Nagykállói Járási Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykállói Járási Hivatal"

Átírás

1 Nagykállói Járási Hivatal A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI ÉS SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VAGY ÜGYREND, AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) A Polgári Törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény (Ptk.) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) A Büntet Törvénykönyvrl szóló évi C. törvény (Btk.) A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény A nemzeti köznevelésrl szóló évi CXC. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) A polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vhr.) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefügg törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény A járási (fvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérl és illetékességérl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeirl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás a fvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

2 2 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Ügyrendje A GYÁMHIVATALI ELJÁRÁSRÓL A gyámhivatali eljárás ügyintézési határideje: A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkez hatósághoz történ megérkezését követ naptól, hivatalbóli eljárás esetén az els eljárási cselekmény elvégzésének napjától kezdd 21 nap. Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyeget helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni. A gyámhivatali eljárás ügyintézése illetékmentes. A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Ha az eljárást azért kellett megindítani, mert jogsértés történt, az eljárás költségeit az viseli, akinek a jogsértés felróható. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli a) az örökbefogadási ügyekben, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, c) a kapcsolattartási ügyekben. Ezekben az ügyekben a szakért kirendelése esetén a gyámhatóság az ügyfelet a szakérti díj megellegezésére kötelezheti. Ha az eljárásban közreműködk hibájából merültek fel költségek, azokat az viseli, akinek a költségek felmerülése felróható. A más szerv eljárásában történ képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok munkadíját és költségeit a kirendelést kérelmez szerv fizeti meg, kivétel: - az eseti gondnok munkadíját és költségeit a gyámhatóság fizeti meg, ha az

3 3 a) hagyatéki eljárásban vagy b) bírósági végrehajtási eljárásban merült fel és e költség másra át nem hárítható. A gyámhatóság által kiszabott, illetve megállapított eljárási költség és a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjérl szóló törvény rendelkezései szerint. A gyámhivatali eljárásban szükséges meghallgatási kötelezettség: A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szült és más törvényes képviselt, a gondozót, a korlátozottan cselekvképes személyt és az ítélképessége birtokában lev cselekvképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget kívánnak megállapítani, valamint -szükség szerint- a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. Ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képvisel eljárását vagy nyilatkozatát írja el, a szüli felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülnek személyesen kell eljárnia, illetleg személyesen kell nyilatkoznia. A kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a szüli ház elhagyásával, a családba-fogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. A Járási Gyámhivatal: 1. eljárásai a gyermekek védelme érdekében: a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különél másik szülnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelszülnél, vagy ha erre nincs mód gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg a feltételek fennállása esetén családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, b) megállapítja a szüli felügyeleti jog feléledését, c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetésérl és megváltoztatásáról, d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,

4 4 f) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szül kapcsolatának alakulását, a szülnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetésérl, h) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérl, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felntt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a fiatal felntt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetésérl, j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletérl, l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, m) dönt a gyermek védelembe vételérl és annak megszüntetésérl, n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történ nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését, p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívüli más megyei (fvárosi) gyermekvédelmi szakérti bizottságot szakvélemény elkészítésére. 2. a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) dönt a gyermektartásdíj megellegezésérl. 3. az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) felveszi a szülnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 4. szükség esetén pert indít, illetve kezdeményez a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillet tartási követelés érvényesítése,

5 5 c) a szüli felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a cselekvképességet érint gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése, e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 5. szükség esetén feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 6. a szüli felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szül, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a járási gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szül jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szüli felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésrl, amelyben a szüli felügyeletet együttesen gyakorló szülk nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szüli ház vagy a szülk által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésérl, i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelez határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történ foglalkoztatását, k) megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megellegezett összegének behajtása iránt.

6 6 7. a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot, családbafogadó gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 8. a vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történ elhelyezésérl, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történ befektetésérl, letétben kezelésérl, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésérl, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata c) érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülk a gyermek vagyonának e) kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, f) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, g) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával h) kapcsolatos ügyekben, i) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 9. a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: a) teljes hatályú apai elismer nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul - cselekvképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, d) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülktl származó gyermek és a képzelt szülk vagy a képzelt apa adatait. 10. A járási gyámhivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lév várandós anya és születend gyermeke érdekében a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születend gyermek lakóhelyét, b) a titkolt terhességbl született gyermek törvényes képviseljének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fvárosi területi gyermekvédelmi

7 7 szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képvisel részére történ kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 11. ellátja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (2b) bekezdésében, 53. (4c) bekezdésében és 54. (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört. Nagykálló, február 11. Zsadányi Katalin sk. gyámhivatal vezet

8 8 ÜGYLEÍRÁSOK Ideiglenes hatályú elhelyezés Ügyleírás: A Gyámhivatal illetékességi területe: Szükséges okiratok: Az eljárás megindítására jogosult: Az ügyet intéz hivatal: Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejldését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, gyámhatóság, valamint a rendrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különél szülnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetség, b) a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelszülnél, vagy ha erre nincs lehetség - az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban helyezi el, és errl haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhatóságot. (Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minsül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejldésében jelents és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. Az ideiglenes hatályú elhelyezéstl kezdden a szül gondozási, nevelési joga szünetel. Az ideiglenes hatályú elhelyezést az illetékes gyámhivatal az elrendelését követ 30 napon belül felülvizsgálja Bármely járási gyámhivatal - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése iránt, és az errl szóló döntését haladéktalanul közli az illetékes járási gyámhivatallal. Kérelem vagy bejelentés, javaslat, Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély, Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Bármely nagykorú cselekvképes személy, Az ítélképessége birtokában lév gyermek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói

9 9 Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. elérhetsége: Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Tóth Györgyné (42) /175 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Hivatalból, illetve más szervek jelzése alapján Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: - Nevelésbe vétel Ügyleírás: Szükséges okiratok: Igényl, kötelezett: Az ügyet intéz hivatal: A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejldését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelel gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szül vagy mindkét szül szüli felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy a szül vagy mindkét szül elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szüli felügyeletet gyakorló szülje. A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi továbbá, ha a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhet el a leend örökbefogadó szülnél, és a gyermek ismeretlen szülktl származik, vagy a szül gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot. személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány A Nagykállói Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkez, szüli felügyeletet gyakorló nagykorú, cselekvképes személy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1.

10 10 elérhetsége: Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Tóth Györgyné (42) /175 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Ügyfélfogadási idben az ügyintéznél személyesen vagy postai úton Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételérl soron kívül határoz. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Nevelési felügyelet Ügyleírás: Szükséges okiratok: Igényl, kötelezett: Az ügyet intéz hivatal: Ha az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek egészségi vagy pszichés állapota következtében saját vagy mások életét, egészségét közvetlenül veszélyeztet magatartást tanúsít és ez csak teljes körű ellátásának azonnali, zárt körülmények közötti felügyeletével hárítható el, a speciális gyermekotthon vezetje a gyermeket személyes szabadságában korlátozhatja. A korlátozás keretében a gyermek a speciális gyermekotthon területét nem hagyhatja el, illetve köteles a gyermekotthon vezetje által kijelölt helyiségekben tartózkodni. A korlátozás elrendelésérl a speciális gyermekotthon vezetje haladéktalanul, de legkésbb harminchat órán belül értesíti a gyermekjogi képviselt, a megyei, fvárosi gyermekvédelmi szakérti bizottságot, valamint a gyámhatóságot. személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány megyei gyermekvédelmi szakérti bizottság véleménye A Nagykállói Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkez, szüli felügyeletet gyakorló nagykorú, cselekvképes személy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

11 11 Az ügyintézés helye és 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. elérhetsége: Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Tóth Györgyné (42) /175 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Hivatalból, vagy kérelemre Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: A gyámhatóság nevelési felügyeletet elrendel vagy azt felülvizsgáló határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A gyámhatóság a határozatát annak közlésétl számított három napon belül felülvizsgálat végett a bíróságnak megküldi. Utógondozás, utógondozói ellátás Ügyleírás: Szükséges okiratok: Utógondozás: nevelésbe vétel megszűnése után - kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták - a gyámhatóság legalább egy év idtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felntt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a fiatal felntt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elsegítse a gyermek, illetve a fiatal felntt családi környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését. Utógondozói ellátás: A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felntt kérelmére a gyermek nagykorúságának elérése eltt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felntt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy b) köznevelési, felsoktatási vagy felnttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnttképzési jogviszonyban áll, vagy c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. Kérelem, Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély, Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, A gondozó intézmény befogadó nyilatkozata,

12 12 Igényl, kötelezett: Az ügyet intéz hivatal: Iskolalátogatási igazolás vagy a munkaügyi központ igazolása a regisztrált munkanélküliek közé vételérl, Gyám, utógondozó javaslata Utógondozás esetén: A Nagykállói Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkez 18. életévet betöltött átmeneti vagy tartós nevelésbl kikerült fiatal felntt, akinek a lakhatása hozzátartozónál nem megoldható; utógondozói ellátás esetén pedig az a gyámhivatal ahol a fiatal felntt nagykorúsítása történt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. elérhetsége: Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Biri Gáborné (42) /140 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Ügyfélfogadási idben az ügyintéznél személyesen vagy postai úton Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: - Védelembe vétel Ügyleírás: Ha a szül vagy más törvényes képvisel a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhet, hogy segítséggel a gyermek fejldése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, c) a rendrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt

13 13 Illetékességi területe: Szükséges okiratok: Az eljárás megindítására jogosult: Az ügyet intéz hivatal: fiatalkorút Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly Kérelem, bejelentés, javaslat, Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély, Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Bármely nagykorú cselekvképes személy, Az ítélképessége birtokában lév gyermek, Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában, Rendrség, ügyészség, illetve bíróság a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorú vonatkozásában, Védni szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos, Családsegít szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, Nevelési-oktatási intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. elérhetsége: Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Kerecsen József (42) /175 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Hivatalból, illetve kérelemre, bejelentésre Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: - Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, felülvizsgálata Ügyleírás: Ha a tanköteles vagy a tankötelezettsége megszűnését követen nevelési-oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek a kötelez tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelez tanórai foglalkozás után - a jelzés beérkezésétl

14 14 számított 8 napon belül - kezdeményezi a kincstárnál az ellátás szüneteltetését, és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe vételét. A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét a) három tanítási hónapot magában foglaló idszakonként, és b) a tanítási év lezárását követ 15 napon belül, feltéve, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezd idpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt felülvizsgálja. A gyámhatóság a felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek (fiatal felntt) a felülvizsgálattal érintett idszakban ötnél több kötelez tanórai foglalkozást igazolatlanul a) mulasztott, megállapítja, hogy az iskoláztatási támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel nem áll fenn, b) nem mulasztott, kezdeményezi a kincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését Illetékességi területe: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly Az eljárás megindítására jogosult: Hivatalból induló eljárás Az ügyet intéz hivatal: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és elérhetsége: 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Kerecsen József (42) /175 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Hivatalból, illetve kérelemre, bejelentésre Kapcsolódó dokumentumok, - nyomtatványok, útmutatók: Egyéb fontos tudnivalók: -

15 15 Gyermektartásdíj állam általi megellegezése Ügyleírás: A gyermektartásdíj megellegezésének akkor van helye, ha a) a bíróság a tartásdíjat jogers határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogers határozat, amelyet a Magyarországon él gyermek javára nemzetközi szerzdés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá c) a gyermeket gondozó szül vagy más törvényes képvisel nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy fre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. Szükséges okiratok: Nincs helye a gyermektartásdíj megellegezésének, ha a kötelezett a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerzdés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthet, vagy b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy c) a jogosulttal közös háztartásban él Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megellegezésének a) részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy b) lejárt gyermektartásdíj esetén. A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megellegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az idpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig. kérelem, jogers bírósági végzés a kapcsolattartás szabályozásáról, személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezeti engedély,

16 16 Igényl, kötelezett: lakcímet igazoló hatósági igazolvány. a gyermektartásdíjat megállapító jogers bírósági határozat, a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szüneteltetését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzkönyv vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat (Az eljárást a Járás Bíróság Végrehajtó Irodájához beadandó végrehajtási lap kitöltésével kell kezdeményezni, ezt követen az eljárás a bíróság által kijelölt önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik.), a kérelmez és a vele egy háztartásban élk postai úton kapott jövedelme esetén (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, GYES, GYED, GYET, munkanélküli ellátás, ápolási díj, rendszeres szociális juttatás, gyermektartásdíj, családi pótlék, árvaellátás, stb.) az utolsó postai havi szelvény, vállalkozó esetén az elz évi SZJA bevallás másolata, munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén a kérelem beadását megelz 6 hónap nettó kereseti igazolását kell a munkáltató által leigazoltatni, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek esetén kérjük a gyermek egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi vagy kórházi igazolást, mely alapján részére a magasabb összegű családi pótlékot megállapították, 20 év alatti, tanulmányokat nem folytató munkaviszonnyal nem rendelkez hozzátartozó esetén a Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyv fénymásolatát, iskoláskorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, középiskolás tanuló esetén legyen feltüntetve a hallgatói jogviszony várható befejezésének idpontja A Nagykállói Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkez gyermeket nevel szül, illetve gyámszül, aki

17 17 Az ügyet intéz hivatal: javára a bíróság a gyermektartás összegét jogersen megállapította Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Az ügyintézés helye és elérhetsége: 4320 Nagykálló, Kállai Ketts tér 1. Telefon: (42) ; Fax: (42) Honlap: Ügyintézk: Biri Gáborné (42) /140 mellék Ügyintézés kezdeményezhet: Ügyfélfogadási idben az ügyintéznél személyesen vagy postai úton Kapcsolódó dokumentumok, Kérelem nyomtatvány a gyermektartásdíj állam általi nyomtatványok, útmutatók: megellegezése / ismételt megellegezése / folytatólagos megellegezése iránt Egyéb fontos tudnivalók: - Otthonteremtési támogatás Ügyleírás: Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésbl kikerült fiatal felntt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elsegítse. Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felntt, akinek a) legalább hároméves idtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát, azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása idpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni. A készpénz vagyonba a fiatal felntt árvaellátásából és keresményébl származó megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbe vétel idtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés idtartamát is be kell számítani, feltéve, ha

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig

lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig munka kör alapítvány hallássérültek foglalkoztatásáért lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést l álláskeresésig információs füzet i. 2013 lehet ségek, támogatások hallássérülteknek születést

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 igazgatas@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfő 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban

Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Gyakran ismétlődő kérdések az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban Az alábbi összeállítás célja, hogy segítse az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére irányuló eljárásban

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben