Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93"

Átírás

1 KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történı győjtésével, vízszolgáltatás céljából történı víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvetı létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízbıl vagy tengervíz sómentesítésével történı víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözıcsatornák mőködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Beruházás áfája Beruházás összesen: Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel) Víz és csatornadíjak (közkifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj) Egyéb szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezelı rendszerek és berendezések mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyőjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztıgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Szikkasztóárkok építése Áfa Beruházás összesen Csapadékhálózat karbantartás Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Belvízelvezetés Szakértıi díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

2 Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten és elıválogatottan győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet elıállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is Zöldhulladék győjtés Szelektív hulladékgyőjtés Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Egyéb nem veszélyes hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szır, kıtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyőjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lakossági bontási, építési hulladék Bucka tó építési hulladék Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lomtalanítás Illegális hulladék elszállítása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

3 Lakó- és nem lakó épület építése Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerelı üzem, mőhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévı lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Nem lakás célú helyiségek felújítása Felújítás áfája 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 Beruházások: Közlekedési koncepció Közút céljára terület vásárlás GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft Gyári útról útcsatlakozás kiépítése BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Ifjúság téri körforgalom Temetı út -Sport út Üdülı sor - Rév sor fekvırendır telepítés KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés Elızı évi garanciális visszatartás- Gyári úti körfotgalom Helyi közutak, járdák létesítése (2008 évrıl áthúzódó) Gyári-Határ út gyalogátkelıhely létesítés Csépi út járdaépítés -polgármesteri keretbıl Képviselıi keretbıl út és járdaépítés Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen: Felújítások: Petıfi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek Csépi és Boglya utca felújítása: Csépi utca felújítása Boglya utca felújítása Belterületi utak felújítása Temetı út felújítás Parkolók felıjítása Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen: Szakértıi díjak Egyéb szolgálatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármő-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülıtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

4 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemő anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képezı épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Beruházások: Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulkéos ktgek Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása Bucka városrész ivóvíz ellátása II.ütem Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz támogatása Szennyvízcsatornához terület kisajátítás Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Áfa megelılegezése Felsıtag vízvezeték építés ÉCSVCS évi feladatok a bérleti díj terhére Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen: ÉCSVCS részére fejlesztések támogatása Bucka városrész ivóvíz ellátás rekonst Szakfeladat összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelıi karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.) Útkezelıi átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.) Ideiglenes buszmegállók létesítése Hıségriadó miatti locsolás Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Hóeltakarítás Egyéb szolgáltatás mőszaki ellenırzés (Road Cont Kft) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Útkátyúk okzta kártérítések Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

5 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenı folyóiratok és egyéb idıszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történı kiadásával, valamint a rádió- és televíziómősor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 53 Munkaadókat terhelı járulékok Kisváros terjesztési költség Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztıi kiadások): - i Híradó (12000pl 12 o.) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Rádiómősor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Itt kell megtervezni és elszámolni a rádiómősor kiválasztásával, idırendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a mősorkészítés és mősorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Kommunikációs szolgáltatás: Lakihegy Rádió Lakihegy Rádió áfa Szakfeladat összesen: Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élı tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Dunavidék Reg. TV Kft "Virágzó Mo."c film készítés Kommunikációs szolgáltatás: TV mősor szolgáltatás PR Telekom rendszerhasználati díj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Ingatlan karbantartás - statikai szakvélemény Áfa Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzıen az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, idıszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy idıszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat így pl. portaszolgálat, takarítás is tartalmaz) ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart Áfa Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

7 Zöldterület-kezelés Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magán- és köztulajdonok, köz- és középületszerő épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetık), fıútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötık), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetıkertek, homlokzat beültetése, belsıkertek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihenıparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezetı rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezetés természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegırzés, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése. Beruházások: Parkrekonstrukció Park kialakítása -Országzászló emlékmő elhelyezésére Föld Napja tábla elhelyezése Trianoni emlékharang és Országzászló emlékmő Beruházás összesen: Áfa Parkfenntartás Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás Kisértékő tárgyi eszköz - Szeméttárolóedény kihelyezése Anyagbeszerzés Villamosenergia - öntözık mőködtetése Vízdíj - parkok locsolása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

8 i jogalkotás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselık, képviselıcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselık tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselı-testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések elıkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselı-testület folyamatos mőködésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikás szolg Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésrıl) Vásárolt közszolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás Belföldi kiküldetés Polgármesteri reprezentáció Bizottsági reprezentáció Reprezentáció Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb befiz. kötelezettség, díjak 52 Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

9 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyőlési képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Kisértékő tárgyi eszköz Anyag és készketbeszerzés Bérleti díj Karbantartás Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció országgyőlési választás Szakfeladat összesen: i képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Bérleti díj Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Reprezentáció Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

10 Országos, települési és területi kisebbségi képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb információ hordozó Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

11 Területi általános végrehajtó tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok mőködésével összefüggı szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság-megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Egyéb szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Munkáltató által fizetett SZJA Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

12 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Beruházások: Informatikai normatíva tehére beszerzett szoftver Weblap fejlesztés Konténer elhelyezéshez tereprendezés Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal) Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz Fénymásoló beszerzés Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer i üdülı területére konténer vásárlás Bútorok beszerzése Ügyfélhívó beszerzés Informatikai normatíva terhére egyéb gép, berendezés beszerzés Képviselıi keret terhére projektor beszerzés a Gimnázium részére Újraélesztı készülék Beruházások összesen: Beruházások áfája: Felújítások: Hivatali épület átalakítás, bıvítés "Fejes ház" felújítása Felújítás összesen: Áfa Támogatásértékő mőködési c. pe. Átadás önk. Belül: Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek) Speciális bölcsıdei elhelyezés (Ferencvárosi ) Fıvárosi -Brüsszeli iroda 300eFt Csepel-szigeti ok Szöv.belsı ellenırzési feladatok támogatása CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft* fı) Batthyány Gimnázium támogatás Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás ( fı*30 Ft) Bp. Csepel Felsıtag ügyeleti ambulancia szolg. És védınıi szolg. Ellátása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre: Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek) Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft* fı) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft* fı) Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd Magyar ok Szövetsége tagdíj Ft*10Ft TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés tám _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

13 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételbıl Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszer vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke 54 Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások: Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgálatatás összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

14 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz Bérleti és lízing díjak OTP épület bérleti díja Irodakonténer bérleti díja Optikai kábel bérlés Router bérlés Fénymásoló bérleti díj Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló Pálfi Autójavító Bt. :Felsıtag ügyfélszolg.bérleti díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távhı és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen: Karbantartás Hivatal festés mázolás PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge Kéményseprés, szemétszállítás Eseti gondnoki díjak Szakértıi díjak, tagsági díjak összesen: ECI-Fischer Kft. Szakértıi díj SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás Oktatási szaktanácsadó szakértıi díj Diesel-Land Kft (Cafetéria) Dr.Úri József : jogi képviselet dr. Bardócz Kálmán : jogi képviselet Lestár Sziget Kft. Tőz,közb.tanácsadás Lawand Kft. Bucka tó kiegészítı feltárása KMOP projektmenedzsment költsége Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés Munkavédelmi és Tőzvédelmi feladatok ellátása Ügyvédi megbízás Biofield Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértıi díjak Építészeti szakértés 15 -Építészmérnöki tev.bau URB 220 -Jogi szakértés, védelmi oktatás, eg.városok szövetsége Települési vízkár elhárítása Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség Egyéb szolgáltatás (eseti): Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

15 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Egyéb szolgáltatás (rendszeres): OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet Takarnet program igénybevétele: Reprográfiai díjak.1800*12hó Takarító szolgáltatás 180 napra Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja) Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos) Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: Továbbszámlázott szolg.áh belül Továbbszámlázott szolg.áh kívül Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 125 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Polgármesteri reprezentáció Ajándéktárgy reprezentáció Hivatali reprezentáció Egyéb dologi kiadások összesen: Egyéb hírdetés, reklám Köztisztviselıi nap (500 eft) Egészségügyi nap (350 eft) Pedagógus nap (750 eft) Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen: Dologi kiadások összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

16 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Rehabilitációs hozzájárulás (117fı*0,05*964500) Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség Biztosítás: vagyon,felelısség,casco Kártérítés (építési tilalom) Hatósági díj Földvédelmi járulék Perköltség 57 Egyéb folyó kiadás összesen: Általános Tartalékok Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen: Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Szentmiklósi ısz gasztronómiai hét(halászléfızı és petanque verseny is) ISTKB ajándékvásárlási keret 0 0 Ifjúsági találkozó rendezésére ISTKB -elkülönített- késıbbiekben felhasználandó keret 0 0 Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmányút Képviselıi keretek 350 eft*22 fı Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatás Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg. Különbözı díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi önkor. i támogatása Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) Föld napja tábla felállítása 400 POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka (Ebbıl:bér eft, járulékok eft) Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék Tőzoltóság keresetkiegészítés _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

17 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Céltartalék PMRFK gépjármőiinek üzemeltetésére Illegális hulladéklerakók felszámolása 0 Intézmények céltartaléka Országgyőlési és Helyi i választásokra év Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka CSSK OFA pályázat normatív támogatás elszámolására képezett céltartalék Ideiglenes óvoda kialakítása ÁJTI mőködési céltartaléka - sportlétesítmény ÁJTI mőködési céltartaléka - óvoda Településırök foglalkoztatásának céltartaléka Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés Céltartalék összesen /2009 ( IX.24.) hat. KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebbıl:3*1mft.dsk) és szakmai fejlesztési normatíva Lakásalap tartalék: tervezett bevételek Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész *150) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész évi *150) Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdekő kötváll Árvízkárosult cslád megsegítésére fedezet elkülönítés Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék Felhalmozási tartalék összesen Tartalékok mindösszesen: Mőködési tartalékok Felhalmozási tartalékok Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

A helyi közszolgáltatások szervezése

A helyi közszolgáltatások szervezése DICSŐ LÁSZLÓ Dicső lászló A helyi közszolgáltatások szervezése A helyi közszolgáltatások szervezése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége DICSŐ LÁSZLÓ A helyi közszolgáltatások

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben