéria) általk iadott, független s zak értők vélem ényén alapuló, a m egvalós ítás t tám ogató m űvés zeti s zak vélem ény, és a település i önk orm ányzatnak az em lék m űállítás ra vonatk ozó tes tületi h atározata. A bírálóbizotts ág cs ak a fenti feltételek nek m egfelelő pályázatok at bírálja el. A s zak vélem ényezés t (h elys zíni s zem le, tervbírálat, az 1:1 m odell bírálata s tb.) jelen pályázat m egjelenés étől folyam atos an, legk és őbb feb ruár 28-ig leh et írás ban k érni a Lek torátus tól. (A h elys zíni k is zállás ért, s zak értői m unk áérta Lek torátus k ölts égtérítés re jogos ult). A pályázatok at a m ellék letek k el2006. m árcius 30-ig beérk ezően k ell benyújtani a K épző- és Iparm űvés zeti Lek torátus h oz (1014 Budapes t, Úri utca ) "19 56-os em lék m ű tám ogatás a" m egjelölés s el. Továb b i inform áció a Lek torátus cím én (1014 Bp. Úri u ) vagy a /130 telefons zám on k érh ető Prok ai Gábor m űvés zeti os ztályvezetőtől. E-m Az os Em lék év program jairól a h onlap nyújttájék oztatás t. Ö nk orm ányzati, állam i fenntartású k özm űvelőd ési és k özgyűjtem ényi intézm ények inform ációs és k om m unik ációs ak ad álym entesítése /P25/1 A Fogyaték os ok Es élye K özalapítvány a fogyaték os em berek életm inős égének javítás a, valam int a fogyaték os s zem élyek jogairólés es élyegyenlős égük biztos ítás áróls zóló évi XXVI. Törvényben, valam int Alapító O k iratában előírt feladatok teljes ítés e érdek ében pályázatot h irdet, m ellyel h ozzá k íván járulni ah h oz, h ogy az önk orm ányzati vagy állam i tulajdonban lévő k özm űvelődés i és k özgyűjtem ényi intézm ények egyenlő es élyű h ozzáférés e biztos ított legyen. A program k eretében tám ogatás t igényelhet m inden m agyar település i önk orm ányzat, önk orm ányzati társ ulás, vagy az állam által, illetve k özm űvelődés i m egállapodás alapján fenntartott k özm űvelődés i feladatotellátó és k özgyűjtem ényi intézm ény, k ivéve s zính áz. Pályázni vis s za nem térítendő, pénzbeli finans zírozás form ájában nyújtotttám ogatás ra leh et. Az egy pályázó általelnyerh ető legm agas abb ös s zeg: az inform ációs és k om m unik ációs ak adálym entes ítés ös s zege, m axim um Ft. A tám ogatottprojek tek időtartam a nem h aladh atja m eg a 4 h ónapot. A tám ogatott projek tek nek legk és őbb s zeptem ber 5-ig m eg k ell valós ulniuk. A tám ogatottpályázatok s zám a: k b. 20 darab A pályázatok pos tára adás i dátum a: m árcius 31. A pályázattal k apcs olatos k érdés ek et k izárólag írás ban, e-m ailen ( ), levélben vagy faxon k eres ztülleh et feltenni. A k érdés ek re adott válas zok at a pályázók es élyegyenlős égének biztos ítás a érdek ében k özétes s zük a K özalapítvány h onlapján ( is. A Pro Culture R enovand a alapítvány pályázata K arácsony Sánd or em lék ére Célja: a h elyi h agyom ányok feltárás át és a h agyom ányok on alapuló m űvelődés i igények k ielégítés ét m egvalós ító k ulturális k özös s égek, egyes ületek tám ogatás a. Pályázh atnak : a h elyi h agyom ányok ra épülő, újjás zerveződő k özös s égek, egyes ületek, alkotóm űh elyek, am elyek tevék enys égük et az adott település, lak óterület vagy k is térs ég k ulturális igényeinek k ielégítés e érdek ében végzik. A évi pályázatok ban azok ata program ok attám ogatjuk, am elyek : - az adott település h agyom ányait dolgozzák felés m utatják be k iadványok ban, k iállítás ok on, - fe ldolgozzák és be m utatják az e m be r és a te rm és ze ti k örnye ze t k apcs olatát, "bék és e gyüttélés ét" a k ülönböző h e lyi h agyom ányok ban, - azok at a k ezdem ényezés ek et, am elyek a h agyom ányok at beépítik a település ek m ai életébe. Az alapítvány nem tám ogat egyéni pályázatok at, is k olai cs oportok at, önk orm ányzati is k olák at és m űvelődés i intézm ények által s zervezett program ok at. Nem tám ogatunk fes ztiválok at, k ülföldi utak at, es zk özbes zerzés ek etés nagy érték ű beruh ázás ok at. A pályázat feltételei: a pályázatok at cs ak pályázati űrlapon leh et bek üldeni, am elyet 2 példányban, h iánytalanulk itöltve k elleljuttatni az alapítványh oz. Az adatlap m ellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelem ben írják le a cs oport h elyzetét, m űk ödés ének jellegét és eddigi tevék enys égük et. A pályázatnak tartalm aznia k ella tám ogatandó tevék enys ég rés zletes leírás át, a m egvalós ítás ban rés zt vevők és a program ok ba bevontak k örét és a felhas ználás ra vonatk ozó tételes k ölts égvetés t. A k ölts égvetés ben tüntes s ék fel a m ás forrás ból k apott vagy igényelt tám ogatás tés a s ajáth ozzájárulás t. Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint tám ogatás igényelhető. Egy pályázó csak egy pályázatotnyújth atb e. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: m árcius 20. További inform áció: 5

6 Pál yázatajánl ó Tá jé k o z tató az É rd e k e lts é g n ö ve lő p á ly á z at k ö z m ű ve lőd é s i ré s z é ve l k ap cs o lato s an 1. Az Érdek elts égnövelő pályázattalk apcs olatos an a 4/2004.(II. 20.) NK Ö M rendeletben leírtak s zerint k elleljárni. A tévedés ek elkerülés e érdek ében érdem es az önk orm ányzatok figyelem ét felhívni az alábbi pontos ítás ok ra. A s z ü k s é g e s d o k u m e n tu m o k a 4 / ( II ) N K Ö M re n d e le t s z e ri n t: adatlap (ez valójában a rendeletm ellék lete, értelem s zerűen k itöltve) az önk orm ányzat k ölts égvetés i rendeletének idevonatk ozó h iteles ített oldala, vagy k ivonata, a k özm űvelődés i intézm ény Alapító ok irata vagy a k özös s égi s zíntér k ijelölés ére vonatk ozó önk orm ányzati rendelet, illetve h atározat, az önk orm ányzatk özm űvelődés i rendelete. 2. A pályázaton egy, a m indenk ori k ölts égvetés i rendeletben m egadott ös s zeg k erül elos ztás ra, am ely 2006-ban Ft, ebből Ft az újonnan alapított intézm ények m űs zak i-tech nik ai fejles ztés ére s zolgál. 3. A pályázó által felajánlott önrés z ös s zegének egy s zám ítás eredm ények ént k ijövő s zám m altörténő s zorzás a után k apjuk m eg a tám ogatás ös s zegét (teh át az önrés z nem a pályázatok nálm egs zok ott %-os arány). 4. A pályázatot a M agyar Állam k incs tár Területi Igazgatós ágáh oz k ell bek üldeni, m árcius 25-ig. A M obilitás pályázatai: Pályázat gye rm e k e k és a fiatalok társadalm i részvéte léne k, toleráns és be fogadó attitűdjéne k, e gészségtudatos m agatartása fe jlesztéséne k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja a gyerm ek ek és a fiatalok társadalm i részvételének, toleráns és befogadó attitűdjének, egészségtudatos m agatartásának fejlesztése. A pályázat k eretében tám ogatás nyújth ató a program ok m egvalósításáh oz szük séges, a szám vitelitörvény szerinti dologi k iadások biztosításáh oz. Gye rm e k és ifjúsági sze rve ze te k re nde zvénye ine k tám ogatása A Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan érték k özpontú és érték terem tő, országos jelentőséggel bíró gyerm ek és ifjúsági rendezvények, illetve táborok tám ogatása, am elyek szervesen illeszk ednek az országos gyerm ek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szak m ai tevék enységébe, m unk ájába, továbbá olyan gyerm ek és ifjúsági rendezvények tám ogatása, am elyek legalább k ét tervezési statisztik ai régió, legalább h attelepülésén m űk ödőszervezetrészvételévelvalósulnak m eg. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k inte rne te s h ozzáféréséne k tám ogatása Beadási h atáridő: A pályázat célja a gyerm ek és ifjúsági szervezetek Internet elérh etőségének biztosítása. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k által k iadott nyom tatott és e lek tronik us m édiate rm ék e k valam inte gyéb k iadványaik tám ogatása Beadási h atáridő: A célja olyan nyom tatott és elek tronik us m édiaterm ék ek m egjelenésének, előállításának tám ogatása, am elyek elősegítik a gyerm ek - és ifjúsági szervezetek h íreinek belső és/vagy k ülső áram lását, segítséget nyújtanak a szervezetek tevék enységének, szolgáltatásainak és program jainak m egism eréséh ez, illetve m elyek segítik a gyerm ek - és ifjúsági szervezetek m űk ödését, és tájék oztatástadh atnak tevék enységük ről. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k te m atik us k épzése ine k tám ogatása Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan k épzési program ok tám ogatása, m elyek legalább k ét tervezési-statisztik ai régió legalább h at településén m űk ödő szervezet vagy szervezetk özi együttm űk ödés részvételével m egvalósuló szervezeti k épzések (elsősorban forrásterem tés, k om m unik áció, program szervezés, vezetők épzés). Kis érték ű tárgyi e szk özök be sze rzése gye rm e k és ifjúsági k özösségi te re k k ialak ításáh oz és fe jlesztéséh e z Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan k is érték ű eszk özök beszerzése, m elyek elősegítik az újonnan k ialak ításra k erülő vagy m ár m űk ödő k özösségi terek k ulturált, színvonalasabb m űk ödtetését, a gyerm ek és az ifjúsági k özösségek szám ára nyújtottszak m ai program ok fejlesztését, m egvalósulását. 6 Pályázatgye rm e k és ifjúsági program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan gyerm ek és/vagy ifjúsági részvétellel m egvalósuló program ok tám ogatása, m elyek leh etőséget adnak a fiatalok k reativitásának m egm utatására, illetve a települések en felm erülő igények szerinti k özösségi program ok m egvalósítására. Pályázatk is érték ű tárgyi e szk özök be sze rzéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan több éven k eresztülh asználható, egyenk ént m axim um bruttó Ft érték ű, tárgyi eszk özök beszerzése, am elyek elősegítik a gyerm ek és/vagy ifjúsági k orosztályból álló, illetve ők et segítő szervezetek folyam atos m űk ödését, nélkülözh etetlenek a gyerm ek és/vagy ifjúsági k orosztály által m egvalósított program ok során, és h ozzájárulnak a program ok színvonalasabb m egvalósulásáh oz. Pályázat ifjúsági sze rve ze te k ne k, ifjúságse gítők ne k, k ortársse gítők ne k szóló k épzése k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja az ifjúsági szervezetek igényei alapján alaptréningek, szervezetre szabott tréningek tartása, ifjúságsegítők és k ortárssegítők k épzésének tám ogatása. Pályázat ifjúsági sze rve ze te k k iadványainak és e gyéb prom óciós anyagainak k észítéséne k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja az ifjúsági, illetve ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek tervezzenek m eg és h ozzanak létre olyan saját k iadványok at, valam int egyéb prom óciós anyagok at, am elyek segítségével célcsoportjaik és partnereik inform ációt szerezh etnek a szervezetről, annak szolgáltatásairól, tevék enységeiről,k ezdem ényezéseiről. Pályázat a IV. Dél-alföldi re gionális gye rm e k és ifjúsági e gyüttm űk ödési fórum és k iállítás létre jöttére Beadási h atáridő: A pályázat célja legalább k ét napos regionális rendezvény m egszervezése és lebonyolítása a dél-alföldi régió területén egy gyerm ek és ifjúsági együttm űk ödési fórum és k iállítás k eretében. A program célja az ifjúsági civil szervezetek összefogásának, k oordinációjának segítése, új leh etőségek k eresése. Az ifjúsági szervezetek részére bem utatk ozási leh etőség biztosítása, régiós szinten is érték k elbíró m intaprojek tek bem utatása, a civilszervezetek k özötti együttm űk ödés további leh etőségeinek feltárása. Pályázat a Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiájának az e lkészítéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan átfogó, regionális ifjúsági stratégia elkészítése, m ely legalább 5 évre vonatk ozóan m egh atározza az ifjúsági terület regionális fejlesztési leh etőségeit, feladatait, céljait, m ás érvényben lévő fejlesztési tervdok um entum ok h oz való k apcsolódási leh etőségek et, figyelem be veszi és h asználja a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági H elyzetelem zés eredm ényeit. Pályázat a Dél-alföldi régió legjobb ifjúsági proje k tje it be m utató k iadvány e lkészítéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan egyetlen, terjedelm ét tek intve legalább 100 oldalas, és legalább 3000 db példányszám ban m egjelenő k iadvány elkészítése, m ely a Délalföldi régió ifjúsági k özösségeinek, szervezeteinek legk iem elkedőbb ifjúsági k ezdem ényezéseith ivatottbem utatni. Pályázatgye rm e k és/vagy ifjúsági te m atik us táborozási program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan gyerm ek és/vagy ifjúsági részvétellel m egvalósuló program ok tám ogatása, m elyek leh etőséget adnak a fiatalok k reativitásának m egm utatására, illetve a települések en felm erülő igények szerinti k özösségi program ok m egvalósítására. Pályázat k istérségi ifjúsági érde k e gye zte tő érde k k épvise leti létre h ozására, m e glévő fórum ok m űk ödéséne k tám ogatására fórum ok Beadási h atáridő: A pályázat célja: O lyan ifjúsági szervezetek együttm űk ödésévelm egvalósuló k istérségi érdek k épviseleti fórum ok létrejöttének, m űk ödésének tám ogatása, m elyek h ozzájárulnak a k istérség ifjúságának legitim k épviseletéh ez, k özös cselek vési tervek m egfogalm azásáh oz és k ivitelezéséh ez. Pályázat gye rm e k és ifjúsági k özösségi te re k k ialak ításáh oz és fe jlesztéséh e z k is érték ű tárgyi e szk özök be sze rzésére és m űk ödési k öltsége k tám ogatására Beadási h atáridő:

7 Pál yázatajánl ó A pályázat célja olyan k is érték ű tárgyi eszk özök beszerzése valam int m űk ödési k öltségek fedezése, m elyek elősegítik az újonnan k ialak ításra k erülő, vagy a m ár m űk ödő k özösségi terek k ulturált, színvonalasabb m űk ödtetését a gyerm ek és az ifjúsági k özösségek szám ára, Pályázat civil ifjúsági sze rve ze te k e gyüttm űk ödéséne k fe jlesztésére k istérségi vagy m ik rotérségi Beadási h atáridő: A pályázat célja ifjúsági szervezetek összefogásávalm egvalósuló k istérségi vagy m ik rotérségi szabadidős program ok tám ogatása, am elyek h ozzájárulnak az egym ástólfüggetlenülalak uló h elyi ifjúsági k edvezm ényezések tapasztalatainak m egosztásáh oz, a tapasztalatok k özös továbbfejlesztéséh ez, valam int a program on résztvevő gyerm ek ek, fiatalok k özösséggé form álásáh oz, k épességeik, önism eretük fejlesztéséh ez, k örnyezettudatos szem léletük k ialak ításáh oz, a dem ok ratik us életvitelm egism eréséh ez és gyak orlásáh oz. Pályázatte lepülési ifjúsági k özösségfe jlesztő program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja települések ifjúságm egtartó erejének növelése településszintű ifjúsági k özösségfejlesztő folyam atok segítségével. O lyan a h elyi fiatalok és a felnőtt társadalom k özötti együttm űk ödés elindítása és segítése, am ely h osszabb távon életk épes önsegítő, településfejlesztő k orosztályi csoportok, form alizált szervezetek létrejöttét eredm ényezi, vagy a m ár k orábban indított k özösségi k ezdem ényezés továbbfejlesztésétsegíti. Pályázatgye rm e k és/vagy ifjúsági te m atik us táborozási program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja gyerm ek és ifjúsági szervezetek belföldi tem atik us táborainak tám ogatása, m elyek h ozzájárulnak a 6-25 éves gyerm ek ek és fiatalok k özösségi élm ényeinek k ialak ításáh oz, leh etővé teszik a szabadidő ak tív és tartalm as eltöltését, k ulturális érték eink m egism erését, valam int egészséges életm ódra nevelnek. Pályázat január 1. után alak ult ifjúsági sze rve ze te k m űk ödési, fe jlesztési tám ogatására Népm űvészetifjú m estere cím pályázata A Nem zeti Kulturális Ö rök ség M inisztérium a ösztönözni k ívánja a fiatalok népm űvészeti előadói, tudom ányos és alkotótevék enységét; a m agyar nem zeti és a m agyarországi nem zetiségi h agyom ányok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándék a k ifejezések ént az érintett szak m ai szervezetek k el és állam i intézm ények k el egyetértésben m inden évben pályázatot ír k i a Népm űvészet Ifjú M estere cím elnyerésére. Az elism erések et a többször m ódosított 3/ (II.24.) a nem zeti k ulturális örök ség m inisztere általadom ányozh ató m űvészeti és egyéb díjak rólszóló NKÖ M rendelet 16. ( 1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják átaz arra érdem es pályázók nak. Pályázni az alábbi k ategóriák ban leh et: I. Előadóm űvészetii. Tárgyi alkotóm űvészet A pályázatok at (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotók nála pályázatra benevezett tárgyak at is) m ájus 5-ig beérk ezően (m unk anapok on, H Cs: 9 16 óra, P: 9-14 óra k özött) k elleljuttatni a H agyom ányok H áza Népm űvészeti M ódszertani M űh elyének cím ére: 1011 Budapest, Corvin tér 8. M ellék elni k elltovábbá egy, a pályázó adatait tartalm azó pályázati adatlapot is (am ely letölth ető form átum ban m egtalálható a h onlapon). A pályázatok k alk apcsolatban felm erülő k érdések re k észséggelválaszolnak a H agyom ányok H áza Népm űvészeti M ódszertani M űh elyének m unk atársai a as (népzene, néptánc, népm ese), illetve a es (k ézm űvesség) telefonszám on, m unk anapok on 9 és 16 óra k özött. Részletes k iírás: h ttp://w w w.h agyom anyok h aza.h u/inde x.ph p?oldal=613 Az ak tívid ősk or és a ge ne rációk e gyüttm űk öd éséne k tám ogatása Beadási h atáridő: folyam atos ig. A pályázat célja január 1. után bejegyzett önálló jogi szem élyiségű, folyam atos tevék enységet végző ifjúsági szervezetek m űk ödési feltételeinek tám ogatása. A pályázat célja az idős e m be re k, nyugdíjas ok k özös s ége ine k, civil s ze rve ze te ine k tám ogatás a az ak tív idős k or fe nntartás át célzó, ok tatás i, s port, re k re ációs, k ulturális és h agyom ányőrző program ok m e gvalós ítás ában. M E G H Í VÓ A tám ogatás vis s za ne m téríte ndő pénzbe li tám ogatás, m e lyne k folyós ítás a a M obilitás Pályázati Útm utató s ze rint e gy ös s ze gbe n, e lőfinans zírozás form ájában történik. A pályázatbe adás i h atáride je : április 6. További inform áció: M obilitás Pályázati Igazgatós ág, 1145 Budape s t, Am e rik ai út9 6., A 2006-os évben is m egh irdetésre k erültek az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi M inisztérium, a Gyerm ek és Ifjúsági Alapprogram, és a Regionális Ifjúsági Tanácsok pályázati k iírásai. A rendelkezésre álló pályázati k eret szám os ifjúságfejlesztő program finanszírozását teszi leh etővé ifjúsági szak em berek, szervezetek és intézm ények szám ára. A M obilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája, m int m inden évben, idén is regionális inform ációs és tanácsadó napok szervezésével szeretné segíteni partnereit abban, h ogy m inél alaposabb inform ációk k al k észíth essék el pályázataik at, m inél h aték onyabban szolgálhassák program jaik k al az ifjúságot. Ezúton sok szeretettel h ívjuk m eg ezzel k apcsolatos rendezvényeink re. "Ifjúsági pályázatok 2006." Regionális Pályázati Tanácsadó Napok H elyszínek, időpontok : m árcius 07. (k edd): Szeged, Szegedi Ifjúsági H áz, FelsőTisza-part m árcius 08. (szerda): Bék éscsaba, M egyeh áza, JózsefAttila u m árcius 14. (k edd): Kecsk em ét, Katona József M egyei Könyvtár, Piaristák tere 8. A tanácsadó napok tartalm a m indh árom h elyszínen azonos: 10.00: Köszöntő- Intézm ény k épviselője 10.10: A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági H elyzetelem zés bem utatása - Vajda Árpád, irodavezetőm obilitás DARISZ I 10.50: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi M inisztérium és a Gyerm ek és Ifjúsági Alapprogram pályázati k iírásai - M obilitás Pályázati Igazgatóság m unk atársa 11.30: Szünet 12.00: Regionális ifjúsági tám ogatáspolitik a - Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács k épviselője 12.20: DARIT 2006-os pályázatai - Kök ény Szabolcs, M obilitás DARISZ I 13.15: Ifjúság Program - Árvai M ara, M obilitás DARISZ I 14.00: M O BIT Internetes Pályázati Rendszer - Szk alák István, M obilitás DARISZ I A Ne m ze ti K ul turál is Ö rök ség M inisztérium ának pál yázati fe l h ívása az országos h atók örű k ul turál is te vék e nysége tfol ytató társad al m i sze rve ze te k évi k öl tségve tési tám ogatására A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a pályázatot h irde t a M agyar K öztárs as ág évi k ölts égve tés érőls zóló évi CLIII.. törvény 1. s z. m e llék lete XXIII. NK Ö M fe je ze t 10/35 Civil és non-profit k ulturális s ze r-ve ze te k tám ogatás a e lőirányzat te rh ére az O rs zágos k ulturális s zöve ts ége k, társ as ágok és e gye s ülés e k tám ogatás á-ra. R e nd e l k e zésre ál l ó össze g: 70 m Ft Tám ogatás t igénye lhe tne k az e gye s ülés i jogróls zóló - többs zör m ódos ított évi II. törvény alapján, az alaps zabályuk ban ors zágos h atók örű s ze rve ze tne k m inős íte tt, m űk ödő m űvés ze ti (re nde lke zés re álló ös z-s ze g: 45 m Ft), k özm űve lődés i : (16,4 m Ft), m úze um i : (2,8 m Ft), k önyvtári : (2,616 m Ft), levéltári : (1,16 m Ft), az ingatlan k ulturális örök s ége t védő : (2,4 m Ft) társ adalm i s ze rve ze te k, s zöve ts ége k, társ as ágok, e gye s ü-lete k (továbbiak ban: s ze rve ze te k ) az alaps zabályban m e gh atározott alapte vék e nys égük m űk ödés i fe ltéte leih e z, a fe ladat e llátás áh oz fe ltétlenüls zük s ége s tárgyi e s zk özök, be re nde zés e k be s ze rzés éh e z. Ez utóbbi jogcím e n e lnye rh e tő ös s ze g fe lső h atára a pályázó s zám ára m e gítélt tám ogatás 40 %-a, legfe lje bb pályázónk ént 1 m illió Ft. A tárgyi e s zk özök be s ze rzés éne k s zük s ége s s égét s zöve ge s indok lás s alk e ll alátám as ztani. További inform áció, k iírás, űrlap letöltés e : ticle_43997.html 7

8 H íre k, ak tual itások m árcius 25., szom b at 18 óra: Judy Eam e s and th e K am ins k y Four, Boh ém R agtim e Jazz Band és s ztárve ndége i: H e rbe rt Ch ris t - trom bita és M atth ias Se uffe rt - k larinét, s zaxofonok, Bolyk i Broth e rs, O ph e lia R agtim e O rch e s tra be lépő: 2500 Ft Az Erd e i Fe re nc M űve l őd ési H áz és M űvésze ti Isk ol a m árciusi program jaib ól m árcius 6., h étfő16.30 óra: H ívd a nagym am át! H alás z Juditlem e zbe m utató k once rtje, be lépődíj: Ft m árcius 11- ápril is 2. Népm űvés ze ti, iparm űvés ze ti k irak odóvás ár H e lys zín: Főtér m árcius 15-én, 18-án és 23-án: m e s te rs égbe m utatók : fafaragás, bőrözés, k ézim unk a, m éze s k alács és k ürtös k alács k és zítés, k orongozás, papírm e rítés, k ártolás m árcius 14., k e d d 17 óra: A XXI. K e cs k e m éti Tavas zi Fe s ztiválm e gnyitója K as s János grafik ái: A k ék s zak állú h e rce g vára M e gnyitja: D r. Szécs i Gábor, K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város polgárm e s te re Noe lö. Gábor életm ű-k iállítás a M e gnyitja: P. Szabó Ernőm űvés ze ttörténés z A K odály Ö rök s ég Program tám ogatás ával, a K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s ége gondozás ában A k iállítás ok látogath atók : április 2-ig, naponta óráig m árcius 18., szom b at óráig: Tavas zk ös zöntő - a Bács -K is k un m e gye i ifjús ági és gye rm e k néptánce gyütte s e k be m utatója óráig és óráig: Tánch áz, ze ne i ve ze tő: Cs ík János, játék m e s te r: Gulyás Lás zló, k ézm űve s m e s te r: Be re i Andre a, a Népm űvés ze tifjú M e s te re A be lépés díjtalan! 18 óra: "K e cs k e m éti zöldvás áron" - a K e cs k e m ét Tánce gyütte s m űs ora K ore ográfus ok : Luk ács Lás zló és Luk ács né H aránt Es zte r a Népm űvés ze ti Ifjú M e s te re i, valam inttas y Péte r M unk atárs : M ih ályi Gábor H arangozó Gyula-díjas k ore ográfus, ze ne i re nde ző: Cs ík János Z e ne : H írös Z e ne k ar (H e ge dűs M áté, Barcza Z s olt, M és záros János, Torm ás i Elek ) és Balogh M e linda - éne k, vis e let: Tajti Erzs ébe tés Szabó Be áta Táncolják a K e cs k e m ét Tánce gyütte s tagjai és az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpontm űvés ze ti is k olájának tanulói m árcius , pénte k vasárnap: XV. Ne m ze tk özi Boh ém R agtim e & Jazz Fe s ztivál m árcius 24., pénte k 18 óra: Sm iling R agtim e Band, Th e Be lgrade D ixie land O rch e s tra, Aulos Szaxofonk varte tt, Andor's Jazz Band be lépő: 2500 Ft m árcius 25., szom b at 11 óra: Fre e m e n Jazz Band, Papa Jazz be lépő: 500 Ft m árcius 25., szom b at 15 óra: Z ongoraparádé: M orte n Gunnar Lars e n - zongora, Apáti János - zongora, Nagy Iván - zongora, be lépő: 500 Ft 8 m árcius 26., vasárnap 11 óra: M im i Blais - zongora, "Be s tof Fe s t" fe s ztivál-válogatottbe lépő: 1500 Ft A Boh ém Fe s ztivál14 h e lys zínéve la régió legje lentős e bb tradicionális jazz e s e m énye. Az ide i tize nötödik fe s ztivál pe dig az e ddigi Boh ém Fe s ztiválok k özül is m inde n te k inte tbe n a legnagyobb. A fe llépő világs zínvonalú k anadai, norvég, h olland, s ze rb, ném e t, angol és te rm és ze te s e n m agyar ze nés ze k névs ora alapján az e ddigi legs zínvonalas abb s zórak ozás tígéri. Bérlete k m árcius 10-ig válth atók! H árom napos bérlet: 5000 FtH árom napos diák - és nyugdíjas bérlet: 4000 Ft m árcius 26., vasárnap 19 óra: "Volt e gy tánc." táncjáték Z orán élők once rtjére Ve ndég: Pre s s e r Gábor Be lépődíj: 5000 Ft m árcius 27., h étfő 19 óra: A M uzs ik ás Együtte s, Se be s tyén M árta és a Bartók Vonós négye s Bartók -m űs ora, be lépődíj: Ft A h angve rs e nyre a Tavas zi Fe s ztiválh at k once rtre s zóló ze ne i bérlete is érvénye s A Dél -Al föl di Népm űvésze tért Al apítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indazok nak, ak ik s ze m élyi jöve de lem adójuk 1 %-nak fe lajánlás ávalh ozzájárultak alapítványi céljaink m e gvalós ulás áh oz. Az így be folyt ,- Ft ös s ze ge t az Alapítvány az utánpótlás k oros ztály m űvés ze ti ne ve lés ére fordítja. az Alapítvány k uratórium a Gil a János k önyvb e m utatója M árcius 30-án, cs ütörtök ön 15 órak or Gila János...cím ű k önyvéne k be m utatója les z az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpontban. A be m utató m ode rátora K ritk ó János les z. A k isk unm ajsai m űve l őd ési h áz program jaib ól 2006 m árcius 14-én órak or Tóth Sánd or H om ok vil ág cím ű fotók iál l ítását nyitja m e g Szab ó K árol y, a Bács-K isk un M e gye i K özgyűl és al el nök e. K özre m űk ödne k az Egre s s y Béni M űvés ze tok tatás i Intézm ény h allgatói m árcius 15-én, órak or Városi k oszorúzás a Pe tőfi szob ornál. Az ünne pi m űsort a Széch e nyi István Ál tal ános Isk ol a tanul ói m utatják be m árcius 17-én órak or Pingpong k l ub foglalkozás les z a K ígyós-gárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon m árcius 21-én órától a TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő program 2.

9 H íre k, ak tual itás ok e lőadás ára várjuk az érde k lődők e t, m e lyne k cím e : H ogyan őrizzük m e g k ond íciónk at? m árcius 24-én k e rül m e gre nde zés re a DÖ K sze rve zéséb e n az Ifjús ági világnap alkalm ábólaz isk ol ák m űvésze ti és sport re nd e zvénye. R és zlete s tájék oztatót leh e tk érni délutánonk énta 20/ e s te lefons zám on m árcius 29 -én tartjuk a rés ztve vő általános is k olák s zám ára re nde ze tt K istérségi k víz 4. ford ul óját a M űve lődés i K özpont e m e leti nagyte rm ébe n. Érde k lődő ve ndége k e tis s zíve s e n látunk m árcius 31-én órak or a Pingpong k l ub foglalkozás án ve h e tne k rés zt az érde k lődők a K ígyósgárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon. FELH ÍVÁS A M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete és a K e cs k e m éti K is faludy K ároly K önyvtár 2006-ban m e gre nde zi a R EGŐSÖ K H ÚR JÁN 5-8. os ztályos ok X. re gionális ve rs - és prózam ondó ve rs e nyét április óra Célja: Az 5-8. os ztályos tanulók, a h e lyi is k olai ve rs e nye k legjobbjainak te h e ts éggondozó találkozója, e gy h agyom ányos an s zínvonalas ve rs e ny k e re tébe n. Le bonyolítás : A ve rs e nyt az e gés z ors zágra k ite rje dőe n a D unától k e letre e lhe lye zk e dő ors zágrés z m e gyéine k K e cs k e m éte n, Budape s t k e rülete ine k és Pe s t m e gyéne k a főváros ban, a D unántúlon Ve s zprém be n re nde zik m e g. Nove m be rbe n a négy te rületi ve rs e ny győzte s e i ors zágos gálára k apnak m e gh ívás t, Pápára. A ve rs e ny fe ltéte lei: 1. A ve rs e nye n a m e gyék ből de legált, k orábbi e re dm énye ik alapján legk ie m e lke dőbb 5-8. évfolyam os ve rs m ondók ve h e tne k rés zt. (M e gyénk ént6-6 fő). 2. A ve rs e nyzők ne k h árom, e gye nk ént 4 pe rcnélrövide bb ve rs s e lvagy prózávalk e llk és zülniük, s zabadon válas ztva a m agyar irodalom alkotás aiból. Szíve s e n fogadjuk, h a évfordulós k öltők, illetve e s e m énye k is h e lye t k apnak a ve rs m ondók re pe rtoárjában. A ve rs e ny k ét k ate góriájának 5-6. és 7-8. os ztályos ok legjobbjai, a zs űri döntés e alapján, díjazás ban rés ze s ülne k. Je lentk e zés i h atáridő: K e cs k e m ét: április 15. Cím : Ke cs k e m éti Kis falu dy Károly Könyvtár Alapítvány 6000 Ke cs k e m ét, Árpád k örút4. Inform áció k érh e tő: K is faludy K önyvtár te lefon: 76/ , 76/ , vagy e lek tronik us levélbe n: pinte citrom ail.h u Te rü leti ve rs e nye k időpontjai és h e lys zíne i: Budape s t K ondor Béla K özös s égi H áz, Budape s t, K ondor s étány április 10. Ve s zprém Város i M űve lődés i K özpont, Ve s zprém, D ózs a György u m ájus 20. M e gal ak ul t a M agyar M űve l őd ési Intéze t Szak m ai Tanácsad ó Te stül e te A M agyar M űve lődés i Intéze t k épzés i te vék e nys égéne k e re dm énys e bbé téte le érde k ébe n a fe lnőttk épzés rőls zóló évi CI. Törvény 14. -ában m e gh atározott Szak m ai Tanács adó Te s tülete t alak ított, a törvény e lőírás ainak m e gfe lelőe n h árom főve l, oly m ódon, h ogy e gy tagja áll az intézm énnye lk özalkalm azotti jogvis zonyban. Borbáth Erik a főigazgató as s zony fe lkérte Brüll Edit igazgató h e lye tte s as s zonyt (Budape s ti M űve lődés i K özpont) és Bálványos iné dr. Ge lencs ér K atalin főtanács os as s zonyt (Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a) a te s tület m unk ájában való rés zvéte lre. Az M M I-tD r. H alás zné K ovács Éva k épvis e li. Az alak uló ülés nove m be r 9 -én volt. A Te s tület m e galkotta ügyre ndjét, m ajd e lnök öt válas ztottak m aguk k özül. A M agyar M űve lődés i Intéze t Szak m ai Tanács adó Te s tületéne k e lnök e BrüllEditlett. XV. O rszágos W e öre s Sánd or Gye rm e k színjátszó Tal ál k ozó Bács-K isk un m e gye gye rm e k színjátszó csoportjainak b e m utatk ozása m árcius K e csk e m éti Ifjúsági O tth on H a a világ rigó lenne, K öténye m be n őfütyülne, Éjje l-nappals zépe n s zólna, H a a világ rigó volna. (W e öre s Sándor: H a a világ rigó lenne ) R e nd e zők : A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág Tám ogatók : K e cs k e m étm e gye i Jogú város Ö nk orm ányzata Ne m ze ti K ulturális Alapprogram Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó Intéze t Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzatpe dagógiai Intéze te és Továbbtanulás i, Pályaválas ztás i Tanács adója Pe dagógus H áz K atona Józs e f s zính áz Cirók a Bábs zính áz H el yszín: K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on, K e cs k e m ét, K os s uth tér 4. Te l/fax: 76/ , Program : m árcius 24. pénte k M EGNY ITÓ A találkozótm e gnyitja: D e bre cze ni Tibor a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág tis zte letbe lie lnök e Színpadi e lőadás ok M átyás k irály és a k olozs vári bíró 9

10 H íre k, ak tual itás ok A m e s étátdolgozta: Be lins zk i Józs e f Be m utatja: K isk om éd iások d rám acsoport K isk unfél e gyh áza R e nde ző, cs oportve ze tő: R épa M ónik a A NÉGY ELNIVALÓ, M EGVERT H ÁR O M SZ O R Faze k as M ih ály: Lúdas M atyi cím ű m e s éje a gye re k e k átdolgozatában Be m utatja: Szépm e zőcsoport- Lak ite l ek R e nde ző, cs oportve ze tő: M onzák Péte r AZ ELSÜLLY ED T TEM PLO M M O ND ÁJA A m ondátdram atizálta: K ovács né Spis ák Szilvia Be m utatja: K aval -b arrik ád -iák ok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Gudricza Cs illa TANÁR ÚR K ÉR EM avagy FÉLÁLO M BAN K arinth y Frigye s : Tanár úr k ére m! cím ű m űvét átdolgozta: Be lins zk i Józs e f Be m utatja: K isvirágok d rám acsoport K isk unfél e gyh áza R e nde ző, cs oportve ze tő: R épa M ónik a M AR O SI TÍM EA: UTAZ ÁS BO NCIÁBA Be m utatja: Csod aszarvas csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: M aros i Tím e a A s zoborlány K olozs vári Grandpie rre Em il: A s zoborból lett m e nyas s zony cím ű m e s éje K alm ár János és a cs oportátdolgozatában Be m utatja: K ísérl e ti Színpad - Fe l sősze ntiván R e nde ző, cs oportve ze tő: K alm ár János PILINSZ K Y JÁNO S: K alandozás a tük örbe n Be m utatja: Pirosb ogyók csoport- K isk unh al as R e nde ző, cs oportve ze tő: Ve ncze lné M is án Györgyi SZ ÜNET Színpadi e lőadás ok A M ACSK ACICÓ m agyar népm e s e Be m utatja: 19 Fantom csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla A SZ ER ENCSEK R AJCÁR m agyar népm e s e D ram atizálták : a K e cs k e m éti D ram atik us Játs zók ör tagjai Be m utatja: K ék inge se k csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Vörös Enik ő A K ÉK M AD ÁR M aurice M ae te rlinck m űvétátdolgozta: M aros i Tím e a Be m utatja: Fantáziak al ózok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: M aros i Tím e a M IND ENK I O RVO S Te rs áns zk y Józs i Je nő m űvét átdolgozta: Fe h érné Tatár K atalin Be m utatja: Szóforgatók csoport- K e csk e m ét R e nde ző: Fe h érné Tatár K atalin H ÁR O M NY ULAK Z e lk Z oltán: A h árom nyúlcím ű ve rs e Arcs on R afae ls zínpadi átdolgozatában Be m utatja: K isörd ögök csoport- Bácsal m ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Arcs on R afae l EZ EK VAGY UNK M I!? Ágai Ágne s : K am as zs ágok és U ngár M ariann: A m us k átlis k alap cím ű m űvébőlátdolgozták a cs oportés a re nde ző Be m utatja: Aranyosok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla A NAGY Ö TLET Andre w Clem e nts : Frindli cím ű m űve K orm ányos né M ak ai Es zte r átdolgozatában Be m utatja: Tücsök csoport- K e csk e m ét 10 R e nde ző, cs oportve ze tő: K orm ányos né M ak ai Es zte r és Buk ovins zk yné W am ze r Gabrie lla Vacs ora az ittalvó vidék i cs oportok nak SZ AK M AI BESZ ÉLGETÉS K Ö Z Ö S ESTI PR O GR AM M árcius 25. s zom bat Színpadi e lőadás ok A VÁR O SI GY ER M EK SZ ÍNJÁTSZ Ó TALÁLK O Z ÓR ÓL M EGH ÍVO TT CSO PO RT ELŐAD ÁSA AZ EM BER ÉLETE cs ángó m e s e fűzér K ók a R ozália gyűjtés ébőla m e s ék e t s zínpadra átdolgozta: Török Lás zló és a Lajtorja cs oport Be m utatja: Lajtorja csoport- Szab ad szál l ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Török Lás zló A SZ ÁM ŰZ Ö TT SZ ABÓLEGÉNY K las s zik us m e s ék alapján írta és re nde zte : H odován Péte r és a gye re k e k Be m utatja: K incsk e re sőne b ul ók csoport- Dusnok R e nde ző, cs oportve ze tő: H odován Péte r M inde nk its ze re te k s ze rk e s zte ttjáték Be m utatja: Ö re g-duna csoport- Baja R e nde ző, cs oportve ze tő: Szlavik ovics Fe re ncné M AD ÁR IJESZ TŐ Vlagyim ir Z s e leznyik ov: Bocs ás s m e g m adárije s ztő! cím ű m űve Ném e th Ervin s zínpadi átdolgozatában Be m utatja: K incsk e re sők öl yk ök csoport- Dusnok R e nde ző, cs oportve ze tő: H odován Péte r A BŐGŐS FIA M EG AZ Ö R D Ö GÖ K m agyar népm e s e Be m utatja: K is-k l ágya csoport- Dávod R e nde ző, cs oportve ze tő: H ork ics Erik a AZ EM BER K E TR AGÉD IÁJA K arinth y Frigye s m űvétátdolgozta: Ném e th Ervin Be m utatja: Sol tvad k e rti Figurások csoport R e nde ző, cs oportve ze tő: O cs k óné Cs abai Es zte r Tordon Ák os : SK ATULY ÁCSK A-m e s e játék Be m utatja: Nagy-Duna csoport- Baja R e nde ző, cs oportve ze tő: Szlavik ovics Fe re ncné EBÉD a találkozó rés ztve vőine k Színpadi e lőadás ok D e tox Be m utatja: Th e atrol ogos csoport- Bácsal m ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Arcs on R afae l VÖ R Ö SM ARTY M IH ÁLY: CSO NGO R ÉS TÜND E Be m utatja: K l ágya csoport- Dávod R e nde ző, cs oportve ze tő: H ork ics Erik a K arinth y Frigye s : R Ö H Ö G AZ EGÉSZ O SZ TÁLY Be m utatja: Bab Be rci csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla SZ AK M AI BESZ ÉLGETÉS PR O GR AM O K A SZ ÍNJÁTSZ Ó CSO PO RTO K R ÉSZ ÉR E A TALÁLK O Z Ó Z ÁR Ó Ünne ps ége

11 H íre k, ak tual itás ok A R ad ó Vil m os Színtársul atprogram jai Gye rm e k m űsorok, m e se játék ok : Az ördög h árom aranyh ajs zála - népm e s e Botrány az állatk e rtbe n Cs izm ás k andúr El ők észül e tb e n: Sw artz: H ók irálynő Fe l nőtte k ne k szól ó el őad ások Cigánys ze re lem Cs ók os As s zony H yppolita lak áj Játszani is engedd Em lék m űsor József Attila születésének 100. évfordulója alkalm ából. A k öltem ények sora k iegészül néh ány szép ének k el, am elyek felerősítik József Attila egy-egy versének m ondanivalóját. A prózai versek m egzenésített versek k el váltak oznak m elyek egy része k özism ert dallam, m ásik része az előadó m űvésznő saját szerzem énye. A versek sorát Dr. Bányai Lászlónak, József D élibábos H ortobágyon Bartók iána '56 e m lék e ze tére Jolán első férjének szem élyes visszaem lék ezéseiből való részletek egészítik k i. Szereplők : Borsányi Irén gitár és ének m űvész Turpinszk y Béla színm űvész, operaének es a m űsor rendezője Vitéz László színm űvész Szépirodalm i est: M olnár Ferenc színm űveiből,sok zenével Szereplők : M érai Katalin színm űvész Turpinszk y Béla színm űvész + zongorista Ifj.Turpinszk y Béla színm ű 11

12 H íre k, ak tual itás ok M e gh ívó Iste n szal m aszál án Bud a Fe re nc l e gsze b b ve rse i cím ű k önyvéne k b e m utatása ápril is óra K atona Józse f M e gye i K önyvtár, K e csk e m ét A k önyve tbe m utatja: D r. Füzi Lás zló a Forrás fős ze rk e s ztője K özre m űk ödik : Buda Fe re nc, Buda Ádám Nagyh e gye s i Z oltán A m e gyébe n élő ére tts égiző k özépis k olás ok k épvis e lőine k D r. Balogh Lás zló, a Bács -K is k un M e gye i K özgyűlés e lnök e ad áte gy-e gy k öte te t. A be m utató a K öltés ze t Napja Bács -K is k un m e gye i re nde zvénys orozatrés ze. Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánja gyűjte ni a m e gyébe n m űk ödő ze ne k arok, k órus ok, e lőadók is m e rte tő- és de m ó anyagait, és e ze k ből k és zülő új h onlapunk on adatbázis t k ívánunk e gy inte rne te s létre h ozni. K érjük az e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m utatk ozó inform ációs dok um e ntum aik at, h angzó Népze ne i k urzusok Sze re ncs és ne k érze m m agam, m e rt am i az élete m igazi érte lm ét adja, az a régi öre ge k tapas ztalata, igazi élets ze re te te, és te nni ak arás a. Valah a fiatalok voltak, és s ze re tte k élni és s ze re tni. Egye dülálló s ajátos és e gybe n utánozh atatlan alkotó k és zs égük e t s ze re tnénk be m utatni, és ah ogy a tudás unk e nge di átadni. Az ő tis zte letük és érték e ik alapján m e gs ze rze tt tudás az, am it m os t s ze re tnénk fe lajánlani azok nak, ak ik h as onlók éppe n tis zte lik a m agyar nép h agyom ányait, és népze ne i k ultúráját. M ár k öze lh ús z éve leh e tünk táncos k ént, ze nés zk ént és a Cs ík Z e ne k ar tagjak ént is rés ze s e i a tánch áz m ozgalom ze ne i és táncos világának. Te rm és ze te s e n a s ok év alatt a tánce gyütte s e k próbái, m űs orai, a tánch ázak, a k once rtte rm e k e lőadás ai m ég a tapas ztalataink atgyarapították. Eze k alapján bátorítunk m inde n a m e gyébe n dolgozó és s zínvonalas an te nni ak aró népze ne i e gyütte s t, (cite ra ze ne k art, h agyom ányőrző dalkört), h ogy je lentk e zze n az általunk s ze rve ze tt k urzus ok ra, ah ová az Ö nök általk ért vagy javas olt s zak e m be re k e t k érünk m e g, h ogy s e gíts ék jó tanács aik k al az e gyütte s e k m unk áját. Te rm és ze te s e n a s zínvonalas k am araze nélés és a s zép e gyütt m uzs ik álás, éne k lés titk ain k ívül a Cs ík Z e ne k ar tagjai s zíve s e n s e gíte ne k, h a valak ine k a h angs ze réve lk apcs olatos k érdés e van. Eze k e t a k urzus ok at h étvége k e n te rve zzük m e gtartani, és a m e gyébe n több város ban adnánk leh e tős ége t a találkozás ra. Például h a valak i K e cs k e m ét k örnyék én él, annak K e cs k e m éte n re nde zzük m e g e zt az ös s ze jöve te lt, ak i K is k őrös i, annak K e ce len vagy K alocs án, és Baján s zintén tudunk ilye n ös s ze jöve te lt s ze rve zni érde k lődés e s e tén. K érném, h ogy javas lataik k al, igénye ik k e lk e re s s e ne k m e g e nge m vagy a K özm űve lődés i intéze te t. A s zük s ége s rés zlete k rőlm inde nk ive ls zíve s e n e gye zte tünk. Jó és s ik e re s m unk átk ívánunk! Cs ík János ze ne k arve ze tő anyagaik ból is m e rte tőt leh e tőleg e lek tronik us form ában a k öve tk e ző e -m ail cím re : K özm űve lődés i s zak e m be r, népi játs zóh ázi foglalkozás ve ze tő15 éve s s zak m ai és s ze rve zés i gyak orlattal,gyógype dagógiai as s zis zte ns s zak k épe s ítés s e lállás tk e re s K e cs k e m éte n vagy vonzás k örze tébe n. Te lefon: 76/ vagy 20/ zmuv/bti/bti.htm H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/ e -m ail:h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u h onlap: w w w.bacs k ultura.k ozne t.h u

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál

H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál H í r le vé l yam 155. s zám 20 0 7. fe b ru ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r e vé yam 153. s zám 20 0 6. de ce m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz o gá tató In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. H í r le vé l ym 152. s zám 20 0 6. nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben