Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK"

Átírás

1 Helyi tanterv TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

2 9. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az őskor és az ókori Kelet Az ókori Hellász Az ókori Róma A középkor A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Az emberré válás folyamata A neolit forradalom az újkőkor Az őskor és az ókori Kelet Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - kutatómunka: régészeti emlékek Biológia-egészségtan: A homo az őskor, illetve ókori Kelet sapiens egységes faj. világából - társadalmi normák: Hammurapi és Mózes törvénygyűjteménye Földrajz: Kontinensek, rasszok, térképolvasás. Az ókori Mezopotámia Állam és társadalom Hammurapi törvényei - forrásfeldolgozás Az egyiptomi civilizáció Hódító birodalmak a Közel-Keleten (Asszíria, Perzsia) Az ókori zsidó állam és vallás Az ókori India és Kína története - gyűjtőmunka, kiselőadás az ókori Kelet tárgyi emlékeiről és kulturális örökségéről: pl. jellegzetes épületek, régészeti emlékek, az indiai vallások - korai írástörténet, pl. hieroglifa, ékírás szemléltetése - térképek: paleolitikum, neolitikum színterei; fémkorszak elterjedése; a folyamvölgyi civilizációk és a nagy birodalmak térsége - időrendi táblázat készítése: pl. az egyiptomi és a mezopotámiai történelem ábrázolása idővonalon Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, az írás kialakulása, jelentősége, nyelvcsaládok. Vizuális kultúra: Az ókori Kelet művészeti emlékei (pl. Willendorfi Vénusz, II. Ramszesz sziklatemploma, Echnaton fáraó családjával, a gízai piramisok). Matematika: A számegyenes, az idő mértékegységei (nap, hónap, év, évtized, évszázad). Informatika: Glog (interaktív tabló) készítése az ókori Egyiptom témájában.

3 Az ókori Kelet vallásai Összefoglalás (Az ókori Kelet kulturális öröksége Témazáró dolgozat Fogalmak, adatok Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, Konfuciusz. Topográfia: termékeny félhold, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. Kronológia: Kr. e körül (az újkőkor kezdete), Kr. e körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). Az ókori Hellász Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A földrajzi környezet A korai görög kultúrák (Kréta, Mükéné A poliszok születése Az athéni demokrácia kialakulása Államformák, államszervezet A spártai állam és társadalom Kisebbség, többség - művészettörténeti kutatómunka (pl. Kréta, Mükéné, Athén, hellenizmus) - ábraelemzés: az athéni, illetve spártai állam és társadalom - csataelemzés a források felhasználásával - szövegrészletek elemzése (pl. spártai nevelés; Szolón, ill. Periklész demokrácia felfogása) - vita, illetve érvelésfejlesztés: demokratikus és az arisztokratikus berendezkedés összehasonlítása Földrajz: A Balkán-félsziget déli részének természeti adottságai. Testnevelés és sport: A sport- és olimpiatörténet alapjai. A görög hétköznapok, művészet, - gyűjtőmunka és kiselőadások: a görög mitológiáról, vallásról, Magyar nyelv és irodalom: Görög mitológia, homéroszi

4 szórakozás A görög-perzsa háborúk Az athéni demokrácia fénykora és bukása Forrásfeldolgozás Az egységesülő Hellász és Nagy Sándor birodalma Birodalmak Az antik görög hitvilág, filozófia, tudomány Rendszerezés, összefoglalás Témazáró tudományról, sportról - földrajzi tényezők figyelembevétele, az események nyomon követése (pl. görög gyarmatosítás, görög-perzsa háborúk, Nagy Sándor hadjárata stb.) eposzok, az antik görög színház és dráma, Szophoklész: Antigoné. Dráma és tánc: Az ókori színház és dráma. Vizuális kultúra: Az antik görög képzőművészet (pl. a Dárdavivő, a Delphoi kocsihajtó, a Laokoón-csoport). Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész (euklideszi geometria), görög ábécé betűinek használata a matematikában. Pi szám jelölése [π]. Fizika: Arkhimédész, ptolemaioszi világkép, Arisztotelész természetfilozófiája. Fogalmak, adatok Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe (Periklész kora), Kr. e (Nagy Sándor uralkodása). Róma alapítása, a királyok kora A köztársaság kialakulása, intézményei A hódító Róma Az ókori Róma Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - ábraelemzés vagy ábrakészítés a Földrajz: társadalomról, illetve a köztársaság Az Appennini-félsziget felépítéséről természeti adottságai. - Róma államszerkezeti fejlődésének folyamatábrái (köztársaság, principátus, dominátus) Magyar nyelv és irodalom: Bibliai történetek, Vergilius, Horatius. Az írás kialakulása,

5 A köztársaság válsága és a reformkísérletek Az egyeduralom kialakulása A császárkor első évszázada Augustus principátusa Augustus önéletrajzaforráselemzés A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei Államformák, államszervezet A római mindennapok, szórakozás A római hitvilág, művészet, tudomány, jog A kereszténység kialakulása és elterjedése A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók - gyűjtőmunka: személyiségek szerepe a történelemben (pl. Hannibal, Marius, Spartacus, Caesar stb.) - forráselemzés (részletek antik szerzőktől, illetve az Újszövetségből) - kritikai elemzés: Augustus önéletrajza és intézkedéseinek összehasonlítása - a kereszténység elterjedése (pl. bibliai történetek Jézus életéről, Pál apostol térítő tevékenysége, Constantinus reformjai) - kiselőadások az antik Róma hétköznapjairól, illetve a római kultúra emlékei napjainkban (pl. Pannónia) - az antik fejlődés hasonlósága és különbsége (görög és római történelem eseményeinek párhuzamba állítása, és a mindennapi élet összehasonlítása) jelentősége, nyelvcsaládok. Matematika: A római számok. Vizuális kultúra: Pantheon, Colosseum, Augusztus szobra. Etika; filozófia: A kereszténység története. Az európai civilizáció és kultúra zsidó-keresztény gyökerei. Informatika: Multimédia CD-ROM használatával Pannónia földrajzi, közigazgatási, társadalom- és hadtörténeti emlékeinek bemutatása. Virtuális utazás az ókori Rómában. Kárpát-medence a római korban Pannónia A népvándorlás, és az antik civilizáció - térkép: Róma birodalommá válásának folyamata, a hódítás menetének és a provinciák hálózatának áttekintése, a népvándorlás főbb szakaszai

6 felbomlása Rendszerezés, összefoglalás Témazáró Fogalmak, adatok Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria. Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori területén A Frank Birodalom A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése A feudális gazdasági-társadalmi rend kialakulása Erőforrások és termelési kultúrák Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Birodalom létrejötte Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában Az iszlám és az arab hódítás A középkori egyház és az uralkodói hatalom A középkor Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - az európai régiók fejlődésének összehasonlítása időrendi táblázattal a kora középkorban - ábrakészítés: a feudális társadalom, hűbéri rendszer fogalma, a hűbéri lánc - ábraelemzés: demográfia és a mezőgazdasági módszerek kölcsönhatása - térképhasználat (pl. korai államok elhelyezkedése Európában, az arab terjeszkedés irányai, illetve Európa három régiójának bejelölése a vaktérképen) - kiselőadások: pl. a hadviselés átalakulásáról, mindennapi élet egy várban - gyűjtőmunka: az iszlám világ főbb jellemzői (kalifátusok kora) Földrajz: Európa természeti adottságai, az arab világ földrajzi jellemzői, világvallások, arab földrajz (tájolás, útleírások), az ún. kis jégkorszak Európában. Magyar nyelv és irodalom: Lovagi költészet, vágánsköltészet, Boccaccio, Petrarca. Etika: Hit és vallás, a világvallások emberképe és erkölcsi tanításai, az intolerancia, mint erkölcsi dilemma. Vizuális kultúra:

7 Az invesztitúra háború A kereszténység és az iszlámforráselemzés Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése A keresztes hadjáratok és a lovagkor A rendiség kialakulása A középkori művelődés-egyházi és világi kultúra a középkorban Hétköznapi élet a középkorban Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV XV. században. Itália, a humanizmus és a reneszánsz. A közép- és kelet-európai régió államai a középkorban Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése Világkép, eszmék, ideológiák, korok, korstílusok - írásos forrásrészletek elemzése (pl. törvény, rendelet, krónikarészlet) - térképhasználat (pl. keresztes hadjáratok; középkori birodalmak; kereskedelmi utak) - ábraelemzés (pl. rendiség felépítése, mezőgazdasági technikák) - ábrakészítés (pl. középkori egyházi hierarchia) - kiselőadások: a lovagi életmódról, szerzetesi közösségekről, technikai forradalomról stb. - kutatómunka a román, a gótikus, a reneszánsz stílus jellemzői - esszé írása: középkori város jellemző (pl. városkép, gazdasági élet, társadalom, egyetemek) - kommunikáció, vita: eretnekek és az egyház; Jeanne d Arc pere - időrendi táblázat készítése a régiók történelme alapján a virágzó és hanyatló középkor időszakában Bizánci művészet, román stílus, gótika, reneszánsz (Leonardo, Michelangelo, Raffaello). Matematika: Arab számok (hindu eredetű, helyi értékes, 10-es alapú, arab közvetítéssel világszerte elterjedt számírás), arab algebra. Fizika: Arab csillagászat (arab eredetű csillagászati elnevezések, csillagnevek, iszlám naptár stb.). Középkori technikai találmányok, a gótikus stílus technikai alapjai (támív, támpillér); tudománytörténet, asztrológia és asztronómia. Biológia-egészségtan: Az arab orvostudomány eredményei. Rendszerezés, összefoglalás Témazáró Fogalmak, adatok Ének-zene: A középkor zenéje; a reneszánsz zenéje. Informatika: Internetes gyűjtőmunka és feladatlap megoldása (pl. a keresztes hadjáratok témájában). Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán,

8 kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. Gergely, Gutenberg. Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Németrómai Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). Bevezetés a magyar őstörténetkutatásba A magyar nép vándorlása és a honfoglalás A kalandozások kora Géza fejedelem és Szent István király életműve A magyar királyság első százada Az új rend megszilárdítása (Szent László és Könyves Kálmán kora) II. András és az Aranybulla IV. Béla és a tatárjárás, a királyi hatalom meggyengülése az utolsó Árpádok korában A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - régészeti, nyelvészeti, antropológiai források összehasonlítása (eltérő elméletek a magyarság őstörténetéről) - külföldi krónikaírók véleményei a magyarságról, magyar eredetmítoszok elemzése - az őshaza helyének rekonstruálása a különböző vélemények alapján - vita: finnugor vagy török eredet; a honfoglalás menete - kiselőadás: nomád fegyverzet és öltözködés ismertetése; középkori harcmodor; a királyi udvar jellemzői stb. - a magyar és az egyetemes kronológia összehasonlítása adott szakaszokban - térkép: népünk vándorlása, és a kalandozások menete - ábraelemzés: finnugor nyelvcsaládról, a középkori magyar állam felépítése, egyházi hierarchia, uralkodói bevételek Magyar nyelv és irodalom: A magyar nyelv rokonsága, története, nyelvcsaládok, régi magyar nyelvemlékek: a Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Máriasiralom. Eredetmondák (pl. Arany János: Rege a csodaszarvasról). Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, Katona József: Bánk Bán, Arany János: Toldi. Vizuális kultúra: A nagyszentmiklósi kincs, a honfoglalás korát feldolgozó képzőművészeti alkotások megfigyelése, elemzése. Román, gótikus és reneszánsz emlékek Magyarországon (pl. a jáki templom).

9 Anjouk, és Luxemburgi Zsigmond korában Harcban a törökkel - Hunyadi János időszaka Társadalmi és gazdasági változások a XIV XV. század folyamán. Hunyadi Mátyás uralkodása A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei Rendszerezés, összefoglalás Fogalmak, adatok változásai stb.) - forráselemzés (pl. törvények, rendeletek krónikarészletek) - források összehasonlítása (pl. Szent László és Kálmán törvények; Aranybulla és az 1351-es törvény) - önálló adatgyűjtés (pl. krónikairodalom, építészeti emlékek az időszakból) - ábrakészítés: középkori társadalom átalakulása, a nemesi társadalom fejlődése - térképhasználat (pl. Nagy Lajos hadjáratai, törökellenes harcok, a hódító Mátyás, stb.) - térképvázlat készítés (pl. végvári vonal bemutatása) - vita: pl. Zsigmond megítélése; Mátyás külpolitikája - kronológia: középkori királyaink kigyűjtése Ének-zene: Reneszánsz zene: Bakfark Bálint. Matematika: Térbeli modellek készítése (pl. korstílusok) demonstrálásához. Informatika, könyvtárhasználat: A Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország története az államalapítástól ig c. állandó kiállítása középkori része Hunyadi Mátyás kori anyagának feldolgozása sétálófüzet kitöltésével. Internetes gyűjtőmunka a magyarok eredetével kapcsolatos elméletek témájában. Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), (Géza fejedelemsége), 997/ (I. /Szent/ István), (I. /Szent/ László), (Könyves Kálmán), (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása), (IV. Béla), (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), (I. Károly), (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), (Luxemburgi

10 Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), (I. /Hunyadi/ Mátyás). 10. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák A világ és Európa a kora újkorban Magyarország a kora újkorban Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az újjáépítés kora Magyarországon Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Amerika ősi kultúrái és a nagy földrajzi felfedezések Függetlenség és alávetettség A reformáció és irányzatai A katolikus megújulás és a barokk Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a A világ és Európa a kora újkorban Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - térképhasználat (felfedezések irányai, világkereskedelem működése, a vallásfelekezetek megoszlása Európában) - kiselőadások (indián kultúrák, korai gyarmatosítás) - forráselemzés (Luther és Kálvin hittételeinek összehasonlítása, rendeletek, törvények) - fogalmak rendelése különböző szövegekhez - ábrakészítés: szembenálló felek és Földrajz: Földrajzi felfedezések topográfiai vonatkozásai, a holland mélyföld, a Naprendszer. Magyar nyelv és irodalom: Shakespeare, Molière. Dráma és tánc: Az angol reneszánsz színház és dráma, a francia klasszicista színház és dráma. Vizuális kultúra: A barokk stílus. Ének-zene:

11 XVIII. század elején A spanyol Habsburgok felemelkedése és hanyatlása A Tudorok kora Angliában A tőkés gazdaság kibontakozása Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása A hatalommegosztás formái és szintjei Az alkotmányos monarchia működése - forráselemzés A francia hegemónia kísérlete és a francia abszolutizmus céljaik az angol polgárháborúban - vita: melyik a hatékonyabb? - abszolutizmus vagy alkotmányos monarchia - ábraelemzés: államfelfogások, gazdasági átalakulás - kutatómunka: a világkép átalakulásáról, illetve a barokk művészetről - filmrészlet vagy vetítés Versaillesról - gyűjtőmunka: hadseregek, fegyverek változása a korban; ill. korabeli polgárosodás jellemzői (öltözködés, mentalitás, értékrend) A barokk zene. Fizika: A földközéppontú és a napközéppontú világkép jellemzői. A Föld, a Naprendszer és a Kozmosz fejlődéséről alkotott csillagászati elképzelések. Kepler törvényei, Newton. Filozófia: Descartes, Bacon, Locke. Közép- és Kelet-Európa a XVI XVII. században Az atlanti hatalmak felemelkedése - kronológia: egyes európai országok történeti fejlődésének ábrázolása A tudományos világkép átalakulása Művelődés és életmód a kora újkorban Rendszerezés, összefoglalás Témazáró Fogalmak, Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem,

12 adatok abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), (a harmincéves háború), (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). Az önálló Magyar Királyság bukása, a Jagelló-kor A mohácsi csata és a kiszolgáltatott ország ( ) Az ország részekre szakadása Várháborúk kora Békék, háború, hadviselés A török hódoltság berendezkedése A királyi Magyarország A magyar rendek és a Habsburgudvar konfliktusai A Bocskai szabadságharc Az Erdélyi fejedelemség Kisállamok, nagyhatalmak Erdély aranykora és bukása A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon Magyarország a kora újkorban Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - források elemzése (pl. Tripartitum, 1514-es törvények, Fráter György levelezése, Bocskai végrendelet, Zrínyirészletek, Rákóczi-kiáltvány stb.) - korabeli leírások és csatatérképvázlat összevetése Mohácsról - ostromleírások keresztény és muszlim szemmel - térképek: pl. várháborúk kora, tizenötéves háború, 17. századi hadjáratok stb. - vaktérkép, térképvázlatok készítése: pl. a három országrész helyzete; Erdély etnikai, felekezeti tagolása - kiselőadások: ostromleírások; végvári vitézek és hajdúk élete stb. - önálló adatgyűjtés jelentős történelmi személyekről (pl. Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós) - ábra: a Királyi Magyarország szerkezete - vita vagy fogalmazás: áruló Magyar nyelv és irodalom: A reformáció kulturális hatása; Pázmány Péter; Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, kuruc költészet, Mikes Kelemen. Ének-zene: Szegénylegény katonaénekek (pl. Csinom Palkó). Földrajz: A természeti környezet változása a török korban. Matematika: Képzeletben történő mozgatás (pl. átdarabolás elképzelése; testháló összehajtásának, szétvágásoknak az elképzelése; testek különféle síkmetszetének elképzelése váralaprajz készítése). Informatika:

13 Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI XVII. századi Magyarországon Művelődés és kultúra a korban, illetve az életmód változásai a kora újkori Magyarországon volt-e Szapolyai?; Fráter György megítélése; kuruc lennék vagy labanc, stb. - ábrakészítés: demográfiai, etnikai, vallási átalakulás - kronológia: a korszak szakaszolása Törökországi magyar emlékhelyek keresése az interneten, virtuális séta. A török kiűzése Magyarországról A Rákóczi-szabadságharc Egyezmények, szövetségek A szatmári béke - forráselemzés Rendszerezés, összefoglalás Témazáró Fogalmak, adatok Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, trónfosztás. Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), (a Rákócziszabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke).

14 Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában A felvilágosult abszolutizmus Anglia a XVIII. században, az ipari forradalom kezdete Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya Az abszolutizmus válsága Franciaországban A polgári forradalom Franciaországban Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata forráselemzés Az alkotmányos monarchia válsága Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A felvilágosodás - források (pl. részletek a főbb államelméleti művekből, Magyar nyelv és irodalom: A felvilágosodás és a Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika Függetlenségi Nyilatkozat, Kommunista Kiáltvány stb.) romantika, a francia Enciklopédia, Voltaire: Candide. - források összehasonlítása (pl. Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata és a Függetlenségi Nyilatkozat) - érvelés fejlesztése, vita: (vélemények a felvilágosult abszolutizmusról; XVI. Lajos pere; a forradalmi terror és szükségessége) - kiselőadások (pl. Mi a felvilágosodás?; szabadkőművesség; művészeti stílusok a korban stb.) - térkép (pl. hatalmi helyzet a 18. század során; Lengyelország felosztása; Napóleon hadjáratai; a bécsi kongresszus rendelkezései) - ábraelemzés (pl. az USA alkotmánya, alkotmányok a francia forradalom során stb.) - ábrakészítés (pl. a felvilágosult abszolutizmus okai; a francia forradalom okai stb.) - kutatómunka: az első ipari forradalom találmányai, Napóleon életrajza) Vizuális kultúra: Klasszicizmus és romantika. Ének-zene:, A klasszika zenéje (pl. Haydn, Mozart, Beethoven), Marseillaise. Fizika: Hőerőgépek, a teljesítmény mértékegysége (watt). Erkölcstan; etika: Állampolgárság és nemzeti érzés. A szabadság rendje: jogok és kötelességek. Magánérdek és közjó. Részvétel a közéletben. A társadalmi igazságosság kérdése. Földrajz: Urbanizációs folyamatok és hatásaik. Filozófia: A felvilágosodás filozófusai (pl. Diderot, Voltaire, Rousseau), a német idealizmus (pl. Kant, Hegel), Marx. A jakobinus diktatúra A napóleoni háborúk Európája A Szent Szövetség rendszere. - diagramelemzés (pl. Anglia népessége a korban) - lényegkiemelés: fogalmak illesztése szakszövegekhez Biológia-egészségtan: Védőoltások (az immunológia tudományának kezdetei). Mozgóképkultúra és médiaismeret: A modern nyilvánosság kialakulása.

15 Az ipari forradalom és hatásai (társadalom, mindennapok és környezet) - vázlatkészítés: a francia forradalom szakaszai; az 1848-as forradalmak céljai Európában Informatika: Prezentáció készítése pl. az iparipari forradalom témájában. A XIX. század eszméi A kor életviszonyai és a művészet fő irányai A népek tavasza 1848-ban Összefoglalás Témazáró Fogalmak, adatok Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-Amerikában, Waterloo. Kronológia: július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom kitörése), (a jakobinus diktatúra), /15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVII. században Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása Kisebbség, többség, nemzetiségek Az újjáépítés kora Magyarországon Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok - eltérő források elemzése (pl. Földrajz: a demográfiai adatok Magyarország természeti elemzése; a népsűrűség adottságai. változásait jelölő térkép és statisztikai táblázat; kettős vámhatár) - térképkészítés (pl. etnikai helyzet a 18. század végén) Magyar nyelv és irodalom: Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. A magyar felvilágosodás irodalma: Bessenyei György, Csokonai Vitéz Mihály.

16 A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban A felvilágosult abszolutizmus és a rendek összeütközése Mária Terézia uralkodása A felvilágosult abszolutizmus és a rendek ébredése II. József, a felvilágosult zsarnok Államberendezkedések A gazdaság átalakulása Az átalakuló társadalom A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországon Összefoglalás Témazáró - táblázat (pl. magyar külkereskedelmi forgalom) - önálló adatgyűjtés (pl. életrajzi kiegészítések Mária Teréziáról) - források (pl. rendeletek, törvények, előterjesztések stb.) - vita (pl. II. József értékelése; Martinovics tevékenysége; magyarok Napóleon mellett vagy ellene stb.) - kiselőadások (pl. korabeli életmód és művelődés, Martinovics élete) - időrendi táblázatkészítés (európai és a magyar események összevetése) Ének-zene: A barokk zene (pl. J. S. Bach, Händel), a klasszika zenéje (pl. Haydn). Vizuális kultúra: Barokk stílusú épületek (pl. a fertődi Esterházy-kastély), freskók, szobrok és táblaképek Magyarországon, Informatika: könyvtártípusok, könyvtártörténet. Grafikonok, diagramok készítése a demográfiai adatok szemléltetésére. Fogalmak, adatok Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), (Mária Terézia), (II. József).

17 Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az átalakuló társadalom - nemesi, paraszti és polgári életformák - források (részletek a kor legfontosabb politikusainak a műveiből pl. a nemzetről, a társadalomról, az Magyar nyelv és irodalom: A felvilágosodás és a reformkor irodalma. Nemzeti dráma, nemzeti érdekegyesítésről, a gazdaságról) színjátszás kezdetei. A rendi országgyűlés működése Az első reformprogram- Széchenyi István Fölzárkózás, lemaradás A reformmozgalom kibontakozása A liberális ellenzék, és a polgárosodás fő kérdései Kossuth fellépése Programja Széchenyi és Kossuth vitája A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés A reformkori művelődés, kultúra. Gazdasági kibontakozás a reformkorban A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei A pozsonyi országgyűlés - ábraelemzés (pl. magyar államszervezet; rendi országgyűlés stb.) - esszéírás (pl. Széchenyi és Kossuth élete, illetve vitájuk háttere) - kiselőadások (pl. művelődés és kultúra a korban, gazdasági fejlődés fő vonásai) - vita (pl. nemzetiségi jogkiterjesztés kérdésköre; az ún. Görgey-kérdés) - fogalmazás (pl. érvek Metternich mellett és ellen; alternatívák ben) - vázlatkészítés: a magyar 1848-as törekvések - ábrakészítés: Ausztria és Magyarország 1848-as közjogi viszonya - térkép (pl. az 1848/49-es hadműveletek áttekintése) - térképvázlat (pl. a tavaszi hadjárat elemzése) - könyvtárhasználat (pl. a szabadságharc harcmodora, fegyverzete) - önálló adatgyűjtés: a pesti forradalom eseményei - múzeumlátogatás, helytörténet: Dráma és tánc: A XIX. századi magyar színház és dráma néhány alkotása: Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Vizuális kultúra: Klasszicizmus és romantika (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum). Ének-zene: Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc: Hunyadi László a nemzeti opera születése, Liszt Ferenc. Földrajz: Magyarország természeti adottságai, folyamszabályozás. Informatika: Glog (interaktív tabló) készítése Széchenyi István gyakorlati újításairól. Az es szabadságharc számítógépes stratégiai játék alkalmazása.

18 Az 1848-as pesti forradalom és vívmányai 1848/49-es emlékek a régiómban Az áprilisi törvények - forráselemzés A forradalom első nehézségei: a nemzetiségi mozgalmak Nemzet, nemzetállam, polgári állam A nemzeti önvédelem megszervezése 1848 őszén és telén A tavaszi hadjárat és a Függetlenségi Nyilatkozat Forradalom, reform és kompromisszum Békék, háború, hadviselés Magyarok,nemzetiségi ek és más vallásietnikai kisebbségek a szabadságharcban A szabadságharc bukása Múzeumi óra Összefoglalás Témazáró Fogalmak, adatok Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények,

19 felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor kezdete), (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), március 15. (forradalom Pesten), április 11. (az áprilisi törvények), szeptember 29. (a pákozdi csata), április 6. (az isaszegi csata), április 14. (a függetlenség kimondása), május 21. (Buda felszabadítása), augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 11. évfolyam (évi óraszám: 108, heti óraszám: 3) Témák A nemzetállamok és a birodalmi politika kora A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Új tananyag feldolgozása Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az első világháború és következményei Európa és a világ a két világháború között Magyarország a két világháború között A második világháború A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Nagyhatalmi átrendeződés a - források (pl. Földrajz:

20 forradalmak után Olaszország születése A német egység létrejötte Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása A második ipari forradalom és hatásai (pl. életmód, épített és természetes környezet) A modern polgári állam jellegzetességei Politikai, eszmei és társadalmi változások a boldog békeidők korában A brit és francia gyarmatosítás felgyorsulása, a birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért Az Európán kívüli világ sorsa a XIX. század második felében (Latin-Amerika; Kína és Japán) A keleti kérdés és a balkáni lőporos hordó Nagyhatalmi viszonyok a századfordulón A szövetségi rendszerek létrejötte, az ellentétek kialakulása Rendszerezés, összefoglalás Témazáró alkotmányrészletek, törvények, rendeletek, visszaemlékezések, beszédek stb.) - ábraelemzés: államberendezkedések, konfliktusok elemzése, érdekszövetségek változásai stb.) - térkép (a kor eseményeit ábrázoló térképek, Balkán területi változásai) - térképkészítés (pl. a gyarmatok bejelölése egy világtérképen) - diagram (pl. bevándorlás üteme az USA-ba; Észak és Dél lakosságának az aránya; demográfiai változások Európában) - táblázat (pl. statisztikai mutatók a vas-és acéltermelés üteméről, országok erőforrásai, az egyenlőtlen fejlődés fogalma stb.) - adatgyűjtés (pl. technikai találmányok a korban; modern város jellemzői, stb.) - kiselőadások (pl. távoli civilizációk történelme a gyarmatosítás előtt; életmódváltás Európában) - ábrakészítés (pl. a balkáni szembenállások háttere, a szövetségi rendszerek kialakulásának menete) - századfordulós archív felvételek megtekintése (öltözködés, viselkedés, stb.) és elemzése - összehasonlító időrendi táblázat Kontinensek földrajza, Európa országai, Balkán, a városfejlődés szakaszai. Magyar nyelv és irodalom: Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Puskin, Zola, Dosztojevszkij, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Keats. Vizuális kultúra: Eklektika, szecesszió és az izmusok meghatározó alkotói és művei. Ének-zene: Verdi, Puccini, Wagner, Debussy. Fizika: Tudósok, feltalálók: Faraday, Helmholz. Kémia: Meyer, Mengyelejev, Curie házaspár. Biológia-egészségtan: Pasteur, Darwin: evolúcióelmélet. Testnevelés és sport: Újkori olimpiák.

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben