A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet"

Átírás

1 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet 1.4 Szakterület Pénzügy 1.5 Képzési szint Alapképzés 1.6 Szak / Képesítés Pénzügy és bank 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Gazdaságtörténet A tantárgy kódja ELM Az előadásért felelős tanár neve dr. Máthé András, egyetemi adjunktus 2.3 A szemináriumért felelős tanár neve dr. Máthé András, egyetemi adjunktus 2.4 Tanulmányi év II 2.5 Félév III 2.6. Értékelés módja Összegző 2.7 tantárgy típusa Kötelezően választható 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám melyből előadás: szeminárium/labor Tantervben szereplő össz-óraszám melyből előadás: szeminárium/labor 14 A tanulmányi idő elosztása: óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 10 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 9 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 8 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 4 Vizsgák 2 Más tevékenységek: Egyéni munka össz-óraszáma A félév össz-óraszáma Kreditszám 3 4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Nincs. 4.2 Kompetenciabeli Nincs. 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának Számítógéppel és videoprojektorral felszerelt előadóterem feltételei 5.2 A szeminárium / labor Számítógéppel és videoprojektorral felszerelt szemináriumi terem MEGJEGYZÉS: A dokumentum a kar által készített nem hivatalos fordítása a román nyelvű dokumentumnak.1

2 lebonyolításának feltételei 6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák A szervezet belső és külső környezetét alkotó elemek azonosítása, elemzése és gazdasági szempontból történő kezelése. Szervezeti stratégiák és politikák kidolgozása és alkalmazása. Vezetési rendszerek és alrendszerek kialakítása és gyakorlatba ültetése. A vállalat belső és külső környezetét befolyásoló tényezők felismerése, vizsgálata és megfelelő értelmezése;vállalati stratégia kialakítása, fejlesztése és gyakorlatba való ültetése. Szervezeti stratégiák és politikák kidolgozása és alkalmazása. Tervezési, szervezési, irányítási, koordinálási és ellenőrzési módszerek azonosítása, kiválasztása és alkalmazása. Szakmai kompetenciák Transzverzális kompetenciák Felelős, hatékony és igényes saját munkastratégia keretén belül a szakmai etikai elvek, normák, értékek alkalmazása A szakmai etika elveinek, normáinak és értékeinek alkalmazása egy felelős, hatékony és igényes munkastratégia kialakításában A szakmai etika szerint cselekedjen Csoportszerepek és felelősségi körök azonosítása csapaton belül, valamint a megfelelő kapcsolatok és hatékony munka elősegítése A képzési lehetőségek beazonosítása és a tanulási módszerek és erőforrások hatékony felhasználása saját fejlődésének érdekében Kész legyen folyamatosan tovább képezni magát 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitűzése A gazdaságtörténet című tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék - világgazdasági rendszerbe és a modernizáció folyamatába ágyazottan - Európa de ezen kívül más kontinensek (USA, Ázsia) gazdaságtörténetét és a gazdaságtörténeti összefüggéseit az Újkortól napjainkig. Ezzel segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban eligazodjanak napjaink gazdasági folyamataiban, és hogy önállóan meg tudják ítélni Európa, USA, és Ázsia gazdasági helyzetét a világgazdaságban és saját lehetőségeiket Európában és ezen belül Romániában. Vizsgálja a különböző gazdasági modellek kialakulását, működését, gazdasági válságok és növekedések előzményeit illetve következményeit. Elemzi a XIX-XX század nagyobb gazdasági fordulópontjait, ezek hatásait a jelen gazdaság mechanizmusaira, a globalizáció kialakulását és a rendszerváltás utáni gazdasági helyzetet Kelet-közép Európában. 7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései - a gazdaságtörténeti szemléletmód kialakítása - alapvető gazdaságtörténeti fogalomtár kialakítása - alapvető gazdaságtörténeti témák ismertetése - a meghatározó gazdaságtörténeti elméleti keretek bemutatása - alapvető társadalomtudományos fogalmak elsajátítása és adekvát használata - a gazdaságtörténeti mechanizmusok szerepének a megértése, alapvető elméleti keretek megismerése - a gazdaságtörténeti értelmezés az ok okozati viszonyok megértése és alkalmazása néhány gazdasági jelenség kapcsán - kritikus gondolkodás fejlesztése 8. A tantárgy tartalma 8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 1.A tradicionalista gazdasági modell 1.2 Piacok működése a tradicionális korszakban 1.3 Piaci modellek 1.4 A szabad nagykereskedelem jellemzői 2. A kapitalizmus megjelenése és ennek gazdasági hatásai Pénzügyi intézményrendszer a 16-ik, 17-ik században Az első tőzsdeválságok Európában 2.3. Bankok megjelenése MEGJEGYZÉS: A dokumentum a kar által készített nem hivatalos fordítása a román nyelvű dokumentumnak.2

3 2.4. Nemesfém spekuláció az Amsterdam-i tőzsdén 3. Mezőgazdaság és iparosodás Nyugat Európában. A modern közlekedési rendszer kialakulása Termékkiadási rendszer (Verlag system) 3.2. Az ipar és mezőgazdaság kölcsönhatásai 3.3. A vasútrendszer létrejötte 4. Az európai gazdaság az I. Világháború után. Románia gazdasági rendszere ) 4.1. Közép-Európa gazdasági lehetőségei a két világháború között Románia gazdasági rendszere A világgazdasági válság ( ) 5.1. Pénzügyi kérdések, részvénypiac működése 5.2. Az amerikai tőkére vonatkozó visszavonási kísérletek 5.3. A Fekete csütörtöki események 5.4. A társadalmi depresszió elmélyülése 6. A Keynes-i gazdaságpolitika kialakulása. Az angol gazdaság pénzügyi nehézségei Az angliai gazdaság nehézségei a 30-as években 6.2. Közlekedési ipar 6.3. A Smoot-Hawley féle vámtarifarendszer értelmezése 6.4. Gazdaság racionalizálása, tervezése 7. A,,New Deal gazdaságpolitikája az AEÁ-ban 7.1. Az 1933-as agrártörvény 7.2. Részvénykibocsátási törvény 7.3. A New Deal első korszaka 7.4. Mezőgazdasági törvény 8. A német gazdaság a 30-as években A német nagytérgazdasági modell A piaci fejlődés gazdaságtörténete 8.3. A Kelet-Európai országokkal történő kereskedelmi kapcsolatok 9. Szocialista világgazdaság A kelet-európai tervgazdálkodási modell A gazdaságirányítás változásai - Goszplan 9.3. Mezőgazdaság a tervgazdálkodás időszakaában 9.4. Az ipari növekedés tervszerinti működése 10. A háborús gazdaságok működési rendszere ( ) Németország - esettanulmány Nagy-Britannia - esettanulmány Szovjetunió - esettanulmány Amerikai Egyesült Államok - esettanulmány 11. A második világháború utáni gazdasági újjáépítés Európában Marshall terv Ingatlanpusztulás az európai országokban Földreformok 12. A Nyugat-Európa-i gazdasági integráció kialakulása és működése A kétpólusú világ gazdasági rendszereinek kialakulása A nyugati világ gazdasági struktúrái A tervgazdasági modell struktúrája Az Európai Gazdasági közösség működési feltételei 13. Az Olajválság és ennek következményei az Európa-i gazdaságra Az 1971-es Washington-i valutaegyezmény OPEC országok gazdasági változásai Az infláció és egyéb működési zavarok Európai exportoffenziva és egyéb takarékossági alterntívák modellálás MEGJEGYZÉS: A dokumentum a kar által készített nem hivatalos fordítása a román nyelvű dokumentumnak.3

4 megteremtésére vonatkozó kísérletek 14. A piacgazdasági modell Közép-Európában a rendszerváltás után ( ) Ipari valtozások a volt KGST államokban A provatizáció, mint gazdasági folyamat Kereskedelmi változások Közép-Kelet Európában A kapitalista gazdasági modell megteremtése Könyvészet 1. Rondo Cameron: A világgazdaság rövid története, Bp., Berend T. Iván: Európa gazdasága a 20. században, Bp., Kaposi Zoltán: A 20 század gazdaságtörténete, Pécs, Ioan Lumperdean: Istoria economiei, Cluj-Napoca, Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Középkori gazdaság, tőzsde, bankrendszerek. A nagy földrajzi felfedezések gazdasági hatásai. Árrobbanás. Mezőgazdasági magyarázat technika és termelékenység. független olvasmányokról 2. Ipari technológia és innováció. Textilipar. A vasutak megjelenése. A folyami és tengeri szállítás lehetőségei Angliában. szemináriumi bemutatók és csoportos eszmecsere az opcionális olvasmányokról. 3. Az első világháborút követő területi változások. Pénzügyi nehézségek, infláció, jóvátétel. Ipari kereskedelmi változások a 20- as évek második felében. olvasmányokról, a vonatkozó kutatások adatainak másodlagos elemzése. 4. A Marshall segély és a háború utáni rekonstrukció. Gazdasági integráció és az EU megteremtése olvasmányokról. 5. A Ny-Európai gazdasági fejlődés az 1950-es 60-as években. Jövedelmi szerkezet, a vegyes gazdasági modell. olvasmányokról 6. A piacgazdaság formaváltozatai Európában között. A szociális piacgazdaság rendszere. olvasmányokról, a vonatkozó kutatások adatainak elemzése 7. A Globalizáció gazdasági jellegzetességei. Globalizáció és egyenlőtlenség. Európa mint felemelkedő gazdasági szuperhatalom. olvasmányokról, a vonatkozó kutatások adatainak elemzése Könyvészet 1. Majoros István: Fejlődési utak a 19. századi Európában, Pécs, bemutatás csoportos elemzés csoportgyakorlatok csoportos elemzés irányított csoportos elemzés komparatív elemzés magyarázat független esettanulmány brainstorming irányított csapatmunka projektbemutatók: vita tematikus elemzésekről 2. Kaposi Zoltán: Az európai gazdaság és társadalom fejlődése a XVIII-XX században, Pécs, Landes, David: Az elszabadult Prométheusz. Bp Van der Wee, Hermann: A lefékezett jólét. Bp Válság, recesszió, társadalom (Szerk.: Berend T. Iván-Knut Borchardt). Bp Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. Bp MEGJEGYZÉS: A dokumentum a kar által készített nem hivatalos fordítása a román nyelvű dokumentumnak.4

5 7. Weber, Max: Gazdaságtörténet. Bp Nyugat-európai gazdaság-és társadalomtörténet. Budapest, Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Budapest, Braudel, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus ( század). Budapest, Paul Kennedy: Nagyhatalmak tündöklése és bukása, Bp Alan S. Milward: Háború, gazdaság, társadalom, Bp Vasile Radu: Economia mondială, drumuri şi etape ale modernizării, Ed. Albatros, Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából, I-II kötet, Kolozsvár 2001, Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. A képzés tartalma összhangban van a magas presztízsű nyugati egyetemek képzési kínálatával Az munkáltatókkal és az alumni diákokkal végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a bemutatott képzési curriculum struktúrája és tartalma kellően átfogó, informatív és hatékony 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben 10.4 Előadás A megismertetett fogalmak és kategóriák rendszerezési szintjének és adekvát használatának ellenőrzése Logikai koherencia és érvelési készség A szakterminológia megfelelő elsajátítása Attitudinális vonatkozások: motiváció az egyéni felkészülésben 10.5 Szeminárium / Labor A megismertetett fogalmak és kategóriák rendszerezési szintjének és adekvát használatának Módszeres szemléletmód a gazdaság működéséhez kapcsolható problémák vizsgálatában A szakirodalom önálló feldolgozásának a képessége Attitudinális vonatkozások: lelkiismeretesség, motiváció az önálló tanulásban Szekvenciális (szóbeli) értékelés a félév során: - szabad párbeszéd - irányított párbeszéd - szóbeli rákérdezés Írásbeli ellenőrzés (a félév végén, kollokvium formájában), teszt-jellegű kérdések alkalmazásával Az előadásokon való aktív részvétel Szemináriumi bemutató, házi feladatok elkészítése A szemináriumokon való aktív részvétel 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei Az alapvető gazdaságtörténeti fogalmak és elméleti paradigmák ismerete és adekvát használata. Egy választható téma bemutatása a szeminárium során, ezzel kapcsolatos szakmai vita irányítása. Részvétel szemináriumok 80 százalékán. Kitöltés dátuma Előadás felelősének aláírása Szeminárium felelősének aláírása dr. Máthé András, adjunktus dr. Máthé András adjunktus 10% 50% 5% 25% 10% Intézetigazgató aláírása dr. Benyovszki Annamária, docens Az intézeti jóváhagyás dátuma MEGJEGYZÉS: A dokumentum a kar által készített nem hivatalos fordítása a román nyelvű dokumentumnak.5

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

A hatékony tanulást elősegítő módszerek

A hatékony tanulást elősegítő módszerek Kovátsné Németh Mária habilitált egyetemi docens A hatékony tanulást elősegítő módszerek Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja tovább az adott korszak kultúrkincsét,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT. 1.1. A didaktika tárgya... 2. 1.2. A didaktika kapcsolatai más tudományterületekkel... 2. 1.3. Irodalom...

Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT. 1.1. A didaktika tárgya... 2. 1.2. A didaktika kapcsolatai más tudományterületekkel... 2. 1.3. Irodalom... Didaktika - Előadás vázlat Dr. Varga Lajos - BME-GTK MPT Tartalomjegyzék 1. A didaktika tárgya, kapcsolatai 2 1.1. A didaktika tárgya..................................... 2 1.2. A didaktika kapcsolatai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS

KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS KÖZÉP-EURÓPA: TRANSZFER ÉS DIALÓGUS A kötetben megjelenő tanulmányok a Budapest Fórum által 2006. szeptember 30-án megszervezett Közép-Európa: transzfer és dialógus

Részletesebben