Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon"

Átírás

1 5 Kockázatkezelés a villamosenergia-piacon Kezeld a kockázatokat! ezt tanácsolják ma mindazoknak, akik a változó világ bizonytalan feltételei között biztosítékokat akarnak kapni, ez lehet a siker titka a liberalizált villamosenergia-piacon. Ennek ma már könyvtárnyi irodalma 1 van, amelybôl ki lehet választani néhány gondolatcsokrot, figyelemfelhívó ábrát, hogy aztán tovább bôvüljön a könyvtár jegyzéke, újabb összefoglaló mû intse az érdekelteket a hagyományos felfogás revíziójának ésszerûségére; ne a merev nemzetgazdasági tervezésben, hanem a jó szabályok alapján mûködô, fogyasztóközpontú piac kockázatainak kezelésében közismert idegen szóval a rizikómenedzselésben lássa a céljai elérésének egyik eszközét. DR. STRÓBL ALAJOS Ebben a tanulmányban a várható magyar villamosenergia-piac mûködési modelljéhez igazodva meg lehet találni a vállalkozások kockázatkezelésének specifikumai mellett azokat az általános ismereteket is, amelyekbôl kiindulva meghatározhatók a konkrétumokhoz szükséges részletek. Ezekre itt nem lehet kitérni, de azért fel kell hívni a figyelmet a korszerû kockázatirányítás általános, az árampiactól függetlenül is létezô eszközeire. A liberalizált villamosenergia-piac 1 Például még ausztrál, új-zélandi szabvány is: AS/NZS 4360:1999 Risk Management Versenypiac (villamosenergia-értékesítés) 1. ábra A kettôs villamosenergia-ellátás vázlata A villamosenergia-ellátás hagyományos folyamatában divatos szóval értékláncában elkülönül a kereskedelem. Eddig volt energiahordozó-beszerzés, átalakítás, szállítás és felhasználás. Ebben a sorban voltak termelôk (erômûvek), szállítók (átvivôk és elosztók), szolgáltatók és fogyasztók, akiknek a tevékenysége kiterjedt a kereskedelemre, az adás-vételre is, de kimondottan csak kereskedôk nem voltak. A villamosenergia-ellátás gyakran kötelezô a vevô oldaláról elvárt szolgáltatás volt, nem önkéntes értékesítés gazdasági ösztönzôk hatására. Ebben az általános ellátásban a hatóság volt az úr, aki mindent elintézett, és nem hagyta nagyra nôni a monopolhelyzetû szereplôket. Ez nem mindig és mindenhol sikerült. A fogyasztó érdekében váltani kell szólt önkritikusan a politika. Jöttek a kereskedôk, a kockázat pedig áttevôdött a hatóságról (az államról) a piaci szereplôkre. Ezért foglalkozik ma olyan sokat az energetikai szakirodalom ezzel a kérdéssel. Nézzük meg az új, átmeneti magyar modell elvét, a közeljövô várható kettôs villamosenergia-piacát (1. ábra). Megmarad a közszolgálat és részlegesen megnyílik a piac. Egymás mellett lesz a kötelezô szolgáltatás és a piaci értékesítés. Mivel ez a modell sokáig fennmaradhat, külön kell megvizsgálni a kockázatkezelést. A szereplôk ugyanis nem azonosak, és igen különbözôek a rizikók is, bár a kockázatkezelés általános szabályai Primer energia (tüzelô) Közüzemi temelôk Szabad termelôk Erômû 2. ábra A szabadpiaci villamosenergia-értékesítés Közszolgáltatás (villamosenergia-szolgáltatás) Közüzemi szállító Villany Kereskedô Kiskereskedés Kereskedô Közüzemi szolgáltatók Közüzemi fogyasztók Feljogosított fogyasztók mindkét piacon érvényesek. Nem szólunk most külön az itt fel nem tüntetett, mindkét szektorban mûködô szereplôkrôl: a rendszerirányítóról, az átviteli és az elosztói engedélyesekrôl. Bár itt is vannak vagy lehetnek jelentôs, elsôsorban a belsô mûködéssel és a hatékonysággal Villany Nagykereskedés Fogyasztó A B A B A B A Energiaátalakítás Energiakereskedés Energiaátalakítás Beszerzési portfolió B Értékesítési portfolió Hasznos energia (termék)

2 6 KOCKÁZATKEZELÉS A VILLAMOSENERGIA-PIACON 1. táblázat A villamosenergia-piac fô szereplôinek beszerzései és termékei Portfolió Termelô Kereskedô Fogyasztó Beszerzési fô tüzelôanyag villamos energia villamos energia egyéb tôke Értékesítési fô villamos energia villamos energia gyártott áru egyéb hôenergia hasznos energia 2 A harmadik fizikai szereplôt, a hálózati szállítót a piac szempontjából egyelôre figyelmen kívül hagyjuk, hogy a részletek ne tompítsák a bemutatást. Ft/kWh Döntési szintek Régi világ A piacosodás folyamata 3. ábra Átalakulás a villamosenergia-piacon [1] 2. táblázat Kockázatkezelési területek, döntési szintek a villamosenergia-iparban Stratégia (célmeghatározás) Taktika (útkijelölés) Operatív kezelés (végrehajtás) Leírás és példa Árak Költségek összefüggô kockázatok, ezek a szereplôk mégis monopolhelyzetûek a szabad piacon is. A közszolgálat kockázatai mások a közüzemi szerzôdéssel rendelkezô erômûveknél, a közüzemi nagykereskedônél (pl. MVM Rt.), a közüzemi szolgáltatóknál (ász-oknál) és a közüzemi fogyasztóknál. Általában azonban ezen szereplôkre a kisebb gazdasági és a nagyobb politikai kockázat a jellemzô. A kockázatkezelés eszközei jelentôsen eltérnek a közgazdasági elméletekkel leírtaktól. A hosszú távú szerzôdések, a hatósági ármeghatározások és védelmek miatt a rizikók látszólag kicsik (sok részben már privát villamosenergia-ipari cég tudna beszámolni ezen biztonság elért eredményeirôl manapság itt minálunk). A kockázat elsôsorban politikai, ill. jogrendi. A négyéves politikai ciklusok, a hatéves jogrendváltozások ezen merev ellátási formában gyakran elbizonytalaníthatják a szereplôket, ezért missziójuk és ambíciójuk felülvizsgálatra szorulhat, döntéseikben nekik is kockázatokkal kell számolniuk. Az ezen a téren ésszerûen alkalmazható kockázatkezelés azonban nem tárgya e cikknek, itt csak a piaci kockázatokkal kívánunk foglalkozni. A szabadpiaci villamosenergia-értékesítés egyszerûsített értékláncában (2. ábra) három szereplô a fontos: a termelô, a kereskedô és a fogyasztó. A termelô és a kereskedô között zajlik a nagykereskedés, a kereskedô és a fogyasztó között a kiskereskedés. Mindkettô versenynek van kitéve, mindkettôben jelentôs a kockázat. Mindhárom szereplônél van (lehet) beszerzés és értékékesítés. Ennek megfelelôen kétféle portfolió és rizikó van. A három fô szereplônél mások a beszerzett és az értékesített termékek (1. táblázat). A következôkben ezen három szereplô kockázatkezelésével foglalkozunk. Itt is elsôsorban a villamosenergia-kereskedelemmel. Mielôtt a három fô területre kitérnénk, célszerû bemutatni a piacosodás lényegét a villamosenergia-ellátásában. A piacon fizikailag két fô szereplô 2 van: a termelô, aki átalakítással létrehozta a villamos energiát és a fogyasztó, aki felhasználta azt. Az utóbbi a meghatározó, mint a fogyasztói társadalomban általában. A liberalizáció célja az, hogy a fogyasztó saját igényét olcsóbban elégíthesse ki, mint eddig. A piaci versenyben azonban a fogyasztó azt is tudomásul veszi, hogy az igénykielégítés árkockázatokkal jár, az olcsóbb árak kevésbé kiszámíthatóak, mint az eddigi magasabbak, ezért rugalmasabb vásárlási módot kíván, tehát rövid távú szerzôdéseket. A termelô ezt a fogyasztói igényt akceptálja, berendezkedik a rövid távú változásokra, tehát elfogadja, hogy nincs már garantált költségfedezete, mint korábban. Mindketten tehát a jó kockázatkezelô képességükben bíznak. E két fizikai szereplô közé ékelôdött kereskedô aztán mindkét oldal kívánságaihoz, céljaihoz igazodik úgy, hogy közben az egész ellátási lánc mûködését már nem koordinálja az okos állami fôhatóság, legfeljebb ellenôrzi. A kereskedônek szintén vannak saját célfüggvényei. A régi világból az újba való átmenet folyamatát érzékeltetni lehet a villamos energia egységárának és költségeinek várható alakulásával (3. ábra): a költségek változása is nagyobb lesz, de a helyzetre sokkal inkább az ár ingatagsága (volatilitása) lesz a jellemzô. Az átlagos villamosenergia-ár csökkeni fog ugyan, de átlagos árra nem nagyon lehet számítani, hanem csak a körülötte való erôs ingadozásra. E jelentôs volatilitás miatt van szükség a kockázatkezelésre. [1, 2] Ki kell emelni, hogy e bemutatásban az árak alatt általában a villamos energia nagykereskedelmi egységárát (Ft/kWh) értjük, nincs külön teljesítménydíj és energiadíj. A fogyasztó természetesen kiskereskedelmi árat fizet, amely az elôbbinél több, hiszen tekintetbe kell venni még a hálózati hozzáférés és egyéb díjtételeket is. Ezek többsége a legtöbb országban hatóságilag szabályozott, tehát bemutatásunk szempontjából közömbösnek tekinthetô. Új világ Idô Az üzleti tevékenység meghatározásakor jelentkezô kockázatok kezelése (pl. a vállalat új helyzetének megítélése a liberalizált piacon, vagy a regionális terjeszkedés céljait érintô kockázatok irányítása) Az áramkereskedelem esélyeinek, kockázatainak gazdaságilag hatékony elemekkel való irányítása (pl. forrás biztosítása zöldmezôs beruházáshoz) Azon meglévô kockázatok kezelése, amelyek a vállalaton belüli változásokból adódnak (pl. a tevékenységek szétválasztásából)

3 KOCKÁZATKEZELÉS A VILLAMOSENERGIA-PIACON 7 Kockázatkezelés általában A kockázatkezelés alapfogalmairól Irányítás Döntések 4. ábra Az integrált kockázatkezelés folyamata Meghatározás Kockázat rizikó alatt az adott tevékenységet végzô célja szempontjából káros esemény bekövetkezésének lehetôségét értik. A cél elérését hátrányosan befolyásolható jövôbeni események bekövetkezésének valószínûsége lehet nagy vagy kicsi, így aztán a kockázat is lehet nagyobb vagy kisebb. A tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek céljuk elérését szolgáló döntésükben tekintetbe veszik ezeket a kockázatokat. A jövôben bizonyos valószínûséggel bekövetkezô események többé vagy kevésbé hatnak az adott cél elérésére. Sok függ tehát attól, hogy milyen tevékenység, mely céljánál, miként akarunk dönteni, és ez a tevékenységi cél (pl. maximális haszonnal bonyolítandó áramkereskedelem) mennyire érzékeny a kockázatokra. A nagy kockázatkészség vagy -kitettség (a rizikóétvágy) kedvezôtlenebb, erôteljesebb kockázatkezelési tevékenységet kíván, mint a jövôbeni események szempontjából érzéketlenebb cél. A jövôben lehetséges károk fajtáit fel lehet mérni, célszerûen csoportosítani, majd különféle eljárásokkal meg kell állapítani azok nagyságát, mértékét, majd a folyamatra való hatásuk érzékenységének elemzésével meg kell ítélni ezeket a kockázatcsoportokat. Végül célirányos intézkedésekkel a célnak megfelelôen be lehet avatkozni a folyamatba a kockázatok hatásának minimálása érdekében. Egyszóval: kezelendô (irányítandó) a kockázat. Nem mindig az a cél, hogy elkerüljék a kockázatokat vagy csökkentsék azok számát, hiszen a rizikót kiváltó események függetlenek, objektívek lehetnek, hanem az a cél, hogy felismerjék a kockázatokat, nagyságukat, hatásaikat, összefüggéseiket, így az üzleti döntésekhez az irányítók vagy a tulajdonosok minél több információval rendelkezzenek. Adott esetben a célokat is lehet módosítani. A döntési szinteknek megfelelôen lehet (felülrôl számítva) stratégiai, taktikai és operatív elhatározások alapján kezelni ezt a kérdést. Ezeket szemléltetik a 2. táblázat példái. Rizikóétvágy Rizikófajták Végrehajtás Értékelés Valószínûség Mérés, elemzés 3. táblázat Kockázati szintek valószínûség- és hatáselemzéssel A részletekre még visszatérünk, itt csak az általánosságokra mutatunk rá. Integrált kockázatkezelés A kockázatkezelésnek vannak általános szabályai, amelyekre röviden ki kell térni. A korszerû, integrált rizikómenedzselésben például legalább három fô, egymáshoz kapcsolódó fokozatot több részfokozattal lehet megkülönböztetni (4. ábra). 1. Meghatározás: Meg kell állapítani, hogy a vállalkozás mennyire van kitéve a kockázatoknak, mekkora a cég rizikóétvágya. Fontos tehát tudni, hogy a céljainknak megfelelô vállalkozásunk az adott idôben és helyen kockázatos-e. Az üzleti tevékenység környezete részletesen feltérképezendô. Meg kell határozni az érintettek céljait és elvárásait. Alapvetôen rögzíteni kell az adott folyamatban a tulajdonosi elvárásokat (pl. maximális haszon és minimális kockázat együttes lehetôsége alapján), a Hatás jelentéktelen kicsi közepes jelentôs meghatározó Valószínûtlen kicsi kicsi közepes nagy nagy Ritka kicsi kicsi közepes nagy extrém Lehetséges kicsi közepes nagy extrém extrém Valószínû közepes nagy nagy extrém extrém Majdnem biztos nagy nagy extrém extrém extrém kockázatvállalási határokat. Vázolni kell a tér- és idôbeni döntési szabadság mértékét.meg kell határozni, hogy milyen kockázatfajtáknak van kitéve a vállalkozás, melyek a konkrét piaci kockázatok, illetve a származtatott és egyéb rizikók. Azonosítani kell tehát a kockázatokat, a lehetséges jövôbeni károsan ható eseményeket. Figyelembe kell venni a szóba jöhetô okokat, azok módosulásait. Ún. esetanalízisek segítségével fel kell deríteni az oksági összefüggéseket, és végül a kölcsönhatások ismeretében csoportosítani kell a kockázatfajtákat. Nagyon fontos ez az azonosítási fázis, mert minden elfelejtett kockázat tönkreteheti a kockázatirányítást, és a további fázisokban már nincs mód a visszatérésre. 2. Mérés: Meg kell mérni, becsülni vagy részletes elemzés alapján valószínûsíteni a kockázatok nagyságát, jellemzôit (pl. idô- és térbeli változásait). Mivel itt csak valószínûségi jellemzôkrôl lehet szó, nem lehet cél a rizikóaverzió számszerûségének pontos meghatározása. Vannak azonban statisztikai és egyéb módszerek, amelyek segítségével a múltbeli hasonló eredményekbôl való következtetés kedvezô eredményt adhat. Aztán vannak szakértôi állásfoglalásokon alapuló értékelési eljárások (pl. brainstorming ), amelyek tájékoztató információkat szolgáltathatnak a kockázatok nagyságának megítéléséhez. Kvalitatív értékeléshez használják például az ún. valószínûség hatás prioritás mátrixot (3. táblázat), amelynek segítségével a kockázati szintek megfelelô kategóriákba sorolhatók be (pl. kis, közepes, nagy, extrém). Ezek a kvalitatív (minôségi) eljárások szükségszerûen sok szubjektív elemet tartalmaznak, ezért e módszereket a lehetôségeknek megfelelôen kiegészítik különféle kvantitatív (mennyiségi) eljárásokkal. Különféle valószínûség-számításokon alapuló eljárásokkal (pl. Monte Carlomódszerrel), érzékenységi elemzésekkel kiszámítható a kockázati érték tájékoztató nagysága. Elterjedt módszer az, hogy ilyen eljárásokkal meghatározzák a pénzügyi befektetések kockázatára jellemzô ún. Value-at-Risk 3 (VaR) mutatót. Soklé- 3 A Value-at-Risk (VaR) azt a kockázati tôkeigényt jelenti, amely mellett 99%-os biztonsággal lebonyolítható az üzlet.

4 8 KOCKÁZATKEZELÉS A VILLAMOSENERGIA-PIACON 50% valószínûség, hogy a portfolió értéke ezt a határt túllépi 15% 10% 5% 5. ábra A kockázati érték (Value-at-Risk) A rizikóalapú portfolió eloszlása A rizikóalapú portfolió legvalószínûbb várható értéke villamos energia piaci ára 1000 lépéses szimuláció -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Value-at-Risk péses szimulációval elemzik például a villamos energia árának, a tüzelôanyag piaci árának, a kamatoknak, az árfolyamváltozásoknak a hatásait a rizikóval terhes portfolió értékére. Megállapítják annak eloszlását a rizikótôke függvényében (5. ábra), és ebbôl meghatározható, hogy az üzlet lebonyolításának 99%-os biztonsági szintjéhez mekkora VaR-érték tartozik. A rizikótôke-igény meghatározása a vállalati perspektíva felvázolásához igen fontos. Nagy energiaszolgáltató cégeknél az a veszély jelentkezhet, hogy csak az egyedi üzletekre határozzák meg ezt az igényt, és nem térnek ki a tôkeigényt csökkentô diverzifikációs hatásokra. A teljes portfolió szerkezetének függvényében ez a diverzifikációs hatás elérheti az összes tôkeigény 20-40%-át is. Részletesen értékelni, osztályozni kell a kockázatokat a prioritás szempontjából. Érzékenységi vizsgálatokkal összefüggést kell keresni az egyedi és összetett hatásokról. Az elsôdlegesség szerint sorba rendezett kockázatok értékei összehasonlíthatók a belsô szabályok szerint megállapított határokkal. A kis kockázatok esetén elegendô lehet az intézkedések nélküli tudomásulvétel. Nem kell különösebb intézkedésekre gondolni akkor sem, ha a kockázat meghatározott értéke és a kezelés költsége megfelelôen közel kerül egymáshoz. Lényeges tehát, hogy ebben az összehasonlító vizsgálatban milyen intézkedési sor indukálódik. 3. Irányítás: Az üzleti tevékenység operatív irányításához ki kell alakítani a legmegfelelôbb vállalati stratégiát. A kitûzött nyereség mellett meg kell határozni a részvényesek által elfogadható maximális kockázat nagyságát. Be kell mutatni a várható tôkehozam és a kockázat összefüggését. Jelentôsebb vagy meghatározóan nagy kockázati értékeknél elvben többféle intézkedés hozható. A legegyszerûbb lenne megelôzni a kockázatot, az azt kiváltó tevékenységet megszüntetni, amire azonban ritkán nyílik alkalom. Megfelelô intézkedésekkel az elôfordulási valószínûség is mérsékelhetô, ha például a kockázatforrások belsô folyamatokkal irányíthatók. A harmadik elvi megoldás a kockázat hatásának csökkentése (pl. tartalékok képzésével, szerkezetmódosításokkal). Végül az intézkedések kiterjedhetnek a kockázatok megosztására vagy áthárítására (pl. biztosítások kötése). Dönteni kell a végrehajtásról, és ellenôrizni kell annak betartását. Dokumentálni kell a kockázatkezelés teljes folyamatát. Értékelni kell az eredményt. Végül be kell zárni a kockázatkezelés folyamatát azzal, hogy a ténylegesen elért vállalati hasznot vagy tôkehozamot összehasonlítják a valóságban adódott kockázatokkal. Ezeket az eredményeket felhasználják a következô döntés-elôkészítési szakaszban. [3, 4] Kockázatfajták Piaci kockázatok Kockázatok tüzelôanyag piaci ára Kockázatfüggô érték, milliárd euró kamatok, árfolyamok Az ún. termékárkockázat az erômûveknél akkor jelentkezik, ha a megtermelt villamos energiát a cég kisebb áron tudja csak eladni, mint eredetileg tervezte, vagy amely a termelési költségek fedezésére szükséges lenne. Az áramkereskedô akkor van kitéve árkockázatnak, ha a bevételi és az eladási oldalon ármegállapodások jönnek létre. Ezen kockázatnak azért nagy a jelentôsége, mert a kétoldalú áramszállítási és -átvételi szerzôdések kifutási ideje az adott körzetben együtt általában csökken a többlet kapacitások mérséklésével. A vásárlónál gondot okoz, hogy nem számíthatja ki az árakat, a termelônél pedig nincsen garancia a költségfedezetre. Ezeket a bizonytalanságokat a határidôs üzletekkel némileg mérsékelni lehet. A mennyiségi kockázat (fizikai kockázat) a villamos energia tárolhatóságának a hiányából ered. Az áram tôzsdeképességénél azonban mindig adottságként lehet kezelni, hogy azért középtávon van valami tárolóképesség (elegendô tüzelôanyag és erômûvi teljesítôképesség). Rövid távon ilyen nincs, tehát csak ezeknél az ingadozásoknál van mennyiségi kockázat. Az idôjárási kockázat elsôsorban a hálózat nagy terhelési idôszakaiban jelentkezik. A szokásos napi és idényjellegû ingadozásokat tapasztalati adatokból viszonylag könnyen meg lehet becsülni, de a szokásostól eltérô idôjárási viszonyok már jelentôs kockázatot jelentenek. A kínálati oldalon ilyen kockázati elem lehet például a vízerômûvek vízhozama. Kedvezôtlen esetben ezeket kevésbé hatékony, drágábban termelô erômûvekkel kell helyettesíteni. A keresleti oldalon a terhelési csúcsok jelenthetnek kockázatot nem várt fûtés-, hûtés- vagy világításigényû idôszakokban. Az USA-ban már több példa adódott erre. A vevôkockázat a rövid idôszakokra és a nem várt vevôváltásokra vonatkozik. Ilyen esetekben a kereskedônél hirtelen erômûvi túlkínálat jelentkezik, ezek befolyásolják a mennyiségi és árkockázatokat. Származtatott kockázatok Normál esetben van bizonyos különbség a termék határidôs árfolyama és az azonnali piac pillanatnyi ára között. Ezt a differenciát bázisnak nevezik, és ez függvénye a minôségnek, az idônek, a szállítási helynek, a kínálatnak és a keresletnek. A villamos energia kereskedelmében a báziskockázat a szabadpiaci és a határidôs piac korrelációjától (kölcsönös összefüggésétôl) függ. A villany csekély tárolhatósága miatt ez a korreláció alig fejezhetô ki. Elôfordulhat ezért, hogy a helyi árampiacon olyan árváltozások adódnak, amelyek nem követik a régiók közötti határidôs piacokat. A regionális különbsé-

5 KOCKÁZATKEZELÉS A VILLAMOSENERGIA-PIACON 9 gek elsôsorban az erômûvi teljesítôképességek és összetételek alapján adódhatnak. Számításba kell venni a távvezetékek szállítási kapacitásainak szûk voltát is más régiók felé (Choke Points). Ezen bizonytalanságok mellett van még a felhasználási idôponttól függô báziskockázat is, mivel adott idôpontokra a szállítási igény nem jelezhetô pontosan elôre, ezért árugrások jelentkezhetnek, amelyeknek nagysága függ a napi idôszaktól. Ún. modellkockázatot jelent a hamis kiindulási elvekre és meghatározó adatokra épülô piaci modell. A realitásokat rosszul követô modell veszteséget okoz az árampiacon. Az árakat befolyásoló igen sok tényezô miatt sokkal összetettebb modellre van szükség a hagyományoshoz képest. A határidôs áramkereskedelem viszonylagos újdonsága miatt csak bizonyos idô után nyílik alkalom a jó illesztésre vagy a helyesbítésre. A határidôs piacokon a vétel és az eladás utólagos fizetési követelmények mellett likviditási gondokhoz vezet, amibôl likviditási kockázat eredhet. Kizárólag az árampiacon van ún. termelési kockázat is, amely az áram tárolhatatlanságából ered. Az opciós kereskedelemben az eladónak rendelkezésre álló termelési kapacitása van, amit a vevônek joga van igénybe venni. Amennyiben a vevô kiszáll, úgy értékesítési gondok keletkeznek. A szabad kapacitást mindig finanszírozni kell. Az információs kockázat a piaci résztvevôk azon rizikóját jelenti, amely a hiányzó vagy hiányos információforrásokból, a hibás interpretációkból ered, tehát a pozíció rossz megítéléséhez vezethet. Egyéb kockázatok Operatív, ún. üzemi kockázatok alatt a szervezeti és a mûszaki kockázatokat értik. Amennyiben nem jó a szervezet, az üzemi tevékenységgel is lehetnek gondok. A belsô, hazai spekulációkból vagy a téves helyzetmegítélésbôl eredô hibákból, a hiányos ellenôrzésbôl vagy a kereskedelmi szabályok tudatos semmibe vevésébôl származik ez a kockázat. A teljes kockázatra jelentôs befolyása van a mûszaki kockázatnak. Az erômûvi teljesítôképesség kiesése vagy többlete a deregulált árampiacon még fontosabb, mint korábban. Új technikai kockázatok jelentkeznek a hálózatnál is, tehát a szabadon vagy alig elôreláthatóan használt átviteli és elosztó rendszereknél. A kockázatot az jelenti, hogy a rövid távon jelentett áramszállítás mûszaki okokból nem valósítható meg. Szûk kapacitások vagy egyoldalú áramlások miatt például a rövid távú átvitel mûszakilag megvalósíthatatlan lehet. Az áramkereskedô társaságokat ezért nem lehet tökéletesen leválasztani a fizikai árampiacról. A villamos energia mint áru, fizikai adottságai miatt a piacra korlátlanul nem transzferálható. [1] Fô villamosenergia-kereskedelmi kockázatok Emeljük ki, hogy melyek a piaci villamosenergia-kereskedelemben a legfôbb kockázatok! Prioritás nélkül: a beszerzés költsége; a szabad árualap és áruszállítási kapacitás; a beszállító vagy társvállalkozók teljesítése; a vevô gazdasági helyzete, jóhiszemûsége, döntéshozatali rendszerének módosulása, versenyhelyzete és tulajdonosának elvárásai; a lényeges szerzôdéses feltételek; a pénzügyi környezet; a saját piaci helyzetünk, belsô mûködési folyamataink, tulajdonosunk elvárásai, munkatársaink felkészültsége és integritása; a természeti hatások; a környezet elvárásainak változása; a makro- vagy világpiaci események alakulása; a piac szerkezetének módosulása. Az adott döntési helyzetben ezek közül vagy egyebekbôl kell aztán kiválasztani a legfontosabbakat. Termelôi kockázatkezelés Termelôi vagy erômûvi tevékenységgel kapcsolatos kockázatok egyrészt a beruházással (felépítés, üzembe helyezés), másrészt az üzemeltetéssel (mûködtetés, karbantartás, felújítás), harmadrészt a leszereléssel kapcsolatosak. Amennyiben ez utóbbit a befektetéshez (építéshez) sorolják, úgy elegendô építési és üzemeltetési rizikókról beszélni. Mielôtt azonban ezekben elmélyednénk, ki kell térni a cégek értékével kapcsolatos kockázatokra is. Értékkockázat Integrált villamos vagy összetett erômûvi társaságokban a piacnyitásig nem volt különösebb gond a tôkehozammal. Viszonylag biztos jövedelemre lehetett szert tenni hosszú távú szerzôdések szerinti eladással, hiszen a költségváltozásokat gond nélkül át lehetett hárítani a fogyasztókra. A piacnyitás után azonban megjelentek a versenytársak, a nagyfogyasztók nyomására csökkentek az árak (Németországban 18 hónap alatt 30%- kal), sôt, jelentôs ingadozás kezdôdött. A nagy európai villamos társaságok összes tôkehozama az elmúlt tíz évben az átlagos piaci hozam alá csökkent. A beruházások biztonsága csökkent, a részvényesek növekvô hozamelvárásai nem teljesültek, a beruházó pedig a nagyobb kockázat mellett nagyobb tôkehozamot kíván. Az új helyzetben a nagy európai társaságok (Electrabel, Endesa, National Power, RWE, VEW, VEBA, VIAG) üzleti értéke a könyv szerinti értékhez képest (Market-to-Book Ratio) mérséklôdött ban még 3,5 volt, míg tavaly és jelenleg csak 2,6 körüli ez az arány. Általános tapasztalat, hogy ezen érték csökkenésekor növekedik az értékesítés veszélye. Európában még soha nem kínáltak olyan sok vállalatot vagy vállalatrészt eladásra, mint manapság. A liberalizált árampiacon a termelôk csak a szakmailag jól megalapozott rizikómenedzseléssel tudják helyzetüket kedvezôbbé tenni. Erre is van példa: az USA-ban a Dynegy társaságnál az említett arány az elmúlt két évben 1,6-ról 4,9-re növekedett. [4] Venni vagy eladni? ez a kérdés még az atomerômûveknél is felvetôdik (az USA-ban). Akik el akarnak adni, azok új helyzetet kívánnak maguknak teremteni. El akarják kerülni azokat a hosszú távú kockázatokat, amelyeket például a leállítási költségek jelenthetnek. Gondolnak azonban a személyi és financiális készleteikkel való takarékosságra, amelyet a viszonylag kis atomerômûvi teljesítôképesség jelenthet egy társaságnál 4. Akik venni akarnak, azok viszont abban a helyzetben vannak, hogy atomerômûveiket gazdaságosabban üzemeltethetik, és arra is gondolnak, hogy a leállítással járó anyagi kockázat kezelhetô számukra. Alapvetô törekvés a rendelkezésre állás növelése és az élettartam meghoszszabbítása. A hosszabbításhoz szükséges beruházás olcsóbb (10-50 USD/kW), mint egy új erômû építése. Hozzájárul mind- 4 Az USA-ban 1999-ben 7 atomerômûvi blokkot adtak el (Σ 4798 MW, Σ 393 M USD), és négyet kínáltak eladásra (Σ 3735 MW).

6 10 KOCKÁZATKEZELÉS A VILLAMOSENERGIA-PIACON Gáz Olaj Többerômûves társaság Kisebb rizikó Szén Atom 6. ábra A többerômûves társaságok elônyei Nagykereskedôk Egyerômûves társaságok Gáz Olaj Szén Atom Nagyobb kockázat cia, politikai kényszerek, árfolyam-változási kockázatok, infláció stb.). Ezeket a kockázatokat a szokásos módon lehet kezelni. Itt csak kettôt érdemes kiemelni: a kockázatmegosztást és a biztosítást. A létesítés fázisokra bontásával mérsékelni lehet a kockázatokat. El lehet választani a gyártásra, szállításra, szerelésre vonatkozó kockázatokat az együttes kockázatoktól. A kulcsrakész szállítás estén mérsékelhetô a kockázat, pl. az ún. EPC-szerzôdés 6 segítségével. A beruházó ezzel a határidô- és teljesítménygaranciákat a hozzájuk tartozó büntetések megállapításával együtt átháríthatja a mérnöki vállalkozóra. A beruházási kockázatok biztosításokkal is mérsékelhetôk. A szállítás, az építés ehhez az árszabályozás megváltozása. A termelt villamos energia árában korábban elismerték a többé vagy kevésbé leírt beruházást (a finanszírozási költségekkel együtt). Ez az ún. rate base a nyitott piacon eltûnt, és az eladási ár most már csak az üzemi költségektôl és a piacon megcélzott áraktól függ. [5] A termelôi társaság rizikómenedzselésének egyik célja az optimális portfolió kialakítása. Egy erômûvi társaság igyekszik beszerzési portfolióját úgy alakítani, hogy a kockázatok hatását minimálja, értékesítési portfoliója a versenypiacon kedvezô pozíciót érjen el. Az egyik eszköz ehhez a több lábon állás: több erômûvel lehetôvé teszi, hogy a vásárolt tüzelôanyagok (szén, földgáz, olaj) arányaiban választási lehetôsége legyen. Fontos az is, hogy az említett eladásokkal és a vételekkel az eladhatóságnak (alap- és csúcsterheléshez, menetrend tartásához, szabályozáshoz, vagy tartalék tartásához) megfelelô, rugalmasan mobilizálható kapacitása legyen. Értékesebbnek látszanak ebbôl a szempontból a több erômûvel rendelkezô társaságok, mint azok, amelyeknek csak egy-egy erômûvük van. Többerômûves társaságok a versenypiacon kisebb kockázat mellett nagyobb tôkehozamot kínálhatnak a részvényeseknek, mint az egyetlen erômûvel rendelkezôk 5 (6. ábra). A világszerte tapasztalható cégegyesülések fúziók is azt igazolják, hogy a versenyben így csökkenthetô a kockázat, optimálható a portfolió. Építési kockázatok kezelése 5 Ezért nem volt szerencsés a kilencvenes évek elején a magyar erômûparkot darabokra szedni, majd egyenként eladni. 4. táblázat Az erômûépítési kockázatok módosulása Rizikódimenzió Korábbi helyzet Jövôbeni helyzet Áramvásárlási szerzôdés hosszú távú szerzôdések rövid távú szerzôdések (PPA) bizonytalan cash-flow versenyre épülô környezet hálózati, átviteli költségek Tüzelôanyag-beszerzés áthárítás az eladási árra több független változó logisztikai kockázatok minôségi és árkockázatok Kormánygaranciák hosszú távú garanciák a vevô hitelképessége Idegen tôkével kisegítés nélkül korlátolt kisegítések való finanszírozás csekély árfolyamváltozások Országkockázat nyereségelvonási lehetôségek jogszabály-módosulások A hosszú távú szerzôdések rendszerének megszûntével elôtérbe került az ún. kereskedelmi (merchant) erômûépítés a villamosenergia-piacon. A vállalkozó saját kockázatra épít erômûvet, nincsen állami garancia. Lényeges, hogy hol és milyen erômûvet akar építeni a vállalkozó. A külföldi beruházások kockázatai másként ítélhetôk meg, mint a belföldiek. A külföldiek általában akkor kockázatosabban, ha nincsenek stabil piacgazdasági keretek. Viszont az állami exporthitel-biztosítások kedvezôvé tehetik a befektetést. A létesítményfinanszírozásban a befektetônek gondolnia kell a politikai kockázatra (módosulhat az országos energiapolitika, változhat a jogi környezet), a mûszaki kockázatra (pl. beszállítási problémák), a szokásos értékesítési kockázatra (a villamos energia vagy a hô eladásának jövôjére). Lényeges, hogy adott régióban ki és hogyan határoz meg árakat, tarifarendszereket, támogatásokat (pl. megújuló energiaforrásokra, kapcsolt termelésre). A legtöbb helyen a piac megnyitásával jelentôsen megváltoztak a kockázatok (4. táblázat). Az áramvásárlási szerzôdések rendszere módosul, nem hárítható át a tüzelôanyag-beszerzési kockázat az értékesítésre, kormánygaranciák helyett a vevô hitelképességét kell megvizsgálni, az idegen tôkével való kisegítéskor korlátolt kisegítések lehetségesek. Igen fontos az ún. országkockázat követése (kisajátítási veszély, hatósági bürokráés szerelés (na meg természetesen a tûz) mind a tárgyi (pl. berendezések sérülése), mind a kiesési (pl. késlekedés) biztosítással fedezhetô. Fontos a jogi meghatározások alapján való védekezés is az ún. felelôsségi (szavatossági) biztosításokkal, amelyek kiterjedhetnek a tervezésre, az üzemeltetésre és a környezetvédelemre is. [6] A kockázatokkal terhes villamosenergia-piacon megváltozott az erômûvi befektetések értékelése is. Eddig általában úgy gondolkodtak, hogy a várható hoszszú távú termelési határköltséget hasonlították a piacon elérhetô árakhoz. Amennyiben ez a határköltség az árak felett volt, nem építették meg az erômûvet. A kockázatkezelésen alapuló értékeléssel azonban még akkor is érdemes lehet beruházni, ha a hosszú távú határköltség nagy. Éppen a piaci áringadozások szélsôsége teheti a befektetést kedvezôvé. Például egy rugalmas, nyílt ciklusú gázturbinával, amelyet a hagyományos módon értékelve elvetettek volna, haszonnal lehet mûködni a szabad piacon 6 EPC = Engineering Procurement Construction (Mérnöki megbízásos szerkezet)

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. 6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3. Árképzési módszerek költségfedezeti hosszú távú határköltségen alapuló támogatott hatósági ÁR piaci (tőzsdei) 1 Az energiaszolgáltatás természetes monopólium

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL ENERGY EUROPEAN. MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció MARKETS

IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL ENERGY EUROPEAN. MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció MARKETS IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL EUROPEAN ENERGY MARKETS MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció Vezérigazgatói üzenet Alapértékünk és egyben sikerünk kulcsa, hogy olyan testreszabott üzleti

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője

A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. A földgáz nagykereskedelem múltja és jövője Viktor László Siófok, 2009. október 29. Tartalom A 150 éves gázipar 50 éves

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga 2 feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2015. június 2. Név: Neptun kód: Vizsga 2 feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder teljesítménytartalékok elszámolási módját! (10) 2. Ismertesse az A, B és

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Csoportos energia beszerzés

Csoportos energia beszerzés Csoportos energia beszerzés Eszközök, módszerek, szolgáltatások a beszerzés szolgálatában Sourcing Hungary Kft. Telefon: 06-1-769-1392 www.sourcing.hu Sourcing Hungary Üzletágak Villamos energia beszerzés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 14. június 3. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Ismertesse a szekunder- és tercier teljesítménytartalékok éves beszerzési módját! Térjen ki a szolgáltatást

Részletesebben

Kategóriák Fedezeti követelmények

Kategóriák Fedezeti követelmények 1 Válasszon kedvére a világ 20 különböző tőzsdéjét leképező 6.000 különböző CFD közül. Az elérhető tőkeáttétel akár 10-szeres is lehet. Long és short pozíció nyitására egyaránt van lehetőség, akár napon

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek

1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek 1 Energetikai számítások bemutatása, anyag- és energiamérlegek Előzőleg a következőkkel foglalkozunk: Fizikai paraméterek o a bemutatott rendszer és modell alapján számítást készítünk az éves energiatermelésre

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal? Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július augusztus (653 665. o.) Sztankó Éva Miért összeegyeztethetetlenek a magyar hosszú távú villamosenergia-vásárlási megállapodások a közösségi vívmányokkal?

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

A h a h tóság i iára r lk l a k lm l a m zás s pél é dái Villamos o e nergia Távhős ő zo z l o gá g l á ta t t a ás Szemé lys y zá z llí á tás

A h a h tóság i iára r lk l a k lm l a m zás s pél é dái Villamos o e nergia Távhős ő zo z l o gá g l á ta t t a ás Szemé lys y zá z llí á tás A hatósági ármeghatározás kérdései előadó: Sugár Dániel (TIG-RES Rt.) CMC minősítés 2004. február 10. Piaci árak vs. hatósági árak A piaci ár kialakulása: P S Egyensúlyi ár A láthatatlan kéz D Hatósági

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei

Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Háztartási méretű kiserőművek és a villamos energia törvény keretei Grabner Péter Magyar Energia Hivatal Absztrakt: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) elfogadása

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC

Mik is pontosan az ETC-k? Physical ETC Classic ETC Forward ETC Short ETC Leveraged ETC 1 Exchange Traded Funds (ETF): tőzsdén kereskedett befektetési alap, amely leginkább a részvényekhez hasonlatos. A legnépszerűbbek az indexkövető és szektor ETF-ek, melyek az irányadó tőzsdeindexek árfolyamát

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN

A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN A vám gazdasági hatásai NEMZETKZÖI GAZDASÁGTAN Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 A vám típusai A vám az importált termékre kivetett

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap

Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Integráló építménytervezés I. XI. előadás MET.BME.HU 2012 / 2013 I. Szemeszter ERDÉLYI GÁBOR ingatlan befektetési vezető Raiffeisen Ingatlan Alap Marktstudie 30.06.2010 30.06.2010 1 1 TARTALOM I. Rész

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény?

Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény? Elvárások Valóság Hogyan alakul az új villamos energia törvény? Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2007. március 20. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A szabályozási energia piacáról. 2. rész

A szabályozási energia piacáról. 2. rész 168 elektrotechnika A szabályozási energia piacáról. 2. rész Dr. STRÓBL ALAJOS okl. gépészmérnök, erômû-energetikus szakmérnök Az 1. rész a 2004/5. számban jelent meg. A fejezet-, ábra-, táblázat- és irodalomszámozás

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006. (..) Korm. rendelete A Kormány../2006. (..) Korm. rendelete az átállási költségek meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 183/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a villamos energiáról

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust.

Alap letét Az alapletét a szükséges fedezet összege, amellyel a befektetőnek rendelkeznie kell a számláján ahhoz, hogy megnyithasson egy kontraktust. 1 450 különböző termék kereskedhető, 21 különböző tőzsdéről érhetők el kontraktusok. Energiahordozók (pl.: olaj, földgáz), nemesfémek (arany, ezüst) devizák, kötvények, mezőgazdasági termények (búza, narancs),

Részletesebben

8. javított határidôs ügylet (boosted forward)

8. javított határidôs ügylet (boosted forward) 8. javított határidôs ügylet (boosted forward) MIFID komplexitás FX 3 a termék leírása A javított határidôs ügylet megkötésével a határidôs devizaeladáshoz hasonlóan cége egyidejûleg szerez devizaeladási

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu

A szélenergia termelés hazai lehetőségei. Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu A szélenergia termelés hazai lehetőségei Dr. Kádár Péter peter.kadar@powerconsult.hu 2008. dec. 31-i állapot (forrás www.mszet.hu) Energia másképp 2009.04.02. 2 Hány darab erőmű torony képvisel 1000 MW

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése

A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése Budapest, 26. január 19. A szélenergiából villamos energiát termelő erőművek engedélyezése A villamos energiáról szóló 21. évi CX. Törvény (VET) és annak végrehajtási rendelete (Vhr) 25. évi módosítása

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben