MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: szeptember 2. napjától 1

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK FOGALMAK NYILVÁNOSSÁG, ELFOGADÁS ÉS MÓDOSÍTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜGYFELEK AZONOSÍTÁSA, KÉPVISELŐK A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK, ÉRTESÍTÉSEK PANASZKEZELÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA A HITEL NYÚJTÁSA, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HITELKÉRELEM A HITELKÉRELEM ELBÍRÁLÁSA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A HITEL FOLYÓSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÜGYLETI KAMAT EGYÉB HITELDÍJAK ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ KÖZJEGYZŐI DÍJ ÉS FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉSI DÍJ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI DÍJ ELŐTÖRLESZTÉSI DÍJ VÉGTÖRLESZTÉSI DÍJ KÉSEDELMI KAMAT EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK MÓDOSÍTÁSA RENDKÍVÜLI PIACI HELYZET FIZETÉSEK TELJESÍTÉSE A HITEL TÖRLESZTŐ ÖSSZEGE

3 4.2. A HITEL TÖRLESZTÉSI IDEJE ÉS MÓDJA A HITEL BIZTOSÍTÉKAI ZÁLOGJOG Jogilag elfogadható ingatlan biztosítékok köre és jellemzője Kiegészítő ingatlan biztosítékok Pótlólagos ingatlan biztosítékok VÉTELI JOG VAGYONBIZTOSÍTÁS KEZESSÉG EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK A FELEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI A TÁRSASÁG EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÜGYFÉL EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI ÜZLETI ÉS BANKTITOK ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER A KHR CÉLJA A KHR-BE ÁTADHATÓ ADATOK, AZ ÁTADÁS FELTÉTELEI Azonosító adatok Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok ADATSZOLGÁLTATÁS A KHR-BŐL A KHR ADATKEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA AZ ÜGYFÉL JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A HITELSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI JOGVITÁK RENDEZÉSE 46 3

4 12.KISZERVEZÉS KÖZVETÍTŐK IGÉNYBEVÉTELE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK..47 MELLÉKLETEK. 1.SZÁMÚ MELLÉKLET: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2.SZÁMÚ MELLÉKLET: FELHATALMAZÓ LEVÉL 3.SZÁMÚ MELLÉKLET: TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ: ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK 4. SZÁMÚ MELLÉKLET: TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ: ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL 4

5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pénzügyi vállalkozás neve: MGV Magyar Gazdaság- ás Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített név: MGV Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Aulich u. 7. Telephely 1065 Budapest, Podmaniczky u /1. Cégjegyzékszáma: PSZÁF engedély száma: H-EN-I-843/2013 Adószáma: A jelen és Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÜSZ vagy ) Az MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: MGV Zrt., továbbiakban: Társaság) által kizárólag KKV minősítésű Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások szabályait és általános szerződési feltételeit tartalmazza. A Társaság az ÜSZ-ben leírt és megfogalmazott eszközökkel, illetve feltételrendszerekkel kívánja elősegíteni a Társaság és az Ügyfél közötti egyértelmű, átlátható és kiszámítható üzleti kapcsolat kialakítását. A Társaság a Hitelszerződés megkötésekor köteles az ÜSZ-t egy példányban az Adós rendelkezésére bocsátani BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az ÜSZ hatálya az Ügyfélre (szerződéskötést követően: Adós) és a Társaságra vonatkozik, együttesen: Felek. Az ÜSZ rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezők mind a Társaságra, mind az Ügyfélre. Az ÜSZ rendelkezéseitől a Társaság és az Ügyfél a jogszabályok keretein belül közös megegyezéssel a szerződésükben eltérhetnek. Az ÜSZ rendelkezései a Társaság és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak a Társaság és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek a Társaság pénzügyi tevékenységéből fakadnak. A Társaság részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenység az alábbi: Főtevékenység: TEÁOR Hitel és pénzkölcsön nyújtása, amely megfelel a Hpt. 3. (1) bek. b. alpontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó, a Hpt a) pontja szerinti hitelnyújtásnak, valamint a b) pontja szerinti pénzkölcsön nyújtásnak. 5

6 Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben Magyarország mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek különösen a Polgári törvénykönyv (Ptk.), valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt) FOGALMAK Adásvételi szerződés: olyan jogszabályban meghatározott alakisággal, jogszabályi előírás hiányában teljes bizonyító erejű magánokirat formájában elkészített szerződés, amely Ingatlan, Beruházás vagy Forgóeszköz vásárlásának finanszírozásával kapcsolatban tartalmazza az Adós mint Vevő és az Eladó között létrejött Ingatlan, Beruházás vagy Forgóeszköz adásvételét. Adós: az a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező Vállalkozás, ide értve az egyéni vállalkozót is, aki, vagy amely a Társasággal Hitelszerződést köt, amelyből fakadó fizetési kötelezettsége teljesítésére teljes vagyonával felel. Annuitásos törlesztés: olyan törlesztő összeg, amely tartalmazza a tőketörlesztés és a hiteldíjak mértékét, továbbá a futamidő alatt a mértéke - változatlan feltételek mellett - állandó. Banki nap: az a munkanap, amikor forintban végzett pénzforgalmi szolgáltatások szempontjából a kereskedelmi bankok Magyarországon nyitva tartanak. Bankszámla: az Adós és a Készfizető Kezes bármely hitelintézetnél vezetett valamennyi fizetési, pénzforgalmi számlája. Banktitok: minden olyan, az Adósról a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Adós személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi vagy üzleti kapcsolataira, valamint a Társaság által nyilvántartott tartozásokra, továbbá a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik. Beruházás: tevékenységbővítés; immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerűsítése; továbbá új gépek, berendezések vásárlása, kapacitásbővítés és egyéb hasonló fejlesztések. Beruházási hitel: elsősorban az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Társaság rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források terhére nyújtott beruházási hitelek Vállalkozások számára. Továbbá olyan éven túli hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Beruházás finanszírozására. Biztosítéknyújtó: az Adóstól független harmadik személy (természetes vagy jogi személy), aki, vagy amely az Adós szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a Társasággal szemben kötelezettséget vállal. BUBOR: a Magyar Nemzeti Bank által banki munkanapokon publikált meghatározott futamidőkre vonatkozó budapesti bankközi forint hitelkamatláb; a kamatjegyző bankok által a bankközi hitel nyújtására tett üzleti ajánlatok kerekítés szabályai szerint számított számtani középérték két tizedes jegyre kerekítve éves kamatlába (fixing). A BUBOR kamatok a fixinget követő második magyar banki munkanappal, mint a budapesti forint pénzpiac spot teljesítési napjával megegyező nappal induló üzletekre vonatkoznak, kivéve az overnight periódust, ahol az üzletkötés napja megegyezik a teljesítés napjával; 6

7 Döntés: A Társaság által hozott olyan egyedi, az Ügyféllel kötendő Hitelszerződésre vonatkozó a döntés időpontjában a Társaság rendelkezésére álló információk és adatok alapján hozott döntés, amely az Ügyfélnek a Társaság által a jelen ÜSZ alapján nyújtandó szolgáltatások iránti kérelmére született, és amelynek feltételei a Hitelszerződésbe beépítésre kerülnek Egyenlegértesítő: a Társaság által az Adós részére évente, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus és/vagy postai úton megküldött értesítés, amely tartalmazza az Adóssal szemben fennálló követelések tárgyév december 31-i egyenlegét, a tárgyévben esedékessé vált és teljesített törlesztések összegét és jogcímét. Egyéb költségtérítések: a Társaság - az ügylet jellegétől függően - jogosult költségtérítésként egyéb díjat és költséget, illetve költségátalányt is felszámítani. A Társaság által felszámítható egyéb díjak és költségek körét illetve mértékét a Társaság Hirdetménye, vagy a Hitelszerződések tartalmazzák. Előtörlesztés: a Társasággal kötött Hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Az előre meghatározott törlesztési ütemezéstől eltérő, az aktuális késedelmes tartozásokon felüli, az aktuális törlesztő részletet meghaladó összegű résztörlesztés vagy egyösszegű visszafizetés, mely a Társaság felé fennálló hitel tőkerészének esedékességet megelőző visszafizetését jelenti, anélkül, hogy az a Hitel kondícióinak romlását vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné. Az Előtörlesztés mindenkori díját a Hirdetmény határozza meg. Első törlesztő részlet: esedékessége a Folyósítási Napot magába foglaló naptári hónapot soron követő naptári hónap Törlesztési Napjára esik. Esedékesség: az adott pénzügyi esemény teljesülésére előzetesen meghatározott banki napot jelenti. Értékbecslés: a Társaság számára elfogadható, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Társaság Fedezetértékelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelő szakképzettséggel, szakmai referenciákkal, tárgyi-, technikai feltételekkel és szakmai felelősségbiztosítással rendelkező, értékbecslői névjegyzékbe felvett értékbecslő által az Ingatlan, Beruházás vagy Forgóeszköz tekintetében végzett, piaci értéket megjelölő értékbecslés. Értéknap: az a banki nap, amelyen a Tranzakció teljesül. Felszólítás Díja: a Hitelszerződés alapján a Társaság felé fennálló tartozás vagy bármely kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás díja. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. Folyósítási Jutalék: a Folyósítási Jutalék a Hitelszerződés megkötését követően az adott kölcsönösszeg folyósításáig felmerült banki szolgáltatások ellenértékét fedezi. Folyósítási Nap: egy Hitel tekintetében a Hitelszerződésben és a jelen ÜSZ-ban meghatározott előfeltételek maradéktalan teljesítését követő legkésőbb 5. (Ötödik) banki nap, amely a Rendelkezésre Tartási Időszakra esik, és amelyen az adott Hitel a Hitelszerződés rendelkezései szerint folyósításra kerül. Forgóeszköz: olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. 7

8 Futamidő: eltérő megállapodás hiányában a Hitel futamideje a Hitelszerződés megkötése napjától a Hitelszerződésben meghatározott végső lejárat napjáig tartó időtartam, mely időtartam alatt az Adósnak kötelessége teljesíteni a Hitelszerződésben vállalt általános és fizetési feltételeket. Forgóeszközhitel: elsősorban az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Társaság rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források terhére nyújtott forgóeszköz hitel Vállalkozások számára. Továbbá olyan éven belüli vagy éven túli hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Forgóeszköz finanszírozására. Hátralékos Követelés: a Társaság által az Adóssal szemben nyilvántartott hátralékos Tőke, Kamat és egyéb Hiteldíj, vagy Tranzakciós Díj, valamint az ezek után felszámított Késedelmi Kamatok összege. Hirdetmény: a Társaság azon hirdetménye, amelyben a Társaság az általa nyújtott hitelek kondícióit és általános díjtételeinek mértékét vagy összegét feltünteti. A Hirdetmény a jelen ÜSZ mindenkori mellékletét képezi. Az Új Széchenyi Hitel Programok keretében nyújtott hitelek Ügyleti Kamatát, Tranzakciós díját és az egyéb felszámítható díjak, költségek körét és mértékét tartalmazza. Hitel: A Társaság által az Adósnak nyújtott összeg, ide értve mind a kölcsönszerződés alapján, mind pedig a hitelszerződés szerint az Adós rendelkezésére tartott hitelkeretből folyósított kölcsönt. Hitel beruházási célra: elsősorban az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Társaság rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források terhére nyújtott beruházási hitelek Vállalkozások számára. Továbbá olyan éven túli hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas beruházás finanszírozására. Hitel forgóeszköz célra: elsősorban az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Társaság rendelkezésére bocsátott refinanszírozási források terhére nyújtott forgóeszköz hitel Vállalkozások számára. Továbbá olyan éven belüli vagy éven túli hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Forgóeszköz finanszírozására. Hitelbiztosítéki nyilvántartás: A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló évi CCXXI. törvényben meghatározott nyilvántartás, amely hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett. Hitelbírálati Díj: a Társaság szerződéskötésig felmerült szolgáltatásainak ellenértékét (pl. adósminősítés, engedélyezés, szerződés előkészítés és elkészítés stb.) fedező díj. Az Ügyfél a hitelkérelem elutasítása esetén is köteles a Hitelbírálati Díjat megfizetni, illetve ez esetben a már korábban megfizetett Hitelbírálati Díj nem téríthető vissza. Hiteldíj: az az összeg, amelyet az Adós az egyes hitelműveletek ellenértékeként - a tőkeösszeg törlesztésén felül - köteles megfizetni a Társaság részére. A hiteldíj - az egyes hitelművelet fajtájától függően - különösen az alább elemekből tevődhet össze: a) ügyleti kamat; b) hitelbírálati díj; c) hitelfedezet éves felülvizsgálatának díja; d) szerződéskötési díj, e) folyósítási jutalék; f) kezelési költség; 8

9 g)monitoring költség A Hiteldíj nem foglalja magában az esetleges szerződésmódosítás díját és a késedelmi kamatot, valamint az adós szerződéses kötelezettségeinek be nem tartása esetén a Hirdetmény szerint költségtérítésként felszámítható egyéb díjat és költséget (a felszólítás, különeljárás, rendkívüli monitoring díját stb). Az Új Széchenyi Hitel Programok keretében nyújtott Hitel esetében Hiteldíjként a Kamaton felül egyösszegű Tranzakciós díj kerül felszámításra. Hitelígérvény Díja: mértékét a Társaság a Hitelígérvény összegének százalékában és/vagy konkrét összegben határozza meg, megfizetése a hitelígérvény kiadása előtt, de legkésőbb a Hitelszerződés aláírásakor esedékes. Hitelkérelem: a Társaság mintanyomtatványa, amelyet az Adós köteles kitölteni a Hitelszerződés megkötéséhez szükséges adatszolgáltatás részeként. Hitel-nyilvántartási számla: a Társaság által, a Hitelszerződés alapján folyósított hitel nyújtásával, és annak visszafizetésével ideértve az ehhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat és költségeket kapcsolatban felmerült fizetési kötelezettségek és befizetések jogcímenkénti tételes elszámolásáról vezetett nyilvántartás. Hitelszerződés: elnevezésétől függetlenül a Társaság és az Adós között létrejött, olyan hitel-, vagy kölcsönszerződés, amely alapján a Társaság köteles a szerződésben meghatározott feltételek teljesülését követően meghatározott pénzösszeget az Adós rendelkezésére bocsátani, az Adós köteles a Hitel összegét a szerződés szerint visszafizetni. Hpt.: évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Ingatlan: egy vagy több lakás céljára szolgáló ingatlan (ideértve a társasházi, vagy sorházi öröklakás, szövetkezeti lakás, önálló lakás, vagy egyéb lakás céljára szolgáló helyiségeket), építési telek ingatlan, illetve kereskedelmi és egyéb célú ingatlan (ideértve, az üzlethelyiség, irodahelyiség, vendéglátó-ipari célú helyiségeket). Kamat: az Adós által a Társaságnak az igénybe vett Hitel használatáért, illetve a Társaság által vállalt kockázatért fizetendő, a Hitelösszegre vetített, százalékban meghatározott, időarányosan fizetendő pénzösszeg. A Kamat lehet fix vagy változó. Változó kamatozás esetében a Kamat a Kamatbázis és a Kamatfelár éves százalékban meghatározott összege. Ld. még: Ügyleti kamat. Kamatbázis: a Társaság által nyújtott szolgáltatás után fizetendő szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló, a Hitelszerződésben meghatározott éves százalékban figyelembe vett referencia kamatláb, pl. BUBOR, jegybanki alapkamat; Kamatfelár: a Társaság által elsősorban, az Ügyfél kockázata alapján saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a Kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő Kamatot. Kamatperiódus: a Hitel ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely időszak alatt a megállapított Kamat mértéke állandó. Az első Kamatperiódus kezdő időpontja minden esetben a Kezdő Nap. Kamatperiódus fordulónapja: a Kamatperiódusnak megfelelő időtartam elteltét követő hónap fordulónapja. Kezdő Nap: az egyedi Hitelszerződésben, naptári nap szerint meghatározott azon időpont, amely naptól, mint induló naptól kezdődik a Hitel törlesztő összegeinek és törlesztési 9

10 ütemezésének annuitás módszerével vagy más módon történő meghatározása. E nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. Jellemzően a Hitel folyósításának napja. Kezelési Költség: a Társaság adminisztrációs tevékenységének ellenértékét fedező költség. Késedelmi kamat: Ha az Adós a Hitelszerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a késedelmes napok után Késedelmi Kamat fizetésére köteles, melynek mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Készfizető kezes: Az a cselekvőképes, 18. (Tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy vagy jogképes gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az Adós tartozásáért készfizető kezességet vállal. A Készfizető Kezes az Adós tartozásáért az Adóssal egyetemlegesen felel. Közokirat: olyan okirat, amelyet a bíróság, a közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, továbbá mint Közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer): a Magyar Nemzeti Bank által elismert, a törvényben foglaltaknak megfelelő központi hitelinformációs rendszer. A KHR adatbázisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a vonatkozó törvények előírják, illetve engedélyezik, továbbá a rendszer felhasználói az ügyfeleikről megadnak. Kintlévőség: az Adós vonatkozásában a folyósított Hitelből mindenkor fennálló, teljes tartozás. A folyósított Hitel az esedékes Kamattal, más Hiteldíjjal, illetve az Új Széchenyi Hitel Programok keretében nyújtott Hitel esetében a Tranzakciós Díjjal növelt összege, csökkentve a teljesített tőke-, kamat- és egyéb díjtörlesztésekkel. Kisvállalkozás: - a 800/2008/EK rendelet szerint Kisvállalkozásnak minősülő jogalany. Olyan vállalkozás, amely 50-nél (Ötvennél) kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a (Tízmillió) eurót. KKV: a évi XXXIV. tv. értelmében KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 (Kettőszázötven) főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb (Ötven millió) eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb (Negyvenhárom) millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül a Kisvállalkozásnak és a Mikrovállalkozásnak külön szabályai vannak. Különeljárási Díj: a szolgáltatás nyújtása során a Társaság számára az általánosnál aránytalanul több munkát vagy költséget jelentő, illetve a Társaságtól jelentősebb szakértelmet igénylő, különleges ügyféligények díja, amely egyedi megállapodás alapján kerül megállapításra és megfizetésre. Lejárt tartozás: a már esedékessé vált, de az Adós által még meg nem fizetett lejárt Tőke-, Ügyleti Kamat-, más Hiteldíj- vagy Tranzakciós díj- és a Késedelmi kamat tartozások összessége. MV Zrt.: MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 12., cégjegyzékszáma: ), mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, meghatározott GOP és KMOP hitelprogramok pénzügyi forrásainak kezelésével megbízott szervezete. Mikrovállalkozás: a 800/2008/EK rendelet szerint Mikrovállalkozásnak minősülő 10

11 jogalany, olyan vállalkozás, amely tíznél kevesebb személyt foglalkoztat és amelynek árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a kettőmillió eurót; az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programok hitelek esetén többletkövetelmények előírására is sor kerülhet. Monitoring díj: a Hitel Futamideje alatt a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj. Nem esedékes tőketartozás: az Adós rendelkezésére bocsátott, a Hitelszerződésben meghatározott Hitel összege, csökkentve a már esedékessé vált Tőketörlesztő részletekkel. Pmt: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény Ptk.: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. Rendelkezésre Tartási Időszak: azt az időtartamot jelenti, amely a Hitelszerződésben ekként meghatározott kezdőnappal kezdődik, és a folyósítás napjával, illetve szakaszos finanszírozás esetén az utolsó részlet folyósításának napjával végződik. Rendelkezésre Tartási díj: a hitelkeretből igénybe nem vett kölcsön összege után a Rendelkezésre Tartási Időszak végéig fizetendő díj. Rendkívüli Monitoring díj: Amennyiben a monitoring során szokatlan, ill. rendkívüli esemény birtokába jut a Társaság, úgy a Társaság jogosult a számára az általánosnál aránytalanul több munkát vagy költséget jelentő felülvizsgálat igazolt költségeit az Ügyfélre hárítani. Régi Ptk. hatálya alatt lévő jogviszonyok: alatt mindazokat a jogviszonyokat kell érteni, amelyekre a évi CLXXVII. törvény (Ptké.) értelmében a március 15-e előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződéskötési Díj: A kötelezettségvállalásra vonatkozó Hitelszerződés és az ehhez kapcsolódó biztosítéki szerződések és az egyéb dokumentáció elkészítésének díja. Szerződés Megszűnésének Napja: az az időpont, amelyen a Hitelszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét az Adós teljes mértékben visszafizeti. Szerződés-módosítási díj: azért a szerződés-módosításért fizetendő, amelyik az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból teszi szükségessé a Hitelszerződés módosítását. Törlesztési Értesítő: a Társaság által az Adós részére a Hitelszerződésben meghatározott törlesztési ütemezésnek megfelelő gyakorisággal a törlesztés esedékességét megelőző 5. (Ötödik) napig elektronikus és/vagy postai úton megküldött értesítés, amely tartalmazza az esedékes törlesztések összegét, határidejét és jogcímét. Törlesztési Nap: minden hónap utolsó napja. Az első Törlesztési Nap a Folyósítási Nap hónapjának utolsó napja. Törlesztőrészlet: a Hitel tőkeösszegét és a fennálló, nem hátralékos tőketartozás után felszámított Kamatot és konstrukciótól függően az esetleges egyéb díjat, költséget tartalmazó összeg. Törlesztési Számla: a Hitelszerződésben meghatározott, a Társaság nevén vezetett fizetési számla, amelyre az Adós a Hitelszerződés alapján fizetendő valamennyi pénztartozását teljesíteni köteles. Türelmi idő: a Futamidő azon időszaka, amely alatt az Adósnak a Hitelszerződés értelmében nincs tőketörlesztési kötelezettsége. A Törlesztési Napokon és egyéb esedékességi napokon, csak a kamat, valamint konstrukciótól függően kezelési költség és 11

12 egyéb havonta esedékes költség, illetve díj kerül megfizetésre. Tranzakció: az a pénzügyi művelet, amelynek következtében az Adós Hitelnyilvántartási számlájának, vagy díj tartozásainak egyenlege megváltozik. Tranzakciós díj: az Új Széchenyi Hitel Programok keretében a Hitelszerződés megkötésével összefüggésben felszámított legfeljebb 50 ezer Ft (Ötvenezer forint) összegű díj, amely eltekintve a Hitelszerződéssel kapcsolatban a felmerült valamennyi ésszerű költségtől, pl.: az igazgatási- szolgáltatási-, értékbecslői-, ügyvédi- vagy közjegyzői díjtól és követelésbehajtási költségektől a Hitel elbírálásával és folyósításával összefüggő valamennyi szolgáltatás ellenértékét magában foglalja. Új Ptk. hatálya alatt lévő jogviszonyok: alatt mindazokat a tényeket, jogviszonyokat, jognyilatkozatok kell érteni, amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépését követően keletkeztek, illetve tettek meg. Új Széchenyi Hitel Programok, illetve Kombinált Mikrohitel Program: nagyrészt Európai Uniós forrásokból történő kedvező kamatozású hitelfinanszírozás, kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható, de hitelképes Vállalkozások részére. Ügyfél: az a jogképes Kis-, Közép- és Mikrovállalkozás (gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó), aki a Társaság hitel- és pénzkölcsön-nyújtási szolgáltatásának igénybevétele érdekében hitelkérelemmel fordul a Társasághoz, továbbá akinek a részére a Társaság pénzügyi szolgáltatást nyújt. Ügyfél befizetés: az Adós Bankszámlájáról a Társaság Törlesztési számlájára érkezett összeg. A fizetés történhet az Adós Bankszámlájáról, az Adós által a Társaság részére átutalással vagy beszedéssel. Ügyleti Év: a Kezdő naptól illetve további ügyleti év esetén a Kezdő nappal megegyező naptári naptól számított egész év, ahol az egész év 365 nap, szökőév esetén 366 nap. Ügyleti kamat: a ténylegesen igénybe vett és még vissza nem fizetett Hitelösszeg után, az első Folyósítás Napjától az Adós által a pénzhasználat díjaként fizetendő, a Nem esedékes tőketartozás százalékában meghatározott összeg. Végtörlesztés: az Adós a szerződés szerinti lejáratkor, vagy azt megelőzően a teljes fennálló tőke-, ügyleti kamat-, késedelmi kamat, valamint az esetleges kezelési költség és egyéb díj tartozását megfizeti a Társaság részére és ezzel a Hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettsége a Társaság felé megszűnik. A Végtörlesztési díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Zálogjog: az a biztosíték, amelynek alapján a Társaság pénzben meghatározott követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból törvény eltérő rendelkezése hiányában más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, amennyiben az Adós nem teljesíti a Hitelszerződésből eredő kötelezettségeit. Zálogkötelezett: az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy, vagy jogképes gazdálkodó vagy egyéb szervezet, aki a Hitel biztosítására a tulajdonában álló ingatlanra Társaság javára Zálogjogot alapít. Az Adóstól és a Készfizető Kezestől eltérő Zálogkötelezett a Hitel visszafizetéséért csak a tulajdonát képező ingatlannal, annak erejéig felel. Záró egyenleg: a Egyenlegértesítőben részletezett időszak zárónapján fennálló forint egyenleg NYILVÁNOSSÁG, ELFOGADÁS ÉS MÓDOSÍTÁS 12

13 Az ÜSZ nyilvános, bárki által megtekinthető és megismerhető, a Társaság székhelyén és telephelyén hozzáférhetően rendelkezésre áll. A Társaság az Ügyfél kérésére köteles az ÜSZ-t ingyenesen a rendelkezésére bocsátani, továbbá az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton a Társaság internetes honlapján is elérhetővé tenni. A Hirdetmény a Társaság hitel- és pénzkölcsön nyújtási termékeinek részletes feltételeit, díjait, és költségeit tartalmazza. A Társaság a Hirdetményét, internetes honlapján az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon teszi közzé. A Társaság jogosult az ÜSZ-t és a Hirdetményt a pénz- és tőkepiaci feltételek - ide értve a Társaság forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedését, Magyarország országkockázatának növekedését, a jegybanki alapkamat emelkedését -, valamint a jogszabályi előírások megváltozásakor, továbbá a Társaság hitelezési és működési kockázati költségeinek előre nem számbavehető emelkedésekor, vagy üzletpolitikájának megváltozásakor - módosítani. A Társaság a módosításokat a módosítások hatálybelépését legalább 15 (Tizenöt) nappal megelőzően az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, és az internetes honlapján megjelenített Hirdetmény útján közzétenni. Amennyiben az Adós nem tesz írásban észrevételt vagy kifogást 15 (Tizenöt) napon belül, úgy a változtatásokat elfogadottnak kell tekinteni. Az ÜSZ és/vagy a Hirdetmény módosítása az adott szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a hatályba lépéstől kezdve vonatkozik a hatályban levő Hitelszerződésekre is. Amennyiben az Adós az ÜSZ és/vagy a Hirdetmény módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a Társasággal megkötött, és a módosítással érintett Hitelszerződését írásban felmondani, a Társaság részére fizetendő valamennyi összeg egyidejű megfizetése mellett EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS A Társaság és az Ügyfél a kölcsönös együttműködésnek megfelelően késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni az üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülmények, illetve tények megváltozásáról. A Hitelszerződés teljesítése érdekében a kapcsolattartás szempontjából különösen lényeges körülmény a cégnév, a székhely, a képviselő személye, valamint az elérhetőség megváltozása, amelyről a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő kárt minden esetben a mulasztó Fél szenvedi el. Az Ügyfél köteles továbbá a tudomására jutástól számítva haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot a cégjegyzésre jogosult személyében bekövetkezett változásról, a szervezeti átalakulásáról, tevékenységi engedélye, adószáma visszavonásáról vagy felfüggesztéséről, az alaptőke 10%-ot (Tíz százalékot) elérő vagy meghaladó tulajdonosváltozásról, a jegyzett tőkéje leszállításáról, az ellene indult csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárásról, végrehajtási eljárásról, a Hitelszerződésben meghatározott mértéket meghaladó rá kiszabott bírságról vagy őt marasztaló ítéletről, valamint arról, ha tartozásai tartósan meghaladják a követeléseit. A Felek az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik a lehető legrövidebb időn belül kötelesek válaszolni, valamint kötelesek haladéktalanul felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. Az Ügyfél köteles 15 (Tizenöt) naptári napon belül írásban értesíteni a Társaságot, ha nem érkezett meg időben valamely, általa a Társaságtól várt értesítés, vagy amennyiben a részére kézbesített dokumentum egyértelműen eltér az általa megkötött Hitelszerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. 13

14 Amennyiben az Ügyfél részéről 15 (Tizenöt) naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás, a Társaság jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a Társaság által küldött értesítést, illetve az abban foglalt információkat. Az Ügyfél köteles megadni minden az Ügyfél és a Társaság között létrejövő jogügylettel összefüggő - adatot és felvilágosítást, amelyet a Társaság döntéséhez, a jogügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, így köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani éves beszámolóját és lehetővé tenni, hogy üzleti könyveit és egyéb okmányait, a Társaság megvizsgálhassa, illetve ellenőrizhesse. Az Ügyfél, felelős azért, hogy a Társaság részére nyújtott információk pontosak, helytállóak, és nem vezethetnek a Társaság megtévesztésére. A Társaság jogosult az Ügyfél által szolgáltatott adatok valódiságát a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel ellenőrizni. A Társaság jogosult - az Ügyfél hozzájárulása nélkül - az Ügyféllel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit harmadik személy részére átruházni, azonban az átruházásról az Ügyfelet minden esetben haladéktalanul értesíteni kell AZ ÜGYFELEK AZONOSÍTÁSA, KÉPVISELŐK A Társaság az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a szolgáltatásának nyújtását megelőzően a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában a mindenkor hatályos jogszabályban megjelölt személyekre vonatkozóan azonosítást végez, illetve meggyőződik az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról. Az azonosítás során a Társaság kizárólag azokat az adatokat és dokumentumokat vizsgálja, melyek vizsgálatát a vonatkozó jogszabályok és hatósági rendelkezések előírják, valamint amelyek vizsgálata a Társaság és az Ügyfél közötti kapcsolat biztonsága, továbbá a követelés végrehajthatósága, a biztosítékok érvényesíthetősége érdekében indokolt. Külföldön kiállított okirat esetében a Társaság megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával, hiteles fordításra feljogosított tolmács-fordítóval, vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Társaság megkövetelheti, hogy: azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse vagy felülhitelesítse, vagy a Hágai Egyezmény (1961. október 5.) szerinti hitelesítési záradékkal ( Tanúsítvány - Apostille ) legyen ellátva, vagy azon országok esetében, amelyekkel Magyarország kétoldalú jogsegély- megállapodást kötött, a hitelesítést az adott országban aláírás-hitelesség tanúsítására jogosult helyi hatóság vagy közjegyző végezze. A Társaság a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan, az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles a Társaságnak a tudomásszerzéstől számított 5 (Öt) munkanapon belül jelenteni. A Társaság a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt 14

15 ügyféladatokon túl az egyedi Hitelszerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, továbbá azok igazolására kötelezni az Ügyfelet, amennyiben az általa igénybe venni kívánt hitelkonstrukció ezt megköveteli. Amennyiben az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több képviselője van, a Társaság bármelyik képviselő bejelentését érvényesnek fogadja el. Amennyiben az Ügyfél Alapító Okiratában vagy Társasági Szerződésében a képviselő személyek közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Társaság az ekként feljogosított képviselő(k) bejelentését fogadja el érvényesnek. A képviselő bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását, valamint aláírását, hitelt érdemlő módon, dokumentumokkal (kinevezési okmány, határozat a megválasztásáról, aláírási címpéldány) igazolja. Ha a képviselő megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a Társaság mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. A Társaság jogosult az Ügyfél által a Társasághoz - bejelentett képviselőket, továbbá azok aláírás címpéldányait mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog, illetve rendelkezési jog visszavonásáról szóló hiteles, írásos értesítés az Ügyféltől a Társasághoz nem érkezik meg, illetve amíg az Ügyfél a képviseletben történt változást feltüntető, hatályos, 30 (Harminc) napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, továbbá az új képviselő eredeti aláírási címpéldányát a Társasághoz nem nyújtja be. Amennyiben kétséges, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Társaság a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képviselők személyében történt változások késedelmes vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben az Ügyféltől származó dokumentumon aláírásra jogosulatlan vagy a bejelentett aláírás mintától eltérően aláíró személy aláírása van, a Társaság a dokumentumot a konkrét ok megjelölésével visszaküldi a benyújtónak. Amennyiben az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultsága bármely okból nem egyértelműen tisztázott, a Társaság az Ügyfél megbízását nem teljesíti, illetve jogosult ideiglenesen felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását. Az ebből eredő károkért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. A Társaság az Ügyfél, illetve a képviselő aláírását a nála bejelentett aláírási címpéldányával való összehasonlítás útján ellenőrzi. A Társaság a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az üzleti tárgyalások során az Ügyfél a Társaság képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére az Elnök-Ügyvezető vagy annak megbízottja képviselőként bemutat. Minden egyéb esetben írásbeli meghatalmazás szükséges. A Társaság üzleti helyiségeiben dolgozó alkalmazottait, amennyiben a jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagy a körülményekből más nem következik, a Társaság képviselőjének lehet tekinteni. A Társaság nevében jognyilatkozat tételére vagy annak megtagadására a Társaság képviseleti rendje szerint cégaláírásra felhatalmazottak jogosultak, amelyet az Ügyfél kérésére a Társaság igazolni köteles. 15

16 1.6.A TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE A teljesítés helye a Társaság és az Ügyfél kapcsolatában a Társaság székhelye, illetve az a hely, amelyet a teljesítés alapjául szolgáló Hitelszerződésben, a Társaság akként megjelölt. A Társaság javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a fizetés összegét a Társaság által megadott bankszámlán jóváírják. Az Ügyfél javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget az Ügyfél bankszámláján jóváírják. Az Ügyfél javára történt fizetés összegét a Társaság köteles az Ügyfél által megadott bankszámlára átutalni. Ha az Ügyfél részére előírt fizetési teljesítés határnapja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy a Hitelszerződés másként nem rendelkezik a késedelemmentes teljesítés utolsó napja az azt követő 1. (Első) munkanap. A bankszünnap a fizetési határidő számítása szempontjából munkaszüneti napnak tekintendő. A Társaság és az Ügyfél egymással szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos minden felmerülő költség azt terheli, akit a fizetési kötelezettség terhel. 1.7.KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE Az Ügyfél törvényes képviselője akadályoztatása esetén kivételesen más természetes személy részére eseti meghatalmazást adhat. A Társaság bármikor jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, valamint az Ügyfél képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. A képviselőnek adott meghatalmazást közjegyzői okiratba kell foglalni és eredeti példányban kell benyújtani a Társaság felé. A meghatalmazásnak pontosan tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, azaz tartalmát és az esetleges időbeli korlátait. A Társaság nem fogad el az ügyek vitelére szóló általános jellegű meghatalmazást, illetve olyan meghatalmazást, amelyből a Társaság előtt történő eljárás jogosultsága pontosan nem állapítható meg. Olyan személlyel, aki a szerződéskötés nyelvét nem érti a Társaság csak közjegyzői okiratba foglaltan köt szerződést, fogad el meghatalmazást vagy egyéb nyilatkozatot. A Társaság köteles a hozzá benyújtott okmányokon szereplő aláírások és egyéb adatok valódiságát megvizsgálni, a vállalkozást képviselő természetes személyek személyi adatainak egyeztetése és ellenőrzése alapján. Ha az aláírás, vagy a meghatalmazás valódisága kétséges, vagy a személyi adatok nem egyeznek, a Társaság jogosult megtagadni a teljesítést. Erről a Társaság a távol levő Ügyfelet amennyiben a kommunikáció más formájában nem állapodtak meg - az ok megjelölésével, haladéktalanul írásban tájékoztatja. Vitatott képviselet esetén a Társaság az Ügyfél károsodásának megóvása végett jogosult az általa az Ügyfélnek nyújtandó szolgáltatást a jogvita befejezéséig felfüggeszteni. A Társaság kizárja a felelősségét a szolgáltatás felfüggesztéséből, korlátozásából eredően az Ügyfelet ért esetleges károkért. 16

17 A Társaságot nem terheli felelősség, ha a hozzá benyújtott iratok és egyéb okmányok hamis vagy hamisított voltát a tőle elvátható gondossággal történő megvizsgálás mellett sem lehetett felismerni, továbbá amennyiben a Társaság eljárása vagy mulasztása az Ügyfél által szolgáltatott adatok valótlan, pontatlan jellegéből, vagy a jogszabály, vagy szerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelező adatszolgáltatás elmulasztásából ered A TÁRSASÁG FELELŐSSÉGE A Társaság pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során mindenkor az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges és ésszerűen elvárható - figyelembevételével és kellő gondossággal jár el. A Társaság megtéríti az Ügyfélnek mindazt, az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, illetve az őt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseiről a Társaságot értesíteni. Az Ügyfél köteles a bekövetkezett kárát a Társaságnak bizonyítani. A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívül álló és el nem hárítható okból így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti, vagy korlátozza működését. Ha a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor a Társaság hirdetményében értesíti az Adóst arról, hogy a Társaság szolgáltatásai nem elérhetőek. A Társaság nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó és egy harmadik személy közötti jogvita, vagy egy harmadik személy felróható magatartása hátráltatja. A Társaság semmilyen esetben sem felelős azokért a károkért, amelyek az Adóst és/vagy a Biztosítéknyújtót a telefon-, vagy telefaxvonalak hibájából, a szolgáltatás minőségéből, vagy ezen kommunikációs csatornák használata során elkövetett, a Társaság számára a tőle elvárható gondosság mellett fel nem ismerhető visszaélések miatt érik. A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek KÉZBESÍTÉSI SZABÁLYOK, ÉRTESÍTÉSEK A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére címezve kell küldeni. A Társaság az Ügyfél részére szóló értesítéseket, felszólításokat, egyéb küldeményeket az Ügyfél által megadott címre küldi. Az Ügyfél erre a célra levelezési címet is megjelölhet. Ilyen cím hiányában, vagy amennyiben az Ügyfél a megadott címen nem elérhető - a Társaság 17

18 az általa ismert címre küldi az iratokat és jogosult az értesítéseket bármely, az általa elérhető közhiteles adatbázisból származó postai címre megküldeni. A Társaság által az Ügyfélhez intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket az Ügyfél részére a Társasághoz benyújtott dokumentumokban megjelölt címre, postára adtak, a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást az alábbiak szerint: a küldeménynek belföldi címre történő postára adást követő 5. (Ötödik) banki munkanap elteltével, a küldeménynek európai címre történő postára adást követő 10. (Tizedik) banki munkanap elteltével, a küldeménynek Európán kívüli címre történő postára adást követő 20. (Huszadik) banki munkanap elteltével A telefax útján elküldött értesítés a visszaigazolás megérkezése időpontjában, a személyesen átadott értesítés pedig az átadással, telefon útján küldött SMS és az elektronikus üzenet az elküldéssel tekintendő kézbesítettnek. A Társaság bármely értesítésének elküldését megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést kézjeggyel ellátott nyilvántartás, feladójegyzék vagy feladóvevény, illetve a Társaság belső elektronikus nyilvántartása igazolja. A Társaság az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlott, illetve tértivevényes formában postára adni. Kivételt képeznek azon dokumentumok vagy iratok, amely a Felek közötti jogviszony hatályának vagy feltételeinek megváltoztatását eredményezhetik, vagy arra hatást gyakorolhatnak, mert ezeket a Társaság az Ügyfél részére ajánlott vagy tértivevényes formában köteles postára adni. Az Ügyfél - a fenti nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel - köteles gondoskodni arról, hogy a fentiekben megadott címen a Hitelszerződés megkötésétől, megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel. Ennek elmulasztása esetén az Ügyfél az átvételre jogosult személy hiányára, előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben az Ügyfél részére küldött írásbeli értesítés téves, hibás vagy nem létező cím miatt érkezik vissza, a Társaság a további értesítések küldését az Ügyfél biztonsága érdekében mindaddig jogosult felfüggeszteni, míg az Ügyfél a helyes cím megadásáról nem gondoskodik. Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó késedelem jogkövetkezményei, valamint az ebből eredő esetleges károk és költségek az Ügyfelet terhelik, amennyiben ezt a Társaság kényszerül viselni, jogosult annak áthárítására a polgári jog szabályai szerint. Amennyiben a Társaság rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll vagy az Ügyfél egyéb okból nem elérhető, az értesítés elmaradásából eredő károkért felelősség nem terheli a Társaságot. Amennyiben a Társaság részére benyújtott dokumentumokban eltérő levelezési címek szerepelnek, úgy a Hitelszerződésben megjelölt cím az irányadó. 18

19 A szóbeli formában megtörtént közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. A Társaság az Ügyfél esedékessé vált fizetési kötelezettségére vonatkozóan, vagy a Társaság és az Ügyfél közötti egyéb, akár banktitoknak minősülő információkról az Ügyfél által a szerződéses kapcsolat(ok) során megadott és a Társaság által nyilvántartott bármely mobil telefonszámra küldött SMS üzenet, vagy címre küldött üzenet, vagy telefax üzenet útján is küldhet tájékoztatást. Nem felel a Társaság azon kárért, amely ezzel összefüggésben előforduló titoksértés, tévedés, félreértés vagy egyéb hiba eredménye, kivéve, ha a kár bizonyítottan a Társaság hibájából ered. A Társaság az értesítés kapcsán kizárja a felelősségét a megadott mobiltelefonszám, illetőleg telefonkészülék és SIM kártya mindenkori tulajdon-, illetve birtokjogával összefüggésben, valamint az Ügyfél által megjelölt címen lévő elektronikus postaláda jogosulatlan hozzáféréséből, az Internet vagy más számítástechnikai rendszer működésének rendellenességéből, vagy más számítógépes manipulációból az Ügyfelet ért károk tekintetében. Az Ügyfél kizárhatja az sms/ /fax értesítés küldésének lehetőségét. A Társaság az elektronikus kapcsolattartásban megállapodó Ügyfelektől sem fogad el elektronikus úton olyan bejelentést, közlést, tájékoztatást, illetve maga sem küld olyat, mely a Hitelszerződés módosulását, megszűnését eredményezné, vagy amely a képviseletre jogosult személyében beállott változásra vonatkozik. A Társaság és az Ügyfél között a kapcsolattartás nyelve eltérő megállapodás hiányában- a magyar PANASZKEZELÉS A Társaság köteles az Ügyféltől hozzá közvetlenül személyesen, telefonon szóban vagy írásban benyújtott panaszüggyel érdemben foglakozni, illetve a kivizsgálás eredményéről az Ügyfelet 30 (Harminc) napon belül tájékoztatni. A Társaság köteles a Magyar Nemzeti Banktól továbbított írásos bejelentést a befogadást követő 30 (Harminc) napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről az Ügyfelet és a Magyar Nemzeti Bankot tájékoztatni. A Társaság panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásrendjét részletesen a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza, amelyet a Társaság az ÜSZ-szel egyező módon tesz közzé az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, és az internetes honlapján A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA A Társaság az Ügyféllel különböző kommunikációs formában tart kapcsolatot, melyek a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. A szerződéskötés csupán egy formában történhet, mivel a Társaság kizárólag személyes megjelenés mellett, írásban köt szerződést. Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló, szóban tett üzeneteket, értesítéseket, megbízásokat, nyilatkozatokat köteles írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve 19

20 írásban megerősíteni. 2. A HITEL NYÚJTÁSA, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Társaság az írásban megkötött Hitelszerződés alapján saját nevében és kockázatára meghatározott pénzösszeget bocsát az Ügyfél rendelkezésére azzal, hogy azt az Ügyfél a Hitelszerződésben meghatározott időpontban, hiteldíj megfizetése mellett visszafizeti a Társaság részére. A Társaság által nyújtott hiteltermékek: Kis-, Közép- és Mikrovállalkozások által igénybe vehető Beruházási, vagy Forgóeszközhitel célú, saját vagy az Új Széchenyi Hitel Programok keretében - refinanszírozott forrásból. A jelen ÜSZ rendelkezései és az általános szerződéses feltételek az ÜSZ-ban, valamint az egyedi szerződésekben írott eltérő szabályozás hiányában - mind a saját, mind a refinanszírozott forrásból nyújtott hitelekre irányadóak. A refinanszírozott forrásból nyújtott egyes hiteltermékeknek a forrás nyújtója által meghatározott jellemzőit, így különösen a hitelcélt, az igénybevétel feltételeit, a hitel kondícióit, az esetleges támogatás formáját és mértékét külön Terméktájékoztató tartalmazza, amelynek aktuális változata a jelen mellékletét képezi. A hitelművelet végzésére irányuló tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a Hitelszerződések előkészítésével, a Társaság által vállalt kockázatok nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja A HITELKÉRELEM A Társaság az Ügyfelek részére a hatályos, vonatkozó jogszabályok keretei között, saját hitelezési rendje és feltételei alapján, egyedi hitelbírálat alapján Hiteleket nyújt ingatlan elsődleges fedezete és a vállalkozás jövedelmezőségi vizsgálata mellett. A Hitelkérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell a Társaság részére postán, kézbesítővel, illetőleg az Ügyfél képviselője által személyesen benyújtani. A Hitel igényléséhez mellékelni kell a hitelképesség, illetőleg az igénybevételre való jogosultság elbírálásához szükséges, a Társaság, illetőleg a mindenkori jogszabályok által előírt eredeti okiratokat és nyilatkozatokat. A Hitelre vonatkozó kérelmek a Társaság székhelyén vagy telephelyén, illetve az arra felhatalmazott, a Társasággal a Hpt. 10 -a szerinti többes ügynöki, illetve függő ügynöki jogviszonyban álló Közvetítőnél ide értve különösen, de nem kizárólagosan a cégcsoporthoz tartozó Magyar Vállalkozástámogató Központ Zrt.-nek - nyújthatók be. A Társaság a Hitelkérelmek átvételkor elvégzi a szükséges alaki vizsgálatot, az előzetes formai vizsgálatot, ellenőrzi a szükséges mellékletek meglétét, továbbá az átvétel igazolására Átadás Átvételi Adatlapot állít ki az Ügyfél részére. A hiányos kérelem átvételekor az Ügyfelet a Társaság hiánypótlásra szólítja fel, továbbá tájékoztatja, hogy a Hitelkérelmet kizárólag a hiányzó információk, illetve dokumentumok beérkezése után tudja döntésre előkészíteni, így a bírálati idő is ezen időponttól számítandó. Amennyiben a Hiteligénylő a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) úgynevezett negatív listás nyilvántartásában szerepel, csak akkor nyújthat be igénylést, ha a nyilvántartásba való felvitel alapjául szolgáló tartozását már rendezte, azaz a kötelező nyilvántartási időre tekintettel úgynevezett passzív KHR szereplőnek minősül. 20

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01

HIRDETMÉNY. Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról. Hatályos: március 01 HIRDETMÉNY Vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2017. március 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. KORONA ÁLTALÁNOSAN IGÉNYELHETŐ HITELKONSTRUKCIÓI, VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ HITELEK (Jogi személyiségű

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Fogalmak Adós/Kedvezményezett: Adóstárs: Aktív ügyfél: Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön: Bank: Banki nap: Beruházás: Beruházási hitel:

Fogalmak Adós/Kedvezményezett: Adóstárs: Aktív ügyfél: Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön: Bank: Banki nap: Beruházás: Beruházási hitel: Fogalmak Adós/Kedvezményezett: Az Új Széchenyi Hitel igénylése során Adós/Kedvezményezett kizárólag a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, továbbá az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja

Személyi kölcsön Személyi kölcsön Személyi kölcsön Lombard hitel Felhasználás célja Fogyasztási kölcsönök F_0001-001 F_0001-002 F_0003-000 F_0004-000 Hitelkonstrukció megnevezése Személyi kölcsön éven belül Személyi kölcsön éven túl Személyi kölcsön ingatlan fedezettel Lombard hitel Fogyasztási

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: február 06-tól HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2017. február 06-tól I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek Hitel összege (Ft) Kamat mértéke* 10.000.000,-

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben