Kollektív Szerződés Budapest, január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január"

Átírás

1 Kollektív Szerződés Budapest, január

2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató és a szakszervezetek kapcsolata 5 A munkáltató és a szakszervezetek együttműködése 2. 5 Az együttműködés jogi és szervezeti alapjai 3. 5 Főiskolai Érdekegyeztető Tanács 4. 8 A szakszervezet működési feltételeinek biztosítása 5. 8 A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem 6. 8 A tisztségviselők munkaidő-kedvezménye 7. 9 A felek titoktartási nyilatkozata 8. 9 III. fejezet KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY, MUNKAVÉGZÉS, ILLETMÉNYRENDSZER, JUTTATÁSOK 10 A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása 10 A közalkalmazotti jogviszony alapjai és feltételei A kinevezés Próbaidő Gyakornoki idő Vezetői állások és megbízások A közalkalmazotti jogviszony módosítása A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése 13 A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének módjai Áthelyezés Lemondás Rendkívüli lemondás Felmentés Felmentési védelem Felmentési idő Felmentés csoportos létszámcsökkentés esetén Közalkalmazott munkajogi sérelmeinek orvoslása Igazolások a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén Végkielégítés és mértéke Nyugdíjazás A munkavégzés szabályai 24 A munkáltató kötelességei A közalkalmazott kötelességei Munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés Címek adományozása Minősítés Tanulmányi szerződés Fegyelmi felelősség és eljárás Munkaidő, pihenőidő, szabadság, szabadságolási terv, betegszabadság 27 Munkaidő A munkaidő beosztása Általános munkaidő-beosztás Az általánostól eltérő munkaidő-beosztás Rugalmas munkaidő-beosztás Jelenlét és annak igazolása Pihenőidő Rendkívüli munkavégzés, készenlét

3 A túlmunka felső határa A túlmunka elismerése A szabadság megállapítása Alkotói szabadság Szabadság továbbképzés esetén A szabadság kiadása Betegszabadság Egyéb munkaidő-kedvezmények A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere 40 Illetmény A közalkalmazottak illetményrendszere A tanárokra és az oktatók, tudományos kutatók és tanárok munkáját segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó rendelkezések További szakképesítések elismerése Az oktatók előmeneteli rendszere havi illetmény Illetménypótlék Idegennyelv-tudási pótlék Főiskola által adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak Jutalmazás, jubileumi jutalom Átirányítás, helyettesítés és díjazása Kiküldetés Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés Külföldi munkavállalás Az illetmények kifizetése Illetményelőleg Állásidő, átlagkereset, távolléti díj Szociális és egyéb juttatások Munkahelyi étkeztetés Szociális segély Lakáskölcsön Üdülési támogatás Munkaruha juttatás Munkaegészségügyi ellátás Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás A főiskola tulajdonában lévő eszközök kölcsönadása A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége Sztrájk esetén a személy- és vagyonvédelem IV. fejezet MUNKAÜGYI VITA 54 Kollektív munkaügyi vita Közvetítés Döntőbíráskodás Munkaügyi jogvita V. fejezet ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

4 Mellékletek: 1. melléklet A közalkalmazotti jogviszony idejének számítása melléklet A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói 57 munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok 3. melléklet A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi öszszege 58 forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok április 1-jétől 4. melléklet Illetménypótlékok, illetménykiegészítések melléklet A Főiskola dolgozóinak nyújtott nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás melléklet Kiküldetés díjai. A munkábajárással kapcsolatos utazási költség melléklet Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezménye (számítási modell) melléklet Munkaruha vásárlás melléklet A munkaruhára jogosító munkakörök, az egyes ruhafajták és a kihordási idők 64 I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 3

5 (1) A Kollektív Szerződés célja, hogy a főiskolán foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó részletes szabályokat meghatározza, figyelembe véve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvényt (továbbiakban: Mt.), a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (továbbiakban: Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: R), a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.), valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) rendelkezéseit. Ezen kívül azon lehetőségek és juttatások meghatározása, melyek mind a munkavállalók, mind a munkáltató érdekeinek megfelelnek és egyben javítják a Budapesti Műszaki Főiskola munkavállalóinak munka- és életkörülményeit. A hivatkozás nélküli szövegrészek a felek megállapodásán alapulnak. A szabályzatban szereplő közalkalmazott, munkavállaló, illetve dolgozó fogalmak egymás szinonimái. Az üzemi tanács alatt közalkalmazotti tanácsot kell érteni. (2) A Kollektív Szerződés szabályozza a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét és a szerződő felek közötti kapcsolatrendszert [Mt. 30. ]. (3) A Kollektív Szerződés és a Közalkalmazotti Szabályzat nem lehet jogszabállyal ellentétes. Az a rendelkezés, amely e tilalomba ütközik semmis [Kjt. 2. (2)]. (4) A Kollektív Szerződés hatálya kiterjed a szerződést megkötő felekre, illetve a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban állókra, beleértve azokat is, akik nem szakszervezeti tagok [Mt. 36. (4)]. (5) A Kollektív Szerződést a munkáltató részéről a rektor, a közalkalmazottak részéről a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete főiskolai alapszervezetének elnöke írja alá. (6) A Kollektív Szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármelyik fél kezdeményezésére tárgyalásokat folytatnak a módosítási javaslatokról és álláspontjukat a másik félnek írásban eljuttatják. (7) Az (1) bekezdésben felsorolt törvények és rendeletek módosítása után a felek a Kollektív Szerződést érintő részeket szükség szerint módosítják. (8) A felek a szerződés rendelkezéseinek végrehajtását kötelesek évente értékelni és a jogszabályok változtatása vagy egyéb ok miatti módosításokat szükség szerint végrehajtani. A módosításokat legkésőbb a következő év január 31-ig kell tételesen átvezetni. (9) A Kollektív Szerződést bármelyik fél megfelelő indoklással felmondhatja: - A felmondási idő 3 hónap, azonban a hatálybalépéstől (módosítástól) számított 6 hónapon belül a felmondási jog nem gyakorolható. - A felek megállapodnak abban, hogy a felmondást követő két héten belül egyeztető bizottságot hoznak létre a felmondás okainak megvizsgálása és az új szerződés előkészítésének biztosítása érdekében. Az egyeztető bizottság tagjai is részt vesznek a Kollektív Szerződés aláíróinak e célok eléréséért folyó tárgyalásain. - A felek megállapodnak, hogy a felmondási jog - az első bekezdés szerinti korlátozással a Kollektív Szerződés egyes pontjaira külön is gyakorolható. (10) A Kollektív Szerződés felmondása esetén az új szerződést 3 hónapon belül meg kell kötni, addig a régi szerződés az irányadó. II. fejezet 4

6 MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK A munkáltató és a szakszervezetek kapcsolata A munkáltató és a szakszervezetek együttműködése 2. (1) Munkáltató: rektor, dékán, központ főigazgató, kancellár, gazdasági főigazgató, kollégiumi igazgató, könyvtárigazgató. (2) Szakszervezet képviselője: elnök, elnökhelyettes, titkár, főbizalmi, bizalmi; ha nincs ilyen, akkor az FDSZ főiskolai képviselője. (3) A szakszervezet kijelenti, hogy a Munka Törvénykönyvében biztosított jogosultságait a jogok társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolja, azaz a dolgozók érdekében kifejtett tevékenység nem irányulhat a munkáltató rendeltetésszerű működésének megzavarására, csakis az érdekérvényesítésre. (4) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni [Mt. 3. (1)]. (5) A munkáltató és a szakszervezetek vállalják, hogy tájékoztatják egymást azokról a fontosabb intézkedéseikről, amelyek a II. fejezetben meghatározott tevékenységeket befolyásolhatják. Az együttműködés jogi és szervezeti alapjai 3. (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok és a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel együttműködni, ennek keretében érdekképviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és ennek indokait harminc napon belül velük közölni [Mt. 21. (1)]. (2) A munkáltató köteles döntése előtt a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel véleményeztetni a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket [Mt. 21. (2)]. (3) A véleményezéssel kapcsolatos eljárásra a Mt. 66. irányadó azzal, hogy a tizenöt napos határidőt a tervezetnek a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet képviselőjéhez való érkezésétől kell számítani [Mt. 21. (3)]. (4) Az üzemi tanács a munkáltató tervezett intézkedésével [Mt. 65. (1)-(3) bekezdés] kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene [Mt. 66. (1)]. (5) A tizenöt napos határidőt a tervezetnek az elnökhöz, illetve az üzemi tanács ügyrendjében megjelölt személyhez való érkezésétől kell számítani [Mt. 66. (2)]. (6) Mindkét félnek ezekben a kérdésekben az együttműködési és rendeltetésszerű joggyakorlási kötelezettségüket alapul véve kell eljárni. Arra kell figyelemmel lenni, hogy csak akkor rendeltetésszerű a munkáltató tájékoztatási kötelezettségének teljesítése, ha a szakszervezet az intézkedésről időben értesül. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget kell adni az intézkedés megismerésére, értékelésére, hiszen enélkül a tájékoztatási kötelezettség teljesen formális. A szakszervezet amennyiben a munkáltatói állásponttal, vagy indoklással nem ért egyet érdekegyeztető tárgyalást kezdeményezhet. 5

7 (7) A munkáltató az ellentétes álláspontokat konzultáció keretében is tisztázhatja a szakszervezettel. Ez lehetőséget biztosít a munkáltatói álláspont részletesebb kifejtésére, alaposabb indoklására és szükség szerint módosítására. (8) A szakszervezet a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. A munkáltató ezt a tájékoztatást és intézkedésének indoklását nem tagadhatja meg. A szakszervezet ezen túlmenően jogosult a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a munkáltatóval közölni, továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni [Mt. 22..(1)]. (9) Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet: a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntés tervezetéről, c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről, d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük megnevezéséről [Mt. 22. (2)]. (10) A szakszervezet jogosult ellenőrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. Ennek keretében a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az érintett szervtől tájékoztatást kérhet és a szükséges felvilágosítást, adatot rendelkezésére kell bocsátani [Mt. 22..(3)]. (11) A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatja, és ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhet. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles [Mt. 22..(4)]. (12) Az Mt. 21. (1) és Mt. 22. (1) bekezdésében szabályozott szakszervezeti véleményezési, észrevételezési, javaslattételi és álláspontközlési jogok gyakorlásának szervezeti keretei a munkáltató által kezdeményezett testületi ülések (Szenátus, Kari Tanács, Intézeti Tanács, Rektori Tanács, stb.) a szakszervezet által kezdeményezett konzultációk és a munkáltató vagy a szakszervezet által kezdeményezett érdekegyeztetés. (13) A munkáltató, illetőleg a képviseletében eljáró vezető vagy a szakszervezeti tisztségviselő az előterjesztésről az álláspontjukat kifejthetik és az eltérő álláspontokat érdemben megindokolják. Írásbeli előterjesztés esetén a választ és az indoklást is írásba kell foglalni. (14) Az Mt. 21. (2) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettséget (a szakszervezet intézményi és munkahelyi képviselőjének) a munkáltató akkor is teljesíti, ha a tervezett intézkedése a munkáltató valamely egységének, önálló részlegének munkavállalóit érinti. (15) A munkáltató maradéktalanul eleget tesz az Mt. 21. (1) bekezdésében szabályozott információátadási, hozzáférési, tájékoztatási és az Mt. 22. (1) bekezdésben rögzített tájékoztatási és ezzel összefüggő indoklási kötelezettségének, a szakszervezet pedig vállalja, hogy a gazdasági (üzleti) titkokat és a személyiségi jogi védelem alá eső adatok titkosságát megőrzi. (16) A munkavállalók egyéni érdekvédelmi ügyeiben megbízás alapján a szakszervezeti tisztségviselő (elnök, elnökhelyettes, titkár, főbizalmi, bizalmi) jár el partnere, a munkavállaló irányításával megbízott, intézkedésre jogosult vezető. Együttműködésük, illetőleg egyetértésük hiánya esetén a rektor egyeztet a szakszervezet intézményi szervezetének elnökével. 6

8 (17) A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a munkavállalókat, illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást benyújtani [Mt. 23. (1)]. (18) A kifogást a munkáltató vezetőjéhez, a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül kell benyújtani. Kifogást az intézkedés megtételétől számított egy hónapon túl nem lehet benyújtani [Mt. 23. (2)]. (19) Nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben a munkavállaló jogvitát kezdeményezhet. Ettől eltérően, ha a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése hiányában szüntette meg rendes felmondással, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult kifogás benyújtására [Mt. 23. (3)]. (20) Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet, egyeztetésének van helye. A kifogással kapcsolatos egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított három munkanapon belül kell megkezdeni. Ha az egyeztetés hét napon belül nem vezet eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított öt napon belül a szakszervezet bírósághoz fordulhat. A bíróság nemperes eljárásban, tizenöt napon belül dönt [Mt. 23. (4)]. (21) A kifogásolt intézkedést a munkáltató és a szakszervezet közötti egyeztető tárgyalás befejezéséig, illetve a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetve végrehajtását fel kell függeszteni [Mt. 23. (5)]. (22) A kifogásolási jog csak több törvényi feltétel fennállása esetén gyakorolható, nevezetesen: a közalkalmazottat, illetve a szakszervezetet közvetlenül érintő és jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) esetén, s csak abban az esetben, ha az ellen egyéni jogvitára nincs lehetőség. Bármely feltétel (közvetlenség, jogellenesség, egyéni jogvita nem kezdeményezhető) hiánya nem ad jogszerű alapot a kifogás benyújtására. A törvény szigorú jogvesztő határidőket állapít meg. A feltételek és a határidő ilyen szabályozása összhangban van a kifogásolási (vétó) joghoz fűzött jogkövetkezménnyel, azzal, hogy a kifogásolt intézkedés végrehajtására a kifogásnak halasztó hatálya van. (23) A szakszervezet tájékoztatja a munkáltatót átalakulásáról vagy megszűnéséről, továbbá az eljárásra jogosított képviselőit megnevezi, a munkáltató pedig a szakszervezet rendelkezésére bocsátja az együttműködő vezetők hatásköri jegyzékét. (24) Az együttműködés szervezeti alapjai főiskolai szinten: -a munkáltató részéről a rektor, -az FDSZ részéről a Szakszervezeti Bizottság nevében az FDSZ elnöke, önállóan gazdálkodó egység (kar, központ, GMF, RH, kollégium, könyvtár) szintjén: -a munkáltató részéről a dékán, központ főigazgató, vagy a szervezeti egység munkáltatói joggal rendelkező vezetője, -az FDSZ részéről a szakszervezeti titkár, főbizalmi, bizalmi; ha nincs ilyen, akkor az FDSZ főiskolai képviselője. Főiskolai Érdekegyeztető Tanács 4. (1) A közalkalmazotti jogviszonnyal, a közalkalmazottak élet- és munkakörülményével összefüggő kérdések eldöntésére a rektor és az FDSZ Főiskolai Érdekegyeztető Tanácsot (FÉT) hoznak létre, melynek működését és összetételét a BMF SZMSZ 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. Függelék BMF ÉT Szervezeti és működési rendje tartalmazza. A FÉT döntéseit konszenzussal hozza. 7

9 (2) Az FÉT ülésein - tanácskozási joggal - a felek által meghívott szakértők is részt vehetnek. (3) Az FÉT összehívását bármelyik fél kezdeményezheti. A szakszervezet működési feltételeinek biztosítása 5. (1) Az Mt. 24. alapján a munkáltató biztosítja megállapodás szerint a szakszervezet működéséhez szükséges alábbi feltételeket: - helyiséget bérleti díj és költségtérítés nélkül: a tisztségviselők tevékenységéhez és a szakszervezeti rendezvények megtartásához; - a tájékoztatók sokszorosítását a felek igénye szerint szükséges mértékben; - a gépírás, jegyzőkönyvvezetés tárgyi feltételeit; - a tisztségviselők érdekvédelmi tevékenységükkel összefüggő utazásának költségeit és lehetőségeit; - a szakszervezeti közlemények, információk, tájékoztatók, felhívások, tevékenységével kapcsolatos adatok kifüggesztésének lehetőségét és a helyben szokásos tájékoztatás lehetőségét. (2) A munkáltató biztosítja a szakszervezetek számára a működéshez szükséges szervezeti és gazdasági információkat, továbbá a munkaszervezeti belső szabályzatokat. Megküldi a szakszervezet vezetőinek a Szenátus és a Kari Tanácsok üléseiről készült emlékeztetőket és a hozott határozatokat, valamint azokat a főiskola honlapján is nyilvánosságra hozza és hozzáférhetővé teszi. (3) A munkáltató betekintést engedélyez a főhatósági leiratokba, amelyek a szakszervezeti érdekképviseleti vitában a munkáltató álláspontját általa elismerten befolyásolták. A szakszervezeti tisztségviselőket megillető védelem 6. (1) A szakszervezet tisztségviselőinek munkajogi védelmét illetően a munkáltató kijelenti, hogy a tisztségviselőkkel szemben e tevékenységük miatt semmiféle hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmaz. A szakszervezet pedig kijelenti, hogy az ezzel összefüggő jogosultságait a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően gyakorolja. A felek megállapodnak abban, hogy a tisztségviselői védelemmel kapcsolatos kérdéseket kölcsönösen együttműködve kísérlik meg rendezni. Vita esetén a felek által felkért egyeztető bizottság igénybe vétele kötelező, melynek összetételéről a vita jellegétől függően a felek állapodnak meg. (2) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló kirendeléséhez, a tizenöt munkanapot elérő kiküldetéséhez, a Mt (1) bekezdésén alapuló más munkáltatónál történő foglalkoztatásához, az átirányításához, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár, továbbá munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történő megszüntetéséhez. Az ilyen tisztségviselővel szemben alkalmazandó rendkívüli felmondás előtt előzetesen ki kell kérni a megfelelő szakszervezeti szerv véleményét, illetve az Mt szerinti jogkövetkezmény alkalmazásáról, valamint a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más munkahelyre való beosztásáról a megfelelő szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell [Mt. 28. (1)]. A tisztségviselők munkaidő-kedvezménye 7. (1) A munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosítani [Mt. 25. (1)]. (2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag 8

10 után havi két óra. E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be. A munkaidő-kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt. A munkából való távolmaradást előre be kell jelenteni [Mt. 25. (2)]. A szakszervezet tisztségviselők számára biztosítandó munkaidőkedvezmény számítási modelljét a Kollektív Szerződés 7. melléklete tartalmazza. (3) A munkaidő-kedvezmény tartamára a tisztségviselőt távolléti díj illeti meg [Mt. 25. (3)]. (4) A szakszervezet tagjai részére összesen - a szakszervezet által szervezett képzés, illetve továbbképzés céljára - a munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. A szabadság igénybe vehető mértékét a szakszervezet határozza meg. A szabadság igénybevétele előtt a munkáltatót legalább harminc nappal értesíteni kell [Mt. 25. (4)]. (5) A szakszervezet kérésére a munkaidő-kedvezményből fel nem használt időtartamot, de legfeljebb a munkaidő-kedvezmény felét a munkáltató köteles pénzben megváltani. A munkáltató a pénzbeli megváltás összegét az érintett szakszervezeti tisztségviselők átlagos, előző naptári évi átlagkeresete alapján állapítja meg, és havonta utólag - bruttó összegben - fizeti ki a szakszervezet részére. Ezt a pénzösszeget a szakszervezet csak az érdekvédelmi tevékenységével összefüggő célra használhatja fel [Mt. 25. (5)]. (6) A szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményeinek és a képzés céljára biztosított rendkívüli fizetett szabadságnak megállapításához a szakszervezet köteles a hiteles adatokat és azok változását - az eddig kialakult szokásokat figyelembe véve - a munkáltató rendelkezésére bocsátani. Ennek hiányában a munkáltató nem köteles a munkaidő-kedvezményt biztosítani. Az adatok közlése azonban az alkotmányos jogok és az Mt a szerint jogosultságok sérelmére nem vezethet. A felek titoktartási nyilatkozata 8. (1) A felek kinyilvánítják, hogy a másik féltől kapott információkat, tájékoztatásokat, adatokat, stb., valamint az egyeztetés során tudomásukra jutott ismereteket a hivatali titoktartás és a személyi jogok védelme általános szabályai szerint kezelik. (2) A szakszervezet nevében, vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján eljáró személy azokat az információkat, amelyeket részére a munkáltató kifejezetten üzleti titokként való kezelésre történő utalással adott át, harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat semmilyen más módon nem használhatja fel az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben [Mt. 22/A.. (1)]. (3) A szakszervezet, vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján eljáró személy a működése során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra [Mt. 22/A. (2)]. (4) Az (2)-(3) bekezdésben foglalt kötelezettség a szakszervezet érdekében eljáró személyt megbízatása, illetőleg munkaviszonya megszűnése után az Mt. 3. (6) bekezdésében foglalt megállapodás nélkül is határozatlan időre terheli [Mt. 22/A. (3)]. (5) A felek tevékenysége egyébként nem sértheti a másik fél jogos érdekeit, s nem vezethet az általuk képviseltek alkotmányos jogainak sérelmére. III. fejezet KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY, MUNKAVÉGZÉS, ILLETMÉNYRENDSZER, JUTTATÁSOK 9

11 A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása A közalkalmazotti jogviszony alapjai és feltételei 9. (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt [Kjt. 20/A. (1)]. (2) A közalkalmazotti jogviszony alanyai: - munkáltató, - közalkalmazott. (3) A közalkalmazott alkalmazásához 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. (4) A főiskolán az Ftv ának szellemében a következő oktatói munkakörök létesíthetők: a) tanársegéd, b) adjunktus, c) főiskolai, illetve egyetemi docens, d) főiskolai, illetve egyetemi tanár. (5) A főiskolán az Ftv ának figyelembe vételével az alábbi kutatói munkakörök létesíthetők: a) tudományos segédmunkatárs, b) tudományos munkatárs, c) tudományos főmunkatárs, d) tudományos tanácsadó, e) kutatóprofesszor. (6) A főiskolán az Ftv ának (1) bekezdése értelmében különösen a következő tanári munkakörök létesíthetők: a) nyelvtanár, b) testnevelő tanár, c) mestertanár, d) művész tanár, e) gyakorlati oktató, f) kollégiumi tanár, g) mérnöktanár h) műszaki tanár. (7) A főiskola segítő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottait az alábbiak szerint lehet besorolni: a) oktatói, kutatói munkát segítő munkakörök: - ügyvivő-szakértő, - főmérnök, - intézeti mérnök. b) egyéb munkakörök: - ügyintéző, (gazdasági, műszaki, igazgatási) - ügyviteli, - szakmai szolgáltató, - könyvtáros, - műszaki szolgáltató (fenntartási, üzemviteli alkalmazott, technikus laboráns, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott.)[ R melléklete]. 10

12 (8) A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó részletes szabályokat a BMF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer és függelékei tartalmazzák. A kinevezés 10. (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni [Kjt. 21. (1)]. (2) A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja [Mt.78. (1)]. A munkába lépés napját a felek munkaszerződésben határozzák meg. Erre vonatkozó megállapodás hiányában a munkaszerződés megkötését követő munkanapon kell a munkavállalót munkába állítani [Mt. 78. (2)]. (3) Közalkalmazotti jogviszony - ha törvény eltérően nem rendelkezik - helyettesítés céljából vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthető. A Mt ának (5) bekezdésében foglalt korlátozás alól a miniszter eltérést engedélyezhet. Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul [Kjt (2)]. (4) Helyettesítésen a távollévő (pl. külföldön, fizetés nélküli szabadságon, betegállományban, GYES-en lévő) közalkalmazott helyettesítésére történő kinevezést kell érteni, ami kizárólag határozott időre vagy a helyettesített közalkalmazott feladatának ellátására vonatkozóan érvényes. (5) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét. A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható [Kjt (3)]. (6) Közalkalmazotti jogviszony - mind határozott, mind pedig határozatlan időre - létesíthető részmunkaidős foglalkoztatás esetén is. Ennek tényét és a havonta ledolgozandó órák számát a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell. (7) A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) mely szerv, vagy személy gyakorolja, illetve teljesíti [Mt. 74. (1)]. (8) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró személy (szerv) jogosultságára [Mt. 74. (2)]. Próbaidő 11. (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor - a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - három hónap próbaidő megállapítása kötelező[kjt. 21/A. (1)]. (2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet [Kjt. 21/A. (2)]. (3) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti [Kjt. 21/A. (3)]. (4) Áthelyezés, illetve meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés esetén az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható. Azonos felek közötti újabb kinevezés esetén nem lehet próbaidőt megállapítani. Ettől eltérően, próbaidőt kell megállapítani, ha 11

13 a) a közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 22. (12) bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a gyakornoki idő kikötése kötelező, vagy b) a kinevezést megelőző közalkalmazotti, közszolgálati, ügyészségi, illetve bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának, továbbá a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonya fegyelmi büntetéssel vagy - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - tartós alkalmatlanság, illetve nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel került megszüntetésre [Kjt. 21/A. (4)]. (5) A miniszter megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén az (1) bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani [Kjt. 21/A. (5)]. Gyakornoki idő 12. (1) A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének ellátásával összefüggő, a Kormányrendelet mellékletében meghatározott tanári munkakörök esetében határozatlan időre történő kinevezés esetén - ideértve az ilyen tartalmú áthelyezést is - a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal [Kjt. 22..(1), R. 1/B. ]. (2) A gyakornoki időre vonatkozó további rendelkezéseket a BMF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 1. függeléke BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény-és minősítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje című szabályzat, valamint a Kjt. tartalmazzák. Vezetői állások és megbízások 13. (1) A közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával bízható meg. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. (2) A megbízás visszavonását - a közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézhezvételétől számított három napon belül, írásban kérheti; a munkáltató az indokolást további három napon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni [Kjt. 23..(4)]. (3) A határozott idő letelte, illetve a megbízás visszavonása valamint a megbízásról való lemondás után a közalkalmazott eredeti vagy legalább végzettségének, illetve képesítésének megfelelő munkakörben kell tovább foglalkoztatni [Kjt. 23. (7)]. (4) A magasabb vezetői, vezetői beosztásokra vonatkozó további rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. mellékletének 3. függeléke a BMF vezetői és magasabb vezetői beosztásokhoz kapcsolódó követelményrendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje című szabályzat, valamint a Kjt. vonatkozó rendelkezései tartalmazzák. A közalkalmazotti jogviszony módosítása 14. (1) A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja [Mt. 82. (1)]. (2) A közalkalmazott ideiglenes jelleggel a kinevezésben megjelölttől eltérő munkakörben is foglalkoztatható a felek megállapodása és közös megegyezése alapján. Az eltérő munkakör ellátásának időtartamát minden esetben meg kell határozni, mely után a kinevezésben foglalt munkakörében kell tovább 12

14 foglalkoztatni a közalkalmazottat. A közalkalmazotti jogviszony módosítását írásba kell foglalni, mely csak akkor érvényes, ha a közalkalmazott is kinyilvánítja ebbeli szándékát, s ennek megfelelően ezt dokumentálják. (3) A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi véleménybemutatása alapján - az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges [Mt. 85. (1)]. (4) Az (3) bekezdés alapján ideiglenesen áthelyezett, illetőleg áthelyezés nélkül módosított munkafeltételek mellett foglalkoztatott nő munkabére nem lehet kevesebb előző átlagkereseténél. Ha a munkáltató nem tud az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani, akkor a nőt a munkavégzés alól fel kell menteni, és erre az időre részére az állásidőre járó munkabért kell folyósítani [Mt. 85. (2)]. (5) A munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót köteles - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az állapotának megfelelő munkakörben tovább foglalkoztatni [Mt. 85. (3)]. (6) A munkavállaló személyi alapbérét a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság [Mt (5) bekezdés a) pont], továbbá a közeli hozzátartozó ápolására vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság (Mt ) megszűnését követően a munkáltatónál az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók részére időközben megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani kell. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke az irányadó [Mt. 84..]. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése A közalkalmazotti jogviszony megszűnésének és megszüntetésének módjai 15. (1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik: a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, b) a közalkalmazott halálával, c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint d) a Kjt. 22. (12) bekezdésében és a Kjt. 25/A. (1) bekezdésében meghatározott esetben, e) a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. (2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: a) közös megegyezéssel; b) áthelyezéssel, Kjt. 26. ] 1. az e törvény, valamint 2. e törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény, 3. és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó munkáltatók között; c) lemondással; [Kjt ] d) rendkívüli lemondással; [Kjt. 29. ] e) felmentéssel; [Kjt ] f) azonnali hatállyal a próbaidő alatt, valamint g) elbocsátással, továbbá h) rendkívüli felmentéssel [Kjt. 33/A. ] a gyakornoki idő alatt [Kjt. 25. (1)- (2)]. 13

15 (3) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető [Kjt. 43..(1)]. (4) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető [Kjt. 43..(2)]. (5) Az oktató - függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot - az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató - írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél az előzőekben meghatározottak szerint figyelembe lehet őt venni. Ilyen nyilatkozat hiányában az oktató egyik felsőoktatási intézménynél sem vehető figyelembe [Ftv.84. (5)]. (6) A (3)-(5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően mérlegelési jogkörében eljárva, a főiskola stratégiai céljainak figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója- a Kjt. 30. (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozással - kezdeményezheti annak az oktatónak, kutatónak a közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetését, aki nyilatkozata szerint más felsőoktatási intézmény teljes munkaidős alkalmazottja első helyen. Erre a körülményre az érintett figyelmét a nyilatkozat megtételekor külön fel kell hívni. Áthelyezés 16. (1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen meg kell állapodnia [Kjt. 26. (1)]. (2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában [Kjt. 26. (2)]. (3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el [Kjt. 26. (3)]. (4) A munkáltató fenntartója - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az általa fenntartott, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott határozatlan időre szóló áthelyezését. Erre rendkívül indokolt esetben, így különösen akkor kerülhet sor, ha annak a munkáltatónak, ahová az áthelyezés irányul, a feladatai - különösen a munka- és pihenőidő, illetőleg a rendes szabadság kiadása szabályaira tekintettel - munkaszervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetők [Kjt. 26. (4)]. (5) Amennyiben az áthelyezés munkaszerződés (kinevezés) módosítással jár, úgy azt a közalkalmazottal egyetértésben legalább az áthelyezést megelőző 2 hónappal írásban kell közölni. (6) Amennyiben az áthelyezés nem von maga után munkaszerződés (kinevezés) módosítást, úgy annak tényét a közalkalmazottal az időpont előtt 1 hónappal írásban kell közölni. Lemondás 17. (1) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony lemondással nem szüntethető meg [Kjt. 27. (1)]. (2) A Kjt. 27. (2) bekezdésének értelmében a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a Kjt. 30. (1) bekezdésének a)-d) pontjában foglalt okok (felmentés egyes esetei) alapján a munkáltató - a Kjt. 14

16 25. (2) bekezdésétől (a közalkalmazotti jogviszony megszüntethetőségének esetei) eltérően - azonnali hatállyal megszüntetheti; a közalkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetét köteles előre megfizetni. (3) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti [Kjt. 28. (1)]. (4) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól [Kjt. 28. (2)]. Rendkívüli lemondás 18. (1) Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti meg, ha a munkáltató a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Kjt. 29. (1)]. (2) A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési idő alatt lehet gyakorolni [Kjt. 29. (2)]. (3) Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére annyi időre járó átlagkeresetét köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült kárának megtérítését is [Kjt. 29. (3)]. (4) Rendkívüli lemondás esetén - e törvényben előírt kivételektől eltekintve - a lemondás szabályai nem alkalmazhatók [Kjt. 29. (4)]. Felmentés 19. (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a Kjt. 30/A-30/B. -ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták; b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője, a központi költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség; c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi megfelelően; továbbá d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül (Kjt. 37/B. ) [Kjt. 30. (1)]. Ezen közalkalmazottak esetében lehetőség van arra, hogy a főiskola és a közalkalmazott közös megegyezéssel a határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt (kinevezést) részfoglalkozású közalkalmazotti jogviszonyra módosítsák. Közös megegyezés hiányában a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésre kerül. (2) Ezen közös megegyezéssel létrejövő megállapodás a következő munkaidővel arányos illetménnyel valósul meg a) tanársegéd, adjunktus, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében: életkor/év munkaidő max. óra/nap heti munkaidő 15

17 b) főiskolai és egyetemi docensek esetében: életkor/év munkaidő max. óra/nap heti munkaidő c) főiskolai és egyetemi tanárok esetében: életkor/év munkaidő max. óra/nap heti munkaidő (3) A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság minden év november 30-áig kimutatást készít azon közalkalmazottakról, akik 62. életévüket elérték és megküldi a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek. A munkáltatói jogkört gyakorló vezető az érintett közalkalmazott jogviszonyát mérlegelést követően az ellátandó feladatok figyelembe vételével felmentéssel megszünteti, vagy közös megegyezéssel módosítja. A felmentési idő mértékét a Bér- és Munkaügyi Osztály a felmentést megelőző év november 30- áig megállapítja, és erről az érintett vezetőt értesíti. (4) Kivételes esetekben, amennyiben a feladat ellátása indokolja a rektor az érintett szervezeti egység vezetőjének részletes indoklása és javaslata alapján engedélyezheti a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítését. (5) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű [Kjt. 30. (2)]. (6) Ha az alkalmatlanság a közalkalmazott munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el [Kjt. 30. (3)]. (7) A Kjt. 30. (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetben, valamint, ha a Kjt. 30. (1) bekezdés c) pontjában foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja a) a munkáltatón belül, b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmat- 16

18 lanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá [Kjt. 30/A. (1)]. (8) Ha a közalkalmazott az (7) bekezdés szerint kéri betöltetlen munkakör felajánlását, a munkáltató a fenntartóját, illetőleg az (7) bekezdés b) pontjában említett munkáltatót köteles haladéktalanul megkeresni. A megkeresés kizárólag az érintett közalkalmazottnak a Kjt. 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás II-VII. pontjaiban foglalt adatait és az általa betöltött munkakör megnevezését tartalmazza [Kjt. 30/A. (2)]. (9) A munkáltató fenntartója a Kjt. 30/E. szerinti nyilvántartás felhasználásával a megkereséstől számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a közalkalmazott munkáltatóját azokról a betöltetlen munkakörökről, amelyek az (1) bekezdés alapján a közalkalmazott részére felajánlhatók. Másik munkáltatónál betöltetlen munkakörről csak e munkáltató vezetőjének egyetértésével adható tájékoztatás [Kjt. 30/A. (3)]. (10) A Kjt. 30. (1) bekezdésének b) pontja szerinti létszámcsökkentést elrendelő döntés esetén nem szüntethető meg felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltő közalkalmazottaknak a jogviszonya, akik együttesen írásban, egy nyilatkozatba foglaltan kérik kinevezésükben a munkaidő mértékének olyan tartalmú módosítását, hogy munkaidejük együttes mértéke ne haladja meg a tervezett felmentéssel esetlegesen érintett közalkalmazotti létszámhoz kapcsolódó, a kérelem benyújtásakor érvényes munkaidő mértékének a felét. A kérelmet valamennyi érintett közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a kinevezésében kikötendő munkaidő mértékét [Kjt. 30/B. (1)]. (11) A munkáltató köteles a kérelemben foglaltak szerint a kinevezést módosítani. Az illetmény összegét - a felek közalkalmazottra kedvezőbb megállapodásának hiányában - a kinevezés módosítását közvetlenül megelőző illetmény alapulvételével, a rész- és a teljes munkaidő arányában kell megállapítani [Kjt. 30/B. (2)]. (12) A munkáltató a Kjt. 30/A. -ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat a) a Kjt. 30/A. (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről) vagy a pályázat lehetőségéről, továbbá b) a Kjt. 30/B. szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek nevéről, valamint munkakörük megnevezéséről, továbbá a Kjt. 30/B. (1) bekezdése szerinti kinevezés módosítással megállapítható munkaidő mértékének felső határáról [Kjt. 30/C. (1)]. (13) A (12) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt napon belül a) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve b) a Kjt. 30/B. (1) bekezdés szerinti kérelmet a munkáltatóval közölni kell [Kjt. 30/C. (2)]. (14) A munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható munkakör nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó iratban a munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (10) bekezdés szerinti nyilatkozat elmaradását a munkakör elutasításának kell tekinteni [Kjt. 30/C. (3)]. (15) A Kjt. 30/A. -ban foglaltak teljesítésével felajánlott munkakör elfogadását a kinevezés módosításához vagy az áthelyezéshez történő közalkalmazotti hozzájárulásnak kell tekinteni. A nyilatkozat elmaradását a felajánlott munkakör elutasításának kell tekinteni [Kjt. 30/C. (4)]. (16) A Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató fenntartója elektronikus adatnyilvántartást vezet a) a munkáltató, továbbá 17

19 b) a saját munkáltatói szervezete e törvény hatálya alá tartozó betöltetlen munkaköreiről [Kjt. 30/E. (1)]. (17) A munkáltató legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor köteles tájékoztatni a fenntartót a megszűnés következtében betöltetlenné váló munkakör a) megnevezéséről, továbbá b) a betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről, szakképzettségről és szakképesítésről, illetve egészségügyi alkalmassági feltételekről [Kjt. 30/E. (2)]. Felmentési védelem 20. (1) A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg az alábbiakban meghatározott időtartam és az azt követő harminc nap alatt: a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján külföldön végzett munka; b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság; c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam, valamint d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli felmentés ideje [Kjt. 31. ]. (2) A felmentési védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja az irányadó. Ettől eltérően a) a Kjt. 30/A. (1) bekezdésében foglalt munkakör-felajánlási lehetőség, illetve b) a Kjt. 30/B. (1) bekezdése szerinti kinevezés módosítási lehetőség esetén az erről szóló tájékoztatás közlésének időpontja irányadó a felmentési védelem fennállása tekintetében [Kjt. 31/A. ] (3) A közalkalmazotti jogviszony csak különösen indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább az országosan kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott gyermeke van; b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig [Kjt. 32. (1)]. (4) Ha a Kjt. 30/A. (1) bekezdése szerinti munkáltatónál van olyan munkakör, amelynek ellátására az (3) bekezdésben említett közalkalmazott alkalmas, a közalkalmazotti jogviszonyt mindaddig nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg a közalkalmazott ilyen munkahelyre áthelyezhető, feltéve, hogy ezt elvállalja. Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a felmentés indoka - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a Kjt. 30. (1) bekezdésének c)-d) pontján alapul. A munkáltató munkakör-felajánlásával kapcsolatban a Kjt. 30/A. és a Kjt. 30/C. szerint köteles eljárni [Kjt. 32. (2)]. Felmentési idő 21. (1) Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg [Kjt. 33. (1)]. (2) Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött a) öt év után egy hónappal; b) tíz év után két hónappal; c) tizenöt év után három hónappal; d) húsz év után négy hónappal; e) huszonöt év után öt hónappal; f) harminc év után hat hónappal meghosszabbodik [Kjt. 33. (2)]. 18

20 (3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni [Kjt. 33. (3)]. (4) A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult [Mt. 93. (3)]. (5) Ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg felmentették és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a munkavégzés alóli felmentése után következett be, a már kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor sem követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít [Mt. 93. (4)]. (6) A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni [Mt. 94. ]. Felmentés csoportos létszámcsökkentés esetén 22. (1) Az Mt. 94/A. (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a működésével összefüggő ok miatt a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint a) húsz fő vagy annál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább öt fő, b) húsznál több és száznál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább tíz fő, c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább a közalkalmazottak tíz százaléka, d) háromszáz vagy annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább harminc közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát kívánja harmincnapos időszakon [Mt. 94/C. ] belül megszüntetni [Kjt. 38/A. (1)]. (2) Az Mt. csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) rendes felmondáson felmentést, illetve az Mt ának (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedésen a Kjt ának (2) bekezdése által szabályozott azonnali hatályú megszüntetést kell érteni, ha ezek közlésére a 30. (1) bekezdésének a)-c) pontja alapján kerül sor, b) az Mt. 94/E. -ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatással egyidejűleg a munkáltató intézkedik a Kjt. 30/A. (2) bekezdésében szereplő kötelezettsége teljesítése érdekében, c) az Mt. 94/E. -ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást megelőzően a munkáltató intézkedik a Kjt. 30/C. (1) bekezdése b) pontja szerinti kötelezettsége teljesítésének érdekében [Kjt. 38/A. (2)]. (3) A felmentés indoklásában a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy az adott esetben fenn áll a különös indokoltság esete (intézmény átszervezése, valamely részleg megszüntetése miatt nem marad olyan munkakör, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatni lehetne). Közalkalmazott munkajogi sérelmeinek orvoslása 23. (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott abban az esetben kérheti az eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha 19

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról*

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* 5220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 57. szám 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról* Magyarország a rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK,

8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, 8. A MUNKASZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK, A MUNKASZERZŐDÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS 8.1 A munkaszerződés teljesítése, alapvető kötelezettségek Mt. 51. (1) A munkáltató köteles a munkavállalót

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására

A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására A VKF munkavállalói oldalának javaslatai a munka törvénykönyve, valamint a sztrájktörvény egyes rendelkezéseinek módosítására 1 A. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről I. Egyéni jogok 1. A munkaviszony

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

1992. évi LXIII. törvény. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben