Aranykalászos gazda Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!"

Átírás

1 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet, kínálat, ár. Kereslet: azt fejezi ki, hogy a fogyasztó hajlandó és képes valamilyen terméket és szolgáltatást megvásárolni. A kereslet tehát pénzzel alátámasztott, realizálható szükséglet. Kínálat: azt jelenti, hogy a cég képes és hajlandó valamely termék vagy szolgáltatás előállítására. A piac tehát e kettő találkozásának színtere. Közöttük egyensúlyozó szerepet tölt be az ár. A piacon a kereslet, a kínálat és az ár kölcsönhatása dominál. Egymáshoz való viszonyuk hozzák létre a piaci egyensúlyt, illetve összhangjuk megbomlása piaci zavart eredményez. Kölcsönhatásukat a keresleti és a kínálati függvény segítségével ábrázolhatjuk. A keresleti függvény: az adott termék fizetőképes keresletének mennyiségeit fejezi ki a termék árának függvényében. Alakját és helyzetét a fogyasztók száma, jövedelme, ízlése, preferenciarendszere és a termék ára határozza meg. A kínálati függvény: azt fejezi ki, hogy milyen mennyiséget kínálnak a termelők különböző árak mellett. Alakja és helyzete a termelők száma, a termék eladási árának és a ráfordításoknak a viszonyától függ. E két függvény együttesen jellemzik egy termék piacának egészét A kereslet-kínálat közös ábrája a Marshall-kereszt.

2 Az egyensúlyi ár: az a piaci ár, amely mellett a termék keresleti és kínálati mennyisége egyenlő. Hosszú távon csak a termék egyensúlyi ára maradhat fenn. Piac szereplőinek nevezzük mindazok a személyeket, szervezeteket, akik termelési vagy fogyasztási tevékenységükkel közvetlenül befolyásolják a piaci folyamatokat, a piaci tevékenység működését és a piaci események szempontjából egységnek tekinthetők. Szereplői: 1; fogyasztó: aki végső fogyasztás céljából szerez be javakat és szolgáltatásokat. A fogyasztók összessége a fogyasztói piac. 2; termelő: aki a megtermelt termékeinek/szolgáltatásainak értékesítésével, termékválasztékával és a fogyasztókhoz való viszonyulásával alkotják a termelői piacot. 2. tétel Ismertesse a költségekkel kapcsolatos fogalmakat és csoportosításuk módjait! Alapfogalmak: Költség: erőforrások pénzben kifejezett ellenértéke. Ráfordítás (R): a termelés vagy szolgáltatás érdekében felhasznált élő- és holtmunka összessége természetes mértékegységben kifejezve. Hozam (H): a tevékenység során, egységnyi idő alatt előállított termények, termékek és szolgáltatások összessége, természetes mértékegységben kifejezve.

3 Költségelemzés: gazdasági kalkuláció alapján végezhető. A kalkuláció célja a legkedvezőbb változat kiválasztása. A költségszámítások a termelési folyamat időszakára vonatkozó anyagfelhasználások, eszközfelhasználódások, élőmunka-ráfordítások rendszerezett számbavételét és pénzben történő kifejezését jelenti A költségszámítás 3 módja: 1; Előkalkuláció: a tevékenység megkezdése előtt elvégzett kalkuláció. 2; Közbenső kalkuláció: a tevékenység alatt történik. Célja a költséggazdálkodás és az árbevétel ellenőrzése. 3; Utókalkuláció: a tevékenység elvégzése után kerül sorra. Célja a tényleges helyzetfelismerés. Költséggazdálkodás: A felmerült költségek tudatos alakítása nélkül a vállalkozás hatékony működtetése nem lehetséges, mert: - A költségek ismerete nélkül nem lehet megállapítani, hogy az ármeghatározás helyes-e - A megbízható jövedelem-kimutatás is csak a költségek pontos ismerete alapján lehetséges A költségalakulás megítélése tartalmaz szubjektív elemeket is. Azonos profilon belül is eltérnek a költségek a cégek sajátos tulajdonságaitól, méretétől, elhelyezkedésétől stb. függően. A költségalakulás mutatói: - A költségek abszolút nagysága (Ft-értékben) - A költségek relatív nagysága - A költségek szerkezete: százalékos megoszlás. Termelési költség (TK): a ráfordítás pénzben kifejezett értéke. Úgy kapjuk meg, hogy a felhasznált ráfordítás mennyiségét megszorozzuk annak egységnyi értékével. Költségek csoportosítása: 1; Költségnemek szerint: - Anyagjellegű ráfordítások pl. anyagköltség - Személyi jellegű ráfordítások pl. bérköltségek, bérköltség jutalékai - Értékcsökkenési leírás: itt kell kimutatni mind a terv szerinti, mind a terven felüli értékcsökkenések összegét. - Egyéb költségek: azok a költségek, amelyek az üzletmenettel kapcsolatban merülnek fel, és az előző kategóriákban nem kerültek besorolásra. Pl. bérleti díjak, hirdetés és reklámköltségek stb. 2; Számviteli jellegük szerint: - Közvetlen felosztott költségek (pl. közvetlen anyag, bér, egyéb): azok a költségek, amelyekről felmerülésük pillanatában egyértelműen megállapítható, hogy melyik termék miatt és milyen összegben merültek fel. - Közvetett fel nem osztott költségek: ide mindazok a költségek tartoznak, amelyek a különféle szervezeti egységek működése, a gépi és egyéb berendezések, továbbá a szükséges anyag stb. készletek fenntartása érdekében merülnek fel. Általános költségeknek is nevezzük (rezsi). 2 kategóriája van: A; Üzemi általános költségek: azok a költsége tartoznak ide, amelyekről kétséget kizáróan megállapítható, hogy az üzem munkája, gépei, berendezései stb. miatt merülnek fel, de nem határozható meg, hogy melyik termék/szolgáltatás miatt. Pl. az épületek amortizációs, karbantartási, javítási költségei; takarítás költségei.

4 B; Vállalati általános költségek: a vállalat egészét érintő, elsősorban irányításával kapcsolatos műszaki-gazdasági, valamin anyag- és árugazdálkodási tevékenységek költségeit sorolják ide, amelyeket nem lehet, vagy nem célszerű üzemek szerint tagolni. Pl. szállítási költségek; a műszaki-gazdasági irányítás bérköltségei. 3; Üzemgazdasági szempontból lehet: - Állandó (a kibocsátástól független) költségek: nem változnak együtt a termelt vagy forgalmazott termékmennyiség változásával. - Változó (a kibocsátással együtt változik) költségek: szoros kapcsolatban vannak az előállított termékmennyiséggel, a forgalmazott áruk mennyiségével, a nyújtott szolgáltatásokkal. Önköltség: egy termék, termékcsoport vagy szolgáltatás egységnyi mennyiségére jutó költég: Önköltség = TK (termelési költség) H (hozam) A mezőgazdaság jellemző költségei és költségszámítás: 1. Közvetlen anyagköltség 2. Közvetlen energiaköltség 3. Egyéb felhasznált anyagköltségek 4. KÖZVETLEN ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN (1+2+3) 5. Közvetlen munkabér és közterhei 6. Fenntartási költségek 7. Segédüzemi költségek 8. Biztosítási díjak 9. Egyéb idegen szolgáltatás költségei 10. Különféle egyéb költségek pl. értékcsökkenési leírás 11. Megtérült költségek pl. káresemény miatti térítés 12. ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ( ) 13. Melléktermék értéke 14. FŐTERMÉK KÖZVETLEN KÖLTSÉGE (12-13) 15. Ágazati irányítás általános költsége 16. SZŰKÍTETT KÖLTSÉG (14+15) 17. Központi irányítás általános költsége 18. TELJES KÖLTSÉG (16+17) 19. Módosító tényezők 20. MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGEK (18±19) Költségfüggvények: a ráfordítások bekerülési értékének és a hozamok mennyiségének, illetve pénzértékének egymáshoz való viszonyát fejezik ki. Ezért lehetővé teszik egyrészt a jövedelem összegének megállapítását, másrészt a legjövedelmezőbb ráfordítás, valamint az optimális termelési színvonal megállapítását Fedezeti diagramm: alapján meghatározhatjuk a fedezeti ponthoz (az árbevételi és a költséggörbe metszéspontjához) tartozó mennyiséget. A fedezeti pont tervezése új vállalkozás indításánál jelentős, mert megállapítható, hogy a vállalkozás mikor ér el először nyereséget. A fedezeti pont az értékesítésnek az a volumene, amely mellett a vállalkozás még nem termel nyereséget, de már nem is veszteséges. Megmutatja, hogy a vállalkozásnál a teljes bevétel mekkora eladott mennyiségnél fedezi az összes költséget.

5 3. tétel Határozza meg a vállalkozás eredményét! Vállalati hozamok mérése, elemzése, értékelése: A vállalati, vállalkozási tevékenység alapvető célja a különböző jellegű hozamok előállítása. A hozamok mérésére, értékelésére több lehetőség adódik: - A hozamok mérésének legegyszerűbb módja, mennyiségének természetes mértékegységben való kifejezése. - Ki lehet fejezni használati értékkel is - Mérhető gazdaságtechnikai mérőszámok használatával - Pénzértében történő kimutatások esetén a hozamok összesíthetők. A hozamot általában valamely termelő erőforrás egységére vetítve fejezzük ki. Mezőgazdasági tevékenység esetében: - A növénytermesztésben egységnyi területre (1 ha-ra) jutó hozamban. - Az állattenyésztés esetében pedig egy állatra vagy egy férőhelyre vetítve fejezik ki. Az így kapott mutatószámokat átlaghozamnak nevezzük. Az átlaghozam-mutatószám többcélú gazdasági értékelésre alkalmas: - Az előző termelési időszakhoz viszonyítva a technológiai fejlesztés eredményének mérésére - Az adott termelési időszak tervteljesítésének mérésére - Az elkövetkezendő időszakok tervezésére - Termelési színvonal meghatározására, összehasonlítva más vállalatok eredményeivel - Az ágazatok versenyeztetésére az erőforrásokért Termelési érték (TÉ): a hozam pénzben kifejezett értéke és egyéb hozam jellegű bevételek összessége. Itt különféle hozamok és teljesítmények összegződnek. Egy adott termelési érték esetén, ha szembeállítjuk a ráfordításokkal, ill. ezek pénzértékével, a termelési költséggel, a tevékenység akár veszteséges is lehet (a költség magasabb, mint a termelési érték). A termelési folyamatokról teljesebb képet kapunk, amikor a termelési értékből fajlagos mutatószámokat képezünk, vagyis amikor a termelési értéket vetítjük egy adott erőforrás egységnyi mennyiségére. A termelési értéket vetíthetjük: - Földterületre (1 ha-ra jutó TÉ) - Termelőeszközök értékére (100 Ft eszközértékre jutó TÉ) - Munkaerőre (1 dolgozóra, 1 munkanapra, 1 munkaórára jutó TÉ) Mindezek tájékoztatást adnak az erőforrások kihasználtságáról, felhasználásuk hatékonyságáról. A termelési érték fogalom-meghatározásainak keretében beszélni kell az árbevételről is. Egy termelő vállalat termelési értéke általában 2 tényezőből áll: - Az értékesítésre nem kerülő hozamok értéke - Az értékesített hozamok értéke, vagyis az árbevétel. E kettő együtt alkotja az összes termelési értéket. Amennyiben egy vállalat a teljes hozammennyiségét értékesíti, akkor a termelési értékének és az árbevételének az összege megegyezik. Ezek a vállalatok a termelési érték kifejezés helyett az árbevételt használják. Árbevétel (Á): a gazdálkodási tevékenység pénzbevételei, amelyek a megtermelt hozamok értékesítéséből származnak. A megtermelt összes hozam teljes mértékű értékesítése esetén az árbevétel és a termelési érték megegyezik. Jövedelem, jövedelmezőség, nyereség növelésének lehetőségei: Minden gazdálkodó tevékenység alapvető célja a jövedelemszerzés. Ezt a célt különböző tevékenységekkel lehet biztosítani. A tevékenység lehet: - Árutermelő

6 - Kereskedő - Szolgáltató tevékenység Nyereség (NY), jövedelem (J), profit: az újratermelés folyamatának biztosítása mellett, a tiszta vagyon csökkenése nélkül többlet értékként jelentkezik. Nem más, mint a nyereség vagy árbevétel és a termelési költség pozitív különbözete. A veszteség negatív előjelű jövedelem, ill. eredmény. Nyereség növelésének lehetőségei: A profitcentrikus gazdálkodó egységek fő törekvése a maximális nyereség elérése. Ez a nyereségérdekeltség a vállalatoknál célként jelenik meg, és egyben a gazdasági irányítás eszköze is. A nyereség (jövedelem, profit) lehetővé teszi: - A cég fejlesztését - A tulajdonosok osztalékát - Az alkalmazottak jutalmát, nyereség részesedését - A nyereség utáni adózást - Befizetési kötelezettségek teljesítését - A tartalékképzést - Egyéb társadalmi elvárások kielégítését (adományok, alapítványi támogatások stb.) Ezek a tényezők együttesen a cég versenyképességét is növelik. A jövedelmet különböző területekre vonatkoztatva vizsgálhatjuk. Megkülönböztetünk: - Nettó jövedelmet (J): A termelési érték és a termelési költség pozitív különbözete. J= TÉ-K - Bruttó jövedelmet (BJ): magába foglalja a jövedelmet és az élőmunka költségét (munkabér). BJ=TÉ-(K-ÉK) ÉK=élőmunka költség BJ=J+ÉK A jövedelem nagyságát a következő tényezők befolyásolják: - Az előállított termények, termékek és szolgáltatások mennyisége - Ezek értékesítési ára - A termelőeszközök beszerzési ára - A ráfordítások mennyisége és hatékonysága - Az élőmunka költsége - A vállalatot terhelő egyéb kötelezettségek mennyisége A ráfordítások hatékonysága az önköltségen keresztül realizálódik. Annál nagyobb nyereséget lehet elérni, minél nagyobb az értékesítési ár és az önköltség pozitív különbözete. A vállalatnak az a célja, hogy erőforrásait ott hasznosítsa, ahol azok a legnagyobb jövedelmet biztosítják. Erre szolgálnak a jövedelmezőségi mutatószámok. Míg a jövedelem egy mennyiségi mutató, addig a jövedelmezőség egy viszonyszám, amely megmutatja, hogy a jövedelem vagy nyereség hogyan viszonyul a termelő vagy szolgáltató tevékenység valamely eleméhez. Ennek megfelelően kerültek kialakításra a jövedelmezőségi mutatószámok is, melyek fajlagos mutatók. Nyereség növelésének lehetőségei: 1; Termelő tevékenység esetén: - Termelési költség csökkentése - Árbevétel növelése - Termelés optimalizálás

7 2; Kereskedelmi tevékenység esetén: A nyereségképződés leegyszerűsített sémája: Bruttó forgalom - ÁFA Nettó forgalom - Eladott áruk beszerzési ára Árrés - Működési költségek Nyereség (vagy veszteség) A nyereség mértékét több tényező befolyásolja: - Bevétel - Eladott áruk beszerzési ára - Az árrés nagysága - A működési költségek 3; Mezőgazdasági kisvállalkozások esetén: - Saját termékek közvetlen piaci értékesítése - Szálláshelyek kiadása - Állattartás falusi turizmus céljából - Egyéb létesítmények, berendezések bérbeadása - Különböző szolgáltatások nyújtása - A megtermelt mezőgazdasági termékek feldolgozása - Must, bor palackozása, értékesítése - Különleges termékek előállítása (pl. gyógy- és fűszernövények) 4. tétel: Mutassa be a számviteli szabályozás lényegét! A számviteli törvény évi C. törvény: olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a hatálya alá tartozók jövedelemképességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről. A számviteli törvény hatálya alá tartozik: A gazdálkodó: - a vállalkozó - az államháztartás szervezetei - az egyéb szervezetek - a Magyar Nemzeti Bank - továbbá, az általuk, illetve természetes személyek által alapított: egészségügyi, szociális és oktatási intézmények. - a tv. Hatálya kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére is, nem terjed ki az egyéni vállalkozóra. A vállalkozó: Minden olyan gazdálkodó, amely: - a saját nevében és kockázatára, - nyereség- és vagyonszerzés céljából, - üzletszerűen, - ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez. Az önálló tevékenységet végző magánszemélyeknek csak a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Tv. 5. számú mellékletében előírt nyilvántartásokat kell vezetni, tehát: - alapnyilvántartásokat (pénztárkönyv vagy naplófőkönyv; bevételi és költségnyilvántartás; bevételi nyilvántartás) - részletező nyilvántartásokat (pl. leltár).

8 Számviteli bizonylatok: Bizonylatnak nevezünk minden olyan okmányt, feljegyzést, kimutatást és gépi adathordozót, amely a gazdasági műveletek megtörténtét, ezek időpontját, hatásainak értékét, mennyiségi és minőségi adatait hiteltérdemlően és ellenőrizhetően igazolja. Bizonylati elv lényege, hogy minden könyvelési tételnek bizonylaton kell alapulnia. Ennek megfelelően: - minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, - minden gazdasági eseményt a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell, - könyvelni, csak szabályosan kiállított bizonylatok alapján szabad. A bizonylat útja: A bizonylati út az az út, amelyet a bizonylat a kiállításától az irattározásáig megtesz. Elemei: - A bizonylat kiállítása: az a személy tölthet ki bizonylatot, akinek a kezelésében van. - Utalványozás: az a személy utalványozhat, aki jogosult a gazdasági esemény elrendelésére. Az elrendelést aláírásával hitelesíti. Ilyen joggal a vállalkozás tulajdonosa, a tulajdonosok képviseletére jogosult személy, ill. azok a személyek, akiket a tulajdonos ezzel a jogkörrel felruházott. - Átadás-átvétel: Az átadó felel azért, hogy az átadott anyagot, eszközt a bizonylaton szereplő mennyiségben, minőségben és értékben adja át. Az átvevő az átvett eszköz és anyag elszámolásáért, gondos kezeléséért és rendeltetésszerű felhasználásáért felel. - Ellenőrzés: A következős szempontok szerint vizsgálják: o Alaki ellenőrzés során a bizonylatok szabályszerű kitöltését nézik. o Tartalmi ellenőrzés során a gazdasági esemény elrendelésének jogosságát, indokoltságát elemzik. o Számszaki ellenőrzés a matematikai műveletek helyességét vizsgálja. - Számlakijelölés (kontírozás): az ellenőrzött bizonylatra rávezetik a számlaösszefüggéseket. - Könyvelés: a kijelölt számlákra rákönyvelik a változásokat - Irattározás: itt történik a bizonylatok tárolása és megőrzése. A bizonylatokat úgy kell tárolni, hogy ne keletkezzen bennük kár, a jogszabályban előírt ideig olvasható maradjon, illetve bármikor, gyorsan előkereshetők legyenek. A mezőgazdasági bizonylatoknak 5 csoportja van: 1; A befektetett eszközök nyilvántartása: Befektetett eszközök olyan eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, 1 éven túl szolgálják. 3 csoportja van: - Immateriális javak: olyan nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet. - Tárgyi eszközök: azok az anyagi eszközök, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozást, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem. - Befektetett pénzügyi eszközök: más vállalkozásba befektetett pénzeszközök azzal a céllal, hogy vele tartós jövedelemre tegyenek szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A befektetett eszközök nyilvántartása az eszköznyilvántartás feladata. Az eszköznyilvántartás naprakészen követi az eszközállomány változását, amelyet az eszközök állománybavételi, ill. az eszközök állománycsökkenési bizonylatokon rögzítenek. A nyilvántartás az üzembehelyezéskor kezdődik, és a kiselejtezés vagy értékesítés alkalmával szűnik meg. A bizonylatnak tartalmaznia kell az eszközök azonosító adatait 2; A készletek nyilvántartása:

9 Alapvetően a tárolóhelyeken végzik. A készletekért felelős személy köteles a készletmozgatásokat bizonylatokon rögzíteni. A készletnyilvántartásnak információt kell szolgáltatnia: - A saját termelésű készletek alakulásáról, - A készletek beszerzéséről, - A felhasznált készletek elszámolásáról. Ki kell mutatni: - A készleteket készletféleségenként természetes mértékegységben és pénzértékben, - Az elfekvő készleteket. Legfontosabb bizonylatai: - Készletbevételezési bizonylat: a készlet beérkezésekor kell kitölteni, a szállító számlája vagy szállítólevele, ill. a szállítójegy, szállítójegy összesítő alapján. - Szállítójegy: a saját termelésű készletek betakarításakor alkalmazott bizonylat. A készletbevételezési bizonylat alapbizonylata. A táblán kerül kitöltésre. Rávezetik a becsült tömeget, mérlegelés után a tényleges tömeget, majd ez alapján kerül a termény bevételezésre. - Szállítójegy-összesítő: A szállítójegyek gyűjtőnyomtatványa, a készletbevételezési bizonylat melléklete. Csak azonos jellegű és tulajdonságú gazdasági eseményekről készült szállítójegyek összesíthetők. - Készletkivételezési bizonylat: A készletek értékesítése, vagy a vállalaton belüli felhasználása során kell kitölteni. Fel kell tüntetni a raktár megnevezését, a vevő nevét és címét, valamint a kiadott készlet megnevezését és mennyiségét. Az átvevővel alá kell íratni és lebélyegeztetni, vagy az átvevőt helyettesítő okmányt (szállítólevél) a bizonylathoz kell csatolni. Amennyiben a készlet vállalaton belül kerül felhasználásra, úgy a vevő megnevezése helyett a felhasználó ágazatot kell a bizonylatra rávezetni. - Keretutalvány: Az időszakonként vagy naponta rendszeresen ismétlődő, azonos célra történő kiadások regisztrálására szolgál. A fejrovatban a kiadható mennyiséget az utalványozási joggal rendelkező személy utalványozza. A bizonylat kiadási részébe a raktáros rendszeresen bejegyzi az egyszerre kiadott mennyiséget, ami nem lehet több, mint az utalványozott mennyiség. Az időszak végén a kiadott mennyiségeket összegzi és egy tételben kiadási bizonylatot készít róla. A készletek nyilvántartására raktárkönyvet vagy raktári árunyilvántartó lapot használnak. A raktárkönyv a készletek egy helyen történő nyilvántartását szolgálja. A készletváltozásokat folyamatosan kell vezetni és a készleteket halmozottan kell nyilvántartani. A raktári nyilvántartás alapján növekedésnél a szállítójegy összesítő, a szállítójegy és a készletbevételezési bizonylat; készletcsökkenésnél pedig a készletkivételezési bizonylat, a keretutalvány és a takarmányozási napló. 3; Az állattenyésztés bizonylatai: Az állattartás gazdasági műveleteit követi nyomon, az állatállomány változását, a készletváltozásokat és a nyert termékmennyiséget rögzítik. - Állatállomány bevételi bizonylat: az állatállomány darabszám és testtömeg növekedésének rögzítésére használják, ami vásárlásból, szaporulatból és testtömeg gyarapodásból következik be. A bizonylatra az állatok faját, fajtáját, kormánycsoportját, mennyiségét és értékét, valamint a növekedés jogcímét jegyzik fel. - Állatállomány kiadási bizonylat: az állatállomány csökkenésének rögzítésére szolgál. Adattartalma ugyanaz mint az előzőnek, csak eltérők az alapbizonylatai. - Állatmérlegelési jegyzék: az állomány tömegében beállt változásokat rögzíti. Korcsoportonként, mérlegelés után töltik ki (db szám és tömeg). A számadási részben a nyitóállományt, a hóközi változást és a záróállományt (összes db szám és összes tömeg), valamint a korcsoport havi tömeggyarapodását tüntetik fel.

10 - Szaporulati napló: a szaporulatból származó állománynövekedés elsődleges bizonylata. A szaporulatot ivar szerinti tagolásban, db szám és testtömeg feltüntetésével rögzítik. Az összesített adatai képezik az állatállomány bevételi bizonylatának alapját, a napló lapja a bizonylat melléklete. - Az állatállomány belső változási bizonylat: a gazdálkodó egységen belüli mozgás regisztrálására szolgál. A bizonylaton fel kell tüntetni az állatok jellemző adatait és a változás jogcímét. Ezek a következők: telepek közötti átadás; korosbítás (magasabb korcsoportba való léptetés); átminősítés (magasabb minőségi fokozatba léptetés); hízóbaállítás. - Elhullási napló: az elhullások miatti állománycsökkenés rögzítésére szolgál. Korcsoportonként, napi bontásban kell vezetni. Rá kell vezetni az elhullott állat adatait, tömegét és az elhullás okát. Az állatállomány kiadási bizonylat mellékletét képezi. - Állatszámadás mennyiségben és értékben: a korcsoportok állományváltozásának hó végi kimutatására szolgál. Oszloponként a korcsoportok, soronként a változások jogcímei szerepelnek. - Takarmányozási napló: összetett bizonylat. Egy telep havi takarmányfelhasználásának kimutatására szolgál. Folyamatosan vezetik, napi bontásban, a napi állatszámnak megfelelően. Korcsoportonként külön lapot nyitnak. A fejrészben többféle takarmány együttes utalványozására van lehetőség, Az utalványozott mennyiség egy állat napi igényét tartalmazza. A kiadási részben napi bontásban, a napi állatszámnak megfelelően, takarmányféleségenként jegyzik fel a felhasznált takarmányt. A hó végi összesített adatok kerülnek az anyagkivételezési jegyre. A 3. részben a takarmány-felhasználási fajlagos mutatók (szárazanyag, energia, fehérje felhasználás) kerülnek. - Tejház számadása: a tejtermelés, átdolgozás és hasznosítás naponkénti feljegyzésére szolgál. - Tejátvételi könyv: a feldolgozó vállalat felé szállított tej átadás-átvételére szolgál. A termelő és a feldolgozó közötti havi elszámolás alapja. - Tejeladási nyilvántartás: az adott hónapban a dolgozók részére az előzetes befizetés vagy utólagos levonás alapján kiadott tej mennyiségét tartalmazza, napi bontásban. - Elszámolás tojástermelésről: a tojástermelés havi elszámolására szolgál. 4; A növénytermesztés bizonylatai: Ezekre feljegyzik: - A folyó év növénytermesztés adatai - A következő év növénytermesztési adatai - Folyamatosan vezetett adatok. A folyó év növénytermesztési adatait az alábbi bizonylatokon jegyzik fel: - Keretutalvány, - Szállítójegy, szállítójegy-összesítő, - Készlet be- és kivételezési bizonylat - Belső szállítójegy A következő év érdekében végzett munkákat: - A folyó év növénytermesztési bizonylatian jegyzik fel, ágazati bontásban, amelyek a Mezei leltár alapját képezik. A folyamatos adatvezetés az alábbi bizonylatokon történik: - Táblatörzsköny: a táblák hasznosításával, művelési módjával, terméseredményeivel és talajviszonyaival kapcsolatos adatokat tartalmazza. - Öntözött táblák törzskönyve: a fenti adatok + öntözés műszaki adatai.

11 - Ültetvény táblatörzskönyve: ua. az adatok, mint a táblatörzskönyvnél. - Permetezési napló: a permetezés időpontját, helyét, a növénykultúrát, a növényvédőszer nevét, mennyiségét és dózisát kell rögzíteni. 5; A pénzügyi elszámolások bizonylatai: A pénzforgalmi adatokat rögzítik rajta. Adatállományuk a pénzügyi tervezéshez és ellenőrzéshez kell. - Számla: értékesítéskor használjuk. Az 1. pld a vevőé, a többi az árbevétel elszámolására és ellenőrzésére szolgál. - Bevételi pénztárbizonylat: a pénztár pénzbevételeinek folyamatos vezetésére szolgál. Az első pld. a befizetőé, egy pld. a pénztárjelentés melléklete. - Kiadási pénztárbizonylat: hasonló az előzőhöz, csak a pénztári kifizetések pénzforgalmát rögzíti. - Pénztárjelentés: a pénztár pénzforgalmáról készül. A napi forgalmat és a készpénzállományt rögzíti. 5. tétel Mutassa be az alapvető munkajogi és munkaügyi szabályozást! Munka Törvénykönyvének sajátosságai (MT): a munkaviszonyt, és az azzal összefüggő alapvető jogokat, illetve kötelezettségeket szabályozza. Hatálya kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, továbbá amelynél a magyar munkáltató alkalmazottja külföldön, kiküldetésben végzi tevékenységét. Az MT csak ún. minimális standardokat határoz meg a munkavállalók jogainak biztosítása érdekében, amelyet a munkáltatónak mindenképpen biztosítania kell. Ezen felül a munkáltató többet is adhat, amelyet külön rögzíteni kell (pl. munkaszerződésben). A munkaviszony alanyai: - Munkáltató - Munkavállaló Munkavállaló lehet: - Aki a tankötelezettségét teljesítette életévét betöltötte életévet betöltött tanuló, ha tankötelezettségét a felnőttek iskolai rendszerű oktatásában, vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban teljesíti - Az a tanuló, (az iskolai szünet alatt) aki alap- ill. középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. - Korlátozottan cselekvőképes személy -> törvényes képviselő hozzájárulásával - A kiskorú személy, amennyiben 18. életévét még nem töltötte be, de házasságot kötött, már nem minősül korlátozottan cselekvőképes személynek. A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatán alapuló olyan együttműködési megállapodás, amelyet a munkaszerződés hoz létre. Munkaszerződés: 2 személy, vagy személy és szervezet közös megegyezésén alapuló, írásba foglalt megállapodása, amelyből a szerződést kötő felekre nézve kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek. Kettős célja van: - A szerződő felek munkaviszonyt kívánnak létrehozni, - Szándékuk kiterjed e jogviszony lényeges tartalmi elemeiben történő megállapodásra is. A munkaszerződésben a munkavégzéssel összefüggő lényeges kérdéseket kell rögzíteni.

12 Megkötéskor tanuk jelenléte szükséges. A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja, amelyet a munkaszerződésben határoznak meg. A munkaszerződés tartalma: - Személyi alapbér - Munkakör - Munkavégzés helye és ideje - Munkábalépés napja - Munkaviszony időtartama (határozott vagy határozatlan idejű) - Próbaidő (30 nap, meghosszabbítani tilos!!!) - Munkáltató és munkavállaló adatai. Amennyiben a munkaszerződés nem tartalmazza az első 3 elemet, akkor a szerződés érvénytelen! A munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja a munkavállaló! 237.o 6. tétel Mutassa be a termőföldre vonatkozó legfontosabb szabályokat! A termőföld sajátosságai, művelési ágak: A termőföld: a szilárd földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója. Sajátos tulajdonságokkal rendelkezik, melyek a következők: - Nemzeti kincs, - Korlátlanul nem növelhető, - Korlátozott mértékben áll rendelkezésre, - Nem mozdítható el, - A mezőgazdasági termelés nélkülözhetetlen eszköze, - Termőképessége korlátozott mértékben növelhető, - Használat során nem fogy el, - Nem emberi munka terméke, - Más termelőeszközökkel nem helyettesíthető, - A munka tárgya és munka eszköze is egyben, - Sok telepített termelőeszköz helye. Művelési ág: a mezőgazdasági és erdőgazdasági művelés alatt álló terület hasznosítási módja. Ezek a következők: - Szántó: a növénytermesztési és kertészeti munkák alapvető területe. - Kert: vegyes termelésű háztáji területek. - Szőlő: szőlővel beültetett ültetvényes terület. - Gyümölcsös: gyümölcsfákkal beültetett összefüggő terület. Az ilyen területeken a szőlővel együtt hosszú ideig történik a termesztés. - Rét: állandó gyeptakaróval borított terület. Termése takarmányként kerül betakarításra. - Legelő: természetes vagy mesterségesen telepített összefüggő gyepterület. Legeltetéssel hasznosítják, néhány növedékét kaszálják. A feltétlen legelők más művelési ágként nem hasznosíthatók. - Erdő: nagyobb kiterjedésű, fás terület. Erdőgazdaságok alapvető területe. - Nádas: nádtermesztéssel kapcsolatos vízfelület. - Halastó: halakkal telepített természetes vagy mesterséges tavak. - Művelés alól kivett terület: azok a területek, amelyeken mezőgazdasági művelést nem folytatnak (út, vasút, üzemi területek, sporttelepek stb.) A termőföld értékelése: A termőföld érték-megállapításának jelentősége: - A mezőgazdasági termékek ármegállapítása - A különbözeti jövedelmek elvonási lehetősége (földadó)

13 - Ösztönzés az ésszerű földhasznosításra. Hazánkban a földek minőségét az 1887-ben bevezetett aranykorona értékkel mérjük. Az értékelés alapja a termőföld jövedelemtermelő képessége. Aranykorona érték: 1 ha átlagos búzatermő terület tőkésített hozadéka aranykoronában kifejezve. A termőföld értékét elsősorban a föld minősége, termőképessége határozza meg. A föld árát megközelítően a földbérletből és a bank által adott kamatokból lehet kiszámítani (ha a föld eladásából kapott összeget bankba tesszük, legalább annyi kamatot várunk el, mint a föld bérleti díja). A termőföld tulajdonjogának megszerzése: Az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése általában az ingatlan-nyilvántartáson keresztül zajlik. Vannak esetei az ingatlan-nyilvántartáson kívüli szerzésnek is: 1; Eredeti szerzésmódok: árverés, elbirtoklás, kisajátítás. 2; Származékos szerzésmódok: átruházás, beépítéssel, ráépítéssel. A földbérlet haszonbérleti szerződéssel jön létre. E szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult. Ennek fejében köteles haszonbérletet fizetni. Írásba kell foglalni. A haszonbérlő köteles a földet rendeltetésszerűen megművelni és gondoskodni a termőképesség fenntartásáról. Azonnali hatállyal felmondható a haszonbérlet: - Ha a haszonbérlő figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt, vagy a felszerelést. - Ha a haszonbérlő a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után kitűzött határidőben sem fizeti meg. A mezőgazdasági haszonbérlet megszűnésével a földet olyan állapotban kell visszaadni, hogy rajta a termelést azonnal folytatni lehessen. Termőföldről szóló törvény: Az Országgyűlés abból a célból, hogy a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló piaci viszonyok meghatározóvá váljanak, a versenyképes mezőgazdasági termelés folytatására alkalmas földbirtokok jöjjenek létre, a gazdálkodó zavartalan mezőgazdasági termelést folytathasson, és a termőföld minőségének védelme megfelelő jogi hátteret kapjon, megalkotta a földtörvényt (1994. évi LV. Törvény a termőföldről). A földtörvény tartalmazza a termőföld védelmére vonatkozó szabályokat, a földvédelmi járulékot és a földvédelmi bírságot. A törvény hatály kiterjed: az ország területén lévő valamennyi termőföldre, földhasznosításra és a termőföld védelmére, valamint a termőföld tulajdonjogának megszerzésére, illetőleg a szerzés tilalmára. A használó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani (hasznosítási kötelezettség). Termőföldet más célú hasznosításra csak kivételesen elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni. A művelési ágak megváltoztatását előzetesen be kell jelenteni a földhivatalnak. Ha a terület természetvédelmi oltalom alatt áll, akkor a művelési ág megváltoztatásához be kell szerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét is.

14 8. tétel Vázolja fel a pénzintézetek szerepét az üzleti életben! A pénz szerepe a piacgazdaságban: A pénz funkciójánál fogva állandó és folyamatos körforgása során bonyolítja le az áruk cseréjét, és fizetési eszközként lehetővé teszi az adás-vétellel járó fizetéseket. A pénz klasszikus funkciói a következők: - Értékmérő funkció: tehát alkalmas 2 termék értékének összehasonlítására. - Forgalmi eszköz funkció: a közvetett árucserét segíti elő, amikor az árumozgás és a pénzmozgás azonos időben történik. Ebben az esetben eladóról és vevőről beszélünk. - Fizetési eszköz funkció: az árumozgás és a pénzmozgás időben elválik egymástól. Az áru eladását időben jelentős késéssel követi értékének pénzbeli kiegyenlítése. Itt már hitelezőről és adósról beszélünk. - Felhalmozás eszköze: a pénzt, mint értékhordozót, vagyonként tartalékolhatom egy későbbi felhasználás érdekében. - Világpénz funkció: előbbi funkcióit a nemzetközi kapcsolatokban is betöltheti. Pénzintézeti rendszer: A pénzintézetek kétszintű bankrendszer keretében látják el feladatukat, melynek felépítése a következő: - Szervezetileg elkülönült jegybanki, - És kereskedelmi banki funkciók ellátása. A pénzintézeti rendszer: 1; Magyar nemzeti bank (MNB): A Magyar Köztársaság jegybankja, a nemzetgazdaság központi bankja, a devizagazdálkodás központi szerve. Rt. Formájában működik. Feladata: A; jegybanki tevékenység: - A nemzeti fizetőeszköz külső és belső vásárlóerejének védelme, - Kizárólagos jogosultság bankjegy és érme kibocsátására, - Arany- és devizakészletek gyűjtése, - Jegybanki irányítása révén a pénz és hitelkínálat, valamint ezek keresletének befolyásolása. B; jegybanki tevékenysége mellett még: - A külföldi gazdasági kapcsolatokkal összefüggésben fizetési-, hitel- és egyéb bankműveletek végzése, - Az állam, a központi költségvetésben önálló fejezetet alkotó központi szervek pénzforgalmi számláinak vezetése, - Központi költségvetésnek rövid vagy hosszú lejáratú hitelek nyújtása. A MNB alakítja ki az országos fizetési és elszámolási rendszert, szabályozza a pénzforgalmat, a pénzintézetek tekintetében szabályozó és ellenőrző tevékenységet lát el. 2; Kereskedelmi bankok: A pénzintézeti tevékenység teljes körének végzésére szóló jogosítványa van, ügyfélkorlátozás nélkül. A működés feltétele, hogy a kereskedelmi bankok számára kötelezően előírt pénzintézeti tevékenységek mindegyikét végezze és ezen kívül a választható tevékenységeken belül legalább 9-et üzletszerűen lásson el. 3, Szakosított pénzintézetek: Csak egyes pénzintézeti tevékenységet vagy csak azok meghatározott körét végzik, a bankfelügyelet által engedélyezett körben.

15 4; Befektetési bankok: Szakosított pénzintézetek, amelyek csak korlátozásokkal fogadhatnak el betéteket, illetve vezethetnek bankszámlát. Más pénzintézetekre vonatkozó előírásokat meghaladó mértékben rendelkezhet tartós befektetésekkel. 5; Takarékpénztárak: Elsősorban természetes személyek körében végzik tevékenységüket, meghatározott kivételekkel betét elfogadására és hitelnyújtására szakosodtak. Alapvető bankműveletek: - Betétgyűjtés: az ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a pénzintézetnek azzal a feltétellel, hogy a bank kamatot fizet és a betét összegét egy meghatározott későbbi időpontban visszaszolgáltatja. - Hitelezés: a bankkal kötött szerződés alapján rendelkezésre bocsátott hitelkeret. Lehet bankhitel és áruhitel. Az áruhitel olyan áruértékesítés, amelynek ellenértékét később egyenlítik ki. A kölcsön a konkrét folyósítást jelenti. A hitelfelvevőnek ismernie kell a hitellel kapcsolatos alapelveket, illetve a szaknyelvi kifejezéseket azért, hogy megfelelő hitelszerződést tudjon kötni. Amikor a vállalkozás nem képes saját forrásból előteremteni a vállalkozás beindításához szükséges tőkét vagy folyó kiadásaikat fedezni, akkor hitelezésre kényszerül. A bank hitelez, az általa előírt feltételekkel pénzt ad kölcsön a vállalkozónak. A kölcsön adott összeg után kamatot és kezelési költséget számol fel, valamint garanciákat kér arra az esetre, ha a vállalkozó nem tudná visszafizetni a kölcsönt. Tehát a bankok hiteleikkel a vállalkozás működését segítik elő. A bankok a hitelezés során azokat részesítik előnyben, akik számlájukat náluk vezetik, tevékenységük jövedelmező és megfelelő hitelfedezeti biztosítékokkal rendelkezik. A hitelvizsgálat során megállapítják a nyújtható hitel felső határát. A bank megköveteli a megfelelő fedezetet, illetve a hitelkérő saját erő hozzájárulását is. A kamatot több tényező befolyásolja pl: hitel nagysága, futamidő stb. A vállalkozói hiteleket egyéni- és társas vállalkozások igényelhetik. Több fajtája van és eltérőek a hitelnyújtás feltételei. Igénylésük előtt fontos a tájékozódás. - Számlavezetés: A pénzintézet kötelezi magát, hogy a szerződő fél számlára bankszámlát nyit, a számlatulajdonos pénzeszközeit azon kezeli, nyilvántartja és a szabályszerűen kiállított fizetési megbízásokat teljesíti, a számla javára és terhére írt összegekről, annak egyenlegéről értesítést küld. A bankszámlavezetésért, pénzforgalom lebonyolításáért a pénzintézet jutalékot számol fel. Bankszámla típusok: Folyószámla: amelyen a folyamatos gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök kezelhetők. Elkülönített számla: pénzeszközöknek a gazdálkodó szervezet rendelkezésén vagy jogszabályon alapuló elkülönített pénz kezelésére szolgál. Betétszámla: olyan betételhelyezés céljára szolgál, amely után a gazdálkodó szervezet kamatot kap. Pénzforgalmi szolgáltatás: - Közreműködéses részvétel a vállalkozásokban (banki tőkével való részvétel a vállalkozásban, vegyes vállalatok alapítása). - Váltó leszámítolás: a bank a váltó ellenértékét leszámítolási kamattal csökkentve fizeti ki a váltón szereplő kedvezményezettnek. - Garanciaügylet: a bank garanciát és kezességet vállalhat pénzben teljesítendő kötelezettség esetén.

16 - Deviza üzletág: banknál devizaszámlát nyithatnak és pénzeszközeiket e számlán tarthatják. - Bankári tanácsadás: a bank információt nyújthat a vállalkozások részére, azok létesítésére, átszervezésére, átalakulására, privatizációjára, pénzügyeinek, hitelfelvételének stb. tekintetében. - Letét, letétkezelés, széfszolgáltatás: a bankok ügyfeleiktől letétet fogadhatnak el, letéti őrzést végezhetnek, értékpapírokat vagy vállalkozások napi készpénzbevételeik tekintetében őrzést végezhetnek. - Pénztárszolgálat: a bankszámláról készpénzt lehet felvenni. - Lakossági bankszolgáltatás: lakossági bankszámlavezetés, betétszámla kezelése, bankkártya szolgáltatás, valamint hitelnyújtás befektetési jegy fedezete ellenében. 9. tétel Elemezze a vállalkozás pénzügyi lehetőségeit! Értékpapírok fajtái, jellemzői: Értékpapír: valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogokat megtestesítő forgalomképes okirat, amely adható és vehető, az ára a kereslet-kínálat szerint alakul. A tőzsde maga a piac, ahol az értékpapírokat adják-veszik. A budapesti értékpapírtőzsde június 21-e óta működik. Az értékpapírokat az értékpapírban foglalt jog alapján csoportosíthatjuk: - Részesedési jogot megtestesítők (részvény, befektetési jegy, részjegy) - Követelést megtestesítők (váltó, csekk, kincstárjegy, kötvény) - Áruval kapcsolatos jogokat megtestesítő (közraktárjegy) - Tagsági viszonyt megtestesítők (részvény) - Hitelviszonyt megtestesítő (kötvény). 1; Részvény: olyan értékpapír, amely a birtokosa számára tulajdonjogot biztosít valamely vállalkozásban. Szabadon forgalmazható. Vagyoni jogokat testesít meg, illetve a társaság irányításában való részvételi jogot. A részvényhez tapadó vagyoni jog: a társaság nyereségéből való részesedés. Az irányításban való részvétel pedig azt jelenti, hogy a részvényes jogosult a birtokolt részvényei arányában a határozatok meghozatalakor szavazni. Részvénytípusok: - Bemutatóra szóló: eladása egyszerű átadással történik. A részvényhez fűződő jogokat az gyakorolhatja, aki a részvényt felmutatja. - Névre szóló: tulajdonosainak nevét bejegyzik a rt. Részvénykönyvébe, eladás esetén az új tulajdonos nevét kell bejegyezni. A bejegyzett tulajdonos gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Részvényfajták: - Törzsrészvények: közönséges részvények. Ezek után járó osztalék a rt. Eredményességétől függően változik. - Elsőbbségi részvények: tulajdonosai elsőbbséget élveznek osztalékfizetésnél és vagyonfelosztásnál, ezzel szemben korlátozhatják szavazati jogukat. - Dolgozói részvények: a névre szóló részvény sajátos típusa. A vállalat dolgozói részére bocsátják ki, így megszerzésük és átruházásuk is korlátozott, a rt.-t elővételi jog illeti meg. - Kamatozó részvény: tulajdonosát az előre meghatározott mértékű kamat illeti meg, még akkor is, ha a rt. Nem nyereséges. - Átváltoztatható elsőbbségi részvény: tulajdonosa meghatározott arányban átválthatja törzsrészvényre. - Átváltoztatható kötvény: meghatározott idő után részvénnyé váltható.

17 - Elővásárlási jogot biztosító részvény. 2; Kötvény: általában hosszabb lejáratú, kamatozó, névre vagy bemutatóra szóló értékpapír. Aki a kötvényt kibocsátja, kötelezi magát, hogy a kötvény szerinti kölcsönvett összeget határidőre visszafizeti, az erre az időszakra eső kamatokkal együtt. A kötvény vásárlója kölcsönadja pénzét, meghatározott időre és kamatra, meghatározott feltételek szerint. A feltételeket a kötvény kibocsátója fogalmazza meg. Ezt a kölcsönadó vagy elfogadja, vagy nem vásárol a kötvényből. Kötvény kibocsátására jogosultak: - Az állam, - A központi költségvetési szervek, - Az önkormányzatok, - A pénzintézetek, - A gazdálkodó szervezetek. A kötvényt futamidő, kamat és törlesztési forma szerint lehet megkülönböztetni. Futamidő: azt jelenti, hogy a pénzt mennyi időre kérik kölcsön. Kamat: a pénz használatáért fizetett díj. A kötvény lehet fix- és változó kamatozású. - Fix kamat esetén a kötvényt kiállító a kiállítás időpontjában meghatározza a kamat mértékét, amely a futamidő végéig változatlan - Változó kamat esetén a kibocsátáskor azt a számítási módot közlik, amely alapján az éppen esedékes kamatot kiszámítják A törlesztés módja kétféle lehet: - A futamidő végén fizetik vissza a kölcsönvett pénzt és kamatot - Meghatározott időközönként fizetik a kamatot, a futamidő végén a kölcsönvett összeget. A kölcsönvett összeget is lehet részletekben fizetni. 3, A váltó: forgatható értékpapír, amelyben egy későbbi esedékes fizetés testesül meg. A váltó tulajdonosa jogait átruházhatja egy más személyre. Az új tulajdonos az lesz, akit a váltó hátlapján feltüntetnek az átruházáskor. A gazdálkodó szervezetek egymás közötti kapcsolatában gyakran előfordul, hogy az áru ellenértékét egy későbbi időpontban egyenlítik ki. Ez a kereskedelmi hitelezés. A hitelezés időtartamára a fizetésre kötelezett váltót bocsát ki, amit átad a jogosultnak. A váltó így ellátja a hiteleszköz és a fizetési eszköz funkciót is. A váltó lehet: - Saját váltó: a kibocsátó saját nevében vállal kötelezettséget arra, hogy a váltóban feltüntetett összeget, az ott megjelölt időpontban és helyen a váltó bemutatójának kifizeti. - Idegen váltó: a kibocsátó egy másik személyt szólít fel arra, hogy a váltóban feltüntetett kedvezményezett részére a megjelölt összeget fizesse meg. A váltókövetelés a váltó kifizetésével szűnik meg. A váltóleszámítolás, a váltó banknak történő eladása. 4; A kincstárjegy: az állam által kibocsátott, bemutatóra szóló, átruházható értékpapír, amely kölcsönügyletet testesít meg. A kincstárjegyet a kibocsátástól számított 1 éven belül be kell váltani. 2 formája van: - Kamatozó kincstárjegy: az állam fix kamattal és határidővel hoz forgalomba. - Diszkont kincstárjegy: az értékesítés névérték alatt történik, a visszavásárlás névértékében.

18 5; Közraktárjegy: a közraktár által kiállított értékpapír, amely a közraktárban tárolásra elhelyezett áru feletti tulajdonjogot testesíti meg. 2 önálló részből tevődik össze, amelyek külön-külön is átruházhatók: - Árujegyből: amely a tulajdonjogot jelenti. - Zálogjegyből: amely a raktárban elhelyezett árura felvett kölcsön mértékéig a zálogjogot jelenti. 6; A csekk: a törvényi előírásoknak megfelelő formában kiállított értékpapír. A csekk szólhat bemutatóra (nincs megjelölt tulajdonos) vagy megnevezett személyre. Átruházható, amellyel a csekkből eredő valamennyi jogot át kell adni. A fizetési csekk: a csekken megjelölt összeg készpénzben történő felvételére jogosít. Az elszámoló csekken a kibocsátó felszólítja a bankot, hogy egy másik ügyfele számláján a megjelölt összeget írja jóvá. 7; A befektetési jegy: a befektetési alapkezelő által sorozatban kibocsátott, és a törvényben meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési alap tőkéjét a kisbefektetők adják össze azzal, hogy megvásárolják a befektetési jegyet. A befektetőket a befektetési jegy után hozam illeti meg. Hozam: valamely értékpapír birtoklásából származó jövedelem, az értékpapír névértékének százalékában. A tőzsde szerepe, funkciói: A tőzsde: nyilvános, központosított és szervezett piac, önkormányzó és önszabályzó szervezet, amely maga határozza meg tevékenységét. Nem profitorientált intézmény. 1; Árutőzsde: olyan önkormányzó és önszabályozó szervezet, amely a tőzsdén forgalmazott áruk körében nyilvánosan meghirdetett, előre meghatározott módon, helyen és időben koncentrálja a keresletet és a kínálatot. Általános árutőzsde: különféle áruk adásvétele folyik. Speciális árutőzsde: egy meghatározott árucsoporttal vagy azon belül is csak 1-1 áruval foglalkoznak. A mezőgazdasági termények és termékek kereskedelmével foglalkozó árutőzsdék az áruk szélesebb palettáját forgalmazzák. A Budapesti Árutőzsdén sokféle áruval kereskednek. A gabonaszekcióban takarmánykukoricát, étkezési és takarmánybúzát, árpát, napraforgót; a hússzekcióban kétféle minőségű sertéshúst lehet későbbi határidőre adni és venni. 2; Értéktőzsde: értékpapírok kereskedelme folyik. Az értéktőzsde az értékpapírok és devizák koncentrált, meghatározott feltételek között működő piaca. Feladatai közé az értékpapírok adásvételének lebonyolítása, az értékpapírok árfolyamának megállapítása, új értékpapírok bevezetése, kereskedelmi szokásjog kialakítása és tőzsdei bíráskodás tartozik. A Budapesti Tőzsdén 1991 tavaszán bevezették a Budapesti Értéktőzsde Indexet (BUX), amely a leggyakrabban forgalmazott részvények árfolyam-változásának az átlagát jelzi. A bankválasztás szempontjai: A gazdálkodók és a bankok üzleti partnerek, egymással polgári kapcsolatban állnak, így a bankoknak hatósági funkciójuk nincs. A gazdálkodók pénzügyeik vonatkozásában szabadon választhatnak a bankok között. A bankok saját üzletszabályzatuk szerint működnek és megválaszthatják üzletfeleiket.

19 10. tétel A társas vállalkozások alapítása, működésének általános szabályai, megszűnése. A gazdasági társaságok más néven társas vállalkozások olyan gazdálkodó szervezetek amelyek: - vagyonát a tagok bocsátják a társaság rendelkezésére. - üzletszerű tevékenység folytatására hozták létre, - saját cégnevük alatt jogokat, és kötelezettségeket vállalhatnak. A gazdasági társaságok felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető cégbíróság látja el. A gazdasági társaságok alapításához társasági szerződés ( Rt-nél alapszabály) szükséges. A társasági szerződésben meg kell határozni: -A társaság nevét és székhelyét - a tagok nevét, lakcíműket(telephelyük) feltüntesével - a társaság tevékenységi körét - a társasági vagyon mértékét - minden egyéb előírást, amit a törvény az egyes társasági formáknál meghatároz. A gazdási társaságok egyik lényeges megkülönböztető jegye, hogy rendelkeznek jogi személyiséggel vagy sem. Ennek megfelelően a társaságok két csoportra oszthatók: Jogi személyiség nélküli: - közkereti társaság - betéti társaság jogi személyiségű társas vállalkozások: - közös vállalt - egyesülés - korlátolt felelősségű társaság - részvénytársaság (egyszemélyes Rt-nél csak az állam a tulajdonos) A gazdasági társaság megszűnhet: - átalakulással, szétválással, egyesüléssel - végelszámolással - felszámolással Csődeljárással: ha társaság fizetésképtelen helyzetbe kerül, csődöt jelenthet be. A csődeljárás során a fizetőképesség helyreállítása, a gazdálkodó szervezet helyre állítása. Adós és a hitelező megállapodása lehet: - követelések elengedése, átvállalása - tevékenységének újraszervezése Sikeres megállapodás esetén ejtik a csődeljárást, ha nem akkor a bíróság megindítja a cég felszámolását. 11. tétel Ismertesse az egyéni vállalkozás általános jellemzőit, működésének szabályait! Egyéni vállalkozásnak nevezzük valamely természetes, belföldinek minősülő személy üzletszerű gazdasági tevékenységét, amelyet saját nevében és kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából folytat. Egyéni vállalkozó: bárki lehet, akinek Magyarországon állandó lakhelye van. Egyéni vállalkozást minden cselekvőképes, belföldi, állandó lakhellyel rendelkező és az egyéni

20 vállalkozás jogából ki nem zárt természetes személy alanyi jogon alapíthat. Néhány kivételtől eltekintve nincs tevékenységi korlátozás (pl. dohányfeldolgozás nem végezhető). Egyéni vállalkozás alapítása és működése: Nem lehet egyéni vállalkozó: - Akit gazdasági, vagyon elleni, vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, - Akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt 1 évet meghaladó szabadságvesztésre ítéltek, - Aki gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, - Akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát visszavonták, - Aki egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik, - Akit valamely foglalkoztatástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységre. Erkölcsi biz. Beszerzése illetékes hatóságnál vállalkozói adószámot kap bejelentkezik a TB Igazgatóságnál, ahol TB törzsszámot kap bejelentkezik a területileg illetékes kamarához utána megkapja a vállalkozói engedélyt! Bizonyos esetekben a vállalkozói engedélyen felül egyéb feltételek meglétéhez is kötik a tevékenység folytatását: - Hatósági engedélyhez kötött tevékenység pl: vendéglátó egység üzemeltetésénél ÁNTSZ engedély - Képesítési követelményrendszer: legalább egy olyan személynek lennie kell a vállalkozásban, aki képesítéssel rendelkezik. - Személyes közreműködés: az egyéni vállalkozónak köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában, kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. - Foglalkoztatás: foglalkoztathat munkavállalót - Cégtábla: az egyéni vállalkozót nyílt árusítási üzletét, termelő vagy szolgáltató egységét az ott folytatott alapvető tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. Egyéni vállalkozás megszűnése: - A vállalkozó nem találta meg számítását, így beszünteti vállalkozását és visszaadja vállalkozói igazolványát. - A vállalkozó halála, ill. cselekvőképtelenné válása. - A vállalkozói igazolvány visszavonása, mert nem teljesítette a törvény által számára előírt feltételeket. Az egyéni vállalkozás előnyei: - Saját maga tudja a sorsát alakítani. - Olyan információhoz jutott, amely révén hosszabb távon eredményesen tudja vállalkozását működtetni. - Egy jó elképzelését valóra tudja váltani. - Jobb anyagi feltételeket tud biztosítani magának és családjának. - Jobban tudja képességeit hasznosítani, amelyhez még kockázatvállalási készség is társul. - Bízik benne, hogy vagyont tud felhalmozni jövőjének biztosítására. - A maga ura lesz, ő hozhatja a döntéseket, erőfeszítésének hasznát maga élvezi. - Rákényszerül esetleg munkanélküli. - Sok kényszervállalkozás működik kiegészítő tevékenységként. A vállalkozás hátrányai: - Nem meri kockára tenni pénzét, fél az eladósodástól.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Doing Business in Hungary 2013 tagja

Doing Business in Hungary 2013 tagja tagja Doing Business in Hungary 2013 Előszó A Doing Business in Hungary 2013 kiadvány célja, hogy a Magyarországon üzleti befektetésre készülő döntéshozókat segítse a gazdasági vállalkozások alapítására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tájékoztató füzet a pénzügyi szolgáltatásokról Szerkesztette: Dr. Kispál Edit Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben