H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja"

Átírás

1 H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja M e gh ívó Intéze tünk s zak m ai érte k e zlete t tart m árcius 30-án (csütörtök ön), 10 órai k e zde tte l a Bács -K is k un M e gyébe n dolgozó k özm űve lődés i s zak e m be re k és a k özm űve lődés i m unk át is végző önk orm ányzati ve ze tők és s zak alkalm azottak rés zére. R e nde zvényünk ön a Ne m ze ti K ulturális Örök s ég M inis ztérium a által tám ogatott m inős égfe jles ztés i program ról adunk tájék oztatás t, e ze n be lül is m e rte tjük a Budape s ti M űve lődés i K özpont és az általa m űk ödte te tt s zak értői m unk acs oportok m unk ájának e ddigi e re dm énye it. Előadás t h allgatunk m e g a k ultúra m ai finans zírozás i s zis ztém ájáról, és be m utatjuk a m e gye e gyik m e gh atározó intézm énye, az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont te vék e nys égét. Eze n a napon les z Gila János e gyk ori m e gye i m űve lődés i k özpont igazgató k önyvéne k be m utatója, m e ly a Bács -K is k un m e gye i m űve lődés i otth onok történe te tm utatja be. R észl e te s program : 10.00: K ös zöntőt m ond Im re K árol y a M e gye i K özm űve lődés i Intéze tigazgatója 10.05: M inős égü gy -- a k özm űve lődés m inős égbiztos ítás i re nds ze réne k fe jles ztés i program ja Előadó: Bre nne r Z s uzs anna a BM K k épzés i m unk atárs a, ne m ze tk özi re fe re ns e 11.30: A k u ltúra finans zírozás áról: s ém ák és javas latok Előadó. D r. K oncz Gábor k özgazdás z, a M agyar K ultúra Alapítvány igazgatója 12.30: Szüne t 13.00: A m e gúju ló Erde i Fe re nc M űve lődés i Központ be m u tatás a Tájék oztató az intézm ény s zak m ai és építés ze ti m e gújulás áról Előadó: Bak Lajos igazgató 14.00: órak or: Közs zínte re k, k rónik ák A m űve lődés i otth onok történe te Bács -K is k un m e gyébe n ig Gila János k önyvéne k be m utatás a Program unk várh ató zárás át15 órára te rve zzük. R e nde zvényünk h e lys zíne : Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k ola, K e cs k e m ét, D e ák Fe re nc tér 1. Tis zte lette lk ére m, h ogy re nde zvényünk re jöjjön e l, vagy az önk orm ányzatnál e zze l a s zak te rülette l foglalkozó k öztis ztvis e lőrés zvéte létbiztos ítani s zíve s k e dje n. Tavaszk öszöntőnéptáncgála A Bács -Kis k un M e gye i Önk orm ányzat Közm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intézete valam int az Erdei Ferenc M űvelődés i K özpoint és M űvés zeti Is k ola k özös rendezvényére m árcius 18-án k erüls or a K ecs k em éti Tavas zi Fes ztiválk eretén belül. A 13 órak or k ezdődő gálát D r. Balogh Lás zló a Bács K is k un M egyei Ö nk orm ányzat elnök e nyitja m eg. K özrem űk ödik Bárnai Péte r s zavaló és a K is k un Tárogatós ok. A program után "aprók tánch áza" és k ézm űves foglalkozás ok les znek a H e ge dűs Együtte s, Gulyás Lás zló játék m es ter és Berényi Andrea k özrem űk ödés ével. 18 órai k ezdettel a Ke cs k e m ét Tánce gyütte s "K ecs k em éti zöld vás áron" cím ű m űs orát tek inth etik m eg az érdek lődők. A napota Cs ík Z e ne k ar tánch áza zárja. A R ad ó Vil m os színtársul atprogram jait ajánl juk Játék az élet s zól Nino R ota ze néje Fe de rico Fe llini 8 és fél c. film jéne k s zínpadi változatában a Nine -ban. Játék az élet, ige n ám, de h ogy h ogyan játs s zuk, m ilye n játék s zabályok k al az m ár ne m m inde gy. Célunk az e lkoptatott s zloge n: a s zínvonalas s zórak oztatás. A R adó Vilm os Színtárs ulat e lső be m utatk ozás a 2000 nyarán, az Is tván a k irály c. rock ope ra rövidíte tt változata volt. K és őbb e lindítottuk a s zabadidő park ban a K ECSK EM ÉTI SZ ABAD TÉR I JÁTÉK O K AT, ah ol m ár a te lje s m űve t játs zottuk / több m int 70 főve l / nagy s ik e rre l. Ezt k öve tte Le h ár Fe re nc: Cigánys ze re lem c. ope re ttje s zintén nagyze ne k ari, k órus os s ok s ze re plős fe lállás ban. Társ ulatunk tagjai ne m cs ak az is m e rt k e cs k e m éti s zínés ze k, h ane m az ors zágos an is s ok atlátottk e dve nce k. Ne m cs ak ne ve tte tni s ze re tünk, h ane m e lőadunk ope rai- s zépirodalm i e s te k e tis. Bár e lvünk, h ogy e gy s zívbőljövő k acaj e lfe ledte ti / legalábbis e gy k is időre /a h étk öznapok gondjait. Folytatás a 11. oldalon.

2 Be m utatjuk Szak m ai önéletrajz Isk olák : érettségi a k ecsk em éti Közgazdasági Szak k özépisk olában - k épesített k önyvelői, vállalati tervezői és statisztik us szak k épzettségetszerzett k özépfok ú m űvelődésszervezővizsga k önyvtárk ezelői vizsga felsőfok ú szak irányú végzettség (a Juh ász Gyula Tanárk épzőfőisk ola m űvelődésszervező-m enedzser szak án) a M agyar Népm űvelők Egyesülete szervezésében Kecsk em éten m űvelődési szolgáltatásszervező felsőfok ú szak k épesítés H e ge dűs Lás zlóné -Születés e m től fogva k unbaracs i vagyok, ére tts égi után m ate m atik a-fizik a s zak k al próbálkoztam, de az h arm adik ne k ifutás ra s e m jött ös s ze. M inde ze n próbálkozás ok pe rs ze m unk a m e llett történte k, a Bács -Éps ze r-nél voltam adm inis ztrátor félévig. Volt e gy k arács onyi bál, és m ás nap re gge ljött a VB titk ár, h ogy k e llene ide K unbaracs ra e gy m űvh ázigazgató, és h azajönnék -e dolgozni. Ez volt '82 de ce m be rébe n. '9 9 -ig igazgatók ént voltam az intézm ény élén, e k k or történt e gy intézm ény ös s ze vonás, je lenleg is k olai k önyvtár és k özös s égi s zíntérk ént m űk ödünk, 2001től te leh áz, 2003-tól e -M agyarors zág Pont is vagyunk. K özgazdas ági ére tts égive l, te lje s e n laik us an k e zdte m a s zak m át, így h am ar k ülönféle továbbk épzés i leh e tős ége k után nézte m. -Egys ze m élye s intézm ény vagy? -Ige n, e ddig így volt, m os t a m unk aügyi k özpont tám ogatás ávaligye k s ze m s e gíts ége t s ze re zni. Eze n k ívüla k is térs égi társ ulás az, am i ne k e m 2001-tőlnagy s e gíts égne k bizonyult, m e rt a te lepülés fe jles ztő k olléga gyak orlatilag itt dolgozh at m e llette m, rés zm unk aidőbe n inform atik us és proje k tgazdai fe ladatok e llátás át végzi. M últ év nyarától s e gíti m unk ánk at e gy főállás ú te rületfe jles ztő-ge ográfus m unk atárs, ak i fe bruártól a M e gye i M unk aügyi K özpont s zolgáltatás aitis k özve títi a lak os s ág fe lé. -H ogyan látod, '83 óta m ibe n változott a falu k özös s égi élete? -M inde nk éppe n fe jlődött, s zám os civile gye s ület jött létre. M inde n e gye s ületne k e z a k özös s égi tér ad h e lye t, pályázataik at re ndre itt írjuk. Úgy látom m inde ze k k e l is e lős zör a te lepülés életbe n tartás a volt a cél, m os t m ár a fe jlődés t k ívánjuk nagym érték be n e lős e gíte ni. Polgárőr Egye s ületünk m e llett többe k k özött van m ár s porte gye s ületünk is. Ez utóbbi e lsős orban a labdarúgócs apat tám ogatás át je lenti, de e m e llett s zám os k özös s égi re nde zvényt tudtunk lebonyolítani a K ulturális Egye s ület ak tív k özre m űk ödés éve l. A Gyöngyvirág Nyugdíjas K lubunk is ak tívk ulturális élete tél. -Je lentős dolog, h ogy az életbe n m aradás tól, m int céltól k is te lepülés k éntilye n m e s s zire jutottatok... -Ige n, de e z ne m m e nt volna s ze m léletváltás s ale gybe k ötött ve ze tőváltás nélkül. -H ogyan válh at, e gy ilye n m ére tű s ok h as onló e s e tbe n h alálra ítéltte lepülés fe jlődővé? 2 M unk ah e lye k : júliusától januárjáig adm inisztrátor a Bácsépszer vállalatnál februárjától folyam atosan m űvelődésszervezői és k önyvtárosi feladatok at lát el a k unbaracsi önk orm ányzat k özm űvelődési intézm ényénél. Szak m ai m e gbízatások, e re dm énye k : től a m űvelődési intézm ény vezetőjek ént szám os eredm ényes pályázatot k észített a k önyvtár, az önk orm ányzat és a civil szervezetek részére. Közrem űk ödött civil k özösségi program ok k idolgozásában, végreh ajtásában ben k özrem űk ödéséveljött létre a Kunbaracsi Kulturális Egyesület, m elynek m ájusa óta elnök e től k istérségi k apcsolattartó a Kecsk em ét és Térsége Területfejlesztési Ö nk orm ányzati Társulásnál januárjában a SO RO S és a FACT Alapítvány szervezésében részt vett egy pályázatíró tréningen egészségterv tém ában, m elynek eredm ények ént elkészült Kunbaracs Község Egészségterve. -Úgy, h ogy m agunk évá te ttük a polgárm e s te r úr s zloge njét: K ics ik vagyunk, de m e rjünk nagyok lenni. K e zde ttől fogva vannak k om oly te rve ink, e h h e z polgárm e s te r úr adta a bátors ágot és a s tabil h átte re t. A k épvis e lő te s tülette l k özös e n m e galkotta a te lepülés h os s zú távú fe jles ztés i k once pcióját, am e ly m e ntén igye k s zünk e lőre h aladni. -M i h e lye van e bbe n a k özm űve lődés ne k? -Úgy gondolom, m inde n olyan leh e tős ége t m e gk ap, am ive l javítani tudja az itt élő e m be re k életleh e tős ége it. O lyan dolgok ért k e ll s ok s zor k üzde nünk, am i e gy nagyobb te lepülés e n te lje s e n nyilvánvaló. M inde n adódó pályázati leh e tős ége tk ih as ználunk, m e gleh e tős e n jó e re dm énnye l. -Gond a falu e löre ge dés e, m e g leh e ttartani a fiatalok at? -Ez m ár m a is ok oz k e vés gondot, de h os s zútávon m ég többe t...ne m m ondom, h ogy ne m m aradnak itt fiatalok, de h a cs ak abba be legondolok, h ogy idős e k napjára k im e gy 19 0 m e gh ívó, e z arányaiban is s ok. A fiatalok nagyobb rés ze e lm e gy. K unbaracs m e gtartóe re jéne k növe lés e nagy

3 Be m utatjuk fe ladat. Le gfőbb gond a faluban a m unk ah e lye k h iánya, am i legink ább a s ze génye bbe k e t s újtja. A m unk anélkülie k aránya az ors zágos átlag k örülm ozog, bár a k ie m e lte n h átrányos h e lyze tű te lepülés e k lis táján s ze re pe lünk. -M i m inde ntnyújtaz intézm énye d a falu s zám ára? -Gyak orlatilag s zolgáltatás ok at próbáltunk m e gs ze rve zni az itt élők ne k óta azzal, h ogy az Inte rne t és a s zám ítógép adta leh e tős ége k m inde nk i s zám ára igénybe ve h e tőe k. Ezze l az e lsők k özött voltunk a h as onló nagys ágre ndű te lepülés e k k özött. Eze n túl a k özös s ége ink e t e m e lném k i, a s porte gye s ületis s zép e re dm énye k e térte l. -Öns ze rve ződő társ as ágok rólvan s zó? -M inde gyik s ze rve ze tbe n van h angadó, ak i ve ze ti a többie k e t, de m inde nk i m e gte s z m inde nt a többie k ért, k is pályázati k ie gés zítés s e l önállóak. A s zolgáltatás ra vis s zatérve ; itt e gyfajta m inde ne s m unk át látok e l, a m e zőgazdas ági te rm e lők e t m os t, az Európai Uniós tags águnk óta m axim ális an s e gíte ni k e ll azért, h ogy a s zük s ége s tám ogatás ok h oz h ozzájus s anak. M ajdne m m inde n igénylés t, nyom tatvány itt k e ll, h ogy k itölts ünk. Ez olyan h e ly, ah ová bárk i bárm iért be jöh e t. M ive l a te lepülés alapve tőe n m e zőgazdas ági, e zért döntőe n ilye n je llegűe k a problém ák. Az e lm aradt h as znot próbáljuk pótolni a tám ogatás ok k al. M inde n h atáridőt, új jogs zabályt be lete s zünk a K unbaracs i H írm ondóba, de s ok s zor utánuk is te lefonálok. -Az itt élő fe lnőtte k h ogyan s ze rzik m e g az új tudás ok at? Em líte tte d a re nde lke zés re álló Inte rne t e lérés t, nyilván e h h e z is s zük s ége s, de gondolh atunk itt az EU fe lé történő adm inis ztrációra is. -Elsők ént 2002-be n Nyíri Attila te lepülés fe jles ztő k olléga tartott a m unk atárs ak nak és érde k lődők ne k s zám ítógép h as ználati tanfolyam ot be n Infó-Suli e lne ve zés s e la K atona Józs e f M e gye i K önyvtár m unk atárs ai tartottak nálunk k ét alak alom m al is nagyon s ik e re s k épzés t. A tanfolyam ok lénye géh e z tartozott a s zük s ége s inform áció Inte rne te n való m e gk e re s és éne k m ódja is. Azóta s ik e rre lpályáztunk e gy m ultim édiás ok tatás i laborra a D él-alföldi R e gionális Fe jles ztés i Tanács nál. Itt a tavaly ős zi átadás t k öve tőe n be indítottuk a fe lnőttk épzés t, je lenleg m inim um 40% m érték be n les zázalék olt e m be re k tudnak térítés m e nte s e n tanulni. Ők 300 órás O K J-s s zám ítógépe s s zak k épzés e n ve s zne k rés zt. A k ollégák nak m árcius e lején e gy ECD L s tart vizs gára fe lkés zítő k épzés t fogunk indítani. A s zak e m be re k e t a R e gionális K épző K özpont biztos ítja. Eze n túl, s zintén az R K K -val, élelm is ze r bolti e ladói tanfolyam ot bonyolítottunk le, a gyak orlati vizs ga is itt volt h e lybe n... H as onló m ódon O K J-s s zak m unk ás bizonyítványt nyújtva k e zdődött fe bruárban e gy k önnyűgépk e ze lői tanfolyam. Te rve zünk nye lvok tatás t is, am int ös s ze gyűlik a m e gfe lelős zám ú je lentk e ző, m e gs ze rve zzük. -A tradicionális k ultúra élm ég itt? -Ne m igazán, m inde nt m e gte s zünk azért, h ogy a fiatalok h oz e z e ljuth as s on, s ze re tnénk m ár az e gés ze n k ics i gye rm e k e k k e l m e gis m e rte tni e nne k je lentős égét és h agyom ányt te re m te ni: '9 3 óta van cite raok tatás a m űve lődés i h ázban, ze ne k arunk 9 5-től, am i s zinte a s e m m iből alak ult, e lőtte ne m volt itt k ultus za. A cite raok tatás ra alapozva 2001-be n létre h oztuk az alapfok ú m űvés ze tok tatás i intézm ény ze ne i tagozatát 3 tans zak on. Néps ze rűe k a faze k as foglalkozás aink is, e z je lenleg 25 főve lm űk ödik. -Nagyon m agadra utaltnak ére zte d m agad, m ik or '83-ban e lke zdtélittdolgozni? -M e gleh e tős e n, de azért a s zak m a ott volt m e llette m. Itt h e lybe n k ics it m os toh agye re k volt a k ultúra, de a k örnye ző te lepülés e k e n dolgozó k ollégák s e gíte tte k. -Volte lőnye is annak, h ogy e gye dülvoltál? -Pe rs ze, ne m nagyon s zóltak be le, h ogy m it cs ináljak, legfe lje bb a s zűk ös m űk ödés i k ölts ége k h atároltak be. M e g tudtam valós ítani az e gyéni és k özös s égi e lképze lés e k e t is, h a a forrás t is m e llé s ik e rült te nni. Büs zk e s ége im e gyik e, h ogy a cite raok tatás ilye n s zínvonalon létre tudott jönni, a k is k özös s ége k e re dm énye s e n m űk ödh e tne k. Szép e re dm énye k e t érünk e la h e lyi e gye s ülete k e t m e gm ozgató pályázatok k alis. -Sze re tnéd, h a a gye re k e id ittm aradnának K unbaracs on? -Am e ddig cs ak leh e t, ige n. Is k olába ne m s ze re tném, h a m ás h ová járnának, pe rs ze k özépis k olába város ba k e llm ajd utazniuk, valam int nagy k érdés, h ogy annak ide jén h olles z m unk aleh e tős égük. Ö rülnék ne k i, h a itt találnák m e g a m e gélhe tés ük e tis K unbaracs on. -K ös zönöm, és h as onló k itartás tk ívánok továbbra is! 3

4 Be m utatjuk Polyák Im re, k és k és zítőm e s te r -H ogyan k e rülta s zak m ába, m itje lentk és e s ne k lenni. -Nagyon e gys ze rűe n, be les zülette m. Éde s apám tól örök ölte m a s zak m át, ő m ár rögtön '45 után e lm e nt tanulónak. -Többfe lé találkozni k és e s s zak m át m űve lők k e l. Cs odálkozom is, h ogy e z m a m ég leh e t önálló s zak m a, és ne m falta fe lte lje s e n a nagyipar. -Nagyon be h atolt a s zak m ába, főleg a h e nte s s zak m a k apcs án leh e t e zt és zre ve nni m i a nagyfogyas ztók tól te lje s e n e les tünk ; gondolok itt példáula Barne vál-ra. A piac a h agyom ányos ve vői k örre s zűk ült, ne k ik tudunk e ladni, m ive lalkalm azk odunk az igénye ik h e z. -M i h e lye m aradt e nne k a s zak m ának a m ai idők re, m i az am ibe n s ajátés h e lyi? -Annyira picik e lett az ors zág, h ogy ilye n te k inte tbe n ne m leh e t be s zélni h e lyi s ajátos s ágok ról a k és k és zítés t te k intve. Pe rs ze néh ány h agyom ányos s zak m ában, m int például a juh ás zok e s e tébe n h as ználnak m ég h agyom ányos form ájú k és e k e t, am ik e t a nagyipar ne m állít e lő. A m ódos abb ve vők a m íve s e bb k és e k e t vás árolják. -H a jól ve s ze m k i a s zavaiból, ak k or e zt a m e s te rs ége t leh e tnépm űvés ze tk éntis m űve lni? -Le h e t, de e z a s zak m ának cs ak e gy rés ze. A m i fe ladatunk új te rm ék e lőállítás ából, javítás ból és e gye di m e gre nde lés e k ből áll. Ez utóbbira je llem ző az, h ogy m e gm ozgatja az alkotói fantáziát. Nyilván e z a rés ze a legink ább érde k e s, e z adja a legtöbb öröm öt. A h agyom ányos form ák at cs inálom legink ább, h a h oznak példáule gy s záz éve s k és t, am i m e gte ts zik, m e gcs inálom. H a ne k e m e z m e gte ts zik, úgy gondolom m ás ok nak is m e g fog. -Van leh e tős ég a piac bővítés ére? -Úgy látom, h ogy nincs e n. Az e m be re k a régi dolgok k al e gyre ink ább fe lhagynak az új k e dvéért, m ég h a az e gys ík úbb is. Sok k ézm űve s is m e rős öm h agy fe l a s zak m ával vagy m ás odállás ba s zorul vis s za. Cs ak a leh e tős ége k s zűk ülés ét látom. Továbbörök íte ni s e m igazán leh e t, m ive l a k épzés m ár nagyon rége n, '79 -be n m e gs zűnt. Cs ak idő k érdés e, h ogy e z a m e s te rs ég k ih aljon. Pe rs ze te lje s e n ne m fog e ltűnni; az élezés re m indig s zük s ég les z. -Van s ajáts tílus a, m e gis m e rik a k és e it? -Árnyalatnyi k ülönbs ége k vannak a fazonok ban, e ze k e t m ég apám alak ította k i. Példáulott van a fe je s görbe... Sok régi darabot cs ináltam m e g m inta után, am ik e t m úze um ban fe l leh e t m ég lelni. Például a pás ztork és t, 4 am it m i k e zdtünk e l újra k és zíte ni, a h ortobágyi m úze um ban láttam. -M ilye n k apcs olata van a népm űvés ze ttöbbi ágával? -Tagja vagyok a D una-tis za K özi Népm űvés ze ti Egye s ületne k, e nne k k e re tébe n h allgattam m űvés ze ttörténe ti, népm űvés ze tről s zóló e lőadás ok at. Ezze l e gyütt nagyjából tíz éve k és zíte k zs úrizés re te rm ék e k e t, tavaly nove m be rbe n m e gk aptam a Népi Iparm űvés z cím e t. -M itad e z h ozzá a s zak m ai m unk áh oz? -Ne m e lsős orban ah h oz; az e m be r világos abban látja a s aját történe lm ét, a h e lyét, ért e gy-e gy m otívum je lentés ét, je lentős égét. -Itt a m e gyébe n, vagy ors zágos an van-e valam iféle s zak m ai, népm űvés ze ti k özös s ég? -Van az Egye s ület, m e g k ialak ult baráti k ör is, itt e m líth e te m példáulk ovács Lacit, jó találkozók at s ze rve z a s aját és m ás népm űvés ze ti s zak m ák ban is. (A ve le k és zült inte rjút a m ájus i s zám ban olvas h atták a s ze rk.) A h árom napig tartó M e s te rs ége k Ünne pe is jó találkozás i alkalom. Jobbára e ze k az alkalm ak adódnak, m ive l a k ézm űve s e k ne k k e vés a s zabadide jük. Ez rés zbe n a k ézim unk a időigénye m iatt van így, az e gye di m e gre nde lés e k is fe l tudják adni a leck ét. 5-6 évve l e ze lőtt k e zdődött e l itth on a dam as zk olt k ovács olás divatja. H ogy e zt m i is m e g tudjuk valós ítani, nagyon s ok m unk ába, k ís érlete zés be k e rült. Ez e gy olyan régi e ljárás, ah ola pe ngét legalább k ét réte gbőlk ovács olják. Az e gyik réte g k e m ény, a m ás ik rugalm as. H a e gy cs atában e gy k ard e ltört az s e m volt jó, h a e lgörbül, az s e m. Ezt a k ét tulajdons ágot k e llett ös s ze h ázas ítani. M a m ár e rre nincs s zük s ég, m e rt az acélgyártók k ife je ze tte n k és k és zítés céljára állítanak e lő anyagot. R ége bbe n e nne k az e lőbb e m líte tt ok ok m iatt nagy je lentős ége volt. M a e z m ár cs ak divat és e s ztétik ai érték e a je lentős. Nagyon m utatós fe lülete t ad, h a s avba m ártván a k ét e ltérőanyag k ülönbözők épp m aródik. -M ás k e dvte lés re jutidő? -Ne m nagyon, h étvége nk ént vás árok ra járunk, h olide, h oloda. Vannak h agyom ányos, be járatott vás árok, m int am ilye n a h ortobágyi h idi vás ár, de e lm e gyünk többe k k özött K alocs ára is a K ék M adár Fe s ztiválra. Ez a h agyom ány továbbélés éne k e gy form ája is leh e t. Úgy néz k i van rá igény, nagy vonzás a van e gy-e gy ilye n re nde zvényne k. -Szak m ai jövőth ogyan k épze li e l? -Jó volna, h a s ik e rülne léte s íte ni a város k özpontban e gy népm űvés ze ti boltot, a város e zze ltám ogath atná a h e lyi k ézm űve s ipart. A volt ok m ányiroda h e lyére be k e rülhe ttünk volna... K e cs k e m éte n e lege ndő s zám ú és tudás ú a k ézm űve s, ak ik s zínvonalas an m e g tudnák tölte ni a boltot... -K ös zönöm, és további k itartás tk ívánok a s zak m áh oz!

5 Pá l y á zatajánl ó Az os m agyar forrad alom és szab ad ságh arc 50. évford ulójának m egünneplésére állítand ó k öztéri k épzőm űvészeti alkotások tám ogatása A pályázati tám ogatás az ünnepélyes k özös s égi m egem lék ezés ek m egtartás ára alkalm as, m űvés zileg érték es, k örnyezetes ztétik ai s zem pontbóligényes, anyagát tek intve m aradandó, 2006-ban felavatás ra k erülő em lék m űvek, m urális alkotás ok létreh ozás ának ös ztönzés ére s zolgál. Az em lék év program járóls zóló 1103/2005. (X. 27.) K orm. h atározat 2. s z. m ellék letének 2. pontja s zerint a pályázat h elyi, elsősorb an vid ék i em lék m űvek k észítésének pályázati úton történő tám ogatás át s egíti. Az em lék m ű felállítás i h elye s zerinth árom k ategóriáb an leh etpályázni: a) 10 ezer fő alatti település es etében a k ért tám ogatás legalább 30%ának m egfelelőönrés s zel,m axim ális an 3,5 m illió Ft-os tám ogatás, b) 10 ezer és 50 ezer fő k özötti település es etében a k ért tám ogatás legalább 50%-ának m egfelelő önrés s zel, m axim ális an 5,5 m illió Ft-os tám ogatás, c) 50 ezer fő feletti település es etében a k ért tám ogatás legalább 75%ának m egfelelő önrés s zel, m axim ális an 8 m illió Ft-os tám ogatás pályázh ató m eg. A pályázatot önk orm ányzatok, valam int társ adalm i s zervezetek, alapítványok, k ulturális, ok tatás i, egés zs égügyi és egyh ázi intézm ények, nyújth atják be. (Gazdas ági társ as ág - k ivéve a k ulturális célú k h t. -, m agáns zem ély, valam int k özvetlenül a m űvés z által benyújtott pályázatota k iíró nem fogad el.) A s aját k eret k iegés zítés ét célzó tám ogatás i ös s zeg cs ak 2006-ban veh etőigénybe. A 2 példányban benyújtandó pályázatnak tartalm aznia k ella k és zülő m űalkotás bem utatás át (m űleírás t, tervrajzot, illetve a m űalkotás tervének fotóját), a m egvalós ítás ütem ezés ét, k ölts égvetés -tervezetét, a s aját, illetve m ás forrás ból biztos ított k ölts égvállalás igazolás át. (Pályázati űrlap nincs!) A pályázat benyújtás ának feltétele a K épző- és Iparm űvés zeti Lek torátus (főváros i pályázó es etében: a Budapes t Galéria) általk iadott, független s zak értők vélem ényén alapuló, a m egvalós ítás t tám ogató m űvés zeti s zak vélem ény, és a település i önk orm ányzatnak az em lék m űállítás ra vonatk ozó tes tületi h atározata. A bírálóbizotts ág cs ak a fenti feltételek nek m egfelelő pályázatok at bírálja el. A s zak vélem ényezés t (h elys zíni s zem le, tervbírálat, az 1:1 m odell bírálata s tb.) jelen pályázat m egjelenés étől folyam atos an, legk és őbb feb ruár 28-ig leh et írás ban k érni a Lek torátus tól. (A h elys zíni k is zállás ért, s zak értői m unk áérta Lek torátus k ölts égtérítés re jogos ult). A pályázatok at a m ellék letek k el2006. m árcius 30-ig beérk ezően k ell benyújtani a K épző- és Iparm űvés zeti Lek torátus h oz (1014 Budapes t, Úri utca ) "19 56-os em lék m ű tám ogatás a" m egjelölés s el. Továb b i inform áció a Lek torátus cím én (1014 Bp. Úri u ) vagy a /130 telefons zám on k érh ető Prok ai Gábor m űvés zeti os ztályvezetőtől. E-m Az os Em lék év program jairól a h onlap nyújttájék oztatás t. Ö nk orm ányzati, állam i fenntartású k özm űvelőd ési és k özgyűjtem ényi intézm ények inform ációs és k om m unik ációs ak ad álym entesítése /P25/1 A Fogyaték os ok Es élye K özalapítvány a fogyaték os em berek életm inős égének javítás a, valam int a fogyaték os s zem élyek jogairólés es élyegyenlős égük biztos ítás áróls zóló évi XXVI. Törvényben, valam int Alapító O k iratában előírt feladatok teljes ítés e érdek ében pályázatot h irdet, m ellyel h ozzá k íván járulni ah h oz, h ogy az önk orm ányzati vagy állam i tulajdonban lévő k özm űvelődés i és k özgyűjtem ényi intézm ények egyenlő es élyű h ozzáférés e biztos ított legyen. A program k eretében tám ogatás t igényelhet m inden m agyar település i önk orm ányzat, önk orm ányzati társ ulás, vagy az állam által, illetve k özm űvelődés i m egállapodás alapján fenntartott k özm űvelődés i feladatotellátó és k özgyűjtem ényi intézm ény, k ivéve s zính áz. Pályázni vis s za nem térítendő, pénzbeli finans zírozás form ájában nyújtotttám ogatás ra leh et. Az egy pályázó általelnyerh ető legm agas abb ös s zeg: az inform ációs és k om m unik ációs ak adálym entes ítés ös s zege, m axim um Ft. A tám ogatottprojek tek időtartam a nem h aladh atja m eg a 4 h ónapot. A tám ogatott projek tek nek legk és őbb s zeptem ber 5-ig m eg k ell valós ulniuk. A tám ogatottpályázatok s zám a: k b. 20 darab A pályázatok pos tára adás i dátum a: m árcius 31. A pályázattal k apcs olatos k érdés ek et k izárólag írás ban, e-m ailen ( ), levélben vagy faxon k eres ztülleh et feltenni. A k érdés ek re adott válas zok at a pályázók es élyegyenlős égének biztos ítás a érdek ében k özétes s zük a K özalapítvány h onlapján (www.foka.hu) is. A Pro Culture R enovand a alapítvány pályázata K arácsony Sánd or em lék ére Célja: a h elyi h agyom ányok feltárás át és a h agyom ányok on alapuló m űvelődés i igények k ielégítés ét m egvalós ító k ulturális k özös s égek, egyes ületek tám ogatás a. Pályázh atnak : a h elyi h agyom ányok ra épülő, újjás zerveződő k özös s égek, egyes ületek, alkotóm űh elyek, am elyek tevék enys égük et az adott település, lak óterület vagy k is térs ég k ulturális igényeinek k ielégítés e érdek ében végzik. A évi pályázatok ban azok ata program ok attám ogatjuk, am elyek : - az adott település h agyom ányait dolgozzák felés m utatják be k iadványok ban, k iállítás ok on, - fe ldolgozzák és be m utatják az e m be r és a te rm és ze ti k örnye ze t k apcs olatát, "bék és e gyüttélés ét" a k ülönböző h e lyi h agyom ányok ban, - azok at a k ezdem ényezés ek et, am elyek a h agyom ányok at beépítik a település ek m ai életébe. Az alapítvány nem tám ogat egyéni pályázatok at, is k olai cs oportok at, önk orm ányzati is k olák at és m űvelődés i intézm ények által s zervezett program ok at. Nem tám ogatunk fes ztiválok at, k ülföldi utak at, es zk özbes zerzés ek etés nagy érték ű beruh ázás ok at. A pályázat feltételei: a pályázatok at cs ak pályázati űrlapon leh et bek üldeni, am elyet 2 példányban, h iánytalanulk itöltve k elleljuttatni az alapítványh oz. Az adatlap m ellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelem ben írják le a cs oport h elyzetét, m űk ödés ének jellegét és eddigi tevék enys égük et. A pályázatnak tartalm aznia k ella tám ogatandó tevék enys ég rés zletes leírás át, a m egvalós ítás ban rés zt vevők és a program ok ba bevontak k örét és a felhas ználás ra vonatk ozó tételes k ölts égvetés t. A k ölts égvetés ben tüntes s ék fel a m ás forrás ból k apott vagy igényelt tám ogatás tés a s ajáth ozzájárulás t. Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint tám ogatás igényelhető. Egy pályázó csak egy pályázatotnyújth atb e. A pályázatbenyújtás ának h atárideje: m árcius 20. További inform áció: 5

6 Pál yázatajánl ó Tá jé k o z tató az É rd e k e lts é g n ö ve lő p á ly á z at k ö z m ű ve lőd é s i ré s z é ve l k ap cs o lato s an 1. Az Érdek elts égnövelő pályázattalk apcs olatos an a 4/2004.(II. 20.) NK Ö M rendeletben leírtak s zerint k elleljárni. A tévedés ek elkerülés e érdek ében érdem es az önk orm ányzatok figyelem ét felhívni az alábbi pontos ítás ok ra. A s z ü k s é g e s d o k u m e n tu m o k a 4 / ( II ) N K Ö M re n d e le t s z e ri n t: adatlap (ez valójában a rendeletm ellék lete, értelem s zerűen k itöltve) az önk orm ányzat k ölts égvetés i rendeletének idevonatk ozó h iteles ített oldala, vagy k ivonata, a k özm űvelődés i intézm ény Alapító ok irata vagy a k özös s égi s zíntér k ijelölés ére vonatk ozó önk orm ányzati rendelet, illetve h atározat, az önk orm ányzatk özm űvelődés i rendelete. 2. A pályázaton egy, a m indenk ori k ölts égvetés i rendeletben m egadott ös s zeg k erül elos ztás ra, am ely 2006-ban Ft, ebből Ft az újonnan alapított intézm ények m űs zak i-tech nik ai fejles ztés ére s zolgál. 3. A pályázó által felajánlott önrés z ös s zegének egy s zám ítás eredm ények ént k ijövő s zám m altörténő s zorzás a után k apjuk m eg a tám ogatás ös s zegét (teh át az önrés z nem a pályázatok nálm egs zok ott %-os arány). 4. A pályázatot a M agyar Állam k incs tár Területi Igazgatós ágáh oz k ell bek üldeni, m árcius 25-ig. A M obilitás pályázatai: Pályázat gye rm e k e k és a fiatalok társadalm i részvéte léne k, toleráns és be fogadó attitűdjéne k, e gészségtudatos m agatartása fe jlesztéséne k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja a gyerm ek ek és a fiatalok társadalm i részvételének, toleráns és befogadó attitűdjének, egészségtudatos m agatartásának fejlesztése. A pályázat k eretében tám ogatás nyújth ató a program ok m egvalósításáh oz szük séges, a szám vitelitörvény szerinti dologi k iadások biztosításáh oz. Gye rm e k és ifjúsági sze rve ze te k re nde zvénye ine k tám ogatása A Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan érték k özpontú és érték terem tő, országos jelentőséggel bíró gyerm ek és ifjúsági rendezvények, illetve táborok tám ogatása, am elyek szervesen illeszk ednek az országos gyerm ek és/vagy ifjúsági szervezetek éves szak m ai tevék enységébe, m unk ájába, továbbá olyan gyerm ek és ifjúsági rendezvények tám ogatása, am elyek legalább k ét tervezési statisztik ai régió, legalább h attelepülésén m űk ödőszervezetrészvételévelvalósulnak m eg. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k inte rne te s h ozzáféréséne k tám ogatása Beadási h atáridő: A pályázat célja a gyerm ek és ifjúsági szervezetek Internet elérh etőségének biztosítása. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k által k iadott nyom tatott és e lek tronik us m édiate rm ék e k valam inte gyéb k iadványaik tám ogatása Beadási h atáridő: A célja olyan nyom tatott és elek tronik us m édiaterm ék ek m egjelenésének, előállításának tám ogatása, am elyek elősegítik a gyerm ek - és ifjúsági szervezetek h íreinek belső és/vagy k ülső áram lását, segítséget nyújtanak a szervezetek tevék enységének, szolgáltatásainak és program jainak m egism eréséh ez, illetve m elyek segítik a gyerm ek - és ifjúsági szervezetek m űk ödését, és tájék oztatástadh atnak tevék enységük ről. Gye rm e k - és ifjúsági sze rve ze te k te m atik us k épzése ine k tám ogatása Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan k épzési program ok tám ogatása, m elyek legalább k ét tervezési-statisztik ai régió legalább h at településén m űk ödő szervezet vagy szervezetk özi együttm űk ödés részvételével m egvalósuló szervezeti k épzések (elsősorban forrásterem tés, k om m unik áció, program szervezés, vezetők épzés). Kis érték ű tárgyi e szk özök be sze rzése gye rm e k és ifjúsági k özösségi te re k k ialak ításáh oz és fe jlesztéséh e z Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan k is érték ű eszk özök beszerzése, m elyek elősegítik az újonnan k ialak ításra k erülő vagy m ár m űk ödő k özösségi terek k ulturált, színvonalasabb m űk ödtetését, a gyerm ek és az ifjúsági k özösségek szám ára nyújtottszak m ai program ok fejlesztését, m egvalósulását. 6 Pályázatgye rm e k és ifjúsági program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan gyerm ek és/vagy ifjúsági részvétellel m egvalósuló program ok tám ogatása, m elyek leh etőséget adnak a fiatalok k reativitásának m egm utatására, illetve a települések en felm erülő igények szerinti k özösségi program ok m egvalósítására. Pályázatk is érték ű tárgyi e szk özök be sze rzéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan több éven k eresztülh asználható, egyenk ént m axim um bruttó Ft érték ű, tárgyi eszk özök beszerzése, am elyek elősegítik a gyerm ek és/vagy ifjúsági k orosztályból álló, illetve ők et segítő szervezetek folyam atos m űk ödését, nélkülözh etetlenek a gyerm ek és/vagy ifjúsági k orosztály által m egvalósított program ok során, és h ozzájárulnak a program ok színvonalasabb m egvalósulásáh oz. Pályázat ifjúsági sze rve ze te k ne k, ifjúságse gítők ne k, k ortársse gítők ne k szóló k épzése k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja az ifjúsági szervezetek igényei alapján alaptréningek, szervezetre szabott tréningek tartása, ifjúságsegítők és k ortárssegítők k épzésének tám ogatása. Pályázat ifjúsági sze rve ze te k k iadványainak és e gyéb prom óciós anyagainak k észítéséne k tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja az ifjúsági, illetve ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek tervezzenek m eg és h ozzanak létre olyan saját k iadványok at, valam int egyéb prom óciós anyagok at, am elyek segítségével célcsoportjaik és partnereik inform ációt szerezh etnek a szervezetről, annak szolgáltatásairól, tevék enységeiről,k ezdem ényezéseiről. Pályázat a IV. Dél-alföldi re gionális gye rm e k és ifjúsági e gyüttm űk ödési fórum és k iállítás létre jöttére Beadási h atáridő: A pályázat célja legalább k ét napos regionális rendezvény m egszervezése és lebonyolítása a dél-alföldi régió területén egy gyerm ek és ifjúsági együttm űk ödési fórum és k iállítás k eretében. A program célja az ifjúsági civil szervezetek összefogásának, k oordinációjának segítése, új leh etőségek k eresése. Az ifjúsági szervezetek részére bem utatk ozási leh etőség biztosítása, régiós szinten is érték k elbíró m intaprojek tek bem utatása, a civilszervezetek k özötti együttm űk ödés további leh etőségeinek feltárása. Pályázat a Dél-alföldi régió ifjúsági stratégiájának az e lkészítéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan átfogó, regionális ifjúsági stratégia elkészítése, m ely legalább 5 évre vonatk ozóan m egh atározza az ifjúsági terület regionális fejlesztési leh etőségeit, feladatait, céljait, m ás érvényben lévő fejlesztési tervdok um entum ok h oz való k apcsolódási leh etőségek et, figyelem be veszi és h asználja a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági H elyzetelem zés eredm ényeit. Pályázat a Dél-alföldi régió legjobb ifjúsági proje k tje it be m utató k iadvány e lkészítéséne k a tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan egyetlen, terjedelm ét tek intve legalább 100 oldalas, és legalább 3000 db példányszám ban m egjelenő k iadvány elkészítése, m ely a Délalföldi régió ifjúsági k özösségeinek, szervezeteinek legk iem elkedőbb ifjúsági k ezdem ényezéseith ivatottbem utatni. Pályázatgye rm e k és/vagy ifjúsági te m atik us táborozási program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja olyan gyerm ek és/vagy ifjúsági részvétellel m egvalósuló program ok tám ogatása, m elyek leh etőséget adnak a fiatalok k reativitásának m egm utatására, illetve a települések en felm erülő igények szerinti k özösségi program ok m egvalósítására. Pályázat k istérségi ifjúsági érde k e gye zte tő érde k k épvise leti létre h ozására, m e glévő fórum ok m űk ödéséne k tám ogatására fórum ok Beadási h atáridő: A pályázat célja: O lyan ifjúsági szervezetek együttm űk ödésévelm egvalósuló k istérségi érdek k épviseleti fórum ok létrejöttének, m űk ödésének tám ogatása, m elyek h ozzájárulnak a k istérség ifjúságának legitim k épviseletéh ez, k özös cselek vési tervek m egfogalm azásáh oz és k ivitelezéséh ez. Pályázat gye rm e k és ifjúsági k özösségi te re k k ialak ításáh oz és fe jlesztéséh e z k is érték ű tárgyi e szk özök be sze rzésére és m űk ödési k öltsége k tám ogatására Beadási h atáridő:

7 Pál yázatajánl ó A pályázat célja olyan k is érték ű tárgyi eszk özök beszerzése valam int m űk ödési k öltségek fedezése, m elyek elősegítik az újonnan k ialak ításra k erülő, vagy a m ár m űk ödő k özösségi terek k ulturált, színvonalasabb m űk ödtetését a gyerm ek és az ifjúsági k özösségek szám ára, Pályázat civil ifjúsági sze rve ze te k e gyüttm űk ödéséne k fe jlesztésére k istérségi vagy m ik rotérségi Beadási h atáridő: A pályázat célja ifjúsági szervezetek összefogásávalm egvalósuló k istérségi vagy m ik rotérségi szabadidős program ok tám ogatása, am elyek h ozzájárulnak az egym ástólfüggetlenülalak uló h elyi ifjúsági k edvezm ényezések tapasztalatainak m egosztásáh oz, a tapasztalatok k özös továbbfejlesztéséh ez, valam int a program on résztvevő gyerm ek ek, fiatalok k özösséggé form álásáh oz, k épességeik, önism eretük fejlesztéséh ez, k örnyezettudatos szem léletük k ialak ításáh oz, a dem ok ratik us életvitelm egism eréséh ez és gyak orlásáh oz. Pályázatte lepülési ifjúsági k özösségfe jlesztő program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja települések ifjúságm egtartó erejének növelése településszintű ifjúsági k özösségfejlesztő folyam atok segítségével. O lyan a h elyi fiatalok és a felnőtt társadalom k özötti együttm űk ödés elindítása és segítése, am ely h osszabb távon életk épes önsegítő, településfejlesztő k orosztályi csoportok, form alizált szervezetek létrejöttét eredm ényezi, vagy a m ár k orábban indított k özösségi k ezdem ényezés továbbfejlesztésétsegíti. Pályázatgye rm e k és/vagy ifjúsági te m atik us táborozási program ok tám ogatására Beadási h atáridő: A pályázat célja gyerm ek és ifjúsági szervezetek belföldi tem atik us táborainak tám ogatása, m elyek h ozzájárulnak a 6-25 éves gyerm ek ek és fiatalok k özösségi élm ényeinek k ialak ításáh oz, leh etővé teszik a szabadidő ak tív és tartalm as eltöltését, k ulturális érték eink m egism erését, valam int egészséges életm ódra nevelnek. Pályázat január 1. után alak ult ifjúsági sze rve ze te k m űk ödési, fe jlesztési tám ogatására Népm űvészetifjú m estere cím pályázata A Nem zeti Kulturális Ö rök ség M inisztérium a ösztönözni k ívánja a fiatalok népm űvészeti előadói, tudom ányos és alkotótevék enységét; a m agyar nem zeti és a m agyarországi nem zetiségi h agyom ányok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándék a k ifejezések ént az érintett szak m ai szervezetek k el és állam i intézm ények k el egyetértésben m inden évben pályázatot ír k i a Népm űvészet Ifjú M estere cím elnyerésére. Az elism erések et a többször m ódosított 3/ (II.24.) a nem zeti k ulturális örök ség m inisztere általadom ányozh ató m űvészeti és egyéb díjak rólszóló NKÖ M rendelet 16. ( 1-4.) pontjai alapján az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják átaz arra érdem es pályázók nak. Pályázni az alábbi k ategóriák ban leh et: I. Előadóm űvészetii. Tárgyi alkotóm űvészet A pályázatok at (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotók nála pályázatra benevezett tárgyak at is) m ájus 5-ig beérk ezően (m unk anapok on, H Cs: 9 16 óra, P: 9-14 óra k özött) k elleljuttatni a H agyom ányok H áza Népm űvészeti M ódszertani M űh elyének cím ére: 1011 Budapest, Corvin tér 8. M ellék elni k elltovábbá egy, a pályázó adatait tartalm azó pályázati adatlapot is (am ely letölth ető form átum ban m egtalálható a h onlapon). A pályázatok k alk apcsolatban felm erülő k érdések re k észséggelválaszolnak a H agyom ányok H áza Népm űvészeti M ódszertani M űh elyének m unk atársai a as (népzene, néptánc, népm ese), illetve a es (k ézm űvesség) telefonszám on, m unk anapok on 9 és 16 óra k özött. Részletes k iírás: h ttp://w w w.h agyom anyok h aza.h u/inde x.ph p?oldal=613 Az ak tívid ősk or és a ge ne rációk e gyüttm űk öd éséne k tám ogatása Beadási h atáridő: folyam atos ig. A pályázat célja január 1. után bejegyzett önálló jogi szem élyiségű, folyam atos tevék enységet végző ifjúsági szervezetek m űk ödési feltételeinek tám ogatása. A pályázat célja az idős e m be re k, nyugdíjas ok k özös s ége ine k, civil s ze rve ze te ine k tám ogatás a az ak tív idős k or fe nntartás át célzó, ok tatás i, s port, re k re ációs, k ulturális és h agyom ányőrző program ok m e gvalós ítás ában. M E G H Í VÓ A tám ogatás vis s za ne m téríte ndő pénzbe li tám ogatás, m e lyne k folyós ítás a a M obilitás Pályázati Útm utató s ze rint e gy ös s ze gbe n, e lőfinans zírozás form ájában történik. A pályázatbe adás i h atáride je : április 6. További inform áció: M obilitás Pályázati Igazgatós ág, 1145 Budape s t, Am e rik ai út9 6., A 2006-os évben is m egh irdetésre k erültek az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi M inisztérium, a Gyerm ek és Ifjúsági Alapprogram, és a Regionális Ifjúsági Tanácsok pályázati k iírásai. A rendelkezésre álló pályázati k eret szám os ifjúságfejlesztő program finanszírozását teszi leh etővé ifjúsági szak em berek, szervezetek és intézm ények szám ára. A M obilitás Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodája, m int m inden évben, idén is regionális inform ációs és tanácsadó napok szervezésével szeretné segíteni partnereit abban, h ogy m inél alaposabb inform ációk k al k észíth essék el pályázataik at, m inél h aték onyabban szolgálhassák program jaik k al az ifjúságot. Ezúton sok szeretettel h ívjuk m eg ezzel k apcsolatos rendezvényeink re. "Ifjúsági pályázatok 2006." Regionális Pályázati Tanácsadó Napok H elyszínek, időpontok : m árcius 07. (k edd): Szeged, Szegedi Ifjúsági H áz, FelsőTisza-part m árcius 08. (szerda): Bék éscsaba, M egyeh áza, JózsefAttila u m árcius 14. (k edd): Kecsk em ét, Katona József M egyei Könyvtár, Piaristák tere 8. A tanácsadó napok tartalm a m indh árom h elyszínen azonos: 10.00: Köszöntő- Intézm ény k épviselője 10.10: A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági H elyzetelem zés bem utatása - Vajda Árpád, irodavezetőm obilitás DARISZ I 10.50: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi M inisztérium és a Gyerm ek és Ifjúsági Alapprogram pályázati k iírásai - M obilitás Pályázati Igazgatóság m unk atársa 11.30: Szünet 12.00: Regionális ifjúsági tám ogatáspolitik a - Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács k épviselője 12.20: DARIT 2006-os pályázatai - Kök ény Szabolcs, M obilitás DARISZ I 13.15: Ifjúság Program - Árvai M ara, M obilitás DARISZ I 14.00: M O BIT Internetes Pályázati Rendszer - Szk alák István, M obilitás DARISZ I A Ne m ze ti K ul turál is Ö rök ség M inisztérium ának pál yázati fe l h ívása az országos h atók örű k ul turál is te vék e nysége tfol ytató társad al m i sze rve ze te k évi k öl tségve tési tám ogatására A Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a pályázatot h irde t a M agyar K öztárs as ág évi k ölts égve tés érőls zóló évi CLIII.. törvény 1. s z. m e llék lete XXIII. NK Ö M fe je ze t 10/35 Civil és non-profit k ulturális s ze r-ve ze te k tám ogatás a e lőirányzat te rh ére az O rs zágos k ulturális s zöve ts ége k, társ as ágok és e gye s ülés e k tám ogatás á-ra. R e nd e l k e zésre ál l ó össze g: 70 m Ft Tám ogatás t igénye lhe tne k az e gye s ülés i jogróls zóló - többs zör m ódos ított évi II. törvény alapján, az alaps zabályuk ban ors zágos h atók örű s ze rve ze tne k m inős íte tt, m űk ödő m űvés ze ti (re nde lke zés re álló ös z-s ze g: 45 m Ft), k özm űve lődés i : (16,4 m Ft), m úze um i : (2,8 m Ft), k önyvtári : (2,616 m Ft), levéltári : (1,16 m Ft), az ingatlan k ulturális örök s ége t védő : (2,4 m Ft) társ adalm i s ze rve ze te k, s zöve ts ége k, társ as ágok, e gye s ü-lete k (továbbiak ban: s ze rve ze te k ) az alaps zabályban m e gh atározott alapte vék e nys égük m űk ödés i fe ltéte leih e z, a fe ladat e llátás áh oz fe ltétlenüls zük s ége s tárgyi e s zk özök, be re nde zés e k be s ze rzés éh e z. Ez utóbbi jogcím e n e lnye rh e tő ös s ze g fe lső h atára a pályázó s zám ára m e gítélt tám ogatás 40 %-a, legfe lje bb pályázónk ént 1 m illió Ft. A tárgyi e s zk özök be s ze rzés éne k s zük s ége s s égét s zöve ge s indok lás s alk e ll alátám as ztani. További inform áció, k iírás, űrlap letöltés e : ticle_43997.html 7

8 H íre k, ak tual itások m árcius 25., szom b at 18 óra: Judy Eam e s and th e K am ins k y Four, Boh ém R agtim e Jazz Band és s ztárve ndége i: H e rbe rt Ch ris t - trom bita és M atth ias Se uffe rt - k larinét, s zaxofonok, Bolyk i Broth e rs, O ph e lia R agtim e O rch e s tra be lépő: 2500 Ft Az Erd e i Fe re nc M űve l őd ési H áz és M űvésze ti Isk ol a m árciusi program jaib ól m árcius 6., h étfő16.30 óra: H ívd a nagym am át! H alás z Juditlem e zbe m utató k once rtje, be lépődíj: Ft m árcius 11- ápril is 2. Népm űvés ze ti, iparm űvés ze ti k irak odóvás ár H e lys zín: Főtér m árcius 15-én, 18-án és 23-án: m e s te rs égbe m utatók : fafaragás, bőrözés, k ézim unk a, m éze s k alács és k ürtös k alács k és zítés, k orongozás, papírm e rítés, k ártolás m árcius 14., k e d d 17 óra: A XXI. K e cs k e m éti Tavas zi Fe s ztiválm e gnyitója K as s János grafik ái: A k ék s zak állú h e rce g vára M e gnyitja: D r. Szécs i Gábor, K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város polgárm e s te re Noe lö. Gábor életm ű-k iállítás a M e gnyitja: P. Szabó Ernőm űvés ze ttörténés z A K odály Ö rök s ég Program tám ogatás ával, a K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s ége gondozás ában A k iállítás ok látogath atók : április 2-ig, naponta óráig m árcius 18., szom b at óráig: Tavas zk ös zöntő - a Bács -K is k un m e gye i ifjús ági és gye rm e k néptánce gyütte s e k be m utatója óráig és óráig: Tánch áz, ze ne i ve ze tő: Cs ík János, játék m e s te r: Gulyás Lás zló, k ézm űve s m e s te r: Be re i Andre a, a Népm űvés ze tifjú M e s te re A be lépés díjtalan! 18 óra: "K e cs k e m éti zöldvás áron" - a K e cs k e m ét Tánce gyütte s m űs ora K ore ográfus ok : Luk ács Lás zló és Luk ács né H aránt Es zte r a Népm űvés ze ti Ifjú M e s te re i, valam inttas y Péte r M unk atárs : M ih ályi Gábor H arangozó Gyula-díjas k ore ográfus, ze ne i re nde ző: Cs ík János Z e ne : H írös Z e ne k ar (H e ge dűs M áté, Barcza Z s olt, M és záros János, Torm ás i Elek ) és Balogh M e linda - éne k, vis e let: Tajti Erzs ébe tés Szabó Be áta Táncolják a K e cs k e m ét Tánce gyütte s tagjai és az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpontm űvés ze ti is k olájának tanulói m árcius , pénte k vasárnap: XV. Ne m ze tk özi Boh ém R agtim e & Jazz Fe s ztivál m árcius 24., pénte k 18 óra: Sm iling R agtim e Band, Th e Be lgrade D ixie land O rch e s tra, Aulos Szaxofonk varte tt, Andor's Jazz Band be lépő: 2500 Ft m árcius 25., szom b at 11 óra: Fre e m e n Jazz Band, Papa Jazz be lépő: 500 Ft m árcius 25., szom b at 15 óra: Z ongoraparádé: M orte n Gunnar Lars e n - zongora, Apáti János - zongora, Nagy Iván - zongora, be lépő: 500 Ft 8 m árcius 26., vasárnap 11 óra: M im i Blais - zongora, "Be s tof Fe s t" fe s ztivál-válogatottbe lépő: 1500 Ft A Boh ém Fe s ztivál14 h e lys zínéve la régió legje lentős e bb tradicionális jazz e s e m énye. Az ide i tize nötödik fe s ztivál pe dig az e ddigi Boh ém Fe s ztiválok k özül is m inde n te k inte tbe n a legnagyobb. A fe llépő világs zínvonalú k anadai, norvég, h olland, s ze rb, ném e t, angol és te rm és ze te s e n m agyar ze nés ze k névs ora alapján az e ddigi legs zínvonalas abb s zórak ozás tígéri. Bérlete k m árcius 10-ig válth atók! H árom napos bérlet: 5000 FtH árom napos diák - és nyugdíjas bérlet: 4000 Ft m árcius 26., vasárnap 19 óra: "Volt e gy tánc." táncjáték Z orán élők once rtjére Ve ndég: Pre s s e r Gábor Be lépődíj: 5000 Ft m árcius 27., h étfő 19 óra: A M uzs ik ás Együtte s, Se be s tyén M árta és a Bartók Vonós négye s Bartók -m űs ora, be lépődíj: Ft A h angve rs e nyre a Tavas zi Fe s ztiválh at k once rtre s zóló ze ne i bérlete is érvénye s A Dél -Al föl di Népm űvésze tért Al apítvány k ös zöne tét fe je zi k i m indazok nak, ak ik s ze m élyi jöve de lem adójuk 1 %-nak fe lajánlás ávalh ozzájárultak alapítványi céljaink m e gvalós ulás áh oz. Az így be folyt ,- Ft ös s ze ge t az Alapítvány az utánpótlás k oros ztály m űvés ze ti ne ve lés ére fordítja. az Alapítvány k uratórium a Gil a János k önyvb e m utatója M árcius 30-án, cs ütörtök ön 15 órak or Gila János...cím ű k önyvéne k be m utatója les z az Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpontban. A be m utató m ode rátora K ritk ó János les z. A k isk unm ajsai m űve l őd ési h áz program jaib ól 2006 m árcius 14-én órak or Tóth Sánd or H om ok vil ág cím ű fotók iál l ítását nyitja m e g Szab ó K árol y, a Bács-K isk un M e gye i K özgyűl és al el nök e. K özre m űk ödne k az Egre s s y Béni M űvés ze tok tatás i Intézm ény h allgatói m árcius 15-én, órak or Városi k oszorúzás a Pe tőfi szob ornál. Az ünne pi m űsort a Széch e nyi István Ál tal ános Isk ol a tanul ói m utatják be m árcius 17-én órak or Pingpong k l ub foglalkozás les z a K ígyós-gárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon m árcius 21-én órától a TR ÉNING AZ EGÉSZ SÉGR ŐL cím ű e gés zs égne ve lő program 2.

9 H íre k, ak tual itás ok e lőadás ára várjuk az érde k lődők e t, m e lyne k cím e : H ogyan őrizzük m e g k ond íciónk at? m árcius 24-én k e rül m e gre nde zés re a DÖ K sze rve zéséb e n az Ifjús ági világnap alkalm ábólaz isk ol ák m űvésze ti és sport re nd e zvénye. R és zlete s tájék oztatót leh e tk érni délutánonk énta 20/ e s te lefons zám on m árcius 29 -én tartjuk a rés ztve vő általános is k olák s zám ára re nde ze tt K istérségi k víz 4. ford ul óját a M űve lődés i K özpont e m e leti nagyte rm ébe n. Érde k lődő ve ndége k e tis s zíve s e n látunk m árcius 31-én órak or a Pingpong k l ub foglalkozás án ve h e tne k rés zt az érde k lődők a K ígyósgárgyáni K özösségi H ázb an. R és zlete s inform áció k érh e tő: 30/ , vagy a 77/ e s te lefonon. FELH ÍVÁS A M agyar Ve rs m ondók Egye s ülete és a K e cs k e m éti K is faludy K ároly K önyvtár 2006-ban m e gre nde zi a R EGŐSÖ K H ÚR JÁN 5-8. os ztályos ok X. re gionális ve rs - és prózam ondó ve rs e nyét április óra Célja: Az 5-8. os ztályos tanulók, a h e lyi is k olai ve rs e nye k legjobbjainak te h e ts éggondozó találkozója, e gy h agyom ányos an s zínvonalas ve rs e ny k e re tébe n. Le bonyolítás : A ve rs e nyt az e gés z ors zágra k ite rje dőe n a D unától k e letre e lhe lye zk e dő ors zágrés z m e gyéine k K e cs k e m éte n, Budape s t k e rülete ine k és Pe s t m e gyéne k a főváros ban, a D unántúlon Ve s zprém be n re nde zik m e g. Nove m be rbe n a négy te rületi ve rs e ny győzte s e i ors zágos gálára k apnak m e gh ívás t, Pápára. A ve rs e ny fe ltéte lei: 1. A ve rs e nye n a m e gyék ből de legált, k orábbi e re dm énye ik alapján legk ie m e lke dőbb 5-8. évfolyam os ve rs m ondók ve h e tne k rés zt. (M e gyénk ént6-6 fő). 2. A ve rs e nyzők ne k h árom, e gye nk ént 4 pe rcnélrövide bb ve rs s e lvagy prózávalk e llk és zülniük, s zabadon válas ztva a m agyar irodalom alkotás aiból. Szíve s e n fogadjuk, h a évfordulós k öltők, illetve e s e m énye k is h e lye t k apnak a ve rs m ondók re pe rtoárjában. A ve rs e ny k ét k ate góriájának 5-6. és 7-8. os ztályos ok legjobbjai, a zs űri döntés e alapján, díjazás ban rés ze s ülne k. Je lentk e zés i h atáridő: K e cs k e m ét: április 15. Cím : Ke cs k e m éti Kis falu dy Károly Könyvtár Alapítvány 6000 Ke cs k e m ét, Árpád k örút4. Inform áció k érh e tő: K is faludy K önyvtár te lefon: 76/ , 76/ , vagy e lek tronik us levélbe n: pinte citrom ail.h u Te rü leti ve rs e nye k időpontjai és h e lys zíne i: Budape s t K ondor Béla K özös s égi H áz, Budape s t, K ondor s étány április 10. Ve s zprém Város i M űve lődés i K özpont, Ve s zprém, D ózs a György u m ájus 20. M e gal ak ul t a M agyar M űve l őd ési Intéze t Szak m ai Tanácsad ó Te stül e te A M agyar M űve lődés i Intéze t k épzés i te vék e nys égéne k e re dm énys e bbé téte le érde k ébe n a fe lnőttk épzés rőls zóló évi CI. Törvény 14. -ában m e gh atározott Szak m ai Tanács adó Te s tülete t alak ított, a törvény e lőírás ainak m e gfe lelőe n h árom főve l, oly m ódon, h ogy e gy tagja áll az intézm énnye lk özalkalm azotti jogvis zonyban. Borbáth Erik a főigazgató as s zony fe lkérte Brüll Edit igazgató h e lye tte s as s zonyt (Budape s ti M űve lődés i K özpont) és Bálványos iné dr. Ge lencs ér K atalin főtanács os as s zonyt (Ne m ze ti K ulturális Ö rök s ég M inis ztérium a) a te s tület m unk ájában való rés zvéte lre. Az M M I-tD r. H alás zné K ovács Éva k épvis e li. Az alak uló ülés nove m be r 9 -én volt. A Te s tület m e galkotta ügyre ndjét, m ajd e lnök öt válas ztottak m aguk k özül. A M agyar M űve lődés i Intéze t Szak m ai Tanács adó Te s tületéne k e lnök e BrüllEditlett. XV. O rszágos W e öre s Sánd or Gye rm e k színjátszó Tal ál k ozó Bács-K isk un m e gye gye rm e k színjátszó csoportjainak b e m utatk ozása m árcius K e csk e m éti Ifjúsági O tth on H a a világ rigó lenne, K öténye m be n őfütyülne, Éjje l-nappals zépe n s zólna, H a a világ rigó volna. (W e öre s Sándor: H a a világ rigó lenne ) R e nd e zők : A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág Tám ogatók : K e cs k e m étm e gye i Jogú város Ö nk orm ányzata Ne m ze ti K ulturális Alapprogram Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzat Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó Intéze t Bács -K is k un M e gye i Ö nk orm ányzatpe dagógiai Intéze te és Továbbtanulás i, Pályaválas ztás i Tanács adója Pe dagógus H áz K atona Józs e f s zính áz Cirók a Bábs zính áz H el yszín: K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on, K e cs k e m ét, K os s uth tér 4. Te l/fax: 76/ , Program : m árcius 24. pénte k M EGNY ITÓ A találkozótm e gnyitja: D e bre cze ni Tibor a M agyar D rám ape dagógiai Társ as ág tis zte letbe lie lnök e Színpadi e lőadás ok M átyás k irály és a k olozs vári bíró 9

10 H íre k, ak tual itás ok A m e s étátdolgozta: Be lins zk i Józs e f Be m utatja: K isk om éd iások d rám acsoport K isk unfél e gyh áza R e nde ző, cs oportve ze tő: R épa M ónik a A NÉGY ELNIVALÓ, M EGVERT H ÁR O M SZ O R Faze k as M ih ály: Lúdas M atyi cím ű m e s éje a gye re k e k átdolgozatában Be m utatja: Szépm e zőcsoport- Lak ite l ek R e nde ző, cs oportve ze tő: M onzák Péte r AZ ELSÜLLY ED T TEM PLO M M O ND ÁJA A m ondátdram atizálta: K ovács né Spis ák Szilvia Be m utatja: K aval -b arrik ád -iák ok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Gudricza Cs illa TANÁR ÚR K ÉR EM avagy FÉLÁLO M BAN K arinth y Frigye s : Tanár úr k ére m! cím ű m űvét átdolgozta: Be lins zk i Józs e f Be m utatja: K isvirágok d rám acsoport K isk unfél e gyh áza R e nde ző, cs oportve ze tő: R épa M ónik a M AR O SI TÍM EA: UTAZ ÁS BO NCIÁBA Be m utatja: Csod aszarvas csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: M aros i Tím e a A s zoborlány K olozs vári Grandpie rre Em il: A s zoborból lett m e nyas s zony cím ű m e s éje K alm ár János és a cs oportátdolgozatában Be m utatja: K ísérl e ti Színpad - Fe l sősze ntiván R e nde ző, cs oportve ze tő: K alm ár János PILINSZ K Y JÁNO S: K alandozás a tük örbe n Be m utatja: Pirosb ogyók csoport- K isk unh al as R e nde ző, cs oportve ze tő: Ve ncze lné M is án Györgyi SZ ÜNET Színpadi e lőadás ok A M ACSK ACICÓ m agyar népm e s e Be m utatja: 19 Fantom csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla A SZ ER ENCSEK R AJCÁR m agyar népm e s e D ram atizálták : a K e cs k e m éti D ram atik us Játs zók ör tagjai Be m utatja: K ék inge se k csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Vörös Enik ő A K ÉK M AD ÁR M aurice M ae te rlinck m űvétátdolgozta: M aros i Tím e a Be m utatja: Fantáziak al ózok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: M aros i Tím e a M IND ENK I O RVO S Te rs áns zk y Józs i Je nő m űvét átdolgozta: Fe h érné Tatár K atalin Be m utatja: Szóforgatók csoport- K e csk e m ét R e nde ző: Fe h érné Tatár K atalin H ÁR O M NY ULAK Z e lk Z oltán: A h árom nyúlcím ű ve rs e Arcs on R afae ls zínpadi átdolgozatában Be m utatja: K isörd ögök csoport- Bácsal m ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Arcs on R afae l EZ EK VAGY UNK M I!? Ágai Ágne s : K am as zs ágok és U ngár M ariann: A m us k átlis k alap cím ű m űvébőlátdolgozták a cs oportés a re nde ző Be m utatja: Aranyosok csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla A NAGY Ö TLET Andre w Clem e nts : Frindli cím ű m űve K orm ányos né M ak ai Es zte r átdolgozatában Be m utatja: Tücsök csoport- K e csk e m ét 10 R e nde ző, cs oportve ze tő: K orm ányos né M ak ai Es zte r és Buk ovins zk yné W am ze r Gabrie lla Vacs ora az ittalvó vidék i cs oportok nak SZ AK M AI BESZ ÉLGETÉS K Ö Z Ö S ESTI PR O GR AM M árcius 25. s zom bat Színpadi e lőadás ok A VÁR O SI GY ER M EK SZ ÍNJÁTSZ Ó TALÁLK O Z ÓR ÓL M EGH ÍVO TT CSO PO RT ELŐAD ÁSA AZ EM BER ÉLETE cs ángó m e s e fűzér K ók a R ozália gyűjtés ébőla m e s ék e t s zínpadra átdolgozta: Török Lás zló és a Lajtorja cs oport Be m utatja: Lajtorja csoport- Szab ad szál l ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Török Lás zló A SZ ÁM ŰZ Ö TT SZ ABÓLEGÉNY K las s zik us m e s ék alapján írta és re nde zte : H odován Péte r és a gye re k e k Be m utatja: K incsk e re sőne b ul ók csoport- Dusnok R e nde ző, cs oportve ze tő: H odován Péte r M inde nk its ze re te k s ze rk e s zte ttjáték Be m utatja: Ö re g-duna csoport- Baja R e nde ző, cs oportve ze tő: Szlavik ovics Fe re ncné M AD ÁR IJESZ TŐ Vlagyim ir Z s e leznyik ov: Bocs ás s m e g m adárije s ztő! cím ű m űve Ném e th Ervin s zínpadi átdolgozatában Be m utatja: K incsk e re sők öl yk ök csoport- Dusnok R e nde ző, cs oportve ze tő: H odován Péte r A BŐGŐS FIA M EG AZ Ö R D Ö GÖ K m agyar népm e s e Be m utatja: K is-k l ágya csoport- Dávod R e nde ző, cs oportve ze tő: H ork ics Erik a AZ EM BER K E TR AGÉD IÁJA K arinth y Frigye s m űvétátdolgozta: Ném e th Ervin Be m utatja: Sol tvad k e rti Figurások csoport R e nde ző, cs oportve ze tő: O cs k óné Cs abai Es zte r Tordon Ák os : SK ATULY ÁCSK A-m e s e játék Be m utatja: Nagy-Duna csoport- Baja R e nde ző, cs oportve ze tő: Szlavik ovics Fe re ncné EBÉD a találkozó rés ztve vőine k Színpadi e lőadás ok D e tox Be m utatja: Th e atrol ogos csoport- Bácsal m ás R e nde ző, cs oportve ze tő: Arcs on R afae l VÖ R Ö SM ARTY M IH ÁLY: CSO NGO R ÉS TÜND E Be m utatja: K l ágya csoport- Dávod R e nde ző, cs oportve ze tő: H ork ics Erik a K arinth y Frigye s : R Ö H Ö G AZ EGÉSZ O SZ TÁLY Be m utatja: Bab Be rci csoport- K e csk e m ét R e nde ző, cs oportve ze tő: Sz. K ulcs ár Gabrie lla SZ AK M AI BESZ ÉLGETÉS PR O GR AM O K A SZ ÍNJÁTSZ Ó CSO PO RTO K R ÉSZ ÉR E A TALÁLK O Z Ó Z ÁR Ó Ünne ps ége

11 H íre k, ak tual itás ok A R ad ó Vil m os Színtársul atprogram jai Gye rm e k m űsorok, m e se játék ok : Az ördög h árom aranyh ajs zála - népm e s e Botrány az állatk e rtbe n Cs izm ás k andúr El ők észül e tb e n: Sw artz: H ók irálynő Fe l nőtte k ne k szól ó el őad ások Cigánys ze re lem Cs ók os As s zony H yppolita lak áj Játszani is engedd Em lék m űsor József Attila születésének 100. évfordulója alkalm ából. A k öltem ények sora k iegészül néh ány szép ének k el, am elyek felerősítik József Attila egy-egy versének m ondanivalóját. A prózai versek m egzenésített versek k el váltak oznak m elyek egy része k özism ert dallam, m ásik része az előadó m űvésznő saját szerzem énye. A versek sorát Dr. Bányai Lászlónak, József D élibábos H ortobágyon Bartók iána '56 e m lék e ze tére Jolán első férjének szem élyes visszaem lék ezéseiből való részletek egészítik k i. Szereplők : Borsányi Irén gitár és ének m űvész Turpinszk y Béla színm űvész, operaének es a m űsor rendezője Vitéz László színm űvész Szépirodalm i est: M olnár Ferenc színm űveiből,sok zenével Szereplők : M érai Katalin színm űvész Turpinszk y Béla színm űvész + zongorista Ifj.Turpinszk y Béla színm ű 11

12 H íre k, ak tual itás ok M e gh ívó Iste n szal m aszál án Bud a Fe re nc l e gsze b b ve rse i cím ű k önyvéne k b e m utatása ápril is óra K atona Józse f M e gye i K önyvtár, K e csk e m ét A k önyve tbe m utatja: D r. Füzi Lás zló a Forrás fős ze rk e s ztője K özre m űk ödik : Buda Fe re nc, Buda Ádám Nagyh e gye s i Z oltán A m e gyébe n élő ére tts égiző k özépis k olás ok k épvis e lőine k D r. Balogh Lás zló, a Bács -K is k un M e gye i K özgyűlés e lnök e ad áte gy-e gy k öte te t. A be m utató a K öltés ze t Napja Bács -K is k un m e gye i re nde zvénys orozatrés ze. Fe l h ívás Intéze tünk ös s ze k ívánja gyűjte ni a m e gyébe n m űk ödő ze ne k arok, k órus ok, e lőadók is m e rte tő- és de m ó anyagait, és e ze k ből k és zülő új h onlapunk on adatbázis t k ívánunk e gy inte rne te s létre h ozni. K érjük az e gyütte s e k ve ze tőit, k üldjék e l be m utatk ozó inform ációs dok um e ntum aik at, h angzó Népze ne i k urzusok Sze re ncs és ne k érze m m agam, m e rt am i az élete m igazi érte lm ét adja, az a régi öre ge k tapas ztalata, igazi élets ze re te te, és te nni ak arás a. Valah a fiatalok voltak, és s ze re tte k élni és s ze re tni. Egye dülálló s ajátos és e gybe n utánozh atatlan alkotó k és zs égük e t s ze re tnénk be m utatni, és ah ogy a tudás unk e nge di átadni. Az ő tis zte letük és érték e ik alapján m e gs ze rze tt tudás az, am it m os t s ze re tnénk fe lajánlani azok nak, ak ik h as onlók éppe n tis zte lik a m agyar nép h agyom ányait, és népze ne i k ultúráját. M ár k öze lh ús z éve leh e tünk táncos k ént, ze nés zk ént és a Cs ík Z e ne k ar tagjak ént is rés ze s e i a tánch áz m ozgalom ze ne i és táncos világának. Te rm és ze te s e n a s ok év alatt a tánce gyütte s e k próbái, m űs orai, a tánch ázak, a k once rtte rm e k e lőadás ai m ég a tapas ztalataink atgyarapították. Eze k alapján bátorítunk m inde n a m e gyébe n dolgozó és s zínvonalas an te nni ak aró népze ne i e gyütte s t, (cite ra ze ne k art, h agyom ányőrző dalkört), h ogy je lentk e zze n az általunk s ze rve ze tt k urzus ok ra, ah ová az Ö nök általk ért vagy javas olt s zak e m be re k e t k érünk m e g, h ogy s e gíts ék jó tanács aik k al az e gyütte s e k m unk áját. Te rm és ze te s e n a s zínvonalas k am araze nélés és a s zép e gyütt m uzs ik álás, éne k lés titk ain k ívül a Cs ík Z e ne k ar tagjai s zíve s e n s e gíte ne k, h a valak ine k a h angs ze réve lk apcs olatos k érdés e van. Eze k e t a k urzus ok at h étvége k e n te rve zzük m e gtartani, és a m e gyébe n több város ban adnánk leh e tős ége t a találkozás ra. Például h a valak i K e cs k e m ét k örnyék én él, annak K e cs k e m éte n re nde zzük m e g e zt az ös s ze jöve te lt, ak i K is k őrös i, annak K e ce len vagy K alocs án, és Baján s zintén tudunk ilye n ös s ze jöve te lt s ze rve zni érde k lődés e s e tén. K érném, h ogy javas lataik k al, igénye ik k e lk e re s s e ne k m e g e nge m vagy a K özm űve lődés i intéze te t. A s zük s ége s rés zlete k rőlm inde nk ive ls zíve s e n e gye zte tünk. Jó és s ik e re s m unk átk ívánunk! Cs ík János ze ne k arve ze tő anyagaik ból is m e rte tőt leh e tőleg e lek tronik us form ában a k öve tk e ző e -m ail cím re : K özm űve lődés i s zak e m be r, népi játs zóh ázi foglalkozás ve ze tő15 éve s s zak m ai és s ze rve zés i gyak orlattal,gyógype dagógiai as s zis zte ns s zak k épe s ítés s e lállás tk e re s K e cs k e m éte n vagy vonzás k örze tébe n. Te lefon: 76/ vagy 20/ zmuv/bti/bti.htm H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szak m ai Tanács adó és Szolgáltató Intéze tk iadványa K és zült500 példányban, Tis zak écs k én, a Nyom tató K k t. nyom dájában. Fe lelős k iadó: Im re K ároly igazgató Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőaz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk atona Józs e f tér 8. Te l/fax: 76/ e -m ail:h irleve bacs k ultura.k ozne t.h u h onlap: w w w.bacs k ultura.k ozne t.h u

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők!

Nyíracsádi. w w w.kincsestar.radio.hu. Kedves Szülők! Nyíracsádi XIV. évfolyam 7. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2005. július - augusztus IDVEZ LÉGY BODOG SZENT ISTVÁN KIRAL! F f Jdvez légy bódog Szent István királ! Te népednek nem es rem énysége!

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben