7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. ÉVFOLYAM. 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten"

Átírás

1 7. ÉVFOLYAM 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 1.2 A demokrácia kialakulása Athénben 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány Kr. e. 8000, Kr. e körül, Kr. e. XVIII. sz, Kr. e. X. sz, Kr. e. 525; Kheopsz, Hammurapi, Dávid, I. Dareiosz, Xerxész, Buddha, Konfuciusz, Mózes, Salamon homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, bronzkor, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, állam, buddhizmus, brahmanizmus, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, múmia, hieroglifa, város, birodalom, ékírás, Biblia, Ószövetség Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Judea, Izrael, Jeruzsálem; Nílus, Tigris, Eufratész, Az athéni demokrácia intézményei és működése. (V/15) Kr.e. XIII. sz, 776, 594, 508, 490, 480, , Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, Zeusz, Pallasz Athené polisz, arisztokrácia, démosz, türannisz, eklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, mítosz. Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Olümposz.

2 1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 1. 4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 1.5 A kereszténység kialakulása és terjedése 1.6 A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása A hódító háborúk A hódító háborúk társadalmi következményei a köztársaság korában (III/8) Kr.e. 753, 510, 367, , , 168, 48, 31, Kr. u. 313, 325, 391, 395, 476. Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Spartacus, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus (Octavianus), Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Názáreti Jézus, Pál apostol, Constantinus, Attila, Tacitus, Romolus, Szűz Mária, Szent József, Arius, Athanasius, Theodosius. patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, diaszpóra, apostol, egyház, püspök, zsinat, királyság, köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, amfiteátrum, barbár, népvándorlás, keresztény, evangélium, megváltó, vallás esszénusok, presbiter, klerus, dogma. Róma, Karthágó, Cannae, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopianae, Savaria, Itália, Római birodalom, Betlehem, Nicea.

3 8. ÉVFOLYAM 2.1 A feudális társadalomi és gazdasági rend jellemzői 2.2 A nyugati és keleti kereszténység 2.3 Az iszlám és az arab világ 3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 3.2 A honfoglalástól az államalapításig A középkori uradalom jellemző vonásai A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században (I/1.) 622, 732, 800, 843, 962, Klodvig, Kis Pippin, Karolingok, Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) Ottó, Mohamed, Szent Ágoston. Poitiers, Aachen, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, Mekka, Cordoba, Bagdad, Frank Birodalom, Arab birodalom, Bizánc, Montecassino. grófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, iszlám, Korán, kalifa, középkor, szent, ereklye, kódex, uradalom, jobbágytelek, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag, kiváltság Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége Szent István, az államalapító Szent István a forrásokban (III/9.) 895, 955, 973, , Álmos, Árpád, Szent István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, Szent Gellért püspök, Julianus barát. Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Kalocsa, Veszprém, Eger, Győr, Pécs, Csanád, Bihar, Gyulafehérvár, Ural, Volga, Kárpát-medence. nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, finnugor őshaza, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás, tized.

4 2.4 A középkori városok 2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban 2.6 A humanizmus és a reneszánsz 2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 3.3 Az Árpád-kor 3.6 Kultúra és művelődés A középkori város jellemzőinek bemutatása (II/5) A ciszterci rend története (VII/21) 1066, 1095, 1122, 1215, , 1389, 1410, 1415, I. (Hódító) Vilmos, Odó cluny apát, Szent Bernát, VII. Gergely, IV. Henrik, III. Ince, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás. Lorenzo Medici, Machiavelli, Jeanne d'arc, Tudor-ház, Husz János, Gutenberg, III. Iván, II. Mohamed, Aragóniai Ferdinánd, Kasztíliai Izabella. Királyi udvar, kamara, kancellária, invesztitúra, kiközösítés, zarándok, ereklye, monasztikus rend, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, kolduló rendek, városi önkormányzat, nyomásos gazdálkodás, hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romanika, gótika, vám, távolsági kereskedelem. rendiség, reneszánsz, humanizmus, husziták, szultán, szpáhi, janicsár, reconquista, járványok. Citeaux, Szentföld, Velence, Flandria, Champagne, Párizs, Hanza városok, a levantei kereskedelem útvonala, Német-római Császárság. Firenze, Kasztília, Aragónia, Svájc, Prága, Rigómező, , , , 1222, , , Szent I. László, Könyves Kálmán, II. Géza, III. Béla, Anonymus, II. András, Szent Erzsébet, IV. Béla, Szent Margit. várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, szászok, kunok, tatárok. szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, főnemes, köznemes, bandérium, nemes, báró, vár. Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Cikádor, Bélapátfalva, Zirc, Pásztó, Szerémség, Muhi, Buda, Nándorfehérvár.

5

6 3.3 Az Árpád-kor 9. ÉVFOLYAM Hunyadi János harcai a török ellen (VI/18) 3.4 Gazdasági és társadalmi változások Károly Róbert és Nagy Lajos Luxemburgi Zsigmond idején 3.5 A Hunyadiak 3.6 Kultúra és művelődés , , , 1222, , , 1301, , , 1351, , 1396, 1456, , Szent I. László, Könyves Kálmán, II. Géza, III. Béla, Anonymus, II. András, Szent Erzsébet, IV. Béla, Szent Margit, Csák Máté, Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, V. László, Vitéz János, Kinizsi Pál várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, szászok, kunok, tatárok, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, úriszék, főnemes, köznemes, kilenced, ősiség, végvári rendszer, rendkívüli hadiadó, fekete sereg, Corvina. aranyforint, bandérium, nemes, báró, kormányzó, végvár. Fehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Cikádor, Bélapátfalva, Zirc, Pásztó, Szerémség, Muhi, Buda, Temesvár, Körmöcbánya, Selmecbánya, Besztercebánya, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nikápoly, Nándorfehérvár, Szilézia, Bécs. 4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 4.2 Reformáció és katolikus megújulás 4.3 A kontinentális abszolutizmus a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 1492, 1517, 1588, , , 1689, Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Loyolai Szent Ignác, Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. Lajos, Nagy Péter, Leonardo da Vinci. gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuiták, barokk, manufaktúra, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, merkantilizmus, újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat, bankár, hitel, katolikus megújulás, parlament. Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol gyarmatok, Amerika, Szentpétervár, Párizs Trident.

7 5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása Az ország részekre szakadása. A végvári küzdelmek (II/5) Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (V/16) 5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 5.3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 5.5 Művelődés, egyházak, iskolák A XVII. század királyi Magyarországa (V/16) A Rákóczi-szabadságharc fordulópontjai (III/10) A szatmári béke (V/10) Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása(ii/5) Mária Terézia reformjai (V/17) II. József reformjai (V/17) Az iskolánk története (VII/21) 1514, 1526, 1541, 1552, 1566, , 1664, 1686, 1699, , , 1767, 1777, Dózsa György, II. Lajos, I. Ferdinánd, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György, Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Dobó István, III. Károly, Mária Terézia, II. József. örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, trónfosztás, szpáhi, janicsár, basa, Helytartótanács, betelepítés, kettősvámrendszer, vallási türelem, állandó hadsereg, bevándorlás, úrbérrendezés, államnyelv, oktatáspolitika. Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, Királyi Magyarország, hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehérvár, Isztambul, Határőrvidék, Bánát

8 10. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK 4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 6.1 A francia polgári Az ipari forradalom legjelentősebb területei, találmányai (I/2) forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok , Nyilatkozata 1776, 1783, 1789, 1794, , 1830, A XIX. század eszméi (a század első felében) 6.4 Az ipari forradalom és következményei Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Watt, Stephenson, Marx. Enciklopédia, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, emberi jogok, népfelség elve. nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, polgári szabadságjogok, parlamenti rendszer, emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, forradalom, jakobinus terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, gyár, haszon, utópia. Poroszország, Lengyelország, angol és franciagyarmatok Észak Amerikában, Boston. Vendée, Waterloo.

9 7.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2 A reformkori művelődés, kultúra Széchenyi reformprogramja (III/11) 1795, 1825, 1830, , Martinovics, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, Jókai, Petőfi, reform, polgári átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, zsellér, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu.

10 11. ÉVFOLYAM 7.3 A polgári forradalom 7.4 A szabadságharc III. l5., IV. 11., IX. 29., IV. 6., IV. l4., V. 21. VIII. 13., X. 6. Deák, Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelacic, Windischgraetz, Haynau. reform, polgári átalakulás, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, zsellér. márciusi ifjak, nemzetőrség, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, nemzetiségi törvény, kormánybiztos, sajtószabadság. Pest-Buda, Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad, Debrecen, Világos. 6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 6.3 A XIX. század eszméi (a század második felében) A második ipari forradalom legfontosabb találmányainak és felfedezőinek bemutatása (I/2) A technikai fejlődés hatása az életmódra (I/2) A technikai fejlődés hatása a környezetre (I/2) , , 1866, 1870, 1871, 1882, III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, Lenin, Lincoln, Edison, XIII. Leo pápa. Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, civil társadalom, bolsevik, anarchizmus, szakszervezetek, polgárháború, nemzetállam, szabadverseny, szociálpolitika, gyarmatbirodalom, tömegkultúra, antant. Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-csatorna, Elzász-Lotaringia, Olaszország.

11 7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése 7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 7.7 Az életmód, a tudományos és művészetei élet fejlődése 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.4. Az USA és az as gazdasági válság 8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az as években 8.7 A második világháború előzményei jelentős fordulatai Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés (I/3) A dualizmus társadalmi mozgalmai Az átalakuló társadalom sajátosságai (II/6) Az életmód változásai a századfordulón (II/6) 1867, 1868, , Ferenc József, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár. passzív ellenállás, kiegyezés, horvát kiegyezés, dualista monarchia, közös ügyek, millennium, úri középosztály, népoktatás, kispolgár, nagypolgárság, kivándorlás, asszimiláció, állami anyakönyvezés, emigráció, polgárosodás, dzsentri. Katolikus Néppárt Bosznia-Hercegovina, Budapest, Osztrák Magyar Monarchia. A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei (IV/13) A nemzetiszocializmus hatalomra jutása (IV/13) A náci Németország legfőbb jellemzői (IV/13) A náci ideológia és propaganda (IV/13) A II. világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai (VI/19) , 1917, 1919, 1922, 1925, 1929, 1933, 1936, 1938, szeptember 1., 1941.június 22., 1944.június 6., 1945.május 9., augusztus 6., szeptember 2. Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Stresemann, Mussolini, Roosevelt, Hitler, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Nehru, Gandhi, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer. Szarajevó, Marne, Somme, Pétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Jalta, Potsdam. Villámháború, állóháború, központi hatalmak, szovjet, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, hátország, békerendszer, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, sztálinizmus, tőzsde, túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus, Führer-elv, koncentrációs tábor, népirtás, holocaust, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció, fajelmélet, propaganda, hadigazdaság,

12 9.1 Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 9.3 Művelődési viszonyok és az élet-mód 9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 9.5 Magyarország részvétele a világháborúban 9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása (II/7) Magyarország ben (II/7) Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai (II/7) Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései (IV/14) Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években (II/6) július 28., október 31., november 3., március 21., augusztus 1., június 4., , november 2., március 15., augusztus 30., június 26., január, március 19., október 15., december 21., április. Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Peyer Károly. (Prohászka Ottokár), Bajcsy- Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Teleki Pál, Szálasi Ferenc, Bárdossy László, Kállay Miklós Doberdó, trianoni Magyarország, Piave, Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar. proletárdiktatúra, vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció, őszirózsás forradalom, kommunisták, nyilasmozgalom, zsidótörvények, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, hintapolitika, ellenállás.

13 12. ÉVFOLYAM TÉMAKÖRÖK 8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 8.9 A szocialista rendszerek bukása Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez) (VI/20) A szovjet blokk kialakulása és jellemzői (VI/20) 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, Sztálin, Churchill, Eisenhower, De Gaulle, Nehru, Gandhi, Mao Cetung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brandt, Walesa, Reagan, Gorbacsov. Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, Szovjetunió. egypártrendszer, kollektivizálás, GULAG, kisebbségvédelem, békerendszer, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, sztálinizmus. tőzsde, tervgazdálkodás, totális diktatúra, propaganda, vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, szociális piacgazdaság, európai integráció, harmadik világ, globális világ, enyhülési politika, globalizáció, népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezet-károsítás. NSZK, NDK, Kuba, Korea.

14 11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 11.2 Az európai integráció története 11.3 A harmadik világ 11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai Alapvető állampolgári ismere-tek 12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 12.3 A magyarországi romák A választási rendszer A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük (IV/12) A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások

15 10.2 A határon túli magyarság sorsa 10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 10.6 A rendszerváltozás Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei (VI/19) A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai (VI/19) február 10., 1948, 1949, 1953, 1956.október 23., november 4., 1968, 1989.október 23., 1990, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád, háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, pártállam, földosztás, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, reformszocializmus, rendszerváltás, államosítás.

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág!

5,5-2 millió éve Australopithecus (déli majom) nem formatartó szerszámok, 500 cm De! csak oldalág! Az emberré válás és az ıskıkor 1. A majmok és az ember közös ısei: 70 millió éve kis mókusszerő rágcsáló 30 millió éve egyiptomi majom 17-14 millió éve Proconsul 1. Emberszabású majmok Emberelıdök Emberfélék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A középkori magyar állam bukása

A középkori magyar állam bukása A középkori magyar állam bukása I. A királyi hatalom összeomlása: Mátyás halálát követően a királyi hatalom összeomlott. Trónviszály tör ki. A magyar rendek II.(Jagelló) Ulászlót (1490-1516) választották

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA

A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA A KÁRPÁT-MEDENCE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZA Jelmagyarázat az atlaszok használatához: FA: Földrajzi atlasz, Cartographia Kft., Bp. [é. n.] (több kiadás) RTA: Középiskolai történelmi atlasz ( régi, a külső borítón

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Árpád-kor történelmi helyszínek

Árpád-kor történelmi helyszínek Árpád-kor történelmi helyszínek Csanád (Románia): Maros menti település, eredetileg Marosvár néven Ajtony központja volt. Ajtony legyızése után, 1030-ban István vár- és egyházmegyét is alapított itt. Utóbbi

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 26. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben