Könyvtárak. 1.1 Értelmezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtárak. 1.1 Értelmezése"

Átírás

1 1.1 Értelmezése Könyvtárak E fogalomnak általános szóhasználatban több jelentése is van: 1. A könyvtári anyag, a könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott (gyűjtőkör), megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett dokumentumgyűjtemény. 2. A könyvtár intézménye. 3. A könyvtár épülete. 4. Azonos vagy egymáshoz hasonlító, tartalmilag bizonyos szempontok szerint összeállított kiadványokból álló sorozat neve. 5. Számítástechnikában az adathordozókon tárolt file-ok rendezett halmaza, melyeket a számítógépes katalógus tárol. A bibliográfia görög eredetű szó magyar fordítása: könyvészet. A könyvtári elméletnek és gyakorlatnak azt az ágát jelöli, amely az irodalmi művek tartalmi feltárásával és annak módszertanával foglalkozik. A különböző írásos és nem írásos (audiovizuális, optikai rögzítéses stb.) művekről bizonyos szempontok szerint készült jegyzékeket is bibliográfiának nevezik. Ezek legfontosabb jellegzetessége, hogy ellentétben a katalógusokkal nem egy könyvtár állományát hanem általában a dokumentumokat, azok kisebb-nagyobb csoportjait, lelőhelyüktől függetlenül tárják fel. A bibliográfiák a legalapvetőbb könyvtári segédeszközök. 1.2 Típusai Az első könyvtárak az írásbeliség elterjedésével már létrejöttek. Az egyiptomi Alexandriában volt az ókor legnagyobb gyűjteménye: félmilliónál is több papirusztekercset tároltak ott. Sajnos a könyvtár elpusztult Kr. e. 43-ban egy tűzvészben. Fajtái: 1. Tulajdon szerint: - közkönyvtár - magánkönyvtár 2. Használói szerint: - nyilvános - korlátozottan nyilvános - zárt 3. Nagyság szerint: - kis (kevesebb, mint kötet) - közép ( kötetnyi állomány) - nagy (több, mint kötet) 4. Típus szerint: - nemzeti - közművelődési - felsőoktatási - iskolai - szak 5. Olvasók kora szerint: - felnőtt - gyermek - ifjúsági

2 1.3 A könyvtárak gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok nyomtatott könyv, időszaki kiadvány, térkép, metszet, plakát és egyéb nyomdai úton sokszorosított anyagok; nem nyomdai úton előállított anyagok: fénykép, film, hanglemez (bakelit), mikrofilm, videofilm, CD, DVD. 1.4 Nemzeti könyvtáraink Magyarországon Nemzeti Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár, amit Széchényi Ferenc, Széchenyi István apja alapított 1802-ben kötet odaajándékozásával. Feladata minden magyar vonatkozású könyvtári anyag gyűjtése, feltárása és megőrzése a teljesség igényével. (Magyar vonatkozású alatt értjük a külföldön akár idegen nyelven megjelent magyar könyveket is.) Mai állománya közel ötmilliós. Az Akadémiai Könyvtár a neves könyvgyűjtő főúr, gróf Teleki József adományából jött létre. A könyvtár később gyarapodott más tudósgyűjtemények és hagyatékok által, így hamarosan az ország legjelentõsebb tudományos könyvtára lett. Mai összállománya másfél millió kötet, amelyből több mint 1000 ősnyomtatvány, tehát a könyvnyomtatás első évtizedeinek emléke. Közművelődési könyvtárak a fővárosi könyvtárak, a megyei és városi könyvtárak. 1.5 Interneten keresztül elérhető könyvtárak: Virtuális könyvtár: nem tényleges dokumentumokat tartalmaz, csak elérési útvonalakat az információhoz (azaz csak az URL-címmel jelentetik az állományt). Elektronikus könyvtár: tényleges dokumentumokat tárolnak. Van olyan, ami hagyományos formából kerül digitalizálásra, de van olyan is, amely már eleve csak elektronikus formában létezik. Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek digitalizálásra. Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: - nincs gyűjtőkörük, - nincs nyitva tartásuk, - nincs használati díj (azaz ingyenesek), és - nincs könyvtárépület; nem kell kimozdulnom onnan, ahol van megfelelő számítógép és Internet csatlakozás. 1.6 A könyvtár terei Hozzáférhetőség szempontjából a könyvtárakban megkülönböztethetünk zárt raktárat és szabadpolcos tárolást. A zárt raktárhoz csak a könyvtárosok férhetnek hozzá, az olvasók nem. Itt tárolják a különleges értékkel bíró és a bizalmas dokumentumokat illetve a ritkábban keresett könyvek duplumait (másodpéldányait). Ennek a tárolásnak az az előnye, hogy jó a térkihasználása. (Például az ún. tömör raktározási módnál a polcok sűrűn helyezkednek el és mozgathatók.) A szabadpolc a könyvtárban az olvasó által szabadon használható állomány, polcrendszer és olvasószolgálati módszer együttes neve. Magyarországon az ötvenes évek végén vált általánossá. Szabadpolc a raktári állománynak az a része, amelyhez az olvasó mindenféle korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhet, amelyet kölcsönözhet; de a szabadpolcos állományba beletartozik az olvasótermekben lévő nem kölcsönözhető dokumentumok is.

3 Az olvasónak nemcsak az a fontos, hogy a dokumentumokat kikölcsönözze és az otthonában tanulmányozhassa, hanem fontos az is, hogy adott dokumentumokhoz bármikor hozzájuthasson. Ezért a könyvtárak az állományok egy részét (például a tájékozódáshoz legfontosabb műveket tartalmazó kézikönyvtárat) nem kölcsönzik, csak a helyben használhatóságot biztosítják. Nem kölcsönzik a különlegesen értékes, beszerezhetetlensége miatt védeni kívánt állományt sem. Az állomány helybeni használatára az olvasóterem szolgál. Az elrendezés nem véletlenszerű; történhet szak- illetve betűrend alapján, vagy a kettő kombinációjával (ez terjedt el legjobban). A szakrendi csoportosítás a könyvek témakörét veszi figyelembe az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) alapján. A betűrendi csoportosításnál a szerző vagy a cím kezdőbetűje és egy szám található meg. 1.7 A könyvtári szolgáltatások - könyvtári állomány helybeni használata, - helybeni és könyvtárközi kölcsönzés, - a könyvtári rendszerre, a könyvtárak gyűjtőkörére, állományára és szolgáltatásaira vonatkozó felvilágosítás, - bibliográfiai, szakirodalmi, dokumentációs tájékoztatás nyújtása, reprográfiai szolgálat (másolás, sokszorosítás) 1.8 Tájékozódás a könyvtárban A Katalógus Egy könyvtár állományát dokumentumok tételeinek rendszerezett gyűjteménye, amely biztosítja a feldolgozott kiadványok különböző szempontok szerinti visszakereshetőségét és az állományban való megtalálhatóságát. A katalógus a könyvtári állomány feltárásának alapvető eszköze, amely az egyes dokumentumokról készített leírásokat (katalóguscédula) különböző szempontok szerint rendezve tartalmazza. A teljes feltárást a legtöbb könyvtárban a katalógusrendszer biztosítja, amely magában foglalja az adott állomány eltérő szempontok szerinti, más-más jellemző elem kiemelésével létrehozott többféle katalógusát. A katalógustételek adattartalma, a visszakeresés (a besorolási adatok megválasztása) és a rendszerezés szempontjából lehet leíró (betűrendes) katalógus és tárgyi katalógus. Az első formai, a második tartalmi feltárást tesz lehetővé. Utóbbinak két típusa van: szakkatalógus, tárgyszó katalógus. Fizikai formáját tekintve lehet katalóguscédula ill. számítógépes katalógus. Katalóguscédula A katalóguscédula kartonlap, amelyre a katalógusokba történő beosztás céljából ráírják az állományba került dokumentum címleírását vagy bibliográfiai leírását, az adott mű raktári jelzetét, valamint a szakjelzetet. A katalóguscédulák általában középütt ki vannak lyukasztva, hogy a katalógusszekrény fiókjaiban rögzíteni lehessen őket. Nemzetközileg elfogadott méretük 125x75 mm, de ettől eltérő nagyságú katalóguscédulák is használatosak. A katalógusfiókokból katalóguscédulákat még időlegesen is tilos kivenni! Tárgyi katalógus A tárgyi katalógus bármely könyvtár állományának tartalom szerinti feltárását tartalmazza. Két fajtája van: szak-katalógus, tárgyszó-katalógus. Katalógushálózat Egy bizonyos könyvtár különböző katalógusainak egymást kiegészítő, összefüggően szerkesztett rendszere. Az a feladata, hogy a könyvtári állományt többféle szempontból is

4 (betűrend, szakrend) feltárja, ezáltal felhasználók eltérő igényeinek (kölcsönzés, helybeolvasás, olvasószolgálat, tájékoztatás) eleget tegyen. Katalógusszekrény A katalógusszekrény a katalóguscédulákat őrzi. Fiókjainak alján fémszalag vagy fémrúd húzódik a cédulák rögzítésére. Egy-egy fiókban mintegy 900 cédula fér el.

5 Könyvtári dokumentumok 2.1 Nyomtatott dokumentumok A dokumentum olyan információhordozó, amely az ismeretet rögzítve tartalmazza. A dokumentumot több értelmezésben is használják. Egyszerre jelenti a dokumentum üzenetét és annak anyagát, az adathordozót is. A hordozó anyaga alapján megkülönböztetünk írásos és nem írásos dokumentumokat. Az írásos dokumentumok például a kézzel írottak és a nyomtatottak is. 2.2 A nyomtatott kiadványok csoportosítása Perioditás szerint: Az időszakos kiadványok (periodikák) többé-kevésbé rendszeres időközönként jelennek meg. Az újságok és a folyóiratok időszakos kiadványok. Az újságok tartalma aktuális, a folyóiratok tartalma pedig kevésbé kötődik a napi eseményekhez. Csoportosíthatjuk: - megjelenési sűrűség szerint: napi, heti, havi stb., - tematikájuk, jellegük szerint: hírlapok, képes hetilapok, szaklapok stb.. A nem periodikus, egyszeri megjelenésű kiadványok közé tartoznak többek között a hagyományos értelemben vett könyvek Tartalom szerint: Az ismeretközlő irodalom körébe tartoznak azok a kiadványok, amelyek a világról, a természetről, a társadalomról, az emberekről, a művészetekről, az egyes tudományágakról közölnek ismereteket. Csoportjai: - szakirodalomról beszélünk, ha ezeket az ismereteket tudományos szinten írták meg és általában szakembereknek készültek, - amennyiben nem szakemberek számára írták, akkor ezek a művek az ismeretterjesztő irodalom körébe tartoznak. A szépirodalom művészi igénnyel készült és műélvezetre szánt irodalmi alkotások összessége. A szépirodalmi műveket nem a feldolgozott témák szerint csoportosítjuk, hanem műfajuk szerint, vagyis lehet - elbeszélés (novella), - mese, - regény, - vers, - színmű (dráma, vígjáték), illetve ezek gyűjteményes kötetei. A gyűjteményes kötetek lehetnek vegyes műfajúak is. Mind az ismeretterjesztő, mind a szépirodalmi alkotások között van a gyermekek számára írt gyermek- és a fiatalok számára írt ifjúsági irodalom is. A gyermekek számára készítenek képeskönyveket is, amelyek nem azonosak az illusztrál könyvekkel. 2.3 A könyv részei, adatai Hagyományos értelemben a könyvtárak első számú adathordozói a könyvek. A könyv általánosan elterjedt latin megnevezése: liber. A Magyar értelmező szótár egyik meghatározása szerint: nagyobb terjedelmű alkotást vagy több kisebb írásművet magában foglaló, írott vagy nyomtatott íveknek, leveleknek egyik szélükön tartósan összefűzött egysége, amelyet rendszerint boríték, fedél véd. A könyv fontos jellemzője a fentieken kívül a publicitás, azaz minden körülmények között feltételezi az olvasót, a felhasználót. Alakja és anyaga az idők során megváltozott (pergamen, papír).

6 A pergamen, finoman kidolgozott, írásra alkalmassá tett juh- kecske-, borjú-, esetleg sertés- vagy kutyabőr. Papír, növényi, ritkábban ásványi vagy állati rostok vizes keverékéből víztelenedés útján előállított lapok neve. A könyv fő részei: a könyv gerince, kötéstáblája, és a beleerősített ún. könyvtest. A borítófedelet gyakran védőborítóval látják el, amely a védelem mellett a figyelem felkeltését is célozza. A behajtott fülrészen általában rövid tartalmi ismertető, ún. fülszöveg is található. A kötéstábla és a könyv teste között az ún. előzéklapok találhatók. A legfontosabb adatokat a címlap tartalmazza. A címlap homlokoldala, az ún. címoldal a következő adatokat kell, hogy tartalmazza: - a szerző(k) neve, - a főcím (magyarázó alcímmel egészíthető ki), - a kiadás száma, - a kiadó - a megjelenés helye, ideje. A kiadvány technikai kivitelezésével kapcsolatos adatokat a kolofon (záradék) tartalmazza (például: a kiadásért felelősök neve, a mű ívterjedelme, a nyomda, ISBN, ISSN szám). A könyvtárakban a kölcsönözhető műveken kívül külön csoportot alkot a kézikönyvtár. A kézikönyvtár állományába tartoznak a könyveken (monográfiák, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak, statisztikák, jogszabálygyűjtemények, bibliográfiák, szabványjegyzékek stb.) kívül az időszaki kiadványok (hírlapok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek stb.), valamint az audio- (hanglemez, CD, magnószalag, és magnókazetta), audiovizuális (videokazetta, DVD) és vizuális dokumentumok (diakép, diafilm), továbbá a számítástechnikai adathordozók (mágneslemez, CD-ROM). A kézikönyvtári állományba tartozó műveket általában külön polcokon, illetve olvasóteremben helyezik el, és megkülönböztető jelzéssel látják el. 2.4 Könyvek azonosítása ISBN (International Standard Book Number) nemzetközi egységes könyvazonosító szám. 10 számjegyből áll, melyből az első három az országot jelzi (Magyarország: 963), a kiadót a következő három, a könyvet a harmadik hármas, és a tizedik számjegy ún. ellenőrzőszámjegy. (Ellenőrzőszámjegy: az előtte lévő számjegyekből képezik valamilyen matematikai műveletek alapján.) Ha egy könyvet többször is kiadnak, akkor azok ISBN száma eltérő. Alkalmazása Magyarországon kötelező; értékét az Országos Széchényi Könyvtárban adják. ISSN (International Standard Serial Number) időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító száma. Az első nyolc számjegy sorszám, a kilencedik pedig ellenőrzőszámjegy. Az ISSN kiegészülhet még a megjelentető ország betűjelével (Magyarország: HU). Magyarországon kötelező, és ezt is az Országos Széchényi Könyvtár adja meg. Egy könyvtári könyv gerincén megtalálhatjuk a leltári számot, a szakrendi jelet (ETOszám) és a betűrendi jelet (Cutter-szám). ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) Nyelvektől és írásmódtól független; az egész világon alkalmazzák. Korszerűsítéséről nemzetközi szervezet gondoskodik. Felépítése hierarchikus. Az ismereteket tíz főosztályba sorolja: 0 Általános művek 1 Filozófia 2 Vallás 3 Társadalomtudományok 4 Jelenleg betöltetlen

7 5 Természettudományok 6 Alkalmazott tudományok 7 Művészetek, sport 8 Nyelv és irodalom 9 Történelem, földrajz A főosztályok további tíz osztályt, az osztályok további tíz alosztályt tartalmaznak. Pl.: 5 Természettudomány 51 Matematika 52 Csillagászat, asztrofizika 58 Botanika, növénytan 581 Általános növénytan Betűrendi jel (Cutter-szám) Charles Herni Cutter ( ) amerikai könyvtáros által kidolgozott rendszer a könyvek betűrendes raktározására. Módszerének lényege az, hogy a könyvek két elemből álló jelzetet kapnak: egy betűt, amely azonos a szerző vagy a tárgyi rendszó első betűjével (szerző nélküli műveknél az a és az az névelőket nem kell figyelembe venni), és egy 2, vagy 3 jegyű számot, amely minden betűn belül újra kezdődik, és a szerzők nevének abc sorrendjében nő (pl.: A-Aba 10, Abb-Ábel 11). Ezeket a Cutter táblázatok mutatják. Ezt a rendszert használják a közművelődési és iskolai könyvtárak szépirodalmi műveinek raktározásánál és a szabadpolcon is. Szakirodalmi művek esetén is alkalmazható, csak ebben az esetben még szakjelzettel is ki kell egészíteni. Könyvtárban a könyveknek egy ETO és egy Cutter-szám határozza meg helyét a polcokon. 2.4 Nem nyomtatott dokumentumok illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) Digitális dokumentum Az elektronikus, digitális, virtuális könyvtár, illetve dokumentum fogalmainak meghatározása nem egyértelmű sem a szakirodalomban, sem a mindennapi használatban. Egyfajta értelmezés szerint ezek a fogalmak az alábbi tartalmakat jelentik: Elektronikus dokumentumnak tekintjük az elektromos, mágneses vagy magnetooptikai hordozón tárolt dokumentumokat. Ha ezeket csak hálón érhetjük el, akkor digitális dokumentumról beszélünk, bár azok az elektronikus dokumentumok is digitálisan rögzítettek, amelyek fizikai, megfogható értelemben is a könyvtár állományába taroznak (például CD-ROM kiadványok). Továbbá digitális dokumentumon kétféle módon rögzített állományt értünk: a valóban digitális (digitális formában készített) és a digitalizált (eredetileg nem elektronikus formában készült, de digitális képként rögzített) állományokat. Virtuálisnak tekintjük azokat az elektronikus dokumentumokat, amelyek nincsenek a könyvtár állományában, hanem másutt, más hálószemen találhatók, azonban azt csatolóval (link) a könyvtár elérhetővé teszi őket a hálón (esetleg valamilyen módon fel is dolgozva). A virtuális könyvtár egy elektronikus katalógus, amely közvetítésével egy másutt tárolt digitális dokumentum számítógépünkre letölthető tól kezdve az Egyesült Államok kormányzata hatalmas összegeket fordított az információtechnológia, azon belül is az internet és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra, valamint a rajta keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztésére. A projekt jelentőségét mutatja, hogy Al Gore alelnök személyesen felügyelte és támogatta végrehajtását. A szakmai hagyományok szerint az ő nevéhez fűződik a digitális könyvtár fogalmának a köztudatba való átültetése előtt ezt a kifejezést nem találjuk a szakirodalomban.

8 Helyette viszont megtaláljuk az elektronikus és a virtuális jelzőket. A elektronikus könyvtár szót a The Electronic Libray c. folyóirat 1983-as számában olvashatjuk először, míg a virtuális könyvtár esetében nem találunk az eseményhez köthető évszámot. A digitális könyvtárak megjelenése és elterjedése ugyanazon eredmények közé tartozik, amelyektől hangos volt a kilencvenes évek eleje: adatok gyors elérése; a multimédia, a legkülönbözőbb formátumú információ megjelenítéséhez; nagyobb tárolókapacitás; felhasználóbarát kommunikáció ember és a számítógép között az eredményes keresés támogatására. A hagyományos könyvtári gyűjteményeket két okból érdemes digitalizálni: egyrészt a frekventált dokumentumokhoz való hozzáférés megkönnyítése, másrészt az állományvédelem céljából. A digitalizálás lényege, hogy a nyomtatott dokumentum tartalmát úgy helyezzük el egy elektronikus tárolóeszközön, hogy formai és tartalmi elemeit is megőrizze, és egyúttal a számítógép segítségével feldolgozhatóvá tegyük. Digitális tárolásnak minősül, ha a nyomtatott szövegről számítógéppel olvasható (= digitális) képet készítünk, de az is, ha a szöveget számítógéppel felismertetve szövegszerkesztő által kezelhető jelsorozattá alakítjuk. Első esetben tökéletesen megőrizhetőek a dokumentum formai sajátosságai, második esetben a formai elemek könnyen elvesznek, tartalma azonban minden további nélkül feldolgozható számítógéppel. A könyvtár virtualitása ott kezdődik, ahol a szolgáltatások elhagyják az épület falait ( papír nélküli iroda, fal nélküli könyvtár ). A virtuális könyvtár mind a felhasználók, mind a gyűjtemény forrásainak oldaláról a feladatok, teendők, a szolgáltatások megosztására alapozott nyílt rendszer. A virtuális könyvtár elsődleges forrásai olyan gyűjtemények, amelyek az interneten is elérhetők. A virtuális könyvtár nemcsak dokumentumok forrása lehet, de virtuális piactér, kommunikációs fórum is, ami hasonlít a könyvtári olvasóteremhez. Nonprofit testületek mellet profitorientált kiadóvállalatok is működtetnek nyílt hozzáférésű internetes információs rendszereket. Legfontosabb szolgáltatásai közé tartoznak a nyomtatott folyóiratok párhuzamos elektronikus kiadásai. A tudományos folyóiratok előfizetői többnyire könyvtárak, amelyek biztosítanak bizonyos mennyiségű példányszámot, de nem annyit, amennyit olvasóik igényelnének. A kiadók ezért a lapra történő előfizetés mellé a könyvtárak részére sokszor ingyen, vagy jelképes összegért megküldik annak elektronikus verzióját is.

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat 9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat Könyvtárak történetéről Asszurbanipal király ninivei könyvtára (i.e. 650) 20 ezer agyagtábla Alexandriai Muszeion könyvtár (Ptolemaiosz alapítottota i.e. III.sz) kb.

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Dokumentumismeret. Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje.

Dokumentumismeret. Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje. Dokumentumismeret Mi az információ: Minden olyan ismeret, amely tájékoztatás, közvetlen tapasztalat, adat, jel vagy dokumentumok révén megtudható, megismerhető. Kommunikáció: Az információ áramlása, cseréje.

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek

Könyvtárhasználati ismeretek Könyvtárhasználati ismeretek 1. KÖNYVTÁRAK A könyvtár fogalma: információközvetítõ intézmény, amely dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, és egyéb nem nyomtatott anyagokat) gyûjt, rendszerez, feltár,

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár

OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár A NAT által előírt témakörök: 1. Könyvtárismeret 2. A könyvtári állomány 3. Dokumentumismeret 4. Katalógus

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola

Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel Bottyán János Műszaki Szakközépiskola 19. TÉTEL Középszintű Informatika Érettségi Szóbeli Vizsgatétel 9. Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak 9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai. 9.1.2. Eligazodás a könyvtár funkcionális tereiben: olvasóterem,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február

Informatika szintmérő-érettségi tételek 2015. február 1.oldal (25) Dokumentumtípusok A könyv definíciója A szabvány, az MSZ 3402-80 Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése szerint: Könyv: e szabvány szempontjából olyan kiadvány, amely megjelenésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

Copyright by Csala$oft Infó emelt érettségi szóbeli témakörök alapján készült A könyvtár kialakulása, fogalma, fajtái.

Copyright by Csala$oft Infó emelt érettségi szóbeli témakörök alapján készült A könyvtár kialakulása, fogalma, fajtái. A könyvtár kialakulása, fogalma, fajtái. A könyvtár részei Special thanks For FP to Help in this article KÖNYVTÁRAK KIALAKULÁSA - Dokumentumtárak Dokumentumok gyűjtése és rendszerezése o Királyi udvar

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

Könyvtárhasználati tudnivalók

Könyvtárhasználati tudnivalók Könyvtárhasználati tudnivalók 1. Mi a könyvtár? (A könyvtár fogalma) A könyvtár könyvek és más információhordozók gyűjtőhelye. Azért jött létre, hogy összegyűjtse, megőrizze, és a használók számára rendelkezésre

Részletesebben

DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN

DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN DOKUMENTUMISMERET ISBN, ISSN DOKUMENTUMTÍPUSOK Dokumentum: ismereteket rögzítő információhordozó. A rögzítés módja sokféle lehet: Nyomtatott nem nyomtatott Digitálisan analóg módon rögzített Kézírásos

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Általános tudnivalók A körösladányi Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó a könyvtárhasználati szabályzat betartása mellett igénybe

Részletesebben

erettsegizz.com Érettségi tételek

erettsegizz.com Érettségi tételek erettsegizz.com Érettségi tételek Könyvtárak (Érettségi Tétel) A könyvtár meghatározása A könyvtár dokumentumok tárolására és közreadására szolgáló intézmény. Dokumentum: rögzített ísmeretet tartalmazó.

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA GYŰJTÖKÖRI SZABÁLYZATA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz. mellékleteként 5-2009/2010. sz. határozatával 2009.

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata

Nemzeti Kulturális Alap pályázata Könyvtári Szakmai Kollégium Használói elégedettség vizsgálata 1) Általában honnan jut hozzá az Ön számára szükséges információkhoz, ismeretekhez? Internetből otthon, ismerősöknél 301 86% Könyvtári könyvekből 285 81% Saját könyvekből 234 67% Családtagoktól, ismerősöktől

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros

Segédkönyvtáros Segédkönyvtáros Könyvtári asszisztens Segédkönyvtáros A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA PETŐFI SÁNDOR EMLÉKKÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A korábbi szabályzat átdolgozását az 1997. évi CXL. Törvény megjelenése, annak III. részében a nyilvános könyvtári ellátás új szabályozása

Részletesebben

Könyvtárhasználat: 5-8 osztályosoknak

Könyvtárhasználat: 5-8 osztályosoknak 1 Könyvtárhasználat: 5-8 osztályosoknak Tartalom Könyvtár:... 2 A könyvtár főbb terei... 2 A dokumentum:... 3 nyomtatott... 3 nem nyomtatott... 3 A megjelenés formája szerint a dokumentumok lehetnek:...

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8.

Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció július 8. Kovácsné Garamszegi Marianna vezető könyvtáros Veszprém, MKE Jogi Szekció 2016. július 8. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Feszty Árpád - táblaképek Budapest, V. Markó u. 27. I. emelet 37. könyvtár A FT Könyvtára

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18.

Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Könyv dokumentum információ Könyvtár típusai, jellemzői, feladatai Információk rendszerezése a könyvtárban 2007.09.17-18. Kiss Danuta Könyvtári szakinformátor NyME Központi Könyvtára danuta.kiss@emk.nyme.hu

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

INFORMATIKA Középszint A szóbeli vizsga részletes tematikája 2011. A középszintű Informatika érettségi szóbeli vizsga részletes tematikája:

INFORMATIKA Középszint A szóbeli vizsga részletes tematikája 2011. A középszintű Informatika érettségi szóbeli vizsga részletes tematikája: INFORMATIKA Középszint A szóbeli vizsga részletes tematikája 2011. A középszintű Informatika érettségi szóbeli vizsga részletes tematikája: 1.1 A kommunikáció 1.2 Információ és társadalom 2.1 Jelátalakítás

Részletesebben

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet

Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet Rumi Rajki István ÁMK Községi és Iskolai Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet GYŰJTŐKÖRI, ARCHIVÁLÁSI ÉS FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT 2013. 1. A gyűjtőköri szabályzat indoklása, a gyűjtőkört

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Katona Lajos Városi Könyvtár Vác GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. június 1. A Katona Lajos Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként meghatározza az

Részletesebben

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában

Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Keresés osztályozási jelzet szerint a BDK online katalógusában Az Osztályozási jelzet menüpont segítségével a művek tartalmának feltárására szolgáló Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzetei szerint keresheti

Részletesebben

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13.

Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár október 13. Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtár 2016. október 13. A Tittel Pál Könyvtár felépítése: Egri Campus Gyöngyösi Campus Jászberényi Campus Sárospataki Campus Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK

NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK A bibliográfiák rendszerező jegyzékek, amelyek a dokumentumokról készült leírásokat, valamilyen nézőpont vagy elv alapján egységben láttatják, értelmezik, visszakereshetővé

Részletesebben

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába

2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába 2. lecke Bevezetés az elektronikus dokumentumok bibliográfiai leírásába Ebben a leckében a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges alapfogalmakról, a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA. Szervezeti és Működési Szabályzat

BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA. Szervezeti és Működési Szabályzat BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI KÖNYVTÁRA Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény neve: Bartók Béla Általános Művelődési Központ Községi Könyvtára Cím: 3796 Borsodszirák, Fő u.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

20. A könyvtárak szerepe az információszerzés folyamatában 1

20. A könyvtárak szerepe az információszerzés folyamatában 1 20. A könyvtárak szerepe az információszerzés folyamatában Add meg a könyvtár definícióját! Mi a szerepe a könyvtáraknak az információszerzés folyamatában? Milyen könyvtártípusokat ismersz? Mi jellemző

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE

AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE AZ ELTE ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KARI KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI RENDJE 1 1999 I. A KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ ADATOK 1. A könyvtár elnevezése: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Könyvtár. 2. A

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat Zalaszentgrót 2013 Tartalom 1. A könyvtárra vonatkozó adatok... 3 2. Fenntartó... 3 3. A könyvtár gazdálkodása... 3 4. A könyvtár jellege... 3 5. Az állomány

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben