Schicht-szappan! ( Szarvas" vagy Kulcsa-szappan.) Megtakarít pénzt, időt és A ruhát kíméli és megóvja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schicht-szappan! ( Szarvas" vagy Kulcsa-szappan.) Megtakarít pénzt, időt és A ruhát kíméli és megóvja."

Átírás

1 796 VASÁRNAPI ÜJSÁG. Rapid" tömőkészülék U m 49. SZÁM KvroLtm. M Mi n^en darab szappan a SCHICHT névvel, VeZeVSZO. tiazta é8 ment káros alkatrészektől. - T ' 4 ' II ' 25,000 koronát fizet a Schieht György JÚtdltCVS» czég Aussigban bárkinek, a ki bebizonyítja, hogy szappana a.schieht. névvel valamely káros keveréket tartalmaz. könnjü-éggel leszi leliflövé minden a háztartásban előforduló kötött, szövött és lenárnkon, harisnyákon, fehérneműn és posztón eszkőzlendő tömő munkák gyors és egyenletes szövéshez hasonló előállítását. Kezelése igen könnyű, 10,000 drb van forgalomban. Ara drbonkint használati utasítással együtt, kartonban I frt 25. Szétküldés utánvét mellett a szállítóba/. állal LEO LATEINER, Wien. W8, Wollzeile 31. Világhírű kitöntetett olmnti Quargli. Az első olmiilzi gépüzemű sajtgyár mely ívben alapíttatott ajánl saját gyártmányából egy postai küldeményt bérmentve és utánvéttel 3 K 70fillérért.Nagyobi megrendeléseknél a legolcsóbb árak. JOSEF ME1XNER, Olmiitz itahnhol. losil Schicht-szappan! ( Szarvas" vagy Kulcsa-szappan.) Megtakarít pénzt, időt és A ruhát kíméli és megóvja. Mindennemű ruha és mosási módszer részére a legjobb és legolcsóbb. fáradságot. Hófehér ruhát ád. A színeket emeli, fénylővé és világossá teszi. A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan.schieht. névvel és a «Szarvas» v. «Kulcs» védjegygyel legyen ellátva. Szesz-lámpák, * Légszesz- és vil- Petroleum- jnlamos csillárok, főző-és fűtő- / j\ Petroleumkályhák l^^lámpák Szalon-Petróleum Csász. és kir. szabad, gyár világítási eszközökről. BRÜNNER TESTVÉREK Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 3. Árjegyzék ingyen és bérmentve. J] A Richter-féle Horgony- Kóépitószekrények [J] az egyedüli foglalkozási játék, a melylyel a gyermekek mindig szívesen játszanak. Egyik játékszer sem oly sokoldalú, érdekes és olc3ó, mint az elpusztíthatatlan Horgony-Kőépitőszekrény, mely minden egyes kiegészítöszekrénynyel tanulságosabbá és a gyermekre nézve kedveltebbé válik. Néhány év óta minden egyes Horgony-Kőépitőszekrény a gyorsan kedveltté vált Horgony-Hidépitőszekrények által is tervszerűen kiegészíthető, úgy hogy a gyermekek egy ilyen szekrény beszerzése után pompás vasládákat is felállíthatnak. Hogy min len korú gyermek számára egy megfelelő szekrényt könnyen és biztosan kiválaszthassunk, hozassuk meg az alant jegyzett czégtől a s;ép képes kőépitőszekrény-árjegyzéket, mely. kívánatra ingyeu ^-N. ^ beküldetik és számos építési mintalapot és felette érdekes elismerő nyilatkozatot tartalmaz. A Kíclrter-tele tíorgony-kőépítőszekrények és Horgony-Hidépitőszekrények, valamint a Horgony-Mozaikos egyéb felette érdekes rakási-játékok minden finomabb játékszerü, létben 75 fillértől, 1.50, 3 koronáig és magasabb áron kaphatók. A sok utánzat miatt azonban bevásárláskor igen óvatosak legyünk és minden egyes szekrényt a hires Horgony> gyárijegy nélkül mint hamisítvány visszautasítsunk ; mert oktalau volna, jó pénzt egy értéktelen hamisítványért kidobni. A ki zenekedvelő, az kérjen még árjegyzéket a híres Imperátor zenélőművekről és beszélő gépekről. Richter F. Ad. és Társa, kir. udvari és kamarai szállítók, BÉCS. Iroda és raktár: I., Operngasse lö Gyár: XIII/1 (Hietzing). Rudolstadt, Nürnberg, Ölten (Svájcz), Kotterdam,Szt-Pétervár,New-York. Franklin-Társulat nyomdája, Bndapesten (IV., Egyetem-utcza 4. WA HTL ÉS TÁRSA BUDAPEST IV., Eskü-út 6. sz. (Clotild -palota). Ajánlja dúsan felszerelt raktárát fényképészeli készülékek és hozzávaló ezikkekben. Az általánosan elismeri kitűnő VVellington papírok és lemezek egyedelárnsitói. Árjegyzék díjmentesen. Hogy ESZMÉNYI KEBELT elérhessen,használja Ön a>pilnles őrien tales»-t, melyek rövid Idő alatt a kiálló nyak és vállcsontokat eltüntetik, a kebelt fejlesztik erősítik és ismét helyreállítják, a deréknak pe diji állandóan kecses embonpoint adnak, a nélkül, hogy a derekat megnagyobtitanák A PILULES ORIENTALES az egészséget mindenkor előmozdítják és legérzékenyebb véralkat mellett is bevehetük, h'atai leányok által ép ugy, mint hölgyek által, a kiknek keble a szilárdságot elvesztette vagy azl sohi sem birta. Körülbelül kéthavi kőnnyn kezelés Egy doboz ára utasítással K 6.45, bérmentve, utánvéttel K J. Katié, Pharmacien, 5, Passage Verdau, Pária. Ausztria-Magyarország részére: Török József gyógyszeres-, Budapest, Király-ntcEa Í* P costíimalj 6 korona. Ji ' egyesíti magában az elegáns sikket és kitüno jó «I IS *?»b4st Bőrrel szegélyezve meglepő hatást kelt. de.. u kívánatra selyemmel vagy bársonyával paspoprotnaio. Minden <larab előirt mérték után gonddal és Ízléssel lesz elkészítve szolid mintázatú uri ruha divalketméből fekete, tegethoí, drapp es szürke színben, avagy elsőrendű tiroli lodcnből ugvanuyen sima színekben. Megrendelésnél tessék a facont és szint megnevezni, a schluss, csipő bőségét, aljhosszat előírni. Schossen-Spezialist Weiler, Bécs, Neulerchenfelderstr. 2. Magyar levelezés. 50.SZ.19O5.(52.KVF<)LYAM.) Szerkesztőségi iroda. IV. Iteáltanoda-utcza 5. Kiadóhivatal IV. Egyetem-utcza 4. LEVAY JÓZSEF NYOLCZVAN ÉVES. "INDÖSSZE egy meleg, szép új verssel ünnepelte meg Lévay József a nyolczvana- M' dik születése napját. Ez rávall az ő egyszerű, nemes szerénységére, a mely egész hosszú és gazdag életében egyik legfőbb vonása volt. Kedves és sokszor megénekelt szülő vidékén, a regényes Bükk alján élt mindig, visszavonulva a világ forrongó zajától, elkerülve a nyilvános szereplést, a lármás feltűnést. A versei szerepeltek helyette, azokból tudtuk meg, hogy szive még dobog a hazáért, hogy a természet szépségei még gyönyörbe tudják ringatni a lelkét. Máskülönben az Akadémia meg a Kisfaludy-Társaság ünnepein ha láttuk szép, magyaros ősz alakját, hű barátja és sajnos immár egyedül élő kortársa, Gyulai Pál oldalán. Hanem azért meg nem feledkeztünk róla. Hazafias ünnepeinken még gyakran felhangzott s felhangzik ma is lelkes fiatalemberek ajkán a tenger mormolását egyedül hallgató Mikes borongó búja, legények, lányok még mindig dalolgatnak a száraz ágon turbékoló bús gerliczéről s elábrándoznak azon, hogy «ha meghalok, szellő legyen belőlem.* E legismertebbek körül pedig a szép költemények egész raja hirdeti, hogy a Lévay József nyolezvan éve gazdag és becses termést hozott a magyar költészetnek, nagy gyarapodása volt a magyar szellemnek. S hogy ily hosszú idő alatt nem maradt el a kortól, azt látjuk régi müvei friss hatásából s új költeményei üde színeiből. Azok közül, a kikkel együtt indult s haladt az irodalmi pályán, hányan hanyatlottak alá rövid népszerűség után az elfeledtetés ójszakrijába! Hány egykor hires és ünnepelt költői műve van az ő korának, a melyek ma már legfeljebb ha az irodalomtörténet kutatójának kerülnek néha a szeme elé, egyébként el vannak temetve örökre! S az ő költészete még ma is él és hat. az ő érzéseiben még ma is megtalálja az olvasó a magáéinak visszatükröződését. Pedig ő maga bizony nem erőlködött népszerűsége, hírneve fenmaradásán ; rábízta ezt a feladatot műveire. Elvégezte dolgát mint tanár, majd mint Borsod vármegye főjegyzője, később alispánja, irta verseit, a hogy a szive sugallta s ezzel feladatát bevégzettnek tartotta. Nem kereste a népszerűség-csináló baráti összeköttetéseket, nem állt soha olyan helyre, a honnan feltűnőnek, SZERKESZTŐ HOITSY PÁL. Egész évre Előfizetési feltételek: { Félévre Negyedévre FŐMUNKATÁRS MIKSZÁTH KALMAN. 16 korona. A f Vi7ágfrröm7:ái>-val 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 4 korona. több. nagyobbnak látszhatott volna s ha néha mégis erősebben rátűzött a nyilvánosság világítása, szinte megijedve menekült vissza előle megszokott békés magányába. Egyhangú mégse volt ez a magány. Benépesítette lakójának szelleme a képzelet szines, szelid, ábrándos képeivel, ifjúi szerelemmel, baráti vonzalommal, a haza gondjaival, bájos hangulatokkal. Nagy lárma, sem a rhetorika szinfalhasogatása, sem a dithyramb mámoros BUDAPEST, DECZEMBER10. Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. LEVAY JÓZSET. rikoltozása nem zavarta soha e magány csöndjét, nem küzdöttek benne a szenvedély vijjogó ölyvei. Csak a pacsirta köszöntötte a reggelt s a csalogány az estét. A ki hallgatta az onnan kilebbenő hangokat, nem rettentette meg lelkét az élet viharainak vad süvöltése, csak gyönyörbe ringatta a sziv örömeinek és fájdalmainak egyszerű, megható harmóniája. Lévay ifjú és férfikora a romantika idejébe esik, de ő benne nem volt soha semmi a rotegutúbbi ülőből való amateur fénykép

2 50. BZiH-JW*- 798 mantikusok szertelen merészségéből és lázas szenvedélyességéből. Nagy, az egész életet le foglaló becsvágy sem emésztette soha; ezért nem lépte túl a líra határait s nem próbálta erejét nagy konczepcziókon. Költészete egé szében véve mégis egy nagyszabású konczepczió: egy érdekes, fogékony, érzésekben gaz dag férfiúi lélek hullámzásainak, kisebb-na gyobb válságainak, folytonos fejlődésének hű tükre, egy nagy lírai regény, melynek egyedüli hőse: maga a költő. Mert ha ő énekelt, önma gát énekelte s a saját lelkéből vette énekének minden elemét. Elnézegette a természet játé kát a borsodi erdőkön vagy a Tátra merész bér ezem, áldozott a barátságnak egy pohár bort, a szerelem fehér madara meglebbentette szárnyá val szive sima tükrét, szemlélte a magyarnak erőteljes, hatalmas fejlődésót, vagy elkomorodva figyelte a köréje torlódó felhőket, lelke meg indult mindezeken s e megindulásból fakadt ajkán a dal. Nem egyszerre fakadt az érzéssel, hanem utána, innen van mentessége a nyer sebb, szenvedélyesebb kitörésektől. De a maga érzését énekelte a maga hangján, a mely egy úttal a magyar ember tiszta, csengő, lágy és mégis férfias hangja. Annyira magyar, hogy sohase válik szentimentálissá; mindig, még ha legjobban átadja is magát az ellágyulásnak, megőrzi férfiasságát. Nem szorosan népies, de jellemzi minden szava a tősgyökeres magyar nép fiát: nyelvének kifejező plasztikája, eredeti szine és zamatja, kifejezéseinek keresetlenségében is változatos fordulatossága ép úgy elárulja benne a magyar ősök hosszú sorának ivadékát, mint a kifejezésnek a gondolattal való szoros összesimulása az igazi költőt. Irigylésre méltó szép, benső lelki élet tárai elénk Lóvay költészetéből. Egy önmagával min dig bizalmas egyetértésben élő sziv, melyet so hasem sodort szélsőségekbe semmi vihar, a mely élvezni tudott minden szépséget, a mit az élet nyújt, szenvedni tudott nemesen, férfihoz méltón s a mely készen állott minden fenkölt érzés befogadására. Egy fejlett értelmisógű agy, a mely ép úgy be tudott hatolni a világirodalom nagy, titokzatos remekeibe, mint a hogy nyu godtan, ingadozás nélkül kormányozni tudta egy élet egész berendezkedését. Állandó, derült nyugalom a lélekben; egy-egy villám ha felczikázik benno néha, egy-egy komorabb felhő ha tolul láthatárára, csakhamar feltűnik a szivár vány és ismét kék lesz az ég. Havas hegyor mokra, földalatti mélységekbe sohase visznek vágyai, hisz annyi szépet, annyi nemeset tud nyújtani az enyhe völgy, a zöldbe borított regényes bérez! A külvilág zaja csak mint halkított zsongás hallatszik ide be, anyagot ad az elmólázásra, gondolatokat kelt és formákat ad ezek kifejezésére, de távol marad, a mi belőle vásári és visszás. S a szem meg tudja látni mindenben a művészi elemet, a kéz pedig biz tosan tudja ez elemet a maga megfelelő formá jába alakítani. Ennek a gazdag és mégis egyszerű, hullámzó és mégis harmonikus lelki életének tulajdonít hatjuk lirai vénájának még most sem lankadó friss buzogását. Olvassa el bárki legutóbbi költe ményeit, melyeket mint egyik legrégibb s mindig egyformán hü költő-munkatársunk lapunkban bocsátott közre, vagy olvassa most nyolczvanadik évfordulójára irt versét az itt következő ha sábon: észreveszi-e rajtuk a nyolezvan óv ter hét, elgyengülését? Nincs-e meg ezekben is a régi frisseség, a régi melegség, a nyelv színes, művészi játéka? A képzelet még oly eleven ben nük, a szív ép oly fogékony az érzés mélysé geire ós finom árnyalataira, mint egykor volt. Lévay, az ember, lehet nyolezvan éve3, Lévay V:\SARNAPI_UJSAG. a költő fiatalabb nem egy félannyi évet szám láló pályatársánál. Boldognak vallhatja magát, a kinek ily derűit, munkás öregséget engedett a végzet s a ki ha visszanéz hosszú pályájára, büszkeség töltheti el lelkét, mert jól megmun kálta földjét, jó magot vetett bele s színes virá gokat, édes gyümölcsöt nevelt rajta a maga és egész nemzete gyönyörűségére. Schöpflin'Aladár. ÚTLEVÉL. Feljutottál a tetőre, Onnan már ne nézz előre, Az már egy arasznyi tér: Mereügj inkább a vidéken, Mely utánad maradt régen, Ott merengni többet ér. Ködfátyol leng bár a tájon, Ám azért csak bízva szálljon Vissza rá tekinteted; A tárgyak körrajza még ott Végképen el nem mosódott, Mind-mind fölismerheted. Küzdelem, zaj, öröm, bánat, Hű törekvés, hű kívánat Egy egész világ van ott; Mind az, mit elvett az élet Szemed előtt újra éled S nyugodt képben láthatod. 50. SZÁM ÉVFOLYAM. 52. ÉVFOLYAM. ŐSZI ESŐ, Őszi eső veri az ablakom, Kopogását idebenn hal'gatcm; Sűrű csöppek szaporán dobolnak : Ősz az idő, tél is lesz maholnap. Őszre jár már nekem is, hiába, Hervadóba az élet virága, Meg is telnék a szivem panaszszal, De van, a mi megbékít, vigasztal. Mig itt ülök merengő magányban, Víg zsivaj kél a szomszéd szobában, Zaj veri föl, kaczagás a házat: Két kis lányom nevetgél, nótázgat. Hangos torkú két kis lány jókedve Virágot hint mélázó szivembe ; Őszi égbolt, csak borulj, siránkozz, Míg idebenn tavasz van, virágos. Ezüstszin, csak sűrűsödj hajamba, Van fészkemnek két vidám galambja ; Hadd legyen ősz, zord tél is maholnap, Lesz, ki nekem tavaszról dalolgat... Sajó Sándor. GRÓF SZÉCHENYI IMRE Még a negyvenes évekből való s kiveszni csak nehezen tudó hagyomány némely körökben a Mosolyogd a jelen gondját magyar mágnásokat olyanokul tünteti fel, a kik S mosolyogd, ha néha mondják: őseiktől csak a nagy vagyont örökölték s nem Nem számítnak éveid! a hazafiúi és emberi erényeket, a kik vagyonu Agg kebelben ifjú lélek, kat csakis a saját élvezeteikre pazarolják s a Friss virága fagyos télnek» közjóra áldozni restek. Ezek a vádak még a Ha rád mondják, oh! ne hidd. nagy franczia forradalom frazeológiájából táp S a magasból nézz hazádra: lálkoztak. Akkor sem voltak, vagy csak némi Képe, bár szivedbe zárva, részben voltak jogosultak, hiszen nemzeti újjá Nem biztat, mint az előtt; születésünk nagy harczában az arisztokráczia Forrva pusztul drága vére, szine-java küzdött a vezérek közt, de legalább Lelni balzsamot sebére volt értelme mint jelszónak a kor demokratikus Se reményed, se erőd. áramlataiban. Ma azonban még ez az értelme sincs e régi vádnak, mert a jogegyenlőséget rég Az se háborítsa álmod, kiküzdötte a nemzet s a főurak együtt dolgoz Mikor önmagad bírálod : nak a polgári társadalommal úgy a demokrati Mit mulasztál? mit tovél? Haladj utadon nyugodtan, kus haladás, mint a nemzeti eszmék érdekében. Vezérül kezedben ott van Akármerre nézünk: a politikában, a közgazda Nyolezvan év, az útlevél. ságban, a tudományban, az irodalomban ott találjuk a fényes történeti nevek viselőit, még Útlevél, de tudod, látod. pedig nemcsak mint reprezentálókat, hanem Nem soká lesz az sajátod, mint komoly, hivatott munkásokat is. Minden Nem! trtlán csak porczekig ; társadalmi osztálynak vannak értékesebb és Hogy itólő székre hozzák, kevósbbó értékes tagjai, de az osztályt magát Tőled a közel menyország Kapujánál elveszik. nem a gyöngébb elemei, hanem a benne hang Lévai/ József. adó komolyabb és tartalmasabb egyének után kell megítélni. FÖLPEZSDÜLT VÉR Gróf Széchenyi Imre ez utóbbiak közé tarto zott s ezért korai halála veszteség nemcsak kö Föl pezsdült a jó magyar vér valahára, zelebbi környezetének, hanem az egész magyar Megmutatja, türelmének van határa, társadalomnak. Mint ujabbkori történetünk egyik Nem engedi, hogy a haza drága földjén legnagyobb nevének s mint nagy vagyonnak Uralkodjék az erőszak és az önkény. örököse született és mégis komolyan fogta föl mindig az életet. Nem csak az élvezeteket nézte, melyekhez módja van, hanem a kötelességeket I -;ik előre, jó magyarom, büszkén, bátran, is, melyek ráháramolnak. A Széchenyi grófok Te vagy az úr, a hatalom a hazában, családjában szinte hagyományossá vált a köz Tipord össze, a ki szembe kerül véled, gazdasági dolgok iránti érdeklődés s tanulmá Másvilágon se találjon békességet. nyai ebbe az irányba vezették őt is. Mint az 1892-ben elhunyt Széchenyi Dénes gróf és Olyan vagy, mint a fölkelő nap világa, Hoyos Mária grófnő fia született 1858-ban. Bevilágítsz a fekete éjszakába, Komoly tanulmányokban töltött ifjúság után Iszonyodnak, menekülnek ott a rémek, nagy külföldi utazásra ment a nyolczvaszégyenükben a föld alá sülyednének. nas évek elején. Bejárta az európai kontinens nagyobb részét, Angliát s aztán áthajózott Ame rikába. Itt azonban nem úgy tett, mint előkelő Eletemnek eljutottam alkonyára, turisták szokták, a kik bekukkannak egy-két nagy De örömest gondolok a másvilágra, városba, jól megnézik a mulatóhelyeket, s hogy Örökéj bús árnyaitól már nem félek megadják amódját, kürülnóznek egy-két nagyobb Megvirradott! ezt kiáltom, ha belépek. gyárban is. Széchenyi Imre behatóan tanulmá Dalmady Győző. nyozta Amerika gazdasági életét, a nagy váro sokon kivül a vidéken is tett tanulmányokat az egyes államokban, főleg a mezőgazdaság szem pontjából s gazdag ismeretekkel tért vissza ben egy ((Amerikai levelek" czimü kötet ben számolt be utazása benyomásairól és tanul ságairól. A közéletben is ekkortájt kezdett nagyobb szerepet játszani. Két közgazdasági munkája ((.Homesteadósbirtokminimumo, 1883 és ((Me gyei közgazdasági monografiák» 1895) e tárgybeli publiczisztikánk számottevő termékei vol tak, új eszméket pengettek erős és hatásos ér veléssel. Annak a nagy föllendülésnek, mely az utóbbi időkben mezőgazdasági ügyeinkben oly nagy eredményeket ért el, egyik kezdeményezője és vezetője volt. Az agrárius érdekek mellett küzdött a napi sajtóban czikkeivel, a gazdasági egyesületekben felszólalásaival, a gazdasági szö vetkezetekben agitácziójával s szakértelmével. Gyakorlati példákat is adott a gazdasági ha ladás szolgálatára. Megalapította a balatonföld vári fürdőtelepet, melyet áldozatkészségével, helyes gazdasági érzékevei s a maga személyes közreműködésével tíz évnél alig hosszabb idő alatt a magyar úri társaság legkedveltebb üdülő helyeinek egyikóvó tett. Ugyancsak a Balaton mellékén nagy szőlőtelepet létesített; óriási földterületet Fonyód közelétől le egész BalatonSzent-Györgyig csatornáztatott, nagy fáradtság gal és befektetéssel kitűnő szőlő-kultúrát léte sített rajta. Afilloxera által elszegényedett Bala ton-menti lakosságnak is kenyeret adott ezzel a művével. Mindig szeme előtt tartotta, hogy első rendű nemzeti közérdek, hogy a magyar földet tulajdonosai a lehető legjobban míveljók, s a lehető legnagyobb mértékben jövedelmezővé tegyék. Somogymegye gazdasági egyesületében ő adta az irányt, szakértelme tekintélyt adott sza vának, erélyes föllépésével minden akadályon keresztül érvényesíteni tudta akaratát. Olyan vidéken volt birtokos, a hol igen sok érdekes régi emléket vet fel az ásó s az eke; természetes tehát, hogy kifejlődött benne a ré giségek iránti érdeklődés. Somogyvári kastélyá ban egész kis muzeumot gyűjtött össze belőlük, pedig sokat el is ajándékozott muzeumoknak, magánosoknak. Szenvedélyes vadász ós lovas volt, magánéletében igazi nagyúr a javából, csa ládjának gondos, szerető feje. Özvegyét, gróf Andrássy Máriát ós gyerme keit általános részvét veszi körül a nagyérdemű férfiú elhunyta miatt érzett gyászukban, mely a magyar közgazdaságnak is nagy vesztesége. HOLDAS É J J E L E N. Irta K r ú d y Gyula. Egy pár év előtt, őszidőben egy felsővidéki falucskába kerültem, a hol bizonyos anyai nagy néném lakott, özvegy Eresztvónyiné. Az özvegy már nem volt valami fiatal menyecske, de hiszen furcsa volna is az, ha az asszonyok örökké fiatalok maradnának! Volt, bizonyosan volt ő is egyszer fiatal és szép, és ezzel körül belül rendben van a dolog. Azon lehetne csu pán megütközni, ha olyan öregen, fonnyadtán és szürkén jött volna a világra, mint a milyen ebben az időben volt. A faluról nem igen sokat lehet beszélni még unalomból se. Ezüstderekú nyárfák voltak lát hatók itt-amott; a kertek alatt valami folyócska keresett utat, annak a susogását, folydogálását lehetett néha hallani a nagy csendességben. A táj ősziesen bús és néma, a falu felett köz vetlen egy középkori vár rombadőlt tornyai és bástyái látszottak egy kis hegyen, a melynek oldalát pirosló, rozsdavörös bokrok lepték be. A ház, a melyben anyai nagynéném lakott, bosszú, földszintes régi ház volt a vár alatt. Valamikor a várurak ispánjai, kasznárjai lak ták ; a várurak elmúlásával a kasznárok is el múltak. Öles falak, hatalmas kapuk és magas kőkerítés mintegy a vár fiók-erősségóvó tették a kasznár-házat. Milyen verekedők is voltak bajdanában az emberek! Este az udvarra nyiló üveges verandán üldö géltünk. Miután szegény öreg néném hiába próbálta rámtukmálni boldogult férje csibukját, taplósapkáját és patience kártyáját, kissé sér tődötten ült félre kötésével. Majd mintha hir telen eszébe jutott volna valami, lábujjhegyen kihozta a «Vasárnapi Újság» valamely régi év folyamát. 79Ö VASÁBNAPI ÚJSÁG. Szigeti fényképe. GRÓF SZÉCHENVI IMRE. Nagyon mulatságos, monda szégyen lősen. Mulatságosak azok a régi képek, vala mikor esténkint mindig együtt nézegettük őket Eresztvényivel. Nekem azonban egyéb kötötte le a figyelme met. A hold titkon felbukkant azon hegy mö gött, a melyen a vár romjai álltak. Még csak egy szeletnyi látszott korongjából, a többi része mint valamely álomkép bujdosott a rombadőlt falak hasadókai, oldalai között. A régi vár falai perczenkint világosodtak, már a sötétlő bokro kat is érte egy ezüstsugár; néhány sajátságos pillanat múlott el és azután ezüsthegyen ezüst vár állott, mintha vert ezüstérczből való falak állnának a romok helyén. A csalóka holdfény mint valami álmodozó költő, kiegészítette az idő által ütött réseket, fogyatkozásokat a romo kon. Mintha újra állana a vár, mint száz évek előtt... Halkan kérdeztem: Ugyan kik laktak a várban valamikor? Anyai nagynéném ölébe ejtette a kötését. Öreg arczát olyan érdeklődéssel fordította a holdsugáros hegytető felé, mintha először látná. Ugy- e, nagyon szép ilyenkor ez a táj? kiáltott fel csendes lelkesedéssel. Holdas estéken mindig nézem azokat a falakat és el gondolom, hogy a vár lakói éjfélkor tán fel ébrednek s sétálgatnak odafenn... Már negy ven esztendeje nézem ezt a várat, nappal nem is látom, hisz nem is érek rá a dolgaim tól, de este mindig elgondolok valami kis regényt. De igazában csak az uram tudott me sélni a várról... Lehunytam a szemem és a fejem hátrahaj tottam a nagy karosszékben. Ugyan meséljen valamit, nénikém, mondtam, és önkénytelenül kinyújtottam a ke zem az ő öreg keze után, mint gyerekkorom ban a dajkám kezét fogtam meg este a tűz előtt. A néni köhintett: Hogy is kezdjem? Annyi sok mindenféle bolondságot hallottam már életemben ezekről a romokról, hogy jóformán azt se tudom, mi az igazság, mi a képzelődés. Az idevaló nép babo nás és a parasztok mind megesküsznek, hogy odafönn kisértetek járnak. De hát azt hiszem, hogy ez így van minden régi várral. Utóvégre hof járjanak a kisértetek, ha nem ilyen helyen? Nemde? Az én szegény boldogult uram azon ban nem volt babonás ember és ő sokszor me sélte nekem, hogy a parasztok fecsegésében van valami igazság. Bizonyosan tudod, hogy Eresztvényi állami főerdész volt. A környéken elterülő nagy állami erdőrészek sok dolgot adtak neki. Néha hetekig oda volt, máskor még éjjel is akadt hivatalos dolga. S ón ilyenkor egyedül voltam ebben a na«y házban és sohase mertem a várra nézni, ha már beesteledett. Legtöbbször egy öreg parasztasszony üldö gélt mellettem a magányos éjszakákon. Marczinkánénak hívták és cseppet sem különbözött a többi vén parasztasszonytól. Ha nem tudtam elaludni, mert fiatalasszony koromban na gyon nyugtalan kis teremtés voltam, dör zsölgette a kezem, a lábam és halk hangon a milyen hangja a második hegedűnek van, mesélgetett nekem mindenféle bolondságokat. Persze Marczinkáné soha másfelé nem volt, mint csupán ebben a faluban, más meséket tehát nem tudott, mint csupán az idevalósiakat. Az idevaló mesék pedig valami sajátságosan szomorú mesék. Valamennyiben előjön a go nosz kisértet, a mely odafönn lakik á vár sír boltjában és éjjelenkint sétálgat a hegytetőn. Ez a kisértet maga sem volt olyan, mint más rendes kisértet. Hallottam például, hogy halotti lepelbe burkolt asszonyszemélyek kóboroltak éjnek idején, máskor meg nagy szakállú öreg emberek riasztották meg az éjjeli utasokat. A legtöbbször mégis egy szép fiatal menyecské ről beszélt a fáma, a ki vörös vállkendőben, fehér szoknyában, kezében vízmerítő ezüst pohárral sétált azon a helyen a várban, a hol hajdanában a forrás bugyogott. Ez a kisértetmenyecske olyan gyönyörű volt, hogy a ki látta, soha el nem feledte. Legónyemberek, ha meg látták, elsorvadtak utána; feleséges emberek életük végéig vele álmodtak. Marczinkáné a nevét is tudta a gyönyörű asszonynak. Perényinének hívták. Épen olyan, mint a tekintetes asszony, mondta nekem Marczinkáné. A haja, a szeme, az arcza, szakasztott virágszál termete...mintha csak megelevenedett volna. No, nem voltam valami rút asszonyi állat fiatalkoromban, de azért korántsem adtam mind járt hitelt az én vénasszonyom hizelkedóseinek. Hiszen kend nem is látta soha Perényinét, vetettem ellen. Marczinkánén nem lehetett kifogni. Esküdött égre-földre, hogy ő hallomásból tudja, hogy úgy hasonlítok Perényinéhez, mintha csak az édes testvére volnék. Izgatott, nyugtalanított a do log, mert hát igen szépnek mondták azt a vár beli kísértetet. Egyszer ebéd fölött véletlenül szóba hoztam az uramnak. Az uram rámnézett: Perónyinéről kérdesz? Hát az csakugyan nagyon szép asszony lehetett valamikor, mert a hagyomány azt tartja, hogy a lengyel király bolondult utána. Itt mulatott, itt vadászott a király néhány száz esztendő előtt a Perényiné kedvéért. Olyan szép volt az az asszony, akár csak maga, Hona. Megcsókolt, majd elnevette magát. Még a neve is a magáé. Ilonának hívták. Bolondság, bolondság, de ettől a naptól fogva sokkal szivesebben hallgattam a Mar czinkáné meaélgetését arról a kisértet asszony ról. Utóvégre, csak asszony voltam én is, Honá nak is hívnak és ha már olyan nagyon szép volt az a Perényiné, hogy egy koronás király bolondult utána... Egy egész tél múlt el így mesélgetések közepette. A kisértet-asszony sok szor megjelent álmaimban. Olykor azon kap tam magam, hogy hosszasan, álmodozva nézek a várromok felé, hátha megpillanthatnám azt a csodálatos asszonyt. Marczinkáné mindig újabbakat mesélt róla és a mesékhez én min dig hozzáálmodtam valamit. Valamit, a mi rám is vonatkozhatott volna. Egyszer már tavaszra hajlott az idő, Marczinkáné új mesével jött meg a faluból. Öreg Primócz Pállal beszéltem a templom után. Öreg Primócz Pál már régen elmúlott száz esztendős és többet tud, mint a könyvek. Mesélte, hogy nemsokára elkövetkezik az az idő, körülbelől egy hónap leforgása alatt, a mi kor a kisértetek összegyűlnek a várban. Vala mennyi kisértet kijön a sírokból és ott mulat nak, vigadnak kakasszóig a várudvaron. Muzsi kások muzsikálnak és hozzá szellemtánczot ropnak. A szép Perónyinét ilyenkor látogatja meg a szerelmese, az a régi király. A férfiak ezüst-kupákból isznak olyan bort, a melyet ha élő megízlel, soha életében nem felejti el az ízét A nők kellemeteskednek és szépen énekel nek. A ki azt az éneket hallja, álomkóros lesz tőle. A szolgák hosszú asztalt terítenek csupa ezüsttel, aranynyal és a hosszúhajú apródok nagy ezüst-tálakat hoznak rudakon. A tálakon egész vaddisznók, őzek, nyulak, fáczánok és

3 SOO KATONAI DÍSZSZEMLE SZEBASZTOPOLBAN. VASÁRNAPI OJSAÖ SZÁM ~>± rvkof.vam. berezegek között is a legelső, vadászott abban az időben a mi erdőségeinkben. A hegyek között lévő vadászkastélyokban egész éjjel folyt a mulatság, míg nappal hajtók lármájától, fegyverek dörgésótől voltak hangosak a rengetegek. Az uramnak természetesen éjjel-nappal szolgálatban kellett lenni a fiatal fenséges vadász úr mellett. Meghajtották az erdőket és estére senki sem volt fáradt, mert akkor kezdődött csak az igazi mulatság. Tót parasztok, a kik az erdőbe tévedtek, csudálatos dolgokat meséltek a nagy urak vidámságáról, jókedvéről, jóságáról. Öreg Primócz, a ki a históriához is kon\ított, a parasztoknak előadást tartott az igazságos Mátyás királyról, a ki hajdanában szintén itt űzte a vadat. r Úgy látszik, mégse halt meg Mátyás király, mondták a tótok. Eljött újra vadászni Paczikára. De én abban az időben csak fél füllel figyeltem ezekre a hírekre. A kísértetek éjszakája mindinkább közeledett. Piros vállkendőt szereztem, valamint fehér selyemszoknyát, a milyenben Perényiné járt a legenda szerint. Marczinkáné aranyos festékkel kente be a czipőmet és azon estén ő fésült meg. Mikor a tükörbe néztem, alig ösmertem magamra. Tornyos magas hajkorona volt a fejemen, az arezom fehér volt, mint a fal és a szemem csudálatos fényben 50. HAH ">-_'. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 801 MUST-SZŰRÉS. ragyogott. Odakünn langyos, holdsugaras tavaszi éj, a nyitott ablakon beszállott a kerti violák illata. A szivem a torkomban dobogott... És elindultunk az ezüst-vár felé. A kertek alatt suhantunk el, Marczinkáné elől, én nyomában, mintha csakugyan kisértetek lettünk volna. Ha valaki meglátott volna, bizonyosan keresztet hányva magára, futna tova eszeveszetten. Már a hegyre kapaszkodtunk a meredek lejtőn. Mélységes mely csönd mindenfelé. Midőn a mogyoróbokrok közé értünk, friss erdei illatot sodort arezunkba a szél. A teli hold az enyhe égboltozat közepén úszott és oly fényesen világított, hogy a kavicsot meg lehetett látni a hegyi úton. Mentünk, mentünk a mogyoróbokrok között. Marczinkáné egyszerre megfogla a kezem: Hallja, tekintetes asszony, már megkezdődött a bál... És a hegytetőről halkan, elmosódva valami csudálatos muzsikaszó hallatszott, a mely lágyan bujdosva a bokrok között, a szellő szárnyán szűrődött felónk a holdas éjben. S innen kezdve mintha csupán álom lett volna minden... A sűrű bokrok közül kopár mezőre jutottunk. Azaz, mintha Marczinkáné eltűnt volna mellőlem, de nem is nagyon törődtem vele... Egy felig beomlott kapu látszott a vár oldalán, onnan hangzott a muzsikaszó. Félig álomban megálltam, aztán csendesen beléptem a kapun a tágas várudvarra. A teli hold ünnepélyes fénynyel világította meg a bedőlt tornyokat és az udvart, a melynek közepén hosszú fehér asztal állott és az asztal körül ott ültek a kisértetek... Sokan, nagyon sokan vettek részt az éjjeli A VAROS ÉS KIKÖTŐJE. pávák fekszenek. Még a bőrük is rajtuk van, de bévül meg vannak sütve. Az öreg Primócz egyszer ott settenkedett a muzsikások mögött és elcsent egy őzezombot. Vitte, vitte hazafelé, de mire hazáig ért, az őzezomb helyett egy korhadt fenyőágat czipelt a kezében... Hallgattam, hallgattam a Marczinkáné mesélgetósét. Este, a mikor minden elcsendesedett a házban, azt súgtam a fülébe : Szeretnék elmenni a kisértetek báljára, a hol Perényiné tánezol a szerelmesével. A vénasszony keresztet vetett. Imádkozott, sóhajtozott. Végül megcsókolta a kezem: Elmegyünk, mormogta. S midőn ekkor az arczába néztem, úgy rémlett, mintha nem is Marczinkáné hajolna a kezem fölé, hanem egy csúf vén boszorkány. Hegyes az orra, tűz a szeme és az álla kiálló Bolondság. Ma már mosolygok az egész dolgon, de akkor nagyon komolyan vettem, a mint az álmodozó fiatal asszonykák nagyon komolyan vesznek sok mindent, a min később mosolyognak. Égett bennem a vágy, hogy elmehessek a kísértetek gyűlésére a várudvarra; a rettegést leküzdte a kíváncsiság Szemtől szembe akartam látni a csudaszép Perényinét, két szememmel meggyőződni arról, hogy csakugyan olyan nagyon szép vagyok-e, mint a milyen szép volt ő. Az asszonyoknak sok mindent meg lehet bocsátani, a mit hiúságból követnek el. S az alkalom is kedvezett... Egy nagyon magasrangú úr, a ki még a királyi TENGERPARTI RÉSZLET. SZEBASZTOPOLI KÉPEK. SZŐLŐ-SZEDÉS. NOVEMBERI SZÜRET KECSKEMÉTEN. Jelfy Gyula fényképei.

4 802 VASÁRNAPI UJSAG._ 60. SZÁM á. ÉVFOLYAM. téséhez s Mekenziev admirális segítségével oly gyorsan haladt a munka, hogy 1784 ben már 17 hadihajó összesen 4080 tengerészszel állo másozott a pompás kikötőben. Mikor II. Kata linezárnő 1787-ben meglátogatta Szebasztopolt, az elragadtatás hangján így nyilatkozott felőle: «Sohsem hittem volna, hogy ily festői szép öböl legyen itt, s hozzá még oly tervszerűen és ügye sen kiépítve!» /. Sándor alatt már készen volt a kereskedelmi kikötő is, s a város öt-hat év alatt 45 ezer lakost számlált. A krími felsziget elfoglalásával s a hatalmas kikötő építésével Potemkin örökre bevéste a nevét az orosz nemzet történelmébe. Sokat tett Szebasztopol megerősítése érdekében még Lazarev is, a ki több éven át a fekete-tengeri flotta főparancsnoka volt. A rohamosan fejlődő várost azonban végzetes csapás érte, mikor 1854-ben kiütött a krimi háború. Nachimov és Komilov tengernagyok megsemmisítették Szinopnál a török flottát, de a franczia, angol és olasz szö vetségesek hatalmas hadserege is partra szállt Eupatoriában s hosszas és véres harczok után bevette, elpusztította Szebasztopolt. Húsz esz tendő kellett ahhoz, hogy a szétrombolt erősség újra felépüljön. A nagy csapást azonban azóta már kiheverte Potemkin városa, s II. Miklós czár, a mikor 1898-ban meglátogatta Szebasz topolt, a legnagyobb megelégedését fejezhette ki azon, hogy a város, de különösen a hadikikötő RÉSZLET A KECSKEMÉTI KATONA-TELEPRŐL. aránylag rövid idő alatt a fejlődós oly magas fokát tudta elérni. Hol volt az éjjel? kérdeztem. Szebasztopol úgy sztratégiai, mint kereske vigalomban, férfiak, nők vegyesen. A férfiak Zavarodottan pedergette a bajuszát. delmi szempontból régebben megállta a helyét, hosszúszárú sarkantyús csizmákban, tollas ba Szolgálatban a fenséges úr mellett. A régi de a modern erősségek kívánalmainak, több rettel a fejükön járkáltak, míg a nők csudála tos, soha nem látott divatot mutattak öltö várudvaron vacsoráztunk és a vacsora kissé tudós tengerész véleménye szerint, ma már zékükben. Virágos selyem-szoknyájuk suhogott; soká tartott... nem igen tudna megfelelni, mert az öbölnek hosszúderekú ruháikban, magassarkú aranyos Többet nem kérdeztem tőle, de sokáig sajgott nincs talán egyetlen egy olyan pontja sem, a czipőjükben kényesen lépegettek és arczuk vas a szivem, a mikor a várromokat néztem... hová a mai messzehordó ágyúk romboló lövegei tagon ki volt föstve mindenféle föstókkel. Eógen volt: fiatalság, bolondság. el ne jutnának. A szemöldökük merészen hajlott homlokukba Felnyitottam a szemem. Egy pillanatig úgy A nyilt tenger felőli oldalon, a déli és a tüzér és meztelen nyakuk fehér volt a rizsportól. láttam, mintha a szép Perényiné ülne mellet ségi öblök között terül el a város legszebb része. Meddig álltam ott a sötét kapualjban, nem tem piros kendőben, tornyos frizurával, piros Itt van Szebasztopolnak üdülőhelye, a Primsztudom. A zene ismét megszólalt és a zenészekre o r c z á v a l... De mégse. A néni jóságos öreg szkij boulevard, két pompás tengeri fürdő, a néztem. Füstösképű czigányok muzsikáltak ott. arcza mosolygott szelíden reám és a hegytetőn díszes vendégfogadók, a személyszállító hajók A régi urak mégis csak nagyobb urak voltak, állott a régi vár, megvilágítva a hold ezüst állomása, színházak, szobrok s minden egyéb, mint a mostaniak, elvitték magukkal a más fényétől. a mi Szebasztopol nevezetességeihez sorolható. világra a czigányukat is. A hosszú fehér asz A tenger felől érkező utast mindjárt a nagy talnál, a mely roskadozott az ezüst-edényektől, déli öböl bejáratánál a Lazarev hatalmas ten aranyos vödröktől, most felemelkedett egy szőke SZEBASZTOPOL. gerészeti kaszárnyái s a kiváló parancsnok im szakállú, kékszemű lovag, a ki magasabb volt a pozáns emlékszobra, nemkülönben az admirali A mikor Eszki-Kerim a krími tatár-khánság- tás remek palotája figyelmeztetik, hogy Szebasz többinél. Intett a kezével és a következő perczben kezdetét vette a táncz. Mindegyik lovag nak még egyik leggazdagabb kereskedelmi vá topol nem egyszerű kereskedelmi város, hanem karjába kapott egy hölgyet és járták a tüzes rosa volt s falai alatt az ázsiai karavánok festői erősség. Mindazáltal e tekintetben sokkal előtánczot a gyepes udvaron, csak úgy zörgött csoportjai nyüzsögtek, abban a boldog időben nyösebb fekvése van Nikolajev-nék, mely máris belé a sarkantyújuk, csak úgy suhogott a sok a kicsiny A chtiár tatár falucska is szebb napo erős versenytársa Szebasztopolnak. selyem szoknya, csak úgy repültek a tollak a kat látott. A krími félsziget egyik igen kedvező Szebasztopolt az újabb időben ritkán emle baretteken... Mindig vadabb lett a táncz, fekvésű öble partján terült el, és egészséges, hangos kiáltások hangzottak, néha-néha egy enyhe éghajlata miatt a khánok is sokszor fel gették, alapítójának Potemkinnek neve pedig czudar női sikoltás, a melynek vége nevetésbe keresték. Az eszki-kerimi karavánok ragyogó legfeljebb a «Potemkin-falvak» révén volt for fulladt. S egyszerre, mintha a szemem kápráz portékája néhanapján ide is eljutott. De azért galomban, mígnem most a nevét viselő «Knyáz nék, megismerem az egyik kísértetet. Senki Achtiárból mégse lett város s mint szerény, Potemkin* fellázadt hajó ismét sajátságos mó más nem volt, mint a vörösarczú Zathureczky nyomorúságos falu pusztult el a krími háború don elevenítette fel II. Katalin ezárnő egykori híres kegyenczének emlékezetét. Pál, az uram komája. Ott tánczolt a vén bűnös idején. S még szomorúbb emlékezetű lett Szebasz a kisértetek bálján a paczikai vár udvarán, E sorok írójn, ki már több izben beutazta s topol városa a fekete-tengeri hadihajók legény pedig nincs két hete, hogy még életben lát áttanulmányozta a Fekete-tengernek ezt az tam. A halálának hírét se hallottam, de íme, érdekes partvidékét, úgy ethnográfiai, mint tör ségének s a szárazföldi helyőrségnek lázadása alig hogy a másvilágra jutott, ugyanott foly ténelmi szempontból, elmondhatja, hogy miatt, a melynek a küllőidre jutott hézagos tatja, a hol elhagyta. Még több ismerős arczot Bakcsiszerájt, a krími khánok ősi székvárosát hirek szerint áldozatául esett a város és a kikötő fedeztem fel, a mint a kísértetek arczát figyel leszámítva, csak édes-kevés történelmi emlék építkezéseinek nagy része s a mely valóságos tem. Az egyik mintha Szikoraihoz, az uradalom maradt az utókorra a káprázatos keleti pompá nagy ütközet színhelyévé tette Szebasztopolt. fővadászához hasonlított volna... Bortól ki ban élt khánok gazdag birodalmából. A puszta Lehet, hogy a képeinken látható épületek is pirult arczok, magasra emelt selyem szoknyák véletlen műve az is, hogy az apró Achtiár falu romokban hevernek s ki tudja, hány emberélet pusztult el velük együtt. suhantak el a kapu előtt. Erős illatokkal volt neve mégis belekerült a történelembe. tele a levegő, a mely illatok nem hasonlítottak Csudáky Bertalan. Mikor Potemkin herczeg katonái végigpusz a kripták dohos szagához... tították s fölperzselték a krími félsziget minden De egyszerre mintha megállott volna a szi helységét s a mikor a tatár faj kultúrája már TELI SZÜRET. vem verése. Az uramat láttam meg a tánczolók romokban hevert, Potemkin herczeg egy czári között. Ott lejtett könnyen és legényesen tova ukázt kapott, melynek értelmében a Fekete A szőlőlevél-koszorús Bacchus istennek min egy piros vállkendős, fehér selyemszoknyás tenger partjának valamely alkalmas pontján oly dig a sárga ősz volt a hivatalos évszaka. De asszonynyal, a szép Perényinével. Csaknem erősséget kell építenie, a mely Oroszország szá elsikoltottam magam. Aztán eszeveszetten futni mára megőrizze a tömérdek áldozattal szerzett mióta «az istenek távoztak a földről*, Jupiter kezdtem. A fülemre tapasztottam a tenyerem, területet. Potemkin sokáig kutatott, míg végre az ő házanépével együtt megbukott és ősi ott hogy ne halljam a kisértetek muzsikáját, a sze Achtiár romjai előtt megállva, így szólott: «Ez honát, az Olympust elveszítette, a saját hajlék mem behunytam, ruhámat megtépte az útszéli az a hely, a honnan figyelemmel lehet kisérni nélkül maradt pogány istenek bizony parlag sorsra jutottak, a kiknek meg kell szokniok a tüske... minden ellenséget s biztosítani a szép krími torzsalkodást. A vidám Bacchus is megérte íme, Arra tértem magamhoz, hogy otthon az félszigetet Oroszország számára.» Itt épült az agyamban fekszem és Marczinkáné csókolgatja ősi görög ós tatár telepek romjain a történelmi hogy költözködnie kell a kalendáriumban, az ő a kezem, közben érthetetlen szavakat susog.' nevezetességű Szebasztopol. A város neve ((csá uralkodási ideje hátrább szorul az esztendőben, Világos reggel volt, az udvarról kocsirobogás szárvárosát jelent. «Sebastos» ugyanis nem ősz derekáról ősz végére, a mikor már inkább csak a naptárban ősz az ősz, de a valóságban hallatszott. Marczinkáné az ablakhoz futott. egyéb, az mint «Augustus» görög fordítása. téli világ van a földön. Megjött a tekintetes úr, - szólt. Potemkin éles szeme fölismerte a hatalmas Vannak már bortermő vidékek Magyarorszá A következő perczben a szobába lépett Ereszt- öböl előnyös fekvését és jelentőségét. A háború venyi. Megcsókolt, de eltaszítottam magamtól. lezajlása után azonnal hozzáfogott a kikötő épí gon, a hol november végén szüretelnek, néha olyan időben, hogy már hólepel borítja a prés- 50. «7AMji ÉVFOLYAM. 803 VASÁRNAPI ÚJSÁG. báz tetejét. És pedig nemcsak a Hegyalján esik ilyen kései szüret, a hol mindig aszúra hagyták érni a szőlőt, hanem az Alföldön, igy a hamar méltó hirre vergődött kecskeméti új szőlőtele peken is, a hol már a gyönyörűen bevált Mathiász-féle módszer szerint művelik a szőlőt és olyan bort szüretelnek, a mely izre, tűzre, za matra a zempléni hegyek világhírű boraival ve tekedik. Néhai szegény Kecjlevich István gróf u g y akart bordeauxi bort termelni Magyaror szágon, hogy sok száz vaggon délfranrziaországi földet hozatott ós ezzel boríttatta a tapolcsányi lejtőket: a mi, ha beváló is, de méregdrága me tódus. A Mathiász-féle rendszer szerint nem a talaj adja a bor nemes minőségét, hanem in kább a szőlő kezelése, az ő metódusával való művelése. És ez a kezelés csakugyan olyan eredményeket produkált, hogy az alkalmazása egyre hódít az Alföldön is. A havas szüret Kecskeméten az utóbbi esz tendőkben már nem ritkaság. Bacchus istennek prémes bundát kell öltenie, hogy az ő ünnepén a meghűlés veszedelme nélkül lehessen jelen. De ez nem baj, mert a kései szüret újborában annyi a tüz, hogy meleget ád a téli hidegben is és a nemes italt meg is fizetik ugy, hogy te lik az árából a prémes bundára. Az Eggetíberger-fete LE A KALAPPAL Régen volt olyan forrongó a világ, mint ma napság. Meggyökeresedett elméletek recsegniropogni kezdenek, örök időkre erősnek hitt alkotások talapzatából ki-kihúznak egy-egy tég lát és a résen, a mely igy keletkezett, tovább folyik a lazítás munkája. Egy új világ van készü lőben, új szokásokkal, új jelszavakkal, új rend del. Nyűg minden, a mi régi, akár nagy dolog, akár csak társadalmi szokás, jelentéktelen vagy jelentéktelennek látszó részletkérdés. A sokféle reform között időnként felüti fejét az, a mely hadat üzen a le a kalappal! jelszó nak. A minap írták az újságok, hogy külföldön ismét liga alakult a kalappal való köszönés ellen. Ki tudja, a köszönés új módjára törekvők talán férfiúi méltóságukat érzik megsértve, látván, hogy téli hidegben, nyári hőségben le kell venniök kalapjukat, holott a hölgyek egy ked ves mosolylyal, bájos fejbiczczentéssel tesznek eleget a köszönés udvariasságának. A megokolás, mely a reformot hirdeti, ezt ugyan eltagadja és egészségi szempontokkal vonul harezba a ka lap levevése ellen, azt állítva például, hogy télen a kalap levevése nemcsak kényelmetlen és fá rasztó, hanem káros az egészségre is. Mi kerül jön a helyére, a Kossuth Lajos utczában pél dául a kalappal való köszönés helyett, hogyan mutassa ki a gavallér hódolatát, arra nézve még nincs megállapodás. Az egyik reformátor azt hir deti, hogy elég lesz a katonás szalutálás; a másik ezt is fölöslegesnek tartja és beéri a barátságos fejbiczczentéssel i s ; a harmadik mindkét for mát túlzott udvariasságnak véli és azt javasolja, hogy a szembe találkozók és egymást üdvözölni óhajtók valami barátságos, kedves, pajkos szót kiáltsanak egymásra. Forr e nagy reformátorok agyában a gondolat, annak bizonyítékául, hogy ezeknek az uraknak nem sok dolguk, vagy na gyon jó dolguk van. Az emberiség történetében ez a kérdés mégis csak alárendelt jelentőségű a világot mozgató nagy eszmék mellett, de azért ennek is megvan a története és különfólesége a népek szerint. A legkülönösebb módját a köszönésnek Andrea de Bono kutató tapasztalta igen kelle metlenül. Afrikában járt és ott az a kitüntetés érte, hogy egy szerecsen király fogadta. A király nem a földön, hanem a földre lefeküdt alatt valói hátán jött feléje ós a mikor közvetetlenűl a kutató elé ért bocsánat! az arczába kö pött. Az első pillanatban bámulat, a másik pil lanatban rettenetes harag fogta el az európait, a ki azonban még föl sem ocsúdott a meglepe tésből, már odasúgta neki a tolmácsa, hogy a király igen nagy megtiszteltetésben részesítette. E fölvilágosítás után a kutató ugyanazt a mü veletet nagy örömmel és kárörvendő boszúval ismételte a királylyal szemben, a kin valóban látszott, mennyire örvend e ritka megtisztelte tésnek. A király méltányolta a tiszteletet, a melyet a kutató iránta tanúsított és igen barát ságosan, előzékenyen bánt Andrea de Bonóval. Valóban ennél különösebb és a mi fogalma- UJPESTI PIACZ. múkeresktdésből. Pállya Czelesztin festménye. ink szerint kellemetlenebb köszönés alig van! Mit fognak szólni ezek a derék szerecsenek, ha valaki náluk a kalaplevevéssel való köszönést akarja megvalósítani? És mit szólnaxiv. La jos, a köszönés nagymestere, ha látná, milyen ádáz reformáló harag tör az általa művészi tö kéletességig fejlesztett köszönés ellen? XIV. Lajos udvarában különböző formái vol tak a kalappal való köszönésnek, a minthogy az etikett legaprólékosabb részleteinek ez a királyi udvar volt a «magas iskolája." Minden úrnak minden hölgy előtt le kellett vennie a kalapját. XIV. Lajos maga minden szobaleánynak is előre köszönt. Ha valamely hölgynek kezet nyújtott a férfi, előbb keztyüt kellett húznia és arra kellett ügyelnie, hogy a kézfogáskor a hölgy keze kerüljön felül. A köszönés változott alkalom szerint és a szerint, hogy kivel került szembe az ember. A meghajlásnak egész ská lája volt az egyszerű fejbiczczentéstől egészen a térd mély meghajlitásáig. Az udvari hölgyek köszönése is igen finom eltérésekben bővelke dett és ha a szalonba lépett az ember, igen nagy mesterség volt a jelenlevők mindenikét az őt megillető külön köszönéssel üdvözölni. Egyáltalán régente fontosabbnak tartották az illendő köszönést, mint ma. A középkorban igazán az volt a jelszó: le a kalappal! A kalaplevevésnek akkor az a szimbolikus jelentősége volt, hogy a köszönő elismeri a másiknak na gyobb rangját. Később ez a jelentőség elveszett és a kalap levevése pusztán udvariasság lett. De azóta is tartotta és tartja magát következete sen. Fehér hajú vagy már semmi hajú bácsik is leveszik kalapjukat, ha köszönnek a csitri leá nyoknak és ma még úgy áll a dolog, ho^y neve letlennek tartják azt, a ki nem veszi le a kalap ját. De a reformot követők e régi szokásnak hadat üzentek és a maguk új eszméit akarják a helyére ültetni. Kinek van igaza? A megszokott formát köve tőknek vagy azoknak, a kik líjra áhítoznak? Igaz-e, hogy az ember testi épsége és egészsége egyre sürgősebben követeli ezt a reformot is? Mindezt nem akarjuk bírálgatni. Tegye min denki úgy, a hogy jónak látja és csatlakozzék ahhoz a párthoz, a melynek okoskodása, érvei jobban meggyőzik. Csak arra az egyre akarunk rámutatni, hogy a világ nagyszerűségében, a természet fönségességében és az emberiség tör ténetében igazán semmisnek látszó e kérdés fölvetése új támadás a franczia forradalom után életre kelt finom és udvarias érintkezés meg döntésére. A mi szemünkkel nézve, ebben az érintkezésben sok volt a nevetséges, de az em berek lelkületének szelidítésóre, a társas együtt lét kellemesebbé tótelére bizonyára nagy ha tásuk volt. A világ nem fog összedőlni, ha eltűnik a köszönés mai módja is és kétségtele nül hamar megszokottá válik az új forma. Ha ugyan ígv lesz. Mert egyelőre és jó sokáig még ez marad a jelszó : le a kalappal! jó. NŐI FOGLALKOZÁSOK AZ EGYESÜLTÁLLAMOKBAN. Hogy a sok ismeretes és megszokottnak tekint hető hivatáson kívül mi minden szokatlan do loggal foglalkoznak s keresik meg mindennapi kenyerüket Amerikában a nők, az kitűnik abból a kimutatásból, melyet a washingtoni statisz tikai munkahivatal most összeállított. E szerint az asszonyok foglalkoztak, mint kikiáltók az árveréseken, podgyászhordók, fekezők, vonat vezetők, téglasimítók, mészárosok, ácsok és asz talosok, hajóácsok, szénégetők, mérnökök, ko csivezetők az elektromos-vasutakon, kocsisok ós szekeresek, mozdonyvezetők és fűtők, halászok, háziszolgák, szénmunkások, kikötőmunkások, favágók éstutajosok, gépészek, molnárok, arany-, ezüst- és szénbánya-munkások, öntők, mint alkalmazottak patróleumfuró-kutaknál, festők, üvegesek és fényezők, kormányosok, ólommun kások, kőtörők, tető- és cserépfedők, matrózok, csomagolok és váltóőrök. Természetes, hogy a nők száma, kik az ilyen foglalkozásra vállal koztak, nem épen nagy. A mint az amerikai távol áll attól, hogy a nőket bármi foglalkozá sukban akadályozni akarná, úgy viszont más részt az igazi yankee nem szereti, sőt ellen szenvvel nézi, ha a nőket nehéz testi foglalko zásban tudja vagy látja, a milyenek például az öntödék, a kovácsok, vagy a hajósok munkái. Az Egyesült-Államok üzleti életében anő messze felülmúlja a férfiút az olyan alantasabb foglal kozásoknál, melyek mindenekelőtt pontosságot és szigorú kötelességtudást követelnek. De az asszonyok az önálló, külön kezdeményezést igénylő vállalatoknál hasonló képesítésüket még be nem bizonyították. Egyet-kettőt kivéve, kiket ujjainkon megszámlálhatnánk, egyetlen egy sincs, a ki a nagy intézeteknél, melyek most Amerika üzleti életét dominálják, valami kiváló szerepet játszottak volna. A legtöbb, üz letekben foglalkozó asszony vagy irodai teen dőket végez, vagy kisebb üzletek tulajdonosai. Ez általános szabály alól csakis a nyugaton Bzékelő bányavállalatokat lehet kivenni. Ezen a téren nagyon szépen működtek a nők. De sőt általános hiedelemre talált itt az a babona, hogy a nőknek az érczerek feltalálásában különös, titkos erejük van, sőt példákat is tudnak, melyek e hiedelem megerősítésére szolgálnak. Ugyancsak jó eredményt mutat fel az asszo nyok működése az ország déli és délnyugati vi dékein a farmok megművelése körül. A dekoratív munkát is előszeretettel űzik. Ellenben egészen hiányzanak Amerikában a pinczérnők ; az ame rikai szépérzékét bántaná, hogy szesztartalmú italokat nő kezéből fogadjon el, holott egyáltalán fenn nem akad azon, ha a nő valami családnál mint kocsis, vagy groom szolgál, vagy ha bor bélyüzletben segédkezik. Hogy különben mi mindenre képes az ame rikai nő, mi sem mutatja világosabban, mint az a politika-pénzügyi művelet, melyet egy 2/V^

5 804 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 50. SZÍM Í.VFOIAAM. A KARÁCSONYI SZÁM. Nádler Róbert festménye. amerikai nő két kormány közt létesíteni akart s mely daczára annak, hogy sikertelen maradt, mégis az általános figyelem központjába helyezte öt. Ez a női pénzügyi lángész az Egyesült-Államoknak egy kis városkájából New- Yorkba jővén, pályafutását ott, a legtöbb nő példájára, mint gyorsirónő és gépírónő kezdte. Ebben az állásában bepillantást nyert abba, mily módon kötik meg a nagy üzleteket és börzeconp-okat s utoljára is arra a gondolatra jutott, hogy hiszen egy szempillantás alatt ő is milliókat nyerhetne. Megtakarított pénzecskéjén értékpapírokat vásárolt, szerencséje volt s most már önállóan spekulálni kezdett. Pénzügyi eredményeinek leghathatósabb bizonyítékai azok a nagy brilliánsok voltak, melyeket magára rakott s melyek üzleteinél szintén segítőivé váltak. Utoljára már politikai szinezetü üzletekre is vetemedett. San Domingó kormányával olyan szerződést kötött, mely, ha végrehajtatik, több millió dollárnyi nyereséget biztosított volna neki. Arra vállalkozott, hogy ráveszi az Egyesült-Államok kormányát arra, hogy a Samana-öblöt, mint szénlerakó-állomást s flotta-operáczióinak kiindulási pontját megvegye. A vételár a nemzeti adósság törlesztésére fordíttatott volna. Eunek az adás-vételnek a közvetítéséért a hölgynek értékes vasúti konczessziókat s a bevándorlók számára terjedelmes földterületeket Ígértek. A terv már minden részében ki volt dolgozva, de kelleténél hamarább jutott az Egyesült Államok kormányának tudomá-ara, mely aztán San Domingóval minden további összeköttetést megszakított. Miután az illető hölgy azonban még nagyon fiatal, valószínűleg legközelebb valami új óriási üzlettel kedvezőbb eredménye lesz. A nők szavazati jogának megszerzésén fáradozó előharczosok az Egyesült-Államok legfelsőbb törvényszékének elnöke, Dávid J. Bremer személyében ügyüknek nagy támogatójára találtak. Ez egy interview-ben úgy nyilatkozott, hogy ezt azelőtt szép, de kivihetetlen elméletnek tartotta, a tapasztalat azonban jobbra tanította. Az Unió öt államában: Coloradóban, Wyomingban, Utahban és Idahóban a nők szavazóképessóge gyönyörűen bevált Sőt kisebb városok polgármesterei gyanánt a nők már nagy eredményeket is értek el. Lehetségesnek véli-e, kérdezte a riporter, hngy az Egyesült-Államoknak valaha női elnöke is lehessen? A legkevésbbó sem kételkedem benne. Nem is tudnók egyetlen okot sem, mely ellene szólna, de többet, mely javukra billenti a mérleget. Nem állítom, hogy ez a közeli jövőben testté fog válni, de valamikor mindenesetre megeshetik, s a törvény sem állja ennek útját. Olyan teória az, mely a gyakorlatban önmagától kialakul. Hasonlókép nyilatkozott Brewer már néhány hónappal ezelőtt egy női egyetem tudornőjének avatási ünnepélye alkalmával. Akkori kijelentését sokféleképen kommentálták, meg is mosolyogták. Valaki megkoczkáztatta azt a megjegyzést, hogy akkor majd az is szükségessé válik, hogy «Congressional Becord* még valami divatmellékletet is kapjon. Csak-, hogy az ilyen élczelósek a dolgot el nem ütik. A mellett a fejlődés mellett, melyet az amerikai nő kifejt, a teljes politikai egyenlőség a jövőre nézve egyáltalán nincs kizárva. Könnyen lehetséges, hogy Amerika valamelyik szép napon női elnökkel lepi meg a világot Csakhogy persze addig se Teddynek, se Boolnak, se senki másnak, a ki 1908-ban esetleg sorra kerül, e miatt még reszketni nem kell. V. K. 50. SZÍM ÉVFOLYAM. A HÉTRŐL. A nagy óra. Carducci az olaszok legnagyobb élő irója. Bámulói sorába tartozik maga az özvegy királyné, Margit is, a kinek érdeklődése nemcsak arra terjed ki, hogy a nagy iró emlékeit még annak életében összegyűjtse, hanem arra is, hogy kibékítse őt az egyházzal. Ez az utóbbi igyekezete kárba veszett. A költő az unszolásra igy felelt: «Vagyok, a ki voltam negyven éve; változatlanul, rendíthetetlenül várom a nagy órát». ügy tetszik, hogy szép és bátor mondás. Negyven esztendeig rendületlenül várni a halált, folytonosan gondolni reá bizonynyal bölcshöz méltó dolog. Férfiasabb is, mint például Hadrián császárnak bánatos enyelgése a halállal, a ki betegágyhoz szögezve utolsó óráiban is versekbe foglalja érzéseit: Te állhatatlan, érzékeny lélek, Ki oly soká valál a test társa és vendége, Hová fogsz most vándorolni, szegény, VASÁRNAPI ÜJSÁQ. 805 lensóges az elfogultságuk, mert az ő megbízottjai a mamák, a kiket azután viszont ő bíz meg azzal, hogy járjanak el helyette a czipőcskék körül Tegyék bele, a mit belevalónak gondolnak. Ez az oka, hogy most a játékos-boltok, bazárok tele vannak Mikulás apó megbízottjaival, szülőkkel, anyákkal, apákkal, a kik válogatják, vásárolják a Mikulás apó ajándékait. Igaz, hogy az árát előlegezik a kereskedőnek, de ezt Mikulás megtéríti a pénznél szebb értékben, a gyermek örömében, az ajkai boldog csaesogásában ós a szeme sugárzásában. És ezen a héten indul meg a betlehemesek sok apró csapata is, jövendőt kántálni a közelgő megváltásról az ablakok alá. Törpe kis pásztorok, hegyes süvegben, fehér kóczszakállal viszik a gyertyavilágos Betlehemet. És gyűl-gyül estenden a szelid fény, gyűjti a fehér ünnepi világosságot a közeledő szent éjszakára. legyen. Ezért első követelése minden a szabadság felé törekvő népnek a szabad vélemény nyilvánítás, a minek leghatalmasabb modern formája a sajtószabadság. A szabad nemzet tüdeje és torka a szabad sajtó, ha ezt elnyomják, megsértik, a szabadság sorvadásba esik és az így sorvadásba esett szabadság bizonyára a legkevésbbé alkalmas arra, hogy egészséges új jogoknak adhasson életet. Ha az orosz munkások megtámadják az orosz lapok szerkesztőségeit, ebben van ráczió. mert ott a lapok nem a vélemény szabad nyilvánításának eszközei, hanem az elnyomó hatalom szócsövei voltak, csak azt Írhatták, a mit ez a hatalom diktált a hasábjaikra. A harcz tehát rajtuk keresztül az elnyomó hatalom ellen a vélemény-közlés szabadságáért és nem a szabadság elnyomására folyt. Ott az elnémított hang fölszabadításáért és nem szabad hang elnómítása czéljából csatáztak. A mióta világ a világ, mindig egymással ellentétes véleményű hadakra oszlottak az emberek és a hala- BETHLEHEM-JÁRÓ GYERMEKEK. Oserna Károly rajjá. A VIZHORDÓ. - Deák-Ebner Lajos festménye. Az Kggenberger-féu- mikéről CZIGÁNYLEÁNY. Vastag György fe8ta. n,e. Sápadtan, hüvely nélkül borzongva a hidegtől 1 Enyelgés, tréfának vége van! De azért nem Carducci bátorsága a Jegférfiasabb. Nem gondolni a halállal, s teljesíteni az élet kötelességeit, mintha nem is léteznék halál: bizonynyal szebb és bölcsebb dolog, mint folyton gondolni reá. Mikulás hete. Kedden éjszaka tette meg Mikulás az ő nagy lítját át az egész világon, megállva minden ház előtt, a melynek az ablakába czipőcskéket raktak. Bent a házakban a czipőcskék gazdái nyugtalanul, aggódva és reménykedve hánykolódtak a gyermekágyokban, kicsiny szivük tele nyugtalan érzéssel, hogy Mikulás apó, az ő patrónusok, a kinek az idén nem lett havas, csak vizes a szakálla: mit hozott nekik'.' Mit tett a czipőjükbe, kis csizmájukba: játékot-e vagy virgácsot? Mert Mikulás mindent tud; ki volt jó, ki volt rósz, ki volt szorgalmas és szófogadó és ki volt olyan gonosz és elvetemült, h gv nem akarta meginni a kávéját. Mikulás apónak kitűnő a hirszolgálata és ha a megbitiilán elfogultak is, semmi esetre sem aottjai el Forradalom a betű ellen. Mindjárt a második szavunkkal helyesbíteni kell az első szavunkat. A forradalom szó itt csak pótol egy megfelelőbb szót, a mely azonban nincsen; vagy legalább is nem találjuk. Mert ez a szó: forradalom, küzdést, megokolt küzdést jelent valamely elnyomatás ellen jogokért, a melyek együtt a szabadságot adják. De ha emberek, a kik hitük szerint szabadságért küzdenek, megrohanják a szabadságot és jogot követelvén, jogokat tipornak, ez, ha harczi tüzében még oly jóhiszemű is, semmiképen se födheti magát a forradalom fogalmával. Az ilyen akczió nem lehet más, mint tévedés, még pedig szörnyű és tragikus tévedés, mert nincs végzetesebb dolog annál, ha egy küzdő fél a saját katonáit lövi halomra, a saját tanait dúlja szét, a saját municzióját robbantja föl. Minden népnek legbecsesebb szabadsága a gondolat, a vélemény nyilvánításának és közlésének szabadsága, mert ez az egyedüli eszköze annak, hogy a mit minden világosan gondolkodó ember külön-külön akar, mint közakarat nyilatkozhassak meg ós ez egyetemes akarat erejével törvénynyé, joggá dást mindig az a tábor képviselte, a melynek kevesebb erőszakra volt szüksége a maga igazának érvényesítésére és a melynek az útja nem vezetett letiport jogokon ós megbénított emberi szabadságon keresztül. Előre törekvő embereknek semmitől se kell jobban őrizkedni, mint a szabadság megtámadásától, mert az erő, mihelyt a szabadság ellen fordul, erőszakká lesz. Az erőszak pedig a zsarnokság fegyvere ós végzetes oktatás, ha a nép tanítja az elnyomásra mindig kész hatalmat a szabadság ellen való fegyverforgatásra. *.1 tüntetési sarok. A helyrajzi térképek területén minden nagyvárosnak megvan a politikai mappája is. A politikai életnek megvannak a maga rendes útvonalai, terei. Budapestnek van politikai korzója, ennek a politikai sótaútnak a Kossuth Lajos-utcza a területe, az ideje pedig a déli órák, tizenegytől egyig. De a korzó elegánb és szolid, a politikusok sétálnak és beszélgetnek, az ő sétájuk nem veszedelmes se az ablakokra, se a kirakatok üvegtábláira. De vannak Budapest politikai térképénpiro*pontok is. amelyek

6 50. SZÁM csak egyes alkalmakkor elevenednek meg, de ilyenkor azután forró, fenyegető izgalom sugár zik belőlük. Ez olyankor történik, mikor a poli tikai élet nagy kazánjában annyi gőz fejlődik, hogy a fölöslege kiáramlik a gépházból a törvényhozásból ós átfűti, hevítővé teszi az utcza levegőjét is. Az izgalomnak ilyen góezpontja, ilyen gyújtópontja volt még n e m régi ben a híres tüntetési négyszög, a kerepesi-út, a Kossuth Lajos-, illetve akkor még Hatvani-utcza, a Múzeum-kőrút és a Károly-körút összetorkolásánál. Akkoriban még az ifjúság tüzes lelke sedése lobogott a tüntetésekben és lángja min dig a hazafias érzések oltárán gyúlt ki. Most új h a d vonult ki az utcza megszállására, új zászló val és új tábort is választott magának. Ez az új had a szocziálisták serege, az ő lobogójuk az állandó forradalom színében égő piros zászló és gyülekező táborhelyük a kerepesi út és a Nyárutcza sarka, a hol a nemzetközi szoczialista agitáczió főműhelye, lapjuk szerkesztősége és nyomdája van. I n n e n zuhog szerte az ország m i n d e n részébe a rengeteg szoczialista röpirat, daloskönyv ós agitáló nyomtatvány, i n n e n küldi a központi szervezet a szónokokat is vidéki elv társak toborzására. A sarkon állandó a tömeg, folyton hullámzik egy csomó ember, m u n k á t l a n munkások és n e m m u n k á s o k hada, ráérő utczai nép ós egy csomó kíváncsi, a ki azért áll ott, m e r t mások is ott állanak. Az est beborultával rendesen m e g n ő a tömeg és i n n e n indul tün tetni pártkörök és szerkesztőségek ellen. Ezek a tüntetések most fenyegetőbb karakterűek, mint voltak régebben, mert a homályban mindig akad tömeg, a mely ellenségnek itéli mindazt, a mi törékeny és hajlandó revolverrel is dolgozni a t u m u l t u s b a n. Oly nagy m á r a kitartóan fűtött izgalom feszítőereje, hogy röpíti nemcsak a kö vet, h a n e m a pisztolygolyót is. ÚJ MAGYAR MŰTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYY. Tíz-tizenkét év előtt még alig beszélt nálunk va laki művészetről. Ha megnyílt a Műcsarnok kiállí tása, a közönség körüljárt benne, a hírlapok köte lességszerűen közöltek róla egy-két czikket s aztán minden nagyobb zaj és komolyabb érdeklődés nél kül el volt intézve a dolog. Az Országos Képtár azoknak való hely volt, a kik a magányt keresik, a múzeumi képtár pedig, mint útba eső kellemes me legedő hely szerepelt a fővárosi életben. Az egye temen a műtörténet tantermében alig lézengett négy-öt hallgató. Ma már mégis csak van haladás. Mindenfelől be szélnek művészeti dolgokról, szalonokban, társas körökben gyakran fölhangzik egy-egy művész neve, egy kép, egy kiállítás már beszéd tárgya ott, a hol mívelt emberek szoktak találkozni. Az igazi érdek lődés még csak ébredezik, de ép az a fődolog, hogy ébredezik. Fiatal mű kritikusokat, műtörténészeket látunk fejlődni, a kik több-kevesebb komolysággal s szakértelemmel foglalkoznak kisebb vagy nagyobb művészeti kérdésekkel. A Szabad Egyetem ruűtörténeti előadásai nagy és figyelmes közönséget von zanak. A művészeti irodalom színvonala és terje delme is jelentékenyen megnőtt az utóbbi időben, a lapok több s jobb, tartalmasabb czikket közölnek képekről, szobrokról s a kik ezeket írják, mégis csak többet értenek a dologhoz, mint tíz-tizenöt év előtti elődeik. Monográfiák, részlettanulmányok jelennek meg, melyeket szívesen fogad a közönség. Csak egy lényeges akadálya volt eddig a művészetre vonatkozó ismeretek elterjedésének : az, hogy nem volt oly magyar műtörténeti kézikönyv, a mely rész letesebb tájékozást nyújt az érdeklődőnek s meg adja neki azt az alapvető tudást, mely nélkül igazi mfiértelem nem fejlődhetik ki. Az egyetlen ily tárgyú nagyobb kézikönyvünk, a Pasteiner Gyuláé a maga idejében igen hasznos szolgálatokat tett, de ma már mégis csak elavult. Most már ez a kérdés is meg van oldva. Beöthy Zsolt szerkesztésében megindult egy nagy, négy kö tetre tervezett műtörténeti kézikönyv, a mely min den tekintetben megfelel közönségünk kívánságai nak. Most az első kötet jelent meg, a mely az ó-kor művészetét tárgyalja. csakhamar követni fogja a többi is S ez első kötetből láthatjuk, hogy valóban jó, gondosan, a magyar viszonyok tigvelembe véte- VASÁRNAPI ÚJSÁG. 52. KVFOIAAM. _ ben is kellő tér nyílik a magyar szempontok érvé nyesülésének, a mi nagyon fontos dolog, mert kül földi munkákban épen ezt nem kapjuk meg. HOFFMANN BENEDEK, A SZERVITÁK B U D A P E S T I HÁZFÖNÖKE HOFFMANN BENEDEK. lével s alapos szakértelemmel készült munka, nem csnpán halvány másolata külföldi hasonló művek nek, hanem megvan a maga egyénisége is. A mi efféle munkában a szöveggel egyenrangú, sőt mondhatni, ennél fontosabb dolog: az illusztrácziók dolgában bátran odaállíthatjuk ezt a munkát a németek legkapósabb műtörténetei mellé; a ná lunk is közkézen forgó Lübke és Springer-féle né met munkáknál határozottan különb e tekintetben. Csupa új fölvétel után készült képek; a szerkesztők nek volt rá gondjuk, hogy az ismertebb műtárgyak ról érdekes, újszerű hatású reprodukcziókat kapja nak s a kevésbbé ismertek is lehetőleg jellemzetes fölvételekben legyenek visszaadva. A nagyszámú szines mülapok, igen szép kivitelben, szintén eme lik a könyv szépségét. A mi az ó-kor művészetének ismeretére nézve fontos, azt az olvasó mind meg találja. Az első kötet az ó-kor művészetének hatalmas anyagát öt fejezetben adja. Az őskor primitív mű vészetét Sebestyén Gyula ismerteti világos, áttekint hető előadásban, érdekesen mutatva be a történe lem előtti ősember szépérzékének gyermekes, da dogó, de sokszor kezdetlegességükben is megkapó nyilvánulásait. Az ó-kor keleti népeinek művészetét Mahler Ede, az egyptologia és assyrologia jóformán egyedüli szakszerű magyar művelője ismerteti. Igen becses munka a görög művészetről szóló rész; ezt Láng Nándor, a műarcheológia egyik legalaposabb képzettségű munkása irta nagy tájékozottsággal, tel jes biztonsággal uralkodva a roppant terjedelmes anyagon, vonzó, egyszerű s mégis érdekes előadás ban. A görögből fakadt római művészetről Zsámboki Gyula tájékoztat gondos feldolgozásban. A mi pedig a kötet magyar jellegét adja: dr. Knzsinszky Bálint tanulmánya a római művészet magyarországi em lékeiről, egészen eredeti összeállítás. Archeológu saink évtizedek sora óta buzgón kutatják az ásatá sok révén napvilágra került ókori emlékeket, de ily összefoglaló képet nem nyújtott eddig rólak senki. Kuzsinszky tudósaink között első sorban volt erre hivatott, mint az aquincumi múzeumnak mai gaz dagságában való megteremtője s az egész tárgykör nek avatott ismerője. Munkája tanulságos és nagy vonásaiban jellemző kép a rómaiaknak hazánk ban virágzott mívelődési életéről. Beöthy Zsolt, a szerkesztő magvas bevezetést irt a kötethez, mely ben megadja az egész munka alapelveit. Ma már világszerte az a szokás, hogy az ily nagy összefog laló műveket nem egy ember írja, hanem együtte sen többen s ennek az eljárásnak sok előnye közül nem utolsó az, a mit e munkában is látunk : hogy minden egyes fejezet az illető tárgy-körrel hivatá sosan foglalkozó iró keze alól kerül ki. A vállalat programmja hangsúlyozza, hogy a további kötetek A fővárosban csendesen, de hathatósan munkál kodó szervita-rendet súlyos csapás érte házfőnöke, Hoffmann Benedek halálával. A rendnek negyven év óta volt tagja s egyházi munkájában jelentékeny szerepet vitt az 1844-ben Lajtaszentmiklóson szüle tett férfiú, ki tanulmányait Egerben és Budapesten elvégezvén, 1865-ben lépett be a szervita-rendbe. Előbb Egerben volt házfőnök ig. Az egri rendházat ez idő alatt újjá alakította s ren dezte tői fogva pedig a budapesti rendház élén állott. Nehéz viszonyok közt vette át a fővárosi rendház vezetését, de csakhamar rendezte ügyeit s vagyonával oly jól gazdálkodott, hogy nemcsak meg tudott felelni a pesti rendház nagy szükség leteinek, hanem a többi magyar rendházakat is segélyezhette. A rend budapesti templomát restau ráltatta, úgy hogy ez a fővárosi katholikus hívek előtt nagyon kedvelt templom neki köszönheti mai díszes berendezését. Van még egy nagy érdeme. A szervita-rendbe igen kevés líj tag lépett be, úgy hogy a rend kihalásától kellett tartani. A rend római generálisa ezért olasz klerikusokat küldött Magyarországba. Hoffmann Benedek erre Egerben novicziátust létesített, úgy hogy a belépett kleriku sokat néhány év alatt megnyerte a magyar szervita rend tagjainak, s ezzel a magyar nyelvnek ( és kultúrának nagy hasznára volt intézkedése. Úgy előbbi székhelyén, mint a fővárosban széles kö rökben ismerték és tisztelték a nagy míveltségű, jóindulatú papot, ki rendje részéről is több ki tüntetésben részesült. Időnek előtte követte a ha lálba nemrég elhunyt bátyját, Hoffmann Alfréd könyvkereskedőt; rendtársain s az egyházi körökön kívül nagyszámú rokonság gyászolja halálát. Teme tésén részt vett a legtöbb hazai rend főnöke s több ausztriai kolostor is képviseltette magát. A temető ben maga a rend tartományi főnöke, Brichta Salesius szentelte be még egyszer koporsóját. VÍZ ALATT JÁRÓ HAJÓK. A magyar-osztrák haditengerészet, a külföld pél dája után indulva, mihamarább búvárhajókkal sza porítja flottáját. A mit Verne Gyula képzelete mint fantasztikus álmot varázsolt elénk, azt megvalósította a legri degebb realista: a haditengerészet. Megalkotta a víz alatt járó hajót, de nem azért, hogy a világgal meghasonlott lelkeknek, bujdosó remetéknek ott hont teremtsen, hanem, hogy az ellenség úszó várainak, a büszke Góliátoknak halálthozó Dávidot állítson útjukba. Az első tenger alatt járó hajót a XVIII. század vé gén építette Bushnell Dávid. Lehet, hogy az ő nevé ről nevezték el Dávidnak e naszádot, de bizonyos, hogy ez igénytelen kis alkotmányra, melyet fel találója nagy dolgokra tartott hivatottnak, jellem zően találó ez elnevezés. Ez is maradt a neve a búvárhajónak sokáig. A múlt század elején még játékszernek tekintet ték, de az amerikai polgárháború már ráterelte a szövetségesek figyelmét és bizonyos, hogy az ost romló hajóhaddal szemben már használták is a búvárhajót. Az első sikert az 1863-iki év hozta. Ekkor a NewIronsides nevű hajót támadta meg és sülyesztette el egy víz alatt járó naszád. E siker hatása alatt egy újabb hajó épült, ez azonban három szerencsét len támadási kísérletével csak a saját legénységét pusztította el, az ellenségben kárt nem tett. Ezzel vége volt e hajók szereplésének. Nehezen elérhető czélt is tűztek maguk elé, mikor arra törekedtek, hogy az ellenség hajójához egész közel férve, ott robbanó aknát helyezzenek el. A víz alatt járó hajó eszméjét azonban egészen sohasem ejtették el. Tulajdonképen ennek fejlődése, folytatása Whithead geniális találmánya, a tor pedólöveg. Ez nem más, mint egy kis búvárhajó, melyet gép hajt, kormányoz, irányít és a mely felrobban, ha szilárd testhez ütközik. Ember természetesen nin csen rajta, hanem úgy lövik ki a hajó irányító csövéből, akár az ágyúgolyót az ágyúból. Mivel azonban útját sűrűbb anyagban vízben, nem BÚVÁRHAJÓ RÉSZBEN ALÁMERÜLVE. BÚVÁRHAJÓ A VIZ FELSZÍNÉN. pedig levegőben kell megtennie, hosszabb távol ságot csak úgy futhat be, ha a kilövés után még külön e czélra szolgáló gépezet is hajtja. Ezt a feladatot oldja meg a Whithead-torpedó, melynek eszméje negyven évvel ezelőtt magyar föl dön született meg és testet öltött, mikor a fiumei gyár megalakult, hogy ezen torpedók gyártását meg kezdje. Azóta az egész világ torpedó-szükségletét majdnem kizárólag e magyar gyár fedezi. Vájjon nem csodálatos-e, hogy mi, a kiknek a flottája messze mögötte marad a nagyhatalmak ha jóhadának, e találmánynyal nemcsak ellátjuk az egész világot, hanem egyszersmind megszabtuk vele minden haditengerészet feljődésének útját és irányát? Nagyon hasonlít sorsunk magának Whitheadnek az életéhez. Nem volt tengerész ember és a leggeniálisabb tengerésztalálmány az ő nevéhez fűződik; jámbornak, istenfélőnek ismerték és a legöldöklőbb hadi szerszámot ő adta a békétlenkedő világnak. A torpedónak átalakító hatása volt a hadihajók fejlődésére. A gyorsjárású torpedónaszádok, me lyeknek olyan veszedelmesen fontos szerep jutott az utolsó háborúban is, e lövegnek köszönhetik létüket. Feladatuk abból áll, hogy a nagy hajókhoz lőtávolból férkőzzenek és mielőtt amazok észrevennék őket, rájuk küldjék a víz alatt járó torpedót. A tengeri háború legnehezebb és legkoczkázatosabb vállalkozásainak osztályosa a torpedónaszád. Ha nem sikerül észrevétlenül az ellenség közelébe jutnia, akkor a nagy hajó ágyútüze pillanat alatt elsülyeszti a gyenge, kis naszádot. Ha pedig oda férkőzött, ha torpedóját ellőtte is, még mindig kér dés, hogy idejekorán tud-e menekülni a megtáma dott nagy hajó tűzvonalából? Találnia kell, halálos zavarba kell hoznia az el lenséget, hogy gyors futással visszatérhessen saját hajórajához vagy a kikötőbe. A tengerészkatonáknak mindenütt nehéz, fáradsá gos a szolgálata, de seholsem veszedelmesebb, mint a torpedó-hajón. Ezt tudják is, méltányolják is a fel- jebbvalói és úgy kényeztetik a legényeket, hogy a saját bevallásuk szerint, még a czivilnek sem le het jobb dolga náluknál. De a támadások veszélyes voltát is igyekeznek csökkenteni. Ezerféle a praktikája adnak, hogy a naszád miképen kerülhet észrevétlenül az ellenség közelébe. Bendszerint éjjel támadnak ; szürkére fes tik az amúgy is alacsony hajó oldalát; eltakar ják az exponált kéményeket, szóval megtesznek mindent, hogy a naszád elkerülhesse az ellenség figyelmét. Ezek a maszkírozó kísérletek az idők folya mán szinte öntudatlanul oda vitték vissza a hajó építőket, a honnan magának a torpedólövegnek az eszméje kiindult: a víz alatt járó hajóhoz. A múlt század közepén még nem vált be e hajótypus, mert az ellenséghez túlságosan közel kellett férnie, hogy benne kárt tehessen. Ma már olyan vlz alatt járó lövegünk van, a mely elvisz két kiló méter távolra és így megóvja a buvárnaszádot attól, hogy a nagy hajó közvetlen közelébe menjen. De ennél a távolságnál mindenesetre jobban megköze líti az ellenséget, mert a torpedóczélzás bizony nem könnyű mesterség, az elhibázott lövés pedig drága portéka: körülbelül tízezer korona az ára. A múlt század 90-es éveiben újra nagy hévvel fogtak a buvárhajók építéséhez. A modern technika fejlettsége és a régi kísérletek tapasztalatai meg könnyítették a szerkesztők dolgát, úgy hogy ma már e hajók a tökéletesség igen magas fokán állanak. Az alámerülés úgy történik, hogy e czélra szol gáló tartányokba vizet bocsátanak, mi által a naszád súlya növekszik, tehát sülyedni kezd. A sülyedés fokát a bebocsátott víz mennyisége állapítja meg, tehát ez tetszésünk szerint szabályozható. A legény ség tartózkodási helye, a gépterem és az egész jár ható hajótest hermetikusan vannak elzárva, úgy hogy oda víz be nem hatolhat. Levegőt sűrített ál lapotban visznek magukkal és ez a készlet elegendő akkor is, ha 2 3 óra hosszat marad a hajó víz alatt. TORPEDÓNASZÁD A TENGEREN. A BÚVÁRHAJÓ KILÖVI TORPEDÓJÁT. A külvilággal-a látókészülék, az omniskóp köti össze a parancsnokot. Egy vastag üvegcső, mely egyrészt fölülemelkedik a víz színén, másrészt le nyúlik a parancsnoki toronyba és a benne elhelye zett üveglencsék segélyével föltárj a az egész láthatárt. A buvárhajók rendszerint csak oly mélyre buk nak alá, hogy az omniskóp felsőrésze künn marad a vízből. Amerikában azonban már tovább mentek; ők leereszkednek a tenger fenekén, ott kerekekre állítják a hajót és úgy hajtják előre, mintha valami óriási automobil volna. Ezt pedig nem azért teszi a yankee, mert minden áron felül akarja múlni a mi haladásunkat, hanem mert a buvárhajónak így hasznát veszi nemcsak háborúban, hanem békében is. Végig kutatja óriási távolságon a partokat és kiemeli elsülyedt hajók kincseit, a háborúsdival pedig csak úgy mellesleg foglalkozik. Laké, ez első ily hajó készítője a spanyol-ameri kai háború alatt be akarta bizonyítani, hogy na szádja a haditengerészet czéljaira nagyon haszna vehető. Ajánlkozott, hogy az egyik kikötő védelmére elhelyezett tenger alatti aknákat felrobbantja, vagy ha úgy tetszik, lefegy verzi. Az amerikai kormány nem adott engedélyt erre a veszedelmes vállalkozásra. Ugyanaznap délután, mikor az elutasító választ megtudták, titokzatos sugdolódzás indult meg Laké naszádjának tengerészei között. Jöttek - mentek, mint a ki nagy dologra készül, de mégse tudja rá szánni magát. A fele ott is hagyta a hajót, csónakra ült és kievezett a partra. Röviddel ezután a naszád teljes gőzzel hajózott ki a kereskedelmi kikötőből a szabad tengerre. A hadi kikötő képe aznap este csak olyan élénk volt, mint rendesen. Villamos fényszórók sugarai siklottak végig a sima, bársonyos tengeren, hogy felkutassák, nem akad e vakmerő ellenség, a ki szembeszáll a rejtett tengeri aknákkal és a törésre kész ágyúk tömegével? Egyszerre futkozás, jelző síp, ijedt kiabálás sza kítja meg az őrhajó fedélzetének nyugodalmas BÚVÁRHAJÓ Á VIZ ALATT.

7 50. SZÁM AVÍOLVAM. VASÁENAP1 ÚJSÁG. 808 EGY MIKULÁS-ÁRULÓ SÁTOR ELŐTT. csendjét. A tengeri aknákkal védett hajók közepette, a hadi kikötő kellő közepén, egy torpedónaszád buk kan fel a vízből... Pillanat alatt talpon van a hadihajók legénysége, ráirányítják a gépágyúk csö veit, a naszádra, de mielőtt csak egy lövést tehet nének, ott leng az amerikaiak csillagos lobogója a búvárhajó fedélzetén. Háromszor is meghajtja zászlaját, úgy köszönti illemtudóan a hadi hajókat; azután eltűnik ismét és visszatér helyére a kereskedelmi kikötőbe. Ez pedig nem mese ; megtörtént Monroeban és mondanunk sem kell, hogy ezért a kis tréfáért nem büntették meg Lakét. P. IRODALOM ÉS MŰVÉSZET A <Budapesti Szemle* most megjelent deczemberi füzete első helyen Négyest/ Lászlónak Toldy Ferenczről a Kisfaludy-társaságban tartott emlék beszédét közli; az emlékbeszéd eddig körülbelül a leg behatóbb méltatása irodalomtörténetünk megalapí tója pályájának. A további közlemények során Réz Mihály folytatja s befejezi gróf Dessewffy Aurélról szóló magvas tanulmányait; Téglán Gábor a ibuda pest régiségei" czimű, dr. Kuzsinszky Bálint által szerkesztett régészeti és történeti folyóirat legutóbbi füzetét ismerteti részletesen s meleg elismeréssel, Concha Győző pedig szigorúan tudományos, de azért a mai politikai állapotokra is vonatkozással biró tanulmányt ad arról, hogy jogi intézmény-e a parlamenti kormány? A szépirodalmi közlemények során találjuk Putapenko «A maga emberségéből* czimü regényének befejező részét Antbrozovies De zső fordításában, Vargha Gyula ünnepi költemé nyét : «Toldy Ferenczhez» s egy műfordítást angol ból Zsoldos Benőtől. Bertha Sándor czikke a franczia helyesírásról s tartalmas tértesítő* rovat zárják be a füzetet; az utóbbi rovatban egy novellás-kötet, egy okiratokat közlő folyóirat s egy német iroda lomtörténeti könyv bírálatán kívül reprodukálva találjuk az Akadémia 1873-iki bírálóinak jelentését Rákosi Jenő ta szerelem iskolája* czímű színmű véről. A.Budapesti Szemle* Gyulai Pál szerkesz tésében s a Franklin-társulat kiadásában jelen meg minden hó elsején, előfizetési ára fél évre 12 ko rona, egyes füzet ára 2 korona. Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. Most már ötödik kötete jelen meg ez utazás nagy fontosságú tudományos eredményeinek, még pedig ezúttal a nyelvtudományi eredmények. Zichy Jenő expedicziójának tudvalevőleg tagja volt Pá,,ay Jó zsef buzgó fiatal nyelv-búvár is, a ki szakja szem pontjából megbecsülhetetlen anyagot hozott haza nagy és fáradságos útjáról az osztjákok lakta föld ről. Sok nehézség leküzdése után sikerült egész se reg osztják népköltési terméket följegyeznie s az osztják nyelvet annyira megismernie, hogy meg fejthette Reguly Antalnak sok év előtt gyűjtött följegyzéseit, melyek eddig parlagon heverő kincse voltak tudományunknak, mert Reguly csak hang zás után jegyzett az osztjákok ajkáról s halála után nem volt, a ki iratainak értelmét és valódi hangzá sát ki tudta volna betűzni. A maga gyűjtése mellé ezt a Reguly-féle anyagot is közli nagy munkájában Pápay Józi ef az eredeti nyelven s párhuzamos ma gyar és német átírásban. Vannak köztük istenekre vonatkozó hősi énekek, medveénekek, istenidéző igék nagy számmal, nyelvészek és folklóréval fog lalkozók számára gazdag bányája a feldolgozandó anyagnak. A laikus olvasó egészen idegen világba téved itt, de a szakembernek számtalan becses ada lék kínálkozik úgy a nyelvi, mint az ősvallási és mithologiai összehasonlításra. A könyv terjedelmes bevezetése szintén párhuzamosan magyar és né met nyelven Reguly nemes alakjának szentel meleg emlékezést, majd hagyatékának eddigi fel dolgozóit méltatja s az osztják népköltészetet is merteti. Reguly arczképe díszíti a kötet kezdőlap ját. A munkát, mint az eddigieket is, a Hornyánszky Viktor czég állította ki igen díszesen. Az ember. Az Athenaeum «Miveltség könyvtárai czímű nagy terjedelmű vállalatából most jelent meg a második kötet «Az ember* czímmel s Alexander Bernát és Lenhossék Mihály szerkesztésében. A csaknem 800 lapra terjedő kötet megismertet írásban és képekben mindazzal, a mit a mívelt em bernek saját testi és lelki életére vonatkozólag tud nia kellene. Bevezetését Lenhossék Mihály irta, az ember származásáról s a természetben elfoglalt he lyéről Gorka Sándor értekezik, az emberi test szer kezetét és működését Pékár Mihály ismerteti, a szellemi munka természetéről Ranschburg Pál szól. Az ember faji sajátságait részletezve, bő ethnografiai és anthropologiai áttekintést nyújt St mayer Viiibáld. az egészségtani kérdésekbe Dalmady Zoltán vezet be s ugyancsak ő mutatja meg a betegségek elleni védekezés módját, a helyes életmódot s ő szól a halálról. A lelki életről szóló fejezetben Alexander Bernát egész kis psychologiát ad, míg a lelki élet abnormitásairól-ftííítsc/ibwrgpól rövid fog lalatban az elmekórtanból adja meg azt, a mi köz érdekű tudnivaló. Az egyes szakembeiek igyekeztek tárgyukat népszerűen, mindenki által élvezhetőén megírni s ebben nagy segítségükre van a könyv 470 szövegképe és 39 műmelléklete. A kötet ára félbőrkötésben 24 korona. Mesék az Írógépről. Szomaházy István ez új könyvével bizonyára gyarapítani fogja hálás közön sége számát. Szerencsés tehetségű iró : a közönség kívánalma s az irodalom sohasem jut nála ellen tétbe, meg tudja sdni mindkettőnek a magáét s olyan témákat tud találni, melyek az iróembert ép úgy meglepik újszerűségükkel, eredeti színezetük kel, mint a pusztán szórakozást kereső olvasót. Most is olyan alakot vett tolla hegyére, a mely ed dig jóformán ismeretlen volt irodalmunkban, pedig az életben nagyon sok már a társa. Egy bankbéli irógépes kisasszony, a ki rendkívül bájos, páratla nul ügyes és élelmes és tökéletesen erényes. Mi sem természetes, hogy egymás után belebolondul az egész bank, előbb a gyakornokok, aztán a hivatalfőnökök s végül a hatalmas, milliomos bankigaz gató is. Ez aztán a kedvéért elválik úgyis hűtlen nejétől, s elveszi feleségül. Csak egyet sejtet a szerző, mint annak jelét, hogy a szép leány boldog sága nem áll teljesen biztos alapon : nem igazi sze relem vezeti a vezérigazgató karjaiba. Ebben egy új regény anyaga van anticzipálva ; az egész törté net úgy fejeződik be, mint egy két vagy több tagból álló sorozat eleje. A ki minden áron kifogást akar keresni, észreveheti, hogy a kis irógépes Lehmann Vilma alakja nem áll egészen tisztán a képzelet előtt, ügyeskedése, még erényessége mögött is bizo nyos stréber-léhaság bujkál s hogy nem egészen világos, ha egyszer már négyszem közt elutasította a vezérigazgató kezét, mért fogadja el később, anyja jelenlétében vonakodás nélkül? De még az ily gáncsoskodók is élvezni fogják a szerző előadásának játszi könnyedségét, jókedvének frisseségét s azt a pompás rajzot, melyet a bankhivatalnokok gárdájá ról nyújt. A nó'közönség pedig mindig elégtétellel olvas olyan történetet, a melyben egy leány tisztán szépségére és eszére támaszkodva, fényes parthiet csinál. A kis kötetet a Singer és Wolfner czég adta ki s ára 3 korona. Új könyvek. A művészetek MIKULÁS-VÁSÁR A VÁMHÁZNÁL. története a legrégibb 50. SZÁM ÉVFOLYAM. A -VASÁRNAPI ÚJSÁG- KARÁCSONYI ALBUMA, A«Vasárnapi Újság» ez klen is nagy diszalbumot á<l ki kará csonyra, melynek «KARÁCSONY» lesz a czime. K diszalbum aranytiyomalu színe* borítékkal, négy mii vészi kivitelű szines miilappal,.számos eredeti rajzzal gazdagon illuszt rálva, bő és érdekes tartalommal fog megjelenni. Szépirodalmi és ismeretterjesztő közleményeit leg jelesebb íróink itták; rajzait leg kiválóbb művészeink készítették. Idei d i s z a l b u m u n k ú g y kiállításá nak szépsége, v a l a m i n t tartalmá nak gazdagsága által bizonyára ép oly szives fogadtatásra fog találni, mint az előző éviek A Karácsony-1, e gazdag tar talmú s rendkívül díszes kiállítású ünnepi albumot régi ós új előfi zetőinknek karácsonyi ajándékul szánjuk; s azoknak is ingyen ad juk, kik m o s t lépnek előfizetőink sorába. F fa i\im /e öen-nek ff?v Szi A «Karácsony* bolti ára 3 ko r o n a ; ennek u t a l v á n y o n való be A *Karácsony» album m á r a napokban ki küldése mellett bárki megrendelheti az alulirt kerül a sajtó alól, s szétküldését azonnal meg kiadóhivatalnál, mely bérmentve küldi meg. Azoknak, a kik a * Vasárnapi Újság»-ra kezdjük. Mivel pedig ily nagyobb terjedelmű díszmunka expediálása különös gondosságot előfizetni szándékoznak, vagy a «Karácsony*-t kivan, megtörténhetik, hogy n e m kapják meg meg akarják ismerni, szívesen elküldjük azt összes előfizetőink egy i d ő b e n ; a karácsonyi megtekintés végett bérmentve, ha erre levelező ünnepekre azonban hiánytalanul ott lesz min lapon felszólítanak. Előfizetés esetén díjtalanul den egyes előfizető asztalán. megtartható, ellenkező esetben kérjük a 3 ko Budapest, 1905 deczember hóban rona bolti á r n a k posta utján való megtérítését, vagy az album visszaküldését. időktől napjainkig. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából szerkeszti Beöthy Zsolt. Kétezernél több szövegközti illusztráczióval, számos műmelléklettel és szines táblával. Négy, negyedrétű, átlag ötszáz lapra terjedő kötetben. A teljes négy kötet ára fűzve 50, diszkötésben 64 korona. A Lampel-Wodianer-czég kiadása. (Ismertetését lásd fentebb). Őszi harmat után. Endrödi Sándor újabb költe ményei. Budapest, Singer és Wolfner kiadása. Ára 2 korona 50 fillér. Tilalomfa. Ballá Miklós költeményei. Budapest, Lampel-Wodianer kiadása. Ára 3 korona. Cosbuc György: Költemények ; román eredetiből fordította Révai Károly, Alexics György előszavá val. Budapest. Ára 1 korona 50 fillér. Sas Ede : Mai tündérek ; elbeszélések. Budapest; Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 korona 50 fillér. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős költészetünkben. Irta Karenovics József. Budapest, Lampel-Wodianer könyvkereskedése. Ára 3 korona 50 fillér. Temes vármegye nemes családjai. Irta Lendvai Miklós, kiadja a délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum-társulat. III. kötet. Temesvár. Hallgassatok meg. Költemények, irta Tuba Ká roly. Budapest, Ifj. Nagel Ottó bizománya. Ara két korona. Gardéniák : négy elbeszélés a rokokó világból. Irta dr. Szőke József. A szerző kiadása. A Magyar Színház új darabja, a tbohémszcreleim czímű operetté meglehetős ismert tárgyat hoz újra színpadra. Ismerjük Murger hires regényéből, Pucciui és Leoncavallo operájából, de azért még mindig vonz a benne rejlő könnyed, friss vidám sággal, megható romantikával. Paul Ferrier, az operetté franczia szövegírója ugyan szerencsésebb kézzel is átdolgozhatta volna, a mi azonban jó és kedves dolog benne, azt megtaláljuk ebben a válto zatban is. Annál szebb a Henry Herblay zenéje, a melyben zeneértő és laikus egyaránt megtalálja a maga gyönyörűségét. Van benne szín, dallam, sőt még tartalom is. A szinház igen szépen állította ki 809 VASÁENAPI ÚJSÁG. a «Vasárnapi Újság» kiadóhivatala IV., Egyetem utcza 4. sz. a darabot s a színészek is megtették a magukét a siker érdekében. Ferenczi, Kornai Berta, Anday Blanka, Ráthonyi adták a főbb szerepeket. Az első felvonás a párisi Quartier Latin egyik lapos födelű háza tetején játszik s érdekes alkalmat nyújt a ren dezőnek s diszletezőnek ügyessége kifejtésére. Eb ből egy jelenetet mutat be egyik képünk. Az iparművészeti kiállítás is megnyílt, kará csonyi vásárjában mutatva be iparművészeink újabb munkáit. Mint az idei év egész termése, ez sem mutat sem haladást, sem igazi élénk életet. Új, meglepő dolog nidcs benne, új, feltűnő tehet ségek nem jelentkeztek. Hogy a Zsolnay-czég eozinjai szépek, azt eddig is tudtuk s hogy a sóvári, a kiskunhalasi, meg a pozsony- és nyitramegyei falusi asszonyok, lányok csipkéi, hímzései bámula tosan művésziek, ez sem újság. Némileg még új donság számba mennek a somogyi népies hímzé sek és faragott famunkák, a magyar nép művészi képzeletének igazán értékes termékei, valamint a hegybánya-szélaknai gyermekjáték készítő iskola kedves, naiv humorú játékszerei, melyek terveit Vessely Vilmos készítette. Mirkovszky Gézáné már régóta bevált s népszerűvé lett bársonyógetései mellett melyeket mások nem sok sikerrel utá noznak új technikával is tett kísérletet, géppel varrott applikácziós teritőket, tarsolyokat állított ki, melyeket szépségök s olcsóságuk bizonyára kelen dővé fog tenni. Maróthi Rintel Géza egy az új zenepalota számára készített óriási géniusz-szobra. Teles Ede néhány művészi plakettje, Nagy Sándor bőrdíszművekhez készített rajzai, Sovánka István üvegjei is a feltűnőbb dolgok közé tartoznak. A leg nagyobb teret a bútorok, szobaberendezések fog lalják el, csupa igen díszes és még drágább munka, van köztük szép is, de olyan egy sem, melyet az ember valami nagyon megkívánna a maga lakása számára. Magyar festmények. Nemrég a közoktatási mi nisztériumban értekezletet tartottak a művészet ügyeiről. Az egyedüli igazán számbavehető eszme, a mely itt fölmerült, egy műkereskedés alapítása volt, mely a műtermékeket a közönséggel közve títse. Hogy ez az itt fölvetett formában meg fog-e va lósulni, az még nem bizonyos, de az állapotok e te kintetben is javulni kezdenek. Az az egy-két műárus, a ki Budapesten üzletet tart, néhány magyar festményt is árul, sőt újabban mint már meg emlékeztünk róla külön műkereskedés is alakult csupa magyar festmények és egyéb művészi alkotá sok árusítására. Ez az Eggenberger-féle régi jónevű könyvkereskedés a Kecskeméti-utczában, a mely nek műkiállításában egész sereg szép magyar kép látható és kapható olcsó áron. A legjobb magyar festők nevei is szerepelnek e művek alatt s a közön ség szívesen is vásárolja ezeket. A Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatai mellett nagy fontosságuk van az ilyen kisebb magán-tárlatoknak, a melyek igen alkalmas közvetítők a közönség szélesebb ré tegei s a művészet közt s a művészeknek módot nyújtanak, hogy a kiállításokon el nem adott dol gaikat is értékesíthessék. Az itt látható képek kö zül négyet, Nádler Róbert, Pállya Czelesztin, Vas tagít György és Deú/r-EbnerLajos egy-egy szép fest ményét lapunk mai számában találja az olvasó. II. Rákóczi Ferencz fogadtatása Ónodon. A kurucz idők egyik nevezetes jelenetét örökítette meg Dudits Andor «II. Rákóczi Ferencz fogadtatása Ónodon* czímű festményén, Zemplén megye meg bízásából a milleniumi ünnepélyek alkalmával. A Könyves Kálmán*- szines reprodukezióban bocsá totta közre Dudits e festményét. Most jelent meg a reprodukezió oly sikerült kivitelben, mely az ere deti festmény minden finomságát ugy rajzban, mint A «BOHÉMSZERELEM» A MAGYAR SZÍNHÁZBAN. Jelenet ai elss felvonásból.

8 50. SZÍM b-2. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSAG. 810 színben teljesen visszatükrözi. A míílap nagysága <jq 99 c m. A kép á r a a Rintel Maróti Géza tervei szerint készült stílszerű a r a n y o z o t t k e r e t b e n 64 ko rona, s k ö n n y e b b beszerzés czéljából 3 k o r o n á s havi részletfizetésre is megszerezhető' a Könyves K á l m á n magyar mflkiadó Részvénytársaságnál, B u d a p e s t e n, VI. Nagymező-utcza EGYVELEG. * A z a n g o l n e m z e t i b a n k 1694-ben kelt kizá rólagos s z a b a d a l m á r ó l 132 év m ú l v a vagyis 1826-ban r é s z b e n ö n k é n t l e m o n d o t t, a m e n y n y i b e n üzletének t ú l h a l m o z á s a m i a t t h a t á s k ö r é t m á s h a s o n l ó v á l l a l a t o k n a k átengedte. Pénzjegyek bankjegyek a z o n b a n csakis a n e m z e t i b a n k által bocsáttatnak ki. * A z o r o s z - j a p á n h á b o r ú b a n a j a p á n seborvo sok k ö n n y ű, vagy súlyos s e b e k n é l e g y a r á n t az első kötésnél egy főtt babból készült, g o n d o s a n sterili zált kenőcsöt a l k a l m a z t a k, m e l y a vérzést r ö g t ö n megállította, d e k ü l ö n b e n a n t i s z e p t i k u s h a t á s s a l bírt. * H e r a t v á r o s á t Afganisztánban az ellenség ötv e n h a t s z o r teljesen feldúlta, d e lakói a város ötven h é t s z e r újból fölépítették. * E h i n á b a n az a d ó kivetése m o s t is a régi, több ezer év óta divó szokás szerint t ö r t é n i k. U g y a n i s a v á r o s o k a t és falukat kilencz házból álló c s o p o r t o k r a osztják. M i n d e n egyes csapat legöregebb embere ; k i a lakosok s z á m á t és v a g y o n i v i s z o n y a i t ismeri, az a d ó t belátása szerint veti ki, s erről szóló j e l e n tését a császári f ő a d ó h i v a t a l n a k felterjeszti, mely a z t á n az adó beszedéséről gondoskodik. * L e g ú j a b b a n N o r v é g i á b a n az iszákos e m b e r e k e t egyszerűen elzárják. É l e l m e z é s ü k legnagyobb része erős s p a n y o l b o r b a á z t a t o t t k e n y é r b ő l áll. Az első és m é g a m á s o d i k n a p o n is az iszákos e m b e r a finom b o r o s k e n y e r e t m o h ó n m e g e s z i ; a h a r m a d i k n a p o n ebédjét u n a l m a s n a k tartja, n e g y e d n a p r a m á r t ü r e l m e t l e n kezd l e n n i, és nyolcz n a p m ú l v a u n d o r r a l fordul el a bortói. HALÁLOZÁSOK E l h u n y t a k a közelebbi n a p o k b a n : Soltész NAGY Miskolcz város huszonöt éven á t KÁLMÁN, volt p o l g á r m e s t e r e, k i r. t a n á c s o s, volt országgyű lési képviselő 6 2 éves k o r á b a n. BABTSCH JÁNOS m á v. tisztviselő 47 éves k o r á b a n. B á r ó GYUBITS DÁVID nyűg. a l t á b o r n a g y 8 4 éves korában. KoLOZSVÁRY Kiss LAJOS, életének 27-ik évében, Kiskun Báli-selyem SAKKJÁTÉK. h a l a s o n. Hosszú POMPEJÜS királyi főmérnök, 56 éves k o r á b a n Győrött. MKLTZL OSZKÁR'volt kép viselő, a nagyszebeni földhitelintézet igazgatója. S a r k a d i NAGY JÓZSEF a d ó t á r n o k, élete 76-ik évé ben. Bezerédi BEZERÉDJ LAJOS 4 9 éves SÖTÍT. Köztudomású, hogy valamennyi czipőgyártmány között a valódi amerikai készítmények a legjobbak és legtartósabbak. Kérjük a n. é. közönség szíves látogatását, hogy eredeti amerikai czipőink kitűnő minőségéről, elegáns formájáról, kényelmes voltáról és tartósságáról meg győződést szerezzen. HOFBAUER KONSTANTIN KÁROLY, a p a n n o n h a l m i S z e n t B e n e d e k - r e n d tagja. Ifj. KOVÁCS ZSIGMOND 3 3 éves k o r á b a n B u d a p e s t e n. SZENTANDRÁSSY ISTVÁN földbirtokos 7 4 éves k o r á b a n Szent-Andrásson. MARKÓ NÁNDOR RÁKOSI SÁNDOR p o s z t ó n a g y k e r e s k e d ő 5 3 éves (bstaíakar.fvfeni ko S z a b a d k á n. Özv. m i s k e i THASSY GÉZÁNÉ, s z ü l e t e t t K a t o n a Mária, T h a s s y Géza volt függetlenségi k é p viselő özvegye. Özv. nagyváradi PÁSZTOHY A L BERTNÉ, szül. gálospetri Csongrádi Mari 79 éves k o r á b a n. Revisnyei REVICZKY BERTA 67 éves korá b a n. P A P KÁBOLYNÉ, szül. Békássy Mária élete 6 3 ik évében. RUBY ANTALNÉ, szül. R o k i c z k y Me lánia, életének 69 évében. Az e l h u n y t b a n Ruby A n tal n y u g a l m a z o t t k ú r i a i tanácselnök feleségét gyá szolja. Özv. SCHUK NÁTHÁNNÉ 59 éves k o r á b a n Budapesten. Szerkesztői üzenetek. Az éjszakából. Van némi érzéke a hangulatok iránt, de nagyon fejletlen s csupa banalitások közt mozog. Vita viae. A mi szinvonalunkon alul maradnak. Afféle középszerű dolgok, melyeket elolvas az ember, bizonyos tetszést is érez, de a mint letette a papirost, nem marad belőlük a lelkében semmi, se hangulat, sem eszme. Oh be sokszor. Gyógyulás s t b. Még messze vannak a közölhetőség mértékétől, mert bár itt-ott felcsillan bennük egy kevés gondolat, alapjában véve színtelen, sablonszerű s formában is fogyatékos kísérletek. Megtérés. A gondolat még csak érne valamit, ha nem volna oly kegyetlen rosszul megírva. Nem közölhetők továbbá: Az árva fiú. Ma. Távozáskor szülőföldemről. A világtalan. Emlé kezés Lucziára. Egy versíró kisasszonynak. 0 S Z T R Á I \ C " «' \ 5 «M 1 Í Világos indul s a negyedik lépésié matot mond. VilágOS. Sötét. 1. He5 d7... g 4 - g í iá) "l. Hd7 b8._. t. sz. 3. Hb8 a6.. t sz. i. Ha6 c7 mat. Világos. 1. K f 3 - e3 2. H e ö - d 4 3. V mat. Vajat, ludzsirt, disznózsírt I. emelet. gyártmánynál. KODAK egy férfiöltönyre 3 m é t e r f i n o m fekete, sötétkék, szürke vagy barna angol gyapjúszövetet. N. C. F I L M T E K E R C S oithochrom.itikai, lap S a n ^ a. ' a d o -, n p» nnnuigr tartja elvif.thatatlan els,, rangját a >ilag. p i a. czan. dobos B A L A S SA-fole Színházi látcsövek kitűnő üvegekkel különféle kivitelben. Tábori és verseny-látcsövek erős nagyítással. Zeiss-, Buscü- és tíoerz-féle prismás-távcsövek. Szemüvegek és orrcsiptetök arany-, ezüsl-, teknősbéka-, csont- vagy nikkel-keretekben legjobb üvegekkel vagy valódi hegyi jegeczekkel. Salon-lorgnettek arany, ezüst vagy teknősbéka-csonlból. Aneroidot és hőmérők díszes kivitelben. Stereoskopok, graphoskopok, Laterna niagikák. Fényképészeti készülékek stb. "^aglg^^^f vilaghirü Főszétküldési hely: B A L A S S A gyógytára Budapest-Erzsébetfalva. si^t^z?^ Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. PHONOLA K N U T H KAROLY az egyetlen zongorázó készülék, a melylyel bárki művészi tökéle tességgel és szép elő ad ássál zongorázhatik akárcsak kézzel min den tanulás és előis meret nélkül. m é r n ö k és gyáros Cs. és kir. fensége József' főherczeg udv. szállítója. Gyár és iroda: B u d a p e s t, VII. k e r., G a r a y - u t c z a 10. mely Egyetlen 72 hanggal hangszer, bir. PHONOLA bármely zongora mellé alkalmazható. Hangjegyek kölcsön is adatnak. I Á 7 W 1 7 utódapirkj.puskamáves. n l l l i l f i l i e J v f l O l j r (Alapíttatott évben.i B U D A P E S T IV., B é o s l - u. 2., gryar R ó i s a - u. 7 LUDWIG HUPFELD Dósán ellátott raktár legújabb szerkezetű Kettős va dász-fegyverekből, golyósfegyverek, amerikai Winches ter serétes ismétlő-fegyverek, forgópisztolyok, szalonfegyrerek és pisztolyok, töltények <s vadász-szerekből, me lyek jóságáért kezeskedik PÁRAM ÜVEGGYÁR h angol a legkitűnőbb szépilőszer felülmúlja az összes telező szépítőszereket. Azonnal eltávolil szeplő), majfoltot és minden lisztállanságot az arczról és annak friss üdeséget, fiatalságot kölcsönöz. Ára 2 korona. I'gorka-szappan 1 korona. Pondre 2 korona és U g o r k a C r é m e 2 k o r o n a. Kapható minden gyógyszertárban és drogueriában. Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. V valódi orkatef Váczi-utcza 1. s z á m. B U D A P E S T Kis hid-uteza 8. sz. k I R VPR.g-.^ A CALDERONI ÉS TÁRSA GÖRÖG Akt.-Ges. n«i Wien.VI., Mariahilferstrasse 7, Mezzanin. RAKTÁRA ISTVÁN BUDAPEST rv. ker. Kossuth Lajos utcza 15.sr. *Hojaft válaoxfcirl. rnirvd^njf-i/ic' Mindenütt k a p h a t ó ; Beszerzési források Jegyzekével, ingyen mintával együtt kívánatra a helyi képviselő: 11MAHT B. N YI Király utcza 98b szolgái. Budapesten e g y e d ü l kapható: K O H N ALBERT zongoratermében, IV., K o s s u t h L a j o s - u t c z a I. s z á m. ÚJDONSÁG! Óriási m e g t a k a r í t á s. Minden háziasszony egy kísérlet után állandóan használja s j \ r t r 17Ttf"', <«száraz tojásliszt-készitmém Salvati Í Természetes III llll > &yt*v ö l? Lithion-forrás Posztóáraház Budapest, Rottenbiller-a.4B. 150,000 A bostoni H O O D R U B B E R Co. a világ leg nagyobb gumiui sarczipő gyárának főraktára. Központi viz- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorná zások, szellőztetések, szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. I SZAPPAN egyszerűsíti és megkönnyit a ruha mosását, anélkül, hogy a szövésben kárt tenne. Idö, munka és pénz dolgában háromszoros megtakarítás. gyártás Amerikai zipő Részvény Társaság megfej Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l. Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Eeáltanoda-u. 5. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.. OTST. Napi Világot. a. Sötét._. bti b5 Ke3 f4. t. sz. ei ei mat. A 46-ik s z á m b a n megjelent k é p t a l á n y tése : Minden nehéz utat legyőz az akarat. azétkiud utánvét mellett az minden, Sötét.. Kd5 e5 : (a) 1.._. t. sz KÉPTA1ÁNY. 5 frtért és bérmentve kaphatók. Sötét. H e l y e i é n f e j t e t t é k m e g : Budapesten: K. J. és F. H. Andorfi S. Kovács J. Csongorban: Németh Péter. Bákony-SzentlástWn: Szabó J. Fákerten: Kintzig B. Kecskeméten: Balogh Dénes. Zirczen : Veöreös Miklós. A festi sakk-kör. teljesen pótol főzéshez, siitéslnv Kitúnö. szagtalan, szapora, kelle mes, esészségi's kókusnsirom. Tisztán növényzsir böjti ételekhez is használható. Postadoboz (elefry súlya "> kilogramm) finom ö.oíl'k legfinomabb tí kor. Nagyban leg olcsóbban K J e i n Sándor, Tolcsva ingyen hol a... a6-a5 Hd7 b6+... a7 b6: c5 b6 :.. t. sz. b6 b7 mat. GYÁRA Gyárt Papirtáuyért, bonboniert és jardinet-dobozokat. Sajtolt kerek dobo z o k a t, l é g m e n t e s e n e l z á r h a t ó, ö s s z e h a j t h a t ó d o b o z o k a t, pólyák, kötőgyapot, stb. csomagolására. H i n t ő d o b o z o k, valamint h ú z o t t l e m e z - c s ö v e k tetszés szerinti nagy ságban. T e á s - d o b o z o k V* kilogr.-tól 10 kilogr.-ig, valamint 6, 10 és 20 filléres tea csomagolásához. G ő z e r ő r e b e r e n d e z v e m u n k á s. A szánra feladvány megfejtése TJrsiö A.-tól. K l s ő L e á n y k i h á z a s i t á s i E g y l e t n i. s z. Gyer mek- ég életbiztosító intézet. Budapesten, VI., Terézkörut Alapíttatott Folyó évi november havában 993,300 K értékű biztosítási ajánlat nyújta tott be és 855,300 K értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 76,390 K. 38 f. fizettetett ki j a n u á r 1-töl november 30-áig bezárólag ,300 K értékű biztosítási ajánlat nyúj tatott be és ,000 K értékű uj biztosítási köt vény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben 785,605 K 95 f. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolosóbb díjtételek és leg előnyösebb feltételek mellett. árjegyzékek Világos I. a OBOZ.PAPIRÁRUÍS<SZAB.FÉMKAPOCS Budapest, I.. Mészáros-utcza 58. szám A számú feladvány megfejtése Schumer J.-tól. ttt\bb és ieo. Csak szavatolt tiszta m i n ő s é g e k! Biztosak vagyunk abban, hogy egy kísérlet épen ele gendő letz arra, hogy állandó vevőnk maradjon. délivasuti főellenőr életének 43-ik évében N.-Kanizsán. rában. TEGSEY GYULÁKÉ, szül. E m m e r l i n g Alice 22 éves korában. W E I S S GIZELLA, Weiss József G a n z gyári tisztviselő leánya Budapesten. Özv. GUGÁNOVICH MÁTENÉ, szül. T o l n a y Emilia 83 éves k o r á b a n FÉRFI- ÉS NOl CZ1P0K Budapest, V., Üorottya-utcza 6. melletti izr. t e m e t ő felügyelője, 46 éves korában. és martonfalvi Kizárólag valódi amerikai DÚS VÁLASZTÉKBAN b a n B u d a p e s t e n. P U J J N G E B JÁNOS, a K e r e p e s i - ú t Puchói 811 VASÁRNAPI ÜJSÁG ETTOLTAM. I r o d á i : T I., ker., A n d r á s s y - ú t 5 (saját házában). Befizetett részvénytőke 10 millió' korona'. Elfogad betéteket t%-os kamatozással, a 10%-os betétkamat-adót as intézet fizeti. Leszámítol váltókat, előlegeket nyújt értékpapírokra. Magyar k l r. osztalysorsjegryek f ő e l á r u s l t ó - h e l y e ÍV., Ferencziek-tere i. Kézi zálogüíletei IV., Károly-körut i8., IV., JPerencziek-lere és Irányi-utcza sarkán, VII., Király10831 " ' utcza 57., VIII., József-körut 2 Üllői-út 6. sz. ban. SPADY ALAJOS m a g á n z ó, régi budapesti pol gár, 69 éves k o r á b a n. Kiss IGNÁCZ, a székes fehérvári Felmayer-kékfestőgyár volt tisztviselője, 69 éves k o r á b a n Székesfehérvárott. NEUMANN JEBOMOS m é r n ö k és földbirtokos, életének 84-ik évében. FELLNER SIMON magánzó, 7 5 éves korá m.-ként 00 krlól kezdte, leg utolsó újdonságok. Bérmentve és m á r e l v á m o l v a a házba szállítva. Gazdag mintaválasz lék azonnal. Selyemgyár Henneberg, Zürich. Jelesebb minden más. ntim. Bndapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részv. társ számú feladvány. Kőlmlein F.-tó'l. korá 50 '^** w kitűnő hatású. f S e, " \ í h 6 l? *? > rlleniaa- é s köszvénybántalmaknál, v i z e l e t i nehezsegrekuél, csnkorbeteg-aéffeknél a l é g s ő es emésztési szerek hurntainál. V B u d a p e s t e n, f ő r a k t á r É d e s k u t y L. u r n á i. Foj lesethető napfénynél kamra nélkül a Mitél- Kodak iiapféuyfejlesztő gépbeu. Különböző KODAK Ltd. W I E N. L G R A rendszerű H rmt gépek 13 koronától 1 T f m p 4 v r, _<,^ fuüm^ao'árakon n-iál-ká^a VASÖNTŐ É S GÉPGYÁR t i r i V i M A É S l A r i i S A RÉSZVÉNY-TÁRSULAT LFOBERSDORF, BUDAPEST, RATIBOR. Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. io»34 E l e k t r o m o s v i l á g í t á s i é s e r ő á t v i t e l i b e r e n d e l é s e k. Elektromos nagy vasutak, vá rosi-, bánya- és iparvasutak. T u r b i n á k : Francis rendszere szerint. Zsilipek és csővezetékek. QAsntótorok: Kohó-, generátorés világitógázra Í000 lóerőig és azon túl, petróleum-, benzin- és spirüus-mótórok és lokomobilok Bánki-féle vizbefecskendezéssel. Malomnerend e i é s e k. H e n g e r s z é k e k. V a s ú t i k o c s i k. Kocsialkkitrészek. Korbuly- es I' atona-varga csapágyak. Kéi-egöntésü vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongokl tolopadok es *ttérök. S a r o k és e m e l ő g é p e k kézi, gőz, petróleum és elektromos erővel való hajtásra. Aprítógépek. Xőiúzók. Golyómalmok. Dugattyú- é s eentetfagalsslvattytikníwv emelő magasságra. B á n y a g é p e k. Compressorok. Ventilátorok. Felvonok. T r a n s n O s s m o s. Vas-, aczél- és érczöntvények. P f i s t e m é s s t ő k é s i ü l é k e k. Vízszűrők. M. sz Í \ L 4 l l X^_>4 TyoVtojis felhasznalá^áiral gyáf- Strobentz Testvérek KíSST^' & P a c i f i c tojásliszt telesen tiszta; sült és fölt léstlák, ugysimién '" fa-ylallok k.'siilésénél kitűnően használható és t e l j é i é n p ó t o l j a t r U i t o j á s» a r «a j a t. N e m r o m l i k é s e n n é l f o g v a j tartható minden haitartásb* " Köeetheső csomagolásokban v# 100 gramm ár. 2 kor. 40 tiil. (1 SOgramm ár. 1 kor. 20 BU. f J5 gra«m» 80 «" ( *«'» i gramm, hnélbeii ára 10 fill. (8tojá«Kapható minden nagyobb I o*emegett«letben ós d/ rláhan. sn az egj i

9 812 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 50. s z í n ÉVFOLYAM. fin Tiy-^T Világhírű kitüntetett olmttti SCHICHT-szappan Quargli. Az első olmülzi gépüzemű sajtgyár, mely ívben alapíttatott, ajánl saját gyártmányából egy postai küldeményt bérmentve és utánvéttel 3 K 70fillérért.Nagyobb megrendeléseknél a legolcsóbb arak. JOSEF ME1XXER, Bahnbof. ( Szarvas" vagy Férfiöltönyt Kulcs"-szappan). Mindenütt kapható. LICHTMANN SÁNDOR szabómester, 11090b Budapest, Rottenbiller-a.4B. I. emalet. Vidékre minták bérmentve. A vásárlásnál különösen Ügyeljünk arra, bogy m i n d e n darab szappan névvel és a.szarvas* v a g y a <Kulcs» v é d j e g y g y e i l e g y e n M«3 «Schickt> ellátva. CRXBNAPI GERMANDRÉE PORHANYÓS ÁLLAPOTBAN és TABLETTÁKBAN Franczia szabadalom. A szépség titka. Ideális Illattal feltétlenül tartós.egeszséges é s diszkrét. A G e r m a s d r é e az arczbüinek egészséges e s üde szint ad évi Párisi Világkiállítás : ARANYEREM MIQNOT-BOUCHER, 1 9. R n e V i v i e n n é, PARIS. WAÍJHTL ÉS TÁRSI BUDAPEST IV., Eskü-út «. sz. Oferravaffo- Ajánlja dúsan feuzerelt raktárát f é n y k é p é s z e t i k é s z ü l é k e k és h o z z á v a l ó l'/.ikkl'klll'll. Az általánosan elismeri ki tűnő W e l l i m j t o n p a p i r o k és l e m e z e k egyedelárusitoi. Árjegyzék díjmentesen. Sok millió előkelő úrhölgy használja CHINA-BOR VASSAL 51. SZ (52. ÉVFOLYAM.) erösítöszer gyengélkedők, vérszegények és lábfcatiozók s z á m á r a. É t v á g y g e r j e s z t ő, i d e g * erősítő é s v é r j a v i t é szer Több mint 3500 orvosi vélemény. Kitűnő íz. J. S E R R A V A L L Ó, Trieste Bareola. Vásárolható a gyógy szeriárakban félliteres üvegekben á K löl>. egész literes üvegekben á K Szerkesztőségi Kiadóhivatal mely zsírtalan, ártalmatlan s rögtön népit A Földes-féle MARGIT-CKI ME gyorsan és biztosan liató ártalmatlan s'er szeplők, májfoltok, bőratkák, p a t t a n á s o k, k i ü t é s e k s mindennemű b ő r b a j e l l e n. \ világ legelőkelőbb hölgyei használják és elragadtatással beszélnek annak páratlan és csodás hatásáról. Egy tégely elhasz nálása után errsi mindenki meg fog győződni- A Legkedveltebb, legjobb hajfestőszer a MELANOGENE kitűnő sziliben. és ártalmatlan készit- m é n y n y e l hajat, szakált, bajuszt pár perez alatt feketére vagy barnára le het festeni. A tzin á landó és a ter mészetes színtől m e g n e m különböztetlittő. Ártalmatlan és alkalmazása igen egyszerű. N e m piszkít. Ara 2 korona fillér. Postán utánvétellel vagy a pénz elő- [ l j { attm beküldés után küldi a készíti K u l i l f ' V l u t L l l l J H I AvnAvan I r Q í l Hudapeati főraktár: T ö r ö k Jó«sefgyégysz.Kiraiv-n F U I U C S IVl l ( I l i t II gyogysz. A r d U. 1-2 és Andrássy-úl 29. Kapható minden gyógyszertárban A Richter-fele Horgony- Kóépitószekrények az egyedöli foglalkozási játék, a melylyel a gyermekek mindig szívesen játszanak. mmm E g y i k játékszer s e m o l y sokoldalú, érdekes é s olcsó, m i n t az elpusztíthatatlan Horgony-Kőópftőszekrény, m e l y m i n d e n egyes kiegészltdszekréaynyel tanulságosabbá és a gyermekre n é z v e kedveltebbé válik. N é h á n y é v óta m i n d e n egyes H o r g o n y - K ő é p í W s z e k r é n y a g y o r s a n kedveltté vált P r HP1S egyesíti magában 'az elegáns sikket"ésjjkitünő jó szad st ^ - Bőrrel szegélyezve meglepő hatást kelt, de kívánatra selyemmel vagy bársonynyal paspolirozhaló. Minden darab előírt mérték után gonddal és Ízléssel lesz I elkészítve szolid mintázatn nri ruha divalkelméből fekete, tegethof, drapp és szürke színben, avagy elsőrendű tiroli lodenből ugyan ilyen sima színekben. Megrendelésnél tessék a facont és szint megnevezni, a schlnss, csípő bőségét, aljhosszat előírni. I Schossen-Spezialist Weiler, Bécs, Neulerchenfelderstr. 2. Jlagyar levelezés. Horgony-Hidépitőszekrények is tervszerűen kiegészíthető, i\gy h o g y a g y e r m e k e k e g y i l y e n szekrény beszerzése u t á n p o m p á s vasládákat is felállíthatnak. H o g y m i n d e n korú g y e r m e k számára e g y megfelelő szekrényt k ö n n y e n é s biztosan kiválaszthassunk, hozassuk m e g az alant jegyzett czégtől a atép képes kőépitoszekrény-árjegyzéket, m e l y kívánatra i n g y e n S~-\ ^->. beküldetik és számos építési m i n t a l a p o t és felette érdekes elismerő nyilatkozatot tartalmaz. A Ricbter-féle H o r g o n y - K ő é p í t ő s z e k r é n y e k és H o r g o n y - H i d é p i t ő s z e k r é n y e k, valamint a H o r g o n y - M o z a i k és e g y é b f e l e t t e é r d e k e s r a k á s i - j á t é k o k m i n den finomabb játékszerüzletben 75 fillértől, 1.50, 3 koronáig és magasabb áron kapha tók. A sok utánzat m i a t t azonban bevásár láskor igen óvatosak legyünk é s m i n d e n egyes szekrényt a híres H o r g o n y a gyári jegy n é l k ü l m i n t h a m i s í t v á n y v i s s z a u t a s í t s u n k ; mert oktalan volna, j ó pénzt egy é r t é k t e l e n hamisítványért ki dobni. A ki zenekedvelő, az kérjen m é g árjegyzéket a híres Imperátor zenélőművekről és beszélő gépekről. Richter F. Ad. és Társa, kir. udvari és kamarai szállítók, B É C S. Iroda és raktár: L, O p e r n g a s s e 1 6. Gyár. X I I I / 1 ( H i e t z i n g ). R u d o j s t a d t, N ü r n b e r g, Ö l t e n (Svájcz), Kotterdam,8zt-Pétervár,New-York Franklin-Táraulat n y o m a ^ ^ T d a p e s t e n ( I V ^ y ^ m ^ a l H O I T S Y PAL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. Előfizetési alapította egri egyházmegye nagyérdemű érseke elérte földi pályáján _a magyar pap által elérhető legnagyobb méltóságot: biborossá nevezte ki a pápa az e héten megtartott konzisztóriumban. Hetvenhárom elődjének egy évezredre vissza nyúló sorozatában előtte Eangoni Gábor, Má tyás király bölcs tanácsadója, majd, bár csak névleg, Estei Ipoly herczeg viselték a bibort. S most, több mint négyszáz esztendő múlva lett Samassával újra egri főpásztor tagja a biborosi szent kollégiumnak. Osztatlan örömmel fogadja ezt a kitüntetést nemcsak a magyar római katholikus egyház, hanem az egész ország is. Az új biboros egyéniségén alapuló erkölcsi nagysága előtt készséggel hajlik meg e hazá nak minden fia. Értékes élete mara dandó nyomokat hagy úgy az egyház, mint a haza történetében. A magyar közélet, melynek egy emberöltő óta egyik vezető embere, bölcs mérsékle tét, hazaszeretetét és polgári eré nyeit, az igazság ós béke önzetlen szolgálatát becsüli meg benne. ígérem, hogy megyémnek jó és hü pásztora leszek, kész leszek életemet adni a nyájért, mely fölé rendelte tem. Ez volt a programm, melylyel 1873-ban érseki székét elfoglalta. És e gygyé téve éjt, napot, mély értelem mel, erős akarattal, apostoli buzga lommal fogott a reá váró nagy fel adatok megoldásához. Ma, 32 évi ér seksége után, hozzátehetjük, hogy híven betöltötte az Isten által eléje szabott két nagy feladatot: a mun kát és kötelességet. Igazi vezető szelleme volt egyház megyéjének, melynek minden érde két egyesítette önmagába. Egyházi, közmívelődési, hazafias, emberbaráti alkotásai közül csak a legfontosab bakatjelezhetjük. Átalakította az egri theologiai főiskola tantervét. Treforttal szemben, a ki meg akarta szün tetni, megmentette Eger számára ós szervezte a jogakadémiát, melynek fentartásához évenként 22,500 koro nával járul. A népiskolák száma ér seksége alatt megkétszereződött. Hit BZENT ISTVÁN Természetes forró, meleg, ké nes források. Iszapfürdők, iszapborogatások, mindennémü thermálíh-fürdők, hidrotheraphia, massage, széosavf. Olcsó és gondos ellátás. Oúz, kószvánj, ideg, bűrbajok és a _ téli fíirdnkura felöl kimerítő prospektust küld ingyen a 1087(i Szl'.- Lukács fürdő Igazgatósága Budapest-Budán fekete és barna FŐMUNKATÁRS TÉLI FTJBDŐKUBA A SZT. LUKÁCSFURDOBEN. Ezen iroda : IV. Reáltanoda-utcza 5. IV. Egyetem-ntcza 4. SZERKESZTŐ SAMASSA J Ó Z S E F B I B O R O S. Földes-féle MARGIT-GREMET, wn «.4*s# ' * & : (Clotild-palota). által ^ >, Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. Ment mindennemű káros alkatrészektől. Olmütx d i v a t o s s z a b á s s a l, gyapjuszövetből készit m é r t é k u t á n finom kivitelben 2 5 k o r. - é r t a világhírű Un Hogy ESZMÉNYI KEBELT e l é r h e s s e n, h a s z n á l j a ön a «P i l n l e s ő r i e n t a l e s i - t, melyek rövid Idő alatta kiálló nyak! j!?9nt?kst ^tüntetik, a kebelt fejlesztik, i,j%ímjfm6t Myreillitjik, a deréknak pe dig állandóan kecses embonpolnt adnak, a nél kül, hogy a derekat megnagyobbítanák M U A PILULES ORIENTALES az egészséget mindenkor előmozdítják és leg érzékenyebb véralkat mellett is bevehetek, fiatat leányok által ép ugy, mint hölgyek által, a kik nek keble a szilárdságot elvesztette vagy azt soha sem birta. Körülbelül kéthavi könnyű kezelés. Egy doboz ára utasítással K , bérmentte. J R.+4.1 DI. «-. utánvéttel K i T;..^u ' Ph»rlna,:ien. 6. P a s s a g e V e r d a n, P a r i s. Auszlna-M.gyarország részére: T ö r ö k J ó s s e f ^ y ó r ^ e r é s z, Bndapest, Király-atoia *6 Sönraíöse _, HÚS FEHÉRJE. Legkimagaslóbb, étvágygerjesztő és izom ig z.,,. e d z o erősitoszer Kapható gyógyszertárakban és drogueriákban. feltételek : Egész évre Félévre Negyedévre 1 0 korona. 8 korona, 4 korona. A «V'i7dgAroiiflíri»-val negyedévenként 80 fillérrel több. községenként iskolaszókeket, tanítói egyesüle teket, a népnevelés szakszerű ellenőrzésére és irányítására tanfelügyelőségeket szervezett. Szer vezte továbbá a tanítóképzőt. Miskolczon és Jászberényben 154,300 korona költséggel fel sőbb leánynevelő-intézetet alapított, az egrit pedig átalakította. Az egyházi vagyont, kezelé sére vonatkozó intézmények és szabályrende letek által megsokszorozta és czélszerű felhasz nálását biztosította. Plébániákat alapított, parokhiális épületeket, kápolnákat, templomokat emelt. Külön meg kell neveznünk a 400,000 korona költséggel épült nyíregyházi művészi becsű templomot, melyet múlt évben maga szentelt fel. A mai társadalmi bajok gyökerének azt tartja Samassa biboros, hogy az Üdvözítő szeretete kihűlt a szivekből. És az emberiség igazi jól- SAMASSA JOZSEF BIBOROS. BUDAPEST, DECZEMBER 17. Külföldi előfizetésekhez a postailag meg határozott viteldíj is csatolandó. tevőinek azokat, kik e szent szeretet felgyullasztására áldozzák óletöket. Mily benső és áldozatkész az ő apostolsága, arról beszéljenek a számok. Első adománya a szegény árva gyer mekeknek szólott és 25,000 korona összegre rúg, szegény özvegy nők javára 50,000, nép tanítók javára 129,700, papinyugdíj intézeti se gélyalap javára 110,228, szegény állású lelké szek segélyezésére 156,000, segódlelkészek ja vára 76,500, gazdatisztjei nyugdíjalapjára 50,000 koronát adományozott. Nem követhetjük nyomon ennek az áldásos életnek még csak nagyobb jótékonysági tetteit sem. Samassa biboros szive mindig kész a szá nalomra, segélyre. Nem részletezhetjük a köz ségeknek ós városoknak elemi csapások idején küldött ezreket, a szegényeknek, betegeknek juttatott segélyeket, hanem összefoglaljuk azo kat az egyesületek ós kulturális ezólok támogatására, templomok építésére és felszerelésére fordított adományok kal, melyeknek nyilvánosságra jutott nagyobb tételei ez évig 6.246,358 korona összeget tesznek ki. Nagy alkotásainak hosszú sorozata mellett hasonló buzgalommal végezte a kormányzás és főpapi állás ezer féle teendőit is. A vallásos ós haza fias élet emelésére irányuló küzdel meihez küldetéséből merített erőt. Csak az a hegyeket mozgató erős hit lelkesítette, hogy tenger dolgai mel lett ünnepeken és nemzeti ünnepé lyeken maga végezze a szertartáso kat, prédikáljon, körmeneteket vezes sen, ismételten elzarándokoljon Ró mába, stb. Nagy kiterjedésű egyház megyéjét többször bejárta, hogy a vallásos érzület megingása nélkül vezethesse át a változott idő, külö nösen az egyházpolitika nehéz vi szonyai között és előkészíthesse a jövő társadalmi feladatokra. Tudományos buvárlatai eredmé nyét nagybecsű tanulmányaiban, be szédeiben és köteteket tevő körleve leiben tette közzé. Alig van az egy házat és hazát érintő nagyobb kér dés, melylyel ne foglalkozott volna. Az egyház, állam, társadalom, közok tatásügyre vonatkozó tudományos fej tegetései irodalmunknak becses gya-

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Mosolyok, terek, határok

Mosolyok, terek, határok MÓSER ZOLTÁN 1946-ban született Szek - szárdon. A PPKE BTK-n tanított fotóelméletet és esztétikát. Legutóbbi írását 2011. 11. számunkban közöltük. MAI MEDITÁCIÓK Mosolyok, terek, határok Szabálytalan napló

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21.

CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. III. FELADATLAP CSAPAT NEVE: IRÁNYÍTÓ TANÁR: CSAPATTAGOK: 1. 2. 3. 4. BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 21. I. FELADATSOR Az öreg Gyerkó Anti bá fekszik itt, de az övé a kisebb eset, mert a tánc miatt

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Forrás: OSZK Digitális Képarchívum

Forrás: OSZK Digitális Képarchívum 1. számú melléket Forrás: OSZK Digitális Képarchívum Képaláírás: A "krach" után Ismertető szöveg: "Kóbi Abelesz. - Az egész nyomorúságban csak annak örülöm magamat, hogy nem én, hanem a: én hitelezőim

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben