SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK"

Átírás

1 K Ő Z L Ö N Y. SZÁM MÁJUS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 22 / (0.11.) a Pécsi Kézilabda Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról, a kft. társtulajdonosa üzletrészének megvásárlásáról RENDELET 17/2006. (0.2) Ör Kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló /2006.(03.0.) számú rendelet módosításáról 2 3 HATÁROZATOK 226 / (0.11.) a Szent Flórián Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 227 / (0.11.) a gyakornoki pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak lemondásáról, új tagok megválasztásáról. 228 / (0.11.) a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht. támogatásáról / (0.11.) a Pécsi Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű megvalósításának támogatásáról 230 / (0.11.) a Pécsi Vízmű Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 231 / (0.11.) Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs Megyei Jogú Város 200. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a évi feladatokról 232 / (0.11.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 233 / (0.11.) a Pécsi Közlekedési Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 234 / (0.11.) a BIOKOM Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 23 / (0.11.) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban történő személyi változásokról 236 / (0.11.) a Sopianae Terv I. alrendszere megvalósítására kiírandó kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításáról

2 2 237 / (0.11.) szakképzési programra pályázat benyújtásáról / (0.11.) akadálymentesítés biztosításáról közterületek használatával 239 / (0.11.) Pécs, Kökényi Arborétum ivóvízellátásáról / (0.11.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről 241 / (0.11.) a Tímár utcai Idősek Otthona (Pécs, Tímár u..) ipari mosógép cseréjéről 242 / (0.11.) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi fejlesztéséről szóló közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről 243 / (0.11.) a évi közhasznú foglalkoztatásra beérkezett pályázatok elbírálásáról 244 / (0.11.) általános iskolák mentor-tanár programjának támogatásáról 24 / (0.11.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (0.11.) Khetanipe Egyesület 200. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos elszámolási határidő módosításáról 247 / (0.11.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (0.11.) Illi Zoltán és társai ingatlanvásárlási kérelméről / (0.11.) a Baranya Ifjúságáért Kht. önerő kérelméről / (0.11.) Pécs, Zerge utca Törekvés utca közötti ejtőakna omlásveszély elhárítása vis maior keretből 21 / (0.11.) részvétel a Polgárőr Város pályázaton / (0.11.) a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről SZEMÉLYI RÉSZ /2006. (0.11.) sz. határozat a Pécsi Kézilabda Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról, a kft. társtulajdonosa üzletrészének megvásárlásáról 1.) A Közgyűlés utólagosan egyetért azzal, hogy a Pécsi Kézilabda Kft. Taggyűlése Kovács Zsoltot ( 7632 Pécs, Berek u. 13. ) március 27. napjától, öt éves időtartamra március 26. napjáig, Ft / hó induló díjazással megválasztotta a Kft. ügyvezetőjének. 2.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy Kálóczy Lajosnak a Pécsi Kézilabda Kft.- ben lévő Ft névértékű üzletrészét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata névértéken Ft, azaz négyszázhatvanezer forintért megvásárolja, mely vételhez a forrást a Sportbizottság évi költségvetési kerete biztosítja. 3.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy az üzletrész adásvételi szerződését készíttesse el. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 4.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy az üzletrész adásvételi szerződését az Önkormányzat nevében aláírja. Határidő: az adásvételi szerződés elkészültét követően azonnal.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az üzletrész vé-

3 3 telárát az adásvételi szerződésben foglaltak szerint utalja át Kálóczy Lajos részére. Határidő: az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési határidő Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 6.). A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy Pécsi Kézilabda Kft. módosított társasági szerződését az Önkormányzat nevében aláírja. Határidő: a társasági szerződés elkészültét követően azonnal 7.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Pécsi Kézilabda Kft.-ben szerzett többségi befolyását jelentse be a Cégbíróságnál és tegye közzé a Cégközlönyben. Határidő: az adásvételi szerződés aláírását követő 30 nap Felelős: dr. Varga István főosztályvezető RENDELETEK 17/2006. (0. 2.) számú rendelet Kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló /2002. (03. 0.) számú rendelet módosítása 1. A kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló /2002. (03. 0.) számú rendelet 1. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (2) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pécs Város Művészeti Díja, Pécs Város Közművelődési Díja, Pécs Város Oktatási Díja, Pécs Város Humanitárius Díja, Pécs Város Testnevelési és Sport Díja, Pécs Város Műszaki Díja, Pécs Város Tudományos Díja, Pécs Város Sajtó Díja, Pécs Város Közszolgálati Díja, Pécs Város Közbiztonsági Díja, Pécs Város Kisebbségi Díja, Év Rendőre és Év Tűzoltója elnevezésű szakmai kitüntető díjakat alapít (továbbiakban: szakmai kitüntető díj)." 2. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kunszt Márta s.k. alpolgármester Dr. Papp Judit s.k. címzetes főjegyző Záradék: megtárgyalta a Közgyűlés május 11-ei ülésén Kihirdetve: május 2. napján HATÁROZATOK 226/2006. (0.11.) sz. határozat a Szent Flórián Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 1.) A Közgyűlés tudomásul veszi Kurt Weiss Pécs, Platán u. 60. sz. alatti lakos Szent Flórián közalapítvány kuratóriumi tisztségéről történt lemondását és egyúttal úgy dönt, hogy a Közalapítvány 6 tagú kezelő szervét (kuratóriumát) tagúra csökkenti. 2.) A kuratóriumi tag tisztségéről lemondása, valamint a kezelő szerv tagúra csökkentése miatt a Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja a Szent Flórián Közalapítvány alapító okiratát: a) az alapító okirat 7.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: A Közalapítvány kezelő szerve: az tagú kuratórium. b) az alapító okirat 7.4. pontjából (a kuratóriumi tagok felsorolásából) Kurt Weiss Pécs, Platán u. 60. sz. alatti lakos szövegész törlésre kerül. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a változások bírósági nyilvántartásbavételének kezdeményezésére. Határidő: június 30.

4 4 227/2006. (0.11.) sz. határozat a gyakornoki pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak lemondásáról, új tagok megválasztásáról. 1.) A Közgyűlés a 103/2003.(03.27.) sz. határozatával választotta meg a gyakornoki pályázatot elbíráló bizottság tagjait, melyet 200. évben személycsere következtében módosított. A Közgyűlés tudomásul veszi Bókay Endre és Staub Ernő bíráló bizottsági tagok lemondását, megköszönve több éves munkájukat. 2.) A Közgyűlés a két megüresedett helyre Nyőgéri Lajos képviselőt Dr. Fekete Éva képviselőt a bíráló bizottság tagjainak megválasztja. A bíráló bizottság személyi összetétele így: Molnárné Garai Edit Nagy Csaba Németh Balázs Weller János Nyőgéri Lajos képviselő Dr. Fekete Éva képviselő Szabó Gábor EHÖK elnök Határidő: május 31. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 228/2006. (0.11.) sz. határozat a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht. támogatásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a város költségvetéséről szóló módosított 4/2006. ( ) számú önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében a Tartalékok címszó 14. sorában Általános tartalék előirányzat II. féléves kerete terhére 27 millió forint működési célú pénzeszköz átadását a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Kht. részére a évi Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezése céljára. 2.) A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Kormánnyal a 27 millió forint összegű önkormányzati támogatás központi költségvetési forrásból történő visszapótlása érdekében, és a tárgyalások eredményéről adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek. Határidő: december ) A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét a Poszf Kht.-val megkötendő támogatási szerződés elkészítésére és felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a támogatási szerződés aláírására. Határidő: június 1. 4.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összeg utalásáról. Határidő: támogatási szerződés szerint Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 229/2006. (0.11.) sz. határozat a Pécsi Központi Szén- és Uránbányászati Emlékmű megvalósításának támogatásáról 1.) A Közgyűlés a Pécsi Bányászattörténeti Alapítványnak a szeptember 1- én átadásra kerülő Pécsi Központi Szénés Uránbányászati Emlékmű megvalósításához 2, M Ft fejlesztési célú támogatást biztosít. A támogatás fedezete a évi költségvetésről szóló 4/ ( ) számú rendelet 11. mellékletében szereplő Intézmény-felújítások céltartalék. 2.) Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a fejlesztési célú pénzeszköz átadásról szóló támogatási szerződést készítse el, és egyben felhatalmazza dr. Toller László polgármestert annak aláírására. Határidő: május 31. Felelős: Póla József, dr. Tolnai Márta főosztályvezető

5 230/2006. (0.11.) sz. határozat a Pécsi Vízmű Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Vízmű Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 231/2006. (0.11.) sz. határozat Pécsi Rendőrkapitányság beszámolója Pécs Megyei Jogú Város 200. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a évi feladatokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Rendőrkapitányság vezetőjének Pécs Megyei Jogú Város 200. évi közbiztonsági helyzetéről a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a évi feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Pécsi Rendőrkapitányság vezetésének és állományának a város közbiztonságának javítása érdekében tett áldozatos tevékenységéért. 232/2006. (0.11.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 233/2006. (0.11.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Közlekedési Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 234/2006. (0.11.) sz. határozat a BIOKOM Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a BIOKOM Kft évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 23/2006. (0.11.) sz. határozat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottságaiban történő személyi változásokról A Közgyűlés figyelemmel Bókay Endre, és dr. Tóth Bertalan felügyelő bizottsági tagságukról történő lemondására az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy Síkné Hegyi Editet ( 7622 Pécs, Liszt F. u. 11.) megválasztja május 12. napjával, a felügyelő bizottság mandátumának lejártáig a tagokra érvényes díjazással, - a Pécsi Közlekedési Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjának. 2.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy Tóth Mihálynét ( 7691 Vasas, Szövetkezet u. 74. ) megválasztja május 12. napjával, a felügyelő bizottság mandátumának lejártáig a tagokra érvényes díjazással, - a Mecsek-Dráva Vagyonkezelő Kht. Felügyelő Bizottsága tagjának, 3.) A Közgyűlés javasolja a BIOKOM Kft. Taggyűlésének, hogy Molnár Ferencet ( 7629 Pécs, Vajda János u. 17. ) válassza meg - a taggyűlés napjától, a felügyelő bizottság mandátumának lejártáig a tagokra érvényes díjazással, - a Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának. 4.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a BIOKOM Kft. taggyűlésén a határozat 3. pontjában foglaltak szerint adja le szavazatát. Határidő: a BIOKOM Kft. Taggyűlésének következő ülése

6 6.) A Közgyűlés javasolja a Pécsi Kézilabda Kft. Taggyűlésének, hogy Hering Gyulát ( 7628 Pécs, Egyenlőség u. / b. ) válassza meg - a taggyűlés napjától, a felügyelő bizottság mandátumának lejártáig a tagokra érvényes díjazással, - a Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának. 6.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécsi Kézilabda Kft. taggyűlésén a határozat. pontjában foglaltak szerint adja le szavazatát. Határidő: a Pécsi Kézilabda Kft. Taggyűlésének következő ülése 7.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy ezen határozatban foglaltakról értesítse az érintett társaságok vezetőit. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 236/2006. (0.11.) sz. határozat a Sopianae Terv I. alrendszere megvalósítására kiírandó kétszakaszos közbeszerzési eljárás megindításáról 1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Sopianae Terv I. alrendszere megvalósítására kétszakaszos közbeszerzési eljárást indít. 2.) Az előterjesztés mellékletét képező részvételi felhívás szövegét jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 3.) Utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, a részvételi felhívás szövegének az Európai Unió hivatalos lapjában és a Közbeszerzési Értesítőben történő egyidejű megjelentetéséről haladéktalanul gondoskodjon. Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 237/2006. (0.11.) sz. határozat szakképzési programra pályázat benyújtásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Bóly Város Önkormányzatával, Siklós Város Önkormányzatával, a TANGRI Dél-Dunántúli Gazdasági és Humán Fejlesztő Központ Kht-val és a Perfekt Akadémia Kht-val közösen pályázatot nyújt be A szakképzési programok előkészítését szolgáló, a szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését segítő tervek elkészítése címmel az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által közzétett pályázati felhívásra. A pályázat támogató partnerei: a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázati dokumentumok aláírására. Határidő: május 1. az előkészítésért: 2.) A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén az 1) pontban írt konzorciumi tagokkal a konzorciumi megállapodás megkötése érdekében az egyeztető tárgyalásokat folytassa le és a megállapodás végleges tervezetét terjessze a közgyűlés elé jóváhagyás céljából. Határidő: június /2006. (0.11.) sz. határozat akadálymentesítés biztosításáról közterületek használatával A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy (az Akadálymentesség Európai Eszméje (European Concept for Accessibility) című dokumentumban és a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI törvényben foglaltak szellemiségével összhangban) a különböző gazdálkodó szervezetek,

7 7 amennyiben az építményekbe való akadálytalan bejutás biztosítása a meglévő adottságok miatt saját telken nem biztosítható, az e célt szolgáló építmények elhelyezésére a szomszédos közterületet vegyék igénybe. Az önkormányzat ráépítéshez hozzájáruló tulajdonosi nyilatkozatának feltétele ilyen esetekben: 1. építtető szerezze be a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt., mint a közterületek kezelője kezelői hozzájárulását, 2. az építés megkezdéséig kössön megállapodást az igénybevett közterület használatára, 3. az építtető vállalja, hogy a) az építményt jó gazdaként saját felelősségére üzemelteti, b) megépítés után gondoskodik az építmény ingatlan nyilvántartásban történő feltüntetéséről, c) amennyiben az önkormányzat a közterület más irányú felhasználását tervezi, az építményt kártalanítás igénye nélkül elbontja. A közterület igénybevételére kötendő megállapodás ezekben az esetekben az építtető kérelmére közterület-használati díj megállapításának mellőzésével köthető meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az e határozat alapján megadható önkormányzati tulajdonosi nyilatkozat aláírására. Határidő: Felelős: folyamatos dr. Toller László polgármester Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető dr. Kelemen László a PVV Zrt. vezérigazgatója 239/2006. (0.11.) sz. határozat Pécs, Kökényi Arborétum ivóvízellátásáról 1.) A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Kökényi Arborétum ivóvízellátása a Kökény községi vízműre csatlakozva, a költségbecslés alapján maximum eft bruttó öszszeg felhasználásával a Pécsi Vízmű Zrt. által kerüljön megvalósításra. 2.) A Közgyűlés a beruházás forrásaként a Pécsi Vízmű Zrt. fejlesztési alapszámláján elkülönítetten kezelt víziközműfejlesztési hozzájárulást jelöli meg. 3.) Az elkészült vízvezetéket Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen tulajdonába veszi és a Pécsi Vízmű Zrt. üzemeltetésébe adja. Határidő: a beruházás előkészítésére május 12. Felelős: Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető 240/2006. (0.11.) sz. határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről A Közgyűlés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült értékelést elfogadja. 1.) Utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése alapján az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére. Felelős: dr.sohár Endre főosztályvezető 241/2006. (0.11.) sz. határozat a Tímár utcai Idősek Otthona (Pécs, Tímár u..) ipari mosógép cseréjéről A Közgyűlés Ft összegben biztosít keretet a Tímár utcai Idősek Otthona részére a PRIMUS RS10 EASI Control típusú ipari mosógép megvásárlásához, melynek forrásaként a város évi költségvetésében céltartalékok közt szereplő intézményi felújítások keretet jelöli meg. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető

8 8 A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a Tímár utcai Idősek Otthona költségvetését a fenti összeggel emelje meg. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 242/2006. (0.11.) sz. határozat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi fejlesztéséről szóló közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről A Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 426/200.( ) számú határozatát, melyben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi fejlesztése érdekében, közbeszerzési eljárás lefolytatását írta elő. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 243/2006. (0.11.) sz. határozat a évi közhasznú foglalkoztatásra beérkezett pályázatok elbírálásáról 1.) A Közgyűlés a évi közhasznú foglalkoztatás biztosításához az alábbi szervezeteknek nyújt önkormányzati támogatást, a város évi költségvetéséről szóló 4/2006.( ) számú rendelet Céltartalékok - Közmunkaprogram 3 milliós keretéből: Mérföldkő Egyesület: Ft MTESZ Baranya Megyei Szervezete: Ft. Munka Pécs-Baranyáért Kht.: Ft. Pécsbányáért Egyesület: Pécsi Roma Egyesület: Ft Ft 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a támogatási szerződések elkészítéséről gondoskodjék. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 4.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a évi 4/2006.(02.22.)sz. költségvetési rendelet, Céltartalékok-Közmunkaprogram keret terhére az önkormányzat által a Mérföldkő Egyesületnek Ft, a METESZ Baranya Megyei Szervezetének Ft, a Munka Pécs-Baranyáért Kht-nak Ft, a Pécsbányáért Egyesületnek Ft, a Pécsi Roma Egyesületnek Ft. nyújtott támogatások átutalásáról gondoskodjon, a támogatási szerződésekben foglaltak szerint. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 244/2006. (0.11.) sz. határozat általános iskolák mentor-tanár programjának támogatásáról 1.) A Közgyűlés a Felső-vámház Utcai Általános Iskola részére Ft, a Jurisics Utcai Általános Iskola részére Ft, a Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére Ft támogatás nyújt, mentor-tanár programok megvalósításához, a város évi költségvetéséről szóló 4/2006.(02.22.) számú rendelete, Céltartalékok-Közmunka-program 3 milliós keretéből. 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 3.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a fenti intézmények évi költségvetését a támogatások összegével emelje meg és azt a költségvetési rendelet következő módosításakor vezesse át. Felelős: dr. Tolnai Márta főosztályvezető 24/2006. (0.11.) sz. határozat alapítványok támogatásának jóváhagyásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város költségvetéséről szóló 4/2006. ( ) számú önkormányzati

9 9 rendelet 12. (2) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását: Echo Regionális Kultúrafejlesztési Alapítvány ,-Ft Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány ,-Ft Jelenkor Alapítvány ,-Ft Pécsi Férfikar Alapítvány ,-Ft A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét a támogatási szerződések elkészítésére. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a támogatási szerződésekben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatási összegek utalásáról. Határidő: július 1. dr. Tolnai Márta főosztályvezető 246/2006. (0.11.) sz. határozat Khetanipe Egyesület 200. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos elszámolási határidő módosításáról 1.) A Közgyűlés a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület (7630. Pécs, Mohácsi u. 103.) /200/8. számú támogatási szerződésében szereplő elszámolási határidőt május 1-ig meghosszabbítja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről gondoskodjék. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 4.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy döntéséről tájékoztassa a Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesületet. Felelős: dr. Sohár Endre főosztályvezető 247/2006. (0.11.) sz. határozat alapítványok támogatásának jóváhagyásáról A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 4/2006.(02.22.) számú önkormányzati rendelet 1.. (2) bekezdése alapján jóváhagyja a Sportbizottság évi kerete terhére az alábbi alapítványok támogatását. Egészséges Városért Alapítvány ,- Ft "AQUARÁZS" mozgásprogram Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Közhasznú Alapítvány 0.000,- Ft horgászverseny Rímek és Ritmusok Mecsekaljáról Közhasznú Alapítvány 0.000,- Ft "Rockmaraton" rendezvény Pécs Megyervárosi Sport és Szabadidő Központ Közalapítványt Kertváros lakosainak sportolási és játéklehetőségeinek szervezése 0.000,- Ft A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztályt a támogatási szerződések elkészítésére. A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a szerződés aláírására. A közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a szerződő felek által aláírt támogatási szerződésben foglaltak szerint gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról. Határidő: június 20. Felelős: dr. Tolna Márta főosztályvezető, 248/2006. (0.11.) sz. határozat Illi Zoltán és társai ingatlanvásárlási kérelméről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 288 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közpark megnevezésű ingatlannak az előterjesztés melléklét képező változási vázrajzon jelölt, jogerős telekalakítási határozattal leválasztott - a 294 hrsz-ú ingatlanhoz csatolásra kerülő 308 m2 nagyságú részét, - a 288/1 hrsz-ú újonnan kialakításra kerülő 140 m2 nagyságú részét,

10 10 - a 288/2 hrsz-ú újonnan kialakításra kerülő 67 m2 nagyságú részét, valamint a 284/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterület megnevezésű ingatlan az előterjesztés melléklét képező változási vázrajzon jelölt, jogerős telekalakítási határozattal leválasztott 6 m2-es részét, /összesen 21 m2 nagyságú területrészt/ a közterületből kivonja, és beépítetlen területté minősíti. 2. A közterületből kivont, összesen 21 m2 nagyságú területrészből 314 m2 nagyságú, a 294 hrsz-ú ingatlanhoz csatolt, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanrészeket Ft + ÁFA vételáron értékesíti Illi Zoltán /Pécs, Kamilla u. 8./ és Illiné Varga Teréz /Pécs, Ércbányász u. 16./, valamint Gazdag Diana /Pécs, Dóra u. 6./ szám alatti lakosok részére. Az újonnan kialakított - a 288/1 hrsz-ú 140 m2 nagyságú, - a 288/2 hrsz-ú 67 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok változatlanul önkormányzati tulajdonba maradnak. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jogerős telekalakítási engedély birtokában az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést írja alá. 4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002./0.10./ sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: június 01. Balázsné Donáth Aranka, dr. Varga István főosztályvezető 249/2006. (0.11.) sz. határozat a Baranya Ifjúságáért Kht. önerő kérelméről 1. A Közgyűlés támogatja a Baranya Ifjúságáért Kht. pályázatának benyújtását az Országos Bűnmegelőzési Bizottság által kiírt bűnmegelőzési makropályázat A városok, települések biztonságának fokozása témakörben. 2. A pályázathoz szükséges önerő öszszegét ,- Ft-ot, a Pályázati önerő alap céltartalék keret terhére biztosítja. 3. A Közgyűlés felkéri a Baranya Ifjúságáért Kht-t, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjék. 4. A támogatás összegét az 1. pontban benyújtott pályázat pozitív elbírálásáig az Önkormányzat elkülöníti és a pályázat elnyeréséről szóló igazolás benyújtásáig rendelkezésre tartja.. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az igazolás benyújtásáig az összeg elkülönítéséről és rendelkezésre tartásáról gondoskodjék. 6. Amennyiben a pályázott összeghez képest az elnyert összeg kevesebb, a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a nyert pályázat összegének arányában csökkenti az önerő összegét. 7. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a szervezet értesítéséről gondoskodjék. Határidő: május 27. Felelős: dr. Tolnai Márta, dr. Varga István főosztályvezető 20/2006. (0.11.) sz. határozat Pécs, Zerge utca Törekvés utca közötti ejtőakna omlásveszély elhárítása vis maior keretből A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Baranya Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az önkormányzat vis maior pályázatot nyújtson be a Zerge utca Törekvés utca ejtőakna omlásveszély elhárítására, bruttó e Ft összegre. Utasítja a Városfejlesztési Főosztályt a pályázat elkészítésére és beadására. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. Határidő: május 26., Balázsné Donáth Aranka főosztályvezető

11 21/2006. (0.11.) sz. határozat részvétel a Polgárőr Város pályázaton 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy részt kíván venni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgárőr város című pályázaton. 2. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a pályázat aláírására. 3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a pályázat elkészítéséről gondoskodjék. 4. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége elnökét, hogy a pályázat elkészítésében közreműködjék. Határidő: május 31. Felelős: dr. Varga István főosztályvezető 22/2006. (0.11.) sz. határozat a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvánnyal megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy a Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata és a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány között február 1 - től, december 31 - ig tartó határozott időtartamra, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 19916/20 hrsz-ú ingatlanból, 1 ha 7967 m2 nagyságú ingatlanrésznek a térítésmentes használatára megkötött haszonkölcsön szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel szüntessék meg. A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a szerződésnek a közös megegyezéssel történő megszüntetése érdekében a MIOK Alapítvány képviselőjével az egyeztető tárgyalásokat folytassa le és felhatalmazza a haszonkölcsön szerződést megszüntető szerződés aláírására. Határidő: június 9. 2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1.) pontban írt tárgyalások eredménytelensége esetén, a hivatkozott haszonkölcsön szerződést a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 199. évi IV. törvény 8. (4) bekezdésében írtakra hivatkozással azonnali hatállyal felmondja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy fenti esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó jognyilatkozatot a MIOK Alapítvány képviselője felé megtegye. Határidő: június 22.

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2014. év október hó Tolna Megyei Közlöny XXIV. évfolyam 3. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 284-2/2014. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 30/2014. (IX. 1.) határozat A Közgyűlés elnökének lemondásáról, valamint új képviselői megbízatás létrejöttéről szóló tájékoztató tárgyában.

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 209/2016. (VII.12.) határozata megbízási szerződés megkötéséről mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. JÚLIUS 29. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 171/2010. sz. hat. ZMJVK 172/2010. sz. hat. A Helyi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat Rendőrségi beszámolóról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. 03-3/15-1/2017. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 4-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 259/2008. (05. 29.) sz. határozata. a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 259/2008. (05. 29.) sz. határozata a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről Pécs Megyei Jogú Város közoktatását meghatározó stratégiai dokumentumokban

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. 03-3/12-17/2013. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság 2013. június 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Kővári János elnök, Decsi István, dr. Kóbor

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.július 24-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 190/2014. (VII.24.) h a t á r o z a t : Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye.

K I V O N A T. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy amennyiben a leadási határidőig nem érkezik ajánlat, az ajánlatkérést újra közzétegye. K I V O N A T a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 284/2009. (IX. 10.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról

78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról rendkívüli ülésének könyvéből: 78/2016. (II. 25.) Kt. határozat Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztelephez történő csatlakozásról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának előzetesen és feltételesen

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.08.11. Javaslat a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelölésére és a társaság részére történő

Részletesebben

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában

154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában Tárgy: 154/2011. (IX.6.) Kt. sz. határozat visszavonása és új határozat elfogadása folyószámla-hitel felvétele tárgyában H a t á r o z a t i j a v a s l a t: A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 294/2000. (06.09.) sz. határozata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 294/2000. (06.09.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2000. (06.09.) sz. határozata a Városi Vagyonkezelő Kft. és a Pécsi Közüzemi Rt. egyesüléséről, a Piac- és Vásárigazgatóság megszüntetéséről és a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 23-i ülésén az

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM 2006. ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / 2006. (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / 2006. (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

77/2012.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT

77/2012.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT 2012. május 17-én 18,00 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen és 1 ellenszavazattal az alábbi Tárgy: képviselői indítvány napirend felvételére 77/2012.(V.17.) SZÁMÚ HATÁROZAT Péteri

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

2015. április 30-án (csütörtökön) órára

2015. április 30-án (csütörtökön) órára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere M E G H Í V Ó Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. -ában foglalt jogkörömben eljárva a Városháza I. emeleti Dr. Förster Kálmán

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

I. HATÁROZAT KIVONAT

I. HATÁROZAT KIVONAT Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-217 /2014. 10/2014. I. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. június 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 172/2014.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2016. március 31. VII. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 30-án megtartott munkaterv

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-243/2011. 14/2011. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. október 13-ai rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 374/2011. (X.13.) B-L.Ö.h. 1 igen szavazattal, 12 nem szavazattal és tartózkodás

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.12.15. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat között fennálló egyes megbízási, vállalkozási

Részletesebben