Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban"

Átírás

1 Borsi Ferenc MI VAGYUNK A RÓZSÁK Az érzékiség képi ábrázolása a magyar népdalokban 1 1

2 A kiadvány megjelenését támogatták: Vass Lajos Népzenei Szövetség, Budapest Hagyományok Háza, Budapest 2 ISBN Borsi Ferenc Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya

3 BORSI FERENC MI VAGYUNK A RÓZSÁK AZ ÉRZÉKISÉG KÉPI ÁBRÁZOLÁSA A MAGYAR NÉPDALOKBAN Elektronikus változat DUNASZERDAHELY,

4 Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 27. Szerkesztik: Bárdos Gábor Huszár László Kovács László Végh László 4

5 TARTALOM 1. Előszó Bevezetés Hajladozás Formák Színek Virágok Bokor, fa, erdő Gyümölcsök Nád, kender, széna, szalma Vetemények Gabonafélék Szántás-vetés, aratás, kaszálás Gabonafeldolgozás Háziállatok Lukrajárók (kisrágcsálók) Hal, gőte, csiga Madarak Ház és tája Víz, eső, harmat, sár Tűz Árnyék Öltözet Tárgyak, műveletek Személyek Bibliográfia

6 6 Jaj, Istenem, a világ Kinek szoros, kinek tág.

7 1. ELŐSZÓ Nem ismeri és nem is érti a mai kor embere népdalainkat zsörtölődik a hivatásának szenvedélyesen elkötelezett népzenész. Jó, jó, de kinek van szüksége számítógépes információözönünkben egy letűnt életmód együgyű dalocskáira? legyint a kívülálló, utilitarista szemléletű polgár, akit az ilyesmi hidegen hagy. Mindenkinek szüksége van ezekre a dalokra, aki valamiféle lelki gazdaság megőrzésére igényt tart. A népi életforma teljességének szellemi mása volt a népköltészet. Töredékesen is annak egykor természetesen adott teljességéről üzen. Sivár lelkű az, aki érzelmeit nem tudja kidalolni, méghozzá a legszélesebb skálán: a duhaj jókedvtől az unaloműző dúdoláson át a panaszos keservesig. Talán az idegen nyelvű hangszórótöltelék-zene szoktatott el sokakat szinte végleg attól, hogy keressék vagy fontosnak tartsák legalább megsejdíteni énekelhető dalaink szövegének értelmét, áttételesen megfogalmazott, mélyebb szövegösszefüggéseit. Könnyen lehet, hogy még a lelkes népdalpártiak is csak gépiesen dalolgatják: Két szál pünkösdrózsa / Kihajlott az útra, vagy Béreslegény, ne rakd meg a szekered... az egykor kézenfekvő helyzet, a belekódolt üzenet felismerése nélkül. Persze szép az így is. Ám történetesen nemcsak a rózsák hajladozásáról és nem is csak a béres szekérrakásáról van szó ezekben a népdalszövegekben. Hiszen a régiek sem voltak fából... Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a népdal közösségi alkotás, nemcsak egy kiemelt időszak közösségén belül, de korokon át hagyományozódva is. Sok-sok nemzedék önkifejezésbeli leleményességével épült bele a dalokat továbbéneklők minden szívfájdalma vagy éppen pajzánkodó, incselkedő hajlama, sóvárgása és öröme egy-egy strófába, képbe. A letisztult formákban minden szó a helyén van, és tökéletesen összhangban van a többivel. Legtöbb eleme szervesen illeszkedik egy gondolati egységbe, amely mindig újravariálható, miközben megőrzi jelentésbeli rétegzettségét. A letisztult népdalforma tehát hosszú időn át érik meg inkább a nép elméjében vagy lelkében, mintsem az ajkán mígnem kialakul a legtömörebb, legtalálóbb változat, az pedig olyan, mint az óbor, mely évszázados hordókban érlelődik, s egy kortya is világokról mesél. 7

8 E könyv a magyar népdalok ránk maradt töredékes világából semmit el nem véve, el nem tagadva, ahhoz semmit hozzá nem téve segít eligazodni a népdalok jelképeinek, képes beszédének megértésében. Nem azért, hogy bárkit is megbotránkoztasson, vagy tápot adjon a vulgarizmusban való tobzódáshoz, de nem is kendőzve prüdériából, hogy a népélet mindezzel együtt volt teljes. A megengedhetőség határait is próbálgatva alkotó nyelvi fantáziáját csillogtatta meg költői módra, miközben legintimebb magánszférájának keresett közösségi kifejezésformát. A néha bámulatosan megvilágosodó, néha csak felderengő, egyszer szépen kikerekedő, másszor csak nyomokban kimutatható szövegösszefüggések felfejtésével egy új, a teljesség minden ismérvével körvonalazódó világ tárul elénk, amely lappangva eddig sem volt végképp elérhetetlen, csak nem ismertük fel, hogy közünk van hozzá. 8

9 2. BEVEZETÉS Lírai népdalaink képi asszociációs világa távol esik a mindennapok racionális gondolatmenetétől (a reális események logikai rendszerbe fűzésétől). Akiben megragadnak népdalszövegbeli ismétlődő motívumok, óhatatlanul felfigyel a visszatérő szerkesztési elvre, felismeri, hogy többnyire két párhuzamos jelentésszint: a tapasztalati-nyilvános (profán-reális) és a közvetett-jelképes közt ide-oda villódzva formálódik a dalok közlendője. Erről Erdélyi Pál 1899-ben a következőket írja: Második nyelve volt a népnek, melybe a legmindennapibb viszonyaira vonatkozó képes kifejezések voltak besorolva... a melybe régi életünk bizalmas tanúi szólalnak meg. Első tudományos igényű és felkészültségű népdalgyűjtőnk, Vikár Béla lelkes népdalszövegfejtő volt. Ismereteit 1903-ban így összegzi: Az ősi, hagyományos módon keletkezett népdalokban lehet és sokszor van is előttünk érthetetlen kép, de annak nem értése miatt nem a népköltést, hanem tudásunk hiányos voltát kell okolnunk. Nem ismerjük a népdal képnyelvének titkait kellőképp, s így megesik, hogy képtelenséget látunk ott, ahol szép költői kép van. Alább ekképp folytatja: Megértésük nem mindig könnyű, mert egyrészt vidékenkint másmás értelemben használja (ti. a nép), másrészt épp ezeket felejti el leginkább, mint eredeti költési módjának emlékeit. Valószínű ugyanis, hogy használatuk a nemi szerelemmel kapcsolatos tárgyak megnevezése körül érvényesülő szeméremből fakad. 1 Persze nemcsak akkor mutatkozhat meg egy másik jelentésszint, ha a megfogalmazódó kép elrugaszkodni látszik a realitástól. Az átvitt értelmű rejtett üzenet, ha van, akkor is átszüremlik, ha a szöveg teljesen érthető és logikus az elsődleges jelentésszinten. Barna legény, ne fütyöréssz, Kertem alatt ne törd a rést. Mert hiába törted a rést, Szívem mellé soha nem férsz. (Tulipán: 4/2. sz.) A szöveg szó szerinti, mindennapi értelme is érthető, logikus, elképzelhető. Egy kis kacérkodástól, huncutkodástól sem lesz azonban mentes az éneklő leány üzenete, ha tudjuk, hogy a kert (kiskert, virágoskert) általában mást (is) jelent, valami kényesebbet, ki nem énekelhetőt helyettesít, megengedi, hogy titkon azt gondolják oda, olyan kertet, amelynek gyönyörködtető virágzása is átvitt értelmű. 1 Vikár: i.m.. 9

10 Strófikus népdalaink négy sorának gondolatpárhuzama népköltészetünk meghatározó építkezési formája, ótörök hagyaték. A soronkénti vagy kétsoros gondolatpárhuzamot azonban nem célszerű elemeire bontani, hiszen a képzettársítás az adott kép egészére vonatkozik, s egy-egy alkotóelem újbóli megjelenése más környezetben nem biztos, hogy ugyanazt a jelentést fogja hordozni. Sej, a Tiszának fodros vize de habos, Sej, a Tiszának, mind a két partja sáros, Közepébe fehér hattyú leszállott, Közepibe fehér hattyú leszállott, Két szárnyával veri széjjel a vizet, Két szárnyával széjjel csapta a habot, Sej, most tudtam meg, hogy a babám Sej, most tudom már, hogy a babám nem szeret. elhagyott. (VMND: III., 134/6c) (KSzK: 155. o.) Ebben az esetben megengedhetjük a feltételezést, hogy az elvonatkoztatott szinten a folyó női (genitale) jelkép, a madár hím (genitale) jelkép, s ebben az esetben a madár szárnya a testist jelenítheti meg. Azonban hiba lenne a madárszárnyat állandósult jelképnek tekinteni, s más szövegekre is mechanikusan értelmezni. Sej, csongorádi bíró háza de magos, Tetejébe van egy madár, aranyos. Bal szárnyára rá van írva: Csongorád, Sej, ki babája ez a kökényszemű leány? (KÓNYA) Nem is biztos, hogy mindig jelképet kell keresnünk a szövegben. Gyakran csak elvont utalással, s nem egyértelműen lefordítható metaforával állunk szemben. Jobb a bor a pálinkánál, Egy menyecske száz leánynál. (MNT: VI./ 526. sz.) Kárba veszett fáradság lenne a bor és pálinka népdalbeli említésekor minduntalan menyecske- illetve leányszimbólumot keresni. A bor itt alkalmilag, egyetlen vonásával közvetít jelentést: élvezete huzamos lehet, mert nem részegít meg azonnal, a pálinka tüzesebb. Célszerűnek látszott olyan rendszerben sorra venni a magyar népdalokban megbúvó erotikus motívumokat, ahogyan tapasztalati szinten a képek kútfőjeként a népélet mindennapjai szerveződtek. 10

11 3. HAJLADOZÁS Egy-egy tárgy vagy cselekvés másodlagos jelentésének holdudvarát gyakran nem is lehet egész pontosan behatárolni. Dalaiban a nép a találó szófordulatokat szívesen alkalmazta újra s újra hasonló, de csak megközelítőleg azonos szövegkörnyezetben és élethelyzetben. Jó példa erre a hajlás, meghajlás, lehajlás, hajladozás fogalma. Más-más egyedi jelentéssel, de rendre erotikumot sugall. A piros rózsának lehajlott az ága, Én is lehajlottam egy hűtlen szavára. (LAJTHA: 63. sz.) Ebben a Széken gyűjtött népdalban megsejthetjük a hajlás-lehajlás egyik lehetséges burkolt jelentését. Tallózzunk a hajlás sokféle előfordulása közt, az egyértelműtől a nehezebben tolmácsolható felé haladva! Dunyhám, párnám de hajlik Beljebb, babám, a falig. Öleljük egymást hajnalig, Míg édesanyám aluszik. (JÁRDÁNYI: I./ 70. o.) Szókimondó, s mégsem durva, mégsem sértő. Persze a dunna, párna a valós értelemben is hajlik, csak nem mindig ilyen jelentőségteljesen. A nép ennél különlegesebb képet is alkot a hajlással. Több szövegváltozatban is találkozhatunk az ágy lábának hajlásával, hajladozásával. Bizonyára nyomós oka volt rá, ha már több változatban dalolta ki efféle tapasztalatait. Diófából van a babámnak ágya, Ha ráülök, hajlik mind a négy lába. Tedd be, babám, az ágyadat a falig, Tied voltam, tied leszek halálig. (DOBSZAY SZENDREI: I./ 31, b) Most pedig újra költői sejtelmességgel, de nem kendőzve a testi szerelmet: Este, este, de szép szerelmes este, De szerelmes lánynál voltam az este. Rám hajlott a tearózsa levele Babám karján, sej-haj, aludtam el az este. (MACZKÓ RÓNAI: 31. o.) 11

12 A tearózsa levele, hogyha szerelmesen hajlik, az ugyanolyan fokú erotikus töltésről árulkodik, mint az ágy lábának meghajlása. Közismert népdalainkban látszatra egészen ártatlanul hajladoznak a virágok. Ezeket a dalokat mindannyian ismerjük, énekeljük jótékony homályban maradt járulékos jelentéstartalmuk ismerete nélkül: Kinyílt a rózsa, / Hajlik az ága, Nincsen aki leszakítsa, / Csak úgy hervad rajta. Egyik ága hajlik / E leány vállára, Másik ága reáhajlott / A Gyurka vállára. (111 NT: 7. sz.) A rozmaring egyik legnépszerűbb virágjelképünk, szintén erotikus háttérjelentést hordoz. Nem csoda, hogy ágai hajladoznak vagy éppen nem hajolnak. Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ága. Gyere, kisangyalom, gyere, kisangyalom, ülj az árnyékába! Nem ülök, én oda, rozmaring árnyékába, Összetörik ruhám, fehér alsószoknyám, megver édesanyám. (Rózsa: 27. sz.) Ebben az esetben már csak az előző szövegek nyomán érezhetjük a közvetett erotikus utalást (aminek különlegesen átszellemített mozzanata az árnyék, melyről a könyv végén lesz még szó). A szövegben nem pusztán az alsószoknya köznapi összegyűrődésétől tart a leány, s nem is véletlenül fehér az alsószoknya: mint majd látni fogjuk, a fehér szín általánosságban az ártatlanság jelzője. A közismert A csitári hegyek alatt... kezdetű dalban a rozmaringbokor hajlása is többről árulkodik, mint egy egyszerű ágmozgás. Ha jól meggondoljuk, még a realitás talaján is le kell hajolni, ha nem lefeküdni, hogy a rozmaringbokor ága az ember vállát érje! Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messzë van Kerek erdő közepében két rozmaring bokor van Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra Így hát kedves kisangyalom, tiéd lëszek valaha (KODÁLY VARGYAS: 444/4. sz.) A rozmaringról még számtalan példát sorolhatnánk, miként hajlik, hajladozik, most inkább lássuk, mikor nem hajlik a rozmaringág. 12

13 Ha bemegyek virágos kiskertembe, Rálépek a rozmaringnak tövére. Rozmaringnak ágai nem akar lehajlani, Nem akar a kisangyalom szeretni. (MACZKÓ RÓNAI: 39. o.) A virágos kiskert, a rozmaring, s annak a (nem) hajlása azért szerepel a mondandóban, hogy az énekes burkoltan elárulja: nem akarja szeretni a szeretője. A hajladozás koreográfiája maga kevés lenne a megénekléshez. Ékesen bizonyítja egy palóc népdal, hogy a megfogalmazás milyen lírai árnyalatokig finomíthatja a szóképet: Megmondtam én a bús gerlicének, Ne rakj fészket az ágszélre Mert az az ág ide-oda hajlik. Szél sem fújja, mégis hajladozik. (Palócföld, közismert) A szöveg burkolt üzenetét pontosan megértheti a címzett de értheti bárki, aki az üzenetet kipattantó helyzettel ismerős. Úgy tűnik, a nép költői fantáziájának a ritmikus mozgás, az ide-oda hajlás, az izgés-mozgás elegendő volt a nemi aktus mozgásának felidézésére, a dalokban a cselekmény rejtjelezésére. Hasonló tartalmat sejthetünk a belepi-e nem lepi; hun kiugrik, hun be; vagy alkalmanként a csitteg-csattog, csireg-csörög hangulatfestő szópárok között. A magyar népköltészetben nemcsak a virágok (rózsa, ibolya, tulipán stb.) hajolnak, hajladoznak, hanem a fák ágai is, és nemcsak a termés súlyától: Hull a szilva a fáról, Most jövök a tanyáról. Ej-haj, ruca, ruca, kukorica derce. Ëgyik ága lëhajlott, Az én rózsám elhagyott. Ej-haj... (KODÁLY VARGYAS: 70. sz.) A rezgő nyárfának pihekönnyű magja van, mégis meghajlik az ága, ugyanúgy, mint a szilvafáé. A két fa ágait, úgy tűnik, a közös motívum, a csalfa szerető érzelmei mozgatják. A szeretőm udvarában van egy rezgő nyárfa, Mikor megyek el alatta, rám hajlik az ága, 13

14 Szagos a levele, rajtam van a falu nyelve, Miért is van a szeretőmnek olyan csalfa szeme. (BALOGH: 157. sz.) A kételkedők feltehetik a kérdést, hol itt az erotikum. Csakis a háttérben, a másodlagos jelentésszinten, utalás formájában. Látni fogjuk, hogy egyes szófordulatokat, kétértelmű szavakat szívesen használ népünk a kendőzve továbbadni szánt üzenet csomagolására. Még olyankor is megmarad a sztereotip jelző, kifejezés, amikor az elsődleges jelentés értelmetlenné válik, vagy bohókás halandzsának tűnik: Járjad, borzas, amint illik, Ott törjön el, ahol hajlik. Akár térdbe vagy bokába, Törjön el a gatyád szára. (NYÉK: 203. o.) A térd és boka hasonló testhajlat, mint az ágyékhajlat, ezért eufemizációs szinonimaként értelmezhetjük. A borzas a fanszőr (pubes) szelídített neve, amint szintén rejtve egy másik incselkedő dalban hallhatjuk: Jámbor a kis borzaska, Násznagy úr megfoghassa. Tíz csók annak az ára, Este jöhet utána. (Délibáb lemez) Népköltészetünk él a hajlás-hajlandóság egybejátszásának kínálkozó lehetőségével is: A szeretőm karjai, karjai Nem akarnak hajlani, hajlani Meg kell annak hajlani, hajlani Ha meg akar ölelni, csókolni. ( ÁG: 43/2. sz.) A harmadik sor nagyszerű megfogalmazása, hogy egyszerre szól a kar meghajlásáról és a szerető kikövetelt hajlandóságáról. Ugyanilyen értelemben szerepel a hajlandóság közismert szólásunkban is: Esendő az ember, hajlandó a pendely. Mint már láthattuk, a hajlás hiánya a tartózkodást, visszautasítást jelentheti. 14

15 Jeges a kútsudár, nehéz vizet merni Ismeretlen legényt nehéz megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom Csókolni akarom, nem az én galambom (JÁRDÁNYI: II./ 14. o.) Még néhány gondolat erejéig a hajlásnál maradva érdemes megfigyelni a meghajlik nem hajlik meg, azaz a hajló egyenes ellentétpárt. Gyenge a nád lehajlik a földre. Egyenes vagy rózsám, mint a nád. (111 N.T.: 37. sz.) (JÁRDÁNYI: I./ 54. o.) Ugyanaz a nád meghajolhat vagy egyenesen állhat attól függően, milyen viszonyt kíván az énekes megénekelni. Az egyenes jelző persze vonatkozhat a sudár, vékony testalkatra is, de nincs kizárva a lehetőség, hogy az egyenes nád erényként jelenjen meg a népdalban. Van úgy azonban, hogy nem örülnek a hajlíthatatlanságnak: Sej-haj, szép a páva, mert egyenes a tolla, Most vagyok a szeretőmmel haragba. (JÁRDÁNYI: II./ 107. o.) Vagyis a hajlandóságot a harag szüntette meg, de a megfogalmazásban benne lappang a gőg, dac, sértett önérzet jelzése is. A valami okból megromlott kapcsolatot érzékelteti az alábbi kép is: Zöld búzában egyenes a gyalogút, A szeretőm énrám megharagudott. Ne haragudj, édes rózsám, sokáig, Tiéd leszek a halálom napjáig. (BALOGH) A zöld búzához később még visszatérünk, s az egyenes gyalogutat is tüzetesebben szemügyre vesszük. 15

16 4. FORMÁK Ha valahol valaki vagy valami jár, ott útnak, gyalogútnak, utcának kell lennie. Az út hajlására a népdalokban egy másik állandósult jelző is szolgálhat: a kerek. Nem mellékes mozzanat, hogy a kerekség képzetével a lyuk is magától adódóan összefügg. Kerek utcaszegelet, Jártam én ott eleget. (JÁRDÁNYI: I./ 215. o.) A kerek utcaszegelet aligha valós utcasarok, és nem is településtörténeti érdekességként kell kezelnünk. A népdalszövegek arról tanúskodnak, hogy legbuzgóbban a szerelmesek járnak kerek utcába: Erre gyere, në menj arra, Jobb út van erre, mint arra. Erre van a kerek utca, Kisangyalom gyalogútja. (KODÁLY VARGYAS: 255. sz.) Ne csodálkozzunk, ha a népköltészetben kerek ablakra bukkanunk, holott a valóságban jobbára csak hajón található ilyen: Sarkon van a házam, szélnek van fordítva, Kerek az ablaka, engem lesnek rajta. (Rózsa: 22/1. sz.) Ugyanígy csak képletesen értendő a kerek jászol: Széna meg a szalma A kerek jászolba. Megcsaltalak, rózsám, A pitvarajtóban. (JÁRDÁNYI: I./ 188. o.) A széna, szalma mint a pubes emlékképe kerek jászolban van, amelyből csalfaság esetén a hűtlenkedésre kapható férfiember lova lakmározhat. Gyermekköltészetünkben gyakoriak a lírai dalok teljesen elhomályosult 16

17 motívumai. Az alábbi példában együtt szerepel a széna, a szalma, a kerek jelző és az ölelkezés is: Széna alja, széna alja, széna szakadéka, Benne vagyon kerék asszony, Kerék kis menyecske. Lassan könnyen, csak csendesen, Öleld, akit szeretsz. (DOBSZAY: 76. sz.) Incselkedőbb, egyértelműbb célzatú szövegekben is érzékiséget jelez a kerek jelző: Kerek az én subám alja, Az én rózsám betakarja. (közismert) Nemcsak a subának kerek az alja, kerek a pendelyé is, eleve erotikus helyzetet sejtetve: Két ujja van, két ujja van a mentének, Két újja van, két újja van a ködmönnek, Kerek alja a pöndölnek. Kerek alja a pöndölnek. Akármilyen szűk a pendely, Csivirintem, csavarintom, Mégis felhajtja az ember. Majd a fejedre borítom. (ÁG 47. sz.) (VMND: 172/3. sz.) E gondolatmenetet követve jobban érhető, hogy népdalszövegeinkben miért szerepel gyakran kerek ajtó, kerek udvar, kerek erdő, kerek levél stb. Bizonyos sztereotip jelzők tehát nem egy esetben szinte arra rendeltettek, hogy az előadó-szövegalakító velük üzenjen, a címzett általuk kapjon üzenetet. Ezek a jelzők önmagukban nem hordoznak érzéki töltést, de állandóan olyan jelképekhez kapcsolódnak, amelyek jellemző szerelmi szimbólumok. A csipkés (csipke), fodor, bodor jelző minden bizonnyal a pubesszel való alaki hasonlóság révén tapad a szoknya, kendő, levél, sarkantyú stb. köznapi és jelképi jelentéséhez. Kövessük a folyamatot a nyersebb formától a leheletnyi utalásig: Az anyád valagán Háromsoros csipke. Ha kimossák, Keserű annak a leve. (Dudanóták: 278. sz.) 17

18 A szövegből csupán a mosás és a keserű lé mozzanatára hívjuk fel itt a figyelmet, ezekről szó lesz még. A faluban végigmenni nem merek, Mert a lányok selyemszoknyát viselnek. Csipke is, fodor is reng az alján, Barna legény kopogtat az ablakán. (Közismert) Csipke is, fodor is nem pusztán dísz a szoknya alján a kidalolással több is, kevesebb is annál. Este, este, de szerelmes egy este, De szerelmes legényem volt az este. Ráhajlott a csipkés mályva levele, Babám vállán elaludtam az este. (BENCZE: 81. sz.) Hogy mitől szerelmes annyira az éjszaka, arról a csipkés levelű mályva hajlása árulkodik. Az is kiderül, hova hajlik a levél vagy az ág: Szeretőm szerelme szállott a szívemre. Csipkebokor ága hajlott az ölembe. (MNEGY: 27/i) Egész egyértelművé teszi az előbbi képeket egy ezekre rímelő temerini változat: Csipkés szélű levele a rózsának, De szép szeretője van a komámnak. Leszakajtom a rózsa csipkés levelét, Elszeretem a komám szeretőjét. (CSORBA) Találó költői megfogalmazása az érzéki helyzetnek. Könnyű megérteni, mit keres a sok csipkés levél, csipkés kendő, csipkebokor, csipkefa a népdalainkban. 18

19 Akárcsak a lányok szoknyáján, az ablakban is terem csipke: 1. Kecső falun végig kéne menni, 2. Csipkefüggöny félre van takarva, Szeretőmet föl kéne keresni. Barna legény bekacsingat rajta. Ott lakik a Ravonyi utcában, Ne kacsingass, gyere be, gyere be, Csipkefüggöny van az ablakában. Magam vagyok idebe, idebe. (ÁG: 116. sz.) Egyes szövegekben első pillantásra véletlenszerűen hat egy-egy szó felbukkanása. Csak szerepkörének feltérképezése után derül ki, mit keres ott, és az is, hogy találomra nem cserélhető fel más hasonlóval. Következő példánkban a csipkés nem cserélhető fel zörgősre, fényesre- esetleg felcserélhető lenne sárgára, de abban az esetben változik a második szint jelentéstartománya is. Csuhaj, köböl van az édesanyám udvara, Csuhaj, barna legény, lassan gyere be rajta. Ne kopogjon a rézsarkantyúd csipkés taréja, Csuhaj, ébren alszik a jó anyám, meghallja. (MACZKÓ 28. sz.) A csipkés helyett szinonimaként gyakran a bodor jelző irányítja figyelmünket az érzékiség nyomára. Elsőként két ismert népdalt említünk olyan példaként, amelyből efféle utalás is kihámozható: Érik a szőlő, / Hajlik a vessző, Érik, érik a cseresznye, Bodor a levele. Bodorodik a levele. Két szegény legény / Szántani menne, Mennél jobban bodorodik, De nincsen kenyere. Az én szívem szomorodik. (JÁRDÁNYI: I./ 19. o.) (OLSVAI KÖNCZÖL: 54. sz.) Érdemes megfigyelni, hogy leginkább a szőlő, cseresznye és meggyfa levele bodorodik. Néha az ágszövevény alkot hasonló képet: Sűrű meggyfa bodor ága, Szeretőmet mi találta here-hopp? Betegös-e vagy nem gyühet, Vagy mást szeret, nem engömet, here-hopp. (MNT VII./ 23. sz.) 19

20 5. SZÍNEK A színszimbolika talán a legősibb jelölőrendszer. Alkalmazása a jelekét, szimbólumokét is megelőzte. A szín önmagában is jelentéshordozó volt kultúránk hajnalán, és ma sincs másképp. Nem mindegy, hogy az öltözet fekete, piros vagy kék, s minden ember megválogatja, az általánosan elfogadotthoz viszonyítva alakítja a környezetében lévő eszközök, tárgyak színét. Különböző kultúrák egy-egy színhez más-más jelentéstartalmat kapcsoltak, s ez korszakonként is változott. Adott korban egy kultúrán belül a színekhez többféle jelentés is kapcsolódhat (pl.: fehér-fekete gyász). Népköltészetünk színszimbolikájáról Erdélyi Zsuzsanna az Ethnographia 1961-es évfolyamában írt a legkimerítőbben, de erről a témáról szinte minden jelképkutató említést tesz. Ennek ellenére úgy tűnik ez a témakör sincs egészében feltárva, kellő alapossággal körüljárva. A színek ismertetését kezdjük talán a legáltalánosabbal, jelképiségében a legfontosabbal: a feketével. A fekete színt említve általánosságban mindenki a gyászra, tágabban értelmezve a szomorúságra gondol. Népdalainkban a fekete szín ilyen jelentése mellett különösen a szerelmi dalokban erotikumot jelölő funkciójával is találkozhatunk. A szókimondó, obszcén rigmusoktól az alig sejthető utalásokig széles skáláját találjuk a fekete szín és az erotikum kapcsolatának. Több forrás is jegyzi a legegyértelműbb, legszókimondóbb vonatkozást: Szép a p, mert fekete, Jézus Krisztus teremtette. Lökött bele szilvamagot, Köréje meg prémet rakott. (VARGYAS: Erosz a folklórban, 25. o.) 20 A Felvidéken Kodály Zoltán gyűjtötte a következő szöveget: Fekete, fekete, Fekete, nem tarka. Tudja a szép leány, Hol a legény farka. (DOBSZAY SZENDREI: III./ B 62./e) A moldvai csángók egyik tréfásan csipkelődő szövege így hangzik:

21 Komámasszony eleje Kicsiny helyen fekete Az is azért fekete Mert az üsthöz értette (Moldva, Aki dudás akar lenni hanglemez) A nyelvi játékok számtalan példáját fedezhetjük fel népdalainkban. Jelen esetben az üst főnév felcserélhető az üsd igével, így annak is elérthető. Erre a szövegre rímel egy lakodalmi csipkelődő rigmus, gondolatmenetre szinte ugyanaz: Szakácsasszony lába között Szőrös gilyicécske. Talán bizony be van festve, Azért feketécske. (MNT: III./B 576. sz.) Szinte tolakodóan egyértelmű a következő népdal megfogalmazása is: Fekete városban vërës torony látszik, Ott ës az én babám más ölében játszik. (JAGAMAS FARAGÓ: 63. sz.) A fekete szín hívja fel a figyelmet a hangsúlyozottan, továbbképzelhetően erotikus kicsengésre olyan népdalokban, amelyek a táncot, táncolást emlegetik sajátos jelentéssel: a nemi aktus koreográfiáját megidézve. A megjelenített kép a sokatmondó költői körítéssel többet mutat az egyszerű táncmozdulatoknál: Fekete-gyűrűfa sátor, Csikós, gulyás benne táncol. (GILICEMADÁR: 62. sz.) A keszkenő a valós életben nem rojtos (ez inkább a nagykendőre vonatkozhatna). Hogy a dalban miért az, és miért épp fekete a rojtja, megtudhatjuk, ha a kendő rajzát a sarkára állítjuk. Fekete rojtos keszkenőm, Most ismerem a szeretőm. Olyan vékony, mint a nádszál, Hajlik, mint a liliomszál. (OLSVAI KÖNCZÖL: 52. sz.) 21

22 A búza (mint termés), az őrlés (mint a mag garatba kerülése és a malomkövek dörzsölő mozgása), a kenyérsütés (mint a tészta forró kemencébe vetése) közismertek a népköltésben mint az erotikus képzettársítás lehetőségei. Ezekben a képekben is feltűnően gyakran jelenik meg a fekete szín. Fekete föld termi a jó búzát, Sűrű erdő neveli a betyárt. Sűrű erdő a betyár szállása, Kocsmárosné gondot visel rája. (Tiszán innen, Dunán túl: 139. o.) Fekete lisztből sütik a jó kenyeret, Még azt mondják, ez a legény nem szeret. (KIRÁLY: Gyöngykaláris I.) 22 Fekete kenyeret/ Hajnalban sütöttem, Ízlett az uramnak, /Hogy elibe tettem. (DOLOGH: 71. o.) A hajnal egyébként köztudottan a szerelem időszaka nemcsak a nép-, de a műköltészetben is. A fehér szín a fekete szín ellentéte több kultúrkörben az érintetlenség, a szűziesség szimbóluma. Népköltészetünk szembeállítja a kettőt a valós és a jelképi szinten is. Fekete a kökény, fehér a virágja. (JÁRDÁNYI: II./ 15. o.) Fehér üröm, fekete nád, Mutasd ki, babám, a csizmád. Haj, üröm, fehér üröm, fekete. (DOBSZAY SZENDREI: III./123. b) A csizma nyilvánvaló eufemizmus a szövegben: a náddal tisztábban rímelő vulgáris szó lenne itt az igazi. (A viseletre vonatkozó későbbi példáink ezt még jobban megvilágítják majd.) A megfogalmazás szépsége, hogy az üröm egyaránt jelenthet növényt és bánatot a közlendő csorbulása nélkül. Még egy érdekes, ritkább példát említünk a fehér színnel kapcsolatosan. Ebben nyilvánvalóan egy bátortalan legényről és körültekintő (tapasztaltabb) szeretőjéről szól a nóta, hiszen a leány ül a legény ölébe: Fehér fuszulykavirág, Ne jöjj hëzzám napvilág! Jere hëzzám sötétbe, Hadd üljek az öledbe! (JAGAMAS FARAGÓ: 88. sz.)

23 A fuszulykát ('bab') tréfásan gyakran faszulykának is ejtik Erdélyben. Mivel a növényvilágban a legtöbb éretlen termés zöld színű, elképzelhető, hogy ilyen elvonatkoztatás alapján lesz a zöld szín a zsenge kor, az éretlenség, a (testi) szerelemre esetleg még nem alkalmas kapcsolat jelzője. Figyeljük meg a következő ízes nyelvezetű modvai népdalt (lapi Moldvában 'levél': almafalapi, útilapi): Magyarföldi tarka lapi, Jere, babám, hojzám lakni! Nem menek én hojzád lakni, Mert még igen zöld a lapi. (Moldva, közismert) Burkoltabb utalásokra is számos példát találunk. A korábbiakban nem véletlenül volt zöld búzában egyenes a gyalogút, és az sem kizárt, hogy a zöld ágon még éretlen a termés is. Legalábbis ezt sugallja a következő szövegtípus: Túl a vízen, Tótországban Szilva terem a zöld ágon. Szakasztottam, de nem ettem, A babámé nem lehettem. (KODÁLY VARGYAS 275. sz.) Szakasztottam, de nem ettem azaz már magáénak érezte a gyümölcsöt, mégsem élvezhette éholtó zamatát. A különböző színek jelentéstartalmi összevetésére, a szerelmi üzenet költőien árnyalt megfestésére számos szép példát találunk népköltészetünkben: Zöld a kökény, majd megkékül, Most vagyok szerető nélkül. Majd megérik feketére, Találok még szeretőre (JÁRDÁNYI: I./ 144. o.) A zöld színhez jelen esetben a fentiekkel összhangban a szerelmi kapcsolat hiánya, gátoltsága, akadályozottsága kapcsolódik. A zöld szín jelentését azonban nem szabad mereven értelmezni, mert ez a konkrét helyzettől függően változhat. A fű, a legelő akkor jó, ha zöld. Akkor legelhet a jószág, s az éhség a szereleméhség csillapítása meghatározó mozzanat: 23

24 24 Jaj, de szépen esik az eső, Jaj, de szépen zöldül a mező, Közepébe, sej, haj, legel a juhom, Este csókollak meg, galambom. (BENCZE: 62/5. sz.) Ha az éretlen termés zöld színe a szerelmi éretlenséget tükrözi, a piros szín igen gyakran az érettséget, a testi-lelki beérést, a testi szerelem megkezdését jelentheti a szerelmi élet költői kifejezéstárában. Ezért oly közkedvelt a piros rózsa, piros alma, piros kukoricaszár vagy a piros hajnal. A búza érését búzapirulásként énekli meg népünk: Elment a madárka, üres a galyicka Mind azt fudogálja visszajő tavaszra Ha tavasszra nem jő, búzapirulásra Ha akkorra sem jő, tudd meg, sohasem jő. (DOMOKOS RAJECZKY: III./ 17. sz.) Érdemes megfigyelni a fentiek szerint a színek üzenetét a következő népdalban: Piros rózsa fehéret játszik, Nem bánom, ha máshoz jársz is. Te kezdted el az elválást, Te bánod meg, babám, nem más. (Tulipán: 72/2. sz.) Bizonyos lírai dalokban a szerelem időszaka, a hajnal is piros, s ezt a jelzőt nem csupán a felkelő napnak köszönheti. Mi zörög, mi zörög a sűrű erdőbe, Talán az én rózsám ökrét hajtják a cserére. Hadd hajtsák, hadd hajtsák, hadd fizessen érte, Mer a sötét piras hajnal más kislánynál érte. (JAGAMAS FARAGÓ: 93. sz.) A sárga szín jelképisége talányosabb, annak ellenére, hogy viszonylag sok dalban bukkan föl. Jó néhány szövegből nem lehet megítélni, hogy puszta megkülönböztető funkciója mellett van-e egyéb háttérjelentése. Az én rácsos kapum sárgára van festve, Oda jár a babám minden áldott este. (Muskátli: 12.)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa

Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa Népzene 2. dalok 2012/2013 Pte-Mk Halmos Béla kurzusa A mérai hegytetőn A mérai hegytetőn Ott lakik a, ott lakik a szeretőm. Fehér kendőt lobogtat, Engem oda, engem oda csalogat. Ne csalogass engemet,

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

NÉPDALKINCSÜNK NÉPDALÉNEKLÉSI HÁZIVERSENY. 1. Árki Bálint I. EK 1. Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri Bak Lilla 13 Ezüst

NÉPDALKINCSÜNK NÉPDALÉNEKLÉSI HÁZIVERSENY. 1. Árki Bálint I. EK 1. Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri Bak Lilla 13 Ezüst 1 1. Árki Bálint I. EK 1. Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri Bak Lilla 13 Ezüst 2. Hauer Luca Gerda I. EK 1. Hull a szilva a fáról Bak Lilla 10 Ezüst 3. Horváth Gréta I. EK 1. Hess páva, hess páva

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg

MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson. A faluba nincs több kislány. A horgosi csárda. A lányok a lányok egyveleg MULATÓS NÓTÁK, CSÁRDÁSOK, HALLGATÓK: A 46-os sárga villamoson A faluba nincs több kislány A horgosi csárda A lányok a lányok egyveleg A rátóti legények A régi mániám A szegedi csikós A szeretőm Dunántúli

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

DALCSOKROK I. Szigetközi dalcsokor Általmennék én a Dunán... Kék ibolya, levendula, mandula, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Ezüstgyűrű gyémántköve nem tiszta, Viselje el aki bemocskolta. Szövegváltozat:

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova.

7. Kifordítom, befordítom, zongorázom, furulyázom. Ujjaimat tornáztatom. 9. Esik az eső, hajlik a vessző, haragszik a katona, mert megázik a lova. 1. Ziki-zaka zakatol, ez a vonat valahol. Én vagyok a vasutas, te meg leszel az utas. 2. Süss fel nap, fényes nap. Kertek alatt a ludaim megfagynak. 3. Sétálunk, sétálunk egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs.

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I

GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I GUGGÓCSKÁK SÉTÁLUNK, SÉTÁLUNK EGY KIS DOMBRA LECSÜCSÜLÜNK, CSÜCCS I 112 ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya, ég, El ne aludjék! Aki lángot akar látni, Mind leguggolják! 113 GOMBOLYAG CÉRNA, FAGGYÚGYERTYA Gombolyag

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista

Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista Fülöp Duó Buli Band Mulatós zenelista A babám fekete romalány A börtön árnyékában áll egy lány A börtön rácsos ablakán A cigányok sátora A házunk tetején zsup fedél van A menyasszony akkor sír A nógrádi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben

Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben Várszeginé Gáncs Erzsébet Népdaltanítás szerepe a tanítóképzésben A tanítóképzés feladatai között kiemelt szerepet kap a tanítójelöltek zenei műveltségének szélesítése, elmélyítése. Kodály Zoltán szavait

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 JEGYZETEK Dunántúli dalok (001 036): 001_ AP_17090c (Ha lemegyek én a kertbe kaszálni). 002_ AP_ 17090d (Szerelem, szerelem). 003_ AP_17090f (Picin tinó, nagy a járom). Bodza Klára Paksa Katalin: Magyar

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK

VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK VAJDAKAMARÁSON GYŰJTÖTT NÉPDALOK Vajdakamarási Általános Iskola 2007. ELŐSZÓ 2006. november 13-17. között a Vajdakamarási Általános Iskolában megünnepeltük a magyar népdal és népköltészet hetét. Ennek

Részletesebben

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

A szorgalmas és a lusta lány

A szorgalmas és a lusta lány A szorgalmas és a lusta lány MAGYAR NÉPMESE Előadta a Harkácsi Pimpó Bábcsoport 2007-ben. A mesével a DMT-n Nívódíjat nyertek. Vezetők: Dolinsky Irén, Vezérné Gonda Klára 27 28 Szereplők: Gazdag asszony

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Virágok a nép lelkéből

Virágok a nép lelkéből Virágok a nép lelkéből B.Kiss János Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Elfeledett mesék, népmesék, dalok, népdalok, virágénekek, mondások, közmondások találós kérdések az 1930-as évekből Előszó helyett

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Ének-zene 1. tétel A bolhási kertek alatt Ut queant laxis Fejtse ki a dallamhoz tartozó zenetörténeti vonatkozásokat! 2. tétel A nagy bécsi kaszárnyára Moniot d Arras: Nyári

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi

A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi A zenebölcsi tervezett gyermekdalainak és mondókáinak szövege: Emőd utcai Óvóda 2011./2012. II. Félév- zenebölcsi 1. Töröm, töröm a mákot; Sütök neked kalácsot; Ica-tolla -motolla, Neked adom:... 2. Esik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kárpát-medencei szőttesek

Kárpát-medencei szőttesek Kárpát-medencei szőttesek A világ számos tájáról megismerkedhettük az előzőekben a szőnyegszövés különböző módjaival. A következőekben a Kárpát-medencében ismeretes díszítéseket, szőnyegkészítéseket mutatom

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ A csodás fotók Borzi Viviennek köszönhetően születtek, aki arra törekszik, hogy fiatalos, élettel teli képeket tárjon a szemünk elé. Vivien 16 éves kora óta fotóz, s először víz alatti munkáival vált ismertté.

Részletesebben

LEMEZMELLÉKLET. Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok

LEMEZMELLÉKLET. Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok LEMEZMELLÉKLET Vajdasági élő magyar népzene Telecskai templom tetejébe Bácsgyulafalvi népdalok A Bácsgyulafalva (Telečka) népzenei hagyományait bemutató lemez rendhagyó vállalkozás a vajdasági népzenei

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

VÁLOGATÁS BIRTALAN JÓZSEF NÉPDALFELDOLGOZÁSAIBÓL

VÁLOGATÁS BIRTALAN JÓZSEF NÉPDALFELDOLGOZÁSAIBÓL BOROS-KONRÁD ERZSÉBET VÁLOGATÁS BIRTALAN JÓZSEF NÉPDALFELDOLGOZÁSAIBÓL II. KÖTET PARTITÚRÁK BOROS-KONRÁD ERZSÉBET VÁLOGATÁS BIRTALAN JÓZSEF NÉPDALFELDOLGOZÁSAIBÓL II. KÖTET PARTITÚRÁK PRESA UNIVERSITARĂ

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben