1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^"

Átírás

1 í'ianobr^ Acsteszér 0 0 község havi IV évfolyam 4. szám március idusára emlékeztünk lapja 1. Ára: 100 Ft helyen megfordult Simon M. Veronikáról. A képkiállítá son adták át Acsteszér községnek a festőművésznő által alkotott Táncsics portrét. / képes beszámoló az ünnepről / A történelem sokszor idézi önmagát. Persze, - s szeren csére - most csak az időjárás volt olyan, mint már cius 15-én. Akkor is, most is, esett az eső. Ennek ellenére nagyon sokan - vendégek, a környék pol gármesterei, a falu lakói - elfogadták az Önkormányzat meghívását, s vettek részt a hagyományos megemlékezé sen. Az ünnep Simon M. Veronika Munkácsy- érmes festőmű vésznő képkiállításának a megnyitójával kezdődött a Mű velődési Házban. A megnyitón hallhattuk Enyedi Béla tolmácsolásában Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor megzenésített verse it, valamint az írónő és költő szavait a világban számos (Folytatás a következő oldalon)

2 Arany 2. oldal Acsteszér k A köszöntés és a vendégek üdvözlése után Liebmann Károly alpolgármester nyitotta meg az ünnepséget, majd Stancsics Erzsébet gondolatait hallgathatták meg a jelen lévők. Az író, költő Szántai Sándor az ünnephez kapcsolódó sa ját versét nyújtotta át a jelenlévőknek. ég havi lapja helyi iskola, a komáromi kerékpárosok képviselői, Acsteszér község képviselőtestülete és az Óvoda. Bónyai Szandra Táncsics hitvallását olvasta fel, majd a szőnyi Bokréta együttes népdalcsokrát hallgathattuk meg. Nagy megtiszteltetés érte Acsteszér községet. A Táncsics kör a falunak nyújtotta át azt az emlékplakettet, melyet annak ítélnek oda, aki a legtöbbet teszi Táncsics Mihály eszmeiségének, munkásságának ápolásáért. A plakettet Liebmann Károly alpolgármester vette át a falu nevében. A bakonyszombathelyi Rock Színpad műsorát hallgathat ta meg ezután a jelenlevő közönség. Úgy gondolom, hogy azok a dalok melyek elhangzottak, mindannyiunk számára ismerősek voltak. Hallhattuk őket már neves előadóktól, de a Rock Színpad cseppet sem amatőr énekesei elismerést érdemelnek előadásukért. Stancsics Erzsébet és Acsteszér község nevében Gurdon András helyezett el koszorút Táncsics Mihály emléktáb lájánál. A benti ünnepi műsor után Nerhaft Marianna az ünnepség narrátora a Táncsics- szoborhoz invitálta a jelenlévőket, ahol a megemlékezés koszorúit helyezték el. Koszorúzott Keleti György térségünk országgyűlési kép viselője, a kisbéri Kistérségi Társulás, a BŐSZ, a Tán csics - kör, a környék polgármesterei, a bakonyszombat(folytatás a következő oldalon)

3 , Ácsteszer község havi lapja A jelenlévők közül sokan megtekintették a Táncsics-há zat. A szakadó eső sem fogott ki a jelenlévőkön, sokan részt vettek a megemlékezésen. Köszönjük a szereplőknek, a rendezőknek és a vendéglá tóknak a szép napot! Gubucz Lqjosné Fotó: PG Önkormányzati hírek Az Önkormányzat életében a március két fő témakör kö ré összpontosult: a költségvetés elfogadása és a Március 15-i ünnepség lebonyolítása. Március 12-én ismét összeült a Testület, hogy megtárgyal ja a évi költségvetést. A cél továbbra is az, hogy mi nél jobb, minél takarékosabb gazdálkodás valósuljon meg a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is. A Testület havi szinten figyelni fogja a kötségvetésben maghatározott számok alakulását. Gubucz Lajos képviselő javaslatára a képviselők elfogadták azt a határozati javaslatot, misze rint a körjegyző asszony minden hónap 20-ig beszámol a költségvetés alakulásáról. Elfogadták a képviselők a 2009 évi költségvetést is: ,- Ft bevétellel és ,- Ft kiadással, azaz ,- Ft hiánnyal tervezve. A főbb számokat az alábbiakban közlöm. 3. oldal Ácsteszer Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételei intézményenkénti és szakfeladaton kénti bontásban 1.1. Önkormányzat igazgatási tevékenység: ,- Ft Önkormányzati költségvetésben szereplő szakfelada tok bevételei: ,- Ft Közösen fenntartott egészségügyi intézmény bevéte lei: ,- Ft Élelmezés: ,- Ft. Önkormányzat bevételei összesen: ,- Ft. II. 1 Körjegyzőség bevételei: ,- Ft. Költségvetési bevételek összesen l+ii: ,- Ft. Ebből levonandó a Körjegyzőség finanszírozása: ,-Ft így a költségvetési bevételek halmozódás nélkül: ,- Ft Ácsteszer Község Önkormányzata évi működési és fenntartási kiadásai intézményenkénti és szakfeladaton kénti bontásban kiemelt előirányzatonként 1.1. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai: ,- Ft Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intéz ményi kiadások: ,- Ft. Ebbe a pontba az alábbi tevékenységek tartoznak: város és községgazdálkodás, köztemető fenntartás, közvilágítás, önkormányzatok elszámolásai, szociális étkeztetés, eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások, munkanélküli ellátá sok, eseti pénzbeli szociális ellátások, Művelődési ház te vékenysége, könyvtár tevékenysége, múzeumi tevékeny ség, mélyépítőipar (csatorna beruházás előkészületek) Közösen fenntartott egészségügyi intézmény kiadásai: ,- Ft Élelmezési intézményi kiadások: ,- Ft. Mindezek összesen: ,- Ft. ILI. Körjegyzőség kiadásai: ,- Ft. Költségvetési kiadások összesen I+IL: ,- Ft. Ebből levonandó a Körjegyzőség finanszírozása: ,-Ft. így a költségvetési kiadások halmozódások nélkül: ,-Ft. A község beruházásra és felújításra 2009-ben az alábbi összegeket különítette el. Művelődési ház vizesblokkjának befejezése: ,- Ft. Lakásfelújítás: ,- Ft. Csatorna tervezés, ÜL előkészületek: ,- Ft. A márciusi egyéb eseményekről Liebmann Károly alpol gármester elmondta, hogy a fő feladatot az ünnepség körü li teendők tették ki. Elmondta továbbá, hogy április köze pétől megindul az "Út a munkához" program, amely a gaz dasági válság miatt munkanélkülivé vált emberek munká hoz jutását hivatott elősegíteni önkormányzati feladatok ban történő alkalmazás segítségével. A részletek azonban még kidolgozás alatt állnak (kormányzati részről is), ezért többet nem tudott mondani. Gurdon András

4 4. oldal r A 400-ik kiállításomra Stancsics Erzsébet révén meghívtuk az Ácsteszéri Önkormányzat tisztségviselőit és ott ismerkedtünk össze. Nagyon örültem, hogy egy ilyen szép kapcsolatra tehet Március 15-e nekünk, Ácsteszérieknek - a személyes ér tem szert, és ott alakult ki egy olyan beszélgetés, hogy ha mód intettség okán -talán hangsúlyosabb ünnep, mint mások nyílik rá, eljövünk ide Acsteszérre. Most nem olyan régen nak, hiszen híres szülöttünk egyik vezéregyénisége, emb kaptam egy telefont, melynek az volt a lényege, hogy március lémája volt a 48-as eseményeknek. 15-i rendezvények alkalmával meghívnak egy kiállításra. Ez évben egy nem szokványos dolog is emelte az ünnep Azonnal megfogant bennem a gondolat, hogy elhozom aján fényét. Simon M. Veronika székesfehérvári festőmű dékként Táncsics portréját, már csak azért is mert régóta ter vész, Munkácsy és Szent István emlékérmes és további, veztem, hogy Táncsics szülőházába, szülőfalújába is el kell számtalan cím, elismerés birtokosa egy reprezentatív ki jutnia egy Táncsics képnek. így aztán most az ünnepségen fo állítással tisztelte meg a községet. Továbbá egy Táncsics gom ezt nagy szeretettel átadni. portrét is hozott ajándékba mely az önkormányzat épüle El szeretném mondani, hogy 13 ország 200 közin tébe került elhelyezésre. A krétarajzot ezúton is hálás tézményében kb. félezer általam festett portré található. szívvel köszönjük és méltó keretek között megőrizzük. Hogy csak a leglényegesebbeket felsoroljam: Boldog Apor Vilmos képét három országban festettem meg, és 8 tem plomba került el. Több templomban van fő oltárképem: Szentjános (Erdély), Bihar, Pálháza, Székesfehérvár, Debrecen. Az Árpád-házi szenteket is sorba festem, ame lyek neves és rangos intézményekbe kerülnek, de került el Bartók kép pld. New Yorkba, vagy Bernbe. Mindszenty képem Kölnbe, Budapestre, Lakitelekre Londonba, vagy Dobó István képe Dobóruszkára. Nem szeretném továbbfolytatni a felsorolást, hiszen hosszú lenne a sor, de ami fontos, és lényeges, de mindenekelőtt megtisztelő hogy, II. János Pál és XVI. Benedek pápa képét én festhettem meg, melyek jelenleg a Vatikán mellett meg találhatóak még Budapesten, Solymáron, Egerben, Stary Saczban, Esztergomban Tiszafüreden. Elismerésképpen egy Vatikáni aranyéremmel térhettem haza és kaptam a Szent A hivatalos megnyitó előtt arra kérem a művésznőt, hogy Atyától egy nagyon szép elismerő levelet. tisztelje meg az újság olvasóit és "néhány ecsetvonással" Ha előbb tudomást szerzek az itteni kiállítás lehetőségéről, illusztrálja a kiállító portréját. akkor tudtam volna kedveskedni az Ácsteszérieknek egy " Simon M. Veronika vagyok Munkácsy érmes festőmű nagyon is idevaló kiállítással. Van ugyanis egy olyan vész. Székesfehérvárott élek, ott munkálkodom, az Egy összeállításom, hogy: történelmi személyiségei mindért, mind egyért művész formáció, valamint az Or Sajnos már előbbre elígértem. Jelenleg Tápiószelén van kiál szágos Táncsics Művészkör egyik vezetője vagyok. lítva, de jövőre nagy örömmel hoznám el, ha szeretnék, Stancsics Erzsikével- aki Táncsics család leszármazottja hiszen Táncsics Mihály és kortársai szerepelnek a tárlaton. vezetjük közösen az Országos Táncsics Művészkört, és Nagyon röviden ennyit szerettem volna magamról és a igazából az 0 révén kerültem most ide Acsteszérre. Annak munkásságomról mondani. Azt még szeretném előrebocellenére, hogy nem olyan messze élek innen, sajnos csak sájtani, hogy az Országos Táncsics Művészkör az egyik gyermekkoromban jártam Acsteszéren, ugyanis egészen Táncsics érmét a községnek adományozta, melyet az közel, Csetényben születtem. Tudtam, hogy van ez a cso ünnepségen fogunk majd átadni." dálatos kis falú és Táncsics Mihály különböző életkorú A kép teljessé tétele érdekében azt már én teszem hozzá, képét is rendszeresen festem, eddig kb. lodb-ot, melyek hogy a művésznőnek "munkatársa" és férje Enyedi Béla elkerültek az ország különböző részeibe. Az Országos villamosmérnök, aki kortárs költők verseit zenésíti meg és Táncsics Művészkör felvette a feladatai közé, hogy nép adja elő ország és világjáró útjaikon. szerűsítsük ezt a neves írót.politikust. Mi sok helyre el A hivatalos programokat követően módom nyílt a művésznőv visszük a festményeimet és előadásokat tartunk. A világ el néhány szót váltani. A tehetséggel, talentummal, megáldott szinte minden táján, 12 országban volt már kiállításom, emberekre általában jellemző a szerénység, a közvetlenség, ám Párizsban, Londonban, Gyergyószentmiklóson, Nagyvá a felszín alatt nyughatatlan tűz lobog, az elhivatott, folyton radon, Bázelben, Washingtonban, Bécsben, Kölnben, tenni, alkotni akaró emberek tüze. Ők az örök értékek szülői, a Kolozsváron,St.Michelben,Révkomáromban,Párkányon,I csodatévők, a világot előrevivők, az etalonok, melyekre nap polyságban,szécsénykovácsban,galántán, Nánán, New jaink értéktorzulásos világában oly nagy szükség van. Hiszem, Yorkban, Bécsben, Aachenen stb, stb. hogy Simon M Veronika is közülük való! Pintér Gábor PORTRÉ

5 Acsteszér község havi lapja Tisztelgés Március 15-e a Magyar Sajtó Napja ban ezen a na pon nyomtatták az első szabad magyar sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Ennek apropóján tisztelegtek, - a sajtószabadság élharco sa - Táncsics Mihály emléke előtt a megyei sajtó munka társai. Mivel az országos médiumok nem tudják teljes mértékben kiszolgálni információval a lakosságot leginkább érintő helyi kérdésekben, ezért szükség van a megyei, illetve a településeken működő újság, rádió, esetleg televízió szer kesztőségekre, mert ezt a funkciót csak ők tölthetik be. így a 24 ÓRA kiadója E. Nagy Lajos és főszerkesztője Szerdahelyi Csaba mellett az szerkesztő sége és az Önkormányzat képviselője, kellő alázattal, ám de nem titkolt büszkeséggel rótta le tiszteletét, a község híres szülöttének emléke előtt. Pintér Gábor márciusa A magyar nemzet megfeszítette minden erejét, hogy az örökké híres 1847-i országgyűlésre olyan követeket küld jön, kik győzelemre segítik a nemzet ügyét. Kossuth Lajost Pest városa követté választotta. A nemzet ujjongott, csak a nagy Széchenyi lelkét lepték meg kimondatlan gyötrelmek. Nem irigyelte Kossuth La jost, hanem hazáját féltette a nagy megrázkódtatástól. Ed dig tollával hódította meg a szíveket, most szavával lesz a nemzet vezére. A reformpárt élén két korszakalkotó nagy ember állott. Kossuth Lajos és Deák Ferenc, míg a főrendek vezére Batthyány Lajos gróf volt. Három ilyen ember csak kivívja a diadalt! A pozsonyi országgyűlés termében megszólalt Kossuth nak a szíveket izgató, kedélyeket felkorbácsoló szónokla ta. 5. oldal Egy nemzet csüngött ajkán szent áhítattal, mintha a sza badság lángpallosával sújtott volna minden igéje azokra, kik ellene voltak az újításnak. Ott volt Deák Ferenc, a megteste sült igazság, a nemzet legnagyobb törvénytudója, szavának méltóságával, eszének megdönthetetlen érveivel, ott volt a nemes lelkű és szilárd akaratú Battyhyány Lajos. Minő idők voltak azok?! Párizsban ugyanekkor forrongott a világ, trónt döntött le a nép haragja. Bécsben forradalom volt kitörőfélben, Metternichet ez a forradalom lebuktatta a hatalom polcáról és e lázas idők megrémítették V. Ferdinándot, a császárt. A magyar országgyűlés szónokai egyik diadalt a másik után aratták, mind közelebb-közelebb hatoltak a célhoz. Ingott a király akarata, győzött a helyzet bizonytalansága. Pesten március 15-én a lelkes ifjúság kiszabadította börtö néből Táncsics Mihályt, kit sajtóvétség miatt záratott el a kormány, Petőfinek, a legnagyobb magyar költőnek, Jóka inak, a koszorús írónak vezetése alatt kinyomtatta az ifjú ság a " Talpra magyar"-t, Petőfi költeményét, a szabad saj tó első termékéül. " V. Ferdinánd, magyarok koronás királya, ne ingadozz többé, add meg, mit a nemzet kíván, mert jogos a kíván ság. A szabad Magyarország nem forgatja fel hatalmadat, hanem megerősíti azt. Nem Kossuth, nem a többi vezérek akarják ezt úgy, hanem a haladó emberiség törvénye, a szabadság eszméje dönti meg a korlátlan hatalmat, hogy alkotmányos, törvényes királysággá változtassa! Nemze tek akarata teszi a királyt királlyá, nem örökölt jószág az. A magyar nemzet olyan hű marad, mint mindig volt ah hoz, kinek fején a Szent István koronája ragyog. " olvasható egy akkor készült röpiraton. V. Ferdinánd megadta, amit a nemzet kért április 7-én megalakult az első felelős magyar minisztérium, melynek tagjai a következők voltak: Battyhyány Lajos gróf, Eötvös József báró, Széchenyi István gróf, Kossuth Lajos, Esterházy Pál herceg, Deák Ferenc, Szemere Ber talan, Klauzál Gábor és Mészáros Lőrinc. Szabad lett az ország! Nem volt jobbágy és nemes közt jog tekintetében különbség, közös volt a teher minden polgárra nézve. Fölszabadult a sajtó és az alkotmány meg újulva erős vára lett a nemzetnek. A háromszáz esztendős kívánság, hogy szabad legyen a haza, valahára beteljesedett! A legszegényebb és leggazdagabb, a legerősebb és leg gyöngébb, az úr és szolga egyaránt örülhetett. A polgár szabadság napja fölragyogott! A magyar nem zet méltán büszke erre a napra, március 15-re! Gubucz Lajosné Híd - Hír Március 4-én a Táncsics emlékházban forgatott, a HÍD TV., mely egy komáromi székhelyű kistérségi televízió. Az adása zárt kábeltelevíziós rendszeren nézhető, így sajnos számunkra nem elérhető. (Folytatás a következő oldalon)

6 6. oldal A magazin jellegű műsornak van egy Kulturális Örökség rovata, ennek keretében mutatnak be emlékmúzeumokat, mint pld. az ászári Jászai Mari, a dunaalmási Lilla, vagy éppen az ácsteszéri Táncsics emlékház. Balogh Lajos operatőr ígéretet tett rá, hogy a felvételről, illetve a készült műsorról egy CD lemezen beszámol. Módot fogunk találni rá, hogy akit érdekel, megnézhesse a Híd TV produkcióját, mely egyebekben műsoraival minte gy hidat képezve, összekötni kívánja a kistérség települé seit.. Pintér Gábor EGYHÁZI HÍREK Április 5 - Virágvasárnap: - Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. Ezen a napon a templomainkban barkát szen telnek. Ilyenkor lélekben Jeruzsálemben Jézust kísérjük. Ekkor olvassák Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót. Április 9. - Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja. 1. Az Eukarisztia és a szentmiseáldozat rendelése. 2. A papság alapítása 3. A lábmosás szertartása. A szentmisében a Dicsőség elénekelése után elnémulnak a harangok. (A harangok "Rómába repülnek") Április 10 - Nagypéntek: Jézus elítélése, meg kínzatása, halála és eltemetése napja. A nagypénteki szertartás, ki emelkedő része hódolat a Szent kereszt előtt. Április 11 - Nagyszombat: Húsvét vigíliájának, virrasz tásnak is mondják, mivel eredetileg éjjel tartották. Nagy szombatnak nincs külön liturgiája. Április 12 - Húsvétvasárnap: Húsvét az Egyház legna gyobb ünnepe. Jézus dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Liturgikus színe a fehér, az öröm színe. Április 19 - Húsvét 2. vasárnapja - Az isteni irgalmas ság vasárnapja. Április 25 - Szent Márk evangélista ünnepe. Április 26 - Húsvét 3. vasárnapja. Április 29 - Sziénai Szent Katalin ünnepe. VolfNándorné Megfogant 1948-ban! Mármint a 48-as forradalom száz éves évfordulóján tar tott ünnepségen az idelátogató miniszter fejében az a magasztos gondolat, hogy Ácsteszéren otthont épít a kultúrának. A politikusi ígéreteket, akkor még másként értelmezhették, mert bizony egészen képtelen dolog történt: a szót tett követte! Sőt az akkori nem oly hatékony építési technikák ellenére rekordidő alatt el is készült. Ennek a folyamatáról számol be nekünk az ebben legilletékesebb személy Bene Feri bácsi: A kultúrotthon építését, annak költségeit és bonyolítását teljes egészében az állam finanszírozta. A fővállalkozó a Veszprémi Magasépítő Vállalat volt, amely a munkások nagy részét helybeli illetve a szomszéd helyiségekből szerződtette. Csak az ács szakmunkásokat adta a veszpré mi cég a többi, ahogy már mondtam a környékbeliekből tevődött össze. Emlékszem pld., hogy Szentlászlóról két, Akarói egy kőműves járt át dolgozni. Jómagam brigádve zetőként vettem részt az építkezésen az anyacég építésve zetőjének irányítása alatt. Még a keresztnevére is emlék szem: János bácsinak tituláltuk. Akkoriban nem volt betonkeverő, meg mindenféle egyéb segédeszköz így kézzel történt a munkafolyamatok kivite lezése. A falakat pár hónap alatt felhúztuk, és akkor egyedül ma radtam, mert a többiek elmentek Csőszre, ahol szintén egy kultúrház építése kezdődött. Az építésvezető nekem kije lölte hol kell a falakon előkészíteni (kibontani, kivésni) a tetőgerendák helyét. Amikor végeztem jöttek az ácsok Veszprémből és elkészítették a tetőszerkezetet. Az épülethez használt nyersanyagok (kő, kavics, homok) egyébként mind helyből valók. A cementet Veszprémből kaptuk, a tégla vagonokba érkezett a Bakonyszombathelyi állomásra, ahonnan a cég teherautói szállították a hely színre. Az építkezés során apróbb nehézségek persze adódtak pld. a gerendák 4m-es fesztávja miatt a nádpadló, a rávakolt malter súlya alatt először leszakadt. Végül is a Kultúrotthon 1950 első negyedévében teljesen elkészült, ahogy mai formájában látható. Az átadási ün nepség alkalmával Csatkáról, Súrról jöttek dalárdisták műsort adni, azt mondanom sem kell, hogy az eseményről a miniszter sem hiányozhatott." A nemes ötlet, az állam pénzének, és Bene Feri bácsiék szorgalmának köszönhetően tehát megvalósult. Azt még sem feledhetjük, hogy a megvalósulás legfontosabb té nyezője mégis Táncsics Mihály maga, hiszen az Ő szemé lye és szellemi öröksége volt az, ami ezt a helyzetet gene rálta. Pintér Gábor

7 Óvodai élet márciusban "- Hegytető, te hófehér, Mondjad, meddig tart a tél? 7. oldal A bál elején nyitó táncot táncoltak a 8. osztályosok, majd jelképesen átadták az óvodának a stafétát az éves jóté konysági bál megszervezésére. - Megmondhatom én azt néked: Míg a tavasz föl nem ébred..." (Zelk Zoltán) Bizony az idén nehezen ébred a tavasz, pedig az óvodá ban a magunk részéről mindent megtettünk, hogy elűzzük végre a zord telet. Március 17-én a már jól ismert gitáros-zenés előadó, Áprily Géza jött el ismét hozzánk, hogy új, tavaszköszön tő műsorával színesítse az óvodai életünket. Ismét nagyon jó hangulatú délelőttben lehetett részünk, a gyerekek lát hatóan nagyon élvezték a műsort, az ismertebb dalokat együtt énekelték az előadóval. Ezt követően néhány kis óvodás szórakoztatta a közönsé get verssel, mesével. Sok tél űző, tavaszváró verset is tanultunk az elmúlt hó napban. Március 21-én jótékonysági bált szerveztek az óvoda ja vára: Ráczné Zsuzsanna Nerhaft Emiiné Szőke Attiláné (Folytatás a következő oldalon)

8 8. oldal munkáját, az ő érdemük volt a finom vacsora. Köszönjük a vacsora elkészítésében, tálalásban, felszolgálásban, és a vacsora utáni mosogatásban segítők munkáját is. Köszönjük a 8. osztályosoknak és felkészítő tanáraiknak, hogy szép nyitó táncukkal hozzájárultak az est jó hangula tához. Köszönjük a műsorban szereplő óvodásoknak és szüleik nek a felkészülésben nyújtott segítséget, és az aktív közre működést. Köszönjük a büfében szorgoskodóknak a munkáját. Köszönjük ezen kívül mindenkinek, a bál előkészületei, és utómunkái során végzett segítségét a takarításban, díszí tésben, rakodásban, asztalok, székek szállításban, illetve, aki a felsoroltakon kívül bármely egyéb, a bál lebonyolítá sához szükséges munkában részt vett. Köszönjük mindenkinek, aki részvételé vel megtisztelte a rendezvényt. A bál támogatói voltak: Ácsteszér Köz ség Önkor mányzata Móri AFL Divízió NOKIA Komá rom dolgozói Óvoda dolgoahhoz, hogy a bál létrejöhessen a szervezők mun káján kívül szük ség volt sok-sok segítő ember együttműködésé re is. Köszönjük a konyhai dolgozók zoi Gubucz Lajos Rácz Pál Zommer László Dávoti Imre Mina Szépségszalon Lünk György Tóth Tiborné Bakos Attila Mrázik Ferenc Baranyai Lajos Berchi Anna Szőke Attila Nerheft Emil Rácz Zoltán Kovácsné Sándor Éva Okos Vilmosné Perge Jánosné Vuts Norbert

9 , Remek hangulatban zajlott le a bál, reméljük lesz foly tatása. 9. oldal Az orvos válaszol Pintér Gábor: A tavasz eljöttével megkezdődött a kullancsinvázió is. A szakértők szerint 12 féle betegséget terjesztenek. Legismer tebb a baktériumok által terjesztett Lyme kór és a vírusos agyvelő, illetve agyhártya gyulladás. Háziorvosunkat arra kérem tájékoztasson bennünket mi a helyes és szakszerű védekezési mód, melyek a betegségek jelei, ismérvei, mit tegyünk ha önvizsgálat során testünkben kullancsot talá lunk? Dr. Kiss Péter: Az iskolától kapott stafétán a következő üzenetet kap tuk örökül: "Valójában semmit sem birtokolsz, Csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak Téged! Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed! Tartsd szabadon, és örökre a Tiéd marad!" (Anthony de Mello) Köszönjük! Reif Jánosné óv.int.egys. vez. Fotó: PG A CSÍPÉS MEGELŐZÉSE Komárom-Esztergom megye kullancsfertőzött területnek minősül, a kullancsok 40%-a Borrelia (Lyme-kór) fertőzött, kullancsencephalitis is többször előfordult már megyénk ben. A kullancsok által terjesztett betegségek közül környé künkön szerencsére más (kullancsparalysis, visszatérő láz, sziklás hegységi foltos láz)előfordulását még nem írták le. Két kullancsfajta gyakoribb, a kisebb szarvas-kullancs, mely a hétköznapi szóhasználatban emlegetett kullancs és a betegségeket terjeszti, és a valamivel nagyobb kutya-kul lancs. A kullancs az alacsony bokrok leveleinek fonákján és a fűszálakon várakozik, és mikor a levelekhez érünk, bő rünkkel vagy ruházatunkkal mintegy letöröljük a parazitát. Ezután a ruhánkon feljebbmászva keresi meg bőrünket, ahol táplálkozhat. Ezért a csípés megelőzésénél is fontos, hogy az ösvényről ne térjünk le, ha nem muszáj, a nadrág szárát tűrjük be magasszárú cipőbe, vagy zokniba, és hosszúujjú inget viseljünk, melyet szintén tűrjünk be nadrágunkba. A bőrünkre kenjünk diaethyltoluamid (DEET) tartalmú kul (Folytatás a következő oldalon)

10 10. oldal Ácsteszér Község havi lapja lancsriasztót - de ezt kisgyermekeknél inkább ne használ juk. A ruhára használhatunk permethrint, mely hatéko nyan elöli a kullancsot. Ez mindig időszakosan, egy-egy kirándulás alkalmával használható, hatása többnyire csak néhány óráig tart. A higiénia elengedhetetlen, ami - főleg gyermekekben - a kullancsok rendszeres keresését jelenti a bőrben, elsősor ban a hajas fejbőrben. A jóllakott kullancsot óvatosan tá volítsuk el, a kórokozó bejutásának veszélye miatt a tes tét semmiképp sem szabad összenyomni, megragadni vagy megszorítani. A fejrésznél egy kis csipesszel fokoza tosan húzzuk ki, majd a bőrt alkohollal fertőtlenítsük. Legjobb egy közepes méretű, tompa hegyű és hajlított csipesz, melynek hegyét a bőrre fektetve, azzal párhuza mosan tartva ragadjuk meg a kullancs fejét, a bőrhöz olyan közel, amennyire csak tudjuk. Ne sértsük meg a bőrt, és a kullancs testét sem! A csipeszt lassan távolítsuk a bőrtől, ne csavarjuk! A kullancs esetleg bőrben maradt részeit is távolítsuk el, de hogyha nem sikerül, az sem nagy baj, a sebgyógyulás folyamán magától kilökődik. Ne felejtsük el a bőrt utána fertőtleníteni! Olajat vagy bár mit a bőrben lévő kullancsra cseppenteni nem szabad, mert fuldoklás közben a benne lévő baktériumokat a szer vezetünkbe öklendezheti. a fertőzés után másfél-két hónappal influenzaszerű tüne tek, esetleg agyhártyagyulladás, ideggyulladás, ritkábban szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás jelentkezhet. A késői szakaszban, hónapokkal-évekkel a fertőzés után a betegek több mint felénél kis- és nagy- (többnyire térd) ízületi gyulladás alakul ki. A Lyme-kór ellen is volt védőoltás, de kivonták, mert nem volt elég hatékony. A kullancsencephalitis elleni oltás nem véd a Lyme-kórtól! Ha a kullancsot 24 órán belül el távolítják, a fertőződés valószínűsége minimális. Általá ban 36 óráig, azaz másfél napig még nem jut a szervezet be, 48 óra múlva az esély már 30%, 72 óra elteltével pe dig közel 100%. A bőrbe fúródott kullancs potrohának ös szenyomásával 24 órán belül is létrejöhet a fertőzés! Ha nagy a megfertőződöttség esélye, akkor egyszeri adag antibiotikum csökkentheti a betegség kialakulásának koc kázatát. Kezelés A betegség gyógyítható. Minél korábban ismerik fel és kezelik helyesen, annál nagyobb az esély a teljes gyógy ulásra. A gyógyítás eszközei a szokásosnál jóval nagyobb adagú antibiotikumok, tudni kell azonban, hogy csak né hány készítmény hatásos. A betegség minden fázisában gyógyítható a megfelelő antibiotikummal. Gyanú esetén minden esetben forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz! A kullancs csípése nem fáj, ami a felismerését még nehe zebbé teszi. Tavasszal és nyáron a leggyakoribb. A csípé sek többsége nem terjeszt betegséget, szövődmények nél küli. A helyükön gyakran kialakulhat kisebb piros göb, vagy allergiás viszkető elváltozás. Nagyon ritkán hólyag is kialakulhat, mely kifakadás után varasodik. Kullancsencephalitis (kullancs terjesztette agyvelőgyulladás) A kullancsok által terjesztett összes betegség megelőzhe tő, ha a kullancsot 1 napon belül eltávolítjuk a bőrből!!! Egy, az úgynevezett flavivírusok családjába tartozó vírus okozza. Szezonális megbetegedés, a kullancsok érési ciklusának megfelelően, tavasszal (április - május) és ősszel (au gusztus - szeptember) tapasztalható halmozódása. Lyme kór A betegséget a Borrelia burgdorferi baktérium okozza. Míg a vírusos agyvelőgyulladás két-három hét alatt lezaj lik, addig a Lyme-kór évekig, sőt évtizedekig is eltarthat, ezalatt újabb meg újabb szervek bántalmát okozhatja. A vírusfertőzés tünetei a csípéstől számított egy hónapon belül jelentkeznek, de a Lyme kór lappangási ideje hetek hónapok, sőt néha több év lehet. A Lyme-kór szinte sohasem jár lázzal. Jellegzetes első tünete a Lyme-folt, mely a betegek háromnegyedénél, 1 hónapon belül a csípés helyén keletkezik, a széli ré szén lassan terjed, átmérője hetek-hónapok múlva el érheti akár az cm-t(!) is. A folt gyakran céltáb laszerű, de lehet teljesen homogén. Többnyire teljesen fájdalmatlan, kicsit (néha erőteljesen) viszkethet. Hetek alatt általában magától eltűnik. A betegség kezdődhet a későbbi formák valamelyikével: Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegy ség fertőzött. Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban és Balti államokban is sok megbetege déstjeleznek. A vírusfertőzött kullancsok által megcsípett emberek egy harmadánál napon influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második szakasz is követi az el sőt, a csípés utáni 4. héten. Erre jellemző a központi ideg rendszer gyulladása (erős fejfájás, a nyak merevsége, ma gas láz, rossz közérzet és hányás) és idegrendszeri tüne tek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi műkö dés károsodása maradhatnak vissza. (Folytatás a következő oldalon)

11 A betegség ellen létezik védőoltás, az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1-3 hónap időközzel, melyet hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Kezelés A kullancsencephalitis nehezen kezelhető, a vírus ellen specifikus gyógyszerkészítmény jelenleg még nincs for galomban, ezért minden fokozottan veszélyeztetett sze mélynek javasolt a védőoltás, a kullancscsípés körülte kintő megelőzése és csípés esetén a kullancs mielőbbi gondos eltávolítása!! 11. oldal Aztán mondta a magáét az országgyűlésben, s mindig a legszegényebbek mellett, mindig a társadalmi igazsá gosságért. A bukás után bujdosott, rejtőzködött és írt. A kiegyezés után lapot is szerkeszthetett. Az első, akár mai értelemben vett modern újságírót tisztelhetjük benne. Elveiben, elkötelezettségében nem ismert alkut, ha kellett, szájától is megvonta a falatot, hogy gondolatai napvilágra jussanak. A népszabadság feltétlen híve volt. írói, újságírói tevékenységét Eötvös, Mikszáth, Gárdonyi, Móra, Arany, Kosztolányi, Móricz Zsigmond mellett tartjuk számon április 21-én, 210 éve született községünk nagy szülötte Táncsics Mihály. Gubucz Lajosné Házunk Tája Az ácsteszéri néptanító /210 éve született Táncsics Mihály emlékére/ Az 1848 tavaszán megalakult országgyűlésünkben - egy kivételével - nemesi rangúak voltak a képviselők. Job bágy származású egyedül Táncsics Mihály volt. így el el kellett viselnie - az egyébként s többnyire derék embe reknek ismert - képviselőtársak élcelődéseit is. Egy- egy felszólalása után gyakran kezdődött úgy a válasz: Hallja, kend, Táncsics S ugye, érzünk a megszólításban valamelyes - akár jóin dulatú - lekezelést, legjobb esetben vállon veregetést. S tudhatjuk azt is, az őszülő szakállú honatya nem sértődött meg ezen. Igazán művelt, felvilágosult embert osztályta lajú élcelődésekkel nem lehet megsérteni, s ő túl volt minden kicsinyességen. Az ácsteszéri szegénységből, keserves ifjúkori robotok ból kiszabadulva, mesterséget tanulva a Bakonyaljáról indult el, hogy tanító, majd írástudó legyen az akkori Ma gyarországon. Ami aztán szűknek bizonyult számára, s vándorbottal a kezében járta be Európát. Könyveinek ke resett kiadót, magának tapasztalatokat, hogy majd meg ossza azokat népével. Elsősorban a szegényekkel s főleg azokkal, akiktől remélte, hogy fogékonyak lesznek az ér telmes szóra. Sokan nem tudják, de volt valaki az akkori arisztokra ták között, aki biztosan nem bántotta sosem Táncsicsot. A reformer gróf Batthyány Kázmér, akinek a közeli Kis béren is voltak birtokai, s aki korán felismerte a néptaní tó tehetségét, igazságait. Amikor az osztrák rendőrség felforgatónak minősítette írásait, s kiadták Táncsics ellen az elfogatóparancsot, Batthyány korábbi támogatásait az zal toldotta meg, hogy horvátországi birtokaira menekí tette, s hosszú ideig bújtatta. Végül mégis bebörtönözték. S a felemelőjelenetet, amikor a márciusi ifjúság kiszabaa DortoneDoi, evroi évre Akárhogyan is érezzük itt a tavasz, az utolsó napok a gyü mölcs ültetvényeinkben a kipusztult gyümölcsfák kipótlására, az őszről elhalasztott szárazgyökerű oltványok elül tetésére. Községünk tágas porta rendszerét kihasználva praktikai szempontokat (tűzvédelem) is figyelembe véve az itt la kók sok gyümölcsfát ültettek udvarukba és a telek más ré szeibe. Az udvarokban elsősorban alma és körtefa esetleg cseresznye vagy eperfa volt a divatos, míg a pajták mö götti gyakran meredekebb részekre a szérű mellé a szilva fa, néha a meggyfa került. Ezek a szilvafák jó szolgálatot tettek gabona cséplések idején, mert a korábban érő fákról a nehéz munkák alatt csipegetni lehetett az édes gyü mölcsből, de telje érés idején jól szolgálták a gazdaas szonyt is, mert adott volt a lekvárnak, az aszalványnak va ló. A gazdáknak a túlérett termésből a jóféle szilvóriumnak valódi alapanyagot adott. Ezek a szilvások a mai vilá gunkra már kiöregedtek, a gyökér hajtásaiból nevelt fák már nem adják az igazi termést, a megszokott ízű, zama tos gyümölcsöt, így itt az ideje felújításuknak, mert mind nyájan szívesen fogyasztanánk az édes szilvát, ringlót. A Kárpát-medencében már az ókori leletek is bizonyítják a szilva jelenlétét. A hazánkban termesztett szilva őshazá ja délkelet Európa és a Kaukázus vidéke. Hazánkban az őshonos szilvafajták közül a legendás hírű, kiváló fűsze res ízű Besztercei szilva szeptemberben adta hamvas gyü mölcseit, de a nyár gyümölcse a körték után a korai vörös szilvák, a mézes szilvák aranyozták be az ott lakók min dennapjait. Hálás gyümölcs a szilva, mert évről-évre rendszeresen és bőségesen terem. A fagyok ritkán tesznek kárt benne. Gyümölcse sokféle képen hasznosítható és tartósítható. Pompás csemege lekvárnak, aszalványnak, befőttnek fogyasztva gombócalapanyagnak és nem utol sósorban erjesztve a szeszes italok alapanyaga. (Folytatás a következő oldalon)

12 12. oldal Fajtái a már említett Besztercei és vörös szilvák mellett az amerikai fajták közül a legelterjedtebb a Stanley fajta. Ez a fajta a betegségeknek ellenálló, de a magyar kutatók már újabb fajták kinemesítésén is fáradoznak. Emellett a lerakatokban kiváló japán, angol és francia szilvák is kaphatók. Gyakorlatilag ma már hazánkban az új fajtákkal június első napjaitól szeptember végéig találunk érő fajtát. Csak példaként említem a korai Csacsak radnát, Csacsak szépét a Debreceni muskotályt, illetve a legutolsónak érő Presidentet. Az említett fajtákból egész érési sort állíthatunk össze. Éljünk hát a lehetőséggel és újítsuk fel szilvásunkat - amíg az idő engedi - hogy magunk és gyermekeink élvezhessük a nyár adta gyümölcsöket, a belőlük készült befőtteket, lekvárokat, aszalványokat. Mi felnőttek pedig a szilvából készült jóféle pálinkát. Liebmann Károly Főzési Tanácsok Hollandi szelet Hozzávalók: 4 szelet karaj, 1 db. tojás, lodkg. reszelt sajt, olaj a hús kisütéséhez. Mártáshoz: 3dkg. vaj, 3dkg. liszt, 3dl. tej, só, szerecsendió. A karajt kiverjük, besózzuk, majd tojásban és reszelt sajtba mártva forró olajban kisütjük. Tűzálló tálba rakjuk. A vajból, liszttel és tejjel besamelt készítünk, sóval, szerecsendióval ízesítjük és sűrűre főzzük, majd ráöntjük a húsra. Tetejére szórjuk a maradék sajtot és kb. 10 percig sütjük. Jó étvágyat! Gólyahír Bata Lászlóné Gurdon András tanúja volt az örömteli eseménynek, miszerint átvészelve a vándorút viszontagságait március 28- án, 11 óra 05-kor, megérkezett a falu gólyája. A lányok körében és a béka társadalomban némi riadalmat keltett a hír, de legtöbbünk szeretettel üdvözöli, a kedves vándort, megköszönve megható hűségét. Az ősz beköszöntéig látványos színfoltja lesz lakhelyünknek. Isten hozott gólya-gólya gilice! Pintér Gábor Erdőlátogatási tilalom Erdőlátogatási korlátozást és agancsgyűjtési tilalmat vezetett be területén a Vértesi Erdő Zrt.február 15-től május 15-ig. A turisták csak a kijelölt útvonalakon haladhatnak. Az előírások megszegőit pénzbírsággal büntetik. A Vértesi Erdő Zrt hektár területet kezel, melybe beletartozik a községünket körülvevő Bakonyaljái erdőrészek is. Pintér Gábor r KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Könyvtár az új iskolában kedd-csütörtök: BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitvatartás Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Erzsébet vendéglő: hétfő-szombat: vasárnap: Fodrászat (Ruff Ilona): hétfő: kedd: szerda: csütörtök: zárva péntek: Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK Dr. Kiss Péter rendel: hétfő: től óráig kedd: ig szerda: 8 - n oo -ig csütörtök: ig péntek: ig Gyógyszertár: Hétfő: Csütörtök: Kérésre házhozszállítást is vállalnak. Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Pintér Gábor. Wéber Gáborné, Gubucz Lajosné, Kovács Csaba Nyomda: Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 2/b. Készült: 100 példányban

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek

Önkormányzati hírek. Anyakönyvi hírek. d íjasaink. A mag yar konyha Az állatok. T ávirati stílu sb an a. esemé nyek ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 11. szám 2005. november 60 Ft Városavató után A mostani lapszámunk belsõ ol- Fúvós Zenekara, Füzes Camping, dalainál fotók és egyéb utalások is GAMESZ Kollektívája, Generáli

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert

Fontosak vagyunk egymás számára Uzon község díszpolgárává avatta a tolnai polgármestert XXIII. évfolyam 11. szám Meleg, baráti fogadtatásban volt része ez év október 4 7. között annak a négytagú városi küldöttségnek, amely az Erdély-szerte ismert falusi ünnepre, a betakarítást követõ helyi

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az ünnep idején. XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XXIII. évf. 12. szám - 2013. december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Az ünnep idején mára Keresztény ünnepeink olyan eseményeken alapulnak, amelyek történelmünk jól

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

palotai hírnök A város lapja Kisült-e már a kalácsom? I. évfolyam 11. szám 2008. december 4.

palotai hírnök A város lapja Kisült-e már a kalácsom? I. évfolyam 11. szám 2008. december 4. palotai hírnök I. évfolyam 11. szám 2008. december 4. A város lapja Kisült-e már a kalácsom? Vajon fehér lesz-e a karácsonyunk? kérdezi a szomszéd bácsi, és sokáig kémleli az eget. Mert a hóval nem versenyezhet

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 7. szám 2013. március 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben