Bevezetés a vállalkozások világába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a vállalkozások világába"

Átírás

1 Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül! 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A VÁLLALKOZÁSOK VILÁGÁBA A vállalkozások történelmi háttere Állam szerepe a modern gazdaságban A modern (vegyes) piacgazdaság mőködése 9 2. A VÁLLALKOZÁS, ÉS A VÁLLALAT FOGALMA A vállalkozások jellemzıi A vállalkozók jellemzıi A vállalkozások csoportosítása A SIKERES ÜZLET ALAPJAI - ÖTLET ÉS STRATÉGIA Stratégiai tervezés fogalma, tartalmi jegyei, készítése A stratégia három alapkérdése Stratégiai tervezés tartalmi jegyei, készítése Stratégiatípusok a mőködési kör alakítása szerint A stratégiai tervezés szintjei A vállalkozás egészére készülı stratégiai terv A vállalkozások külsı kapcsolatrendszere (makro vagy külsı környezet) Belsı (mikro) környezeti tényezık azonosítása A vállalkozások piaci környezetének általános jellemzıi Árstratégia kialakításának szempontjai a piacra lépés során A vevıi árérzékenység meghatározása A piaci környezet elemzése a Porter-féle 5 versenyerı-modell alapján Cégsiker és hatótényezıi A szervezeti kultúra A szervezeti kultúra definíciója, tartalma Szervezeti kultúra-tipológiák MARKETING Marketingszemlélet - a marketing fogalma A marketing-mix Piackutatás és globalizáció Árpolitika, értékestés-ösztönzés és kapcsolat marketing A VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA, A VÁLLALKOZÁSOK FORMÁI Az üzleti szervezetek jellemzése Vállalkozási formák Az egyéni vállalkozás A gazdasági társaságok és jellemzıik A vállalkozás lehetıségei A sikeres üzlet alapjai - az üzleti terv, a stratégia és misszió Az üzleti terv funkciója A társaság alapításának menete A PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓFORRÁSOK ÖSSZEGYŐJTÉSE HUMÁNERİFORRÁS MENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETBEN EEM tevékenységek A belsı környezet befolyásoló tényezıi A külsı befolyásoló tényezık Munkakörelemzés, tervezés, értékelés Az információk győjtésének és elemzésének módszerei A munkakörelemzés eszközei Munkakör-értékelés 103 2

3 8.5. Humánstratégia, politika, tervezés Munkaerı-fejlesztés, képzés Bevezetés, betanítás Teljesítményértékelés A teljesítményértékelések leggyakoribb hibái Bérezés és ösztönzés a szervezetben Munkabér A munkabér védelme A munkaviszony A munkaszerzıdések A munkaviszony megszőnése A munkaügyi kapcsolatok, érdekképviseletek Fegyelmi vétség és fegyelmi büntetés A csoportos létszámleépítés Controlling az emberi erıforrások területén MELLÉKLETEK 173 3

4 1. Bevezetés a vállalkozások világába A vállalkozások történelmi háttere A világ nemzetgazdaságaiban vállalkozások ezrei, néhol milliói léteznek egyszerre, mindegyikük egyazon alapvetı cél felé haladva: a fogyasztói igények nyereséges kielégítéséért. A mőködési környezet azonban nem állandó a számukra, amihez alkalmazkodva szükséges vállalkozási formájukat, mőködési struktúrájukat kialakítani. A piac folyamatosan értékeli közvetlen vagy közvetett módon a teljesítményüket, és bizony a legapróbb hibák is végzetesen sülhetnek el a jövıjüket illetıen. Szükséges ezért a jövı pontosan megfogalmazott leírása, mert ez minden vállalkozónak segíthet a kontroll könnyebb kiépítésében. A jövıt pedig már az induláskor látnunk kell legalább vízióként. Könyvünk ezen szemléletben tárgyalja a vállalkozások alapításakor kidolgozandó kérdéseket. Bár számos praktikus és sokak számára alkalmazható tanácsot győjtöttünk össze, ne feledjük, hogy minden vállalkozás, és a hozzá kapcsolódó piaci környezet egyedi. Ajánlatos ezért minden döntés elıtt alaposan informálódni és a begyőjtött információkat helyesen értelmezni. Természetesen ne higgyük azt, hogy meg tudjuk tanulni a könyvelık és ügyvédek munkáját, inkább úgy tekintsünk a megszerzett tudásunkra, hogy az segíthet közvetíteni igényünket és elképzelésünket a szakértı tanácsadók irányába. A parancs: megélni; a kihívás: meggazdagodni, évszázadok óta mozgatja az emberek gondolkodását és fantáziáját. A kérdés mindig az volt: hogyan? Az újkor gazdasága A gazdasági élet szereplıit elemezve viszonylag korán a XVIII. század elején megjelenik a tıketulajdonos és a tıkét mőködtetı személy kockázatának elválasztása. A kor híres közgazdásza, Jean-Baptiste Say megfogalmazta: a vállalkozó funkciója a tıke és a munka kombinálása; a tıke mőködtetése különbséget tett a vállalkozó nyeresége és a tıketulajdonos nyeresége között. Napjaink gazdasága Az elmúlt években Magyarországon tanúi lehettünk annak, mi történik egy gazdasággal, ha fölszabadul a közvetlen, részletekbe menı politikai ellenırzés alól. A nyolcvanas évek végétıl a törvényhozás fokozatosan lebontotta a

5 magángazdaságot gúzsba kötı szabályozást. A vállalkozásalapítás szabaddá vált, bárki létrehozhat céget, rá van bízva, milyet és mekkorát. Az eredmény közismert: a magánvállalkozás szinte berobbant a magyar gazdaságba. Csak az egyéni vállalkozók száma évente százezerrel gyarapodott a kilencvenes évek elsı felében. Vajon a kapitalizmus szelleme ezekben az emberekben egészen a rendszerváltozásig Csipkerózsika-álmát aludta, a piacgazdaság megjelenésére pedig mintegy varázsütésre fölébredt? Vagy pedig egyszerően a körülmények jobbra, illetve rosszabbra fordulásának hatására lesz valakibıl vállalkozó? A megnyíló piaci lehetıségeket meggazdagodásuk érdekében kihasználni képes emberek terepe a vállalkozás, vagy ellenkezıleg, a sarokba szorított, munkahelyüket, korábbi megélhetési lehetıségeiket elvesztett embereké? Nyilvánvaló: a valóság soha nem ilyen egyértelmő. Azonos társadalmi körülmények között az egyéni sorsok igencsak eltérı módon alakulhatnak. Schumpeter lényegében pszichológiai sajátosságokkal ragadta meg a vállalkozót (Schumpeter 1982), akit a hatalomvágy, az uralkodni akarás visz mindig elıre. Szerinte a gazdasági fejlıdésnek az a hajtóereje, hogy vannak olyan emberek, akik hatalomvágyból, a nagyra törés energiáitól hajtva nagyobb haszon reményében mindig új piacokat keresnek, új termékeken, technológiai vagy szervezeti változtatásokon törik a fejüket. Schumpeter vállalkozója elsısorban innovatív, akinek megújító igényessége a gazdaság bármely területén felmerülhet. Lételeme a kezdeményezés, számolva a sikerrel és a kudarccal, tehát a kockázat lehetıségével. Veszteségének már nemcsak anyagi következménye lehet: korábbi eredményeivel szerzett társadalmi presztízsét, embertársai megbecsülését is elvesztheti. Robert Hisrich szerint: A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges idıt és erıfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és megkapja a folyamat révén keletkezı anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést. (1985) 1.2. Állam szerepe a modern gazdaságban Az as nagy gazdasági világválságot megelızıen az a felfogás uralkodott, hogy magára kell hagyni a gazdaságot, amely így automatikusan az ár-, bér- és kamat mechanizmusok hatására az optimum felé tart. A válság azonban tartósságával és mélységével rádöbbentette a közgazdászokat, hogy a gazdaság megrekedt gépezetét csak az állam segítségével indíthatják meg. 5

6 Az állam gazdasági szerepe nıtt, színrelépésével kialakult a vegyes gazdaság. Az állam gazdaságpolitikai célkitőzései megvalósulásának érdekében beavatkozott a gazdasági életbe. Célja volt a nagyütemő GDP növekedés, hogy a foglalkoztatottság terén ne legyenek munkanélküliek, a stabilitás biztosítása - stabil árak, árszínvonal, és hogy az export és az import között egyensúly legyen. Ennél fogva a modern állam gazdaságban betöltött szerepét három csoportba soroljuk: stabilizációs, újraelosztási és allokációs szerep. Ezen szerepek betöltése segíti céljai elérését. Legfontosabb állami feladat a gazdasági stabilitás fenntartása: az egyenletes gazdasági növekedés, a teljes foglalkoztatás és az árstabilitás biztosítása, valamint a belsı és külsı pénzügy egyensúly megırzése. A stabilizáció általános célkitőzése, hogy magas szinten tartsa a kibocsátást és ezzel a foglalkoztatást, illetve elkerülje ezek nagy ingadozásait. Az állam arra törekszik, hogy az összkeresletet, vagy az összkínálatot növelje, és ezen keresztül befolyásolja a foglalkoztatás szintjét is. Az állam stabilizációs szerepe nagymértékben függ az ország gazdasági helyzetétıl. Az állam újraelosztási funkciója jövedelem folyamatokkal kapcsolatos. Az állam maga csak igen kis részben termelıje a nemzetgazdasági jövedelemnek, viszont jelentıs hányadát mégis ı használja fel nem gazdasági jellegő feladatai megoldása során. A jövedelem-újraelosztás legfontosabb eszköze az adóztatás és a transzferek nyújtása. A politikai stabilitáshoz sajnos, elengedhetetlen hadsereg és rendırség sok pénzbe kerül, amit csak jövedelemátcsoportosítással (elvonással) lehet a szóban forgó szervek rendelkezésére bocsátani. Az ehhez szükséges pénzt az adókból szedi. Ezentúl nem szabad a szociális megfontolásokat sem figyelmen kívül hagyni. Nem minden állampolgár munkaképes, így az ellátáshoz szükséges jövedelmet saját maguk nem tudják elıteremteni. Nekik az állam transzferek nyújt támogatások, segélyek vagy más juttatások formájában melyek finanszírozása a társadalom dolgozó rétegére hárul. A szociális és jóléti transzferek növelik a családok és rászorultak rendelkezésére álló jövedelmét. Ez szintén jövedelemátcsoportosítást jelent. A társadalom mőködése is ezt igényli, amelyeket a magánszféra nem vállal(hat) fel. Ezek megoldása megint az állam hatáskörébe tartozik. Allokációs funkciója szerint tehát az állam ott vásárol tulajdont, ahol a profit kilátás nem túl nagy, pl.: acélkohászat, energia stb. Ahol nagy a tıkeigény (őrkutatás), vagy hosszú a megtérülési idı (autópálya). Stabilizátor szerepet tölt be, oda avatkozik be ahova a magántıke nem szívesen visz be tıkét. A profit orientált magánvállalatok és háztartások gyakran úgy végzik el munkájukat, hogy a környezet igen súlyos károkat szenved. Ezek helyreállítása, a környezetvé- 6

7 delmi munka ellenırzése, finanszírozása és esetleges szankciók foganatosítása így az egyik fontos része az állam allokációs feladatkörének. Az állam, feladatainak elvégzéséhez a pénzügypolitika három fı ágának eszközeihez nyúl. Ez a három fı ág a költségvetési politika, a monetáris politika, és a devizapolitika. Költségvetési politikán azon gazdaságirányító és befolyásoló intézkedéseket értjük, amelyeket az állam a költségvetés bevételei, illetve kiadásai révén valósít meg. Az állami költségvetés a kormányzat, a központi és helyi állami szervek bevételeinek és kiadásainak összessége. Az állami költségvetés bevétele a gazdasági szereplık befizetéseibıl származik. Lehetnek: adók, vámok, illetékek, vagy állami tulajdonban lévı gazdasági egységek jövedelmei. Az adó mindazon közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel, amelynek befizetését az állami szervek törvényekkel vagy egyéb kényszerítı eszközökkel érik el. Az egyösszegő adók közé tartozik az ingatlan- vagy vagyonadó, a gépjármőadó, stb. A jövedelemtıl függı adók egy része a gazdasági szereplık jövedelmével közvetlenül arányos. Az állami költségvetés kiadásai lehetnek állami transzferek vagy kormányzati vásárlások. A kormányzati vásárlások közvetlenül a makrogazdaságra hatnak. A kormányzati vásárlások olyan kiadások, amelyekkel a kormány árukat vásárol és szolgáltatásokat vesz igénybe. A kormányzati vásárlások növelése élénkíti a termelést, csökkentése visszafogja. De nem mindegy hogy hová invesztál az állam, s erre történelem szolgáltatja a legjobb példákat. A Roosewelt-i New Deal politika Amerika felvirágoztatását hozta, az állami vásárlások, megrendelések az infrastruktúra fejlesztésére irányultak. Ellenben a náci Németország költségvetés politikája nem járt ilyen sikerrel. İk a hadi iparba invesztáltak. A transzferkiadásoknál közvetlen ellenszolgáltatás nélküli jövedelmek áramlanak az állami költségvetésbıl a gazdasági szféra felé. A transzferkifizetések lehetnek: segélyek, támogatások, családi pótlék, adókedvezmények stb. A költségvetés egyenlege lehet deficites és szufficites. Deficites, ha a kiadások összege nagyobb mint a bevételeké, a költségvetés hiányát hitelfelvétellel kell fedezni, tehát az állam tartozik a gazdasági szférának. Szufficites, ha a bevételek nagyobbak, mint a kiadások, ekkor a gazdasági szféra tartozik az államnak. A monetáris politika a kormányzat azon célkitőzéseinek és eszközeinek összessége, amellyel a pénzpiacot szabályozza, ezen belül elsısorban a forgalomban lévı pénzmennyiséget. Egyaránt szabályozza a pénzkeresletet és a pénzkínálatot. A monetáris politikát a jegybank alakítja a gazdaság egészének 7

8 mőködését szem elıtt tartva. Ehhez közvetlen-direkt, és közvetett-indirekt eszközök állnak rendelkezésre. A direkt eszközök alkalmazásával a központi monetáris hatóság, vagyis a jegybanktanács közvetlenül befolyásolja a pénzkínálatot, például konkrétan meghatározza a kamatmaximumot vagy a hitelplafont. Az indirekt eszközök a hitelintézetek pénztermelési lehetıségének befolyásolásán keresztül hatnak a pénztömegre. Ezek az eszközök a jegybanki irányítás eszközei. Ilyen eszköz a kötelezı tartalékráta politika, a rediszkontálás és refinanszírozás, valamint a nyílt piaci mőveletek. A kötelezı tartalékráta megadásakor a jegybank elıírja, kötelezıvé teszi a bankok számára, hogy a náluk elhelyezett betétek bizonyos hányadát a központi banknál kell elhelyezniük, illetve készpénzben tartalékolniuk kell. Ha a jegybank megemeli a kötelezı tartalék arányát, azzal jelentısen szőkíti a kereskedelmi bankok hitelezési lehetıségét, egyben a pénzteremtést is. Csökken tehát a pénzkínálat, csökken a forgalomban lévı pénz mennyisége, drágulnak a hitelek, a drága és nehezen megszerezhetı hitel miatt csökkenek a beruházások, a termelés, ami maga után vonja a munkanélküliség növekedését. A hitelkínálat növelésével több pénz kerülhet a forgalomba. Ha nı a forgalomban lévı pénzmennyiség, akkor nı a fizetıképes kereslet, ez ösztönzıen hat a beruházásokra, termelésre. Ezáltal növelhetı a foglalkoztatottság. A túlzott pénzbıség azonban önmagát tápláló inflációs folyamatokat indíthat el. A refinanszírozás lényege, hogy a kereskedelmi banki hitelnyújtás mögött jegybanki forrás áll. A jegybank hitelt nyújt a kereskedelmi bankoknak, bıvítve ezzel azok hitelezési lehetıségeit. A refinanszírozási hitelek nagyságával és feltételeinek szabályozásával a jegybank befolyásolni tudja a bankok és pénzintézetek hitelmőveleteit. A rediszkontálás is refinanszírozás, csak értékpapír-fedezet melletti hitelnyújtás, értékpapír- leszámítolást, viszontleszámítolást jelent. A nyílt piaci mőveletek, azaz értékpapír mőveletek keretében a jegybank értékpapírokat, állampapírokat vásárol vagy elad, ezzel is szabályozva a forgalomban lévı pénz és hitel mennyiségét. Amikor a jegybank értékpapírt vásárol, akkor pénz áramlik a forgalomba, mivel jóváírja az összeget a kereskedelmi bankok számláján, növelve ezzel hitelnyújtó képességüket. Amikor értékpapírokat ad el, akkor viszont csökkenti a forgalomban lévı pénz menynyiségét, megterheli a vevı számláját, csökkentve ezzel a bank hitelnyújtó képességét. A devizapolitika a nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos politika. Feladata az országok közötti pénzmozgások szabályozása. A külkereskedelemben, a 8

9 nemzetközi kapcsolatok szabályozásának, a devizával, valutával való gazdálkodásnak az eszköztárát és módszereit összesíti és hozza összhangba a pénzügypolitika többi területével. A magyarországi valuta és deviza árfolyamrendszere rögzített. Az MNB naponta megállapítja a középértéket amitıl a hitelintézetek és a pénzváltók maximum 15%-ban térhetnek el, ezen a sávon belül a piac alakítja a keresletet és a kínálatot. A hazai valuta leértékelése azt jelenti, hogy ugyanannyi külföldi valuta több hazai valutába fog kerülni. Ebben az esetben az exportır kedvezı helyzetben van hiszen ugyanakkora mennyiségő külföldi valutáért több hazai valutát kap. Az importır esetén kedvezıtlen a hatás, mert ugyanazért a külföldi valutáért több hazai valutával fizet. A magyar tıkebefektetı (tıke exportır) roszszul jár mert ugyanazért a hazai pénzösszegért kevesebb külföldi valutát kap. A külföldi tıkebefektetı (tıke importır) jól jár mert ugyanazért a külföldi valutáért több részesedést kap. Tehát a hazai valuta leértékelése növeli az áru exportot és a tıke importot, ellenben fékezi az áru importot és a tıke exportot. A hazai valuta felértékelése esetén a leértékeléssel ellentétben az áru import és a tıke export nı, az áru export és tıke import csökken. A devizapolitika egy ország gazdaságpolitikájában attól függıen kap kisebb vagy nagyobb hangsúlyt, hogy az ország gazdaságában milyen szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak, a külkereskedelemnek, az ország milyen nemzetközi kötelezettségeket vállal, mennyire stabil valutájának árfolyama, milyen deviza és aranytartalékokkal rendelkezik a jegybank, milyen a külföldi követelések és kötelezettségek egyenlege. Az ország nemzetközi pénzügyi helyzetétıl függıen a devizapolitika más-más eszközei kerülnek elıtérbe. A fı cél azonban mindig az, hogy a nemzetközi kapcsolatok állandó bıvülése mellett is megırizze a hazai fizetési eszköz értékállóságát A modern (vegyes) piacgazdaság mőködése A vegyes piacgazdaságban a piacgazdasági folyamatok a meghatározóak. Az, hogy mit termeljünk és milyen mennyiségben, a piacon dıl el, ahol a termékek és szolgáltatások árait a vevık és eladók alkuja határozza meg. A piac közgazdaságtani értelemben három dolgot jelent. A piacgazdaság mőködésének elemei: kereslet és kínálat összessége, kereslet és kínálat egymásra hatása, kereslet és kínálat találkozási módja vagy helye. 9

10 Kereslet A kereslet nem más, mint a vevık kinyilvánított szándéka a vásárlásra. A kereslet a megrendelésekben, a rendszeres vásárlásokban és a vevık jelzéseiben nyilvánul meg. Egyértelmő jelzés, ha a vevık rendszeresen keresik az adott terméket az üzletekben. A keresletet legpontosabban termékmennyiségben határozhatjuk meg. A probléma azonban ott van, hogy általában többféle terméket igen széles választékban állítanak elı (pékáru, televízió), ebben az esetben a mennyiségi adatok helyett ezek keresletét általános egyenértékben", pénzben szükséges kifejezni. A kereslet meghatározásának másik fontos eleme, hogy mindig egy meghatározott idıtartamra szükséges megállapítani. A keresletet tehát összesíthetjük egyénenként, termékekként, termékcsoportonként különbözı idıtartamokra. A kereslet törvénye: ha az árak nınek, akkor a kereslet csökken; ha az árak csökkennek, a kereslet nı. Ebbıl következik, hogy a kereslet mindig egy árat és a hozzá tartozó termékmennyiséget jelenti. A kereslet (D) és az árak (P) kapcsolatát a keresleti függvény mutatja meg: különbözı árak mellett a vevık mennyit hajlandóak vásárolni. Keresleti függvény Az ábra az ár és a keresett mennyiség kapcsolatát fejezi ki. A kereslet azonban megváltozhat más tényezık hatására is. Ilyen tényezık lehetnek: a fogyasztók ízlése, a fogyasztók száma, a fogyasztók pénzjövedelme, a kapcsolódó áruk ára, valamint a fogyasztói várakozások stb. 10

11 A kereslet változásával kapcsolatban fontos megjegyezni az alábbiakat: Ha változik valamilyen nem ár jellegő keresletet befolyásoló tényezı, a kereslet változni fog és a keresleti görbe jobbra vagy balra elmozdul. Ezt nevezzük keresletváltozásnak. Ha az ár változik, akkor változni fog a kereslet mennyisége, amely a keresleti görbe egy adott pontjáról egy másik pontjára történı elmozdulást eredményez. Ebben az esetben a kereslet mennyiségének változásáról beszélünk. Kínálat A kínálat a piacon eladásra felajánlott termék vagy Kínálati függvény szolgáltatás mennyisége. A kínálat meghatározásakor ugyanazokat az elveket alkalmazzuk, mint a keresletnél. A kínálatot is természetes mértékegységben fejezzük ki, meghatározott idıszakra értelmezzük, és megkülönböztethetünk egyéni, összes, illetve termékcsoport-kínálatot. A kínálati függvény (S) megmutatja, hogy egyes árakhoz mekkora kínálati mennyiség tartozik. A kínálat alakulása döntıen a termelık költségeit tükrözi. A kereslethez hasonlóan a kínálatra is befolyást gyakorolhatnak ún. nem ár jellegő tényezık. Ezek a következık: az erıforrások ára, a technológia, az adók és szubvenciók, a más áruk árai, illetve az eladók száma stb. 11

12 A kínálat változásával kapcsolatban fontos megjegyezni az alábbiakat: Ha változik valamilyen nem ár jellegő kínálatot befolyásoló tényezı, a kínálat változni fog és a kínálati görbe jobbra vagy balra elmozdul. Ezt nevezzük kínálatváltozásnak. Ha az ár változik, akkor változni fog a kínálat mennyisége, amely a kínálati görbe egy adott pontjáról egy másik pontjára történı elmozdulást eredményez. Ebben az esetben a kínálat mennyiségének változásáról beszélünk. A piac legfontosabb jellemzıje az ár. Az ár az a pénzmennyiség, amennyiért egy árut a piacon meg lehet vásárolni, illetve el lehet adni. Piaci árnak azt az árat nevezzük, amin ténylegesen lezajlik a csere. Kereslet és kínálat egyensúlya akkor jön létre, ha a kereslet éppen megegyezik a kínálattal, a vevık éppen annyit akarnak venni, amennyit az eladók el akarnak adni, éppen olyan áron, amilyen áron kínálják. Ez a piaci egyensúly - igen ritkán elıforduló esete -, amikor a keresett mennyiség megegyezik a kínált mennyiséggel, a keresleti ár a kínálati árral. Ábrázoljuk ezt az esetet korábbi ábráink alapján. 12 Piaci egyensúlyi pont Az árak változásával kapcsolatban fontos megjegyezni az alábbiakat: A kínálat mennyisége meg fogja haladni a kereslet mennyiségét, ha az ár magasabb az egyensúlyi árnál. Ebben az esetben árutöbblet keletkezik, amely nyomán csökkenni fognak az árak és növekedni fog a fogyasztás. A kereslet mennyisége meg fogja haladni a kínálat mennyiségét, ha az ár alacsonyabb az egyensúlyi árnál. Ekkor áruhiány keletkezik, amely nyomán növekedni fognak az árak és növekedni fog a kínálat mennyisége is. Az eladók kínálatukat a piaci árak alapján alakítják ki, azok pedig gyak-

13 ran nem az egyensúlyi helyzetet tükrözik. A piac az egyensúlytól való eltéréseken keresztül tereli a vevıket és eladókat az egyensúly felé. Az egyensúly a vevık és eladók szándékaitól függetlenül alakul ki, a piac folyamatosan jelzi számukra a szükséges változtatások irányát. A vegyes piacgazdaság esetében, ahol elsıdleges a piac, de az állam is piaci szereplı, a piac nem mőködik olyan szabadon. Az állam piacbefolyásolási eszközeivel csökkenteni próbálja a szabad piac szélsıséges kilengéseit. A piaci elégtelenség megnyilvánulhat az egyensúlytól eltérı árak alkalmazásában, elégtelen termelésben, vagy éppen túltermelésben, de mindenképpen jóléti veszteségeket eredményezve a társadalomnak. A társadalmi, gazdasági fejlıdés biztosítékai a különbözı vállalkozások. Ezek sikeres mőködésének eredménye a gazdasági növekedés, a jövedelmek gyarapodása, a foglalkoztatottság javulása, azaz az életszínvonal emelkedése. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy jövınk alakulásának zálogai a vállalkozások. 2. A vállalkozás, és a vállalat fogalma A mindennapi életben a két fogalmat gyakran azonos (szinonim) fogalomként emlegetik. Nyilván a két dolog sok hasonlatosságot tartalmaz, de mégis különbözik. A vállalkozás: Üzletszerő, gazdasági tevékenység fogyasztói igények kielégítésére, profitszerzés céljából, illetve az a gazdálkodó egység, amely ilyen jellegő tevékenységet végez. A definícióból következik, hogy vállalkozást indítani minden olyan tevékenységre lehet, amelyre van igény, azaz eladható. Az üzletszerőség feltétele a rendszeresség, azaz csak az ilyen jelleggel végzett tevékenység üzletszerő. A másik feltétele az, hogy a tevékenységet haszonszerzés céljából folytassák. A vállalat: A jogi személyiséggel rendelkezı üzleti vállalkozás szervezeti kerete. A definícióból látható, hogy a vállalkozás tágabb fogalom, ugyanis minden vállalat, egyben üzleti vállalkozás is, de nem minden vállalkozás tekinthetı egyben vállalatnak is. (Azt, hogy mit jelent az önálló jogi személyiségő vállalkozás a késıbbiekben még részletezzük.) 13

14 2.1. A vállalkozások jellemzıi Minden vállalkozás közös jellemzıje: a. az önállóság. Ez kifejezésre jut abban, hogy a vállalkozás saját maga határozza meg céljait, illetve azt, hogy milyen jellegő tevékenységet végezzen, termékeket állítson elı, vagy szolgáltatásokat nyújtson. Az önállóság abban is kifejezésre jut, hogy e célok eléréséhez maga teremti a feltételeket (biztosítja az erıforrásokat, anyagokat, termelı berendezéseket, munkaerıt stb.). A tevékenység eredményeként képzıdött nyereség felhasználásáról is önállóan döntenek. Ez az önállóság azonban mindig viszonylagos. A döntéseket számos olyan tényezı befolyásolja, amelyek alakulása a vállalkozás döntéshozóinak hatáskörén kívül esik. Ezért a döntéshozatalnál mindig figyelembe kell venni azokat a külsı és belsı adottságokat, amelyek hatással vannak azok tevékenységére (pl. a különbözı rendeletek, jogszabályok, a versenytársak). b. nyereségérdekeltség, profitorientáltság. A vállalkozás hosszú távú mőködésének, azaz túlélési stratégiájának alapvetı feltétele, hogy a vállalkozás bevételei hosszú távon haladják meg a kiadásait, azaz a vállalkozások nyereséget realizáljanak. Átmeneti visszaesések, veszteségek természetesen elıfordulhatnak, de a hosszú távon veszteséget produkáló vállalkozás képtelen fejlıdni, feléli vagyonát, és elıbb vagy utóbb elsorvad, vagy elveszíti önállóságát. c. kockázatvállalás. Az elızı két jellemzıbıl egyértelmően következik, hogy minden üzleti vállalkozás a vállalkozásba befektetett tıket kockáztatja; ugyanis mindig utólag a befektetést követıen realizálódik a nyereség, és a piacon dıl el az, hogy az elıállított terméket vagy szolgáltatást a vevık hajlandók-e megvásárolni anynyiért, hogy a befektetett erıforrások megtérüljenek, és a vállalkozó még profitot is realizáljon. Ebbıl következik, hogy az üzleti vállalkozásnak mindig saját tıkéjét kell kockáztatnia. Természetesen a kockázat csökkentésének vannak lehetıségei: piackutatással a vevık igényeinek felmérése, rugalmas alkalmazkodás a vevık igényeihez, a versenytársak állandó figyelése, 14

15 több lábon állás; azaz az erıforrások megosztása több cél között, annak érdekében, hogy ha az egyik cél megvalósulása sikertelen, a másik célra összpontosítsunk, mőködıképes maradhasson a vállalkozás, a vállalkozás környezetében lévı információk változásának figyelemmel kísérése. Ha gyorsan jut új információkhoz, és azokhoz gyorsan alkalmazkodik, akkor versenyelınyre tesz szert. d. felelısségvállalás. Minden vállalkozás felelıs tevékenységéért. A felelısségvállalás formái: anyagi, jogi, erkölcsi felelısségvállalás. A vállalkozások anyagi felelısségvállalása azt jelenti, hogy a tevékenységük közben vállalniuk kell anyagi következményeit, azaz ha partnereinek, munkavállalóinak mőködésük közben kárt okoznak, azt saját vagyonuk terhére meg kell téríteni. A jogi felelısségvállalás összefügg az anyagi felelısségvállalással. Ha a tevékenységükkel kapcsolatban kötelezettséget vállalnak, és eközben anyagi veszteséget okoznak, akkor az anyagi kártérítés jogi úton is kikövetelhetı, azaz a vállalkozások perelhetık. Az erkölcsi felelısségvállalás azt jelenti, hogy a vállalkozások a társadalom részeként, annak értékítélete mellett végzik tevékenységüket, és azt úgy kell szervezni, ne vívják ki az emberek rosszallását, ugyanis egy negatív szájreklám többet árthat a vállalkozásnak, mint egy elítélı bírósági döntés. Az anyagi és jogi felelısség mértékét és módját döntıen az határozza meg, hogy a vállalkozások önálló vagy nem önálló jogi személyiségőek-e. Önálló jogi személy Állandó szervezettel rendelkezik, amely a tulajdonosok (tagok) változása esetén is változatlan marad. A tulajdonosok vagyonától elkülönített, önálló vagyonnal rendelkezik. Ezért az induló vagyon minimális nagyságát általában jogszabály írja elı az üzleti partnerek védelmében. Tevékenységükért önálló vagyoni felelısséggel tartoznak, de csak kizárólag a vállalkozás saját vagyonának mértékéig. Ezt a felelısségvállalást korlátozott felelısségvállalásnak nevezzük. Nem önálló jogi személy Nem rendelkezik a tulajdonosok személyétıl független, állandó szervezettel. A döntéshozatal a tulajdonosok személyéhez kötött. A tulajdonosok személyes vagyona nem különül el élesen a vállalkozás vagyonától, azzal összeolvad. Ezért jogszabály nem írja elı az induló vagyon minimális nagyságát. Ha 15

16 a vállalkozás saját vagyona nem elegendı a tartozások kiegyenlítésére, akkor a tulajdonosok saját, személyes vagyonukkal is felelısséget vállalnak. Ezt nevezzük az alapító tagok korlátlan felelısségvállalásának. Nem tekinthetı vállalkozásnak az a szervezet, amely nem profitorientált, és nem a saját vagyonát kockáztatja, tehát pl.: a Társasház Lakóközösség, Kereskedelmi és Iparkamara, Környezetünk Állataiért Alapítvány A vállalkozók jellemzıi A vállalkozókról szóló sztereotípiák olyan jellemzıket említenek, mint az elıbbre jutás vágya, a mérsékelt kockázatvállalás és az erıs önbizalom. Ha egyes vállalkozókat vizsgálunk, többségük beleillik ebbe a képbe. E tulajdonságok tárgyalásakor azonban mégis meg kell említenünk két dolgot. Az egyik, hogy tudományosan nincsenek bizonyítva ezek a jellemzık. A másik, hogy minden szabály alól vannak kivételek. Egyének, akik nem illenek a nyájba, még lehetnek sikeres vállalkozók. Az elıbbre jutás vágya A pszichológusok szerint az emberek elıbbre jutás iránti vágya különbözı erısségő. Azok, akikben e vágy gyengébb, elégedettnek tőnnek jelenlegi helyzetükkel. Azok a magánszemélyek viszont, akikben erıs az elıbbre jutás iránti vágy, szívesen versenyeznek személyes kiválósági standardokkal, és szeretnek személyesen felelni a nekik szánt feladatért. Az elıbbre jutás motivációinak egyik vezetı kutatója David C. McClelland, a Harvard egyetem tanára. İ pozitív korrelációt fedezett fel az elıbbre jutás iránti vágy és a vállalkozói aktivitás között. McClelland szerint a vállalkozók elıbbre jutás iránti vágya nagyobb, mint az átlagembereké. A kutatások szerint ugyanakkor hasonló tulajdonságok jellemzik a sikeres vállalati vezetıket is. Az elıbbre jutás iránti vágy vezeti az ambiciózus egyéneket, akik új cégeket alapítanak és növekedésre visznek. Hajlandóság kockáztatásra A vállalkozók által az induláskor és mőködéskor vállalt kockázat mértéke különbözı. Saját pénzük befektetése pénzügyi kockázatot jelent. Ha biztos állásukat hagyják ott, karrierüket teszik kockára. Az üzletvitellel járó stressz és idıigény a családi életet veszélyezteti. Végül azok a vállalkozók, akik azonosulnak az üzlettel, lelki kockázatnak is ki vannak téve az üzlet lehetséges kudarca miatt. David C. McClelland szerint az elıbbre jutásra nagyon vágyó személyek kockázati hajlandósága nem túl magas. Jobban kedvelik azokat a kockázati helyzeteket, amelyeket némileg kontrollálni tudnak, mint a játékokat, ame-

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZİK PhD-értekezés Kiss Katalin

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLİ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA A MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI BANKOK JÖVEDELMEZİSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ELEMZÉSE 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere

A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere A magyarországi felsıoktatás finanszírozásának jogi háttere Szempontok az ágazati mutatószámrendszer kialakításához TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Adózási ismeretek Oktatási segédlet

Adózási ismeretek Oktatási segédlet Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens Dr. Fellegi Miklós egyetemi

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829)

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74 Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) 1. A bőncselekmények és a rendzavarás megelızése, alternatíva, annak katonai erıvel való

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái *

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * Jenei György Kuti Éva A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * TM 64. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben