Kedves Olvasó! Kellemes kalandozást kívánok a természet ezerarcú világában! Vác, november. Szarkándi János elnök-vezérigazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Olvasó! Kellemes kalandozást kívánok a természet ezerarcú világában! Vác, 2010. november. Szarkándi János elnök-vezérigazgató"

Átírás

1

2

3 Kedves Olvasó! A következô oldalakon természeti környezetünk fontosságáról és sérülékenységérôl olvashat, továbbá bepillantást nyerhet a Duna-Dráva Cement Kft. modern technológiáinak rendszerébe és a vállalat társadalmi felelôsségvállalással kapcsolatos erô fe - szítéseibe. Az elgondolkodtató és olvasmányos fejezetek sok érde - kességet tartalmaznak, és látványos természetfotókkal illusztrál tak. Ez a vállalkozásunk nem elôzmény nélküli, hiszen a természet sokszínûségének megóvásáért végzett szakmai munka a DDC tevékeny ségének szerves része. A vállalat a mészkô bányászata során a nyersanyag mértékletes felhasználására törekszik, és évente többmillió forintot fordít a bányamûvelésbôl kivont terüle te ken honos élôvilág helyreállítására. A fenntarthatóság mint cégfilozófia áthatja tevékenységünket: korszerû, környezet - kímélô mûszaki eljárásokat alkalmazunk, jó gazda módjára kezeljük a természeti erôforrásokat, és folyamatosan fejlesztjük gyártási technológiánkat. A környezettudatos cementgyártás és bányászat mellett a DDC felelôsséget érez a Vác és Beremend környéki települé sek fejlesztéséért és a helyi természeti értékek megôrzéséért. Az ENSZ a biodiverzitás évének nyilvánította 2010-et. Ez különösen idôszerûvé teszi kezdeményezésünket, amely a DDC tulajdonosai a HeidelbergCement Group és a SCHWENK Zement KG által vallott elvekkel is összhangban van. A sokszínû természet közös kincsünk, amely hosszú távon csak széles körû összefogással óvható meg. A most megjelent kiadvánnyal szerepet vállalunk abban, hogy környezeti értékeink és az ôket veszélyeztetô folyamatok minél szélesebb körben ismertté váljanak. A fejezetek az egész Földet érintô kihívásokat taglalják, valamint az egyéni szerepvállalás lehetôségeinek és az iparvállalatok felelôsségének kérdését is feszegetik. A Duna-Dráva Cement Kft. példájával bemutatjuk, miként teremthetô összhang egy vállalatcsoport gazdaságos mûködése és a fenntarthatóság elve között. Kellemes kalandozást kívánok a természet ezerarcú világában! Vác, november Szarkándi János elnök-vezérigazgató

4 Biodiverzitás, avagy a változatosság gyönyörködtet A biodiverzitás az élôvilág, az állat- és növényfajok sokféleségét jelenti. 4 Földünkön az élet szinte mindenütt jelen van. Eljut a leg - zordabb, leghidegebb területekre, a fagyos sarkvidé kek re, a legmagasabb hegycsúcsokra, a legmélyebb tengerekbe. Sokféle formában alkalmazkodik a kihívásokhoz, és ez az állat- és növényfajok óriási számához, az élet végtelen változatosságához vezet. Az élôvilágnak ezt a sokféle - ségét nevezzük biodiverzitásnak. A szó a biológiai diverzitás (sokféleség) fogalom rövid formája. A biológiai sokféleség utal például egy adott területen élô növények és állatok számára, a vegetációk típusaira, a genetikai változatosságra. A biodiverzitás szempont - jából vizsgált terület lehet egészen kicsi mondjuk egy kôbánya környéke, de földrészek, sôt az egész Föld élôvilágának sokféleségérôl is beszélhetünk. A biodiverzitás a vizsgált ökoszisztémák egészségének, életképességének, sokszínûségének mércéje. Bolygónk egyes részeinek eltérô biodiverzitása természetes: a sivatagban jóval kisebb, mint az Amazonas menti ôserdôben. De még egy látszólag kihalt sivatagban is ezernyi faj él, alkalmazkodva a mostoha életfeltételekhez. Ugyanakkor az esôerdôkben ennyit nem ritkán egyetlen fán megtalálunk. Szintén természetes jelenség, hogy az egyes területek biodiverzitása folyama - tosan változik. Egyes fajok kipusztulnak, elvándorolnak, és újak fejlôdnek ki helyettük, vagy bevándorlók érkeznek a területre. A fajok okozhatják egymás eltûnését, de a földtörténet során számos olyan kataklizmát, radikális változást ismerünk (meteorbecsapódások, jégkorszakok), amelyek a biodiverzitás hirtelen, nagyarányú csökkenését okozták. Az ipari forradalom óta az ember is képessé vált arra, hogy jelentôsen beavatkozzon a természet rendjébe, és tevékenységével befolyásolja az élôvilág változatosságát. Olyan technológiák állnak rendelkezé - sünk re, amelyeket ha óvatlanul használunk, fajok sokaságánakk ipusztulásáto kozhatjuk. Földünk élô bolygó, amely folyamatosan változik. E vál - tozások, a túlnépesedés, valamint az ipari tevé keny ség erôteljesen befolyásolják a bioszférát. Az ózonréteg megritkult, a pólusokon található jégsapkák olvadásnak indultak, az üvegházhatást fokozó gázok kibocsátása miatt nôtt az átlaghômérséklet, az idôjárás pedig a bolygó egyes részein kiszámíthatatlanná és szélsôségessé vált. Ezt felismerve egyre több nagyvállalat kötelezte el

5 magát a fenntartható fejlôdés elve mellett. Olyan technológiák kutatására és fejlesztésére fordítanak pénzt és energiát, amelyek lehetôvé teszik, hogy a természettel összhangban, az erôforrások takarékos felhasználásával, a megújulás elôsegítésével folytathassunk ipari tevékeny - séget. E vállalatok közé tartozik a németországi Heidelberg - Cement Group, valamint a SCHWENK Zement KG leányvállalata, a Duna-Dráva Cement Kft. is. Tudta, hogy a Földön valaha élt fajok 99,9 százaléka mára kihalt? A dodó: az igazi Gombóc Artúr A dodó talán az elsô olyan állatfaj, amelyet bizonyítottan az ember pusztított ki. A Mauritius szigetén élô, röpképtelen, tömzsi madár a 17. század végén halt ki, nem sokkal az után, hogy holland telepesek költöztek a szigetre. A dodónak nem élt természetes ellensége Mauritiuson, így az embertôl sem félt. Ez okozta a vesztét, mert bár a húsa nem volt különösebben ízletes, inkább rágós könnyû prédát jelentett a vadászoknak. Tudta, hogy a Fôvárosi Állat- és Növénykertben egy dodó szobra is megtekinthetô?

6 A DDC a biodiverzitásért A Duna-Dráva Cement Kft. célul tûzte ki az ökológiai rendsze rek környezeti terheléseinek jelentôs mérséklését, a biodiver zitás megôrzését. A vállalat a gyártási módszerek környezettudatos kialakítása során elôtérbe helyezi az energiatakarékosságot, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentését, valamint a hulladékokból nyert másodlagos alap- és tüzelôanyagok alkalmazását. Bányarekultiváció A Duna-Dráva Cement Kft. évente többmilliós nagyság - rendben költ a bányaművelésből kivont területek rekultivációjára, amelynek során e területeket termé szetes növényzetükkel telepítik be. A rekultiváció ún. ökológiai rekultivációs terv alapján készül. A szakemberek hosszú távra terveznek a növények kiválasztásakor, és olyan növényeket ültetnek, amelyek a területen ôshonosak. Tudta, hogy környezettudatos termelési tevékenységéért a beremendi gyár már 1995-ben elnyerte az Ipar a környezetért díjat, és a társaság 2006-ban megkapta a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) elismerését? a cementgyártás során alternatív tüzelôanyagok felhasználásával olyan anyagokból is nyerhetô energia, amelyeket más iparágakban hulladékként kezelnek? Ezzel a módszerrel csökkenthetô a globális környezetterhelés. számos európai országban a cementipar hasznosítja a más iparágakban keletkezô hulladék jelentôs részét? Svájcban és Finnországban a cementgyárak már százalékban alternatív tüzelôanyaggal mûködnek. 6

7 A Duna-Dráva Cement Kft. A közel hétszáz fôt foglalkoztató Duna-Dráva Cement Kft. a világ egyik legnagyobb építôanyag-gyártó cég csoportja, a HeidelbergCement Group tagja. A HeidelbergCement Group mellett ötvenszázalékos arányban Németország másik jelentôs építôanyag-ipari nagyvállalata, a Schwenk Zement KG a DDC tulaj donosa. A Duna-Dráva Cement Kft. Magyarország piacvezetô cementipari társasága. Évi 2,5 millió tonnás cementgyártó kapacitás mellett bevétele 2009-ben elérte a 63 milliárd forintot. Termékeinek, illetve mûszaki tanács adási szolgáltatásának magas minôségével, korszerû, környe zet tudatos és innovatív gyártási technológiáival az európai cementgyártás élvonalát képviseli a magyarországi piacon. Jelenleg két hazai cementgyárban állít elô cementet: a dél-dunántúli Beremenden és a Pest megyei Vácott. Veszélyeztetett fajok a világban A HeidelbergCement egyik fô célkitûzésévé tette a biodiverzitás megôrzését, követendô példát mutatva a világ nehézipari vállalatainak. Világszerte számtalan kezdeményezést indítottak a veszélyeztetett fajok megmentéséért. Németországban a fokozottan védett parti fecske, Svédországban pedig a Gotland-szigeti, kihalófélben lévô tátogó kökörcsin érdekében végeztek gondos bányarekultivációt. Lengyel - országban a bükkerdô élôvilágának, Angliában a denevérek élôhelyének, valamint a csérek és a bíbicek költôhelyeinek megóvásában és helyreállításában vállaltak vezetô szerepet.

8 Miért fontos a biodiverzitás megôrzése? A fajok változatosságának fenntartását elsô látásra inkább esztétikai és etikai kérdésnek gondolhatnánk. Pedig a biodiverzitás megôrzése az emberiség elemi érdeke. Akármilyen fejlett technológiákat fejlesztettünk ki, továbbra is a természet részei vagyunk, és túlélésünk, jövônk minôsége nagyban függ a velünk együtt élô állat- és növényfajoktól. A nagyarányú erdôirtások radikális éghajlatváltozásokhoz vezetnek, mivel az üvegházhatást fokozó szén-dioxidot többek között a fák vonják ki a levegôbôl. Egyes fajták eltûnése élelmiszerellátási gondokat okozhat, vagy hozzájárulhat a klíma - változás felerôsödéséhez. A legújabb kutatások szerint pedig a biodiverzitás csökkenése kedvezôtlen befolyást gyakorol a mindennapi élelmiszer-szükségletünket kielégítô haszonnövények terméshozamára. Tudta, hogy naponta körülbelül 50 faj hal ki a Földön? 8

9 Mindannyiunkon múlik Nem csak a nagyvállalatok és az államok vezetôi felelôsek a biodiverzitás megôrzéséért. Egy kis odafigyeléssel mi is tehetünk érte. Íme, néhány könnyen megvalósítható ötlet: - Gyûjtse szelektíven a hulladékot, használja a szelektív hulladékgyûjtô szigeteket lakóhelye környékén. - Vigyen saját bevásárlótáskát, ne a pénztárostól kérjen mûanyag szatyrot. - Vásároljon visszaváltható palackban forgalmazott italokat, a nem visszaváltható palackokat tapossa laposra, mielôtt a szemétbe dobja ôket, hogy kevesebb helyet foglaljanak. - Járjon tömegközlekedési eszközökkel vagy kerékpárral munkába. - Ha a természetben jár, ne szemeteljen, piknikezés után vigye magával a hulladékot. - Kapcsolja le a világítást a nem használt helyiségekben, húzza ki mobiltelefonja töltôjét töltés után, kapcsolja ki teljesen a tévét használat után. - Cserélje le normál izzóit energiatakarékosakra. - Takarékoskodjon a vízzel. Ne mosogasson, vagy tisztálkodjon folyó víz mellett, és legfeljebb 5 percig zuhanyozzon. - Nevelje gyermekeit környezettudatosan.

10 Hidak a jövôbe A Duna-Dráva Cement Kft. beszállítóként több nagy infrastrukturális fejlesztési projektben is részt vett a közelmúltban. Közremûködésének köszönhetôen e beruházások környezettudatos technológiával elôállított alapanyagokat használhattak fel. 10

11 A Kôröshegyi Völgyhíd Az M7-es autópálya meghosszabbítását az 1970-es évek óta tervezték. Az eredeti elképzelések szerint a nyomvonal még a Balaton-part közelében húzódott volna, ám a helyiek érdekeinek figyelembevételével ezt a megoldást elvetették. A Budapesti Mûszaki Egyetem szakemberei 47 tervet készítettek el, amelyek közül a völgyhidas változat került ki gyôztesen. A dunaújvárosi Pentele híd A Kôröshegyi Völgyhíd építésével egy idôben folytak a Dunántúlt és az Alföldet összekötô dunaújvárosi Pentele híd munkálatai a DDC részvételével. A tervezés az 1990-es években kezdôdött, amikor létrejött a HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület. Célként a térség fejlesztését, és ezen belül is legfôképpen a híd megépítéséért való összefogást tûzték ki. Megyeri híd A DDC közremûködésével készült Budapest legészakibb hídja is. Feladata, hogy a fôváros forgalmát szabályozza, a tranzitforgalom elterelésével hozzájáruljon a légszennyezettség és a jármûvek okozta egyéb környezeti károk csökkentéséhez. A híd tervezésekor kényes kérdés volt a fôváros ivóvízkészletének jelentôs részét adó Szentendrei-sziget ökoszisztémájának megóvása. Tudta, hogy a Kôröshegyi Völgyhíd Magyarország leghosszabb hídja? a Pentele hidat megvilágító lámpák nem egyenesen állnak, hanem a hídpillérek dôlésszögét követik? a Szentendrei-szigeten található kutak nincsenek víztisztítóval felszerelve, a Duna vizét a kavicsteraszok szûrik iható minôségûvé?

12 Miért nem élhetü Mert elnyeli az üvegházhatást fokozó szén-dioxidot. Mert a fotoszintézis során a létezésünkhöz elengedhetetlen oxigént termeli. Mert védi a termôföldeket, a közutakat, a lakott területeket a szél eróziós munkájától. Mert a lombok felfogják a szennyezô anyagokat és a port, így tisztább lehet a levegô. 12

13 nk erdô nélkül? Mert védelmet nyújt a benne élô állatfajoknak. Mert javítja a vízháztartást, az erdôs területeken ugyanis a víz könnyebben leszivárog a talajba, ezért kisebb a vízveszteség. Mert a lombok megtörik, szétszórják a hangot, így védenek a zaj ellen. Mert emberek millióinak jelent pótolhatatlan kikapcsolódási, felüdülési lehetôséget.

14 TioCem: tisztább városi levegô A kipufogógázokból keletkezô légszennyezô anyagok mint például a nitrogénoxid a városi és az épített környezet egyik legnagyobb problémáját jelentik. Ezek a vegyületek egészségre veszélyesek, növelik a légúti fertôzések kockázatát. A TioCem a HeidelbergCement Group új terméke, amely fotokatalitikus reakció révén lebontja a levegôben lévô káros anyagokat, és javítja a városi levegô minôségét. 14

15 A nanokristályos titánoxidot tartalmazó TioCembôl készülô beton öntisztuló, és napos idôben az atmoszférában lévô szennyezôdések akár 90 százalékát, rossz idô esetén 70 százalékát képes semlegesíteni. A TioCem például beton járdaszegélyek, tetôcserepek, járdakövek, útburkolatok, zajvédô falelemek, homlokzati elemek, biztonsági korlátok, alagúti béléselemek készítéséhez használható. Tudta, hogy a napfény indítja be azt a folyamatot, amely során a TioCem a káros nitrogénoxidot nitráttá alakítja? Hogyan lesz a mészkôbôl cement? A bányából érkezô mészkô és agyag összekeverése és homogenizálása, a törést követôen, a nagy mennyiség tárolására alkalmas csarnokban, a keverôágyon történik. A keverôágy tartalma a nyersmalomba kerül, amely ún. nyerslisztet ôröl. A nyerslisztet ezután a kemencében legalább 1450 C-on klinkerré égetik. A klinkert lehûtik, és a cementôrlô malomban acélgolyók segítségével finomra ôrlik. A környezetkímélô technológia részei a pontforráso kon elhelyezett filterek, amelyek a kemencébôl és a malomból távozó gázokból a port leválasztják. Az elkészült cementet zsákokba töltve értékesítik, vagy tartálykocsikban szállítják a feldolgozás helyszínére.

16 A DDC közremûködésével megvalósult környezetvédelmi célú projektek ban megkezdôdött a Vác központjában található Postapark felújítása, 2004-ben pedig átadták a gyadai tanösvényt, amely a Naszály-hegy és a Gyadai-rét élôvilágá val ismerteti meg a látogatókat. A tanösvény nemzetközi hírnévre is szert tett, 2009-ben elnyerte az Európa Tanács Táj-díját. - A DDC és a váci önkormányzat összefogásának köszönhetôen jelent meg 2006-ban a Naszály-hegy turistatérkép, amelyet térképavató túrán mutattak be a közönségnek. A túra résztvevôi Kosdról indulva, a Bányász emlékmû érintésével, a Gyadai-réten keresztül az Óriások pihenôjéhez tettek sétát ben a gyadai tanösvényhez vezetô úton szervezett faültetést a DDC, 2008-ban pedig Vácott, a deákvári vízfogónál 150 hársfából és bokorból álló fasort telepített a helyi iskolások segítségével. - A vállalat támogatásával épülhetett gyalogos függô híd a Naszály-hegyen, amelyet Szabó Imre környezet védelmi miniszter avatott fel 2008-ban. A függôhíd építése része annak az átfogó programnak, amely a Naszály-hegy és a Gyadai-rét természeti értékeinek megôrzését és a ter mé - szetbarát közönséggel való megismertetését célozza. - A 2009-ben megrendezett DDC Sportgála fô témája a fenntartható fejlôdés elve volt. A ver se nyen a környezetvédelemhez, a környezet tudatos életmódhoz kapcsolódó, játékos fel a da tokat oldottak meg a részt vevô diákok, és támogatást nyerhettek iskolájuk számára, sporteszközök vásárlására. 16

17 Visszajelzések a DDC környezetvédelmi erôfeszítéseirôl A DDC környezeti elônyökkel járó és hatékonyságot is javító beruházása példamutató, mert az ország fenntartható fejlôdését a hasonló programok segíthetik elô. A beremendi gyár energetikai korszerûsítése a környezet tudatos mûködéshez járul hozzá, mert az alternatív tüzelôanyagok nagyobb arányú hasznosítását teszi lehetôvé. (Szabó Imre, könyezetvédelmi és vízügyi miniszter, 2009) Biztonságos és környezetkímélô technológiával üzemel a váci cementgyár, hiszen a vállalat célja, hogy felelôsen és fenntarthatóan mûködjön, a helyi közösség meghatározó gazdasági szereplôjeként. (Bábiné Szottfried Gabriella, szôdligeti polgármester, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselôje, 2010) A beremendi gyár modernizációjának köszönhetôen, a munkahelyek, illetve az önkormányzat bevételei biztosítva vannak az elkövetkezô évre. (Orsokics István, beremendi polgármester, 2009) A közös faültetés a fiatalokról és a környezettudatos nevelésrôl szól, amelynek során a Duna-Dráva Cement Kft. ismételten a társadalmi felelôsségvállalásáról tett tanúbizonyságot. (Dr. Bóth János, váci polgármester, 2008) Az óvodás kalandtúrán a minôségi környezeti nevelésre törekszünk, amelyhez szükségünk van támogatóra, és ebben volt partnerünk a Duna-Dráva Cement Kft., hiszen ma sem az országos környezetvédelmi hálózat, sem az önkormányzatok nem engedhetik meg magunknak az ilyen színvonalas kezdeményezéseket. (Bíró György, a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány titkára, 2007)

18 Veszélyeztetett természeti értékeink Fecskefarkú pillangó Néhány évtizeddel ezelôtt még mindennap találkozhattunk vele a konyhakertekben vagy a hegyeket, mezôket járva. Ma már jóval kevesebb van belôlük, ezért védetté nyilvánították. Sárgás alapszínû, látványos, fekete mintázattal. A hátsó szárnyak végén láthatók a jellegzetes fecskefarkak, mellettük egy-egy rozsdabarna pöttyel. Szárnyfesztávolsága akár 10 centiméter is lehet. Impozáns, sokat és gyorsan repülô lepkefaj. 18

19 A biodiverzitás megôrzése azért is sürgetô feladat, mert hazánkban is számos veszélyeztetett faj él. A DDC különös gondot fordít arra, hogy kô- és kavicsbányái, valamint gyárai környékén biztosítsa e fajok túlélését. Tudta, hogy a fecskefarkú pillangó hernyója különösen kedveli a kaprot és a sárgarépát?

20 Haragos sikló Hazánkban legnagyobb számban a Villányihegységben fordul elô, továbbá néhány példánya él a budai hegyekben és Paks környékén. Nevét agresszív védekezési stílusáról kapta. Bár harapása nem mérgezô, az éles fogak nagy fájdalmat tudnak okozni. Hosszú téli álmot alszik, csak májusban bújik elô, hogy sütkérezzen a meleg napsütésben. Gyíkokkal, rágcsálókkal, esetleg madarakkal táplálkozik óta fokozottan védett, eszmei értéke 500 ezer forint. Tudta, hogy a haragos sikló akár kétméteresre is megnôhet? Tudta, hogy a dunai galóca a legnagyobbra növô pisztrángféle? Dunai galóca A neve hallatán azt gondolhatnánk, gombafaj, pedig a dunai galóca a pisztrángfélék családjához tartozó hal. Akár kétméteresre is megnôhet, súlya régebben elérhette az 50 kilogrammot, ám ma már ekkora példányokkal nem találkozhatunk. Az oxigéndús folyóvizeket kedveli, hazánkban a Duna és a Tisza felsô vidékén fordulnak elô példányai. Ragadozó hal, a balinéhoz hasonló technikával, hirtelen támad rá az áldozatára.

21 Magyar kikerics Melegkedvelô, szubmediterrán növény, a meszes talajt szereti. Hazánkban csak a Szársomlyó mohos sziklagyepein található meg. Janka Viktor botanikus fedezte fel 1867-ben. Körülbelül centiméter magasra nô, 5-15 virágot hoz február-március táján. Virágai általában fehérek, ritkábban rózsaszínes árnyalattal. A magyar kikerics volt az elsô védett növény hazánkban, eszmei értéke ma 100 ezer forint. Élôhelyére tilos a belépés, csak szervezetten, a Magyar kikerics túrák keretében látogatható. Tudta, hogy a magyar kikerics látható a nemrégiben bevont kétforintos érmék hátoldalán és a villányi eredetû borok címkéin?

22 Méhbangó Orchideák nemcsak a trópusokon, hanem Magyar - országon is élnek. Közéjük tartozik a fokozottan védett méhbangó, amelynek érdekessége, hogy különleges illatanyagot bocsát ki magából, és csak a hím rovarokat vonzza. Akár 15 rózsaszínes-lilás virágot is hozhat, amelynek közepén a nôstény méhre hasonlító úgynevezett mézajak található. Tudta, hogy a méhbangó virágjaiban nem termelôdik nektár? Magyar futrinka Tudja, mirôl kapta a nevét a Futrinka utca címû régi, de máig is emlékezetes bábfilmsorozat? Egy bogárfélérôl, amelynek hazánkban több faja is él. Közülük az egyik a fokozottan védett magyar futrinka, amelynek eszmei értéke 100 ezer forint. Mélyfekete színû, hátán apró, bemélyedésszerû pöttyökkel. Általában éjszakai életet él, leginkább ôsszel, a párzási idôszakban látható.

23 Fotó: Palatitz Péter Kék vércse A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2009-ben az év madarának választotta. Fokozottan veszélyeztetett faj, eszmei értéke 500 ezer forint. Körülbelül 30 centiméter hosszú, költözô madár, Afrikában telel. A többi vércséhez hasonlóan könnyen felismerhetô, amikor egy helyben lebegve vadászik. Ilyenkor gyors szárnycsapásokkal tartja magát a levegôben, és a földet kémleli rovarok, kisebb rágcsálók után kutatva. Tudta, hogy a kék vércse nem épít fészket, hanem általában a varjakét foglalja el?

24 Ökológiai lábnyom, avagy hány Földre lenne szükségünk? Az ökológiai lábnyom az a termôterület, amelyre egy közösségnek szüksége van ahhoz, hogy megélhetését biztosítsa: megtermelje a fennmaradásához nélkülözhetetlen élelmet, elôállítsa a megszokott fogyasztási színvonalának fenntartásához szükséges termékeket, elhelyezze a fölösleges hulladékot stb. Értékét mindig egy fôre számítva, hektárban adják meg. Nagyságát befolyásolja például, hogy a közösség tagjai mennyit autóznak, mennyit utaznak repülôvel, milyen ételeket fogyasztanak, mennyi külföldön termelt árut vásárolnak, milyen ingatlanban élnek, mennyi energiát használnak, mennyi hulladékot termelnek stb. A biológiai kapacitás ezzel szemben a csoport számára a valóságban rendelkezésre álló termôterület. Ha az ökológiai lábnyom nagyobb, mint a biológiai kapacitás, akkor az adott társadalomnak több erôforrásra van szüksége, mint amennyi rendelkezésére áll. Például Magyarországnak 3 hektár/fô az ökológiai lábnyoma, de csak 2,23 hektár a biológiai kapacitása. Azaz többet fogyasztunk, mint amennyit az ország területén meg lehet termelni. Ha mindenki úgy élne a világon, mint mi, egy földgolyó nem lenne elég az ellátásunkhoz. Ökológiai lábnyom biológiai kapacitás = szükséges többletterület Tudta, hogy - a legnagyobb és a legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkezô országok között több mint százszoros a különbség? - az interneten számos oldal található (pl. amelyek segítségével kiszámíthatja saját, hozzávetôleges ökológiai lábnyomát? 20

25 Helyezés Ország Ökologiai lábnyom Biológiai kapacitás Szükséges többletterület 1. Egyesült Arab Emirátusok 10,68 0,85 9,83 2. Katar 10,51 2,51 8,00 3. Bahrein 10,04 0,94 9,10 4. Dánia 8,26 4,85 3,41 5. Belgium 8,00 1,34 6, Magyarország 2,99 2,23 0, Banglades 0,26 0,38 0, Kelet-Timor 0,44 1,21-0, Puerto Rico 0,04 0,14-0,1 hektár/fô Forrás: az Ecological Footprint Atlas 2010 alapján

26 Kvíz Az alábbi kérdéssor néhány kérdésére kiadványunkban is megtalálható a válasz, egyes kérdések helyes megválaszolásához azonban egy kis kutatómunka is szükséges. A helyes válaszokat a DDC honlapján (www.duna-drava.hu) is megtalálhatja. 1. Mikor halt ki körülbelül a dodó? a, az ókorban b, a 20. században c, a 17. század végén d, még nem halt ki 3. Mikor pusztultak ki a lábasfejûek? a, a felsô devon korban b, az ordovícium kor végén c, a perm kor közepén d, még nem pusztultak ki 5. Mikor épült a Naszály-hegyi függôhíd? a, 1974-ben b, 2008-ban c, 1888-ban d, nem tudjuk 2. Hol NEM él az alábbi helyek közül a haragos sikló? 4. Milyen névre keresztelték a tudósok a Szibériában talált mamutbébit? a, Gyima b, Grisa c, Leonyid d, Robinson 7. Hány százalékban mûködnek alternatív tüzelôanyaggal a svájci és francia cementgyárak? a, b, c, d, 100 a, a Villányi-hegységben b, a Mátrában c, Paks környékén d, a budai hegyekben 6. Körülbelül hány faj hal ki naponta a Földön? a, 5 b, 50 c, 500 d, egy sem 5. Mitôl különlegesek a bojtosúszós halak? a, édesvízben és tengerekben egyaránt elôfordulnak b, uszonyaik végtagszerûek, mint a magasabbrendû gerincesekéi c, sötét barlangokban élnek, ezért szemük visszafejlôdött, teljesen vakok d, farokuszonyuk kerek bojtban végzôdik 22

27 Tudta, hogy becslések szerint akár 100 millió faj is élhet a Földön, de mi csupán 1,7 milliót ismerünk?

28 Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft Vác, Kôhídpart dûlô 2. Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szerkesztés, szakmai tanácsadás, grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés: ExtraBOLD Kft. Fotók: Arcus Fotóstúdió Hámori Gábor Kiss Péter Zsitva Tibor HeidelbergCement Group Készült: Harmóniában a környezettel.

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban

Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Alternatív tüzelőanyag hasznosítás tapasztalati a Duna-Dráva Cement Gyáraiban Bocskay Balázs Alternatív Energia Menedzser / Alternative Energy Manager Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Fenntartható jövőt építünk

Fenntartható jövőt építünk www.duna-drava.hu Fenntartható jövőt építünk Fenntarthatósági jelentés Köszöntő Tisztelt Olvasó! A Duna-Dráva Cement Kft. és leányvállalatai az épületek, utak, hidak kivitelezéséhez nélkülözhetetlen alapanyagokat,

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese?

TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó homoki tölgyese? TETRA PAK VETÉLKEDŐ KÉRDÉSEK 1. forduló 1. Hol található a világ legnagyobb trópusi erdőterülete? a. A Kongó-medencében. b. Amazóniában. c. Pápua-Új Guineán. 2. Hol található hazánk és Európa egyik utolsó

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ

Érzékeny földünk. Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19. ME MFK Digitális Közösségi Központ Érzékeny földünk Városi Pedagógiai Intézet Miskolc, 2006 április 19 ME MFK Digitális Közösségi Központ Földessy János ...ha egy pillangó szárnya rebbenésével megmozdítja a levegőt, mondjuk Pekingben, akkor

Részletesebben

Zárójelentés. Tudatformáló akciók végrehajtása iskolákban, az ESPAN projekt (WP 5) keretében

Zárójelentés. Tudatformáló akciók végrehajtása iskolákban, az ESPAN projekt (WP 5) keretében TOB Technologieoffensive Burgenland GmbH Markstraße 3 7000 Eisenstadt Bécs, 2011. április 20. Zárójelentés Tudatformáló akciók végrehajtása iskolákban, az ESPAN projekt (WP 5) keretében Megbízó: TOB Technologieoffensive

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉDESVÍZI AKVAKULTÚRA, MINT A KÉK GAZDASÁG FONTOS ELEME

ÉDESVÍZI AKVAKULTÚRA, MINT A KÉK GAZDASÁG FONTOS ELEME WORKSHOP BLUE ECONOMY IN FRESHWATER AQUACULTURE 10 APRIL 2013, EUROPEAN PARLIAMENT BRUSSELS ÉDESVÍZI AKVAKULTÚRA, MINT A KÉK GAZDASÁG FONTOS ELEME Váradi László Magyar Akvakultúra Szövetség A Kék Gazdaság

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007

KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Csapat száma: Elért pontszám: KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI VETÉLKEDŐ SZAKISKOLÁK 9 10. ÉVFOLYAM 2007 Megoldási időtartam: 75 perc Összes pontszám: 40 pont FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2006 2007 I. Írjátok

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2015/2016. 3. forduló Fenntartható fejlődés és adóztatás

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2015/2016. 3. forduló Fenntartható fejlődés és adóztatás FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2015/2016 3. forduló Fenntartható fejlődés és adóztatás 1. Várhatóan hol épül meg 2018-ra a világ legnagyobb kerékpártárolója? a, Prága b, Koppenhága c, Utrecht

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7.

Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok. .A.S.A. Magyarország. Németh István Country manager. Németh István Október 7. Az RDF előállításában rejlő lehetőségek, kockázatok.a.s.a. Magyarország Németh István Country manager Készítette Németh István Dátum 2014. Október 7. 2/ 22 Az ASA csoport bemutatása Tulajdonosa a spanyol

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008

KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 Dr Paár István Közlekedéstudományi Intézet kft ZÖLD AUTÓ KÖZPONT KÖRNYEZETBARÁT JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS 2008 avagy fenntartható közúti közlekedés Előadás tematikája Fenntartható közúti közlekedés: 1. MÉRGEZŐ

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor

FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN. Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor FENNTARTHATÓSÁG ÉS HULLADÉKCSÖKKENTÉS AZ EGYETEMEKEN Mudra Viktória, HUSUN fenntarthatósági koordinátor Kik vagyunk? Név: Felsőoktatási Fenntarthatósági Hálózat, (Mo.) Hungarian Sustainable University

Részletesebben

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések

A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések A megválaszolt kérdés Záró megjegyzések Bartus Gábor Ph.D. titkár, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tartalom (1) Érdemes-e a jelenlegi paksi blokkokat élettartamuk lejárta előtt bezárni? (2) Szükségünk

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak

Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak Tudománytörténet 6. A környezeti problémák globálissá válnak XIX. század Kialakul a vegyipar: Szerves: első műanyag Chardonne-műselyem Szervetlen: elektrolízis alumíniumgyártás Robbanómotorok megalkotása:

Részletesebben

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA

SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László SAUBERMACHER MAGYARORSZÁG KFT. CSR - KOLONTÁR VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA Dr. Szabó Attila esettanulmány

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A környezetvédelem alapelvei

A környezetvédelem alapelvei A környezetvédelem alapelvei Alapelvek funkciói Kettős: - iránymutatás a jogalkotás számára - eligazítás a jogi dokumentumok gyakorlati alkalmazásában Az egzakt megismerés elve A környezet állapotának,

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium

A hazai biodiverzitás védelem. Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium A hazai biodiverzitás védelem új szempontjai Dr. Rodics Katalin Vidékfejlesztési Minisztérium 2010-s célok 2002. Johannesburg (110 államfő)-földi méretekben csökkenteni a biológiai sokféleség pusztulásának

Részletesebben

Cementipari hasznosítás

Cementipari hasznosítás Cementipari hasznosítás egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap összes komponensének hasznosítására Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Az előadás fő témái A hazai cementipar helyzete és a

Részletesebben

1. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

1. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 1. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS Munkánkat, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, papíralapú forrásanyagok felhasználása nélkül végeztük el. Gondolataink alapmotívumait az interneten fellelhető ismeretanyagok

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁT ELHASZ- NÁLÓDÁSÁRA UTALÓ JELEK Foltos szélvédő Az ablaktörlő kar nem fejt ki megfelelő nyomást. Az ablaktörlő lapát túl gyorsan emelkedik.

Részletesebben

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején

Zöld marad a Városliget a vizes vb idején http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/351/zold-marad-a-varosliget-a-vizes-vb-idejen Zöld marad a Városliget a vizes vb idején 2017.03.14. 14:09 CET A Városligeti-tavon, a műjégpálya területén rendezik

Részletesebben

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/000963 Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat 2004. 1.feladat - totó A helyes válaszokat karikázd be! 1. Melyek a levegő legfontosabb

Részletesebben

2. forduló. Matematika

2. forduló. Matematika 2. forduló Matematika 1. Három öreg bölcs alszik egy nagy fa alatt. Egy arra járó csintalan gyerkőc mindhármuk homlokára egy piros kört fest, majd kacagva elszalad. Amikor a bölcsek felébrednek, és meglátják

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai

A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai A természet és a társadalom jövője a Kiskunsági Homokhátságon: egy nemzetközi kutatás tanulságai Kelemen Eszter 4.5.2016 1 ESSRG Kft. Miért van szükség egy újabb kutatásra a Kiskunságon? A szárazodás és

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben