J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Gusztáv Andor Varga Nelli Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Szabó Patrik Török Ferenc Turi Tibor Képviselő 11 fő Távollévők: Rumi László Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Dr. Kiss Csaba aljegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Boromisza Viktor Kovácsné Czinege Piroska Zsiga Ferenc Bleszákné Korsós Hajnalka Dr. Tóth-Kovács Ádám László Annamária Dudás Bertalan Horvát Önkormányzat Sztojka István Roma Nemzetiségi Önkormányzat Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megkéri a képviselőket, hogy hozzászólásaikat összefoglalva, lehetőleg egy felszólalással tegyék meg a sok napirendi pont miatt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 11 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tihanyi Tiborné és Szabó Patrik képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadja. A kiküldött anyag mellett az alábbi napirendi pontokat kívánja sürgősséggel megtárgyalni: 19.) A Szent Kereszt Kórház TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázatához kapcsolódó ingatlan-használathoz való hozzájárulás Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével.

2 20.) Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. között július 06-án létrejött középtávú együttműködési megállapodás módosítása Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. 21.) Látvány-csapatsportok támogatásának igénybe vétele kalocsai sportegyesületek részére, tulajdonosi hozzájárulás Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. 22.) A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése című pályázat önerő kiegészítése Kéri a testület állásfoglalását az előterjesztés napirendre történő felvételéről. A testület egyhangúlag egyetért az előterjesztés napirendre történő felvételével. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kiosztásra került az 1. napirendi ponthoz a könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság határozata. Ismerteti a napirendet. N A P I R E N D : 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előadó: Török Ferenc polgármester 2. Kalocsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 3. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 4. Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére és elhelyezésére közszolgáltatási szerződés megkötése és a helyi rendelet módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 5. A Városi Közművelődési Intézmények évi beszámolójának elfogadása és a évi munkatervének jóváhagyása Előadó: Török Ferenc polgármester 6. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló jelentés évre vonatkozóan, valamint jegyzői nyilatkozat évre vonatkozóan Előadó: Török Ferenc polgármester 7. Nyilatkozat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásához Előadó: Török Ferenc polgármester

3 8. Önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 9. Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 10. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 11. Kalocsa Dunaszentbenedek Homokmégy Öregcsertő Szakmár Újtelek - Uszód Óvodája és Bölcsődéje Óvodafenntartó Társulása nevében eljáró, fenntartói jogait gyakorló (gesztor) önkormányzat pályázata az Óvodafejlesztés tárgyú TÁMOP /1-2 kódszámú pályázati kiírásra Előadó: Török Ferenc polgármester 12. Hozzájárulás a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár részére, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában tárgyú TÁMOP /1 kódszámú pályázat benyújtásához Előadó: Török Ferenc polgármester 13. A Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyermekekért civil szervezet által június án megrendezésre kerülő XX. Kék Madár Fesztivál támogatása Előadó: Török Ferenc polgármester 14. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek részére táboroztatási pályázat Előadó: Török Ferenc polgármester 15. A Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft-ben meglévő üzletrész értékesítése Előadó: Török Ferenc polgármester 16. A KalocsaKOM Kft. rulírozó hitelfelvétele Előadó: Török Ferenc polgármester 17. Vagyonvédelmi Alapítvány elnökének választása (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 18. Közbeszerzési Bizottsági tag választása (zárt ülés keretében) Előadó: Török Ferenc polgármester 19. A Szent Kereszt Kórház TÁMOP-6.1.2/11/3 pályázatához kapcsolódó ingatlanhasználathoz való hozzájárulás Előadó: Török Ferenc polgármester 20. Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. között július 06-án létrejött középtávú együttműködési megállapodás módosítása Előadó: Török Ferenc polgármester 21. Látvány-csapatsportok támogatásának igénybe vétele kalocsai sportegyesületek részére, tulajdonosi hozzájárulás Előadó: Török Ferenc polgármester

4 22. A Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése című pályázat önerő kiegészítése Előadó: Török Ferenc polgármester 23. Egyéb ügyek Kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel kapcsolatban. A testület egyhangúlag elfogadja a napirendet. Szabó Patrik képviselő: Egyéb ügyek keretében szeretne a munkahelyteremtéssel kapcsolatban szólni. Miután megszavazták a napirendet, kéri hogy a testület foglaljon állást a felszólalás engedélyezéséről. A testület egyhangúlag engedélyezi a felszólalást. 1. Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Előadó: Török Ferenc polgármester (az előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Bleszákné Korsós Hajnalkát, a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kiemeli, hogy a zárszámadás és a beszámoló a jogszabályoknak megfelelően készült el. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el ben cél volt a kötelező és önként vállalt feladatok teljes ellátása, a likviditás folyamatos fenntartása és az adósságszolgálati kötelezettség teljesítése. A bevételek és kiadások alakulása egyensúlyban volt, a teljes hitelállomány Ft-tal csökkent. Az irodának több kihívással kellett szembenéznie az év során. Bevezetésre került egy integrált CORSO nevű könyvelési és pénzügyi rendszer. Mint minden bevezetésre kerülő rendszer, ez is többletfeladatokkal járt. Az év második felében sikerült elérni, hogy a bizonylat-feldolgozás naprakész lett. Az idei évtől bevezetésre került, hogy napi, részletes előirányzat-vezetést készítenek. Török Gusztáv Andor képviselő: A gazdálkodás általános értékelésénél az szerepel, hogy mínusz 170 millióval zárták az évet, ami sajnálatos. Ami dicsérendő, hogy sikerült 222 millió ÖNHIKI-t nyerni ez jó dolog. Ha ugyanezt 2010-ben is sikerült volna a beadott 350 millió helyett csak pár milliót kaptak, amiért megsértődött a polgármester úr, hogy enyhén szólva cseszegették, hogy jobban kellett volna utána menni -, akkor nem így állnának. Az idén ez jobban sikerült, nyilván csökkentette a mínuszokat, de még így is 170 millióval lógnak a nullához. Ezért meglepődött, amikor az osztályvezető azt mondta, hogy egyensúlyban van a költségvetés. Mínusz 170-nel zártak, nem érti az egyensúlyt ilyen szempontból, vagy félreérti. Erre kér választ, hogy milyen egyensúly a

5 mínusz 170 millió. A másik dolog, ami érdekes, hogy a helyi adóknál év közben megemelték a tervet. Annak idején volt erről szó, hogy többet kellene behajtani, mert sok a kintlévőség. Úgy látja, hogy az eredeti tervhez képest 10 millióval sikerült, a megemelthez képest viszont nagyon lemaradtak. Ez nagy probléma, ez nem az önkormányzat hibája, ez a mai gazdasági helyzetet tükrözi, hogy a vállalkozások nem tudják fizetni az adókat. Természetesen tovább kell ezt hajtani. Számára meglepő, hogy az intézmények többségénél pozitív pénzmaradvány van, ugyanakkor a hivatal költségvetésében nem szorosan a hivatal, hanem a hivatal költségvetése 222 millió mínusszal zárt a város. Nem tudja, hogy ez miből fakad. Talán oda kellett volna figyelni év közben kicsit jobban. Ezt minden önkormányzatnak el lehet mondani, de tudják, hogy ez hogy van: ha a megrendelés elmegy és megcsinálnak valamit, akkor azt ki kell fizetni. Akkor kell jobban figyelni, mielőtt még a megrendelések elmennek. Minden önkormányzat beleesik ebbe a hibába. Mert jön egy igény, aztán már délutánra megrendelik és kiderül, hogy elszálltak 1 millióval, 3 millióval. Ez pénzügyileg megterheli a város költségvetését. Ez a 72%-os teljesítés mind a kiadásokban, mind a bevételi oldalon tulajdonképpen azt rejti magában, hogy közel 90%- os változó a kiadás meg a bevétel, a működési teljesítés és a beruházások 30%-a teljesült a tervhez képest. Ez szintén megszokott az önkormányzatoknál, mert a tervbe mindig beteszik az elképzeléseket, amit abban az évben meg akarnak valósítani, pályázik és kiderül, hogy nem nyer a pályázat. Ezzel különösebben nincs gond, bár az ellenőrző szervek ezt mindig megjegyzik, hogy túltervezett az önkormányzat. Ezt jegyezzék is meg, mert ha nem tervezett volna az önkormányzat, akkor meg nem tudott volna pályázni az önkormányzat, mert a pályázatnál az az első dolog, hogy oda kell írni, hogy fedezet van a pályázat saját erejére. Ha nem teszi be a rendeletbe, akkor nem tud pályázni, ez ilyen macska-egér dolog. Ezt le szokták írni. A működési kiadások alakulásánál 57 millió Ft plusz az önkormányzati szinten a személyi juttatásoknál a többletkiadás. Ez egyébként nem lenne sok, csak majdnem minden testületi ülésen felmerül, hogy millió a kabinet költsége, ugye ez már a tam-tam dob a polgármester részére, de ezt mindig el fogják mondani. A költsége ennyi, ez az 50 millió Ft körüli összeg, amivel az önkormányzat túlfizetett munkabéreket. Ez pont körülbelül annyi, hogy ha a kabinet nem lenne, akkor nulla szinten tudta volna az önkormányzat teljesíteni a bérköltségi mutatót is. Ezért meg kellene szüntetni a kabinetet mondja ő mindig, de semmi értelmét nem látja. A pénzmaradványnál 222 millió Ft a negatív pénzmaradvány a polgármesteri hivatalnál és van egy táblázat a későbbiekben, ahol ezt a mínusz 222 milliót osztja tovább. Reméli, hogy félreértette, de ha ráérnek, akkor azt is meg tudja mutatni. 64 millió Ft az intézmények pozitív állománya, ami dicsérendő, mert ezek szerint az intézmények nagyon jól gazdálkodtak. A szállítói állomány növekedése 170 millió Ft, ami nagyon nagy, ez egy nagy szám. Nincs ide leírva a tavalyi év, ezért kérdezi, hogy mihez képest többlet a 175, mert nem mindegy, hogy 1 Fthoz, vagy több száz millióhoz képest. Tehát kérdezi, hogy per pillanat mennyi a szállítói állomány, ami nincs kifizetve. Mint ahogy pénzforgalmi a beszámoló és nem mérlegforgalmi, mert a törvény ezt mondja ki, nyugat-európai országokban más jellegű könyvelés van, ott kimutatják ezt, itt csak külön lehet lehozni, nem tartalmazza ezt. Summa summarum mennyi most a szállítói állománya a városnak. És ebben a kórház benne van-e? Mert ebből nem derül ki, lehet, hogy a kórház benne van és akkor nem is sok, mert tudják, hogy a kórházak Magyarországon hogy állnak október 5-én úgy emlékszik, hogy akkor volt az átadás -, akkor 640 millió volt a város hosszúlejáratú hitelállománya. Ez jegyzőkönyvben van, tehát annyi volt. Most ez 769 millió, 129 millió Ft-os emelkedés ra az anyag még 82 millióval emeli, tehát 788 millióra emeli összességében a tartozást. A 788 millió már nagyon közelít ahhoz, hogy nem szabad több hitelt felvenni. Úgy gondolja, hogy meg kellene állni ezekkel a dolgokkal, mert nagy bajok lesznek, bár ezt elmondta a tavalyi évben is, hogy úgy gondolja, hogy csak annyit kellene felvenni, amit törlesztenek. Az a 600 millió körüli kezelhető összeg volt, a bevételekhez és a lehetőségekhez

6 képest, bár lehet, hogy a vezetés tud valamit 2013-ról, hogy hatalmas bevételekkel fognak rendelkezni és akkor ezeket a nagy hiteleket majd elbírják. Úgy gondolja, hogy meg kellene állni ezzel a dologgal. Javasolja, hogy fejezzék be ezt az állománynövelést, a későbbiekben lesz ezzel majd problémája a városnak. A kérdésekre pedig várja a választ. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Az egyensúlyi állapotra vonatkozó megfogalmazása lehet, hogy nem volt pontos, de úgy értette, hogy a bevételek-kiadások közötti egyensúlyt a finanszírozási tételekkel sikerült biztosítani. A helyi adók vonatkozásában azt mondta a képviselő, hogy megemelték az előirányzatot. Az 1. számú mellékletben úgy látja, hogy nincsen megemelve, Ft volt mind a kettő, ezt sikerült Ft-ra teljesíteni. Volt egy ilyen mondata a képviselőnek. Török Gusztáv Andor képviselő: A szöveges rész 2. oldalán. Kéri, hogy magyarázzák meg. Nem a táblázatról beszélt. A 2. oldalon az szerepel, hogy a költségvetési év során előírt helyi adótartozás összege 575 millió. Ugyanakkor terveztek 471 milliót. Érthető, hogy megemelték valami miatt. Ezzel szemben a teljesítés 481. Ezt akarta kérdezni, hogy miből fakad ez a különbség. Talán a be nem fizetett adó emelkedett vagy mi? Ha nem érthető a kérdése, akkor hagyják, majd megbeszélik máskor. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, érthető most már. A helyi adóbevételek előirányzata nem került emelésre, az 5. mellékletről beszél a képviselő, amit a helyi adócsoport vezetője állított össze. Nemcsak a tárgyév, hanem előző évek elmaradt adóbevételeivel is számol. Valószínűleg más adattartalommal állította össze ezt a táblázatot. Ha pontosan szükséges, akkor leegyezteti a napokban. Az eredeti előirányzat nem változott, ezt a Török Gusztáv Andor képviselő: Igen, kér majd választ, mert itt 50 millió vagy mennyi különbség van ezek között, mert a beszámoló is másról szól akkor. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: A pénzmaradvány levezetést a mellékelt táblázat mutatja. A 222 a polgármesteri hivatal, az összevont pénzmaradvány a mínusz 170 millió. A mellékletben levezetésre került az egyes intézmények pénzmaradványának összege. Török Gusztáv Andor képviselő: A 11. számú melléklet 2. oldalán szerepel, hogy a negatív pénzmaradvány elszámolása miatt Itt is hiányzik a mínusz, de érthető, mert odaképzelik. A felhasználható pénzmaradvány 25, 15, nem tudja, hogy mik vannak ott felsorolva. Csak kérdése volt, hogy a 222-ről van, vagy ezek plusz számok, nem derül ki. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Ez összevont érték, azért van mellett plusz érték, mert volt fejlesztésre kapott forrás, ami elkülönült számlán áll rendelkezésre. Ezt vették figyelembe. Ezt a beruházási csoporttal történt egyeztetés után állították össze. Török Gusztáv Andor képviselő: Tehát a 222 nem az a 222, ami a hivatalnál képződött negatív pénzhiány?

7 Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, ez nem arról szól. A szállítói állomány nagyságára vonatkozóan tavaly év végén az összevont szállítói állomány Ft volt december 31-én Ft volt. 175 milliós növekedést mutat, ezzel szemben a hitelállomány 197 millió körüli csökkenést mutat. Az arányjavulást ezen számok alapján értette. Török Gusztáv Andor képviselő: Az arány javult, de 902 millió Ft, amit nem fizetnek ki. Ez itt van számlában? És nincs kifizetve? Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Ez december 31-én élő számlatartozásként szerepelt, de januárban nagyon sok tételt kiegyenlítettek. Ennek a nagy része a kórházé, 700 millió Ft körüli összeg az övé. Az első negyed év során ezen szállítói állomány nagy része kiegyenlítésre került. A hitelállományra vonatkozó kérdésre is válaszol. Hosszúlejáratú hitelállomány nagy arányú változásáról beszélt a képviselő. A 7. számú melléklet mutatja a hitelek állományának változását. Ebből az látható, hogy tavaly december 31-én Ft, és a jelenleg tárgyal zárszámadási rendelet évében, december 31-én Ft volt a hitelek állomány. Ez nem nagyarányú emelkedés. Voltak hitellehívások a beruházásokkal kapcsolatban, ezek hatása tükröződik a két szám között. Török Gusztáv Andor képviselő: Azt mondta, hogy nagyon megemelkedett a hitelállomány és meg kellene állni. Ő is így gondolja, 120 millióval emelkedett a hitelállomány. Csökkent a hitelállomány. Török Gusztáv Andor képviselő: 640 millióval indult az önkormányzat. Ehhez képest most 770 valamennyinél tartanak. Jelentősen emelkedett, még egyszer mondja, hogy meg kellene állni. Annyit kell felvenni, amennyit törlesztenek. Véleményt mondott, lehet másnak más a véleménye. Dr. Filvig Géza képviselő: A 7. számú melléklet táblázatát nézve a hitelállománnyal kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy jó-e az ő olvasatában a hosszúlejáratú hiteleknél, hogy a felvétel éve 1997, 1998, 2003, , , 2006, , 2009, , és ebből jön ki a hitelállomány Ft? Jó az olvasata, hogy ezek a hitelek ezekben az években lettek felvéve? A másik kérdése, hogy a lejáratnál jó-e az ő olvasata, hogy 2012, 2025, 2026, 2017, 2019, 2029, évi lejárat? Ebből azt következteti, hogy korábban a felvétel évében felvett hitelekkel az akkori városvezetés évre egy hitelkötelemben tartotta a várost? Nem közgazdász és nem ért hozzá. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Igen, teljesen helyes a képviselő meglátása. A mellékletben van is egy olyan oszlop, ahol a évben felvett hitel szerepel, ami Ft. Ez az egész állományhoz képest elenyésző nagyság és a tárgyévben illetve a korábbi években megkezdett beruházásokhoz használták fel. Török Gusztáv Andor képviselő: Filvig úr a hitelállomány ről beszél, akkor már ő volt a képviselő. Még egyszer mondja: 640 millió Ft volt október 5-én a hitelállomány. Le volt rendezve ez igaz hitelkeret, amit a város nyilván felvett és év végére azért lett annyi, amennyi lett. Ebből nyilván 2011-ben törlesztett 74 milliót. Még egyszer azt mondja, hogy meg kellene állni ezzel a növekménnyel.

8 Annak Filvig úr csak örülhet, hogy le volt rendezve a megnyert pályázatoknak a finanszírozási lehetősége, de azzal volt számolva, hogy 2011-ben törlesztés is lesz, de 2011-ben még felvettek egy csomó pénzt ben a másik táblázat mutatja, hogy még felvesznek. Erre mondja azt, hogy meg kellene állni. Még egyszer mondja, hogy ha egyik évben eljutnak valameddig, akkor a következő évben nem szabad felvenni csak annyit, amennyit törlesztenek. Úgy látszik, hogy Filvig úr nem követte azt, amit mondott. 640 millió Ft volt a nyitóállománya az új önkormányzatnak. Ehhez az elrendezett pályázati saját erőhöz felvette az elrendezett hitelkeretet rendben van, nem is mondta, hogy ezt rosszul tették -, és utána jön ennek a törlesztése. Úgy gondolja, hogy nem kellene tovább menni. De ha a képviselőnek más a véleménye és még emelni kell a hitelállományt, akkor lehet ilyen, neki más a véleménye. Dr. Filvig Géza képviselő: Amilyen számot Török képviselő mond, az nem tűnik ki ebből a táblázatból, és nem tartja ezt így hiteles forrásnak. Amit felolvasott az van az előterjesztésben, a mellékletekben és az lesz a rendeletben. Ez alapján nem látja alátámasztva, hogy az önkormányzat túlzott hitelfelvételbe menne bele, sőt ilyen nagyon hosszú időkre kötött hitelszerződésekkel terhelve kénytelen folytatni a gazdálkodást. Semmilyen aggodalmat nem lát, a hitelfelvétel nem októberétől kezdődött, nem tudja, hogy a hatszázvalahány millió Ft honnan származik. Itt 747 millió Ft van december 31-ével korábbi években felvett hitelekből. Ő ezt tartja hitelesnek. Török Gusztáv Andor képviselő: Feledékeny a képviselő, mert ott volt az átadás-átvételen, lehet, hogy a jegyzőkönyvben még az aláírása is szerepel. Nézze meg, hogy ott mennyi szerepel. Még egyszer mondja, hogy nem egy időpontról beszélnek: az egyik december 30., a másik október 5. Ugye nem képzelik, hogy októbertől decemberig közel 200 millió hitelt vettek fel és ezzel eladósították 3 hónap alatt a várost? Ez a fajta számokkal való bűvészkedés azt akarja mutatni, hogy a jelenlegi állapotért az előző vezetés nem felel, ők pedig felelőtlenül növelik az állományt. Ha jól értette az irodavezetőt, akkor 2011-ben 70 millió Ft-tal növekedett. Ha közel 700 millió Ft volt, amit átvettek, és fejlesztésekhez és egyebekhez szükség volt pénzre, akkor a képviselő azt mondja, hogy nem csináltak semmit. Megkérdezné, hogy ha csinálnak valamit, akkor meg az a baj? Ne fejlesszenek, mert akkor azt lehet mondani, hogy nem csinálnak semmit. A fejlesztésekhez szükséges hitelfelvételeket mindig megelőzi és a jövőben is meg fogja előzni egy pontos számítás. Hangsúlyozza, hogy olyan fejlesztéseket terveznek, ami pénzt hoz az önkormányzatnak. Felelősen fognak gazdálkodni továbbra is, akárcsak eddig. Kéri, hogy haladjanak tovább és ne kezdjenek parttalan vitát. Török Gusztáv Andor képviselő - ügyrendi: Annyit szeretne elmondani, hogy egyszerűen felháborító. Mi az, hogy nem ad szót? A városnak két legjelentősebb dolga van: az egyik a rendelet, a másik a beszámoló. A beszámolót nem lehet rendesen kitárgyalni? Befejezte ezzel, visszautasítja a dolgot, ilyen nem gondolja, hogy történt beszámoló alkalmával a 21 év alatt. A város második leglényegesebb előterjesztése. A képviselő megkapta a lehetőséget háromszor, négyszer, végigmondhatta, válaszoltak, Filvig képviselővel vitatkozhatott, meghallgatták. De a parttalan számháborúzásnak nincs értelme. Ő másképp hallotta azt, hogy ilyen nem fordult elő. Ő nem ült Török úr képviselő-testületében, de sokszor hallotta, hogy nem mindig sikerült ott szóhoz jutni. A képviselő mindig megkapta eddig is a szót, ezután is megkapja. Annyit szeretne csak, hogy legyen értelme. A képviselő kérdezett,

9 megértették, válaszoltak rá. Semmi új információ nem jött ehhez. Felkéri Bleszákné Korsós Hajnakát, hogy ismertesse a könyvvizsgálói véleményt. Bleszákné Korsós Hajnalka irodavezető: Röviden összefoglalja a véleményt. (a könyvvizsgálói vélemény írásban mellékelve) Varga Nelli képviselő: A kiosztott anyagból is látszik: a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A testület 9 igen szavazattal (Török Gusztáv Andor és Loibl László nem vett részt a szavazásban) az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány alakulásáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság véleménye alapján az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. és a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően eft bevétellel eft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 3. számú, a Nemzetiségi Önkormányzatok bevételeit és kiadásait a 3/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 4. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. (4) A helyi adókról, a gépjárműadóról, az egyéb adók módjára behajtott bevételekről készített beszámolót az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint, tájékoztató jelleggel elfogadja. 2. (1) A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését eft főösszegben, valamint ennek feladatonkénti részletezését a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat által felvett hitel és kamattörlesztések, valamint a hitelállomány alakulását lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak elszámolását feladatonként részletezve a 6/a. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10 3. (1) A többéves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban a 8/a és 8/b. sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. (1) Az önkormányzat és intézményei tárgyévi költségvetési tartalékát a 10. sz. és a 11. sz. mellékletnek megfelelően negatív pénzmaradvány eft összeggel jóváhagyja. A negatív pénzmaradványok miatti korrekció összege eft, így a felhasználható pénzmaradvány összege eft. A jóváhagyott pénzmaradványból eft-ot működési kiadásokra eft-ot felhalmozási kiadásokra engedélyez felhasználni. (2) A Kalocsai Általános Iskolák eft, a Homokmégyi általános iskola eft, a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár eft és a Polgármesteri Hivatal eft összegű negatív pénzmaradványát a évi költségvetése terhére köteles visszapótolni. (3) A vállalkozási tevékenység eredményét eft összegben elfogadja. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eredményt a 2012-ben az alaptevékenység kiadásainak finanszírozására forgassa vissza. 6. (1) Az önkormányzat december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. sz. mellékletben, a mérlegben szereplő adatok alapján eft-ban állapítja meg. 7. (1) Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény kimutatását a 13/a, 13/b, 13/c. és 13/d. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el. 8. (1) Kalocsa Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik. Kalocsa, április 27. ( Török Ferenc ) ( Dr. Bedics Andrea ) polgármester jegyző

11 Kalocsa Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai

12 2011. évi bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlege Működési költségvetés

13

14 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

15 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

16 Polgármesteri Hivatal évi kiadásai szakfeladatonként 3. sz. mell.

17 HORVÁT Önkormányzat Kalocsa ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat 3/a. melléklet Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Sorszám Kiadási jogcím évi tény Eredeti előirányzat évi Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

18 NÉMET Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a. sz. melléklet évi Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

19 ROMA Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím évi tény 3/a. melléklet évi Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 53 kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6. ( ) 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám évi Sorszám évi tény Eredeti Módosított Kiadási jogcím előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

20 ÖRMÉNY Nemzetiségi Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a.melléklet évi Sor-szám Bevételi jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Önkormányzat működési bevételei 5 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) K I A D Á S O K évi Sor-szám Kiadási jogcím évi tény Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) 2.1. Felújítás (áfával) 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról egységes 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/01. (IV..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben