Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Lingauer Sándor főispán eredményes működése a vármegye"

Átírás

1 . v f v m 20. m ELŐFIZETÉSI : -.: v Fv 10 V. 5 P. Mj Á 20 f. R ; Nydv Ey m SZERKESZTŐSÉG 250 2(J Í. J f. 1 íú ő; PTHÓ md mb. M ó I ü yv!» mí I I I, v, hy b y y hő ^. L M hí h. ő, v y fíd b mü m b f m m b mó dj, m m ó b b y úvő mm m ví. Hy, m m m j ó m d m d c u, h ő, y j bí m d. R b b í m u v y mb bu b ó d m c ív buj cybb üyd. - m j, I h, ymó. m b ubb, v b b mdbb m m f h m b vő ó. Nymfbdu b mó m vu, v d b fu. Tdm d m b ób, y ő b í d ;ü mdü dőd yud bdd. h, ü d múv Kmm, m fy u íu m yümc, mő, jó jó v d d. Mó ődő, hy v h h c d m v, m m, hy d ví: j :: d. É f y hc v, c< ő h m m j, m m úju őv md üd v mmu b v m u v. M m m u, hy m d y y, y ő úúy ü. íy m hvó, íy b í ő y ő, íy m m b f h vy jóm ym. m bdmu v főj ő f m b v y j b f b m my y hmyíj m mv. GYUL ES hju 14. KIDÓHIVTL: m m, md- 24. Tf 61 h d d í j b. K m d u fü ó, hy m hód- ybjú ő, vy m. N m vü, hy v v b b hhó u hvb, m y j, mum, m, d mb jv d ő m jbb, m ju m, hy m d y - f, vbd mj ü m í ( m hy v. jó mí m d m m d. Emd h, my d y ő /1 d! d 1 m d!!, m c ü d ü v b fyő hhj m dmy, my m b v v, hy y u d, m d v hm jó m mb h. Rm Fc. D. Lu Sd fő dmy műd vmy Kdvő fdu dd c üyb. Kmm v c ó j P. y fő u. E m v ő d ó d. P P f ó d d b. vmy v m y b m j u hv ü f. hó E m b, vmyh c m b d. Lu S d f ő v. J v K m m m y b ő : óf E hy M ó c, őf Dfd Oó, Ghycy E m, Rh K d É m v, hy h, y P P!. E m m y mó d b u dű bő : Fh G y u, Mffy V v, hy h d d, Schmd S d B Fc. mő c d y md y ym m ő Lu S d d., v v cd "űhy f, my főj f hy b dű d ő b j * dm b y, m y b yhó d by ju fő m ű d hm d my h y v. őb m. d d c üyb, N m v, hy my v m y v ő m - m vü m \ m y f y m b ü y j m um jóduú d m d y yb d b, v v d d h m ó u j,. fő m d b m bjü vó d, ü,, vy m f b f. hv ü., vdbb dő bü v fj, dd mmmű hy m h ő. fdv hd őő 600 ő m. dd : my P. my m y u d d y b d. P K hmí d. m h v y ő v b fhő h u d c u c v y m f. E dívü yí, my v m y dm főj dd c ü y b m d d ü my. Hhó b j b c v. Bjb Í yb, hy m fj í, h y í c, c h, d ( m üy

2 2. d. Kmmmy H mju 14. my. Ny bfy főu vyí y c vu dh. Bj, hy Kmm v cój ő ü jó m. d ő fő bj Em h y m. Sű myő főu üym, hy Em v mh hyb ő y u, dóh v h. E dóh. dv fj, yhú fd. Vű bj, hy m üdüő v ű mdy, vbb Emb md. íő uccó u vmy j md f ő md ívbő jvő fő mu, my y vd dő vmy f d fj- Idívy, hy főu." yjőű dd mu b fj jyőyv, my b y m, m E u j d b Kcy Mó vmy főjyő hy; Rvcy Gb mdfőjyő. jh ő P P b ó h, húy, hy d md jdő j vv ó m ő! ybb mm fdj fó cu u»j. y «. d ü\, my dvő md db vmy j fd. ímv md v. ( m, S2y vő mőv my j mumb bb üyb, ducó v md v, hy my y my ő. mdő m hyő míj, y my vő, m m ucój db j, hy hj m vmy főj dm ő, v ü u űbő d y üy dvő dm) v. m, m fó, hy bj, m ;/ v du f j v j\. y b, úym B, Bb, Nymd, Sőy, Mc Kc uí v, ü vb. K vmy j, hy v md; u d db, hy dvmy vőmh vy y vőmh ju, h) vd! újbó bvmyh. vmy főj, vm jbb f. jv vd u d mí. Bj vmy j, hy Kühy Iv, Kmm vmy yum főj müd h Kühy Lj bó v fő m m c vmy, my vmyh cmb Hv hyb fmu hy!. E u b hó ődó j h m v udmu, mjd P'.'d; b ü bfjv fyó dóüy b vmy üy b m ü. yh. Á Du- \' u í ó j, fv üu mő üy, m Rfmu Nőy Lyyü jd uj h mmó S Im md, hy d hy fhú. D. G ü b, vbb ő ü /., hy Lő Ky hjuv uj h m üy yh. h h hyü v, d mddd m vj móu, mí hv dü dh m f. yh. ud> mju hó J2-:, v dő. E m vub d. G ü. Lő Ky Győy Em yő, yhmy yh cbó. dő 10 ó. m fvó m Lő Ky, bd d. G ü ó m S Im mdj. fvó bd ó m bu h. f. fjú yü yh vy f m üy műd. Eybb bővbb mjd jvő mub. Hd, hdvy Hdv O Nm Sv (HONSZ) mm cj HONSZ. mm - j y hó 8.-, v dő 11 ó \ d yü vh cmb y G m.. myfőc, m. yű md Kmmbó, md d md fvbó mm j c j. ő m m Hy md u my yű; mu úy d hy, my úyóv h vhbú d : hdvy, hd hdv y mvű ^ó, my mdm. Mmí, hy v fyó vb 200 P. y fyóí c hbú mm mv ó v v. Tudm vu ó, hy c j >u ; m ud mju j mf bü, y c üo P- bc c vő d. Vü húy, hy md cc, md d md c j d. yű. myó u B Vc j ő c mű v műdő ó j, myb mmí, hy üym d í hd vy jdó yű yhú h, hy üd uj f Ghycy Emfőh, d. Zdy Fc yű vő, hy vőhb, ő főhb y óóó mó ' üy. Eu Hvh Im j ő mű v md, my yhú jóvhy yű md f m. c vy 1119 P. 12 fü. Hű Km dívy yű yhú h yví y G m c db fj, dm mu. Vü í yű c vmy Hmu hj m v yű. yű u hdvy hő mb ü yü Vü mb y v^ v fív. 12 ó mj y G m.. > m y fő c, - S b d, v Lcy őy, v ój v j íb, bd hdvyh hdh, m f Időő udó u ; 11, mjd vh fduv budíó v íb ü hd hdvy ü. y. U hdvy hd.: hbú mm. Eu' v Lcy őm) v ó S, hf bd h hd vyh. Vü v d mb vu hdvy hd ő v ; ü. dó Evm m üő, có dm bb hy ó hm, my 5 y bbó md md mhybő. Kv, yy íhó d, vh vy vdő. Kdv ) f f. Kmy víő díjv. Cm dóhvb udhó. vmy yü- B mju hv ü. Kmm Em vmy yüf. hó 10- ü Emb vmyh > cmb d. Lu Sd fő v. yü j mb yű mj. y f ődb v ü fd, bbb mjü bü bbő. ő fbb Jóvhy yű Kmm.. my v h, my B f cb v. > my ó mí yb h. Jóvhy uyc Kmm v vőü í byd módí yb, vm d yb h h. Jóvhy yű vmy h v óm - d, vm Ky ü díj-ívy \ md. Svc Pvc Ló, vm j m hyí cjbó h bb bd dy. D. P V by v Ixb^ dy.

3 1932. mju 14. Kmmmy H. 3. d.. c. mv d c - Th,»fc, Sv G y ő I V. bu y. ü Püdhfőj, d ybú dvy Püd hfő. í bc d.-'c Győ. /. O M y D du ü 16- Dmju dv- y d Lydb. d vy y j ő ű my f y, jvő v mu ü, c j L- 700 vh, dv- yő ü d - y. y ő v. dő cb : Hyhm Ffdd, Bőy É Eyü, T Kfud D, K- có Róm. K h. Ifjú y ü É, Kóy Ö D, yű v y cb M É - Zy vy Tdó D. yű műd cb : by By 1)., T I Kmm S Im D, M É - Ff, Zy Dy, K Tóv y P D,. - -v - íj É- Kb T óv P Ovó D d j. h műd c b. E m K h. yy Ff. L h bb vy c b : Győ É - Zy V y, Győ I D y. h műd Győ I cb : ) ff. vy du ó- 3 : d. juy j Bd Ló d. : Hm Ló - - ó, Hy Gyu ; ó I Fc * óő d u.!c >N fj ő vy übü 700 d v. E m v f u'-. üd hfő h du - b. - ü b ő b b ű vy my v, d d Hy. u md m hfh őv y b, d ő 50 fb í m bő!íj. vy ő fví md Fü Lj főó G y ő, V m c u h 47., K. y. dvő 1.ym füyő m m fhívju G y ő dó uumy. Súy uómbó Pc-. P h íj. Ö v, h y P h O, fhv ü, m y cmu m,, uu c újjvőj ő b ó ó B b y G u v huój ü d ó c ü d y bc m y c v. T y m d b ő mm h d y y m ü md uó c ü fd hőhy íhyő. c, S c M ó u d b. ő ó v u b c mü. f ő v vd hm m S mmü. f h v b d S h m m v m v hyí m őb, hh h, m y v v dő m j. F - m ő ő m f m ó h u b, ü hyí, y m u ydüó yó u d u Imd, hy fy j fd mdvy, my u. Pc f m fv í. ( f m d f v h bb v, m S ü b b Sv d d, h y y h í c M ó u u - ív v f, u b m, m, d ydmy yűj hő, hó Luch b, my b. jóű hy Nv fó b. ) K m m b ó ü uó y c c m ő fy hyí m bu m d. mv d u m Sfhv, my h u E ü vdm h í, h y h f ő. S c M ó u b y b m mb. d u Kmm Sv bj, y v y v ő u vm, f f ő c h c m. Pc-, O - ú vmy b y m yő ü Imd-ú ő v. Iy b í ó d d, h y vy uó d. Bby dí m b d b. fő Guv üv c ój. Md uó v v b ó ü v v dő huój my m uj, vj, hy b y y. S u j d v, ü ű ü, md vő f h v. Rvd üy ÖSSZ y bc m y u ó v. b d u. fd u f b ó jíő dő, B b y Guv h u ó u c ü b, m őm m vhó f jv K ő y b ő m my y h v ő, m b y, hy K v c L j vu b d b yűjő f y, fubv d m y v vb, h y h d d ő ü d c. j, m y u M y b üy fő y M m d b m d óv, K F C b j mő m h, my m uó f, ü v u. m b d Suyh b c, my y b b m Uybb mdcb X v Fc, b u d b c b h d. uójv P c -, m főmum md. G y ő f y Sy u x u Rvd bd ü u ü, h y m c b B u d f, Ky y- f bd m v, / hy y u m hv m d v h ydü bc ffő y- fub mő m m yű y b j hő, vy. u ó c d b m ybb őfí f v v, d u, hy v u j P uó b h m m m b ü h yuvóhy h. c v f fdí h. B b y uój. m v d í ű b ü 30 m-, b c 0 m- uh hjdú v M y T v, hy B b y 14 b hd y uó K m y ó j Hhy ú v d ő b b hb f, Mó chd c, ümy, hy m c m. ó főv y ú j u ó vőj d m md uó M ó u jvy b, dőü H úő P c -, /, ó v j. H m ő b v d ü hyő m y m u f E d h, bíó. y m v, Bby S/c M ó u fő L üü, Kvc y cbó y, Ny f hy ü y óvd hjí, u x u c ^ ü. Ph Im, m b f í b d u b c u c b b d u ü őv, R b fj hy. Bby u. Fc d., B u d fő ó fü u, m fv, G. Cy my h v f fü f b u h- ÖSZE m S f h v m v, h y b í ó, vy u myuó ív, ívü yh, dőhó j c m h m üv. ő ő. - bm uó mő c mb d m m c. íhy. d vv v, ő Bby Guv, b ú ff vy, ó y y u ó d b v P í m, h m hy, f y ", d, c mú f - c m - ú ü O hdvh" m y ű m b. K v c m S m I m fű- y vd, v ü m v y. b c c m d b. m ym m c fíj H H S c Móu Kmm, Imd-ú. m b uy v b- üj. c b ó m, m v M b Dvu fuvóuí, ő dv-u,. Rvd dő múv m j yh cóbb h, m y b b bj. b f m, H H b Shm mőb c d ő, uó u j d HJNL OSZKÁR. Ph uód, c d Schvy L j f h v ü m m bj m. K m m m y H m d bő, m m d. y! F y ó b d m. ő b Gcm I E j D vú h ő m d u. v d. d f m ó, h y I

4 4. d. Kmmmy Hí. ^Jî^H^J^ y műv múd. mj^ u d. m, h y-y v, c hy í, mjd vb d, hy f m vű hy, ü muum, h Ph m ü bb ő. Dc, h) b md ő, j hv d mú m!. my buó m ü, m uóbuu m ü j ú Mó, Kd ud fhmyb. Ph m, v j múju, hy hv hdü, y m, my í b. Edó h:&! Edm O/.'-u 1. 5b, őb, yh b. bő, y ühybő ó m 2í v dúüc uj hm:. 525 y ü, vy 95.. hm ődű uj í 23 v;; dóm, uc b, őb h. hybő. Í'H) y ü. È d : Kmm Km O- 14. m. FILMSZÍNHÁZ Kmm Ku Mó-u. 11. Tf 38. Mju 15-, v 4, 615 f 9 ó d Myó H hdy (Vő). 10 fvb. Főb: Muíc Chv. Kí : Sm du 1 fv. h fm. Rdóymu 1 fv. hfm. Bmbó 1 fv. h j. My vhdó. Mju 16-, Püdhfő 4, 65 f 9 ó d C 16 v fü Tc u H vfh 10fvb. Z v ó-bc my fhv : W R. Iym. Főő : L Hvy, Wy Fch, Cd Vd L Dv. Kí: Iy vy mb 1 fv. h uufm Kb 1 fv. h jfm. Hy : ő őd d. u. 4 ó d f. md 65 f 9 ó d f. b mm dyü hvy. Eőő yű yb yó hó 7-, mb 8 ó v Mó Síh fy ví ő, hy hyb b vy ff műv mh. dő ybb őy fd ő vd, ü j v. íh hvy jó Kmmb m m, :, S ó hd hvy! c c f dh. Im h v dyü ff yü myó. hm y Hy. \ mb cy, d hőb j, műv őd b, fym bíó Kb Dy ff mű- d d ő, my y yví m m. Kűő ü m ő b myő hó, hy Iőu dd ő db y ydh. b ff yő ívójú du b vy. hm cí yü vyí yój fjj fv. T őd mv d, bb-bb. b űő Jc Sd y v, * byí b, hy hv m. B v, hy ju h, y dcő. Ny h v P Mhy őd my. Vv: Kű d hh... című v hf hvv, Ky: H... m, F: S P yőj című c m cd yű, bmu dv v. Műv ődv m b jó vmyü, my dd mu y h. mm S Im D h m jó mjü, ődb m bb yy ődhü. Kdv h őd my d yvj, my. hy h ő u Kmm Bd M yh hvy ő. Bmu dv fd ü, őd d m m. Rvd, d dmy műdü my b. mm Bchff G yh y v, y vő j cdu mm bb. v v, hv c dí. B Ló í d ő m óó., my y jum. d mű jf jb v u mu ó y cy m h, m c / íó v v. HÍREK. Püd fmu mmb. Püd v j f. mmb dő du S Im, hfő dő B Iv y., mí du y hu fj j. ő ü Rf. Ifjú Eyü É Suc Lj. ü. főc, y vv műd. Uvc md ü fj ívó. Ovv uj fő. My O Ovv, my v vóu f. hó 8.- udvvő Cy d d. v m v, mm főv vu ü: K Jóf d. bud yvő v, K Jóf üy főfüyő y ű f v m. főmum d. Kü ' dj, hy mü, j m.. v üy mh mm dj m mód, hy mm ü ym bb mum ;ó y Kmmb:*, vh. Ebb üyb mj ; 5.- fd d. Kfh Jő uu vu m c vő, m m v m. uum j, h v v m m hyh b m jí. Hó mm bb v fdu m h, d md y b. v y hyd. Sj ju, my cd f m ó hőő, hy ymv bb udj v. Sj, ü uumumb y vó h. m v cb j uj íő dő ó m, ő bó f hy mü dv. Hu m mü, ívü mvő 179 ü m f ű y. d 'vü. v ffí cj bó j hy y h m Fc Jóf üv. HONSZ. mm cj üd Ghycy Em főh. Fyó hó 10- du 5 ó fd Ghycy Em fdb, főh m hvb HONSZ. mm cj üd. hdvy m B Vc, c m. Ghycy Em főh y m h m hdvy ybb Í m, hy üyü óóój főhb. Nyv. O. Sf Sv Kmm Fój Ió jbb m h fj mm. Ev. Nőy ybcü m mbb í, hy Sf Sv vdm d vő ccmő 48 db uj ccmőy jd. E mű d Nyü ybb mü m dő fv cód] b Sf Sv mujb hy m f c mu f d, hy d mb, md m cd uy, d m ü fbb üőbb mb y hv mbb y vbb b, m y y uó y y d ym y mc c y j, hm ccmő fjőd bí m mdő mm. Hy my f d fd, m m ybb myuvu h vd jvu j jbb. H m myuv jü, m m h vy ybb b vő yújhu, mu fmő. Bc. v. Nőy d muó m ff vő. Nm v Sv y d ő m. R h v m mub y v jó ő díjj, m m y y d, m bb mb. I mm fd Sv h fő ó ő uh, ccmő y. M h í, hy m h y, mb jó / jbb bíj myuv m. Mü fmdóhv. fmdó í Có üym d j m, my b fm dóhv júu jv mü, hü mm, v óv fm dóhv uh. Fű cm u có jó Km.

5 2 mju 14. Kmmmy H. É. v m.. vm 31. h v. y.. v h y cj í. : S. - j hv j v md, fv Suc Lj ü, főc, c u í bj, h y \ó 21.- mb 7 ó B v d Ky v - őjb /. j v. jv f b b y Hő m ü vó v m b fyó üy. Svd fv b m m b. F. hó 15.- ü d vj ü fv ó. h. y h v yüb d v dő 10 ó ívd-j f v 7 ó mju j fv. üő, dődő ú mhívj yü vő. Pdó mum j í ó y ü. v Áhy f m d ó my íó j :; hvb. üym f hó ő hb E juu jv m mb, K m m b, Tóvü b f m hv Tby dó ó Svy T b hv mum őd yű vő uyc h v v ő y b. mum Shy ü Bhd, Bmy JóIm. füyő f Kmmb, m fy uj hvó md bő Tóh Mó hv vő E : - v. E mum b őü, Hvh Ró y őd vő Tóv, Kc Iv y m;- Fő Tóv, my V T b ő Tb du d, üfd y 11 Tóv. Pbu jó mdm mód v f ő Bhdó Km m fü mb, Kvc Ed 11 ő d őd Tó Bhd hy. b j műv hív f H. My v íó fym, v m mú yhí, m y bmfy, dó W Em, m mu b ó jbó cdj fjú v műd.. Sc j. m. m u m ő M E, ju d. d u Vmy Á W E m. ü. Sc.» T í ó y ü j Gb yű. Kmm. mvj í. hó 5- h b Phó Gyu mm /d u <>2- víó fy Bud h u y. myü;>, my yü u fd mdvy f.. myí ü j 8- v m. J u bud mőb Bd Iv f. íó v jd vv m. yű y fc ü uj, íó m. mm ü v v vü c >j íó fyó hó 3- Ev- vbb m d hv ü Fj h. G m yhukm v m ü d h. F f m u b vő. N ; j y ' - L u y y ü v<», hy / u b h h f üb ü hju íjü m.. Q ívdj. dmy u dóhvb, /.v. d., hy üftóh Zmd Nőy b m, v.y S Im Ly yü ÍTÉSPESTIS dhó. /, dmy u DUPL PESTIS ( uj y u fju*rmjü, f I hy mő, b c m y múb v v u dm y y h) m c m b, - SERTÉSORBÁNC, m f yvu m L É P T E N L, d h í jf fdh. SEPTIKEM1 E! BROMFIKOLER M I R I G Y K O R yb y ű u! d y. I v d dó bhő : Ky M ó ú mm yóyb. Hu S u m müv R.-T. d, V I., S d y - u. 7.. H. Rv üü, h y Shmy Bő v um, y.. íó, h y b v ídő 60 v b fyó hó 11-, d d.. 10 ó yő ó h mh T j v juó ym S, Z, Dő,,, G Eő. d ( hju m huy dyju m m d. u. 4 ó» yő ujmfő h hbó. Kj mdü Kmmmy Hí! yvódu, v, h, fm, d, f j f j, h, m m Fc Jóf" üv h müh. Tudm y m í mőí, hy F c J ó f ví mc u mdf j j b b. F c Jóf űví y ó y b d b füüb hó. Kyű. Kmm Mv. Vu Öyő E y ü f. hó dő 1 ó K m m T y m b j X. - í v d yű. H y ű. v juus hó 12.- d ó T y m b : : m v. Műdvő őd. hyb f. yyü uju b h fd í. v mju hó , v 8 ó Lv O h b íőd d. m ű dő m íj y j mű c v ő m u b hő. M m jhjü b, hy,.v. V Áb* cmü y f v íj F y vü cmü yfv bhó ü őd. Md d b b f ő Mhcy Lj íműv, Mhcy Gyu f. íó c c, fj j. bb m ő Rf. Ifjú Eyü Lyyü, m j ó! m jóhívü djbó ü. M ő fhívju fy! v Íő őd, jy Hc D ő yvdb m m ő ' j y. 41 OTí u j mbíj. O T d m I m d mm mbí Ny Iv, v vő v. uj m b í ó m ű d ü j d ÁCS, K b, N y md Kmm hy. ó v ó d őd. v ő m d óvód bí S ő d. S h m h v ó y m dv yyd ő. j dv Nő v d ő d ő ív h, hy md őd ó fj u uj f. hó 15-, üd vj d. u. f ó d őd h d. m m í óvód ő d. v mj v db. Áv. F y ó hó 25- dő 12 ó yv v í mdő ü m m y b d y. E d ü m m vdfyv, v v b. ó y, m. dőd f ym ú fhívju v. 5. d. ü h y m v y ó v hóu vő h h: h y b ü bj fy ü O ú fvő h u d v yíó y m b hyí v m v d m y m jv j h vv m, m ü m m dhő v hő mj d mí c m y b ő b. E j óbfó ü; bmmű h m v dm. ym üvf h O ú ő bb v b b hhó. Eő h mó ő, u d m u v m d cjbó ím : 1. m.. m dő hyb y. 2. h y b ü 3. Ry Im b ő. K m m m j u 4-. y G m.. m y főc, m. Ehu dum f ü d ő j f y v y. B ó mju hó 12- hd fyv y ü, v, hy v ydő m dó ő,, d ő j v, hu fyv* y uj hdj fyó hó 19. d 12 ób íu m. Fóíu m d, vvvb v v, hy d u m fy fvbő ó db.- j v íb dóhv u b mju 19- d j b. mm d u m vy ű mju hó 19- du Dum v j fü - > hy 10, I - hy 5, - hy 3 füdő, d b íu f ő b. v ydj y Du m bb m í d hhj. mó v v m y f m b. F. v mju hó 7 - B h d ó 8 ó duó mm myv u m d b b v, hy y f m b j K ív m m m b v ő v f j c v m. v bm c cuc mb uy, hy yh. y f mb Dő Ky mj üű 21 v c, m bb f y d v, uób dőb mbj ü m u j. K őj u m ud m dy b m. Kyű. D M u hy j Eyü f. h D dívü yű., my fóh üd v. Im yv y Hc v db. M

6 Kmmmy H mju 14. IV SPORT K. F. C. M.. F. C. 2:2(1:0) II.. bj. Bó Rb. Zuhó cőb mú, d hbb vcó cúó üv y cu. j KFC md du, d dmy m óv Nv v. Tvbb mm md, d bc, m by c- fy, dmy m m ud. Nh óv md, d md b h vd. II. fdő h mdu m dffc c vő, m v j c új j. c KFC Lv v m d cb yí. Ujbb mm md mv Kvc I. m v m KFC-. yőm b ud b d mbó KFC íy bb m yí f md v. Ey d ü, d 20. cb m c dmy j óv md. Eő üdm dőd yő ó, d vdm m m b b dmy md. KFC-b jó v Lv, Ku, Rdc III., m óv Tuvc, S, Sbó Nv. Rb m hd yud bíó. Kmm-Em Vmy Lv fj Syü Lbduó Sv hv my. f. hó 8- D j D L. E. Td. C. bj mő, my 3 ; 1 yb vőd D LE jv, Td C móv. Ed B Td C bd óv v fhívj D LE, hy mb müd bdvy vó hdu Íb j y. KFC Td C m j hju B, hy f. hó 22- mő f. hó 15- j. F. hó 8- dő fy b md mő mu vő : Bhd LE. T LE. V. 15. mő VI Kb-TTK. V. 15. Lb SC-KFC V. 2^. Dm II. Dm I. V 15. TC íj-tsc. II. VI. 26. Fhívj B Eyü fym, hy fbmd mő fbmd djő uy c ujdó, m j dő dmy bmív. mí mő fyb j vh, mő őő jb v. Bóüd f. hó 15.- : Bhd LE. T Lv : P (jv 4 c). Kb TTK. : Gjd (jv 22 c). Dum I. -Dum II. : Suc. KFC Td C : Ludb (f 4 ó). Fhívj B Lb SC.-, j B. bb ü, hy V. 8- fbd KFC mő my d h my v mő bv. K B Bhd LE.-, hy P Gyu v. bíó 7.40 ő bódj, vm T LE.- f ú f. hó 15- mő md ő ffü h m m md mő f m. Fhívj B KFC-, hy Mv. mbhy üvő cm müd 2 db. dvmy vú jyv jíó vy fjb 8 ő f. hó 15- mő md ő mő vő bíó ffü h m f m. Z ÉS ü I m bő, b y vb HCKER bhő : db. Md có DEZSŐ Kmm. fó. Mud íd! mmdm vy. V m jvdőb, hy mb, h óhjj c, vó yb y m. Sü v m ym, hy v mj yh. m db m m dmjbő v fóu, íbó mdbbő hv vj m y m, jó ujd. Mjj mu j, mh m bhj. Ey ő vby büd m v. Ly Gyu chfóu, Bud VII. Rb-u, 48. II. 4 Hd fv ym Hc Dő yvymdjb Km, Imd- u 24 K m m y Hb R. T. Km-Ujv. : 200 P. Kmm, Imd-ú 6. m. b műd jd bm md : b; byvc fyóm. Éí v d. Tőd-í mbí byí bud üfd őd. Kü- bfd c dm uvy bhj. Áu mh b- üfd. Küfd bv md hv fym. My-Fc Bíó Kmmy óhd, L, hd vy yb hd vój y dmy h, h c v hd. m ő fdő. Vdő vbyb üdhő hd dj. Hd u dőd vdő vby büd m vu. DOBERMNN. Ey v hm Dbm" fjuy c f v hm..kmd" fjuyv. C dób. KIDÓ. 4 b mf u. - dó. Cm dóhvb. K1DO. fmu yh üb Pc m y ühy mju - dó. Bővbb j hv d. d- ELDÓ y j b vő cmbm. Cm dób. GYÖNYÖRŰ SZOBDÍSZ Z Gyy műv. Bud Hvdb cyí m có dó. dób mudh". ELDÓ HÁZHELY Kmmb, Jbíó b, ődű h m, b. 300 y üű hhy (uc cv) dó. Cím dóhvb. KTÜNÖ fjb mő cjb ymyb dó. Cm dób. Edó. Ey hy fvő hhy dó. Bővbb fví d: Tu E mv. m jó, Kmm. Uy y j P x y cmbm dó. HIRDESSE d vy duvój, u.. :, j, h, bcj, uhműj, üy, bú, d f b. b. Á ő b dmy, uy h, h u hd. Pív yv- hó : HCKER DEZSŐ db. Rvy Vüy m vh. Áv hdmy. E v ű j ő vhj v v. hó 14- bj fív. uí. bíó vhjó hí m, hy mm. jb P.6939) v fy d. Tmócy Jóf üyvd v Sfőő v. vhjó y vhj vd 521 ő 64 f. v j d í vhj fy vhj vdőbő f 1070 ő bcü ó mm. jbíó f mú vv v dv, bb vy fükó v j. myb vy j y' v, í ju m f ü hó hyú y fymb c, vhj vdő üb M dő m hdőü v mju hó 19- d. u. 25 ój űm, m bíó f bú, hó,, c, óódó yb ó bb íő f m, ü bc u. d bb bc 2 3- m ő f d. Fhv md, vdő ó vbó vhj*'* v mőő h j, hy mvyb ü f 'bb v v jyőyvbő m ű, őbb bj v md m íb vy d óv bj mu. vy hdő hdmy bíó bj fü vő ó mí. K Kmm, v fb. hó 15-. By Ló. b. vhjó. Lví, D v Hdűhu, K, Hc hó db, Dő Fő dó : Hc Km. >. Dő E Fvd c ő :, I vüj í. db 1 hd hy hvm : : u b dv y óh hy h v Sch my j I b d ő c h v m, P í fj hy

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k

^àx^bs- liót 2. a v a l o r i z á c i ó által s o k M. é v f y 25. á ELŐFZETÉS év Féév 10 P. 5 P. A SZERKESZTŐSÉG 2'50 E y á á 20 P. Fő '- /. : f. BECSKÖ : H j ééű hövéy v uj báb é h. vácó c 10 á é v ( N é á 15 éb vá hcöé) á í c é y ápóá y u v á f ó é.

Részletesebben

CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE. Rákóczi Hírlevél

CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE. Rákóczi Hírlevél Róc Hív B Vm :II. Róc Fc É Róc új bhc A uuc h mv Uc vm II. Róc Fc mb BALATONALMÁDI ZÁGON RODOSTÓ Z f mu hv c Hm v ö: mh c JAJSZÓ, MELYBEN ÉDES HAZÁNK ROMLÁSÁT SIRATJA EGY POETA 2011 cmb hu mj 1 B A L A

Részletesebben

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő:

olt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gesz évre Komárom, Igmándi-ut 24. Telefon 61 Félévre Felelős szerkesztő: VI. v 15. Á 20 K, 1934. p 14. 0 ^3 ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: v 10 P. Nv 250 P. Fő ő: K, I- 24. T 61 Fv 5 P. E 20 Mj.. PATHÓ GYULA H íj K. v. V j, p. E ü. N v, ő H v vó h.íő h A vü

Részletesebben

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá KT US Kidj Béécbi Kyé Ifjúái Eyü IV. évfy 1. á 2012. KO NF LI úc i hd, é á c á v Máju öpé é yü iy öv á u A. é KIE háb vá üöböő v ó döö épűű u y á épé 88% 78. úfódu b, é b i vu é ő iáibó. d é v i éé vá

Részletesebben

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i.

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i. X. vf 37. K p 10. 20 f. E L Ő F I Z E T É S I ÁR E v Fv SZERKESZTŐSÉG 10 P. Nv 2*50 P. 5 P. E 20 f. Mj K I- 23. Pő ő: PTHÓ H í j GYUL. jő p v I B ö pv. j ö v ő j ó fv j f ö j f ő ö f ö ü f őí p vó f ü

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

Oktatás-gazdaságtan Varga, Júlia

Oktatás-gazdaságtan Varga, Júlia O- V Jú C by XML XSL-FO C. O- V Jú Pubc Ső j V Jú K V Jú: O-. A y buj y p yj. H ó u: b ő y ő y űő y íj hy cup fcó y jíyő u-őü puó í y h h ú pű uó ü fő í b p ő f. A ybb jb bő ju bfy hó jőű h ó pő u u. Bfjü

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát

1997-ben szerze okleveles közgazdászdiplomát S y-d by A G m b ó ó v b : u m y m v j A u ó v b. G ó j v j I j- v. A b ó x u b y v m mu- v ü b m j j m ó v b, b mu j 1990- v mj, m j v m ó ó ó ó j b j y v v y m. A j m ó A j y m, m - y m u ü ü, m y v

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF.

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF. E Vöö j Eőf :, F bí Tj 24 N j; Hc: /, j N j! p j: B j b, Á p, j,,, T j j! p j : j, Dcő j f j:!, ő! j őö b j,! ; N, cb, N j! p j: j! J J p : cú c \ í jp ; Bf bj p b j p ő, J p f ő j p b b u'', J p b ' j

Részletesebben

Komárom és az idegen forgalom.

Komárom és az idegen forgalom. í - ' VI. vf 4. á 20 fi Ká, 934. ápii 7. LŐFIZTÉSI ÁR v 0 P. v 2'50 P. Fv 5 P. á á 20 fi. ji i. Fő ő PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL Ká, Iái- 24. Tf 6. Hi ái ijá i. Ki vi. öű hiájá hü ö ii, h viáái

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végze geográfus szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végze geográfus szakon, terület- és településfejlesztés szakirányon. N m N M ü u ó y? D m y m ó u b A u ó y - ó j, v v ó j - u ó u v y bb -. E v j m m y y v j - m ó um um, m S y - v, v m N m j v, v u m v m y ü, v - m : u ó y y m y. A y m u u ó y u óu - v mu m y :, m bb

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez 0/205(V5)ö h Böcö Kö Ö ü (F) 20423 A B C D E F G H BEVÉTELEK E Mí Tí KIADÁSOK E Mí Tí 2 Mö v 38266 62443 6275 Mö 38266 57957 39976 3 Mö v 624 4720 4720 S u 5373 7805 7070 4 Köh v 2657 84 573 Mu hő u 2885

Részletesebben

magyar összejógásra,

magyar összejógásra, VII. f 4. 20 f. LŐFIZTÉSI R ; 10 P, F f R ü 25J P Hff /. /. : 2( hü Mj SZRKSZTŐSÉG 5 P. PTHÓ ö h L íü 195. j K

Részletesebben

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER

Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 10. 13-11. 15. SZÜLETETT BRIT. JÉGGEL FELSZOLGÁLVA. CSERESZNYÉS ÍZESÍTÉSŰ CARLING BRITISH CIDER Vdgó, Kdõ 2014. 10. 13-11. 15. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-118 30/478-6954 Pc, Lgzzgy u. 19. T.: 72/324-332

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

2004-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természe udományi Karán terület- és településfejleszt geográfusként.

2004-ben végze az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természe udományi Karán terület- és településfejleszt geográfusként. V Z u A m y yv u v j ó m j u m y j MTA S ó Ku ó - A V - K y ó M y v v 2004 2007 bb m y v v 1 m v ó u ó u j u b u u- ó ó j ó m bb m y. A várostérségek, térbeli társadalmi egyenl tlenségek és kon iktusok,

Részletesebben

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü-

képe. Kutatási területe: a Kárpát-medence skori H, Science in Archaeology m, m y ü- K K A mb y u b M M y v bb u m - y b Nyu ( u F b ) y m y b m v j yü, m j v um u m y - bó u m y, m u m y x- u b ü. S v m y, m v ó yv y u m y ü, v m y, v m m ü -. A u m y u j m 19. b m, m mó m v y ó. E v

Részletesebben

A r a 2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG É S K I A D Ó H I V A T A L : HelcUis SZTKCS/.IO : GYULA PATHÖ. gondolatok. vezet- hctnek. istvani

A r a 2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG É S K I A D Ó H I V A T A L : HelcUis SZTKCS/.IO : GYULA PATHÖ. gondolatok. vezet- hctnek. istvani VII vf f, LŐFIZTÉSI R : SZ P v Fv 5 P Mj SZRSZTŐSÉG É S I D Ó H I V T L : dv "ö(j P HU w f, Id- 4 SZTS/I : PTHÖ d j v v V, h d, h d j v v öö bd födhö, h pdv p, v, d b ü" ő hv p ö ü v hj, - v b, bdőűv d

Részletesebben

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR

IMÁDOK AZÖNINTERSPORT NYERŐÁR ó n p mb 8 IMÁDOK K IRÁNDU LN I M INE GR IB INK ZÖNINERPOR CP ÁBÓL JÁNL OM : L bd dő pő Kn m p pő pb ó ő Könn ű p nd [ 0 h L nö ón h n m ndn őn NwNPC B p m ó Kö p n ő n ó mp ó p m ó D F hn ó m d n n [0

Részletesebben

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra

az ELTE BTK-n. Munkahelye 2003 óta az MTA Régészeti Intézete. kés rézkori, badeni kultúra F b S v S G b E y Emb j B R - y y vv b m F Ku ó A Fó um m j Mi végre a tudomány? m v -. 1 A y u m y v m ó um - m v. A v bó u ó m v m m m v - m. A y y m u v ju u m - m j, m y ü b u m y v v yu v, m y v ü

Részletesebben

ftuér; Felelős szerkesztő: zt sín ikre i s. munkája felett nem szabad rendre térnünk. N e m szabad é s válság, a fönvéjg n y o m o r

ftuér; Felelős szerkesztő: zt sín ikre i s. munkája felett nem szabad rendre térnünk. N e m szabad é s válság, a fönvéjg n y o m o r í ; 4 * Á LŐFIZTÉSI 10 P fu; Kp 2*50 P ju K Id-u 24 Fő ő 20 f Mj d 1932 23 SZRKSZTŐSÉG É S K I D Ó H I V T L ÁR Nd 5 P 20 PTHÓ T f 61 Hd d í j b GYUL b K d u W M M M M M M M ő b b c j d bd- \ - h í f fc

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

KESZTHELYI HÍRLAP. (KESZTHELY.) Helyi- és megyeérdekű társadalmi- es közgazdasági hetilap. Kgyea laam ára

KESZTHELYI HÍRLAP. (KESZTHELY.) Helyi- és megyeérdekű társadalmi- es közgazdasági hetilap. Kgyea laam ára V fy Ky 92 j 4 8 KESZTHELY HÍRLP (KESZTHELY) Hy- ydű d- d p K E S Z T H K L Y V D E K 3 Z D K Ö R K E S Z T H E L Y T K R É K P É N Z T Á R R - T Á R S U L T «K E S Z T H E L Y V - K T K R É K P É N Z

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

az év m Shredd az év E-Qua E-Bike

az év m Shredd az év E-Qua E-Bike T H j T T j M C E-B R M H C C E-Q B L M j Ú - 3 1 2 DT V j B - b T 3 A : j B ) H (M / 1 /1; :2 P F// 9 9 9 Á : 16 P Ab A N j b j í V DT E j j j b j A j I b ű -b b b b A í j B 16 - j M b b í C - B b jű

Részletesebben

VASÁRNAPI ÜJSAG HARMINCZADIK ÉVFOLYAM NAGY MIKLÓS. FliANKUN-TÁKSULAT

VASÁRNAPI ÜJSAG HARMINCZADIK ÉVFOLYAM NAGY MIKLÓS. FliANKUN-TÁKSULAT VASÁRNAPI ÜJSAG HARMINCZADIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ: NAGY MIKLÓS KIADÓ-TULAJDONOS: FANKUN-TÁKSULAT % M N M L»ép#í»j» C Sfí«I üjé 93 ú 9 «f«c?ícpítöí bp : _ FEÁNKLIN-TÁESULAT MAGTÁR IRODALMI IHTEZET

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: Hétezer ember, akik közül

Á r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: Hétezer ember, akik közül II. v f 7. Á 20 f. ELŐFIZETÉSI E v Fv P. Nv 5 P. E Mj S Z E R K E S Z T Ő S É G ES ÁR 10 2*50 P. 20 f!. Fő ő: BECSKÖ.. S T T E S. v ő pu ő v ő öű ú ő vó fü. E \ fu öv ü ő f v / pü öó ő í új ó. H ü ő v

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

:.,; BUDAPEST, 1931. JÚLIUS L. OS U.l. PINCZÉS ZOLTÁN. :ti4 l G. Iszerele\ NI ft:!' HAVONTA HÁROMSZOR MEGJELENIK. ássv.út,

:.,; BUDAPEST, 1931. JÚLIUS L. OS U.l. PINCZÉS ZOLTÁN. :ti4 l G. Iszerele\ NI ft:!' HAVONTA HÁROMSZOR MEGJELENIK. ássv.út, ÉVFOLYM BUDPEST 1931 JÚLUS L 4 G O\ M GO ( ávú S é 2H z\ dó\ ; N f! OS U FOZERKESZT() PNCZÉS ZOLTÁN SZÁZDOS MEGJELENK SEGÉDSZERKESZT() MHÁCS LJOS HVONT HÁROMSZOR ZÁZDOS BUDPEST BOSZORMÉNYUT 21 SZ TELEFON

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A b ᔗ吧 : Ö o :.. A H d o b o o mu m f y mb b uh u y h y m h dᔗ吧j f h o ö fü ᔗ吧 ( d) ö ö d b ho y h y o m mu f u j. j A d j A b uh b ü h om f bo h :. f : o b d ᔗ吧 ( j ). f : b d m d ö ö dᔗ吧 b ( ᔗ吧 ) 3.

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

élére is odavaló férfiak, v e hó 14-én. A z egész napi szentségimádásban a l k a l o m m a l d r. Vizkelety B é l a ügyvéd, egyházk.

élére is odavaló férfiak, v e hó 14-én. A z egész napi szentségimádásban a l k a l o m m a l d r. Vizkelety B é l a ügyvéd, egyházk. IX. 47. á. vfly 0 f l l. Ká, v b 0. IÉÉÉI E L Ő F I Z E É S I ÁR E v 10 P. Flv SZERKESZŐSÉG Nyv 5 P. *50 P. Ey á á 0 f l l. Mjl Fllő K á, I á - u 3. ő: PHÓ Ey válá l 1.,.. u / L =» 1 " u 1. f bpál u +

Részletesebben

Főszerkesztő: KISS GYULA dr. sajtóosztályától. egész világ c i n t h i r d e t i W. a.'

Főszerkesztő: KISS GYULA dr. sajtóosztályától. egész világ c i n t h i r d e t i W. a.' Hmccd éfym 26 m KOMROMMEGYE P é Ecff hyb é dé Bfjé é 6 K Féém 8 K Fhí dd ü é é KÜügy m gyjőégű béd m bdm BfŐég é dóh Kmm Núű-u 29 b

Részletesebben

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem

2001 2002-ben szerze földrajz szakos tanári és szociológus diplomát a Pécsi Tudományegyetem V j V T ü m y m v ü v b 19. m j 20. v j m bb A b ü, v m v m y,. A j - b u v ü m y y bb y ü- u. Í y j, v m ( ü ) ( ) y bb v v. A b ó yü m m y, m, y ó, v m b j. A y u j v, 1 v m ó j m v, v, b u b v y, -

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR

y a e y z t g a. l g B é e n s a t mé. NYERŐÁR 0 m u m B M HÍ V I H M Y J É H I V Ó É Ő H U m m p B ő m 0 m u ú u 0 ö ö I p É É B p J V p p m u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C I B M u p mu p m m m u m ő m ph [ 0 m ő 0 YŐ h 0 F M ő ph 5 ö m ű [ 0 0 YŐ

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a én. csak NYERŐÁR

y a e y z t g a. l g B é e n s a én. csak NYERŐÁR ó 0 u 4 4 M HÍ V H M Y J É H V Ó É Ő H U ő d ó 0 u 4 ú u 0 É É J V d u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C YŐ V ő u ó ő u u ó ő 3 3 3 3 33 HH ó ó u ó ó H H 8 45 h 8 YŐ h dő ó ó ó ó h d 40 M ó ó 00%u ó ó 8 543

Részletesebben

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171]

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171] ó á C V MO NŐ FÉRF OUOOR ÓLÓ d á m ó á m ó ó h ó á m h ő d á őd á m d 5 555 OFHLL NŐ FÉRF ÚRC Ő V ő h ő m á 5 Nő óó übő md 5 5 Nő mődá m % m mődá b bő báhó 5 NO d C bddőő NO ú óábó md dá 5 Mx ő bddőő m

Részletesebben

É Í É É É ü Ü É ö ö ű ú ö Í Í ü ö Á ú Á ú ö Í Á Á Í Í Í Í É Á Á ÍÍ Ú ü Í Ú ú Í Ú Ö Ü ű ű Á Í Ú Ö Ö ú Ö ü ú ö Í Í ú Ü Í Í Í Ö Ó Ö Ö Ü ü ü Í Í ü Í Í ű Í ú ü Ö ü ü Ö Í Í Í Íú Ó Í Í Í Í Í ü Í Í Í Ó Ö Í Í Í

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

Európai Ombudsman Hivatala. Kutatási területe:

Európai Ombudsman Hivatala. Kutatási területe: F y R A Eu ó Ombu m H v m m y u 1 A mbu m m y j 1700- v b, j y bb m m y u ó v. A v v m u y m j, y m v ó v m y v, m y v v y ü y v. A - ü b v v y ü j, y m y-, m u ó jó m. A ü b b ü m y m ü b u : v y m m

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZŐI LISTA MEGBÍZÓ Budp XIII. ü Öy 1139 Budp, B 1. GENERÁLTERVEZŐ CDC Tpüfj Tő Tcdó Kf. 1114 Budp, Bó B ú 61. VÁROSÉPÍTÉSZET K Gyöy pü ő ő Ac Gb pü ő ő S Sdó. püö M Md. püö SZABADTÉR ÉS Bdóc Sd jpí

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Lévay Áron Farkas, Lőw Márton. Kilátó. -KOMPONENSEK ÉS RÉTEGEK. konzulens: Vasáros Zsolt DLA

Lévay Áron Farkas, Lőw Márton. Kilátó. -KOMPONENSEK ÉS RÉTEGEK. konzulens: Vasáros Zsolt DLA L Áo F Lőw Mo K -KOMPONNSK ÉS RÉGK ou: Vo Zo DLA ARALOMJGYZÉK - LŐSZÓ ABSZRAK KIVONA - MIKHÁZA - A FLVÉS - A PROGRAM - A RÓMAIAK MIKHÁZÁN - A MIKHÁZI RŐD - A DOMBŐ - A KONCPCIÓ ö p - AZ ÉPÜLK öm om műödü

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

KOMÁROMI ÚJSÁG BARANYAY JÓZSEF. Irta: mostan, kerge planétásak ; üe h o l vagytok haj.-' Merre csak s z e m e m lát. Csönd, kis fiúk, csönd,

KOMÁROMI ÚJSÁG BARANYAY JÓZSEF. Irta: mostan, kerge planétásak ; üe h o l vagytok haj.-' Merre csak s z e m e m lát. Csönd, kis fiúk, csönd, mm 95 júu 2 4 XV vfm 25 m OMÁROM ÚJSÁG mmvm E mm vm mm Mj Vöö md v Cüööö Fő Eőf : E v 0 fv f> d E 2 m m 50 D f 20 dű Lv v m ü" H BRNYY v Sd öv- JÓZSEF d v Gó m p ; u m É vd É/ m Vmu Rj ö ő S m d jó Gú

Részletesebben

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti

2002-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi. Államigazgatási Egyetemen (ma: Budapesti Corvinus Egyetem) marketing f - és környezeti H A A m y y m v m m y y, m y F A v b j v. A mb j y, m y v mb y m ó - j -, m 24 ó j b yv y m ü. E v - v yv, b y v m mu u. A mb u b v bb v : j, - m. A u bó v, v u m y m v, m v -, y m m - m y v y m. N m v,

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatali. ban (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 1849-ben

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatali. ban (Pesten, egyetem-utcza 4. sz.) megjelent és minden könyvárusnál kapható: 1849-ben 52 Hc G öó- b (P -c 4 ) j ö pó A jb íű cü ű KOMÁROM NAPOK VDAT-f 849-b üöfp ó j c ó - j p p ó c ó ó - f ö ó - ő - p f j pó K p G ö b HAMARY DÁNEL (8- V 36 p) fű f M A Y-f pb P K Lj B b -c 8-259 ( 3-3 )

Részletesebben

kedvezmény egy szabadon választott termék árából!

kedvezmény egy szabadon választott termék árából! 6 ÉVE GYŐRBEN! á d 00,-** 25. -23%, 0 0. 1 ú g k So m u Sokgú Lo, fhé xő/szük szöv, ugós áámszáss, ágyfukcóv, 2 áíhó kámáv, sokmé: k. 15/273cm, fá é más szöv s dhő 00,- (23070012/01,,02) 2015.10.16-17-é

Részletesebben

ő ü ő ü ő ő Á ő Á ő Ü ő ü ű ő ő ü Ó ő ü Ü ű ő ű Í ú ő Ú ü ú ő ü ü ő ő ü ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ú ü ő ő Ó Ó ő Ó ü ű ű Ó ő ú ű ő ő ő ü ű ő Ó ő ü ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú Ü ü ü ő ő ú ű ő Ü Ó Ü ő ü Ú ő ő ü ő ü

Részletesebben

2003-ban végze az ELTE Bölcsésze u- dományi Karán angol nyelv és irodalom, valamint politikaelmélet szakon. Munkahelye az MTA Politikai Tudományok

2003-ban végze az ELTE Bölcsésze u- dományi Karán angol nyelv és irodalom, valamint politikaelmélet szakon. Munkahelye az MTA Politikai Tudományok M y y Z u K m y Bu 9. m v ó ü b J u m y j v ó. M mu j b m y, v j, y ó j m - v ó y- y v ó ü b ü. A m j, m y v ó ü m j -, u u y, j u v m y- v y, m y yü j mó j y m y m y m y. A u v 9. m y v ó ü- m y j 2006

Részletesebben

i d ő j á r á s mindenfelé.

i d ő j á r á s mindenfelé. X f z 0 f, 1938 u 8 M M H ELŐFIZETÉSI E z 10 P F Á SZEESZTŐSÉG Nd 5 P E z M d *50 P 0 f z ú b ö z ö ő bű u ú zdőd zu d : b, hc, ü d, ődő hz d, z, zbb, b d b b ödő E b zóu S z, bzó z d u, íu b d, b d u

Részletesebben

í ú ö ö ö ő ö ő í ú í ö í ű ö ő í ú ő í É í ú í í Á öű í ő Ü ő í ú í ö Ó ű ö ö É ő É ö É É É ő í ú ő ű í ő ő ö ő ö ő ő í ö ő ő Ü ü ő í í í ű ö ő ü ő ő ő í ő ő í ő ö ő ő ö í ö ö ő ő í ö ő ö ő í í ü í ő

Részletesebben

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike,

am< lyel borongó érzésekkel várunk, amily munk is. tatlan bizalma és szeretete vesz köríti s aki a legkiválóbb ko,'igdzga!ábi tisztviselők egyike, f L J O Sxb 98 j w O Á R O E G Y E Ö Z L Ö N Y 2 ^ 2 í\í\ú fyffbc»-*j UVb f * T > ÍJC f-* 8 jó 4 Oí p ^ f bf f p U f Uó öf Efb d p üdf F ő ő G L G C L df *J du** *4 * B4í 30 p ^ d * 5 Ső BRNYV JUZSEF d>^

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 015. november 6. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA www.kockakobak.hu A válaszlapról másold ide az azonosítódat az eredmény

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

2...Dpitő ipar 3. IIoző és or doga SCI * 15o 4 Szállitás hi ri özlé G bero eke dől orj 4o0

2...Dpitő ipar 3. IIoző és or doga SCI * 15o 4 Szállitás hi ri özlé G bero eke dől orj 4o0 IíCVOZS V T '.j,?...d I. II SCI * 4 S G. b j 4. V. *..: * 4,. 44 *O«,G G4,O # T, U,,» 44» 4, b, >< C^» Lj ^ ^. >.. V > ^ O G G ^ X * _> L j * # b. O H * : ^ j. V..* 4 V. f j, b í D Ií 4 Ű 4 4 4 4 4 44

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2011 / 1

AKCIÓS KATALÓGUS 2011 / 1 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2011. április 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig. A feltüntetett árak bruttó

Részletesebben

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R'

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R' [] Hő: é > u > dás > á, hoy ész ª d sb hőésé: Rø jésó..fo:6, Fhh H:jé fo:3, Ruu és Csusjé..fo: yíőd > o > hő < szsé > u és hő yééű: 4,8 íz: C ~48 od:. zí és xzí áojző, fudás y.dudsd, dsz áoy. R. zbás:.

Részletesebben

ú ű ö Á ü ú ú ű ú Ú Á Á Á Á É Í Á Á Á Á É É É Á ö ő Í Í ő Í Í ö ő ő Í ő ü ö ö ő ő ú Íő ü ö ő ú Í ő ü ö Á É Ö Í ö ö Í Á Á É Ö É ö Á Í É Á ö ö ö ö ő ú ö ü ü Á É É ő ő Í ü ő ú ú ü ő ö ő ő ő ö Ú Ő É Á Á Á

Részletesebben

Ó Á ű ű ü ő Ú Ü Ü ő ó Ú í ü ő ú ü ú í í Ö í Á í É í ó ú í ü ő ú ü ú í Ú Ü ó ó ú ő É í ó ő ő ú í ü ő ú Ü Í Íőú í Ö ó Ó ő É Ó í Ú Ú í í ó í í Ú Ú í í Ö Ú É í í í í ő ú í Ü ó Ú Ü ü ü ü őú ú í Ö ó Ú Ü ő óú

Részletesebben

Ec cc K M' Z K öő V S " GS _ Eöö L T p'ő ú KI í pf Iú' őf V ;í; ő ő öp-űp 9) ő ő I wő K öö Dő p ú? őű \9 K3( Fc p íőf pc' G SI ö*"-ő" ú ő pf Eő M T A í1 S I 'í í T p M Rő öíű Vfőő I ^'/ Köp-Ep K S öő S

Részletesebben

1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

1999-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi B A ó É m y b K y K y v b 1 K y K y m ó ó y ó ó yb mu ó m, Mi a mitológia? m 1939- u m y, v T m M - 1934 1955 m ó y y v. 2 B bó m v ó, K y m y m b ó yu vó v, m y ü y ü ó m ó. A v m y, m y - ó, m m v ü

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

í Í É ú í ő ü ő ü ö ö ő í ő ö ő ő ú í ő ő ő ő í í ú ő Í őí őí ú í Íí í ü ú É ú Í ü í ő őí ő ú í ő ú í í í ő Í ü í ő ü í í ú Í í ú ű ö ő ő ö í ő í í ő ő ö É Á Á É Á í ü ő ü í í Í Í Í ú í ö ő ő í ő ú ü

Részletesebben

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL!

IGAZI MÁRKÁKKAL ÉS REMEK AJÁNLATOKKAL! ó n 05 nom Inpo mmoj MGYRORSZÁGO IGZI MÁRKÁKKL ÉS REMEK JÁNLOKKL Mnn uh pő ő ón Bmn uh pő ő o mn oun Önn m H uh qumx Po 33 mmnn nhőn ó mn ő; h o ; K hóoó; oó ; hő pun; N őomo 8000 m ón 83 83 Mnn uh pő

Részletesebben

ö ö í ó ő ő í Í ő ö ö ő Ü ö ő ó ő ő ü ő ú í ó ö ó Í ö ö ő ö ó ó ü ü ó ó í ő ő í ő ö í ó ó í ó í ö ó í ó í ü ö ó ó ü ő í Á ú ő ü ü ö ó ö Ö ő ü ő ö Ö ő ü ú ö ö ö Í ü ö ó ő ő ő ő ü ő ö í ó ö Á í ő ú í ú

Részletesebben

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti

2001-ben diplomázo a Liszt Ferenc Zenem vészeti G y G b D m A m u v mó, u m u y ü ó : A, ó ym m ó j - v y y b ü ó ü b. A y m v, y - y m, u y ü b y m y m m m bb y - ó. E j, y b Eu ó y um b óm u b v 8. v y - m u u y, j y m y b ü y m v v : m v v ó, m ü

Részletesebben

Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu

Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk, internetes regisztrálást követően. www.hitachi-powertools.hu Az akció érvényes: 2010. június 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig.

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

Oxx K cúc! ö FAO ö 21- A j M j f ő j f K ö Köp ő c j Eőj, f % 5 2 Ví f Cő fjí - 186 : 182 Hőö 18 : 16 : 28 6 4 ú: : íp ő/ 8-72 ő: 6 j 1 21-21 -99) í 5 O A NYISÉG (F RMÉSMEN Oxx NKÉNTI TE O R TÁ EK H 211

Részletesebben

ú Í ő Íű ü ö ű ö ű Í Í Í ö ö ö ü Í ú Ü Ü Í Í ü ö Í Í Ó Í Íű ő ő Í ő ő ő ő Í ő ő ő ű ö ú ö ő Ú Í Ü ő ő Í ő ö Í ő ő Í Í ő ő ő ö ű Í ö Í Í ő ö Í ö ű ü ü ö ü ö Ó Ú Í ü ü ő ú Í Í ő ö ű ö ű ü ú ű ú Í ő Ó ő Í

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

Á Á Ü Á Á Á Ü Ö Ü ű Á Á Á Á Á Ő Á Á Ö Ö Ú Ü Á Ü Ö Á Á Á Á Í Ö Á ú Á Á Á Ü Á Ü Á Á Ü Ü Ö Á Á Ó Á Á Á Ö Ü Á Ó Ü Ö Ó üí Á Á ő ü Í ő Í ő ü Í ÍÍ Í Í Í ü Á Á Ü Á űí Á Á Á Ö Á ü ü ú Í ü Í Ö Ö Ó ü ú Í ü Á Í ü

Részletesebben