Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93"

Átírás

1 KIADÁSOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt csatornahálózaton) történı győjtésével, vízszolgáltatás céljából történı víztisztítással, vízkezeléssel, az alapvetı létfeltételek biztosítása érdekében, talajvízbıl vagy tengervíz sómentesítésével történı víztermeléssel, vízelosztással, valamint az öntözıcsatornák mőködtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lapvízmérce: Közép-Duna Völgyi Vízügyi felügy.részére Beruházás áfája Beruházás összesen: Beruházási célú pénzeszköz átadás (ÉCSVCS hitelfelvétel) Víz és csatornadíjak (közkifolyók, közkút, Lakihegy vízdíj) Egyéb szolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Itt kell megtervezni és elszámolni a szennyvízkezelı rendszerek és berendezések mőködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyőjtése, kezelése és lerakása); valamint az emésztıgödör, a szikkasztó, a lefolyó és a szennyvízakna tisztításával, ürítésével, mozgó vécé ürítésével, tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Szikkasztóárkok építése Áfa Beruházás összesen Csapadékhálózat karbantartás Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása Belvízelvezetés Szakértıi díj (Beruházási dokumentáció felülvizsgálata) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Dologi kiadások összesen: Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

2 Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten és elıválogatottan győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével és válogatásával, az ipari és a kommunális hulladékból gyártott brikett és pellet elıállításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat is Zöldhulladék győjtés Szelektív hulladékgyőjtés Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Egyéb nem veszélyes hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni az építési és bontási hulladékok, a maradványok és törmelékek, növényrész, szır, kıtörmelék a textilfeldolgozás hulladékainak összegyőjtésével, válogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lakossági bontási, építési hulladék Bucka tó építési hulladék Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Itt kell megtervezni és elszámolni a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyőjtést az utcán és a lakásokból keverten győjtött hulladék, úgy mint kartonpapír, papír, mőanyag, üveg, alumínium, acél és kerti hulladék rendszeres vagy idıszakos begyőjtésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Lomtalanítás Illegális hulladék elszállítása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

3 Lakó- és nem lakó épület építése Itt kell megtervezni és elszámolni a bármilyen típusú lakóépület (pl.: családi ház, többlakásos épület, beleértve a toronyházakat) és bármilyen típusú nem lakóépület (pl.: ipari épület, gyár, összeszerelı üzem, mőhely, kórház, iskola, irodaépület stb.) építésével, az épület szerkezetének helyszíni összeszerelésével és felállításával, valamint a meglévı lakóépület felújításával és renoválásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Nem lakás célú helyiségek felújítása Felújítás áfája 0 0 Szakfeladat összesen: 0 0 Beruházások: Közlekedési koncepció Közút céljára terület vásárlás GRUPIUS Zrt.Leshegy utca útkarbantart. 30Mft Dalessa Kft. Tököli út csomópont 25 Mft Gyári útról útcsatlakozás kiépítése BKV gyártelepi P+R parkoló megvalósítása Ifjúság téri körforgalom Temetı út -Sport út Üdülı sor - Rév sor fekvırendır telepítés KMOP pályázat belterületi utak fejlesztés Elızı évi garanciális visszatartás- Gyári úti körfotgalom Helyi közutak, járdák létesítése (2008 évrıl áthúzódó) Gyári-Határ út gyalogátkelıhely létesítés Csépi út járdaépítés -polgármesteri keretbıl Képviselıi keretbıl út és járdaépítés Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen: Felújítások: Petıfi-Massányi-Lehel-Bajcsy és Határ úti felújítás tervek Csépi és Boglya utca felújítása: Csépi utca felújítása Boglya utca felújítása Belterületi utak felújítása Temetı út felújítás Parkolók felıjítása Felújítások összesen: Felújítások áfája összesen: Szakértıi díjak Egyéb szolgálatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Út, autópálya építése Itt kell megtervezni és elszámolni az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármő-, kerékpár- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülıtéri kifutópálya építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

4 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Itt kell megtervezni és elszámolni a folyékony és légnemő anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képezı épület, épületszerkezet építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Beruházások: Bucka városrész ivóvíz ellátása: szolgalmi jog, földmérési ktgek, egyéb járulkéos ktgek Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezése Bucka ivóvíz vízjogi engedélyezési tervdok. vásárlása Bucka városrész ivóvíz ellátása II.ütem Alsóbucka szennyvízhálózat + tisztító önrész Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz támogatása Szennyvízcsatornához terület kisajátítás Bucka városrész szennyvízcsatornázás elıkészítı szakasz Áfa megelılegezése Felsıtag vízvezeték építés ÉCSVCS évi feladatok a bérleti díj terhére Beruházások összesen: Beruházások ÁFA-ja összesen: ÉCSVCS részére fejlesztések támogatása Bucka városrész ivóvíz ellátás rekonst Szakfeladat összesen: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Itt kell megtervezni és elszámolni a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelıi karbantartással, illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Útkarbantartás kátyúzás, szikkasztó árok Szilárd burkolatú utak fenntartása ( Vitép 95 Kft.) Útkezelıi átalánydíj (Magyar Plastiroute Kft.) Ideiglenes buszmegállók létesítése Hıségriadó miatti locsolás Aries keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Hóeltakarítás Egyéb szolgáltatás mőszaki ellenırzés (Road Cont Kft) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Útkátyúk okzta kártérítések Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

5 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Itt kell megtervezni és elszámolni a hetente kevesebb mint négyszer megjelenı folyóiratok és egyéb idıszaki kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történı kiadásával, valamint a rádió- és televíziómősor-újságok kiadásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 53 Munkaadókat terhelı járulékok Kisváros terjesztési költség Fiedler Anna újságírás, Nagy Ferenc kisváros fotózás Egyéb dologi kiadások (újságírás, nyomdai, szerkesztıi kiadások): - i Híradó (12000pl 12 o.) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: Rádiómősor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Itt kell megtervezni és elszámolni a rádiómősor kiválasztásával, idırendbe sorolásával és közvetítésével (ideértve a mősorkészítés és mősorközvetítés együttesen) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Kommunikációs szolgáltatás: Lakihegy Rádió Lakihegy Rádió áfa Szakfeladat összesen: Televízió-mősor összeállítása, szolgáltatása Itt kell megtervezni és elszámolni a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenységgel (beleértve a programelemek (pl. mozifilmek, dokumentumfilmek stb.) megvásárlását, a programelemek saját elkészítését (pl. helyi hírek, élı tudósítás), illetve e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Dunavidék Reg. TV Kft "Virágzó Mo."c film készítés Kommunikációs szolgáltatás: TV mősor szolgáltatás PR Telekom rendszerhasználati díj Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Ingatlan karbantartás - statikai szakvélemény Áfa Szakfeladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy kezelésében lévı nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik jellemzıen az ingatlan vagy egyes helyiségei alkalmi, idıszakonkénti vagy tartós bérbeadása harmadik személyek részére, az alapfeladat ellátására közvetlenül (tartósan vagy idıszakosan) nem használt ingatlanrészek üzemeltetése (azaz a helyiség biztosításán túl egyéb, üzemeltetési típusú szolgáltatásokat így pl. portaszolgálat, takarítás is tartalmaz) ARIES Üzemelt. Átad. Épület. Karbantart Áfa Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

7 Zöldterület-kezelés Itt kell megtervezni és elszámolni a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek telepítésével, kiépítésével és kezelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ide tartozik: a kertek, parkok, sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek létesítése, gondozása az alábbiak számára: magán- és köztulajdonok, köz- és középületszerő épületek (iskolák, kórházak, irodaházak, templomépületek stb.), lakóhelyi területek (parkok, zöldövezetek, temetık), fıútvonalak zöldterületei (utak, vasút, villamos, vízi utak, kikötık), ipari és kereskedelmi egységek, épületek parkosítása (tetıkertek, homlokzat beültetése, belsıkertek), a sport-, játék- és egyéb területek, pihenıparkok, napozók, golfpályák gyepesítése, az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók, szennyvízelvezetı rendszerek) parkosítása, a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítés, a környezetés természetvédelmi tájkertészet és annak karbantartása (visszaállítás, rekultiváció, területek értéknövelése, területmegırzés, ártér-kialakítás stb.), az arborétum kultúrák kialakítása, gondozása, fakezelés (beleértve a metszést, sövénynyírást), fák újraültetése, a fák, sövények nyesése, metszése. Beruházások: Parkrekonstrukció Park kialakítása -Országzászló emlékmő elhelyezésére Föld Napja tábla elhelyezése Trianoni emlékharang és Országzászló emlékmő Beruházás összesen: Áfa Parkfenntartás Növényápolás, virágültetés -Facsemeték, sorfák fenntartása,fakivágás Kisértékő tárgyi eszköz - Szeméttárolóedény kihelyezése Anyagbeszerzés Villamosenergia - öntözık mőködtetése Vízdíj - parkok locsolása Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

8 i jogalkotás Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselık, képviselıcsoportok, bizottságok és az önkormányzati tisztségviselık tevékenységének támogatásával, a jogszabályalkotás feltételeinek biztosításával, a képviselı-testület, ülései, továbbá a bizottsági ülések elıkészítésével és lefolytatásával, valamint a képviselı-testület folyamatos mőködésével, át nem ruházható hatáskörben végzett ügyeinek intézésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikás szolg Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga Egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (fotók, videók a testületi ülésrıl) Vásárolt közszolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatás Belföldi kiküldetés Polgármesteri reprezentáció Bizottsági reprezentáció Reprezentáció Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb befiz. kötelezettség, díjak 52 Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

9 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országgyőlési képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Kisértékő tárgyi eszköz Anyag és készketbeszerzés Bérleti díj Karbantartás Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció országgyőlési választás Szakfeladat összesen: i képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Bérleti díj Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Reprezentáció Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

10 Országos, települési és területi kisebbségi képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Itt kell megtervezni és elszámolni az országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviselıválasztásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Egyéb információ hordozó Postaköltség Egyéb szolgáltatás Áfa Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

11 Területi általános végrehajtó tevékenység Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzatok mőködésével összefüggı szabályozási, törvényességi felügyeleti és más területi feladatokkal,a hatósági feladatok területi szervezésével, irányításával, a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenység területi feladataival, az állampolgársági tevékenység, így a honosítás, visszahonosítás, állampolgárság-megállapítása és elbocsátása, a hazai anyakönyvezés területi feladataival Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolg Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: Diesel-Land Kft (Cafetéria) Egyéb szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Munkáltató által fizetett SZJA Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

12 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Beruházások: Informatikai normatíva tehére beszerzett szoftver Weblap fejlesztés Konténer elhelyezéshez tereprendezés Ügyviteli- és számítástech. eszközök besz. (hivatal) Informatikai normatíva terhére számtechn. Eszköz besz Fénymásoló beszerzés Konyhák rekonstrukciója HACCP rendszer i üdülı területére konténer vásárlás Bútorok beszerzése Ügyfélhívó beszerzés Informatikai normatíva terhére egyéb gép, berendezés beszerzés Képviselıi keret terhére projektor beszerzés a Gimnázium részére Újraélesztı készülék Beruházások összesen: Beruházások áfája: Felújítások: Hivatali épület átalakítás, bıvítés "Fejes ház" felújítása Felújítás összesen: Áfa Támogatásértékő mőködési c. pe. Átadás önk. Belül: Bp. Csepel önk.tám.(bejáró gyerekek) Speciális bölcsıdei elhelyezés (Ferencvárosi ) Fıvárosi -Brüsszeli iroda 300eFt Csepel-szigeti ok Szöv.belsı ellenırzési feladatok támogatása CSÖSZ tagdíj 100 Ft/ állandó lakos (100 Ft* fı) Batthyány Gimnázium támogatás Batthyány Gimnázium támogatás - Környezetvédelmi alapból RSD Parti Sáv Önk.Társulás - tagi hozzájárulás ( fı*30 Ft) Bp. Csepel Felsıtag ügyeleti ambulancia szolg. És védınıi szolg. Ellátása Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre: Betegszállítás támogatása (szigetszentmiklósi betegek) Pest Megyei Területfejlesztési KHT (50 Ft* fı) TÖOSZ tagsági díj (20 Ft* fı) Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd. és projekt önrész Duna-Vértes Köze Regio. Hulladékgazd. Tásr. Tagd Magyar ok Szövetsége tagdíj Ft*10Ft TISZK tagdíj Turisztikai Desztináció Menedzsment tagdíj Pest megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülés tám _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

13 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Eü. Eszközbeszerzés támogatása befizetett ip. Adó bevételbıl Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszer vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke 54 Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások: Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen: Hungarocad térinformatikai rdsz.szoftver köv Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgálatatás összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

14 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Vásárolt élelmezés, ballonos ásványvíz Bérleti és lízing díjak OTP épület bérleti díja Irodakonténer bérleti díja Optikai kábel bérlés Router bérlés Fénymásoló bérleti díj Egyéb bérleti díj: OTP fiók, vízadagoló Pálfi Autójavító Bt. :Felsıtag ügyfélszolg.bérleti díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Távhı és melegvíz szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): -Másológép, jármővek, klíma, egyéb Ingatlan karbantartás összesen: Karbantartás Hivatal festés mázolás PMH, okmi Ügyfélszolg. Elektromos hálózat javítási ktge Kéményseprés, szemétszállítás Eseti gondnoki díjak Szakértıi díjak, tagsági díjak összesen: ECI-Fischer Kft. Szakértıi díj SOL-Oriens Környezetvéd. Tanácsadás Oktatási szaktanácsadó szakértıi díj Diesel-Land Kft (Cafetéria) Dr.Úri József : jogi képviselet dr. Bardócz Kálmán : jogi képviselet Lestár Sziget Kft. Tőz,közb.tanácsadás Lawand Kft. Bucka tó kiegészítı feltárása KMOP projektmenedzsment költsége Pedagógiai szakmai napok + egyéb szakértés Munkavédelmi és Tőzvédelmi feladatok ellátása Ügyvédi megbízás Biofield Projekt iroda tevékenységéhez kapcsolódó szakértıi díjak Építészeti szakértés 15 -Építészmérnöki tev.bau URB 220 -Jogi szakértés, védelmi oktatás, eg.városok szövetsége Települési vízkár elhárítása Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség Egyéb szolgáltatás (eseti): Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatás _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

15 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Egyéb szolgáltatás (rendszeres): OBJEKTOR Kft. Riasztó felügyelet Takarnet program igénybevétele: Reprográfiai díjak.1800*12hó Takarító szolgáltatás 180 napra Egyéb (hangosítás lakossági fórumokon, caf.rdsz.szolg.díja) Vásárolt közszolgáltatás (Üzemorvos) Továbbszámlázott szolgáltatás összesen: Továbbszámlázott szolg.áh belül Továbbszámlázott szolg.áh kívül Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Szolgáltatások összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 125 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fordított áfája Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció összesen: Polgármesteri reprezentáció Ajándéktárgy reprezentáció Hivatali reprezentáció Egyéb dologi kiadások összesen: Egyéb hírdetés, reklám Köztisztviselıi nap (500 eft) Egészségügyi nap (350 eft) Pedagógus nap (750 eft) Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen: Dologi kiadások összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

16 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Rehabilitációs hozzájárulás (117fı*0,05*964500) Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettség Befizetési kötelezettség Biztosítás: vagyon,felelısség,casco Kártérítés (építési tilalom) Hatósági díj Földvédelmi járulék Perköltség 57 Egyéb folyó kiadás összesen: Általános Tartalékok Költségvetési általános tartalék (pénzü.biz.hatásköre) Általános tartalék összesen: Céltartalékok Gazdasági Bizottság Bizottságok Pályázati Tartaléka Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Testvérvárosi Keret Ifjúsági Sport és Társ. Kapcs. Biz. Sportnapok rendezésére Szentmiklósi ısz gasztronómiai hét(halászléfızı és petanque verseny is) ISTKB ajándékvásárlási keret 0 0 Ifjúsági találkozó rendezésére ISTKB -elkülönített- késıbbiekben felhasználandó keret 0 0 Gyergyószentmiklósi szakmai tanulmányút Képviselıi keretek 350 eft*22 fı Polgármesteri keret Közcélú foglalkoztatás Egészséges Városok M-oi Szövetsége ktg. Különbözı díjak adományozására Városi díjak adományozására Kisebbségi önkor. Központi támogatása Kisebbségi önkor. i támogatása Városi fórum megtartása (civilekkel és vállalk.kapcs.) Föld napja tábla felállítása 400 POHI 13 havi bér+járulékok céltartaléka (Ebbıl:bér eft, járulékok eft) Intézmények 13 havi bér + járuléka EGOMIR Intézmények 13. havi + járuléka Bíró L.Ált.Isk Intézmények 13 havi + járuléka Városi Könyvtár CSSK 13 havi bér + járuléka Céltartalék Tőzoltóság keresetkiegészítés _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

17 ok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni az önkormányzat (fı)polgármesteri hivatala, a megyei önkormányzat hivatala, a közös képviselı-testület hivatala, a körjegyzıség, a hatósági igazgatási társulás, valamint a többcélú kistérségi társulás általános, ágazathoz nem köthetı, illetve ágazati igazgatási tevékenységekre nem megbontott igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Céltartalék PMRFK gépjármőiinek üzemeltetésére Illegális hulladéklerakók felszámolása 0 Intézmények céltartaléka Országgyőlési és Helyi i választásokra év Pedagógiai Nap rendezvény céltartaléka CSSK OFA pályázat normatív támogatás elszámolására képezett céltartalék Ideiglenes óvoda kialakítása ÁJTI mőködési céltartaléka - sportlétesítmény ÁJTI mőködési céltartaléka - óvoda Településırök foglalkoztatásának céltartaléka Hajdúszoboszlói rehab.gyógyüdülés Céltartalék összesen /2009 ( IX.24.) hat. KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések pályázat önrész Intézmények eszközfejlesztési kerete (ebbıl:3*1mft.dsk) és szakmai fejlesztési normatíva Lakásalap tartalék: tervezett bevételek Környezetvédelmi Alap (Talajterhelési díj várható bevétele (csak környezetvéd.felad.-ra haszn.) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész *150) Tőzoltó gépjármő pályázathoz önrész évi *150) Városfejlesztési alap céltartaléka- Dalessa Kft. Közérdekő kötváll Árvízkárosult cslád megsegítésére fedezet elkülönítés Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék Felhalmozási tartalék összesen Tartalékok mindösszesen: Mőködési tartalékok Felhalmozási tartalékok Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

18 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi kisebbségi önkormányzatoknak a jogszabályi kereteken belül meghozott testületi határozatok alapján, a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete érdekében végzett igazgatási tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadásd ÁH-n kívülre Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékő tárgyi eszköz beszerzés Anyag és készlet beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatások Távhı szolgáltatás Víz- és csatornadíjak Ingatlan karbantartás Szemétdíjak, folyékony hulladék Posta költség Szolgáltatási kiadások ÁH-n kívül továbbszámlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Ajándéktárgy reprezentáció Reprezentáció Hírdetés, reklám Egyéb különféle dologi kiadás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

19 és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Itt kell megtervezni és elszámolni a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás (fı)polgármesteri hivatalának valamennyi közhatalmi tevékenységével, valamint az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi feladatokkal, különösen a költségvetés elıirányzat tervezésével, módosításával, felhasználásával, leltározással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, beszámolókészítéssel, pénzforgalmi ügyintézésével, pénztárkezeléssel, továbbá a költségvetési szerv pénzellátással, pénzgazdálkodási jogosítványok (pl. érvényesítés) gyakorlásával kapcsolatos feladata Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke 54 Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: -Könyvvizsgálat dr. Schmidt Géza Bt., Tóth J Bordik Bt ( kataszter ) Diesel-Land Kft (Cafetéria) Tanfolyam, vizsga díjak Egyéb szolgáltatás (nem rendszeres) Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -SALDÓ tagsági díj, cafetéria utalványok szolgáltatási díja Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos) Belföldi kiküldetés Hírdetés, reklám Reprezentáció Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Munkáltató által fizetett SZJA Hitelkamat Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

20 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Itt kell megtervezni és elszámolni az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegő bevételek megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, visszatérítésével, kiutalásával és ellenırzésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés: Bútorok, textiliák, karbantartási anyagok, tisztítószerek, Okmányiroda rendszámtábla, érvényesítı címke 54 Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz-és csatornadíjak Karbantartás (épület, gépek, berendez.): Másológép, jármővek, klíma, egyéb Kéményseprés, szemétszállítás Szakértıi díjak: -Diesel-Land Kft (Cafetéria), egyéb Adóügyi iroda szakértés és értékbecslés Tanfolyam, vizsga díjak Postaköltség Egyéb szolgáltatás (rendszeres): -LGT-NET Kft.adósok kapcs.postáz.feladatok Egyéb (iratok zúzása stb.) Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (Hitelezıi igény) Hatósági díjak (jelzálog törlési díjak) Szakfeladat összesen: _01_2010._I_III.negyedev_rendelet_modositas-2.xls sz. melléklet

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala évi mőködési kiadási elıirányzatai kiemelt feladatonként Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mőködési kiadási ai kiemelt feladatonként 19/2013. Ök. rendelet 4/a. melléklete Személyi juttatások Köztisztviselık juttatása 970 448

Részletesebben

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása

3. melléklet. ezer Ft-ban. Ebbıl. Speciális támogatás/átadott pénzeszköz. Ellátottak pénzbeni juttatása Mőködési jellegő feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti 6 267 852 1 626 428 391 152 3 402 385 847 887 0 2011. évi I. mód. 6 269 781 1 626 688 391 220 3 403 986 847

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban

Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban 1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel 109.630 Egyéb sajátos bevételek 105.772 Helyi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK 6/1.oldal 8 8 9 9 97 83 110 96 112 98 126 109 127 110 130 2397 133 112 135 114 136 115 140 2140 141 2141 180 2497 182 2850 193 147 201 2618 202 2619 208 155 209 156 211 158 212 161 213 2789 214 162 216

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Költségvetés 2012. év Kiadások Pápateszér Önkormányzat Létszámkeret: 2 fő 841126 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLU KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Rendszeres személyi juttatások Alapilletvmények

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

2. függelék. Kiadások

2. függelék. Kiadások Sorszám 2. függelék Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 4 676 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás,

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

2016. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK TAGOLÁSA 1. számú melléklet az Önkormányzat bevételei BEVÉTELEK 2016.év Megjegyzés Intézményi működési bevételek 7 715 546 Iskolai térítési díj bevétel 3 694 835 Óvodai térítési díj

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése - 1 - Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi ok: 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi ai

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak évi tervezett elıirányzatai Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértıi és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 580 Lakossági tájékoztató 70 809 71 644 Média kiadás 9 262 9 262 Rendezvény

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetése Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok

KÖTELEZŐ Önként vállalt Államigazgatási Összesen feladatok 1 987 758 000 55 822 000 0 1 043 580 000 38 761 000 21 739 000 0 60 500 000 24 899 000 18 312 000 0 43 211 000 Nem rendszeres juttatás 2 662 000 0 0 2 662 000 Külső személyi juttatások 11 200 000 3 427

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

az Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról i Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.(VII. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat i költségvetési zárszámadásáról Az Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII.

Részletesebben

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak évi tervezett előirányzatai /2012. Ök. rendelet 6/b. melléklete Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak ai 5101 Kommunikációs kiadások Hirdetés 1 778 1 778 Lakossági tájékoztató 70 809 70 809 Média kiadás 9 262 9

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. február 15-i számítás Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások 511112

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben