Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990 évi LV törvény 16 (1) és a 70 (1) bekezdés a) pontja, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CL számú törvény alapján a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: 1 A rendelet hatálya a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) fenntartásában lévő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézetre (a továbbiakban: VFMKMI) és a szolgáltatásait igénybevevő természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki 2 (1) A Megyei Közgyűlés a VFMKMI fenntartásával teljesíti az 1997 évi CL törvényben meghatározott közkönyvtári ellátási feladatait (2) A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a nyilvános könyvtárak alapfeladatain, valamint a települési könyvtárak feladatain túl: a) ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, c) végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, e) szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést (3) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat szövege jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi (4) A könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat tartalmáról a könyvtár köteles olvasóit tájékoztatni, kérésre köteles a szabályzat szövegét az érdeklődők rendelkezésére bocsátani

2 2 3 (1) A Megyei Közgyűlés a VFMKMI útján gondoskodik a megyei önkormányzat részére kötelező feladatként előírt megyei közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásról, melyet az intézmény önálló szakfeladatként lát el (2) A VFMKMI a megye települési önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére a közművelődési tevékenység fejlesztését szolgáló szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatkörében az alábbiakat biztosítja: a) a megye területén működő települési önkormányzatok és etnikai kisebbségi önkormányzatok valamint a közművelődési szerveztek művelődési tevékenységének elősegítése, b) együttműködés a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal és az országos, regionális és megyei hatókörű művelődési és szakmai érdekképviseleti szervekkel, c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések és fejlesztési programok készítése, azok hasznosítása, d) nemzetközi, országos, regionális, megyei, kistérségi közművelődési rendezvények szervezésében való részvétel és a nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi kulturális kapcsolatok fejlesztésében való közreműködés, e) a közművelődési információk gyűjtése és összegzése, a megyei adattár kezelése, f) a megye közművelődési, művészeti, környezetkultúrához kötődő értékeinek, sajátosságainak bemutatásában való közreműködés, g) a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzése és továbbképzése (3) A közgyűlés a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás konkrét feladatait a rendelet 2 számú melléklete alapján határozza meg (4) A közgyűlés a megyei közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásához az éves költségvetésben megállapított önkormányzati támogatást biztosít a VFMKMI részére 4 (1) A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait ellátó VFMKMI önálló jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, mely gondoskodik a szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes biztosításáról (2) A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes körét a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza (3) A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjainak mértékét az intézményvezető évente köteles megállapítani, amit a fenntartónak köteles megküldeni

3 3 5 (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Közgyűlésnek a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 7/1999 (III1) KR sz rendelete és az azt módosító 14/2000(VI30) KR sz, 14/2001(VI30)KR sz, 4/2004(II23)KR sz, 12/2004(VI30) KR sz rendelet 4 -a, a 19/2005(II16)KR sz, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 8/1999 (III 1) KR rendelete Fejér Andor Dr Baranyi Imre Megyei Közgyűlés megyei aljegyző elnöke

4 4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30)KR sz rendeletének 1 sz melléklete JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS MŰ- VELŐDÉSI INTÉZET 1 Bevezető KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA Küldetésnyilatkozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtára a megye legnagyobb közgyűjteményeként felelős a nemzeti és egyetemes könyvtári dokumentumvagyonhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások nyújtásáért Jász-Nagykun-Szolnok megyében A nemzeti könyvtár mellett egyedüli felelősségünk a megyében keletkezett és a megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtése, feltárása, szolgáltatása és megőrzése utókor számára Szolgáltatásainkkal e két meghatározó célt kívánjuk elérni A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet keretében működő megyei könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek az 1997 évi CL törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről), a vonatkozó egyéb jogszabályok és a Szervezeti és működési szabályzat szerint a Könyvtárhasználati szabályzatban rögzített szolgáltatásokkal Külföldi, ill hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel élők számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon értük Azon kedvezmények, melyek ügyféli minőségben a magyar állampolgárok számára biztosítottak, megilletik a megyében letelepedő uniós állampolgárokat is A szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe: Verseghy Könyvtár; Szolnok, Kossuth tér 2 hétfő zárva kedd-péntek szombat vasárnap zárva Közigazgatási Szakkönyvtár; Szolnok, Kossuth L u 2 délelőtt délután hétfő-csütörtök péntek zárva szombat-vasárnap zárva zárva A könyvtár csoportos látogatókat előzetes egyeztetés alapján hétfői napokon is fogad A könyvtár közhírelt rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb) csoportos látogatói, a könyvtárat hivatalos ügyben felkeresők, ill a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai regisztráció nélkül vehetnek részt a rendezvényen

5 5 2 A könyvtár könyvtári szolgáltatásai igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok 21 A beiratkozás, regisztrálás A könyvtár látogatásának, a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a használó adatait regisztráltassa A kölcsönzést és a számítógépes hálózati szolgáltatásokat csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtári szolgáltatásokat igénybe venni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait: név (asszonyoknál leánykori név is), születési hely és idő, anyja neve, állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Szolnokon ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni), személyi igazolvány, vagy útlevél száma A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható: foglalkozása és munkahelye Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti Beiratkozáskor az olvasónak az 51 fejezet szerinti díjat kell befizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe A regisztráció ingyenes A regisztrált olvasó a kölcsönzésen és a könyvtár technikai eszközeinek használatán kívül (amit a 316 fejezet szabályoz) minden könyvtári szolgáltatást igénybe vehet 22 A beiratkozáshoz, regisztráláshoz használt dokumentumok 221 Beiratkozási, regisztrálási adatok A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerébe rögzíti A kötelezően felveendő adatok köre megegyezik a 21 pontban leírtakkal Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkód adatával egészülnek ki Az itt rögzített adatokat a könyvtár személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel 222 Törzslap, olvasói nyilatkozat Az beiratkozott, regisztrált olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a 21 pontban felsorolt adatoknak és nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött do-

6 6 kumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük 223 Olvasójegy Az olvasójegy az beiratkozott, regisztrált olvasó egyedi azonosítóját, nevét, esetleg fényképét tartalmazza A legutolsó beiratkozás, regisztráció (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát, a beiratkozási díj befizetésének igazolását, a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb) és darabszámát az olvasójegy melléklete(i) tartalmazza Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele A könyvtár az olvasójegy érvényességét rendszeresen ellenőrzi Az elveszett olvasójegyet a könyvtár az 52 fejezet 1 pontja szerinti díj befizetése ellenében pótolja Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli addig az időpontig, míg az elvesztés tényét írásban nem jelzi a Kölcsönző és állománynyilvántartó szolgálati osztálynak Az olvasójegyet csak a tulajdonosa használhatja A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása 224 Jótállói nyilatkozat A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló 21 pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét 225 Az internethasználat feltételei A könyvtárban az internet szolgáltatásait csak a regisztrált olvasók vehetik igénybe Az internet használata során a törvények betartásáért, saját adatainak biztonságáért a használó felel, azért a könyvtár felelősséget nem vállal 18 éven aluli olvasóinknak az internet használatát (a csoportos foglalkozások kivételével) csak akkor tesszük lehetővé, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) engedélyezte A 16 éven aluliak ingyenes internet használata csak a gyermekkönyvtári részben vehető igénybe 23 A beiratkozott, regisztrált olvasókról rögzített adatok kezelése A beiratkozott, regisztrált olvasókról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, statisztikák készítésére ill tudományos kutatás céljaira használhatóak fel oly módon, hogy azokból a személyes adatokra ne lehessen visszakövetkeztetni Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért az intézmény minden dolgozója felelős Az olvasó személyes adatairól vezetett nyilvántartásokat kérésére ha a könyvtár felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni 24 A használat jogának felfüggesztése A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi használót jogai gyakorlá-

7 7 sában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja, aki megjelenésével megütközést, ápolatlanságával undort kelt 25 Reklamációk intézése A látogatók amennyiben a könyvtár, ill annak dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezik, panaszukkal az osztályvezetőkhöz fordulhatnak Amennyiben problémájuk így nem nyer megoldást, jogorvoslatért az intézmény vezetéséhez fordulhatnak 3 Igénybe vehető szolgáltatások A könyvtár szolgáltatásainak egy része térítési és használati díj fizetése nélkül az internet segítségével igénybe vehető a világ bármely pontján Ezek a szolgáltatások a következők: a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások; interneten elérhető katalógusunk (opac); elektronikus dokumentumszolgáltatásaink: o elektronikus könyvtár, o képeslaptár, o hírlaptár o egyes eseményekhez, személyekhez, gyűjteményrészekhez kapcsolódó szolgáltatások (1956, Verseghy Ferenc, Finnugor Gyűjtemény, stb -en keresztül: o tájékozódási, tájékoztatási szolgáltatás a könyvtár szolgáltatásairól, gyűjteményéről, információszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok megyéről, o elektronikus hírlevél kiadása könyvtárközi kölcsönzés Szolgáltatásaink második köre a megye területén érhető el Ezek a megyében működő könyvtárak igényeinek és a működésünket meghatározó jogszabályok előírásainak figyelembe vételével a következők: megyei ellátórendszer működtetése; könyvtári rendezvények, továbbképzések szervezése a megye területén; a megye önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárainak módszertani segítése, szakmai gondozása, együttműködésük megszervezése; a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezése, gyűjtése, összesítése; könyvtári szakfelügyelet működtetése; szolgáltatások közvetítése, hálózati híradó kiadása Szolgáltatásaink harmadik körét a könyvtárba látogatók vehetik igénybe az alábbiak szerint: 31 Regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink 311 A dokumentumok helyben használata A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák

8 8 A használók a helyismereti részleg kivételével minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, azokat használat után a munkaasztalon kell hagyniuk A raktárban tárolt dokumentumokhoz az olvasó a szolgálatot teljesítő könyvtáros, raktáros segítségével juthat hozzá A könyv kiadásának regisztrálása után kerülhet csak használóhoz dokumentum a helyismereti részleg raktárából, a kézikönyvtári állományokból és a könyvtár különgyűjteményeiből Ezeket az állományegységeket a részlegben dolgozó könyvtáros adja át a használónak, aki ezután ellenőrzi ezek visszajutását tárolási helyükre A dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől egy évre eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni 312 A dokumentumok kölcsönzése 3121 A kölcsönzés szabályai A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja A kölcsönzési határidő dokumentumtípusonként, típuson belül státus szerint a következő: Megyei könyvtár kölcsönzési idő hosszabbítás kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) nem kölcsönözhető, 1 nap, ill megegyezés nem könyv szerint tájékoztatói ill olvasótermi állomány helyismereti (többpéldányos) 1 hét nem audiovizuális [AV] dokumentumok 1 hét igen (2x) Közigazgatási szakkönyvtár könyv 2 hét igen kézikönyv egyedi elbírálás alapján nem A helyismereti gyűjteményből a katalógusban védett -ként jelölt könyvpéldányok és az egyéb helyismereti dokumentumok nem adhatók ki Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a szolgálatot teljesítő könyvtáros ellenjegyzése után kölcsönözhető ki E dokumentumok alapvetően helybenhasználatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható! A táblázatban igen jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében tartja nyilván 3122 Eljárás késedelem esetén Amennyiben a beiratkozott olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonon, -ben, stb), szolgáltatóhelyenként és dokumentumonként az 54 fejezetben feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni

9 A felszólítások rendje, költségei A könyvtár 3 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, egy hét eltelte után a könyvtár felszólítja a kölcsönvevőt a dokumentum visszaszolgáltatására E levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni és fel kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát Amennyiben a kölcsönző az ettől számított egy héten belül a dokumentumot viszszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli Ha a dokumentumot újabb egy hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönző, a könyvtár egy harmadik felhívást küld részére (ill, ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának) tértivevényes levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönzőtől követel Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum ellenértékét Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás alapján az osztályvezetők döntése szerint történik E levélnek figyelmeztetnie kell az kölcsönzőt arra is, hogy a könyvtár a postára adástól számított 30 nap eltelte után ha a tartozás továbbra is fennáll köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy az a kölcsönzőt az 1994 évi LIII törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze 3124 Végrehajtás A 30 nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló törvény rendelkezései szerint jár el 313 Dokumentumok előjegyzése A beiratkozott használó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt nem elérhető, kérheti annak előjegyzését A könyv beérkezéséről a használót a könyvtár telefonon, nyílt postai levelezőlapon vagy -ben értesíti Az előjegyzés díja megegyezik a mindenkori postai költségek (szabványos belföldi levél 30 g-ig) összegével Az előjegyzett dokumentumot a könyvtár az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át fenntartja, csak helybenhasználatra adja át másnak 314 Könyvtárközi kölcsönzés 3141 A könyvtárba beiratkozottak részére A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a beiratkozott használónak Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg Könyvtárközi kölcsönzés esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat a használónak kell megfizetnie E térítési díjon túl a használótól csak a felmerülő postaköltségek kérhetők Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell A várható költségekről a használót minden esetben tájékoztatni kell

10 10 A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a szakreferensek véleménye és az osztályvezetők döntése alapján felajánlható a használónak a másolat könyvtári állományba vétele Ez esetben a másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat a könyvtár átvállalja 3142 Más könyvtárak részére A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak használói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése az osztályvezetők véleményezése alapján megtagadható A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét Az osztályvezető, ill helyettese döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatás díjtalan, a könyvtár csupán a postai küldés költségeinek megtérítését kéri Ennek összegét az ágazati irányítást ellátó minisztériumtól, annak társszerveitől ill egyéb forrásokból e célra kapott támogatásokkal csökkenteni kell A várható költségekről a kérő könyvtárat minden esetben tájékoztatni kell Másolatszolgáltatás esetén a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete szerinti térítési díj kérhető 315 Tájékoztatás (ld még a 322 fejezetet is!) E fejezet vonatkozásában tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást: könyvtári, közművelődési intézményrendszerre, a hálózatok és együttműködési körök, valamint más könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, a könyvtár által megvásárolt, előfizetett vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek segítségével; az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető információkról; az interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes Térítésmentes a könyvtár használatát bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is 316 A könyvtár technikai eszközeinek használata A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a katalógus (opac) lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket A fénymásolás és nyomtatás díját a Könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza

11 11 Az internet használatát a könyvtár szükség esetén időkorlátozással teszi lehetővé A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet A könyvtár a fogyatékkal élők számára segédeszközöket bocsát rendelkezésre Az eszközök csak helyben használhatók, használatuk ingyenes A könyvtárban elérhető kényelmi eszközök és szolgáltatások (ruhatár, lift, WC, stb) díjmentesek 317 Saját eszközök használata a könyvtárban A könyvtár a regisztrált és beiratkozott olvasók számára ésszerű keretek között kizárólag tájékozódás és információgyűjtés céljából engedélyezi saját technikai eszközök (pl hordozható számítógép) használatát A saját eszközök használata más látogatót nem korlátozhat jogai gyakorlásában A saját számítógéppel rendelkezők számára az internethasználat szabályai szerint (ld 225 pont) lehetővé teszi a WiFi hálózatra-csatlakozást A használók saját eszközeinek meghibásodásáért a könyvtár felelősséget nem vállal 32 Térítéshez kötött szolgáltatások 321 Másolatszolgáltatás A könyvtár az állományába tartozó dokumentumokról amennyiben ez szerzői jogokat nem sért használói részére másolatot készít A másolatszolgáltatásért a könyvtár a Könyvtárhasználati szabályzat mellékletében rögzített térítési díjat kér 322 Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás Amennyiben a használó a tájékoztatást írásban kéri, ill ahhoz nem elsősorban a tájékoztatás célját szolgáló kiadványokat, információhordozókat is fel kell használni (pl rejtett bibliográfiák, folyóiratok éves tartalommutatói, stb), annak elvégzéséért az 56 fejezet) szerinti térítési díjat kell fizetnie A könyvtár és a használó előzetesen megállapodik a fizetendő díjban 323 Témafigyelés A használók igénye alapján a könyvtár témafigyelést vállal a felnőtt olvasószolgálati részlegben előfizetett hírlapokból és folyóiratokból Megállapodás csak a téma pontos megfogalmazása és a figyelendő dokumentumok tételes felsorolása esetén köthető A szolgáltatásért az 56 fejezet szerinti térítési díjat kell fizetni A könyvtár csak érvényes megállapodás esetén végzi el a munkát 4 Egyéb szabályok 41 A könyvtár látogatóira vonatkozó szabályok A látogatók számára a ruhatárak használata díjmentes és kötelező A könyvtár a ruhákban, táskákban, stb elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért (stb) felelősséget nem vállal A könyvtár dokumentumait elektronikus védelemmel látja el, mely a védelmi kapunál jelez, ha a dokumentumot illetéktelenül akarják elvinni

12 12 A lopáson kapott személy ügyében a rendőrségnél az intézmény minden esetben feljelentést tesz A könyvtár nyilvános tereiben étkezni tilos és csak az arra kijelölt helyeken szabad dohányozni A dokumentumban elhelyezett vonalkód megrongálása, megsemmisítése, használhatatlanná tétele esetén az 53 pontjában megjelölt díjat kell fizetni Szándékos rongálás esetén a könyvtár a látogatót kizárja a könyvtár használatából A használó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását A könyvtár önkéntes könyv- és pénzadományokat elfogad 42 Az ellátórendszeri szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Az intézmény alapító okiratba foglalt feladata megyei könyvtári ellátórendszer működtetése Ellátórendszeri szolgáltatás nyújtására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet igazgatója és a szolgáltatást igénybe vevő könyvtár fenntartója szerződik A szolgáltatások alapdíja a következők szerint került megállapításra 1997-ben: 1 ellátórendszeri szolgáltatás díja 1 évre: 4000,- Ft + ÁFA (kötelező); 2 szállítási díj alkalmanként: 2000,- Ft + ÁFA (választható); 3 Könyvbeszerzési hozzájárulás: a 200 kötet 10000,- Ft b kötet 15000,- Ft c kötet 25000,- Ft (az a, b, c pontok közül egy választandó) A szolgáltatás díja minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közreadott infláció mértékével növekszik Az aktuális évre megállapított díjat a Könyvtárhasználati Szabályzat melléklete tartalmazza 43 Tanfolyamok, rendezvények Az intézmény alapító okiratba foglalt kisegítő jellegű tevékenységei között szerepel a Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás, az Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás és az Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás E tevékenységét a könyvtár tanfolyamok keretében valósítja meg A tanfolyamokért, foglalkozásokért a könyvtár vagy a rendező szervezet díjat szedhet A díj összegét a rendezvény meghirdetésekor előre közölni kell 44 Terembérlet Az intézmény könyvtári tereit az intézmény igazgatójának döntése alapján párt és egyházi rendezvények kivételével alkalmanként bérbe adhatja A bérleti díj összege a Verseghy-terem kivételével egyedi megállapodás tárgyát képezi Az intézmény vezetője kizárólag kulturális célú, civil szervezetek által szervezett, a könyvtár működési rendjét nem zavaró rendezvények esetén a bérleti díj fizetését elengedheti A Verseghy-terem bérleti díját az intézmény igazgatója állapítja meg a Könyvtárhasználati Szabályzat mellékletében közölt mértékben

13 13 45 Kiadványok árusítása A könyvtár kizárólag a saját kiadásában, ill a közreműködésével megjelent kiadványokat árusíthatja Rendezvényekhez kapcsolódóan a könyvtár engedélyezi területén kiadványok árusítását 5 Térítési díjak 51 Beiratkozási díj könyvek AV dokumentumok 1 számítógépes hálózati szolgáltatások 70 éven felüliek, fogyatékkal élők ingyenes 3000,- Ft ingyenes felnőttek 1500,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft rokkantnyugdíjasok 750,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft diákok 2 750,- Ft 3000,- Ft 3000,- Ft 16 éven aluliak ingyenes 3000,- Ft ingyenes 3 kedvezményezettek 4 ingyenes 3000,- Ft ingyenes A jogosultságokat igazolni kell A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek A beiratkozási díjak olvasói kategóriánként időarányos mértékben is kifizethetőek A legkisebb időegység egy hónap Töredékösszeg esetén a fizetendő díjat az általános szabályok szerint kerekítjük A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 52 Családi beiratkozás A családi beiratkozás legalább három családtag egyidejű beiratkozásakor érvényesíthető A családi beiratkozáskor a kedvezmény mértéke az egyénileg fizetendő díjak 60%- a 53 Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 100,- Ft; A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50,- Ft-ot kell fizetni 54 Késedelem esetén fizetendő díjak könyvek kölcsönözhető állomány nem kölcsönözhető 70 éven felüliek, felnőttek, diákok 16 éven aluliak 5,- Ft/db/nap 2,- Ft/db/nap 1000,- Ft/db/nap 1 A Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjai a hangoskönyveket ingyenes beiratkozás mellett kölcsönözhetik 2 Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők 3 A szolgáltatás csak a gyermekkönyvtárban vehető igénybe 4 Kedvezményezettek: közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001 (I17) Korm rend alapján

14 14 AV dokumentumok és tájékoztatói állomány 50,- Ft/db/nap A késedelem esetén fizetendő díj végösszegét a jogszabály szerinti kerekítési eljárással állapítjuk meg 55 Másolási díjak A másolatok után fizetendő térítési díjak mértékét az intézmény vezetője saját hatáskörében állapítja meg A másolási díjak mértékét az intézmény tereiben és honlapján közzé kell tenni 56 Bibliográfiák, témafigyelések díja Az írásos (nyomtatott) bibliográfiák, irodalomkutatások elkészítésének díja minimálisan 1000,- Ft A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja A témafigyelések után fizetendő díj megállapítása a témától és a határidőtől függően változik A minimális összeg 1000,- Ft A könyvtár a ténylegesen felmerült költségeit felszámolja 57 Számítógépes hálózati szolgáltatás igénybevétele beiratkozás nélkül 100,- Ft/óra 6 Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet igazgatója által megállapított térítési díjak: 61 Az ellátórendszeri szerződéskötés díja [ld 42] 2008-ban ellátórendszeri szolgáltatás díja 1 évre: 6855,- Ft; szállítási díj alkalmanként: 3425,- Ft; Könyvbeszerzési hozzájárulás: o 200 kötet 15645,- Ft o kötet 23395,- Ft o kötet 39035,- Ft Az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 62 Másolási díjak [ld 55 pont] Fénymásolás o A/3 30,- Ft/oldal o A/4 15,- Ft/oldal (ha az oldal fele kép: 30,- Ft/oldal) o A/5 10,- Ft/oldal Nyomtatás (fekete-fehér)

15 15 o A/4 csak szöveg 15,- Ft/oldal o A/4 csak kép 30,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 20,- Ft/oldal Nyomtatás (színes) o A/4 szöveg 150,- Ft/oldal o A/4 szöveg 500,- Ft/oldal o A/4 kép és szöveg 300,- Ft/oldal Digitális másolat készítése o A/4 15,- Ft/oldal Az összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák! 63 Spirálozás Műanyag borítóval Borító nélkül A/4 20 oldalig 170,- Ft 70,- Ft 50 oldalig 190,- Ft 100,- Ft 100 oldalig 210,- Ft 130,- Ft 150 oldalig 250,- Ft 150,- Ft A/5 20 oldalig 130,- Ft 70,- Ft 50 oldalig 170,- Ft 100,- Ft 100 oldalig 190,- Ft 130,- Ft 150 oldalig 210,- Ft 150,- Ft 64 A Verseghy-terem bérleti díja [ld: 44 pont] 3000,- Ft + ÁFA/óra

16 16 Tartalomjegyzék 1 Bevezető 4 2 A könyvtár könyvtári szolgáltatásai igénybe vételének feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok 5 21 A beiratkozás, regisztrálás 5 22 A beiratkozáshoz, regisztráláshoz használt dokumentumok Beiratkozási, regisztrálási adatok Törzslap, olvasói nyilatkozat Olvasójegy Jótállói nyilatkozat Az internethasználat feltételei 6 23 A beiratkozott, regisztrált olvasókról rögzített adatok kezelése 6 24 A használat jogának felfüggesztése 6 25 Reklamációk intézése 7 3 Igénybe vehető szolgáltatások 7 31 Regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink A dokumentumok helyben használata A dokumentumok kölcsönzése A kölcsönzés szabályai Eljárás késedelem esetén A felszólítások rendje, költségei Végrehajtás Dokumentumok előjegyzése Könyvtárközi kölcsönzés A könyvtárba beiratkozottak részére Más könyvtárak részére Tájékoztatás (ld még a 322 fejezetet is!) A könyvtár technikai eszközeinek használata Saját eszközök használata a könyvtárban Térítéshez kötött szolgáltatások Másolatszolgáltatás Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás Témafigyelés 11 4 Egyéb szabályok A könyvtár látogatóira vonatkozó szabályok Az ellátórendszeri szolgáltatásokra vonatkozó szabályok Tanfolyamok, rendezvények Terembérlet Kiadványok árusítása 13 5 Térítési díjak Beiratkozási díj Családi beiratkozás Olvasójegy pótlása, egyedi azonosító megrongálása Késedelem esetén fizetendő díjak Másolási díjak Bibliográfiák, témafigyelések díja Számítógépes hálózati szolgáltatás igénybevétele beiratkozás nélkül 14 6 Melléklet Az ellátórendszeri szerződéskötés díja Másolási díjak 14

17 17 63 Spirálozás A Verseghy-terem bérleti díja 15

18 18 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008 (IV30)KR sz rendeletének 2 számú melléklete A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatai és formái 1 A megyei közművelődési szakmai tanácsadás alapfeladatai: önkormányzatok, intézmények, művelődő közösségek, civil közművelődési szervezetek szakszerű, rendszeres informálása, az ágazati, a megyei, a helyi közművelődés irányításához és igazgatásához, döntések előkészítéséhez megyei tények, tendenciák, fejlesztési alternatívák, szakmai érvek biztosítása, szakmai képzés, - továbbképzés a fő- és részfoglalkozású munkatársak részére, hagyományőrző, amatőr művészeti közösségek, civil művelődési szervezetek számára szakmai és fejlesztő lehetőségek kínálatának megteremtése, régiós, megyei, helyi közművelődési programok, közösségfejlesztő alternatívák kimunkálása, helyi kulturális értékek feltárása, védelme, közismertté tételének segítése, a közművelődési és közoktatási intézmények együttműködésének és a többfunkciós művelődési intézmények tevékenységének segítése, közművelődési módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, egyéni szakmai tanácsadás A szakmai tanácsadás formái: A megyei specialitásokat és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a közművelődési szakmai tanácsadás formáit az alábbiakban határozzuk meg: helyszíni konzultáció, szakértői felmérés, véleményezés, elemzés, fejlesztő tevékenység, helyszíni szakmai minősítés, értékelés, megyei, kistérségi tanácsadás, értekezlet, konferencia, fórum az időszerű tennivalókról, bemutatók, tapasztalatcserék, tréningek, tanfolyamok, szakmai napok, táborok, szakmai műhelyek, szakirodalom ajánlás 2 A közművelődési szolgáltatás alapfeladatai: önkormányzatok, kistérségi társulások közművelődési szolgáltatásainak segítése, művelődésigazgatási döntésekhez alapozó, előkészítő elemzések, összegzések készítése, rendszeres közművelődési információs tevékenység, megyei közművelődési adattár és címtár, számítógépes információs rendszer működtetése, fejlesztése, a megyei közművelődési kiadványok késztése és terjesztése,

19 19 a felnőttek képzése, továbbképzése, amatőr művészeti csoportok, hagyományőrző művelődő közösségek bemutatóinak, bemutatkozásainak, minősítéseinek szervezése, az amatőr művészeti csoportok műsorainak nyilvántartása és ajánlása, felkérésre közreműködés országos tehetségkutató versenyek szervezésében és lebonyolításában, szakmai táborok szervezése, részvétel a kulturális, közművelődési nagyrendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, művelődési szolgáltatások hírelése és közvetítése, közreműködés komplex közösségfejlesztő programok, humán erőforrás-fejlesztő kezdeményezések előkészítésében és megvalósításában, részvétel a megye országos és nemzetközi kulturális közművelődési kapcsolatainak építésében, csereprogramok szervezésében, tájékoztatás megyénk kulturális életéről A közművelődési szolgáltatások formái: A megyei specialitásokat és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a közművelődési szolgáltatás formáit az alábbiakban határozzuk meg: a közművelődésben dolgozó szakemberek segítése, szolgáltatások helyszínre vitele a megyében, megyei közművelődési és művészeti tevékenységekhez kapcsolódó pályázatok gondozása, a megyei közművelődési adat- és címtár működtetése, a megyei közművelődési statisztikai adatok gyűjtése, elemzése, továbbadása, rendszeres információs kiadvány (Hírmondó) készítése és terjesztése, ben rendszeres informálás, közművelődési kiadványok megjelentetése és forgalmazása, közművelődési szakmai képzés-, továbbképzés rendszerének működtetése, nemzetközi, hazai tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások, szakmai táborok szervezése, művészeti bemutatók, bemutatkozások, kiállítások, minősítések, versenyek előkészítése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportok, művelődő közösségek műsorainak ajánlása, tehetséggondozó versenyek szervezése, helyi közösségfejlesztés, helyi rendezvényekhez reklám- és propagandaanyagok készítése, kölcsönzés: szakmai kiadványok, kiállítási anyagok, stb

20 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008 (IV30)KR sz rendeletének 3 számú melléklete Jegyzék a megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjmentes és díjköteles köréről 6 Települések közötti szakmai együttműködés, szövetkezések, társulások segítése 7 Közművelődési kiadványok készítéséhez segítségnyújtás 8 A közművelődési és közoktatási intézmények együttműködésének, a többfunkciós intézmények tevékenységének segítése 9 Szakmai elemzés és javaslat készítése megyei szinten a közművelődési feladatellátás fejlesztése érdekében 10 Szakmai elemzés és javaslat készítése térségi, települési feladat ellátására 11 A közművelődés helyzetét bemutató tanulmány, összegzés készítése a fenntartó számára 12 Közreműködés helyi közművelődési programok készítésében, szolgáltatások fejlesztésében 13 Egyes térségek sajátos kulturális értékeinek feltárásában, megőrzésében, publikálásában való közreműködés 14 annak koordinálása a megyén belül A hátrányos helyzetű települések körében közösségfejlesztés stratégiakészítés és konkrét cselekvési program kidolgozása, lebonyolítása Sorszám A szolgáltatás megnevezése I KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÁS 1 Szaktanácsadás a megyében működő önkormányzatok közművelődési intézmények, civil közművelődési szervezetek, műkedvelő művészeti csoportok számára 2 Közművelődési módszerek, eszközök, eljárások megismertetése - intézmények, szakalkalmazottak, közművelődési civil szervezetek, műkedvelő művészeti csoportok számára - az önkormányzatok számára 3 Közművelődési fejlesztő tevékenységek elemzése, értékelése 4 Közművelődési fejlesztő alternatívák, tanulmányok kidolgozása 5 Közművelődési programok, intézmények, közművelődési színterek munkájának értékelése, elemzése - az intézmények, közművelődési színterek, műkedvelő művészeti csoportok számára - önkormányzatok számára Térítésmentes Térítésköteles (önköltséges)

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014.

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ. Dunaharaszti KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRI HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2014. Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2005. május 30- i ülésére Tárgy: Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2010. BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET, KÖNYVTÁR ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2010. július 1-jétől Könyvtár SzMSz 2010. 2 BEVEZETŐ A Balatoni Regionális Történeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben