ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata"

Átírás

1 ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 92..(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A felülvizsgálatot elvégeztük, az errıl szóló összeállítás az elıterjesztés mellékletét képezi. A felülvizsgálat során áttekintettük év között a város társadalmi-gazdasági helyzetében, a munkaerı piacon bekövetkezett változásokat, számba vettük a demográfiai mutatókat. Tartalmaz az anyag ismertetést az elmúlt két évre vonatkozóan a város egészségügyi helyzetérıl, oktatásügyérıl, a civil szféráról, a vallási életrıl. Bemutatásra kerül az önkormányzati támogatási rendszerek változása. Az intézményi ellátások körében jelentıs elırelépések történtek az utóbbi két évben, amely a felülvizsgálati anyagban részletes bemutatásra kerül. A 2004.évi koncepcióban meghatározott feladatok megvalósítását végig követtük, értékelésük megtörtént. A felülvizsgálat anyagát véleményeztettük a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Városi Gondozási Központtal, a Szlovén, a Német és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, mely vélemények szintén az elıterjesztés mellékletét képezik; a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke szóban jelezte, hogy a felülvizsgálat eredményével egyet értenek. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat véleményezésében szerepeltetett leírás a családsegítésrıl, az adósságkezelési szolgáltatásról, valamint a beilleszkedést segítı programról további tájékoztatást ad a szociális munka ezen területeirıl. Az intézményvezetı által felvetett költségvetést érintı kezdeményezésben- szupervíziós lehetıség pénzügyi fedezetének biztosítása- arra tekintettel, hogy az intézmény kistérségi fenntartású, döntési kompetenciája a Társulási Tanácsnak van. Az intézményvezetık és a kisebbségi önkormányzatok a felülvizsgálati anyagot elfogadásra ajánlják. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát november 27-én megtárgyalta a helyi szociális kerekasztal, valamint a Szociálpolitikai Tanács területi szerve, a megyei szociális kerekasztal is Szombathelyen és véleményezte a megyei önkormányzat. A szentgotthárdi szociális kerekasztal résztvevıi támogatták az önkéntes segítıi hálózat kiterjesztését; a Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona részt tudna vállalni a közösségi pszichiátriai ellátás megvalósításában fejlesztı felkészítı foglalkoztatás biztosításával, közösségi programok szervezésével, szakértıi bizottsági felülvizsgálatok elkészítésével, egyéni gondozási terv aktualizálásával. Tárgyalásokat kezdeményezett az intézmény arra vonatkozóan, hogy az otthonban öt szentgotthárdi pszichiátriai beteg ellátására férıhely biztosítása megtörténhessen. A Pszichiátriai Betegek Otthona és az Önkormányzat a jövıben közösen szervezhetne szociális témájú konferenciát A kerekasztal résztvevıi is aggályosnak tartották a Gondozóház férfi részleggel való bıvítésének elmaradását, ugyancsak ismét megfogalmazódott egy ápolást, gondozást nyújtó intézmény letelepítése a városban. A megyei önkormányzat képviselıje kihangsúlyozta, ilyen jellegő ellátásra a szentgotthárdi kistérségbıl jelentıs igény mutatkozott. Szentgotthárd- Körmend- İriszentpéter térségében viszont nincs ilyen jellegő intézmény. Szorosabbra kellene főzni a Civil Fórum egészségügyi

2 és szociális szekciójának kapcsolatát az önkormányzattal, meg kell határozni azokat a területeket, ahol az Önkormányzat a civil szférával konkrét feladatokat tudna elláttatni. A megyei kerekasztal résztvevıi felhívták a figyelmet arra, hogy a szociális ellátórendszernek nemcsak az idıskorúakra kell fókuszálni, hanem a szenvedélybetegekre is, ezért minél elıbb lépéseket kell tenni a közösségi pszichiátriai ellátás megszervezésére. Elismeréssel szóltak arról, hogy sikerült fejlesztéseket megvalósítani a kistérségi kapacitások felhasználásával. Sajnos a Gondozóház éves kihasználtságát rontja az, hogy a szőkös elhelyezési lehetıségek miatt a megüresedett férıhelyet nem lehet azonnal betölteni. Javaslatként fogalmazódott meg az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás megvalósítása esetleg valamely karitatív szervezettel vagy határon átnyúló szolgáltatást végzı szervezettel együttmőködve. Határozati javaslat I. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a város 2004.évi szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát elfogadja azzal, hogy a szociális ellátórendszer minıségi fejlesztése érdekében a következı területeken szükséges lépéseket tenni: 1. Az átmeneti segély természetben történı felhasználását vásárlási utalványok formájában kell biztosítani úgy, hogy azok az üzletek amelyek az együttmőködést vállalják csak élelmiszerek vásárlását tegyék lehetıvé. E megoldás kidolgozására határidı: július 31. Felelıs: Hatósági és Okmányiroda vezetıje 2. Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszert kell kiépíteni és mőködtetni. Határidı: március 31. Felelıs: Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje 3. Ügyfél elégedettségi felmérést kell végezni, ennek eredménye kapcsán kapott információkat figyelembe véve kell folytatni a tájékoztatást a szociális ellátásokról. Határidı: Felelıs : 2007.év, illv. folyamatos Jogi és Koordinációs Iroda vezetıje Hatósági és Okmányiroda vezetıje 4. a./ Meg kell valósítani a nappali ellátást nyújtó szolgáltatás, Idısek Klubja épületének akadálymentesítését. Határidı: 2008.december 31. Felelıs: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete Pénzügyi Iroda vezetıje Mőszaki Iroda vezetıje Városi Gondozási Központ vezetıje 5. Az Idıskorúak Gondozóháza végleges mőködési engedélye megszerzéséhez szükséges tárgyi hiányosságok csak az épület bıvítésével számolhatók fel, amely együtt kell, hogy járjon a Gondozóház férfi részleggel való bıvítésével. Határidı: Felelıs: 2008.évi költségvetési koncepció készítéséig Viniczay Tibor polgármester Mőszaki Iroda vezetıje b./ Meg kell vizsgálni a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások elhelyezésére alkalmas új épület kialakításának lehetıségét. Határidı: június 30. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Mőszaki Iroda vezetıje

3 6. A közösségi pszichiátriai ellátásnak a Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonával való együttmőködés keretében történı megvalósítására egyeztetést kell folytatni. Határidı: július 31. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Pénzügyi Iroda vezetıje Hatósági és Okmányiroda vezetıje 7. Tárgyalásokat kell folytatni a Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonával szentgotthárdi ellátandó lakosok számára legfeljebb öt férıhely biztosítása érdekében. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Pénzügyi Iroda vezetıje Hatósági és Okmányiroda vezetıje 8. A Képviselıtestület felkéri a Fıvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonát és a Polgármesteri Hivatalt, hogy amikor szociális témában elıadásokat, szakmai összejöveteleket, konferenciákat szerveznek egymást errıl tájékoztassák, s lehetıség szerint szervezzenek közös szakmai programokat. Határidı: folyamatos Felelıs: Hatósági és Okmányiroda vezetıje 9. Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény Szentgotthárd illetve kistérségében történı létrehozásának lehetıségeit fel kell kutatni. Határidı: folyamatos, beszámolásra félévente Felelıs: Viniczay Tibor polgármester Dr. Dancsecs Zsolt jegyzı 10. A Városi Gondozási Központ szociális szolgáltatásairól szóló információkat meg kell jeleníteni az Önkormányzat hivatalos honlapján. Határidı: 2007.július 31. Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje Polgármesteri Hivatal informatikusa 11. Szorosabbra kell főzni az Önkormányzat és a Civil Fórum egészségügyi és szociális szekciójának együttmőködését, egyeztetni kell a feladat ellátási lehetıségekrıl. Határidı: március 31. Felelıs: Városi Gondozási Központ vezetıje Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje Hatósági és Okmányiroda vezetıje II. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete, tekintettel a Vas Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által készített vas megyei statisztikai kistérségekre kiterjedı halálokokat vizsgáló elemzésére, kezdeményezi az illetékes hatóságnál, hogy a városban immisszió mérıállomás létesítése ügyében járjanak el. Határidı: Felelıs: azonnal Viniczay Tibor polgármester Szentgotthárd,2006. november 30. Ellenjegyzés: polgármester Viniczay Tibor

4 Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata év

5 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés Helyzetelemzés A város társadalmi-gazdasági helyzete Infrastrukturális ellátottság Munkaerıpiaci elemzés Demográfiai mutatók Szentgotthárd és a kistérség egészségügyi helyzete Szentgotthárd város egészségügyi mutatói Iskolázottság, vallásosság és a civil szféra lehetıségei Szentgotthárdon Oktatásügy Vallási élet a városban A civil szféra lehetıségei Szentgotthárd város szociális ellátórendszerének struktúrája, helyzete, jellemzése, a feladat ellátási kötelezettség teljesítése Az önkormányzati támogatások rendszere Szociális ellátórendszer ALAPSZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA Szociális Információs Szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali Idısek Klubja Családsegítés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat keretében SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS BEMUTATÁSA Idıskorúak Gondozóháza Ügyféli elégedettség Szentgotthárd város középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési stratégiája A fejlesztés prioritásai Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes szintjein Az Önkormányzat szabályozási hatásköre Önkormányzati ellátási szintő feladatok Intézményi szintő feladatok

6 1.Bevezetés A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. 92..(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelızıen véleményezteti az intézményvezetıkkel, a kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével. A koncepció végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetıség szerint figyelembe veszi. A felülvizsgálat során áttekintettük év között a város társadalmi-gazdasági helyzetében, a munkaerı piacon bekövetkezett változásokat, számba vettük a demográfiai mutatókat. Tartalmaz az anyag ismertetést az elmúlt két évre vonatkozóan a város egészségügyi helyzetérıl, oktatásügyérıl, a civil szféráról, a vallási életrıl. Bemutatásra kerül az önkormányzati támogatási rendszerek változása. Az intézményi ellátások körében jelentıs elırelépések történtek az utóbbi két évben, amely a felülvizsgálati anyagban részletes bemutatásra kerül. A 2004.évi koncepcióban meghatározott feladatok megvalósítását végig követtük, értékelésük megtörtént. A jövıre nézve a koncepció szintő gondolkodást nehezíti az, hogy nem ismert még az anyag összeállításának idıszakában a 2007.évi költségvetés sem, illetve a szociális terület törvényi szabályozása oly mértékben változó, hogy nehéz a tendenciák meghatározása. Egyetlen lehetıség kínálkozik, ez a feladatok kistérségi szintő elláttatása, gondolok itt a támogató szolgáltatás megszervezésére, valamint arra, hogy a város közigazgatási területén mőködı más önkormányzatok fenntartásában lévı intézményekkel együttmőködve vezetünk be esetlegesen új szolgáltatást. Szentgotthárd Város Önkormányzata új ellátásokat nem tud megvalósítani, a meglévık pénzügyi ráfordítást nem igénylı korszerősítésére kell hogy intézkedések történjenek. 6

7 2.Helyzetelemzés 2.1.A város társadalmi-gazdasági helyzete A térség 2005-ben egy jelentıs elbocsátási hullámot szenvedett el, mely nem fejezıdött be, hanem még több munkavállaló elbocsátást tervezik a jövıben. Ebbıl adódóan a gazdaság területein mérsékeltebb volt a munkaerı-kereslet, szinte csupán támogatással foglalkoztatták az embereket (kisebb cégekre jellemzı) bár új beruházások nem indultak, inkább a régebbi tevékenységek bıvültek, de nem eredményezett nagyobb létszámfelvételi szándékot. Az elmúlt évben megszőnt a GEWA 2000 Kft és helyébe alakult egy 18 fıt foglalkoztató cég a Shittl Kft, mely fémipari tevékenységet folytat 18 fıvel. Ugyanott tevékenykedik a CMS Componens Kft, mely szintén fémfeldolgozással foglalkozik és 6-10 fıt foglalkoztat. Az elmúlt évben több egy-két személyes vállalkozásról is tudomást szerezett a szentgotthárdi Munkaügyi Kirendeltség a térségünkben, melyek valószínőleg korábban is tevékenykedtek, de csupán a támogatások miatt kerültek látókörbe. Stabil helyzettel egyedül a Arcelor Kft bír, amely olyan beruházásokat hajtott végre, mely létszámfelvételekkel jár. Jelenleg 230 fıt foglalkoztatnak és folyamatosan van megrendelésük is. Várható a jövıben náluk egy galvanizáló részleg kialakítása is, mely kb.30 fı foglalkoztatását jelentené. Egyedüli bíztató beruházás az élményfürdı építése, mely jelentıs számú munkahelyet fog eredményezni a térségben. A fürdı üzemelése 2007.év elsı negyedévére várható, mely embernek adna munkalehetıséget, aztán majd késıbb a szálloda felépítése és mőködése eredményezne valamivel több munkahelyet. Fontos kérdés, hogy a szaktudásra alapozó gazdaságfejlesztéshez rendelkezésre áll a megfelelı szakembergárda? Részben igen, ugyanis a nagy cégek eddig is szívesen foglalkoztattak és foglalkoztatnak betanított munkásként szakmunkásokat vagy ennél magasabb képzettséggel rendelkezı dolgozókat. Ezek egy része bizonyára szívesebben dolgozna szakmájában. Igaz egy részük már kiesett a gyakorlatból, ám képzéseken felfrissíthetnék ismereteiket, megismerkedhetnének az újdonságokkal. Azonban egyes szakmákban így is nehézséget okoz a szakember-utánpótlás. Ez összefügg azzal, hogy az ipari szakmák presztízse csökkent, s bár az ilyen szakmunkások iránt azóta egyre növekszik az igény, mégis egyáltalán nem vagy viszonylag kevés fiatal választja az ilyen jellegő képzéseket. A technológiai színvonal növekedése megkövetelné a mőszaki felsıfokú végzettségő szakemberek ittlétét. 2.2.Infrastrukturális ellátottság A városban az elmúlt két évben fıként pályázati forrásokból valósultak meg infrastrukturális beruházások. Ennek eredményeképpen az ivóvízvezeték hálózat hossza: 55,7 km; a szolgáltatott vízmennyiség: 2004-ben: m3/év, 2005-ben: m3/év. Bıvítés jelenleg van folyamatban a Termálpark ívóvízvezeték rekonstrukciója kapcsán, de ez részben hálózat bıvítést is jelent. A szennyvíz-hálózat hossza: 51,8 km, ebbıl 36,9 km gravitációs, 14,9 km kényszeráramoltatású csatorna. A Zsida, Zsidahegy, Rábatótfalu szennyvízhálózat II. ütem üzembehelyezési engedélye szeptemberében lett jogerıs. Egyébként az engedélyes tervek alapján 10,09 km hosszú csatorna épült ki, amelybıl 9,12 km gravítációs, 0,97 km kényszeráramoltatású csatorna. Az elvezetett szennyvíz mennyisége: 2004-ben m3/év, 2005-ben: m3/év. 7

8 Szennyvízgyőjtı-hálózatba bekapcsolt lakások: 2004-ben: 2178 db, 2005-ben: 2187 db. A bıvítés 329 db ingatlannak adott lehetıséget a rákötésre. Gázellátásba bekapcsolt lakások száma: 2004-ben: 1985 db, 2005-ben: 2030 db. Önkormányzati kiépített belterületi közutak hossza: 35,23 km Önkormányzati kiépített külterületi közutak hossza: 2,71 km Önkormányzati kerékpárutak hossza: 4,414 km Önkormányzati gyalogutak és járdák: 32,229 km Önkormányzati kiépítettlen belterületi közutak hossza: 17,15 km Önkormányzati kiépítettlen külterületi közutak hossza: 101,63 km Az önkormányzati tulajdonú utakon lévı 30,00 m-nél kisebb szabad nyílású hidak száma: 10 db Az önkormányzati tulajdonú gyalogutak, illetve járdákon lévı 30,00 m-nél kisebb szabad nyílású hidak száma: 2 db A Hunyadi úti bıvítés forgalombahelyezési eljárása még nem történt meg, az új út (temetıtıl a határig) állami tulajdonba, valamint kezelésbe kerül. Ezen beruházásból a kerékpárút bıvítés jelentkezik majd az önkormányzatnál, amely egyébként 2,290 km hosszú. Az önkormányzati bérlakások száma:2004: 250 db; 2005: 250 db; 2006: 248 db. Nyilvántartott bérlık száma: 249.A farkasfai városrészen az iskolánál lévı lakás üres. Jelenleg 16 lakás munkakörhöz kapcsolódóan került bérbeadásra. A bérlık egy része jelentıs közüzemi tartozásokat halmozott fel, amely bérlık közül kb fı sorolható az együtt nem mőködı bérlık körébe. Sok bérlı nem tud, vagy lehet, hogy nem is akar a lakás karbantartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni, ennek következtében jelentıs a lelakott lakások száma is.tény, hogy az Önkormányzat az elmúlt két évben az épületek felújítása tekintetében nem tett lépéseket ban bevezettük a jövedelemhez igazodó - nem szociális alapon, költségelven figyelembe vett-lakbér fizetési kötelezettséget. Az olyan bérlık, akiknél az egy fıre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azok nem jogosultak a szociális alapon megállapított lakbérre, hanem a jövedelmüknek megfelelıen több lépcsıbe soroltan- kell a továbbiakban fizetniük. Természetesen amennyiben csökken az egy fıre jutó nettó jövedelem, úgy lehetıség van a lakbér mérséklésére is. Kivételes esetekben (pl. nyugdíjasok, egyedül állók stb.) 25%-os mértékig gyakorolható méltányosság ban a törvényi elıírásoknak megfelelıen bevezetésre került az, hogy az ingatlankezelı a rendeltetésszerő használatot évente egyszer, vagy a szerzıdésben meghatározottak szerint évente több alkalommal ellenırzi. Így könnyebben kiszőrhetjük a hanyag, lakásával nem törıdı bérlıket. A nyilvántartott lakásigénylık száma: év végén: 74; év végén: 69; október: 74. Minıségi cserét igénylık júliusában: 32 Minıségi cserét igénylık októberében: ben az ingatlankezelı Ft-ot használt fel karbantartásra. Az Önkormányzat 2005-ben Ft-ot fordított felújításra, amelybıl a Széll K. tér. 17. sz. alatti megsüllyedt lakás rendbetétele Ft volt, Ft pedig 10 db fakapu felújításának költsége, az ÖKV Ft-ot fordított karbantartásra ban a költségvetésben az önkormányzat Ft-ot különített el bérlakások felújítására. 8

9 Lakás értékesítés Eladási ár Szerz. dátuma Sztg. Árpád u.5. fsz /4/A/ Sztg.Szabadság tér 4. I./4. 996/1/A/ Sztg.Kethelyi u.35. A/tetıt./1. 146/2/A/ Elképzelések a bérlakás kialakításra: - Farkasfai volt iskolában 4 db lakás - József A. 30. sz alatt -a volt tekézı helyén, 22 db. lakás. A magánerıs építkezéseket Építéshatóságunk által kiadott építési engedélyekbıl láthatjuk, e szerint: Szentgotthárd területén: 2005 évben 20 db; 2006 évben /szeptember végéig/ 9 db lakás vagy lakóépület kialakításához adtak engedélyt. 2.3.Munkaerıpiaci elemzés A regisztrált munkanélküliek számának alakulását követhetjük végig 2004/2005 év során a grafikon segítségével január február március április május június július augusztus szeptember október november december A Vas Megyei Munkaügyi Központ szentgotthárdi kirendeltségén a regisztrált munkanélküliek számának nagysága, és aránya évben (rózsaszínő vonal) alapvetıen eltér az elızı évitıl, ami visszavezethetı az elmúlt évben közel egy idıben végrehajtott létszámleépítésekre. Minden hónapban átlag fıvel magasabb volt a regisztráltak száma, mint 2004-ben. Az üzemegységek dolgozói nem egyszerre jelentek meg, hanem folyamatosan léptek be a nyilvántartásba, zömében a passzív táppénzes idıszakok lejártát követıen. A jelentıs létszámleépítések nyomán a munkanélküli szakképzetlenek száma és aránya emelkedett. A regisztráltaknak átlag 51-53%-át a szakképzetlen fizikaiak jelentik, 40%-ot tesznek ki a szakképzett fizikaiak és 7-10%-ot a szellemiek. Az ellátási formák szerinti megoszlás területén az éves átlagot figyelembe véve megállapítható, hogy a munkanélküli járadékosok aránya az elızı évihez képest jelentısen növekedett. A rendszeres szociális segélyben részesülık, és a nyugdíj elıtti munkanélküli segélyen lévık aránya alig változott. Az álláskeresést ösztönzı juttatásban részesülık száma, ha abszolút értékben nem is nagy, de arányaiban éves átlagban jelentısen megemelkedett. 9

10 A Szentgotthárdi kirendeltségen nyilvántartott regisztráltak száma Regisztrált munkanélküli Pályakezdõ munkanélküli Ellátásban részesülõ Jöv.pótló. támogatott Rendsz.szoc.seg. ÁKJ Álláskeresési Járadék Álláskeresési segély Ráta 9,5 9,5 10, Az elmúlt évekhez hasonlóan mérsékelten emelkedett a beáramló pályakezdık száma. Már célirányosabb a pályaválasztásuk és sikerül munkahelyeket is találniuk, több pályakezdı helyezkedett el önállóan vagy közvetítéssel hosszabb-rövidebb idıre. Viszont vannak fiatalok, akik mindenképpen valamilyen képzésben szeretnének részt venni, ezért keresik fel a kirendeltséget. Az egyéb eszközökben való részvétel nem igen jellemzi ıket, ezért a jövıben erre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Elenyészı a magasabb végzettségőek beáramlása. Egyre többen használják ki az internet adta álláskeresési lehetıséget( öninformációs gép, az internetre való felvitelük kérése). A december 20-i adatok alapján a regisztrált pályakezdık száma 77fı. A pályakezdık iskolai végzettség szerinti megoszlása: 8 ált.-nál kevesebb 0fı 8 általános 10fı szakmunkásképzı 13fı szakiskola 0fı szakközépiskola 23fı technikum 1fı gimnázium 4fı fıiskola 3fı egyetem 2fı A regisztrált munkanélküliek számán belül a pályakezdık részvételi aránya 7,4 %; a felsıfokú végzettséggel rendelkezı pályakezdık aránya a pályakezdı regisztráltak tekintetében 8,9 %. A gazdálkodó egységek körében nagyon kevesen foglalkoztattak 2005-ben pályakezdıt, mindössze 16,6%-uk. Az 50 év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elısegítése központi programot a foglalkoztatási tárca vezette be az elhelyezkedési esélyek javítása érdekében. A Munkaerıpiaci Alap átvállalja három hónapig az egész bér- és járulékköltséget a munkaadóktól, ha azok további három hónapig, azaz összesen fél évig foglalkoztatják a munkanélkülieket. Azon munkanélkülieknek, akik részt vesznek a programban, vállalniuk kell, hogy a késıbbi tartós foglalkoztatásuk érdekében képzési tanfolyamokon vesznek részt. Ezen kívül a munkaadóknak három hónapig finanszírozzák a próbamunka lehetıségét. 10

11 A támogatás mértékénél a munkavállaló munkabére 100 %-ig terjedhet a három kategória szerint: 1. alapfokú iskolai, vagy az alatti végzettség: 57 ezer Ft/fı/hónap 2. középfokú végzettség esetén: 70 ezer Ft/fı/hónap 3. felsıfokú végzettség esetén: 90 ezer Ft/fı/hónap. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök mőködtetésének értékelése Az 1991.évi IV. törvényben szabályozott foglalkoztatást elısegítı támogatások köre a gazdasági folyamatokhoz és a munka-erıpiaci változásokhoz igazodva többször módosult. A foglalkoztatáspolitikai irányelveknek megfelelıen kerültek elıtérbe illetve szorultak háttérbe egyes aktív eszközök ben az egyes eszközök nagyságrendisége (bevontak száma fıben) a következı mintán nagyon jól érzékelhetı képzés bértám AM könyv Jár.átv. Utazási ktsg. közhasznú Mhteremtı Válalk.v 50 év f. pr. 50.é.f.jár. munkatap Évrıl évre egyre nagyobb számú AM könyvet igényelnek az ügyfelek. / db, db, db, db, db./ Jelentısebb foglalkoztatók az Önkormányzatok, a kereskedelemben és vendéglátásba mőködı vállalkozások. Az egyes eszközök értékelése Képzés A képzési lehetıségek széles skálája miatt minden kirendeltségi képzési igényt ki tudtak elégíteni ben a képzésbe bevont ügyfelek száma a kirendeltség munkaerı-piaci mérıszámaihoz illetve a kereslethez képest megfelelı volt (83 fı vett részt valamilyen képzésben). A kereskedelmi és a vendéglátó-ipari szakmák, valamint szolgáltatási ügyintézı iránti igény igen erıs volt mind a kereslet, mind a kínálat oldaláról, bár a szezonalítás éreztette hatását a területen.a regisztráltak száma egész évben átlagban 700 fı körül mozgott. Így elmondható, hogy 2005.évben a regisztráltak 11,8 %-a képzés résztvevıje volt.amit fontos még megemlíteni, hogy a képzésben résztvevık 20%-a szakképzetlen volt és 63,9 %-a 45 év feletti korosztályból került ki. Vállalkozóvá válás támogatása -támogatottak száma -ebbıl megváltozott munkaképességő (kiemelt támogatásban) részesülık száma -tevékenységi forma szerinti besorolásuk -kiskereskedelem 6 fı 0 fı 1 fı /élelmiszer kiskereskedelem/ 11

12 -egyéb szolgáltatás 5 fı /gyógymasszır, könyvelés, biztosítás, mőszaki vizsgálat, nyilászárók, bútorok beépítése/ Közhasznú foglalkoztatás támogatása /fı/ -támogatott munkaadók száma 4 -ebbıl kiemelt(90%-os) támogatásban részesülı munkaadók száma 0 -ebbıl kisebbségi réteghez tartozó munkanélküliek foglakoztatását vállaló munkaadók száma 0 -közhasznú foglalkoztatottak száma 12 tevékenységi kör szerinti létszámuk - kommunális tev 10 - mővelıdési-oktatási tev. 2 ebbıl kiemelt (90%-os) támogatásban részesülı száma 0 ebbıl kisebbségi réteghez tartozó munkanélküliek foglalkoztatását vállaló munkaadók száma 0 Munkahelymegırzés támogatása - támogatás keretében foglalkoztatottak száma: 38 fı Tartós munkanélküliek bértámogatása A bértámogatás iránt az elızı évihez képest megnıtt a munkáltatók kereslete. Fıként a mikro, kis és közép vállalkozók érdeklıdtek e lehetıség után. Az egyszemélyes és kis vállalkozásoknál a minimálbér emelése miatt a támogatás segítséget nyújt a foglalkoztatáshoz, több esetben a támogatás nélkül nem valósulna meg foglalkoztatás a magas közterhek miatt. Összesen 34 munkáltatót támogattak. Létszámkategóriák szerint: 5 fı alatt 5-10 fı között fı között 50 fı felett Gazdasági ágazat szerint: Szállítás 3 Kereskedelem 7 Szolgáltatás 4 Fafeldolgozás 9 Építés 10 Mezıgazdaság 3 Valutaváltás 1 Vízügy 1 Önkormányzat 1 Oktatás 1 Vendéglátás Textil gyártás Fémszerkezet gyártása

13 2005. november elsejétıl lépett életbe a rendszerben addig munkanélküliként szereplı, illetve újonnan belépı ügyfelek álláskeresıként történı nyilvántartásba vétele, valamint minden nyilvántartottal az álláskeresési megállapodás megkötése. Az új típusú együttmőködés célja természetesen az ügyfelekkel folytatott kapcsolattartás elmélyítése. Az egyre súlyosabb elhelyezkedési probléma miatt rendkívül nehéz az ügyfeleknek a számukra kötelezıen elıírt munkahely-megkeresések teljesítése. HEFOP 1.1. megyei program kirendeltségi tapasztalatai januárjától kezdte el kirendeltség a HEFOP 1.1 programba bevonható ügyfelek toborzását. Összesen 18-an kerültek képzésre, ebbıl 1 fı a tanfolyam elkezdése után elhelyezkedett, évben 9 fı végzett ( ECDL-3 fı, ügyviteli gyakorlócég-3 fı, ABC eladó-2 fı, gyorsétkeztetési eladó-1 fı) A rendszeres szociális segély mőködtetésének tapasztalatai A rendszeres szociális segélyben részesülık kezelése érdekében a kirendeltség területén minden önkormányzat a Családsegítı Szolgálat részvételével egy újfajta megállapodást kötött a kirendeltséggel, a beilleszkedést segítı program megvalósítására. A rendszeres szociális segélyezés rendszere sokkal morálisabb, mint az elıdje a jövedelempótló támogatás rendszere, mivel abban a segélyezési rendszerben az ellátottak mások megítélése szerint minden ellentételezés nélkül kapták az ellátást, míg ebben a rendszerben a külsı megítélés számára is megnyugtató erejő az a tény, hogy csak meghatározott munkavégzés ellenében adható ez az ellátás. A munkavégzés több szempontból is pozitív eredményeket hordoz magában. Egyrészt az önkormányzatok már a jövedelempótló támogatás idején is illegálisan foglalkoztattak embereket azok közül, akiket segélyeztek, most ezt legálisan is tehetik, miközben a rászorulóknak munkaviszonyuk keletkezik és a megélhetésüket is jobban biztosítja a munkabérbıl származó jövedelem, mint a segély. Másrészt az önkormányzatok a közcélú munka biztosította lehetıségeket a közhasznú foglalkoztatási támogatás által biztosított lehetıséggel kipótolva, el tudják zavartalanul látni a községükben felmerülı kommunális feladatokat.a közcélú feladatok általában közterületek karbantartása, ápolása, közintézmények részleges állagmegırzési munkálatai, amely feladatokat az ezen ellátásban részesülık el tudnak látni. Ugyanis a rendszeres szociális segélyben részesülık iskolai végzettségük szerint 70%-ban az általános iskolai végzettséggel rendelkezık közül kerülnek ki. További 25%-uk olyan szakmunkás, aki már évek óta nem dolgozott a szakmájában és nem is képes dolgozni abban, vagy elavult szakmával rendelkezik, amelyben nem képezte, nem tudta, vagy nem is akarta tovább képezni magát. Az 1-2 fıt kitevı gimnáziumi, illetve felsıfokú végzettséggel rendelkezı személy esetében, pedig olyan mentális társadalmi lecsúszás következett be az évek során, amelybıl nem tudnak ezek a személyek felemelkedni. A célok meghatározása A foglalkoztatás bıvítésének, a foglalkoztatási szint emelésének elısegítése a kirendeltségre leosztott decentralizált alap hatékony felhasználásával évben az összesen elhelyezettek száma 465 fı volt, míg ez a szám évben közel 10 %-kal emelkedett, ami 511 fı elhelyezését eredményezte. A városban az év végére felépül a fürdı és kis kirendeltséghez képest a támogatással elhelyezkedık száma is az elképzelések szerint növekedni fog. Így feltételezhetı, hogy ez a szám egy 9 %-os növekedést fog eredményezni és elıreláthatólag 550 fıt sikerül a kirendeltség segítségével valamilyen formában elhelyezni, munkába állítani. 13

14 Figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetőek foglalkoztathatóságának javítására és az elhelyezkedésük támogatására, különös tekintettel az 50 év felettiek, a megváltozott munkaképességőek, valamint az alacsony iskolai végzettségő pályakezdıket illetıen. Intenzívebb munkáltatói kapcsolattartással a bejelentett üres álláshelyek számának növelése érekében és a munkáltató telephelyén történı kapcsolattartás számának növelése tekintetében, a negyedéves prognózis is kitőnı eszköz volt az elmúlt idıszakban. Míg 2004-ben 349 álláshelyet sikerült feltárni, 2005-ben ez 71,1 %-kal növekedett és 597 álláshelyet jelentett ban a szinten tartás acél, mivel nagyon sok olyan munkaerıigény bejelentést kapott a kirendeltség magánmunkaerıkölcsönzı cégektıl elsısorban., melyek a megye egész területére keresnek munkavállalókat(200 fı operátor, mosodai munkás, betanított munkás munkakörökre, és folyamatos az igény). Ezek megjelentek a behozott álláshelyek számánál, de tényleges foglalkoztatás nehezen valósul meg a bejárás miatt. A munkáltatói igényeket szolgálja a megfelelı képzettségő munkaerı rendelkezésre bocsátása, akár a munkaerıpiaci képzés alkalmazásával. Az elhelyezés támogatásával, munkaerıpiaci szolgáltatások nyújtásával növelhetık a munkába állás esélyei. 2.4.Demográfiai mutatók Szentgotthárd város lakosságának száma az évek során szinte semmit nem változik, 8981 fı, 8995 fı és 8969 fı között mozog. Az eltérések a halálesetekbıl adódnak, ugyanis alacsony azoknak a száma, akik elköltöznek. A házasságkötések száma évente hasonló (30-40), a házasulandók zöme szentgotthárdi, évente 2-3 esetben köt külföldi házasságot Szentgotthárdon, olyanra is van példa, hogy az egyik fél más településen él, de a házastárs szentgotthárdi. A halálesetek száma éves szinten majdnem megegyezı, az elmúlt három évben nem érte el a halálozások száma évente a 100 fıt, de ezek csak azok az esetek, amelyek Szentgotthárdon kerültek anyakönyvezésre ben: 85fı; 2005-ben: 96 fı; 2006 október végéig: 68 fı. Született gyermekek száma a népesség nyilvántartás alapján: 2004-ben 96 fı; 2005-ben 71 fı; 2006-ban 58 fı. Korcsoportos megoszlás Év 0-5 éves 6-14 éves éves éves éves éves Összes Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı Férfi Nı A városrészek 60 év feletti lakossága /fı/ az alábbi: Zsida- Zsidahegy 54 Farkasfa 76 Máriaújfalu 88 Rábatótfalu 145 Rábafüzes 77 Jakabháza 25 Rábakethely 227 Szentgotthárd 949 Szociális otthon

15 2.5.Szentgotthárd és a kistérség egészségügyi helyzete Az áttekintésre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Körmendi Városi Intézetének (továbbiakban: Intézet) adatszolgáltatása alapján került sor. Az Intézet elemzése alapjául a statisztikai kistérségeket választotta, nem csak az egyes településeket, tehát az egyes halálokok elemzését nem tudjuk települési vonatkozásban követni, azonban így is tanulságos kép tárul elénk. Kiindulásként a 2000.január 1-i állapotot vették alapul, mely szerint a szentgotthárdi kistérség 15 települése fıs lakosságával a megye lakosságának 5.69%-át teszi ki. Ezen adat 10 éves intervallumban 0,7%-os népesség növekedést mutat. Társadalmi-gazdasági szempontból a szentgotthárdi kistérség a fejlıdı térségek között szerepel megyei összehasonlításban. A férfi és nıi lakosság kormegoszlását a szentgotthárdi kistérségben az alábbi táblázat mutatja (2000.január 1. állapot) Kistérség x x Éves férfiak %-os aránya Éves nık %-os aránya Lakosság száma 1000 fıben Lakosság száma 1000 fıben Szentgotthárd 16,7 % 66,30 % 17,00 % 15,10 % 59,50 % 25,40% 1,27 5,04 1,29 1,19 4,69 2 Az általános halálozást tekintve a korai halálozás vonatkozásában legveszélyeztetettebb kistérséget követıen (ahol a halálozások 35,4%-al meghaladták az országos szintet) több mint 17 %-os halálozási többlettel következik a szentgotthárdi kistérség, ahogy ezt a következı táblázat is mutatja: Kistérség x x Éves férfiak %-os aránya Éves nık %-os aránya Esetszám Esetszám Szentgotthárdi 36,9 145,5 117,6 107,0 0,0 0,0 131,6 106, A éves nık halálozásánál a megyén belüli elemzések során a szentgotthárdi kistérség kedvezıtlen helyzete tőnt ki (131,6 %), az eltérés igen erısen szignifikáns. A kistérségek közül csak a szentgotthárdi kistérségben történt az országosnál több halálozás. A 0 évesek halálozása egyébként megyénkben 12 %-al kedvezıbb az országos szintnél. Az 1-14 éves lakosság körében bekövetkezı halálesetek 20,6 %-át a daganatok okozták A éves lakosság férfi népességénél a halálesetek 30%-áért a keringési rendszer betegségei, 30 %-áért a daganatok, 16%-áért az emésztırendszeri megbetegedések a felelısek, e három betegségi fıcsoportban a férfiak körében a halálesetek 76%-a következett be. A nık korai halálozásában legnagyobb súlya a daganatoknak van, a halálozások 42 %-áért felelısek, ezt követi a keringési rendszer megbetegedései miatt bekövetkezett halálozások 26%-al. Az emésztırendszeri megbetegedések a halálesetek 11%-áért felelısek. A légzırendszeri és az egyéb megbetegedések miatti halálozások a halálesetek 11%-át okozták, a sérülések, mérgezések a halálesetek 7,4 %-át okozták. 15

16 Az Intézet külön vizsgálat alá vonta a éves férfiak és nık halálozásának eltéréseit az országos szinttıl kistérségek és haláloki fıcsoportok szerint. E szerint a szentgotthárdi kistérség területén élı férfiak a megyében az egyik legveszélyeztetettebbek a korai halálozás vonatkozásában. Az emésztırendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozások kivételével valamennyi haláloki fıcsoportban az országos szint felett történtek halálozások. A légzırendszer betegségei miatt bekövetkezett halálozások az országos szintnek csaknem négyszerese, az eltérés igen erısen szignifikáns. Az egyéb betegségek miatt bekövetkezett halálozások 80%-al haladják meg az országos szintet, az eltérés erısen szignifikáns. A nıknél a daganatok miatt bekövetkezett halálozások 35 %-al haladták meg az országosan várhatót. Mindezt a következı táblázat mutatja közötti idıszakban: Kistérség Keringési rendszer betegségei Daganatok Emésztırendszer betegségei %-os arány Légzırendszer betegségei Egyéb betegségek (zárójelben a halálesetek száma) Férfiak (3572) Sérülések mérgezések Szentgotthárdi 103,44 105,3 93,2 380,8 180,5 121,4 (69) (70) (31) (25) (21) (39) Nık (1434) Szentgotthárdi 76,7 134,9 72,0 350,7 326,6 151,4 (199) (49) (8) (10) (19) (11) A vizsgált idıszakban a éves férfiak keringésrendszeri haláleseteinek csaknem felét, 45%-át az ischamemiás szívbetegségek, 27%-át a magasvérnyomás és agyérbetegségek okozták. A éves férfiak emésztırendszeri daganatai okozta halálozás az egész megye viszonylatában 6%-al marad a várható alatt. A szájüreg és a garat rosszindulatú daganatai miatt a megyében 136 haláleset történt, amely 11%-al alacsonyabb az országosnál. A megyében a nık daganatok következtében a vizsgált öt év alatt 614-en haltak meg. Megyei szinten 4%-al történt kevesebb halálozás a várhatónál. A nık daganatos halálozásában az elsı helyen 275-os részesedéssel az emésztırendszeri daganatok, második helyen az emlırák áll 20 %-os részesedéssel. A légcsı, a hörgı és a tüdı rosszindulatú daganatai 13 %-ot tesznek ki, s 7 % a méhnyak és a méhtest rosszindulatú daganatai miatt bekövetkezett halálozás részesedése. A légcsı, a hörgık és a tüdı rosszindulatú daganatai miatti halálozás az egész megyére nézve a nık körében erısen szignifikánsan, jelentısen kedvezıbb az országosnál. A várhatónál magasabb halálozás csak a Szentgotthárdi kistérségben történt. A férfiak körében az 559 emésztırendszeri betegség miatti haláleset 67% (385 eset)- alkoholos májbetegség és májzsugor, 11%-a (64 eset) nem alkoholos májbetegség és májzsugor következménye volt. A nık körében az emésztırendszeri betegségek 61%-át alkoholos (93 eset), 27%-át (32 eset) nem alkoholos májbetegségek májzsugor miatti halálozások tették ki. A légzırendszer megbetegedései tekintetében jelentıs többlet halálozást lehetett kimutatni a szentgotthárdi kistérség területén, itt a tényleges halálesetek száma csaknem ötszöröse a várhatónak. A nık körében az idült légzıszervi betegségek haláloki csoportjában a szentgotthárdi kistérségben a férfiaknál megfigyeltekhez hasonlóan a várhatónál négy és félszer több haláleset fordult elı. A sérülések, mérgezések okozta, a férfiak körében bekövetkezett erıszakos halálesetbıl (465) 44% motoros jármő baleset, 37% (174 eset) öngyilkosság, önsértés, és 18% balesetszerő esések miatt következett be. A szentgotthárdi kistérségben a férfiak és a nık összevont elemzése alapján 66%-os a halálozási többlet az öngyilkosság miatt. 16

17 A megye egészét tekintve kiemelendı a férfiaknál a húgy és ivarrendszer megbetegedései miatt bekövetkezett halálozás, mely a várhatót 92%-al meghaladta. A nık körében az egyéb betegségek miatt 127 haláleset történt, melybıl 21,3% a cukorbetegség, 26,7 % az idegrendszeri megbetegedések miatt következett be. A következı táblázat a éves férfiak és nık halálozásának eltéréseit mutatja az országos szinttıl ben. Kistérség Keringési rendszer Betegségei %-os arány Daganatok Emésztı- Rendszer Betegségei Légzı- Rendszer Betegségei (zárójelben a halálesetek száma) Férfiak (2367) Sérülések Mérgezések Egyéb betegségek Szentgotthárdi 96,8 101,4 90,1 159,6 179,4 125,8 (70) (48) (9) (11) (12) (9) Nık (1663) Szentgotthárdi 105,2 112,7 138,1 268,3 53,3 126,2 (58) (36) (8) (9) (2) (9) Kistérségi bontásban már az általános hallozás viszonylatában jelentıs eltérések mutatkoztak az idı elıtti, korai halálozás vonatkozásában. Három kistérség, s ezek közül sajnos az egyik a szentgotthárdi kistérség területén élı éves népesség kedvezıtlen helyzete, veszélyeztetettsége fedezhetı fel. A légzıszervi betegségek magas számát láttuk az elıbbiekben. A kockázati tényezık közül a dohányzás kitüntetett szerepe egyértelmő, a természetes (penészgombák, pollenek stb.) és a mesterséges légszennyezıdésnek is (közlekedésbıl eredı, ipari és munkahelyi) jelentıs szerepet tulajdonítanak. Szentgotthárd város levegıminısége nem ismert, a városban immisszió mérı állomás nem üzemel. A várostól É-i, ÉNY-i irányba lévı ipari park üzemelése, a határállomás, valamint az átmenı forgalom is indokolná az immisszió mérıállomás telepítését. 2.6.Szentgotthárd város egészségügyi mutatói A háziorvosi és fogorvosi körzetekben ellátottak számának alakulását az 1.számú melléklet tartalmazza. A 2.számú melléklet alapján alkothatunk képet az egyes fogyatékossággal élık körérıl, az adatok 2005.évre vonatkoznak. 2.7.Iskolázottság, vallásosság és a civil szféra lehetıségei Szentgotthárdon Oktatásügy Szentgotthárd Város Önkormányzata számára mindig fontos helyen szerepelt az oktatás- a felnövekvı nemzedékek nevelése-oktatása.ezt mutatja az is, hogy a kötelezı feladatokon túl önként is felvállal feladatokat azért, mert segíteni akarja a hátrányos helyzetőeket, a fogyatékkal élıket, a speciális fejlesztést igénylıket.anyagi erıforrásai szerint eddig is és a jövıben is arra törekszik, hogy az intézményeiben biztosítani tudja a megfelelı tárgyi és személyi feltételeket. Az adóerıképesség miatti nagyarányú elvonás kapcsán már felmerült az addig jól mőködött intézményi hálózat átszervezése, ez azonban teljesen csak év nyarán realizálódott. 17

18 2004. januárjában elfogadott ÖMIP / Önkormányzati Minıségirányítási Program/ javasolta az akkor még mőködı tagintézmények hatékonyságának felülvizsgálatát. Ennek következtében nyarán az Arany János Általános Iskola farkasfai tagintézményének megszüntetésére került sor. Az ott dolgozó pedagógus és az iskoláskorú tanulók a székhely intézményben folytathatták tanulmányaikat. Az iskolaelıkészítıs kisgyermekekkel / 5. életévüket betöltık / a Városi Óvodában szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak. A gyermekek intézménybe történı szállítása a Volán helyi járataival megoldott. Az Önkormányzat további hatékony - költség-csökkentı lépésre szánta el magát évben, mely elsısorban az alapfokú-, gimnáziumi-, és zenei oktatást érintette. A Városi Óvoda rábafüzesi tagóvodájában mőködı német nemzetiségi csoportot megszüntette, és a feladatot a székhely óvodában biztosította tovább a gyermekek számára. Az ott dolgozó szakalkalmazottak álláshelyét megszüntették, a gyermekeket a szülık a székhely óvodába hordják. Néhány esetben ahol a szülık ezt nem tudták felvállalni a gyermekek a rönöki óvodába iratkoztak át, az autóbusszal történı könnyebb megközelítés miatt. Az Arany János Általános Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola, a Takács Jenı Zeneiskola és a Vörösmarty Mihály Gimnázium közös igazgatású közoktatási intézménybe történı integrálását határozta el. Az átszervezés egyik intézmény megszőnését sem eredményezte, megmaradt az intézmények specifikuma, a közös iskola intézményegységei lettek. Gazdasági önállósága szintén megszőnt a létrejött intézménynek, a gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezetében kialakított csoport látja el. Ezt létszám racionalizálással lehetett megvalósítani. Elızmény Csökkenı gyermeklétszám; Magasabb gyermeklétszámra beállított pedagógus létszám Versenykényszer az intézmények között Önálló intézmények között nincs fenntartói koordináció Önálló gazdálkodású intézmények Probléma megoldatlansága miatti kialakult helyzet Néha indokolatlan csoport bontás, Nehezen kitölthetı munkaidı Fejlesztési igények Nem érdek a munkaerı optimális kihasználtsága Intézményi költségvetések egyenlıtlensége Kialakult eredmény Pedagógus többlet létszám Költséges fejlesztések Be nem töltött álláshely, kötelezı óraszám hiány. Máshol helyettesítés, túlóra Pénzügyi lehetıségek más-más kihasználása Integrálás eredménye Létszám csökkentés Elınyösebb, indokolt fejlesztések Hatékony munkaerıgazdálkodás, további forrás lehetısége az oktatásra Összpontosított pénzügyi források hatékonyabban hasznosíthatók Az eddigi szervezeti struktúraváltás céljai: -minıségi oktatás elısegítése, -anyagi források koncentrált felhasználása, 18

19 -takarékosság, -a város oktatási koncepciójának, és intézményi érdekeinek egységes képviselete, -a város finanszírozási problémáinak enyhítése. Az integrálás negatívumai: - megjelent a pedagógus-munkanélküliség Szentgotthárdon - nagy létszámú intézmény alakult ki, nagy létszámú tanári karral - az önállósággal megszőnt az önálló gazdálkodási jogkör is. Ma már látszik, hogy az intézmények integrálása megfelelı döntés volt. Úgy sikerült végrehajtani, hogy nem sérült az érdekelt intézmények szakmai önállósága, elısegíti az iskolarendszer átjárhatóságának az erısítését, az egyes szintek közötti zökkenımentes átmenetek biztosítását. Lehetıség nyílt a szervezeti hatékonyság növelésére, a pedagógus munkaerı hatékonyabb foglalkoztatására. Az oktatási intézmények közül a Városi Óvoda és az újonnan létrejött Szentgotthárdi Integrált Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény fenntartói jogát Szentgotthárd Város Önkormányzata átadta további források lehetıségeinek kihasználása érdekében a áprilisában megalakult Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának. A nevelés oktatás mellett a rászoruló sajátos nevelési igényő gyermekeket már az integrálás elıtt is ellátták az intézményekben az általános iskolás korosztállyal fejlesztı pedagógusok foglalkoznak.a SZOI Arany János Általános Iskola intézményegységében Eltérı tantervő tagozat mőködik az enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek számára. Az óvodában a beszédhibás gyermekekkel logopédus-oligophrén szakos gyógypedagógiai tanár, a sajátos nevelési igényő rászorulókkal pedig két fı fejlesztıpedagógus óvónı foglalkozik. Az érintett gyermekek továbbra is igénybe vehetik a nevelési tanácsadói ellátást, mely feladatra Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa közoktatási megállapodást írt alá a Vas Megyei Pedagógiai Intézetet fenntartó Vas Megyei Közgyőléssel, az Intézet megszőnését követıen pedig a Berzsenyi Dániel Fıiskola Pedagógiai Szolgáltató Központtal szeptemberétıl a rászorulók részére gyógytestnevelés megszervezését is vállalta a Szentgotthárdi Oktatási Intézmény. Ugyancsak szeptemberétıl a két középiskolában nyelvi elıkészítı osztály indítására került sor. A törvényi háttérrel élve így lehetıséget biztosítunk : -a különbözı nyelvi háttérrel rendelkezı tanulók azonos szintre hozására -arra, hogy a tanulók 5 év alatt 2 nyelvet biztos középfokon elsajátíthat -felsıoktatási intézmények jelenlegi feltételének megteremtésére -a szülık számára költségtakarékosabb nyelvoktatás igénybevételére -a jelenlegi munkaerı piaci helyzetet tekintve +1 év foglalkoztatásra -EU országaiba történı könnyebb elhelyezkedésre. A SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végzett tanulók elsısorban 90-95%-a - fıiskolán illetve egyetemen folytatják tanulmányaikat, a többiek szakmát tanulnak. A III. Béla Szakképzı Iskola és Kollégium szakmai kínálatát elsısorban a kistérségek ( szentgotthárdi, körmendi, ıriszentpéteri ) gazdasági igényei alapján alakították ki között a szentgotthárdi kistérség gazdasági helyzete romlott. Ma egyre inkább a szolgáltatások kerülnek elıtérbe: vendéglátás, idegenforgalom, falusi turizmus. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem- EU szabványok betartása. Mindezeket szem elıtt tartva az iskola folyamatos profilbıvítés, profilváltás alatt áll ben beindult a vendégfogadós képzés, 2005-ben a vendéglátó technikus képzés, ezzel is elısegítve a majdani elhelyezkedés lehetıségét. Megszőnt a nappali tagozatos képzésben a nıi ruhakészítı és a géplakatos szakmák oktatása. 19

20 A Vas Megyei Munkaügyi Központ adatai szerint azonban így is magas a regisztrált pályakezdı munkanélküliek száma: 2004-ben 15 fı, 2005-ben 40 fı. Az iskola a felnıttképzési akreditációt megszerezve egyre nagyobb OKJ-s képzési választékot biztosít a munkanélkülivé vált felnıtt korosztály számára, pl.: kereskedı-boltvezetı, vendéglátó-üzletvezetı, NC-CNC gépkezelı, számítógép-kezelı stb.. A évi átszervezés némileg a III. Béla Szakképzı Iskolát is érintette. Július 1-jéig ugyanis a Kollégium intézménye az addig önállóan mőködı Vörösmarty Mihály Gimnáziumhoz tartozott. Ez idıponttól viszont már a III. Béla Szakképzı Iskolához tartozik. A kollégisták létszámának 80-90%-át mindig is a Szakképzı Iskola tanulói alkották. Egy sikeres pályázatnak köszönhetıen a Kollégium területén található étkezde épületének átalakításával Felnıttképzési Központot alakítottak ki, és némi felújítás történt az elsı épületben. Sajnos a kollégista tanulók létszámán még nem érzıdik ez, illetve egyéb befolyásoló tényezı is az alacsony létszámot tükrözi: pl.: a szülık munkanélküliek, nem tudják fizetni a kollégiumi díjat, a tanulók vállalják a napi ingázást a nem megfelelı szociális kiszolgálás miatt. 20

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ febr. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. febr. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. nov. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ augusztus Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés 2007. augusztus Változás az elızı Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jan. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jan. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 30-i ülésére Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály Nagy György Miklósné igazgató Véleményezı bizottság: Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata

F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata F.M. Közgyőlése 49/2009. (II.26.) K.h.sz. határozata a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezésérıl, ezzel összefüggésben az átszervezett

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı Elıterjesztés 9. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-i ülésére Tárgy: BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı Intézményirányító

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:1-3/2014. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv elsı másfél évi tevékenységérıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Egyesített Szociális Intézmény feladatellátásáról,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2010-2012. évben Férfi 78648 78806 78790 Nő 91249 91182 91213 Összesen: 169897 169988 170003 Forrás: eközig Zrt. személyiadat- és lakcímnyilvántartó

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben