* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET"

Átírás

1 XXI. évfolyam 1. szám február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 7/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4 szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 6 módosításáról (VI. sz. módosítás) Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetéséről 44 A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének módosításáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2008. (II. 19.) Kgy. rendeletének egységes szerkezetbe foglalásáról A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet módosításáról A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíj-rendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet II. KÖTET III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2011. (II. 17.) Kgy. h. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a 142 két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 3/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzatának évi ciklusra szóló 207 gazdasági programja 4/2011. (II. 17.) Kgy. h. A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 226 rendelet módosításával összefüggő intézkedések 5/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének 227 végrehajtása 6/2011. (II. 17.) Kgy. h. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 240 támogatására kiírt pályázat benyújtása 7/2011. (II. 17.) Kgy. h. Egyes vagyoni kérdések rendezése 245 8/2011. (II. 17.) Kgy. h. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű rendszerek 247 működési tapasztalatai, illetve az elvégzett karbantartási, felújítási munkák 9/2011. (II. 17.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata módosított közoktatási 248 minőségirányítási programja elfogadása 10/2011. (II. 17.) Kgy. h. A kinevezett- és megbízott intézményvezetők részére évre meghatározott prémiumfeladatok teljesítése 270 1

3 11/2011. (II. 17.) Kgy. h. Az intézményvezetői teljesítmények meghatározása /2011. (II. 17.) Kgy. h. A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi 290 szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosításának jóváhagyása 13/2011. (II. 17.) Kgy. h. A évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról 294 szóló tájékoztató elfogadása, a évi ifjúságpolitikai cselekvési program 14/2011. (II. 17.) Kgy. h. A évi nemzetközi kapcsolatok célkitűzéseinek 295 megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása 15/2011. (II. 17.) Kgy. h. Zárt ülés keretében került megtárgyalásra! 16/2011. (II. 17.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyzői pályázat kiírása /2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása /2010. (XII. 16.) Kgy. h. Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozása 299 2

4 I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2011. (II. 17.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága tagjának megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi dr. Becsó Károly Csabának (3060 Pásztó, Gárdonyi G. u. 5.) a közgyűlés Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága nem képviselő tagjának február 1. napjával történő lemondását. 2. A közgyűlés február 17. napjával a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Molnár Sándort (3065 Pásztó, Alkotmány út 28.). 3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben. Határidő: március 1. Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 3

5 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A soron kívüli ülésre szóló meghívót amennyiben az ülés összehívására rendkívüli, halasztást nem tűrő, sürgős esetben kerül sor az ülés napját lehetőség szerint két nappal megelőzően, elektronikusan kell megküldeni, az érintettek rövid úton való tájékoztatása mellett. 2. (1) Az SZMSZ 19. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A közgyűlés ülésére meg kell hívni a bizottságok nem közgyűlési tag tagjait. A bizottság nem közgyűlési tag tagjának kérésére a közgyűlésre készült előterjesztéseket a zárt ülésre készültek kivételével számára elérhetővé kell tenni. (2) Az SZMSZ 19. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés üléséről értesíteni kell:) d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv vezetőjét, (3) Az SZMSZ 19. (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A közgyűlés és a bizottságok ülésére meg kell hívni az előterjesztések elérhetővé tételével a területi kisebbségi önkormányzat elnökét, aki a közgyűlés és a bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesz részt. (4) Az SZMSZ 19. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A jelen szakasz szerinti meghívás, értesítés, valamint a közgyűlési anyagok elérhetővé tétele kivéve a közgyűlés elnökének rendelkezése esetén a (6) bekezdés szerinti alkalomkor elektronikusan történik. 3. Az SZMSZ III. fejezet E) alcíme a következő szerint módosul: E) A közgyűlési anyagok elérhetővé tétele 22. (1) A közgyűlés ülésére készült írásos előterjesztéseket a bizottsági ülésre szóló meghívókkal együtt, a bizottsági ülések időpontját megelőzően legkésőbb 4 nappal kell elektronikusan elérhetővé tenni. (2) Az ülést megelőző legkésőbb 4 munkanappal kell elektronikusan elérhetővé tenni a közgyűlés ülésére vonatkozó meghívót, az elnöki jelentést, valamint azokat az írásos előterjesztéseket, amelyek a bizottsági ülések óta szükségessé vált döntési javaslatokat tartalmazzák. (3) A közgyűlés nem zárt ülésére készült, az (1)-(2) bekezdés szerinti írásos előterjesztéseket az 1. (2) bekezdése szerinti honlapon közzé kell tenni. (4) A zárt ülésre készült előterjesztéseket az annak megismerésére jogosultak kötelesek úgy kezelni, hogy annak tartalmáról illetéktelenek ne szerezhessenek felvilágosítást, illetve azt ne tekinthessék meg. 4

6 4. Az SZMSZ 44. (7)-(8) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a főjegyző megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek. (8) A jegyzőkönyvek eredeti példányát mellékleteivel együtt a hivatal kezeli. A jegyzőkönyveket évente a zárt ülés jegyzőkönyveit külön be kell köttetni, irattárba kell helyezni és meg kell őrizni. A jegyzőkönyveket a zárt ülésen készültek kivételével meg kell küldeni a területi irodának, a megyei könyvtárnak, valamint az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon közzé kell tenni. 5. Az SZMSZ 45. (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A megyei közlönyt a megyei önkormányzat honlapján [1. (2) bekezdés] történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni. A megyei közlönyt kinyomtatva minden esetben meg kell küldeni: a) a megyei könyvtárnak és a Nógrád megyei városok könyvtárainak, b) az Országos Széchenyi Könyvtárnak, c) a hivatal dokumentumtárának, d) a közlöny előfizetőinek. 6. Az SZMSZ 60. -a a következő (19) bekezdéssel egészül ki: (19) A bizottsági ülésről szóló jegyzőkönyvet a) a bizottság elnöke és a főjegyző írják alá, b) a főjegyző küldi meg a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésért felelős szervnek, c) közzé kell tenni az 1. (2) bekezdés szerinti honlapon. 7. Az SZMSZ 1/b. melléklete I. 3. a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: (Átruházott hatáskörben) a) jóváhagyja a megyei önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, közgyűjteményi és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, 8. Az SZMSZ 1/c. melléklete 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Megtárgyalja a belső ellenőrzési terv szerinti, valamint az eseti ellenőrzések jelentéseit, azokról a 38. (6) bekezdés c) pontja szerint dönt. 9. Az SZMSZ 1/d. melléklete 10. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 10. Állást foglal ügyrendi, jogi, összeférhetetlenségi eljárással összefüggő kérdésekben. Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. 10. (1) Hatályát veszti az SZMSZ a) 21/A. -a, b) 1/b. melléklete II. 6. pontja. (2) Jelen rendelet március 1. napján lép hatályba. Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 5

7 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2011. (II. 23.) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról (VI. sz. módosítás) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: (1) A Kvr. 1. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének E Ft-ban Megnevezés Működési Felhalmozási Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: Tárgyévi költségvetési hiány összegét: Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: Finanszírozási célú műveletek kiadását: Finanszírozási célú műveletek bevételét: Likviditási hitellel fedezett hiány összegét: Finanszírozási célú műveletek egyenlegét: Kiadási főösszegét: Bevételi főösszegét: állapítja meg. (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza. 2. (1) Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. (2) Az 1. (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák. 6

8 (3) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. 3. E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen, december 31. napjával kell alkalmazni. Salgótarján, február 17. Becsó Zsolt s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László s.k. Nógrád megyei főjegyző 7

9 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege 1.sz. melléklet évi évi Ssz. Bevételek terv Ssz. Kiadások terv E Ft E Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz Munkaadót terhelő járulékok Állami támogatás Dologi kiadások Átengedett Szja bevétel Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb önkormányzati bevételek Működési célú kamatok I/A. Tárgyévi müködési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési hitelműveletek bevételei 6. Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék I/A. Tárgyévi működési kiadások I/B. Működési hitelműveletek kiadásai I. Müködési bevételek összesen I. Működési kiadások összesen Intézményi fejlesztési bevételek Felújítások Címzett támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú kiadások Egyéb fejlesztési célú bevételek Fejlesztési tartalék II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési bevételek összesen II. Fejlesztési kiadások összesen III. Bevételek összesen III. Kiadások összesen IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege IV/B. Pénzmaradvány IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege IV. Hiány összesen Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

10 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege E Ft 1/1.sz. melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek Intézményi műk.c.átvett pénz Illetékbevétel Önkormányzati kamat bevétel Intézményi kamat bevételek Egyéb önkormányzati bevétel Normatív állami támogatás Átengedett Szja bevétel Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel Működési célú átvett pénzeszköz Központosított előirányzat Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása I/A Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 14. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Működési pénzmaradvány összesen Működési hitelfelvétel I/C Működési hitelműveletek bevételei Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi működési kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi működési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai II/B Működési hitelműveletek kiadásai Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege I/B Működési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege III. Egyenleg (Működési c.hitel)

11 Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege 1/2.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím - alcím évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel Munkáltatói lakáskölcsön alap Központosított előirányzatból fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth CÉDE támogatás fűtéskorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth) I/A Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen 11. Pénzmaradvány - intézményi Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala I/B Fejlesztési pénzmaradvány összesen Fejlesztési célú hitelfelvétel 14. Belföldi értékpapírok bevételei I/C Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen Bevételek összesen II. KIADÁSOK 1. Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások Egyéb kiadások Igazgatási kiadások II/A Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen Hitelműveletek kiadásai - - II/B Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen E Ft Kiadások összesen I/A-II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege I/B Fejlesztési pénzmaradvány I/A-II/A+I/B T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány I/C-II/B Feljesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege III. Egyenleg (Fejlesztési c. hitel) - - -

12 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi bevételi előirányzatai 3/a.sz. melléklet Ssz. Intézményi Kamat Felhalm. és Intézmény finanszírozás Társadalombizt. Tám.értékű Működési c. Tám.értékű Felhalmozási Működési Fejlesztési Összesen működési bevételek tőke jellegű működési felhalm. Alaptól átvett működési pe.átvétel felhalmozási pe.átvétel célú célú bevételek bevételek felújít. pénzeszköz bevétel ÁHT-on kív. bevétel ÁHT-on kív. pénzmaradv. pénzmaradv. 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján től Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján től célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ig ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat * Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat * Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN * Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előriányzata: Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat MEGNEVEZÉS (cím-alcím) 1305 E Ft 1124 E Ft Kiemelt előirányzatok E Ft

13 Ssz. MEGNEVEZÉS (cím-alcím) Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek évi kiadási előirányzatai 3/b.sz. melléklet Személyi Munkaadót Dologi Támogatásért. ÁHT-on kív. Támogatásért. ÁHT-on kív. Ellátottak Felhalmo- Felújítás Összesen juttatások terhelő kiadások működési működési felhalmozási fejl.célú pénzbeli zási kiadás járulékok kiadás pe.átadás kiadás pe.átadás juttatása Kiemelt előirányzatok 1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi Reménysugár Otthon Balassagyarmat Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján = ebből Arany János Kollégiumi Programok Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye = ebből Arany János Kollégiumi Program Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján = ebből Szakszolgálati Intézményegység Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján től Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján től célfeladat:palócföld működése Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján ig ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján célfeladat:palócföld működése Ellátó Szervezet Salgótarján I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Védelmi Iroda II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. MINDÖSSZESEN E Ft

14 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg E Ft E Ft Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Összesen Összesen TIOP pályázat SO1 felújítás Szellemi termékek vásárlása 689 Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása Jármű lízing díja 905 Orovosi, labor készl.felszerelés vásárlása TIOP2.2.2 pályázat- SBO kialakításához TIOP pályázat - számítástechnikai eszközök Gépjármű vásárlás (2db) Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye Összesen 280 Fűkasza vásárlás 155 Weblap kialakítása 125 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi Reménysugár Otthon, Balassagyarmat Összesen Összesen 394 Telefonhálózat 110 Bojler vásárlás 284 Fejlesztő Iskola - felújítás 672 Melegvíz rendszer felújítás 311 Kazánház felújítás Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon, Diósjenő Gázóra csere 598 Összesen Összesen 777 Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció 100 Gyógyszerszekrény 433 Pavilon- tűzjelző berendezés bővítése 435 Másológép vásárlás 238 Vizesblokk szigetelés 500 Számítástechnikai eszköz 106 1

15 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Összesen 215 Összesen Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat E Ft Akadálymentesítés tervezési díj 50 Indirekt fűtésű hőtároló 884 Energetikai pályázat tervezési díj 165 Gázkazán csere Kenderváros úti telephelyen E Ft Nyomtató vásárlás 21 Program, számítástechn.eszk vásárlás 78 Összesen Összesen Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítás Bgy Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 FORD kisbusz vásárlás Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 491 Összesen 629 Szakmai eszközök, hangszerek 629 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Összesen Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Főépület, tanműhely felújítása 664 TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés Egyéb gép felújítás 803 HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerés Számítástechnikai eszközök Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés Szellemi termékek vásárlása 281 Felzárkóztató oktatás eszközbeszerés Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 769 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 700 Szellemi termékek vásárlása Számítástechnikai eszközök vásárlása 846 Egyéb, gép berendezés vásárlás 133 2

16 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó E Ft Összesen 285 Összesen Egyéb gép felújítás 285 Szaktantermi felszerelések E Ft Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés 698 TÁMOP 3.2.9/B-08/ pályázat 495 Összesen Összesen Fűtéskorszerűsítés tervezés 63 Informatikai eszközfejlesztés Főépület és kollégium felújítása TÁMOP B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés 452 Kommunikációs eszközfejlesztés Egyéb, gép berendezés vásárlás Hálózatfejlesztés 500 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Összesen Összesen 349 Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján Beléptető rendszer kiépítése 418 Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) 120 Szátok gyermekotthon felújítás Beléptető rendszer szoftvere 45 Mátraszele gyermekotthon felújítás Fénymásoló vásárlás 184 Szátok gyermekotthon felújítás túzjelzőrendszer 674 Vadvirág Lakás O.,Tar tűzkár miatti helyreállítás Összesen Számítástechnikai eszköz vásárlás 148 Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés db Notebook + külsö hálózati adattároló vásárlás db asztali számítógép operációs rendszerrel és szoftverrel vás. 900 A/3-s színes fénymásológép vásárlás

17 3/d. sz. melléklet RÉSZLETEZÉS a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról Intézmény Felújítás célonként Összeg Felhalmozás feladatonként Összeg Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján Összesen Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján E Ft E Ft Bányamúzeum - ventilátor 314 TIOP pályázat:számítógép beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:szoftver beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum Tervezési feladatok TIOP pályázat: Épület kialakítás - Pásztói Múzeum Összesen Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk Önkiszolgáló pult Ellátó Szervezet, Salgótarján Összesen Összesen Élelmezési tevékenység átszer.kapcs.felújítások Megyeháza épületéhez kapcsolódó fejlesztések Megyeháza épületéhez kapcsolódó felújítások 800 Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek TDM Iroda akadálymentesítése 500 Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Konyhai gépek, eszközök vásárlása Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása Védelmi Iroda Összesen ÖSSZESEN: Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint

18 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás E Ft 2010.évi VI. módosított előirányzat I. Intézményi támogatások II./A Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok 1. Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 5. VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás) Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Normatív és kötött felhasználású támogatások Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Fejlesztési kiadások összesen Érettségi és vizsga díjak Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - - Működési kiadások összesen Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.) Felhalmozás Egyéb kiadás - Fejlesztési kiadások összesen Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás Dologi kiadás - Működési kiadások összesen Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen

19 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés Dologi kiadás Működési kiadások összesen Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen fh szociális otthon építés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz Működési kiadások összesen Felhalmozás - Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 15. Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő ) Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Hatályon kívül helyezve 17. Hatályon kívül helyezve 18. Hatályon kívül helyezve 19. Hatályon kívül helyezve 20. Hatályon kívül helyezve 21. Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen "Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai 4.sz.melléklet E Ft Ssz. M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok évi V. módosított előirányzat Módosítás 2010.évi VI. módosított előirányzat 26. Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása Egyéb kiadás Fejlesztési kiadások összesen Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban Személyi juttatás - - Munkaadót terhelő járulék - - Dologi kiadás - Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz - Működési kiadások összesen Felhalmozás - - Fejlesztési kiadások összesen Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Kórház struktúra váltás pályázat önrész Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Bányamúzeum viharkár és árvízkár miatti helyreállítás Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen Tanulói laptop program-tiop pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felhalmozás Fejlesztési kiadások összesen III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok 1. Önkormányzat vagyon biztosítása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Pénzintézeti költségek Dologi kiadás Működési kiadások összesen Társasági, jogi képviseleti díjak Dologi kiadás Működési kiadások összesen Állami támogatások elszámolása Dologi kiadás Működési kiadások összesen Önkormányzati pályázatok sajáterős része Dologi kiadás Működési kiadások összesen Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Könyvvizsgálat Dologi kiadás Működési kiadások összesen

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben