VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai"

Átírás

1 VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa és cserjefajai Red List Threatened trees and shrubs in Hungary KÉK LISTA Magyarország aktív védeleben részesülı fa és cserjefajai Blue List Threatened trees and shrubs with stabilized or increasing abundance in Hungary FEKETE LISTA Magyarország adventív fa és cserjefajai Black List Adventive trees and shrubs in Hungary Összeállította: BARTHA DÉNES Sopron 2000

2 Lektorálta: DR. FACSAR GÉZA KÉZDY PÁL KIRÁLY GERGELY DR. UDVARDY LÁSZLÓ A kiadvány egjelentetését az "Eber az Erdıért Alapítvány" táogatta. A kiadásért felel: DR. BARTHA DÉNES Megrendelve: április 15., példányszá: 750 Készült a LİVÉRPRINT Nyodában, 9400 Sopron, Ady Endre u. 5. 2

3 Bevezetés Ez az összeállítás a agyarországi dendroflóra színes listáit tartalazza. A listák a dendroflóra jelenlegi helyzetét és a bekövetkezett változásokat hivatottak tükrözni, de a jövı is kirajzolódik belılük. A közölt színes listák Magyarország területére és egy önkényesen kiragadott taxoncsoportra, a fa és cserjefajokra vonatkoznak. A vörös lista ely a legnagyobb últra tekint vissza, s a legisertebb a listák közül a dendroflóránk veszélyeztetettségét (fenyegetettségét) utatja be. A rózsaszín lista ait a vörös lista "elıszobájának" lehet tekinteni, és itt a vörös listába ágyazva közlünk azokat a taxonokat tartalazza, aelyek rövid idın belül vélhetıen veszélyeztetetté válnak. A kék lista azon taxonokat utatja be, aelyeknél az elúlt idıszakban az aktív védelenek köszönhetıen csökkent a veszélyeztetettség értéke. A zöld lista az álloányaik száában és nagyságában ne, vagy érzékelhetıen ne változó fajokat sorolja fel, elyet e kiadványban ne teszünk közzé. A fekete lista a flóraszennyezést okozó elvadult adventív fajokat utatja be. A közreadott színes listák a agyarországi dendroflóra ezredvégi állapotát tükrözik, s alapot nyújtanak egy (célszerően 10 évvel) késıbbi egújításuk alkalával elvégezhetı összehasonlító értékeléshez. Ehhez a egújításhoz szívesen veszünk inden kiegészítést, észrevételt, ait az alábbi círe kérünk egküldeni: NyugatMagyarországi Egyete Erdıérnöki Kar Növénytani Tanszék 9401 Sopron Pf.: 132 Köszönet illeti dr. FARAGÓ SÁNDORt a vörös lista kategóriák értelezésében nyújtott segítségéért, továbbá a kötet lektorait értékes kiegészítéseikért, ódosításaikért, javaslataikért. A színes listákat abban a reényben ado közre, hogy dendroflóránk állapotáról hő képet adnak, fölvázolják a várható változásokat, s az illetékeseket cselekvésre ösztönzik. 3

4 Vörös Lista Magyarország veszélyeztetett fa és cserjefajai Red List Threatened trees and shrubs in Hungary Vörös listákat, vörös könyveket az 1960as évek közepétıl állítanak össze világszerte, vagy rendszertani kategóriákra (taxoncsoportokra), vagy adott területekre kidolgozva. Ezen dokuentuok feladata az, hogy a veszélyeztetettség értékérıl száot adjanak, s erre az illetékesek figyelét fölhívják. Hazánkban 1989ben látott napvilágot a agyar állat és növényvilág vörös könyve (RAKONCZAY, 1989), a veszélyeztetett fa és cserjefajok külön kiadványban (BARTHA, 1991b) is isertetésre kerültek. Az ezekben alkalazott veszélyeztetettségi kategóriák nezetközi ajánlásokon alapultak, de bizonyos nezeti sajátosságokat is hordoznak. 1994ben a Nezeti Terészetvédeli Unió Fajok Túlélési Bizottsága az egységesítés érdekében újrafogalazta a veszélyeztetettségi kategóriákat, elyekhez ennyiségi terészető kritériuokat is rendelt (IUCN, 1994). Erre alapozva két, globális léptékő összeállítás, a világ veszélyeztetett növényfajainak vörös listája (WALTERS GILLETT, 1998), és a világ veszélyeztetett fafajainak vörös listája (OLDFIELD et al., 1998) látott napvilágot. A veszélyeztetettségi kategóriák és kritériuok revíziója ost folyik (IUCN/SCC Criteria Review Working Group, 1999), s a regionális és nezeti léptékben való alkalazásukhoz is született javaslat (GÄRDENFORS et al., 1999). Jelen összeállítás ár ezek figyelebe vételével készült. Mivel a fajok (taxonok) kipusztulását valószínőségi folyaatként kezeljük, ezért a veszélyeztetettségi (fenyegetettségi) kategóriákba való besorolás ne ás, int egy kipusztulási kockázatbecslés. Tehát a veszélyeztetettségi kategória azt utatja eg, hogy ilyen valószínősége van adott faj (taxon) adott területen való kipusztulásának. Az alkalazott veszélyeztetettségi kategóriák (IUCN, 1994 ódosítva IUCN/ SCC Criteria Review Working Group, 1999 alapján) az alábbiak: Kipusztult (Extinct EX) Az a taxon kipusztult, aelynek utolsó egyede is inden kétséget kizáróan és bizonyítottan kihalt. Regionálisan kipusztult (Regionally Extinct RE) Egy taxon regionálisan kipusztultnak tekinthetı, aennyiben ne kétséges, hogy az utolsó, reprodukcióra képes egyede is kihalt a régión belül, vagy eltőnt a régióból. 4

5 Szabad terészetbıl kipusztult (Extinct in the Wild EW) A szabad terészetbıl kipusztult az olyan taxon, aely korábbi terészetes élıhelyén ár ne él, csak tenyészetekben, fogságban található, vagy honosított populációja (populációi) élnek a korábbi elıfordulási területén kívül. EW az olyan taxon, aelyet kihaltnak vélnek, ert hosszabb ideje ne figyelték eg. A "hosszabb idı" a taxon egy életciklusánál hosszabb kell, hogy legyen. Súlyosan veszélyeztetett (Critically endangered CR) Egy taxon súlyosan veszélyeztetett akkor, ha a legközelebbi jövıben terészetes környezetében a kihalás veszélyének különösen nagy valószínőséggel kitett. Veszélyeztetett (Endangered EN) Veszélyeztetett az a taxon, aely ne súlyosan veszélyeztetett, de a közeli jövıben terészetes környezetében a kihalás veszélyének nagy valószínőséggel ki lesz téve. Sebezhetı (Vulnerable VU) Sebezhetı az a taxon, aely ugyan ne súlyosan veszélyeztetett vagy veszélyeztetett, de a középtávoli jövıben terészetes környezetében a kihalás veszélyének nagy valószínőséggel ki lesz téve. Kis veszélyeztetettségő (Lower risk LR) Egy taxon kis veszélyeztetettségő, ha az elızı kategóriákba ne sorolható. Az itt elítendı taxonok további háro alcsoportba oszthatók: Védelefüggı (Conservation dependent cd): Védelefüggı az a taxon, aely érdekében folyaatosan taxonspecifikus, vagy élıhelyspecifikus védeli prograok őködnek, aely prograok beszüntetése esetén a kérdéses taxont 5 év alatt a veszélyeztetett kategóriák valaelyikébe át kellene sorolni. Fenyegetettség közeli (Near threatened nt): Fenyegetettség közeli az a taxon, aely ne védelefüggı, de közel áll ahhoz, hogy sebezhetınek inısítsék. Legkevésbé veszélyeztetett (Least concern lc): Legkevésbé veszélyeztetett az a taxon, aely ne tartozik a kis veszélyeztetettségő vagy sebezhetı fajok kategóriájába. 5

6 Hiányos adat (Data deficient DD) Hiányos adatú az olyan taxon, aelynek eltejedésérıl vagy populációinak státusáról se közvetlen, se közvetett adatok ne állnak rendelkezésre, s eiatt ne állapítható eg veszélyeztetetségének foka. Ne felért (Not evaluated NE) Ne felért az a taxon, aelyet ég ne soroltak be a fenti kategóriák egyikébe se. Az IUCN/SCC Criteria Working Group (1999) ajánlása a Védelefüggı (cd) kategóriát törölni javasolja, ugyanakkor GÄRDENFORS et al. (1999) nyoán bevezetésre került a Regionálisan kihalt (RE) kategória. A fenti fenyegetett (CR, EN, VU) kategóriákba történı besoroláshoz szászerősített kritériuok (AE) állnak rendelkezésre. Minden taxont az összes kritériu szepontjából értékelni kell, de egyetlen kritériunak való egfelelés ár elegendı a besoroláshoz. Az ehhez alkalazott kritériurendszer (IUCN, 1994): A) Álloánycsökkenés az alábbi pontok bárelyikének forájában: 1. Legalább 80%os (CR), 50 %os (EN), 20 %os (VU) egfigyelt, becsült, következtetett, vagy feltételezett álloánycsökkenés az elúlt 10 év, vagy 3 generáció során az érvényes, aelyik hosszabb idıtartaot jelöl az alábbi kritériuok alapján: (a) közvetlen egfigyelés (b) a taxonra vonatkozó abundancia index (c) az elfoglalt terület, az elıfordulási ráta és/vagy az élıhely inıségének rolása (d) a hasznosítás aktuális vagy potenciális szintjei (e) a betelepített taxonok, keresztezések, patogének, szennyezı anyagok, versenytársak vagy paraziták hatásai. 2. Legalább 80 %os (CR), 50 %os (EN), 20 %os (VU) csökkenés, aely elıreláthatólag vagy feltételezetten a következı 10 év, vagy 3 generáció élettartaa alatt az érvényes, aelyik hosszabb idıtartaot jelöl következik be a fenti (b), a (c), a (d) vagy az (e) pontoknak egfelelıen. B) Az elterjedési területet kevesebb int 100 k 2 re (CR), k 2 re (EN), k 2 re (VU) becsülik, vagy az elfoglalt terület kevesebb int 10 k 2 (CR), 500 k 2 (EN), k 2 (VU), és az alábbi jellezık közül legalább kettıt a felérések érvényesnek tekintenek: 1. Nagyon felaprózódott, fragentált populáció, illetve az elıfordulás csak egy helyre koncentrálódik. 2. Folyaatos csökkenés, aelyet egfigyelnek, következtetnek rá, vagy észlelnek az alábbi tényezık bárelyikében: 6

7 (a) elterjedési terület (b) elfoglalt terület nagysága (c) az élıhely területe, kiterjedése, és/vagy inısége (d) az elıfordulási helyek, illetve a szubpopulációk száa (e) az ivarérett egyedek száa. 3. Szélsıséges álloányingadozás az alábbi tényezık bárelyikében: (a) elterjedési terület (b) elfoglalt terület nagysága (c) az elıfordulási helyek, vagy a szubpopulációk száa (d) az ivarérett egyedek száa. C) A populáció létszáát kevesebb int 250 (CR), (EN), (VU) ivarérett egyedre becsülik, továbbá az alábbi feltételek bárelyike teljesül: 1. Legalább 25 %osra (CR), 20 %osra (EN), 10 %osra (VU) becsült folyaatos csökkenés 3 év, vagy 1 generáció élettartaa alatt az érvényes, aelyik hosszabb idıtartaot jelöl vagy 2. a egfigyelt, elırelátható vagy következtetett folyaatos csökkenés az ivarérett egyedek létszáában és a populációstruktúrában az alábbi forák bárelyikében: (a) nagyon felaprózódott, fragentált populáció (azaz egyetlen szubpopuláció se szálál 50 (CR), 250 (EN), (VU) ivarérett egyednél többet) (b) az összes egyed egyetlen szubpopulációba töörül. D) Olyan populáció, aely 50 (CR), 250 (EN), (VU) ivarérett egyednél kevesebbet szálál. E) Olyan ennyiségi elezés, aely a terészeti környezetben vadon élı populáció kihalási valószínőségét legalább 50 %osra (CR), 25 %osra (EN), 10 %osra (VU) becsüli 10 év vagy 3 generáció (CR), 20 év vagy 5 generáció (EN) élettartaa alatt, 100 éven belül (VU) az érvényes, aelyik hosszabb idıtartaot jelöl. A regionális és nezeti vörös listáknak fel kell tüntetniük azt is, hogy a regionális (nezeti) populáció (adott területen jelen esetben Magyarországon élı egyedek összessége) hogyan viszonyul a globális populációhoz (a terészetes elterjedési területen élı egyedek összességéhez). Az ajánlás (GÄRDENFORS et al., 1999) alapján a regionális (nezeti) populáció és a globális populáció arányainak osztályba sorolása esetünkben az alábbi: I. 2,5 % II. 2,6 10,0 % III. 10,1 25,0 % IV. 25,1 50,1 % V. 50,1 % 7

8 A agyarországi dendroflóra vörös listájában az egyes taxonoknál az alábbi jellezıket tüntetjük fel: veszélyeztetettségi kategória a nagytájakra vonatkoztatva (ÉK = Északiközéphegység, DK = Dunántúliközéphegység, NyDt = NyugatDunántúl, DDt = DélDunántúl, A = Nagyalföld, KisA = Kisalföld) category of endangerent applied for large regions veszélyeztetettségi kategória nezeti szinten (Magyarország területére vonatkoztatva) (Mo 2000) category of endangerent applied at national level a nezeti (regionális) és globális populáció aránya (np/gp) relevant ratio of the national (regional) population to the global population a korábbi vörös könyv (RAKONCZAY, 1989) veszélyeztetettségi kategóriája (K = kipusztult, KV = kipusztulással veszélyeztetett, AV = aktuálisan veszélyeztetett, PV = potenciálisan veszélyeztetett) (Mo 1989) category of endangerent of the forer Red Data Book védettség és eszei érték a 12/1993. (III.31.) és 15/1996. (VII.26.) KTM rendelet alapján (FV = fokozottan védett, V = védett; eszei érték eftban) conservation and face value veszélyforrások, veszélyeztetı tényezık (MOLNÁR V. A., 1999 nyoán ódosítva) roots of danger, factors of endangerent Veszélyforrások, veszélyeztetı tényezık A. A TERMİHELYEKET ÉRINTİ VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK I. Mővelési ód egváltoztatása 1. Bányászat, anyagkiterelés 2. Gyepek feltörése 3. Gyüölcs és szılıtelepítés 4. Erdıtelepítés 5. Parcellázások, útépítések II. A terıhelyi viszonyok egváltoztatása 6. Vízrendezés, csatornázás, lecsapolás, tızegkiterelés 7. Tarvágásos fakiterelés, durva erdıgazdálkodási ódszerek 8. Intenzív gyepgazdálkodás, felülvetés 9. Karsztvíz és talajvízkieelés 10. Spontán erdısödés, cserjésedés 11. Tájidegen fafajokkal végzett erdısítés 12. Tájidegen gyook terjedése 13. Túlzott létszáú vadálloány III. A terıhely, a vegetáció echanikai károsítása 14. Intenzív turizus 15. Katonai tevékenység 16. Motocross, sárkányrepülı, hegyikerékpár okozta taposás B. A NÖVÉNYEKET KÖZVETLENÜL VESZÉLYEZTETİ TÉNYEZİK 17. Virágszedés, növénygyőjtés, kereskedele 18. Introgresszív hibridizáció, génerózió 19. Szaporodásbeli, felújulási probléák 20. Égetés, tőz 21. Cserjeírtás 8

9 Taxon ÉK DK NyDt DDt A KisA GYMNOSPERMATOPHYTA NYITVATERMİK Ephedra distachya L. Csikófark Taxus baccata L. Tiszafa ANGIOSPERMATOPHYTA ZÁRVATERMİK Acer acuinatilobu J. PAPP Mátrai ısjuhar Alnus viridis (CHAIX in VILL.) DC. Havasi éger Aelanchier ovalis MEDIK. Fanyarka Aygdalus nana L. Törpe andula Androeda polifolia L. Tızegrozaring Betula pubescens EHRH. Molyhos nyír Carpinus orientalis MILL. Keleti gyertyán Cleatis alpina (L.) MILL. Havasi iszalag Mo 2000 np/ gp Mo 1989 CR RE EN RE EN I PV CR EN EN II PV CR CR V VU VU I PV VU VU I PV VU EN CR EN EN I PV RE RE K EN EN EN EN EN RE EN I EN EN I PV VU VU II AV 14, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20 11, 13, 17, , 7, 10, 15, 21 1, 10, 11, 13, 15, 20 1, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21 (6) 4, 6, 7, 9, 10, 18 13, 19, 17, 21 Veszélyforrások Védettség FV: 30 V: 2 9

10 Cornus sanguinea L. subsp. hungarica (KÁRP.) SOÓ Vörösgyőrőso alfaja Coronilla eerus L. Bokros koronafürt Cotoneaster integerrius MEDIK. Piros adárbirs Cotoneaster niger (WAHLBG.) FRIES Fekete adárbirs Cotoneaster toentosus (AIT.) LINDLEY Molyhos adárbirs Crataegus onogyna JACQ. subsp. curvisepala (LINDM.) SOÓ Egybibés galagonya alfaja Crataegus nigra W. et K. Fekete galagonya Daphne cneoru L. subsp. cneoru subsp. arbusculoides (TUZSON) SOÓ Henye boroszlán Daphne laureola L. Babérboroszlán Daphne ezereu L. Farkasboroszlán Hippophaë rhanoides L. Hooktövis DD DD DD DD? PV? VU RE VU I PV VU VU EN DD VU I PV VU VU EN VU I VU DD VU II 1, 7, 13, 21, 13, 13, 13 DD DD DD? PV? CR VU VU RE? EN EN II AV RE CR VU VU II V PV RE VU VU I PV VU VU VU VU VU I RE CR RE CR I KV, 13, 18, 21 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20 1,, 13, 17 1, 6, 10, 11, 15 V: 5 V: 2 V: 2 V: 2 10

11 Lonicera caprifoliu L. Jerikói lonc Lonicera nigra L. Fekete lonc Malus dasyphylla BORKH. Erdélyi vadala Myricaria geranica (L.) DESV. Cserelyciprus Ostrya carpinifolia SCOP. Kológyertyán Populus nigra L. Fekete nyár Pyrus agyarica TERPÓ 1 Magyar körte Pyrus nivalis JACQ. 2 Vastaggallyú körte Pyrus austriaca KERN. Osztrák körte Rhanus saxatilis JACQ. Kövi benge Ribes alpinu L. Havasi ribiszke Ribes nigru L. Fekete ribiszke Ribes petraeu WULF. in JACQ. Bérci ribiszke VU VU I CR CR I PV VU VU VU VU? RE CR RE RE CR I PV RE RE K CR EN EN EN EN I CR CR CR V KV EN EN EN I KV AV EN EN EN V? PV EN EN I PV EN EN EN I AV EN EN VU EN I KV RE RE PV, 14, 17, 21 1, 7, 13, 18 1, 6, 10 (3, 5, 7)? 6,, 18 5, 18, 19 3, 5, 18, 19, 20 3, 5, 19 4, 7, 10, 11, 18, 21 1, 7, 13 6, 11 (7) V: 2 V: 2 V: 2 FV: 50 11

12 Ribes rubru L. agg. 3 Vörös ribiszkék Rosa arvensis HUDS. Erdei rózsa Rosa gizellae BORB. Gizellarózsa Rosa glauca POURRET Piroslevelő rózsa Rosa hungarica (BORB.) DEGEN Magyar rózsa Rosa inodora FR. e. KLÁST. Illattalan rózsa Rosa ketiana BORB. Ket'rózsa Rosa livescens BESS. Nagylevelő rózsa Rosa pendulina L. Havasalji rózsa Rosa polyacantha (BORB.) DEGEN Illír rózsa Rosa scabriuscula SM. e. H. BR. Érdeslevelő rózsa Rosa sherardi DAVIES Sherardrózsa Rosa stylosa DESV. Oszlopos rózsa VU VU LR LR VU VU VU I PV, 12 EN EN LR LR CR VU I 4, 11, 12, 21 VU VU I 21 DD DD I 21 CR VU VU II 2,, 21 VU EN VU VU VU I, 21 CR CR I 21 VU VU CR CR RE VU I 2, 3, 4, 5, 10, 16, 21 VU EN VU I PV, 21 VU CR VU I 2,, 21 CR CR CR I 7, 21 CR CR CR I, 21 RE? RE? I PV 12

13 Rosa szaboi (BORB.) FACSAR Dunántúli rózsa EN CR RE EN I Rosa toentosa SM. Molyhos rózsa VU VU VU VU VU I Rubus senticosus KOEHLER ex W. et GR. Földi szeder kisfaj 4 DD DD? PV Ruscus aculeatus L. Szúrós csodabogyó EN VU VU I Ruscus hypoglossu L. Lónyelvő csodabogyó EN VU VU I PV Salix aurita L. Füles főz EN VU RE EN RE VU I PV Salix elaeagnos SCOP. Parti főz DD EN EN EN EN EN I Salix nigricans SM. Feketedı főz EN RE RE EN I K Salix pentandra L. Babérfőz RE RE CR EN RE EN I AV Sorbus aria (L.) CR. Lisztes berkenye LR VU EN VU I Sorbus doestica L. Kerti berkenye VU VU VU VU VU II Sorbus graeca (SPACH) LODD. Déli berkenye VU VU VU II Sorbus hazslinszkyana (SOÓ) MÁJOVSKÝ Hazslinszkyberkenye CR CR I AV 13 7, 21, 21?, 17, 13, 17 6, 7, 9, 18, 21 1, 6, 21 5, 6, 10 6, 9, 11, 21 1,, 18 3, 5, 1,, 18 7, 18, 19 V: 5 V: 5 V: 2 V: 2

14 Áteneti alakok az Aria szekción belül Sorbus buekkensis SOÓ e. KÁRP. Bükki berkenye VU VU V Sorbus danubialis (JÁV.) KÁRP. Dunai berkenye VU LR VU V Sorbus javorkae (SOÓ) KÁRP. Jávorkaberkenye VU VU V Sorbus pannonica KÁRP. Dunántúli berkenye VU VU VU V Sorbus sooi (MÁTHÉ) KÁRP. Soóberkenye VU VU V Sorbus aria szekció x S. torinalis kisfajok Sorbus adai KÁRP. Ádáberkenye EN EN V PV Sorbus andreanszkyana KÁRP. Andreánszkyberkenye DD DD V PV Sorbus bakonyensis JÁV. e. KÁRP. Bakonyi berkenye EN EN V PV Sorbus balatonica KÁRP. Balatoni berkenye VU VU V PV Sorbus barthae KÁRP. Barthaberkenye EN EN V PV Sorbus borosiana KÁRP. Borosberkenye CR CR V PV Sorbus decipientiforis KÁRP. Keszthelyi berkenye DD DD V PV 14, 18, 18, 18, 18, 18, 13, 19 V: 2 V: 2

15 Sorbus degenii JÁV. Degenberkenye Sorbus eugeniikelleri KÁRP. Kellerberkenye Sorbus gáyeriana KÁRP. Gáyerberkenye Sorbus gerecseensis BOROS et KÁRP. Gerecsei berkenye Sorbus karpatii BOROS Kárpátiberkenye Sorbus latissia KÁRP. Nagylevelő berkenye Sorbus pseudobakonyensis KÁRP. Rövidkaréjú berkenye Sorbus pseudolatifolia BOROS Sárgáslevelő berkenye Sorbus pseudoseiincisa BOROS Kevéserő berkenye Sorbus pseudovertesensis BOROS Csákberényi berkenye Sorbus redliana KÁRP. Rédlberkenye Sorbus seiincisa BORB. Budai berkenye Sorbus sionkaiana KÁRP. Sionkaiberkenye VU VU V PV VU VU V PV DD DD V PV EN EN V PV VU VU V PV EN EN V PV VU VU V PV VU VU V PV EN EN V PV VU VU V PV EN EN V PV VU VU V PV VU VU V PV 15

16 Sorbus vertesensis BOROS Vértesi berkenye Sorbus x rotundifolia (BECHST.) HEDL. Kereklevelő berkenye Spiraea crenata L. Csipkés gyöngyvesszı Spiraea edia FR. SCHM. Szirti gyöngyvesszı Spiraea salicifolia L. Főzlevelő gyöngyvesszı Vacciniu oxycoccos L. Tızegáfonya Vacciniu vitisidaea L. Vörös áfonya Vitis sylvestris C. C. GMEL. Ligeti szılı VU VU V PV CR CR CR I RE RE RE K VU VU EN CR VU I RE VU VU I AV EN RE EN EN I KV VU VU CR VU I PV CR EN DD EN EN EN EN I AV (3, 4, 5, 11, 21) 10, 11, 14, 13, 17, 21 6, 7, 13, , 7, 14 6,, 19, 21 V: 5 V: 2 Megjegyzések: 1 a hibridekkel együtt 2 a korábbi vörös könyv (RAKONCZAY, 1989) a subsp. nivalis és a subsp. salviifolia (DC.) SCH. et TH. alfajokra külön veszélyeztetettségi besorolást adott 3 incl. R. spicatu ROBSON 4 a további Rubus kisfajok veszélyeztetettsége is iseretlen Magyarországon 16

17 Rózsaszín Lista Magyarország fenyegetettség közeli fa és cserjefajai Pink List Tree and shrub taxa of Hungary which are close to the threatened category Ebbe a csoportba azok a taxonok tartoznak, aelyek a vörös lista kritériuai alapján ne sorozhatók egyik fenyegetettségi kategóriába (CR, EN, VU) se, de a tapasztalatok szerint a veszélyeztetettség felé sodródnak, s várhatóan egy bizonyos idın belül veszélyeztetetté válnak. Kategóriái nt = fenyegetettség közeli (near threatened) lc = legkevésbé veszélyeztetett (least concern) Alnus incana (L.) MÖNCH Havas éger Calluna vulgaris (L.) HULL. Csarab Castanea sativa MILL. Szelídgesztenye Cerasus fruticosa PALL. Csepleszeggy Cerasus ahaleb (L.) MILL. Sajeggy Colutea arborescens L. Pukkanó dudafürt Lonicera xylosteu L. Ükörkelonc Padus aviu (L.) MILLER Zselniceeggy Ribes uvacrispa L. Köszéte nt lc nt lc lc lc lc lc lc Rosa agrestis SAVI Mezei rózsa Rosa caesia SM. in SOW. Keénylevelő rózsa Sabucus raceosa L. Vörös bodza Ulus glabra HUDS. Hegyi szil Ulus inor MILL. Kislevelő ezei szil Ulus procera SALISB. Angol szil Vacciniu yrtillus L. Fekete áfonya Viscu albu L. subsp. abietis ABROM. subsp. austriacu VOLLM. Fehér fagyöngy alfajok nt nt nt nt nt lc lc nt lc 17

18 Kék Lista Magyarország aktív védeleben részesülı fa és cserjefajai Blue List Threatened trees and shrubs with stabilized or increasing abundance in Hungary A kék lista azon vörös listás fajok jegyzéke, aelyeknél az adott területen tartós álloánystabilizálódást vagy növekedést lehetett tapasztalni. Ez a lista int inforációs bázis ost kezd a terészetvédele eszköztárába bevonulni. Kifejlesztıi (GIGON et al., 1998, 1999) svájci területre alkalazták elıször, növény és állatfajokra egyaránt. A kék lista kategóriái A terészetvédeli beavatkozások következtében a vörös listáról törölhetı. A large enough growth in abundance, ainly due to the application of nature conservation techniques (NCT) that the species is taken off the Red List. A vörös listáról törölhetı, de ez ne a terészetvédeli beavatkozásnak köszönhetı. A large enough growth in abundance (without applying NCT) that the species is taken off the Red List. A terészetvédeli beavatkozások következtében tartós álloánynövekedés tapasztalható, de a vörös listáról való törléshez ez ég ne elegendı. Growth in abundance ainly due to application of NCT. Tartós álloánynövekedés, de ez ne a terészetvédeli beavatkozásoknak köszönhetı, a vörös listáról való törléshez pedig ég ne elegendı. Growth in abundance not due to application of NCT. = A terészetvédeli beavatkozások következtében tartós álloánystabilizálódás tapasztalható. Stabilisation of abundance ainly due to application of NCT. = Tartós álloánystabilizálódás, de ez ne a terészetvédeli beavatkozásoknak köszönhetı. Stabilisation of abundance not due to application of NCT. A terészetvédeli beavatkozások kategóriái T+ A terészetvédeli beavatkozás az adott területen a faj álloánygyarapodását elıozdította. Application of Nature Conservation Techniques (NCT) achieved at least local iproveent. T= A terészetvédeli beavatkozás az adott területen a faj egtartását eredényezte. Application of NCT achieved at least local aintenance. 18

19 T0 (T) A terészetvédeli beavatkozás az adott területen eredénytelen vagy negatív hatású. Application of NCT showed no effect (zero effect) or negative effect. A terészetvédeli beavatkozás hatása az adott területen ne egítélhetı vagy ne isert. NCT effect not yet assessed or unclear. T! Hathatós terészetvédeli beavatkozás isert, de az adott területen ne került alkalazásra. Proising NCT is known but not applied. T? Hathatós terészetvédeli beavatkozás ne isert. No nature conservation techniques are known. Hazánkban a ritka fa és cserjefajok egırzésére illetve álloányaik gyarapítására csak ostanában indult el feltáró unka, konkrét védeli beavatkozás egfogalazása (BARTHA BORDÁCS, 1998; MÁTYÁS et al., 1999). A kék lista taxonszáa ezért eglehetısen alacsony, csak reénykedni lehet abban, hogy ez a jövıben lényegesen változni fog. Taxon Populus nigra L. Fekete nyár Quercus frainetto TEN. Magyar tölgy Korábbi vörös lista * kategóriája Jelenlegi vörös lista kategóriája Kék lista kategóriája Terészetvédeli beavatkozás kategóriája EN = T= PV lc (T) * NÉMETH (1989) 19

20 Fekete Lista Magyarország adventív fa és cserjefajai Black List Adventive trees and shrubs in Hungary A fekete listába azokat az adventív fajokat sorozzuk be, aelyek fellépésükkel biológiai környezetszennyezést (flóraszennyezést) okoznak. Adventívnek tekintjük azokat a fajokat (taxonokat), aelyek adott területen ne terészetesen (ne ıshonosan) fordulnak elı. Az adventív kategóriába az elvaduló kultúrnövények (heerophyta = ergasiophyta) és a behurcolt növények (xenophyta) tartoznak. Behurcolt (ne szándékosan behozott) fa és cserjefajunk nincsen. Az elvaduló taxonokat a eghódított terület nagysága, a szubspontán terjedés sebessége, az egyedszá és növekedésének értéke alapján négy kategóriába lehet sorozni: 1. Nagyon gyakran elvaduló, agresszíven terjedı (invazív) faj, az országban sok helyen és töegesen lép fel, rövid idı alatt nagyobb területeket hódíthat eg. Very frequently feral (invasive) taxon inclined to spread in a very aggressive anner. The taxon is likely to occur en asse at several spots, and it can invade large areas within a short period of tie. 2. Gyakran elvaduló faj, sok helyen lép fel, de töeges elszaporodásra és gyors terjedésre (invázióra) ne képes. Frequently feral taxon occurring at several spots. However, it is not able to reproduce en asse and spread so rapidly (invasion) as the previous category. 3. Szórványosan, kis példányszában elvaduló, töegszaporodásra ne képes faj. Sporadically feral taxon occurring in a liited nuber. It is not able for ass reproduction. 4. Nagyon ritkán elvaduló faj, sokszor áteneti egjelenéső (efeerofiton), egy vagy csak nagyon kevés helyen lép fel. Very rarely feral taxon (of transitional appearance in several instances) occurring at one or few spots. A fekete listában az egyes taxonoknál az alábbi jellezıket tüntetjük fel: az adventív jelleg fokozatai (lásd fent az 13. fokozatba tartozók a táblázatban, a 4. fokozatba tartozók külön listában) grades of the adventive quality a taxon terészetes elterjedési területe (area) the taxon s natural range of spreading a agyarországi fellépés elsı dokuentált idıpontja (PRISZTER, 1997) first docuented date of the Hungarian occurrence az elvadult faj által leggyakrabban eghódított élıhelyek the ost frequently invaded habitat of the feral taxon a faj generatív és vegetatív terjedési lehetıségei ( = ag/terés révén terjedı faj, s = gyökérsarj vagy hajtáslegyökerezés révén terjedı faj) generative and vegetative spreading opportunities of the taxa 20

21 Faj (taxon) Abies alba MILL. Közönséges jegenyefenyı Acer negundo L. Zöld juhar Aesculus hippocastanu L. Fehér bokrétafa Ailanthus altissia (MILL.) SWINGLE Bálványfa Aorpha fruticosa L. Gyalogakác Aygdalus counis L. 1 Közönséges andula Areniaca vulgaris LAM. Kajszibarack Buddleia davidii FRANCH. Illatos nyáriorgona Celtis occidentalis L. Nyugati ostorfa Cerasus vulgaris MILL. subsp. acida (DUM.) DOSTÁL Vadeggy Cydonia oblongoa MILL. Birs Elvadulás értéke Elterjedési terület Hazai elvadulás ideje Élıhelyek Terjedési ód 3 Közép és DEurópa üde loberdık 1 ÉAerika Ki fele Balkánfélsziget 1 ÉKKína ÉAerika DKi része 3 KözépÁzsia 3 KözépÁzsia árterek, kultúrerdık, ruderális területek települések környéke, vadas kertek eleg, laza talajú, bolygatott terıhelyek, s 1907 árterek, ruderális területek dunántúliközéphegységi eleg, eszes terıhelyek utak, vasutak ente, kirándulóhelyek 3 KÁzsia 1960 települések 2 ÉAerika Ki fele DEurázsia 3 ElıÁzsia árterek, kultúrerdık, ruderális területek, települések parlagok, útszélek, ezsgyék, erdıszélek szılık és gyüölcsösök közelében, s, s 21

22 Elaeagnus angustifolia L. Keskenylevelő ezüstfa Fraxinus pennsylvanica MARSH. Aerikai (vörös) kıris Hedera hibernica (KIRCHNER) BEAN Ír borostyán Juglans regia L. Királydió Koelreuteria paniculata LAXM. Csörgıfa Laburnu anagyroides MEDIK. Aranyesı Larix decidua MILL. Közönséges vörösfenyı Lyciu barbaru L. Közönséges ördögcérna Mahonia aquifoliu (PURSH) NUTT. 2 Magyallevelő ahónia Malus doestica BORKH. Kerti ala Mespilus geranica L. Naspolya Morus alba L. Fehér eperfa Padus serotina (EHRH.) BORKH. Kései eggy 3 BelsıÁzsia 1900 rotalajokon 1 ÉAerika Ki fele 1950 árterek, kultúrerdık 3 DNYÍrország települések környéke 3 DKEurópa, Elı Ázsia, Kaukázus félszáraz és üde loberdık, ezsgyék, kertek 3 Kína 1940 települések környéke 3 KözépEurópa bokorerdık, száraz tölgyesek 3 KözépEurópa üde loberdık 2 KözépKína arch utak és vasutak ente, sövények, ruderális területek 2 ÉAerika 1915 szárazabb erdık, gyepek 2 3 Kis és ElıÁzsia 2 Kína arch utak és vasutak ente, loberdık, kirándulóhelyek szılık és gyüölcsösök környéke árterek, kultúrerdık, utak ente 1 ÉAerika Ki fele 1949 alföldi kultúrerdık, s 22

23 Parthenocissus inserta FRITSCH 3 Közönséges borostyánszılı Persica vulgaris MILL. İszibarack Picea abies (L.) KARST. Közönséges lucfenyı Pinus nigra ARN. Feketefenyı Populus x euraericana GUINIER Nees nyárak Prunus cerasifera EHRH. 4 Cseresznyeszilva Prunus doestica L. Kerti szilva Ptelea trifoliata L. Alásfa Pyracantha coccinea ROEM. Tőztövis Pyrus counis L. 5 Házi körte Quercus rubra L. Vörös tölgy Ribes aureu PURSH Arany ribiszke Robinia pseudoacacia L. Fehér akác 2 ÉAerika arch 3 Kína arch árterek, üde loberdık, ezsgyék utak ente, települések környéke 3 É és KözépEurópa üde loberdık 3 DEurópa Mediterraneu, Kis Ázsia, Kaukázus arch 3 arch 2 ÉAerika Ki fele DEurópa 3 ElıÁzsia észkı és doloit kopárok, hookterületek árterek, ruderális területek, eddıhányók, bányagödrök erdıszélek, cserjések, ruderális területek parlagok, ruderális területek, árterek terészetközeli és kultúrerdık eleg, sziklás, fıleg eszes hegyoldalak települések környéke, kirándulóhelyek 3 ÉAerika Ki fele kultúrerdık környéke 2 ÉAerika NYi része 2 ÉAerika Ki fele , s, s, s 1872 alföldi kultúrerdık, ezsgyék, s terészetközeli és kultúrerdık, erodált helyek (), s 23

24 Sarothanus scoparius (L.) WIMM. Seprızanót Syringa vulgaris L. Közönséges orgona Thuja orientalis L. Keleti tuja Vitis riparia MICHX. Parti szılı Vitis rupestris SCHEELE Sziklai szılı Vitis vinifera L. 6 Borterı szılı 2 NYEurópa 3 DKEurópa arch észkerülı erdık szélei, parlagok száraz, eleg lejtık, hooki terıhelyek, falak ente (), s 3 KÁzsia 1942 kıfalak, sziklás területek 1 ÉAerika Ki fele 1939 árterek, cserjések 3 3 ÉAerika DKi része Mediterraneu KözépÁzsia 1939 ezsgyék, felhagyott szılık, árterek ezsgyék, cserjések, kırakások Megjegyzések: 1 a teresztési körzetén belül vadul el 2 többnyire a M. repens (LINDL.) G. DON, M. pinnata (LAG.) FEDDE fajokkal alkotott hibridkoplexu 3 a P. quinquaefolia (L.) PLANCH. fajjal alkotott hibridjei is 4 incl. P. divaricata LED. 5 = P. aphigena DOM. 6 borvidékeinken lehet elvadult egyedeivel találkozni arch = archeofiton (hazánkban 1800 elıtt kezdett elvadulni és eghonosodni sensu PRISZTER /1997/) 24

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén

II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén II. Melléklet: Fakivágások a 441. sz. főút mentén Sorszám 1 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz ágak 2 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Beteg 3 Tilia cordata kislevelű hárs 1 Helyenként száraz

Részletesebben

Dendrológia. 12. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. november 3.

Dendrológia. 12. előadás. Dr. Bartha Dénes. 2009. november 3. Dendrológia 12. előadás Dr. Bartha Dénes 2009. november 3. Festőnövények fagyal kökény lucfenyő Faj bibircses nyír cserszömörce fekete bodza kocsányos tölgy és kocsánytalan tölgy kutyabenge mézgás éger

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA

VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA Sorszám VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE I. ÜTEM FAÁLLOMÁNY TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA 2009. 06. 23-i MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné Horváth Nóra, Meiszterné Kapisinszky

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM)

BME CAMPUS FAFELMÉRÉSI LISTA. Törzs Ø (CM) Sorsz. Latin név Magyar név Első csoport 001 Picea pungens f. glauca Ezüstfenyő 20 4 közepes 002 Syringa Vulgaris Orgona 20 4 szétágazó 003 Tilia Hárs 50 5 jó 004 Aesculus hippocastanum Gesztenye 70 7

Részletesebben

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.

Lukács Zoltán. Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax. Lukács Zoltán Faiskola Telephely: 8092 Pátka, Újtanya Pf: 16 H 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324 Tel.: 06-22/722-710, Fax.: 06-22/722-020 Tisztelt Partnerünk. Engedje meg, hogy e levél keretében

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2/a ÉPÍTÉSI- ÉS TELEKALAKÍTÁSI TILALOMMAL ÉRINTETT INGATLANOK Hrsz.: 3240, 3291/1, 3291/2, 5004, 5141, 5143/2, 11182/15, 11182/16,

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Önkormányzatának 9/2010 (II.26.) rendelete a város Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról Tolna Város Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére

Verőce Község Polgármestere. Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE. a Képviselő-testület 2012. október 16-i rendes ülésére Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27 / 350-033 - Fax: 27 / 380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu Verőce Község Önkormányzat Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület

Részletesebben

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK

ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK ÁRJEGYZÉK 2010 ŐSZ KONTÉNERES DÍSZFÁK Acer campestre SUH. kont. 8 l. 150/200 1.800 Ft Acer n. Kelly s Gold 12/14 kont. 45 l. PF. 4.800 Ft Acer platanoides kont. 12 l. 200/250 2.400 Ft Acer saccharinum

Részletesebben

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ

HODÁK FAISKOLA SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ SZABADGYÖKERŰ DÍSZFÁK 2012 ŐSZ Acer n. Flamingo 150/200 SUH. 2.600 Ft (zöld juhar) Acer n. Kelly s Gold 200/250 PF. 3.600 Ft (sárga levelű zöld juhar) Acer platanoides 150/200 SUH. 2.000 Ft Acer platanoides

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE Mezőkövesd Város Önkormányzatának 27/2007.(V.31.) ÖK. számú RENDELETE a közterületek tisztántartásáról és a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról, védelméről Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ALAPADATOK, TÉRSÉGI ADOTTSÁGOK Kemeneshőgyész község Veszprém megye északnyugati részén, a Marcal-folyó mentén fekszik. A település nyugati-északnyugati irányban

Részletesebben

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz.

A jelű területegység. kód: 12/8/12/4 törzsátmérő/magasság/korona átmérő/kor. A-013-020 hrsz. 095/1. A-002-009, 010 hrsz. 295/1. A-026 hrsz. A-002-009, 010 Salix alba Tristis Fehér fűz fasor 15-30/4-10/6-10/3 ok A-013-020 hrsz. 095/1 Tilia cordata Kislevelű hárs fasor 25-35/7-12/4-6/3 A-021-024 Betula pendula Bibircses nyír csop. 17-30/11-12/3-4/3

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

Fajta Méret Minőség Ft/db

Fajta Méret Minőség Ft/db Jaksics Faiskola Díszfaiskolai Nagykereskedelmi Árlista 2014 ősz-2015 tavasz 1 Fajta Méret Minőség Ft/db Acer campestre 6/8 szgy.** 1900 8/10 szgy.** 2100 10/12 szgy.** SF 3100 10/12 kont.35l SF 6500 10/12

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet Sopron 2013. november 18. A Kárpát-medence

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 5. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 2. ao: Hamamelididae Varázsmogyoróalkatúak r: Hamamelidales Varázsmogyoróvirágúak cs: Hamamelidaceae Varázsmogyorófélék

Részletesebben

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal

A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal A 26-37. mellékletek (GYMS megyei hófogók) fajlistája kódokkal Kód Magyar név Tudományos név A Akác Robinia pseudo-acacia AL Vadalma Malus silvestris BL Bálványfa Amorpha fruticosa CSNY Madárcseresznye

Részletesebben

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül

1. Műemléki védettség alatt álló épületek. Bécsi utca 23. hrsz.: 4090 Ferencesek egykori kertjének kapuja, barokk,1750 körül 2. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez Műemléki védettség alatt álló épületek, Helyi védelemmel rendelkező, helyi védelem alá vont épületek 1. Műemléki védettség alatt álló épületek Bécsi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI

NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI ZÖLD NYÍREGYHÁZA A kezdetek Nyíregyháza újkori történetéből Első írásos említése Nyír falu néven 1219. évben 1748. évre a hajdan nevezetes hajdúközség majdnem kihalt, puszta,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér zöldfelületeinek módosított növénykiültetési terve Előadó: Ottó Péter, polgármester

Részletesebben

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető

Gksz Ipari terület Általános Gip-1 Településgazdálkodási Gip-2 K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t Sportterület Ksp-1. Ksp-2 Temető BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI övezet alövezet Falusias lakóterület Nagytelkes beépítés Lf-1 Lf-1* Kistelkes beépítés Lf-2 Külső övezet Lf-3 Többlakásos beépítés Lf-4 Kervárosias lakóterület

Részletesebben

Törzsátmérő. összesen (cm)

Törzsátmérő. összesen (cm) VESZPRÉM BELVÁROS REHABILITÁCIÓS TERVE KIVÁGANDÓ FÁK LISTÁJA ÉS A KIVÁGÁSOK ESETI INDOKLÁSA 2009. 06. 22. MUNKAKÖZI ANYAG (Készítette: PressTonTerv Tervezőiroda, Göd, Hubayné dr. Horváth Nóra, Meiszterné

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name

Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz Növény megnevezése Name Lomblevelű díszfák (Zierbäume) 2012. ősz/ 2013. tavasz ACER campestre ACER platanoides (mezei juhar) 14/16 18 500 (korai juhar) 14/16 13 000 20/25 38 400 16/18 16 800 25/30 46 800 18/20 22 800 30/35 58

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok ANON. (2001): Az év fái. Erdészeti Lapok 136(7-8): 216. BARTHA D. (1995): "Év fája" mozgalom Magyarországon. Bútor és Faipar 1(1):

Részletesebben

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök

Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Megbízó: Kõszeg Város Polgármesteri Hivatala Kõszeg, Jurisics tér 8. A dokumentációhoz 7 rajzi melléklet tartozik. 2.0 Aláíró-lap: Tervezõ: Dr. Józsa Miklósné... okl. kertészmérnök Lóránthné Karácsony

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/

Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/ Mobil:30/ ; 30/ ; 30/ Szentesi Díszfaiskola Sárréti Gyuláné 6600 Szentes, Sáfrán M. u. 71. Fax: 06-63/316-158 Mobil:30/965-1557; 30/310-2728; 30/629-7007 E-mail: info@szentesifaiskola.hu Kiskereskedelmi árjegyzék 2017 tavasz

Részletesebben

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ROMÁNIA KORMÁNYA NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV 2007-2013 Európai Unió és Románia Kormánya által támogatott projekt/ FEADR A KIS-KÜKÜLLŐ BALAVÁSÁR-SÓVÁRAD EGYESÜLET HELYI AKCIÓ CSOPORTJÁNAK NYÚJTOTT VISSZA

Részletesebben

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN

FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN FAÓRIÁSOK ÉS FAMATUZSÁLEMEK MEGYEI BONTÁSBAN MEGYE: BÁCS-KISKÜN Populus x canescens Jász úti dűlő bejárata 60 282 25 Egészségi állapota jó. Populus nigra 'Italica* Kecskemét- 70 376 25 Odvas törzs. Ágasegyháza

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 11. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak fás- és lágyszárú növények hüvely termés G 1 r: Hüvelyesek - Fabales (Leguminosae) elsısorban fás növények cs:

Részletesebben

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk!

Faiskolai. Árjegyzék. Kedves Vásárlónk! Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett területekkel együtt mintegy

Részletesebben

FŐKERT NONPROFIT ZRT.

FŐKERT NONPROFIT ZRT. FŐKERT NONPROFIT ZRT. TERMESZTŐTELEP Kiskereskedelmi faiskolai árjegyzék Elérhetőségünk: 1106 Budapest, Keresztúri út 130. Tel.: 262-3166, Fax: 264-2570 Kedves Vásárlónk! Örömmel ajánljuk figyelmébe új,

Részletesebben

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4.

3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. 3. HÉSZ függelékei 1. számú: Övezeti összesítő 2. számú: Lakóövezetek beépítési mintalapjai 3. számú: Helyi védettségű épületek 4. számú Homlokzatszámítási minták 5. számú Őshonos növények 6. számú Régészeti

Részletesebben

Közterület-felügyelők eljárásai

Közterület-felügyelők eljárásai Közterület-felügyelők eljárásai 1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges. A közterületet,

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA

PÁLYÁZATI ŰRLAP A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA A projekt megvalósításában a szentendrei Szent András Általános Iskola 6. osztályos tanulói vesznek részt. A projekt megvalósulási helyszíne a Szentendréhez közel,

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete. A helyi környezet védelméről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete A helyi környezet védelméről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) (Szövege hatályos:

Részletesebben

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Mellékletek. Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve Mellékletek Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve 1 Nagykovácsi nagyközség Főutcájának köztérépítészeti tanulmányterve

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ

A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ A PÁL-VÖLGYI KŐFEJTŐ FELSŐ BÁNYATERASZÁNAK CÖNOLÓGIAI KÉPE Szabó Emőke szalonka83@gmail.com Szent István Egyetem, Mezőgazdasági és Környezettudományi kar Természetvédelmi mérnöki szak Budapest, 2010. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014

Tájépítész Korlátolt Felelősségű Társaság B B-006 B-011 Populus nigra Italica Ulmus laevis Jegenyenyár Vénic szil B-013 B-014 B-006 110/20/7/4 B-011 Ulmus laevis Vénic szil 50/12/12/4 B-013 60/12/10/4 B-014 150/258/4 B-018 Carpinus betulus Közönséges gyertyán 40/8/10/4 B-030 45/10/13/4 B-035 Salix alba Tristis Fehér fűz 80/10/12/4

Részletesebben

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata

HÉSZ függeléke Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata Övezetek, építési övezetek összefoglaló táblázata BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI Falusias lakóterület Halmazos beépítés Lf-1 Hagyományos fésős beépítés Fésős elıkertes beépítés Szabadonálló

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól Kisújszállás

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE DÉVAVÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 Megbízó: Békés Mérnök Kft Békéscsaba, Pásztor u. 34. Tervező: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Területfelhasználás, szabályozás: Torma Gyöngyi okl. építészmérnök

Részletesebben

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes Dendrológia 1. elıadás Dr. Bartha Dénes Dendrológia Az élı fával foglalkozó tudomány Kertészeti ~ Erdészeti ~ Dekoratív dendrológia (Díszfák és díszcserjék) Pomológia (Gyümölcstermı fák és cserjék) A fajok

Részletesebben

Bevezetés. KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 73-87. Debrecen 2005 (2006)

Bevezetés. KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 73-87. Debrecen 2005 (2006) KITAIBELIA X. évf. 1. szám pp.: 73-87. Debrecen 2005 (2006) A budai Vár fásszárú adventív flórája CZÚCZ Bálint Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, H-1118

Részletesebben

2014. ősz - 2015. tavasz

2014. ősz - 2015. tavasz 2014. ősz - 2015. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2015. ősz - 2016. tavasz

2015. ősz - 2016. tavasz 2015. ősz - 2016. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16

latin név magyar név darab méret Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 2. MELLÉKLET NÖVÉNYLISTA I. II. világháborús emlékmű környezete Salixmatsudana 'Tortuosa' spirálfűz 1 SF 3xi Fld.14/16 Cornus alba 'Spaethii' 'Spaethii' fehér som 8 KONT40/60 Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Részletesebben

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly

Az akácgazdálkodás biológiai alapjai. Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akácgazdálkodás biológiai alapjai Borovics Attila Cseke Klára Csiha Imre Keserű Zsolt Koltay András Rédei Károly Az akác ellentmondásos megítélése akác nagyhatalom vagyunk nincs még egy olyan fafajunk,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Habitus, küls megjelenés

Habitus, küls megjelenés Díszfa alkalmazás Habitus, küls megjelenés Oszlopos növésűek Acer platanoides Columnare Carpinus betulus Fastigiata Quercus robur Fastigiata Sorbus aucuparia Compacta Sorbus thüringiaca Fastigiata Ulmus

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT DENDROLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY CLUB ALIGA 2008. 10. 15. MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT MEGBÍZÓ: PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLANFEJLESZTŐ KFT. TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: DROBNI ÉS MORVAY TÁJÉPÍTÉSZ KFT. DENDROLÓGIAI

Részletesebben

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás

HELYZETFELTÁRÁS. 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata. 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás II.4.1. TÁJRENDEZÉS HELYZETFELTÁRÁS 1. Táji és természeti adottságok vizsgálata 1.1. Természetföldrajzi tájbesorolás A földrajzi tájbeosztás szerint Bácsalmás az Alföld Bácskai síkvidék középtájának Bácskai

Részletesebben

Orosháza jelentősebb zöldterületei

Orosháza jelentősebb zöldterületei Orosháza jelentősebb zöldterületei Helyszín Szabadság Modern fa-fém padok, hulladékgyűjtők találhatóak a teljes területén és környezetében. Központi elemként egy üveg plasztika díszíti a teret. A A kertészeti

Részletesebben

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete. a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (XI.10.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

A tájhasználati konfliktusok feloldására vonatkozó javaslatok

A tájhasználati konfliktusok feloldására vonatkozó javaslatok Tájrendezés Általános tájrendezési javaslatok A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. trv.) értelmében a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében

Részletesebben

DÍSZCSERJÉK STRÄUCHER SHRUBS Recnfhybrb A növény megnevezése

DÍSZCSERJÉK STRÄUCHER SHRUBS Recnfhybrb A növény megnevezése DÍSZCSERJÉK 229 ACER TATARICUM Tatár juhar 230 ACER GINNALA Tûzvörös juhar C2 60/80 480 1,6 C2 60/80 552 1,8 ACER PALMATUM Japán juhar 231 - - DISSECTUM C18 60/80 14 400 48,0 232 - - DISSECTUM ATROPURPUREUM

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/1998.(II. 15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1998.(II. 15.) számú r e n d e l e t e Egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról (egységes szerkezetben a 15/1998 (V.1.) a 12/2000.

Részletesebben

A rendeletet módosította a 20/2012.(V.16.) és a 6/2014.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet

A rendeletet módosította a 20/2012.(V.16.) és a 6/2014.(II.24.) sz. önkormányzati rendelet Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008 (V.21.) önkormányzati rendelete Veresegyház Város környezetvédelméről (Egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 20/2012.(V.16.) és

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. A T 042 494 sz. OTKA által támogatott

ZÁRÓJELENTÉS. A T 042 494 sz. OTKA által támogatott 1 ZÁRÓJELENTÉS A T 042 494 sz. OTKA által támogatott "Mikobióta-diverzitás tanulmány fás növényeken, különös tekintettel a 'decline' folyamatokban részes nekrotróf fajokra" 2003-2006 Témavezető: Vajna

Részletesebben

Saxifragales, Rosales, Fabales

Saxifragales, Rosales, Fabales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Saxifragales, Rosales, Fabales Bablevelű varjúháj - Sedum telephium subsp. maximum Fehér varjúháj - Sedum album Borsos varjúháj - Sedum acre Évelő, kúszó hajtású

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei

Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Orosháza város helyi védettségű építészeti értékei Sorsz. Hrsz. Cím Leírás 1. 2236 Nyár utca 7. napsugaras ház 2. 1893 Major utca 15. napsugaras ház 3. 3766 Luther utca 17. napsugaras ház 4. 737/2 Lehel

Részletesebben

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet.

1. Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja a turai Schossberger kastély park területet. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009 (X2) rendelete a turai kastélypark helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról Tura Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV Dr GREUTTER ISTVÁN EGYEDI FA ÉS NÖVÉNYFAJTÁI Miskolc, Aulich Lajos utca 16/B. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV 2006 Dr Greutter István egyedi fa és növényfajtái Miskolc, Aulich Lajos u. 16/B. Természetvédelmi

Részletesebben

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671

VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség, Petőfi Sándor utca 27. tel: +36-309-791-671 Munkaszám:295/2014. BÁBOLNA VÁROS KÖZCÉLÚ ZÖLDFELÜLETEINEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014 1 VARGA-ERDŐMESTER Kft. 9491 Hidegség,

Részletesebben

2016. ősz tavasz

2016. ősz tavasz 2016. ősz - 2017. tavasz Kedves Vásárlónk! Faiskolám a fővárostól 120 kilométerre a Balaton déli partján, szép természeti környezetben az M7-es autópálya közelében helyezkedik el. Jelenleg a pihentetett

Részletesebben

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző

EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Név. Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Név EOV koordináta (NY K) EOV koordináta (D É) Pontos helyszín HRSZ Tipizálás főbb jellemző Csúnya munka 754115 282554 Elő hegy teteje 0130/3 Történelmi vagy kulturális eseménnyel, illetve jelentős személlyel

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2010. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál

A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fotodegradációs folyamat színváltoztató hatása a bútoriparban felhasználható faanyagoknál Persze László Sopron 2014 Az értekezés Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly

Részletesebben

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília

Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília A Bem József Általános Iskola bemutatása Az iskolakert Célok: tanulás, játék, pihenés, sport Nagyné Horváth Emília Mivel iskolánk, a rendkívül forgalmas Hungária krt. melletti lakótelepen található, a

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 86/2001.(12.15.) számú rendelete

Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 86/2001.(12.15.) számú rendelete Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 86/2001.(12.15.) számú rendelete PÉCS, ZÓLYOM UTCA KÖRNYÉKE szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei

Részletesebben

A recski arborétum. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. KÁRÁSZ Imre - SALAMON Katalin Eger, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszék

A recski arborétum. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. KÁRÁSZ Imre - SALAMON Katalin Eger, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszék Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 9. 1984. A recski arborétum KÁRÁSZ Imre - SALAMON Katalin Eger, Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Növénytani Tanszék ABSTRACT: (The Recsk Arboretum) Results of the dendrological

Részletesebben

Tantárgyi követelményrendszer a 2011/12. tanév tavaszi félévére

Tantárgyi követelményrendszer a 2011/12. tanév tavaszi félévére Kertészettudományi Kar DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS DENDROLÓGIAI TANSZÉK ügyintéző: dr. Honfi Péter telefon: 482-6270 fax. 482-6333 e-mail: peter.honfi@uni-corvinus.hu ikt. sz.: KETK DDT 0119/2012. tjsz.:

Részletesebben

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE

A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGET FAKATASZTERE A VÁROSLIGETI FAKATASZTER FELVÉTELE A FA KÓDJA A terület nagy kiterjedése, és a fák későbbi, egyszerűbb beazonosítása miatt három tömbre lett osztva.

Részletesebben

Acer negundo L. Kırislevelő juhar (Aceraceae) Észak-amerikai eredető, Magyarországon ültetik, elvadul. Élıhely: Homoki és sziki erdık, árterek,

Acer negundo L. Kırislevelő juhar (Aceraceae) Észak-amerikai eredető, Magyarországon ültetik, elvadul. Élıhely: Homoki és sziki erdık, árterek, Acer negundo L. Kırislevelő juhar (Aceraceae) Észak-amerikai eredető, Magyarországon ültetik, elvadul. Élıhely: Homoki és sziki erdık, árterek, városi parkok. A telepítések helyein tömeges lehet, ártereken

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.hu K441.06-441. sz. főút fejlesztése a 445.sz. főút - Kecskemét, Nagykörút között ENGEDÉLYEZÉSI TERVE F1 FAKIVÁGÁS ÉS NÖVÉNYTELEPÍTÉS

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2015. 1 MEGBÍZÓ Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Városigazgatóság Főosztály Sidó Szabolcs főosztályvezető Témafelelős a Megbízó részéről:

Részletesebben

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK 5. sz. melléklet HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK Tömb szám Hely Helyrajzi szám Faj/fajta Védett vagy védelemre javasolt fa helyének védelme 1 Üllői út 45 51. 37104 D-i homl. 37104 Ny-i homl. sarok Aesculus

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (..) önkormányzati rendelete a fák és fás szárú növények védelméről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

Örökzöld növények. Törzses örökzöldek. Örökzöldek /földlabdás/ Latin név Magyar név Minőség Egységár

Örökzöld növények. Törzses örökzöldek. Örökzöldek /földlabdás/ Latin név Magyar név Minőség Egységár Törzses örökzöldek Chamaecyparis law. 'Barabits Lutea' Hamisciprus'Barabits Lutea' fl 8 000 Ft Chamaecyparis law. 'Barabits Lutea' Hamisciprus'Barabits Lutea' fl 9 000 Ft Chamaecyparis law. 'Potteni' törzses

Részletesebben

BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 -

BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 - 2 MgSzH Központ Erdészeti Igazgatóság Regionális és Zöldövezeti Tervezı Osztály Balatonfüred, Erdész köz 2. Szerz.sz.: II/5-610/2005 BUDAKESZI ERDÉSZETI ARBORÉTUM BİVÍTÉS FEJLESZTÉSI TERVE - 2 0 0 7 -

Részletesebben