BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: /-1/2011. ált.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált."

Átírás

1 RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: /-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos kapitányságvezetı

2 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az évi XXXIV. törvény 8.. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, az ORFK által meghatározott szempontok szerint, a Balmazújvárosi Rendırkapitányság évi tevékenységérıl, Balmazújváros város közbiztonsági helyzetérıl az alábbiak szerint számolok be: P R E A M B U L U M Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Balmazújvárosi Rendırkapitányság a rendelkezésére álló humán és pénzügyi erıforrások lehetı legoptimálisabb kihasználása mellett, évben is fenn tudta tartani a közterületek rendjét, a lakosság szubjektív biztonságérzetét azon a szinten, amit az illetékességi terület élhetı biztonságként fogadhat el. Ezt látszanak megerısíteni a Közbiztonsági Egyeztetı Fórumok véleményei, a lakossági visszajelzések is. A közbiztonság statisztikai mutatói sem árulkodnak jelentıs elmozdulásról a tavalyi évhez képest, az érkezett feljelentések száma stagnált (792/804) az erıszakos bőncselekmények (rablások, testi sértések, garázdaságok) száma csökkent a területen. A vagyonelleni bőncselekményeken belül a betöréses lopások száma abszolút számban nem jelentıs, de érzékelhetı emelkedést mutat. (A megyében továbbra is a legkevesebb betörés a mi területünkön történt.) Ennek egyik és alapvetı oka volt az, az egyeki bőnözıi gyakorlat, miszerint házról házra addig jártak az elkövetık, míg annyi pénzt össze nem tudtak lopni, amennyivel egy-két napot kihúztak. A sértettek alapvetıen szegényebb emberek voltak, az eltulajdonított készpénz gyakran szabálysértési értékhatáron belüli volt evidenciája volt, hogy az utazó bőnözés erısödésének prognózisa valósággá vált. Ezt az állítást a 2010-es év sem akarta megcáfolni. Ismét több bőncselekményt követtek el olyan bőnözık, akik más kapitányság területérıl érkeztek. Tiszafüred város egy árában és hasznosságában is jelentıs értékő kamerarendszert állított harcrendbe a közbiztonság érdekében, ami tovább szorította felénk az utazó bőnözıket. Igaz, segítségünkre is volt, hisz a két kapitányság, illetve több megye kapitánysága illetékességi területét érintı bőncselekmény sorozatot sikerült a kamerarendszer segítségét is igénybe véve felderíteni, az elkövetıket elfogni. (Buldog lopások) Sajnálatos tény, hogy a mi területünk vonatkozásában ilyen technikai eszközök segítségére még nem, vagy csak kevéssé számíthatunk. Továbbra is fontos kérdés volt az állomány létszámának helyzete. Igazi áttörésre annak ellenére nem került sor, hogy az év elején 8 fı végzett rendészeti tanulmányaival és a gyakorlóırsön töltött hónapokat követıen állt szolgálatba területünkön. Ennek leginkább anyagi és családi okai vannak, melyeket alább részletesen kifejtek. Új feladatként jelentkezett a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása, az elkövetık felderítése. A körzeti megbízotti állomány feladatrendszere többek között ezzel is nıtt, valamint új szerepkörben, kvázi vádképviselıként is megmérettettek a bírósági tárgyalásokon. Az igazgatásrendészeten dolgozó két fı hivatásos a jövıben vélhetıleg nem lesz elegendı a meglévı, csatolt és szintén újonnan kapott megbízásaik teljesítésére.

3 3 Cél volt a Közlekedési Alosztály alapjainak letétele, melyhez a szükséges, hatáskörünkbe tartozó, elsıdleges lépéseket megtettük. A személyi sérüléses balesetek száma 2010-ben ismét csökkent, halálos közúti balesetünk nem történt, de a kerékpárosok dominanciája a baleseti érintettségben minden eddigi igyekezet ellenére magas. A korábbiaknak megfelelıen igyekeztük szinten tartani bőnmegelızési, baleset-megelızési munkánkat, mely a forráshiány okán a személyes és papír alapú tájékoztatás, lakossági fórumok, az internet lehetıségeinek kihasználásával történt meg. A kerékpárosok passzív védıeszközeinek használata propagálásához sikerült megnyerni Balmazújváros város Polgármesterét is. Kiemelt esemény bekövetkezése nélkül sikerült biztosítanunk a hortobágyi idıközi önkormányzati választást, az országgyőlési választásokat, a helyhatósági választásokat. Nyár elején, az állomány közel fele Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe, az árvízi védekezésnél teljesített szolgálatot. A segítségnyújtás lehetısége felemelı volt, az állomány összekovácsolódásának is remek mőhelye, valamint a hasonló esetekre való felkészüléshez fontos tapasztalat. Saját területünkön Tiszacsegén mutatta meg a víz, hogy még mindig ı az úr, de a gátak kitartottak. Az év végével a belvízhelyzet tragikus romlása Balmazújvároson, Hortobágyon, Kónyán, Mátán, Tiszacsegén tartotta fenn az éberséget és a készenlétet a beavatkozásra. Bár a szükséges védelmi intézkedéseket az önkormányzatok megtették, elképzelhetı, hogy az idıjárás szeszélyessége eddig nem látott mértékő problémát okozhat tavasszal az illetékességi területen. A rendırkapitányság munkaterve összhangban állt a fıkapitányság által kitőzött célokkal és meghatározott feladatokkal, melynek végrehajtását idıarányosan elvégeztük. Összességében kijelenthetem, hogy a szakmai és külsı vélemények alapján, a kapitányság személyi állománya a rábízott és vállalt feladatokat ismét jó eredménnyel teljesítette, annak ellenére, hogy az állomány rendkívül fiatal, tapasztalatlan. Ez természetesen nagyobb felelısséget rak a vezetık vállára, akik közül többen szintén pályakezdınek minısülnek. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS Az elöljárói döntésnek megfelelıen, lépéseket tettünk a Közlekedésrendészeti Alosztály csíráinak megteremtése érdekében. Szabó Viktor r. hdgy. úr az alosztályvezetıi státusz terhére, kinevezésre került közlekedésrendészeti csoportvezetınek. Szabó r. hdgy. úr javaslatot készített a Közlekedésrendészeti Alosztály állománytáblájának módosítására, melyet felterjesztettem Fıkapitány Úr részére. A változtatásra azért van szükség, mert a jelenlegi állománytábla alapján lehetetlen a 24 órás balesethelyszínelıi, valamint a balesetvizsgálói feladatokat ellátni. Az alosztály létrehozásáig ezt a feladatot Hajdúszoboszló és Hajdúnánás Rendırkapitányságok közlekedési osztályai végzik a súlyos sérüléses, halálos kimenetelő balesetek esetén. Az alosztály felállítása azért is elırelépés lenne, mert ezzel a közterületre vezényelhetı járıri állomány létszáma is emelkedne.

4 4 Románia remélhetıleg mihamarabbi schengeni csatlakozását követıen, 12 fıs Közlekedési Alosztály / Osztály jöhet létre a kapitányságon. Addig is Szabó úr felmérte a meglévı állományon belül a speciális szakmai terület iránt érdeklıdık számát, elbeszélgetett velük. Mivel Szabó r. hdgy. szintén nem rendelkezik azokkal a speciális ismeretekkel melyek egy közlekedési alosztály/osztály vezetéséhez elengedhetetlenek, ısztıl beiskolázásra került egy balesethelyszínelıi tanfolyamra, ahol januárjában kiváló eredménnyel végzett. Így pontos rálátása van azokra a feladatokra, amiket koordinálnia kell a jövıben. Az Egyeki Rendırırs ırsparancsnoki beosztását Balogh Attila r. szds. úr töltötte be a tavalyi évben. A választás sikeresnek látszik, mivel egy lelkes, szakmailag kellıképpen felkészült, de a tanulásra továbbra is nyitott, sikerorientált vezetıje lett az ırsnek. Személyes példamutatásával, jelentıs áldozatvállalásával húzó ereje az ırsön folyó munkának. Személyes, a nyomozásban való közremőködésének is köszönhetı a bőnszervezetben elkövetett, több megyét érintı fajkutyák lopássorozata elkövetıinek elfogása. A Közrendvédelmi Osztály helyettes vezetıje Bácsmegi József r. hdgy. úr lett, akinek a kinevezésérıl december hónapban döntöttem. A kinevezés idıpontjáig, mint megbízott vezetı bizonyította elhivatottságát, rátermettségét. LÉTSZÁMHELYZET A kapitányság területi elhelyezkedése, az állomány összetétele és a rendıri szakma népszerősége szempontjából mindig jelentıs kérdés volt a létszámhelyzet alakulása. Közrendvédelmi Osztály: év elsı felében (június 01-én) 8 fı érkezett a kapitányságra a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követıen. Mind a nyolc járır kolléga a kapitányság illetékességi területén lakik, innen származik. Egy fı érkezett áthelyezéssel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébıl. İt a testvére csalta a kapitányságra, aki szintén ebbıl a megyébıl származik, de Balmazújvároson megtalálta a számítását, lakást kapott, valamint menyasszonya is ide való. A körzeti megbízotti helyek betöltése érdekében rendszeresen írtunk ki pályázatot Hortobágyra, valamint Egyekre. Több pályázó is volt, de a végén egy megfelelı kollégát sikerült kiválasztani a Hortobágyi körzeti megbízotti státuszra. Nevezett az MRFK Bevetési Szolgálatánál dolgozott korábban. A többi pályázó vagy alkalmatlan volt (pl. civil életbıl jelentkezett), vagy a végén más, lakóhelyéhez közelebbi állást vállalt el. Az osztályról az év folyamán egy fı leszerelt (Tiszacsege Rendırırs). İ már több megyét és kapitányságot is bejárt, de nem találta a helyét a rendırségen. Külföldi álláslehetıség miatt kérte a szolgálati viszonyának megszüntetését. Szabolcs megyébıl nem csak jöttek, de a 2009-es évben a rendészeti szakközépiskola elvégzése után ide helyezett kollégák közül két fı áthelyezését is kérte családi lakóhelyére. Mindketten maradtak volna, de a családjukban olyan tragédiák (szülık halála, súlyos betegsége, eladósodása) következtek be, melyek miatt emberi kötelességük volt a családjukat, lakóhelyükön segíteni.

5 5 Egy fı áthelyezése tavalyról húzódott át, ı Egyekrıl került a Debreceni Rendırkapitányságra. Az áthelyezés indoka a barátnıvel történı összeköltözés volt. Ez más kollégáknál is elıfordult, akiket figyelmeztettük, hogy egy friss érzelmi kapcsolat nem mindig elegendı ok, hogy valaki lakhelyet és munkahelyet változtasson, mert az érzelmek még több esetben nem kellıen megalapozottak, így a kolléga esetleg olyan helyen marad, ahova semmi nem köti. Az egyeki áthelyezettnél ez be is igazolódott, míg egy hölgy kollégánk a visszatartása ideje alatt szakított korábbi barátjával, ezért visszavonta az áthelyezési kérelmét. Ez is jól példázza az állomány fiatalságát, és életbeli tapasztalatainak hiányát. A kmb státuszokat továbbra is pályáztatjuk. Balmazújvároson vannak jelöltjeink, akik alkalmasak lehetnek erre a feladatra. Tiszacsege Rendırırs egyik járırvezetıje pályázatot nyújtott be egy egyeki kmb-s helyre. Utóbbival kapcsolatban március végén döntés várható. Az új oktatási modulokra 7 fı jelentkezett Balmazújvárosról, az ı felvételükrıl Fıkapitány Úr az év elején döntött. Kezdeti idıszakban - felvételüket követıen - viszont Budapesten kell dolgozniuk, onnan a legfrissebb hírek szerint, 5 hónap múlva jöhetnek vissza hozzánk. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában 3 fı, a területünkrıl származó fiatal kollégánk végez év elején, akik szintén Budapesten kezdenek, de remélhetıleg hamar visszakerülnek a kapitányságra. Bőnügyi Osztály: Négy fı külsıs (civil), felsıfokú végzettségő pályakezdı érkezett a kapitányság bőnügyi osztályára. Közülük két fı lakott a kapitányság területén. Egy fı, már a felvételét követıen kérte áthelyezését Budapestre. Egy fı a próbaidıs zászlós idıszaka alatt kérte szolgálati viszonyának megszüntetését, mert úgy érezte a civil életet választja inkább. Az elsı Budapestre áthelyezett pályakezdı helyére sikerült egy egyeki hölgyet felvenni, aki mind hozzáállásban, mind képességeiben kiemelkedı, és stabil tagjává látszik válni az osztálynak. Megjegyzendı, hogy ı már dolgozott az Egyeki Önkormányzat szociális irodáján, nem az iskolapadból esett egy olyan miliıbe, ami szakmai és emberi fegyelmet követel meg tıle. Borbélyné Szanyi Katalin r. ftörm. GYES-rıl tér vissza, tavasztól ı is az osztályon dolgozik, mint nyomozó. Az osztályról még egy fı adott be a közelmúltban áthelyezési kérelmet, szintén Budapestre. İ elvált, és a fıvárosban próbál új életet kezdeni. Egy technikus kolléga betegsége miatt FÜV bizottság elé állítását kezdeményezte. A feltöltés és az állomány megóvása érdekében a lehetséges lépéseket dokumentáltan megtettük. Az elıttünk álló feladatok végrehajtásához az érkezı kollégákkal a szükséges létszám jelen pillanatban rendelkezésre áll. Az utóbbi idıben Budapest, a családi, magánéleti okok, valamint a magasabb bér dominánsakká válnak az áthelyezéseknél. A mai fiatalság már nem a szülıfaluja felé törekszik, hanem a fıváros vonzza ıket, fıleg mióta különbözı pluszjuttatásokkal ez a vonzás megerısödött. Az újonnan létrehozott szervezetek (pl. Terror-elhárítási Központ), tovább erısítik ezt a vákuumot. Nagyon komoly létszám került át az új szervezetekbe, akiknek a helyét alapvetıen vidékrıl érkezı tisztekkel, nyomozókkal tudják feltölteni. Több kolléga svájci frankban eladósodott, tönkre ment a házassága, és ezért is keresi a magasabb bérezéső beosztásokat, kedvezıbb lakhatási körülményeket.

6 6 A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A Balmazújvárosi Rendırkapitányság Bőnügyi Osztálya évben, a korábbi évekhez hasonló színvonalon végezte tevékenységét. Az ügyforgalmi adatok szerint a múlt évben a kapitányság teljes területére nézve 804 bőnügyi iktatás történt. Ha öt évre visszamenıleg vizsgáljuk az érkezett feljelentések számát, megállapítható, hogy a kiugróan alacsony esetszámú 2006-os évet követıen, négy éve folyamatosan között van ez a szám, ami az országban végbement kedvezıtlen gazdasági folyamatok, a szegénység növekedése mellett, viszonylagos stabilitásnak nevezhetı. Ennek alapján elmondható, hogy a megyében a második legbiztonságosabb terület a Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területe Hajdúböszörmény után. (Utóbbinál meg kell jegyeznem, hogy tulajdonképpen csak egy város kriminalitásáról beszélünk, míg a mi területünk 840 km2.) Érkezett feljelentések száma Az ügyforgalmi adatok alakulása településenként Balmazújváros Egyek Tiszacsege Újszentmargita Hortobágy

7 7 A települések vonatkozásában megállapítható, hogy az éves, átlagos feljelentések száma öt év adatai alapján, Balmazújvároson között, Egyeken 200 körül, Hortobágyon között, Tiszacsegén között, Újszentmargitán között alakul. Itt az összes érkezett feljelentésrıl beszélünk, tehát nemcsak a vagyonelleni deliktumok, hanem pl. a tartáselmulasztások, zaklatások, közlekedési bőncselekmények, okirat hamisítások, testi sértések, rágalmazások, becsületsértések, stb. is idetartoznak. Természetesen, mint mindig, most is a vagyonelleni bőncselekmények száma volt a meghatározó. A betörések száma az ügyforgalmi statisztika alapján emelkedést mutat (33/49), de a terület jellemzıit is figyelembe véve, még mindig a kapitányság illetékességi területén követik el a megyében a legkevesebb betöréses lopást. (A bennünket e téren követı kapitányságnál is kétszer annyi betörés történt az elmúlt évben, mint nálunk.) A évi emelkedés 4 sorozat jellegő elkövetésnek köszönhetı, melybıl kettıt felderítettünk, kettıben még jelenleg is folyik az eljárás. Betöréses lopások alakulása Balmazújváros Egyek Tiszacsege Újszentmargita Hortobágy Jellemzıen kétféle betörést tudunk megkülönböztetni a területünkön: Az egyik esetben az elkövetık ad hoc jelleggel, mindennemő elıkészület nélkül, minimális kárértékre követik el cselekményeiket és döntı többségében idıs emberek sérelmére. Addig mennek, mint fentebb említettem, amíg annyi pénzt össze nem szednek, ami egy kis idıre elegendı sajátos életvitelükhöz. Ez a fajta elkövetési gyakorlat emeli az esetszámokat, bosszantja a lakosságot. Sok kis bőncselekmény történik - helyi elkövetık által. Ez Egyekre jellemzı leginkább, bár 2010 év vége, 2011 év eleje tapasztalata, hogy Balmazújvároson van egy jól behatárolható csoport, aminek tagjai szinte semmi jövedelemmel nem rendelkeznek, kisebb értékre követnek el betöréseket élelmiszer (pl. iskola konyhája), színesfém, kéziszerszámok reményében, melyeket színesfém felvásárló telepeken értékesítik. Több eljárás indult ellenük gyorsított eljárás keretében, bíróság elé állítással. Mivel több fiatalkorú is van köztük, az elsı bírósági ítéleteket követıen van lehetıségünk az elızetes letartóztatásukat egyáltalán javasolni. (A legtöbb ilyen jellegő betörést végrehajtó fiatal férfit, legutolsó elfogását követıen a bíróság elızetes letartóztatásba helyezte 2011-ben.)

8 8 A másik esetben az elkövetık felkészülnek tettükre, kinézik a sértettet, esetenként adatot győjtenek, konspirálnak, kiszámítható, elemezhetı gyakorlatot folytatnak a sorozatok során, de a helyszínek a településen szétszórtak, így rendıri és segítı erıvel sem lefedhetıek minden esetben. Ezen elkövetések során jelentıs, akár milliós károkozás történik. Az elkövetések száma kevesebb. Az elkövetıi kör többnyire nem helyiekbıl verbuválódik. Ez leginkább Balmazújvároson jelentkezik. (Egyek esetében érzékelhetı volt az év végével egy olyan változás, mely szerint a helyi elkövetık is rájöttek, hogy nagyobb értékekre kell vadászniuk, mert így hosszabb ideig megélnek a zsákmányból anélkül, hogy újabb bőncselekményt kellene elkövetniük. Jó példa erre, hogy november végén volt az utolsó betörés Egyeken, mikor is több millió forintot loptak el. Ezt követıen egyetlen vagyonelleni bőncselekmény sem történt jóformán az év végéig. Ezzel csökken a lebukás veszélye is. Az elıbbiek veszélye Balmazújvároson is fennáll.) Mindkét fajtájú betörésnél jellemzı azonban, hogy a készpénz a fı célpont. Annak nincs szaga, nem kell az értékesítéssel bajlódni, ami esély a lebukásra, és a rendır hiába talál náluk készpénzt igazoltatás vagy házkutatás során, enyhe túlzással az, legfeljebb egy vagyonosodási vizsgálatra lesz elegendı. Természetesen nem a szó szoros értelmében, de örül a nyomozó, ha mőszaki cikkeket, laptopot, ruhanemőt is visznek el a helyszínrıl, mert így van esélye az értékesítési folyamat során az elkövetıvel kapcsolatban bizonyítékot szerezni. Itt a bizonyítékszerzésen van a hangsúly, mivel helyi viszonylatban többnyire pontosan tudjuk, hogy kik követték el a konkrét bőncselekményt (van, amikor jegyzıkönyvön kívül nem is tagadják), de nincs tanunk, tárgyi bizonyítási eszközünk a vádemeléshez. A helyszínek legtöbbször nyomszegények. Az elkövetık a behatolást megelızıen pl. cipıt váltanak, amit a nyomozók egy figyelés során a saját szemükkel láthattak. Sajnos továbbra is jellemzı, hogy a sértettek azon köre, aki megteheti, vagy megtehetné, hogy riasztó rendszert üzemeltessen, vagy nem kapcsolja azt be, vagy csak utólag gondol a beszerelésre. Ezen markánsan, széleskörő felvilágosító, megelızı propagandával próbálunk változtatni. Az emberek között sajnos a mottó még mindig az: Ez csak mással történhet meg, velem nem! A kapitányság illetékességi területén az egyik legnépszerőbb közlekedési eszköz a kerékpár. Ennek köszönhetıen folyamatos problémát jelentenek a kerékpárlopások és a kerékpáros balesetek. A kerékpárlopások hagyományosan Balmazújvároson és az utóbbi évben Egyeken érzékelhetıek igazán. Az esetszámok a kapitányság területén az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedtek (21/25/27/44/59). Ennek oka a kerékpárok számának drasztikus emelkedése, az alap felszereltségő kerékpárok árának viszonylagos csökkenése, a fiatal generáció szerelési mániája, a szegényebbek alkatrész utánpótlási szokása, a színesfém felvásárlás elıtérbe kerülése, valamint az emberek nemtörıdömsége, az ırzött kerékpártárolók és kamerarendszerek hiánya, és augusztusáig a tulajdon elleni szabálysértések kezelésének gyakorlata. Vonaltartó nyomozóval, valamint széles spektrumú megelızési tevékenységgel próbáltuk a kedvezıtlen folyamatokat megállítani, melynek voltak eredményei. A terület sajátosságainak megfelelıen, mi már jóval az Iskola Rendıre program megindítása elıtt észleltük a közoktatási intézmények falain belüli agresszivitás, általános deviancia emelkedését. Ezért évekkel ezelıtt igyekeztük kiépíteni az iskolák vezetésével, valamint a diákokkal azt a kapcsolatrendszert, ami alkalmas lehet arra, hogy megelızzük, kezeljük a kirívó eseteket (Suli Zsaru). Balmazújvároson és Egyeken tapasztaltuk azt, hogy a konfliktusok már nem csak a tanulók, hanem a tanulók és a tanárok között is megjelentek.

9 9 (Balmazújvároson közfeladatot ellátó személy elleni erıszak miatt kellett nyomozást indítanunk, mivel a diák rátámadt tanárára.) Esetmegbeszéléseken, családlátogatáson vettünk részt a társhatóságokkal, valamint fokoztuk az iskolai jelenlétünket is. A Debreceni Városi Ügyészség ügyészével közösen tartottunk elıadásokat a gyerekek számára. Az erıszakos bőncselekmények tekintetében, a fentiek ellenére az állapítható meg, hogy kisebb mértékő csökkenés volt a testi sértések számában (40/34), továbbá némi csökkenés következett be a garázdaságok számában is (55/51). Jelentıs a visszaesés viszont a rablások terén (6/2). A rablások alakulása településenként az elmúlt öt évben: Balmazújváros Egyek Tiszacsege Újszentmargita Hortobágy Megfigyelhetı, hogy a kapitányság területére az elmúlt öt évben nem volt igazán jellemzı a rablások magas száma. Kiugrás egyedül Egyeknél tapasztalható a 2009-es évben, de ez, az elkövetıi kör elfogása és letartóztatása után megszőnt. Egyeken évben 6 rablás történt idıs emberek sérelmére, évben ilyen jellegő rablás nem volt. Az egyetlen rablás Egyek vonatkozásában, augusztus hónapban történt a délelıtti órákban, családi ház udvarán, ahol rokonságban álló asszonyok verekedtek össze. Ennek során, a sértett elmondása szerint, Ft-os bankjegyet vettek ki valahogy a zsebébıl.. A múlt évben a másik rablás Balmazújvároson történt május hónapban, szintén a délelıtti órákban. A Központi Általános Iskola mellékhelyiségében bántalmazta az iskolatársát az elkövetı, melynek során további két társa volt jelen. A bántalmazáskor a sértett nadrágjának zsebébıl 1 db öngyújtót vett el a fiatalkorú gyanúsított. A nyomozás elızetes letartóztatás mellett folyt, ami visszatartó erıként is hatott a többi fiatalra. Csoportos rablás miatt vádiratot nyújtott be a Debreceni Városi Ügyészség az elkövetıkkel szemben. Véleményünk szerint, egyik rablás sem volt rendırség tekintetében megelızhetı az elkövetés körülményeit figyelembe véve. Az utazóbőnözés, az elmúlt évben is visszatérı jelenség volt, különösen a trükkös lopásokban, valamint a jelentıs értékre elkövetett betöréses lopások terén. Míg a trükkös lopásokat elkövetık jellemzıen megyén kívülrıl érkeztek, addig a betörések, lopások elkövetıi inkább megyén belülrıl, amely még inkább megerısíti azt a szakmai igényt, hogy fokozni kell a kapitányságok közötti együttmőködést.

10 Bőncselekmények alakulása havonta Balmazújvároson 2009/2010. január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december

11 11 Lopások alakulása Balmazújvároson 2009/2010. január február március április május június július augusztus szeptember október november december január február március április május június július augusztus szeptember október november december

12 Balmazújváros város bőnügyi helyzete: A bőnügyi helyzet, hasonlóan alakult, mint a korábbi évben. A feljelentések száma azt mutatja, hogy az elmúlt öt éves idıintervallum közepétıl a bőnügyi helyzet alapvetıen stagnáló (229/292/409/368/370). Ha a kerékpárlopások terén hamarabb sikerült volna eredményt elérnünk, valószínőleg a számadatok a 2009-es év adatai alatt maradnak. Hasonlóan alakult az erıszakos bőncselekmények helyzete, elsısorban a testi sértések (21/24/25/20/25) és garázdaságok (9/20/24/26/21) száma. A bekövetkezı testi sértések jelentıs része nem a közterületekhez köthetı. A garázdaságok viszonylatában negyedévente elemezzük és értékeljük az adatokat, és az ellenırzéseket azokra a helyekre koncentráljuk, melyek esetében negatív trendek állapíthatóak meg. Figyelembe vesszük a Közbiztonsági Egyeztetı Fórumon elhangzott felvetéseket, lakossági bejelentéseket is a célterületek kijelölésénél. A kapitányság közrendvédelmi állománya 863 esetben ellenırizte 2010-ben dokumentáltan a terület szórakozóhelyeit. Az erıszakos cselekmények többségénél a sérülések foka 8 napon belüli, esetenként csupán a súlyos sérülés okozásának kísérlete valósult meg, a támadás módja és az esetlegesen alkalmazott eszköz okán. (A Bőntetı Törvénykönyv, azokat az eseteket, mikor a sérülés helye, az elkövetés eszköze, stb. alapján feltételezni lehet, hogy az elkövetı a bekövetkezett sérülésnél súlyosabb sérülést akart okozni, a cselekményt kiemelten rendeli büntetni.) Nem jellemzıek a csoportos elkövetések, leggyakrabban két, egymást ismerı ember közötti nézeteltérésbıl, és természetesen az alkohol befolyása alatt következnek be ezek az események. Azokban az esetekben, mikor házastársak, szülı-felnıtt gyermek közötti konfliktust (bántalmazást) jelentettek be, minden egyes alkalommal alaposan vizsgáltuk annak szükségességét és lehetıségét, hogy a bántalmazót ideiglenes megelızı távoltartás hatálya alá helyezzük. Ez adott történés specifikumától függıen - azt jelentheti, hogy nevezett a bántalmazottal 72 órán keresztül nem veheti fel a kontaktust, estenként erre az idıre korlátozzuk a szülıi felügyeleti jogát, valamint többnyire el kell hagynia a közös ingatlant. A 72 óra idıtartam alatt a bíróság dönti el, hogy 30 nap idıtartamig kiterjeszti-e a megelızı távoltartás mértékét, vagy megszünteti az általunk elrendelt korlátozást. Ez idáig a bíróság még minden esetben egyet értett a döntésünkkel, meghosszabbítva annak hatályát. Balmazújvároson 2010-ben, 10 esetben kellett az ideiglenes megelızı távoltartást elrendelnünk. A településen elkövetett lopások (71/101/190/148/147) száma szintén 2008-ban volt az elmúlt öt évben a legmagasabb, majd egy visszaesés és stagnálás mutatható ki. A színesfémlopások száma az utóbbi években meghatározó volt, 2010-ben ismét emelkedett, mint ahogy a színesfém felvásárlási ára is. A felvásárló telepeket a Vám- és Pénzügyırség felügyelte egy norma alapján, de ez a feladat 2011-tıl várhatóan a rendırséghez kerül. Szomorú, hogy az ilyen deliktumokat elkövetık néhány száz forintért hajlamosak betöréseket elkövetni, ahol ezt az értéket nagyságrendekkel haladja meg az eltulajdonítás során okozott kár értéke. A vasúti síncsavarok eltulajdonításával pedig, szintén pár száz forintért emberi életeket sodornak veszélybe. A 2010-es év elején komoly problémát okoztak a kerékpárlopások.

13 13 Kerékpárlopások alakulása Balmazújvároson ( ) (göngyölített) január február március április május június július augusztus szeptember október november december Kerékpárlopások alakulása Balmazújvároson (adott hónapban hány darabot loptak) január február március április május június július augusztus szeptember október november december Mint az jól látható, 2009-ben indult meg egy emelkedés a kerékpárlopások terén, ami átgyőrőzött év elejére is. Június hónapra sikerült egy Balmazújváros, Kónya lakhellyel rendelkezı férfit eljárás alá vonni, és letartóztattatni a bírósággal. Ezt követıen a drasztikus emelkedés megállt. Az ügyeket egy kézben kezeltük, a kijelölt nyomozó feladata volt a bőnmegelızés szervezése, koordinálása is a városban. Szóróanyagokat készítettünk a helyi kerékpárszaküzlet segítségével, interneten talált lehetıséget kínáltunk kerékpár riasztók megvételére, lézerpöttyös megjelölı, regisztráló rendszert ajánlottunk fel, javaslatot tettünk

14 14 ırzött kerékpártárolók kialakítására, portyaszolgálatokat szerveztünk, melynek során sikerült is tolvajt fognunk, kértünk és kaptunk segítséget a helyi polgárırségtıl. A lakosság szokásait egy kérdıívvel mértük fel, egyúttal a védekezés lehetıségeit is megismertettük. Az egyéb lopásokon belül egy ideig jellemzı volt, hogy egyes szórakozóhelyeken, a hideg idı beálltával megemelkedett a kabátokból, táskákból történı lopás. Azon túl, hogy ellenıriztük az adott szórakozóhelyeket, a rendezı segítségével felhívtuk a figyelmet az értékek védelmére. Szóróanyagokon, újságokban is felhívtuk erre a figyelmet. Fontos volt ez azért is, mert a pénztárcákkal együtt, általában 4-5 iratot is elloptak, ami jelentısen emelte a bőncselekményi számot (visszaélés okirattal). Az elıadók kötelesek az eljárás lezárása elıtt a sértettıl informálódni, hogy az iratait nem vitték-e vissza, nem juttatták-e el hozzá, valamint az okmányirodával is egyeztettünk e kérdéskörben, a körözések figyelemmel kísérése érdekében. Jellemzıen egyetlen esetben sem jutott tudomásunkra olyan tény, hogy a lopás során elvitt iratokat bárki is felhasználta, azzal visszaélt volna. Az esetek többségében valószínőleg elhajítják ıket. A külterületi részek ellenırzése falopás vonatkozásában a már tapasztalt eredményt hozta, a belterületrıl loptak fát, sıt az öreg temetırészekbıl kopjafákat. Az utóbbi esetben az elkövetık, orgazdák a polgárırség segítségével kerültek rendırkézre. Az év elején és az év végén fordult elı, összesen 6 esetben, hogy gépkocsit törtek fel a területünkön. Volt, hogy a városon belüli (óvoda elıtt álló jármő), volt, hogy annak határárban otthagyott jármő volt a célpont. A sértetti közrehatás jelentıs volt. A jármővekben jól látható helyen hagytak értékeket, tárcát, telefont, iratdossziét, stb. A közelmúltban Hajdúhadház Rendırkapitányság területén fogtak el egy csoportot, akik a megyében ilyen jellegő cselekményeket követtek el. A nálunk történt esetek összehasonlítása e csoport által tett vallomásokkal folyamatban van. A megelızés érdekében szóróanyagot készítettünk, amit a nyáron nyitott ablakkal várakozó jármővek szélvédıjén helyeztünk el. (Érdemes megjegyezni, hogy a KRESZ alapján úgy kell a jármővet leállítani, hogy azt illetéktelen ne tudja elindítani, azaz, egy nyitott ablak erre lehetıséget adhat, így szabálysértés is lehet ez a jellegő hanyagság!) 2010-ben öt esettel több betörést regisztráltunk (16/21) a város közigazgatási területén, mint 2009-ben. (Ezek közül több betörés nem a városban, hanem a hozzá tartozó Andrásházán, Nagyháton, K-V csatorna partján történt.) Mivel a feltételrendszerünk (létszám, technika, lakossági együttmőködési szándéka tisztelet a kivételnek -, védelmi rendszerek száma, gazdasági helyzet, munkanélküliségi ráta, stb.) az elmúlt öt évben nem javult, a bőnözés jelentıs számszaki emelkedésének megakadályozása is fegyverténynek számíthat. Az év elején a K-V elnevezéső, a Keleti-fıcsatorna partján található hétvégi házas területen töretek fel 8 épületet, melyekbıl horgászfelszereléseket, egyéb berendezési tárgyakat tulajdonítottak el. Az elkövetık elfogásra kerültek, az eltulajdonított tárgyak jelentıs része elıkerült ıszén külön felhívtuk a hétvégi házak tulajdonosainak figyelmét, hogy lehetıleg értékes tárgyakat ne hagyjanak kint ırizetlenül télire. Az általános elszegényedés következménye a közüzemi számlákkal való elmaradás, a szolgáltatás megszüntetése, illetve ennek következtében pl. az áramlopás, melyre szintén volt példa a város területén.

15 augusztus 18-án szabadultak elızetes letartóztatásukból azok a hajdúböszörményi, józsai férfiak, akik 2009-ben több páncélszekrény feltöréses lopást követtek el a területünkön, leginkább Balmazújvároson. Közel 50 rendbeli ilyen bőncselekmény miatt, kb. 150 millió Ft kárérték mellett folyt az eljárás ellenük Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Mivel beismerı vallomást tettek, a bíróság szabadította ıket. Az eljárás során az elfogásukhoz vezetı körülményeket ismertették velük, így tisztában vannak a rendırség módszereivel. Szabadításukat követıen szeptember 06-án 8 millió Ft értékben vittek el ismeretlenek készpénzt egy páncélszekrénybıl Andrásházáról. (A telepen éjjeli ır is volt.) Nem sokkal késıbb a nagyháti szociális otthonból vitték el a lemezkazettát 1,2 millió Ft-tal. A fentebb említett elkövetıi kör vezetıje szabadulásakor még kölcsön kéregetett, majd a nálunk megtörtént bőncselekményeket követıen látványos költekezésbe kezdett. A vagyonosodási vizsgálatra intézkedtünk. Az eljárás az ügyekben jelenleg is folyamatban van novemberétıl 6 betörést követtek el Balmazújvároson. Jellegzetességük, hogy a sértettek lakóháza sarok közeli épületek voltak, valamint az, hogy a cselekmények többségében a pénteki napokon következtek be. Ehhez hasonló sorozat már volt korábban is, néhány éve a városban. Akkor szintén hajdúböszörményi elkövetıi kör került képbe, egy részük a páncélszekrényes csapattal is együtt dolgozott. Akkor és most is az óraátállítást követıen kezdıdtek ezek a betörések, mivel ekkor hamarabb sötétedik, de az emberek még ügyes-bajos dolgaikat intézik, nincsenek otthon, vagy elmennek rövid idıre lakásaikból. Az elkövetés ideje és óra közé tehetı. Hajdúböszörmény Rendırkapitánysággal egyeztetve, az inkriminált idıpontban a Balmazújváros Hajdúböszörmény útszakasz két végét egy idıben zártuk, ellenırzı pontokat állítottunk fel. Mi a Hajdúböszörménybıl érkezıket, a szomszédos kapitányság pedig az oda felılünk érkezıket ellenırizte. Közös megbeszélést, szakmai koordinációt is tartottunk az ügyben, az elkövetıi kör körülményeinek, kapcsolatainak pontosítása érdekében. A helyi KÖBEF tagjaitól, a polgárırség vezetésétıl is kértünk segítséget a megelızés (potenciálisan veszélyeztetett kör értesítése), valamint a város hermetikus lezárása érdekében. Utóbbinál a bevezetı négy út forgalmát ellenıriztük közösen. Természetesen a teljes zárást huzamosabb ideig nem tudjuk fenntartani. Ilyenkor is bebizonyosodik, hogy milyen nagy haszna volna egy jól mőködı kamerarendszernek, mely kiépítésére remélhetıleg a közeljövıben lesz lehetıség a városban. Az eseteket külön-külön, valamint egymás viszonylatában is folyamatosan elemzzük. Speciális nehézsége a sorozatnak, hogy leginkább készpénzt visznek el, valamint minimális, egyedileg többnyire nem azonosítható ékszert, a helyszíneket felszórják, a lábbeliket cserélik. Mindegyik sértettnél volt eddig vezetékes telefon, ami segítségünkre lehet, de csak akkor, ha a telefont próbahívásokkor felvette a sértett, mert ha nem jött létre kapcsolat (csak kicsörgött), a szolgáltató nem tudja megmondani, hogy milyen számról kezdeményezték a hívást. A legfrissebb információk szerint Hajdúszoboszlón is hasonló betöréseket követtek el november óta. Az adatok egyeztetését és a közös stratégia kialakítását megkezdtük. Idıközben, a folyamatosan fenntartott fokozott ellenırzés során, a járırökbıl és nyomozókból álló csoport, a korábbi elkövetések idıpontjában és helyszíneinek közelében ellenırzés alá vonta azokat a hajdúböszörményi lakosokat, akiket a sorozat jellegő betörések mögött sejtettünk, mint elkövetıket. Elszámoltatásuk megtörtént. Kértünk és kaptunk megerısítı erıket a megyei rendır-fıkapitányságtól, lakossági fórumon ismertettük a lakásbetörésekkel kapcsolatos lehetséges óvintézkedéseket, ezt írott formában

16 16 szóróanyagon, plakáton, a helyi újságban eljuttattuk a lakossághoz, és a helyi Tv-ben is felhívtuk a figyelmet erre. A bőnügyi osztályon belül külön csoport foglalkozik az elkövetık beazonosításával, mely munkához, több kapitányság illetékességi területének érintettsége miatt is, szakirányítói segítséget nyújt a fıkapitányság Elemzı Értékelı Osztálya. A városban az elızı évekhez hasonlóan alakult a kábítószerrel összefüggı bőncselekmények száma, összesen 14 ügyben folytattunk nyomozást ezzel kapcsolatban. Az elmúlt év során bőnügyi információk alapján eljutottunk olyan személyekhez, akik garázsban vadkendert szándékoztak termeszteni, lefoglaltunk ehhez szükséges szellıztetı berendezéseket, valamint 10 tı olyan vadkendert, amely kb. még 1 hónap múlva érte volna el azt a THC szintet, amely már bőncselekmény elkövetési tárgyát jelentette volna. Erre a körülményre tekintettel fogyasztás miatt tudtuk lefolytatni a nyomozást, a termesztéssel kapcsolatban meg kellett szüntetni az eljárást. Az ittas vezetések száma csökkent (15/16/6/18/10). Mind a kerékpárosok, mind a gépi meghajtású jármővek vezetıit a járırök rendszeresen ellenırzik. Ez a csökkenés az ittasan okozott balesetek terén is megmutatkozik augusztusától a tulajdon elleni szabálysértések esetén az elıkészítı eljárást a rendırség folytatja le. Itt a Ft kárérték alatti, minısítı körülményekkel nem rendelkezı jogsértésekrıl van szó. Leggyakoribbak a fa- lopások, áruházi lopások, olcsóbb telefonok, kerékpárok eltulajdonítása. A tulajdon elleni szabálysértési eljárásoknál tudni érdemes, hogy a rendırségnek ismét joga van a szabálysértéssel gyanúsítható elkövetı ingatlanán helyiségellenırzést tartani, a szabálysértéssel érintett tárgyakat visszatartani. Munkánkban tekintélyt, de egyben jelentıs többlet feladatot is ad az a kötelességünk, hogy a bírósági tárgyalásokon a rendırök személyesen képviselik a vádat a Debreceni Városi Bíróságon, és a bírósági titkárnál is ık kezdeményezik a szankció mértékét. Született már olyan ítélet, mely szerint 35 kg kukorica eltulajdonításáért 12 nap elzárást szabott ki a bíróság. Természetesen, a szabálysértési priusszal nem rendelkezık kezdetben kisebb súlyú szankciót kapnak, ami gyakran nem esik egybe a ráfordított rendıri munkával és költségekkel. Ennek ellenére bizonyos visszatartó hatás érezhetı. Elterjedt a hír, hogy éjszaka kell fát lopni, mert sokat lehet kapni, ha megfogják az embert. Itt kell szót ejtenem a körzeti megbízottak munkájáról is. Jelenleg három fıt foglalkoztatunk ezen beosztásokban Balmazújvároson, akiket megbízásukkor bemutattam a képviselıtestületnek és a lakosságnak. Hármójuk területe lefedi az egész várost. Még két fı körzeti megbízottat jelölhetünk ki, melyre a szükséges lépéseket megtettük. Ha az öt körzeti megbízotti státusz betöltésre kerül, a város 4 részének (Daru, Németfalu, Bánlak, Szigetkert) és a központnak önálló felelısségő, saját megbízott rendıre lesz. Adott terület lakossága, vállalkozásai, közintézményei, stb. szoros kapcsolatot tudnak kialakítani a saját rendırükkel, akinek a feladata az adott terület mindennemő problémáinak megismerése, annak hatáskörben történı orvoslása. A körzeti megbízottak végzik a tulajdon elleni szabálysértések jelentıs részének elıkészítı eljárását is, illetve ık képviselik a hatóságunkat a tárgyalásokon. Feladatuk továbbá a területükön található iskolákkal a rendszeres kapcsolatfelvétel, az iskola rendıre tevékenység kifejtése. Elvárásom velük szemben, hogy a saját körzetük valamennyi potenciális bőnelkövetıjét, azok életkörülményeit naprakészen ismerjék, valamint a potenciális áldozati körrel a megelızés érdekében szoros kapcsolatot ápoljanak. Hatáskörükbe tartozik az ideiglenes megelızı távoltartásokban is az eljárások

17 17 lefolytatása. Tehát elég széleskörő, egész embert kívánó feladatrendszerrel büszkélkedhetnek, melynek megfelelni nem kis feladat. A jelenlegi körzeti megbízottak a kezdeti tapasztalatlanság, bizonytalanság után új munkakörükben, kezdtek ráérezni a feladatuk lényegére, és mára jelentıs kapcsolatrendszert, információs bázist építettek ki ahhoz, hogy bizonyos elkövetıi körök cselekményeinek felderítésében múlhatatlan érdemeket szerezzenek. Kérem a képviselı Hölgyeket, Urakat, hogy választókörzetük rendıri odafigyelést, intézkedést igénylı problémáival bátran forduljanak a körzeti megbízottakhoz. A nyomozati eredményesség alakulása: Még mindig nálunk követték el a megyében a legkevesebb bőncselekményt Hajdúböszörmény után. A nyomozati eredményességünk az elsı a nyolc rendırkapitányság rangsorában. Nem vigasz, de összehasonlítási alapként megjegyzem, hogy pl. Vámospércs Rendırırs nyomozói bőnügyben kénytelenek nyomozni egy évben, míg nálunk az egész kapitányság területen nem sokkal több bőncselekmény történik. Számunkra egy bőncselekmény elkövetése is fájó, de ez a jelzett arány azért hozzá tartozik a realitásokhoz. A közlekedés biztonságának alakulása: A Balmazújvárosi Rendırkapitányság mőködési területének közlekedésbiztonsági helyzete a bekövetkezett balesetek tükrében, jelenleg a megyében a legjobb. A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek vonatkozásában, a megyében utánunk (39) következı kapitányságnak is hússzal több, 59 ilyen balesete volt. A Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területén, évben összesen 91 közúti közlekedési baleset történt, szemben a bázisévben (2009.) bekövetkezett 101 balesettel szemben. A balesetek közül 52 anyagi káros, 39 pedig sérüléses volt. A 39 személyi sérüléssel járó balesetben 37 fı könnyő sérülést, 8 fı pedig súlyos sérülést szenvedett. Halálos kimenetelő közúti közlekedési baleset nem történt évhez képest, a személyi sérülések vonatokozásában %-os csökkenés mutatkozik ben 69 fı sérült meg balesetben, a 2010 évi 45 fıvel szemben, mely %-os csökkenést mutat. A baleseti okok elemzése során, a személyi sérüléses balesetek vonatkozásában megállapítható, hogy 12 esetben az elsıbbségi jog meg nem adása, 7 esetben egyéb ok mely magába foglalja a jármővezetı rosszullétét, gondatlan vezetést -, 6-6 esetben a gyorshajtás, illetve a kanyarodás szabályainak megsértése a balesetet kiváltó ok. Négy esetben az elızés, 2 esetben a követési távolság, 1-1 esetben pedig a mőszaki hiba, valamint a figyelmetlenség miatt következett be baleset. Az anyagi káros balesetek vonatkozásában ez az arány a következı: 9 esetben a gyorshajtás, 7 esetben a kanyarodás, 2 esetben az elızés, 2 esetben egyéb ok, 1 esetben a követési távolság, 16 esetben pedig a jármővezetı egyéb hibája miatt következett be baleset. Olyan baleset melyben 14. életévét be nem töltött gyermek részes lett volna nem következett be.

18 18 A balesetek helyeinek elemzése során megállapítható, hogy a balesetek 59,34 %-a Balmazújvároson történik (Balmazújváros belterület: 36, külterület: 18). Ezen szempont alapján történı összehasonlításból kitőnik, hogy a bázisévhez képest a lakott területen belül bekövetkezett balesetek száma 43-rıl, 36-ra csökkent, míg a lakott területen kívül bekövetkezett balesetek szám 13-ról 18-ra növekedett. (További megoszlás: Hortobágy területén lakott területen belül nem következett be közlekedési baleset, viszont lakott területen kívül 5 baleset történt. Tiszacsegén 9 baleset történt lakott területen belül és 5 lakott területen kívül. Újszentmargita vonatkozásában 3 baleset történt belterületen, míg 1 külterületen. Egyek térségében 13 baleset történt belterületen és 1 külterületen.) Az ittasság szerepe a balesetek bekövetkezésében: A Balmazújvárosi Rendırkapitányság illetékességi területén évben 3 ittasan okozott személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, melyekben 1 fı súlyos és 2 fı könnyő sérülést szenvedett. Megállapítható, hogy mind a három esetben kerékpárral ittasan közlekedı személy volt az okozó. A gépi meghajtású jármőveket vezetık ittasan történı balesetokozását nullára sikerült csökkenteni. A balesetet okozók vizsgálatakor mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel, hogy 12 esetben volt kerékpáros a baleset okozója. Nem egy esetben történt olyan személyi sérüléssel járó baleset, amikor a kerékpáros senkivel nem ütközött, más résztvevıje nem volt a belesetnek, kizárólag a jármővezetı hibája, rosszulléte miatt következett be az esemény. Bekövetkezett több olyan baleset is, amikor két kerékpáros egymással ütközött és sérültek meg a jármővezetık. A baleset-megelızési tevékenységünk fı célpontja is a kerékpáros közlekedés volt. Helyi szponzorálással sikerült olyan akciókat szerveznünk, melyek során az elvárt segítı, szolgáltató jelleg is megjelent, ugyanakkor a megrögzött renitensek a szankcionálási tevékenységünket is megismerhették. Jellemzı volt pl. a gyalogátkelıhelyeken kerékpárral történı áthajtás, ami egyes keresztezıdésekben életveszélyes jelenséggé nıtte ki magát (pl. Balmazújváros Kastélykert utca, Kossuth tér). A polgárırökkel közösen ellenıriztük ezeket a helyeket, és az elsı lépcsıben csak figyelmeztettünk, oktattunk. A második lépcsıben senki sem kerülhette el a szankciót. Ezt a módszert többször alkalmaztuk egymás után, megfelelı publicitás és visszhang mellett, ennek következményeként az áthajtások száma érzékelhetıen visszaesett. Balmazújváros Polgármesterével, mint a területen sokak által ismert politikussal, vezetıvel készítettünk egy, a kerékpárral közlekedık testi épségét védı eszközöket reklámozó plakátot, amit széles körben terjesztettünk. Továbbra is az a véleményünk, hogy a kerékpárosoknak is KRESZ vizsgát kellene tenniük, mivel a közlekedésben ugyan olyan joggal vesznek részt, mint egy kamion, ugyanakkor a tudásuk, fegyelmezettségük, és fizikai védettségük gyakran egyenlı a nullával.

19 19 A legnagyobb feladat - a balesetek számának csökkentése mellett - továbbra is a kerékpárosok közlekedési moráljának javítása. Olyan új módszerek, technikák felkutatása és alkalmazása, melyekkel a kerékpárosok felelısségérzetét fel lehet kelteni, melyek segítségével a kerékpárosok megértik, hogy az ı biztonságuk érdekében is folyik a megelızı tevékenység. A Területi Baleset-megelızési Bizottság évre vonatkozó munkaterve is ezt a célt kívánja szolgálni. Bőnmegelızés: évben a bőnmegelızés terén, címszavakban az alábbi feladatok kerültek végrehatásra: 1. Bőnmegelızési felhívás idıs emberek részére - az MRFK által kiküldött szóróanyagokat a körzeti megbízottak segítségével eljutottak az idıs, egyedül élı emberekhez, illetve ezek a hirdetıtáblánkon, valamint a kapitányság, és az ırsök épületeiben is kihelyezésre kerültek. - bőnmegelızési tájékoztató készült szintén idıs emberek részére (képekkel illusztrált szóróanyagok, vezeték nélküli csengı, elektronikus ajtóék, személyi riasztó). 2. Felhívások kerékpárlopás megelızése érdekében - kerékpárriasztó ismertetése, mikro-pontos jelölés bemutatása, lakossági közvélemény kutatás, bőnmegelızési sátor. 3. Trükkös, besurranásos lopások megelızése érdekében készített felhívás

20 20 - ezzel kapcsolatban az ilyen jellegő trükkös, besurranásos lopás során elkövetett bőncselekmény konkrét leírása, és elhelyezése az internetes honlapon, ismertetése idısek klubjában, polgárırséggel közösen a településrészeken minden idısnél személyes látogatás és tanácsadás. 4. Gépjármő feltörés megelızésére készített tájékoztató és szóróanyag. A szóróanyagot a melegebb idıszakban lehúzott ablakkal hátrahagyott jármővek ablaktörlı lapátjai alá is elhelyeztük április 06.-án Balmazújvároson a Mővelıdési Házban nyugdíjas klub keretén belül bőnmegelızési elıadást tartottunk az idıs, egyedül élı személyek sérelmére elkövetett bőncselekmények megelızése érdekében április 16-án, Egyek után Balmazújvároson is megrendezésre került a Vagyonvédelmi Börze. - vagyonvédelmi eszközök, berendezések ismertetése, kipróbálása. 7. Felhívások vegyszerlopások megelızésére területünk vállalkozói felé. 8. Nyári szünidıre vonatkozó bőn-és baleset-megelızési felhívás - szünidıben leselkedı veszélyek, áldozattá válás, vízi balesetek megelızése stb. - strandok bejáratánál angol német - magyar nyelvő bőnmegelızési tájékoztató került elhelyezésre. 9. Nyaraló kártya program - kapitányság ügyelete elıtt, valamint a tiszacsegei és az egyeki rendırırsön is elhelyezésre került a nyaraló kártya programot ismertetı plakát, illetve biankó nyaralókártyák. A szolgáltatást közel 70-en vették igénybe. 10. Bőnmegelızési sátor került felállításra a balmazújvárosi piac bejárata elıtt. Az érdeklıdık bőnmegelızési kérdıívet tölthettek ki, bőnmegelızési témában szóróanyagot vehettek át, illetve a kollégák felé kérdéseket intézhettek május 22-én a Balmazújvárosi Rendırkapitányság tanácstermében bőn-és baleset-megelızési elıadás került megtartásra balmazújvárosi lakosok részére.

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE

BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE BÍRÓ GYULA A KÖZBIZTONSÁG ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG EGYES KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BALESET-MEGELİZÉSRE 1. Röviden a közbiztonságról, közlekedésbiztonságról és a baleset-megelızésrıl A közbiztonság,

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás

Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás 03_koszeg ferenc.qxd 4/13/2011 5:26 PM Page 5 KİSZEG FERENC Bőnözés, börtönnépesség, elızetes letartóztatás Igenis, tisztelettel, meg kell állapítani, hogy az ország közbiztonsága sokkal rosszabb állapotban

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Macedónia és Törökország a visszatérés folyamata, a migránsok helyzete tényfeltáró misszió 2013. Országos Bírósági Hivatal 1 Tartalomjegyzék I.Bevezetés... 3 I.1.Uniós szintő visszafogadási egyezmények...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829)

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74 Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) 1. A bőncselekmények és a rendzavarás megelızése, alternatíva, annak katonai erıvel való

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit

Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 6. szám 2013. április 10. Ingyenes Az eső sem zavarta a Nyuszi-futás résztvevőit A télies idő és a kitartó esőzés megtette a hatását: a megszokottól kevesebben

Részletesebben

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI SZABÓ LAJOS A RENDÉSZET MINT SZOLGÁLTATÁS SIKERES MŐKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI A rendészeti tevékenység legalább két módon kacsolódhat a tudományos kutatásokhoz. Egyfelıl a rendészet mint a társadalmi praxis

Részletesebben

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja

BOLYAI SZEMLE. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma. a Bolyai Hírek jogutódja BOLYAI SZEMLE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Mőszaki Kar kiadványának különszáma a Bolyai Hírek jogutódja 2010. XIX. évf. 1. különszám BUDAPEST 2 Elnök: Prof. Dr. BEREK LAJOS

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés

A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés A magyar információs társadalom fejlıdése az elmúlt tíz évben: intézményépítés, infrastruktúrafejlesztés és kultúraváltás MAGYAR ORSZÁGJELENTÉS 1998-2008 Készítette az a BME Információs Társadalom- és

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések

32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás. I. Általános rendelkezések 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás a családon belüli erıszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendıri feladatok végrehajtására Szám: 5-1/32/2007. TÜK Az elmúlt években a társadalmi érdeklıdés

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben