VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK"

Átírás

1 SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006

2 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE, VÁLLALKOZÁSI FORMÁK Egyéni vállalkozások, alapításuk, mőködésük, megszüntetésük Társas vállalkozások, formáik, jellemzıik, alapításuk, megszüntetésük GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK A vállalkozás eszközei és forrásai Pénzgazdálkodás Költségkalkuláció és árképzés Marketingismeretek, piackutatás ÜZLETI TERV, AZ ÜZLETI TERV CÉLJA ÉS FELHASZNÁLÁSA A vállalkozás stratégiája Az üzleti terv elıkészítése, felépítése Az üzleti terv megvalósulása, ellenırzés, visszacsatolás AZ ADÓK FAJTÁI, MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA A jövedelemhez kapcsolódó adók, példák a személyi jövedelemadó kiszámítására A fogyasztáshoz kapcsolódó adók Jövedéki adó, fogyasztási adó, fogyasztási árkiegészítés Az adózás rendje A KÖNYVELÉS ALAPJAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSOK FAJTÁI A társadalombiztosítási ellátások és fedezetük Egészségbiztosítási ellátások, nyugellátások, családi támogatások Táppénz Terhességi-gyermekágyi segély A rokkantsági nyugdíj Családi pótlék Gyermekgondozási támogatások A VÁLLALKOZÁS VÁLSÁGA, MEGSZÜNTETÉSE MELLÉKLETEK Mőszaki projekt

3 A vállalkozások életünk nélkülözhetetlen szereplıi. Szinte minden szükségletünk kielégítése érdekében vállalkozáshoz fordulunk. Szükséglet valakinek vagy valamely közösségnek anyagi és szellemi javak elsajátítása iránti belsı igénye A szükségletek lehetnek alapvetık, amelyeket létfenntartásunkhoz szükséges javakkal elégítünk ki (étel, ital, levegı stb.) és nem alapvetık, amelyek életünket tehetik még komfortosabbá (tévé, szolárium). A szükségletek csoportosíthatók egyéni és közösségi szükségletként is. Az egyéni szükségletek az egyes emberek igényei alapján keletkeznek. A közösségi szükségletek a közösségben élı ember igényeibıl fakadnak (pl. közrend, államhatárok védelme, sport, szórakozás). Egy másik csoportosítás szerint szükségleteink egy részének kielégítésére tudatosan készülünk (pl. evés, ivás, alvás), más részére valaki, vagy valami hívja fel figyelmünket (látens szükségletek, ebben különösen nagy szerepe van a reklámnak). Az élelmiszert üzletekbıl szerezzük be, az üzletek pedig a termékeket elıállító vállalkozásoktól vásárolnak. Kenyeret pék, sütıipari vállalkozások, a húst és húsipari készítményeket hentes, ill. megfelelı vállalkozások, italt az üdítı-, sörgyártó cégek, bútorainkat asztalosok, faipari üzemek készítik. Ezek a termeléssel foglalkozó vállalkozások. Termékeiket saját maguk forgalmazzák, vagy kereskedık segítségét veszik igénybe, akik ugyancsak vállalkozók. Ha televíziónk, hőtıszekrényőnk elromlik, tévészerelıhöz, háztartásigép-szerelıhöz, fordulunk. Hajunkat fodrász, bırőnket kozmetikus ápolja, ruháinkat szabó, cipıinket cipész javítja, vagyis szolgáltató vállalkozások állnak rendelkezésünkre. Felsorolni szinte lehetetlen valamennyi vállalkozási formát. A termékek elıállítása, javítása, karbantartása, a kereskedés, tanácsadás mind nagyobb felkészültséget igényel, szakosodni kell. Ez egyre több vállalkozó számára biztosít újabb lehetıséget. Az emberi szükségletek kimeríthetetlenek. A társadalmak anyagi, szellemi gyarapodásával nınek az igények. Minél fejlettebb egy ország gazdasága, annál több és jobb minıségő áru vásárlására van lehetıség. A szükségletek bıvülése újabb és újabb vállalkozást hoz létre. Fel kell csak ismerni, mire van igény, mi az, amit az emberek meg szeretnének és tudnak is vásárolni. 1. A vállalkozás környezete, A vállalkozás környezete A pék nem csak azért süt egyre többféle kenyeret, hogy kedvébe járjon az embereknek, vagy hogy az éhezı ember segítségére legyen. Ö ebbıl a tevékenységbıl szeretne megélni. Jövedelemre van szüksége ahhoz, hogy vállalkozását mőködtetni, bıvíteni tudja, családját ellássa. Jövedelmet pedig csak az eredményesen gazdálkodó vállalkozások érhetnek el. A vállalkozások eredményes mőködéséhez megfelelı természeti, társadalmi, gazdasági feltételek szükségesek. A vállalkozás külsı környezete biztosítja a mőködéshez szükséges anyagot, eszközt, megfelelı felkészültséggel és ismerettel rendelkezı munkaerıt, de a létrehozott új érték (termék, szolgáltatás) is a környezetbe jut vissza. Nemzetgazdasági szinten (makrokörnyezet) rendelkezésre kell állni, tehát: a termelési feltételeknek (megfelelı munkakultúrával rendelkezı munkaképes lakosságnak munkaerınek, a termelési eszközöknek és a természeti erıforrásoknak (részletesen a gazdálkodási alapismereteknél tanultak szerint); Mőszaki projekt 3

4 érthetı és alkalmazható szabályoknak megfelelı gazdasági környezetnek, a piacgazdaságnak. A piac az a hely, ahol információkat cserélnek, fogyasztási javakat vesznek, ill. adnak el, vagyis a kereslet és kínálat találkozásának a helye. A piac szakmai szempontok szerinti lehet árupiac, munkapiac, pénz- és tıkepiac. Így piac a tızsde a bank, a vásárcsarnok, az áruház, a fodrászat, a cipészmőhely, a nyelvoktató stúdió stb. Földrajzi tagolás szerint megkülönböztetünk világpiacot és regionális piacokat. A világpiac nem egységes. Nem mindegy, hogy az USA-ba, Németországba, Kínába, vagy az afrikai országokba szállít egy vállalkozó. Mások a kulturális, történelmi, vallási, gazdasági, jogi hagyományok, törvények, amelyeket a sikeres üzleti kapcsolatoknál figyelembe kell venni. Egy adott ország belföldi piacán is jelentıs területi különbségek vannak a felvevıképességben, árakban. A piacon ugyanazok az emberek egyszer vásárlóként jelennek meg, máskor eladóként. A háztartások ugyanis a birtokukban lévı termelési tényezıt (munkaerıt) bocsátják adják el az üzleti szervezetek részére, hogy ezáltal jövedelemhez jussanak. Az így szerzett jövedelmekkel gazdálkodnak, ebbıl vásárolják meg a számukra szükséges árut, és mint végsı fogyasztók jelennek meg. Jövedelmük egy részét meg is takaríthatják, amellyel hitelkínálatot hoznak létre. Vagyonuk (lakás, telek, tartós fogyasztási cikkek) a nemzeti vagyon részét alkotják. A piacon a vásárlók és az eladók lépnek tehát kölcsönhatásba egymással, hogy megegyezzenek a termék, szolgáltatás árában és mennyiségében (Mindig kettın áll a vásár!) A piac legfontosabb jellemzıje a szereplık száma és nagysága (a piac szerkezete). Nem mindegy, hogy hányan alkotják a piacot, milyen tıkével rendelkezik a vásárló; ill. milyen nagyságrendő áruval az eladó. A piacnak három alapvetı típusa van: a versenypiac, ahol nagyszámú vásárló és eladó van, az oligopólium, ahol kevés számú piaci résztvevı alkotja a piacot, a monopólium, ahol egyetlen eladó vagy vevı van a piacon. Egy piacgazdaságban mindennek ára van, a termékeknek (szalámi, gépkocsi); a szolgáltatásnak (hajvágás, kozmetika), de a munkának is. Az ár a piacon alakul ki. Ha egy termékbıl nagyobb a kínálat, mint a kereslet, akkor alacsonyabb az ára, ha a kereslet nagyobb, akkor drágábban is el lehet adni. A piacon az eladók biztosítják a kínálatot, a vevık pedig a keresletet. Ha nagy a kínálat és kicsi a kereslet, akkor túlkínálat van. Ha vevıbıl van több, akkor a kereslet a nagyobb. Ez hatással van a gyártandó termék mennyiségére is. A túlkínálatot mutató termékbıl nem érdemes még többet gyártani. Abból a termékbıl pedig, ami iránt nagy a kereslet, megéri még többet termelni. A most vázolt helyzet csak egy adott idıszakra igaz, mert ha többet gyártanak egy termékbıl, elıbb-utóbb túlkínálat lesz belıle és kezdıdik a folyamat elölrıl. Az ár is visszahat ugyanakkor a keresletre. Ha alacsonyabb egy termék, pl. barack, szılı ára, többet és többen vásárolnak belıle, nı a vásárlóerı, nagyobb mennyiségő áru talál vevıre. Ha nagyon magas az ár, csak a magasabb jövedelmőek tudnak vásárolni, csökken a vásárlóerı, kevesebb árura van szükség. Az árú mindaz, ami adásvétel tárgya. Az ár az árunak pénzben kifejezett csereértéke, az a pénzmennyiség,, amiért az áru megvehetı, ill. eladható A piaci árat rövidtávon a kereslet és a kínálat alakítja. Ezt egyrészt az eladók ráfordításai, költsége, másrészt a fogyasztók (vevık) rendelkezésére álló pénzmennyiség és vásárlási szándéka, értékítélete, a termék hasznosságáról alkotott véleménye alakítja ki. 4 Mőszaki projekt

5 Keresleten azt az árutömeget értjük, amelyet a fogyasztók az adott idıpontban meg tudnak és meg is akarnak vásárolni. A szükséglet akkor lesz kereslet, ha azt fizetıképesen meg is akarják vásárolni. Értelmezhetjük a fogyasztók szintjén, mint adott fogyasztói kereslet (pl. élelmiszerfogyasztók, tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet), de lehet adott áru kereslete is (pl. Suzuki személygépkocsi, Panasonic videomagnó). Kínálaton azt az adott mennyiségő árutömeget értjük, amelyet az eladók a piacon meghatározott áron eladásra kínálnak. Ez lehet egy adott árura vonatkozó kínálat (pl. mosópor), de lehet szélesebb értelemben vett piaci kínálat (pl. híradástechnikai eszközök piaca) is. A piaci mechanizmus olyan gazdaságszervezési forma, amelyben a fogyasztók és az üzleti szervezetek kölcsönhatása révén ( a kereslet ás a kínálat hatására) a piacon alakul ki, hogy mit, hogyan, kinek termeljenek. Minden társadalomban alapvetı gazdasági kérdés: mit termeljenek a cégek (vállalkozások), hogyan állítsák elı a javakat és kinek a részére? A kérdésre adandó válasz társadalmi-gazdasági berendezkedéstıl függıen többféle lehet. A tervutasításos gazdaságban (szocialista gazdaság) a kormányzat döntött a termeléssel és elosztással kapcsolatos kérdésekben. A kormány tervezte meg, mibıl mennyit kell termelni és abból ki, mennyit vehet. Piacgazdaságban a piaci mechanizmusok döntik el, hogy mit, hogyan és kinek a részére érdemes termelni az adott társadalomban. Alapja a magántulajdon, valamint az eladás és vásárlás szabadsága. A piacgazdaságban a cégek azokat az árukat termelik, amelyek a legnagyobb jövedelmet biztosítják olyan módszerrel, amelyik a legkevésbé költséges, azok részére, akik meg akarják és tudják is vásárolni, azaz a jövedelemmel (bérrel) rendelkezık részére. Mit (milyen árut) kell tehát gyártani, forgalmazni, szolgáltatni? A fogyasztók mondják meg azáltal, hogy egyes termékekbıl vásárolnak, másokból nem, vagy egyesekbıl többet, másokból kevesebbet vesznek. Mőszaki projekt 5

6 Az árukért fizetett pénz képezi az üzleti szervezetek bevételét, és végsı soron ebbıl a pénzbıl lesz a bér. A vállalkozók a bevételeikbıl fizetik alkalmazottaikat, vásárolnak anyagot, eszközt stb. A vállalkozóknak érdeke, hogy minél nagyobb bevételre, és ezen belül nagyobb jövedelemre (profit) tegyenek szert. Azon a területen vállalkoznak tehát, amelyik nagyobb profitot biztosít, és elhagyják a kisebb jövedelmet hozó területeket. A fogyasztó nyilvánvalóan válogat is a termékek között minıség, ár és más szempontok szerint. Az ugyanolyan minıségő termékek közül az alacsonyabb árú portékát veszi meg. Ez a vállalkozó számára egyúttal jelzés, hogyan kell az árut elıállítani. Csak úgy tud a piacon versenyben maradni, nyereséget elérni, ha a leghatékonyabb termelési eljárásokat alkalmazza, költségeit a lehetı legalacsonyabb szinten tartja. Az olcsóbb módszer nagyobb profitot eredményez, természetesen minıségromlás nélkül. Azt, hogy kinek a számára termeljenek, szolgáltassanak, ugyancsak a piac határozza meg. Annak a részére készül a termék, aki vásárolni tud és akar, akinek van pénze, van jövedelme. Megfelelı jövedelemmel pedig az eredményesen gazdálkodó vállalkozók (cégek) és alkalmazottaik rendelkeznek. A piac nem egyenlıen osztja el a jövedelmeket. Az egyes emberek között jelentıs különbségek vannak felkészültségben, szorgalomban. A piac érzékeli e különbségeket, és a szükségesség szempontjából is minısíti. Nem az igazságosság, hanem a hatékonyság alapján dönt. A szociális különbségeket az államnak. a társadalomnak kell kezelnie. A vállalkozás személyi feltételei Vállalkozás. alapításához több feltétel egyidejő jelenléte szükséges. A vállalkozónak ismernie kell azokat a gazdasági, jogi feltételeket, amelyek között vállalkozását mőködtetni kell. Szükség van termelési eszközökre, a finanszírozáshoz pénzre. Bármiféle gazdasági tevékenység azonban elképzelhetetlen az ember jelenléte és tevékeny közremőködése nélkül. A sokféle gazdasági tényezı közül az ember a legfontosabb, de egyúttal a legtöbb gond okozója is. Az ember nem gép, nem eszköz, hanem gondolkodó, érzı lény, akinek lelki, érzelmi élete nagymértékben befolyásolja munkáját, másokhoz való viszonyát. Az el nem végzett feladat a vállalkozásban veszteség. Az emberi tényezınek mint a termelést irányító, szervezı és végzı személynek, döntı a szerepe. A vállalkozói személyiség A vállalkozói lét, életforma, más tulajdonságokat, magatartást igényel, mintha alkalmazott lenne az ember. A vállalkozó nem utasítások végrehajtója, hanem alkotó ember. Neki kell felismerni és megvalósítani a vállalkozás alapítása és mőködtetése során mindazt, ami eredményessé teheti vállalkozását. Vannak ösztönös tehetségek. Rendelkezhetnek egyesek öröklött, családban már megtapasztalt, kiemelkedı képességekkel. Általában azonban nem vállalkozónak születik valaki, de azzá válhat. Megtanulhatók, elsajátíthatók mindazok a képességek, amelyek sikeressé tehetnek valakit. Szükségesek bizonyos vállalkozást segítı személyes tulajdonságok, képességek. Szakmai felkészültséggel is rendelkeznie kell a vállalkozónak. A gazdasági szervezet (a vállalkozás) mőködtetése, pedig vezetıi, szervezıi képességeket igényel. A vállalkozó személyes képességei A sikeres vállalkozót a következı tulajdonságok jellemzik. Önállóság, függetlenség, amely alkalmassá teszi az embert arra, hogy egyedül, segítség nélkül is megoldjon feladatokat. Az az ember, aki csak, mások által meghatározott feladatokat tud elvégezni, mindig azt teszi, amit mondanak neki, nem lehet sikeres vállalkozó. Egy alkalmazott megkérdezheti, mit, hogyan tegyen. Egy vállalkozónál ez a bizonytalanság késedelmet, másoktól való függést eredményez, ha valamiben bizonytalan, valamit nem tud, utána kell járnia, meg kell tanulnia, és önállóan kell döntenie. 6 Mőszaki projekt

7 Dönteni tudás, amely azt jelenti, hogy a különbözı megoldási módok, alternatívák között képes legyen az ember választani (elhatározásra jutni), majd a választásának megfelelıen cselekedni (megtenni valamit, vagy sem). Kreativitás, amely által az lehet sikeresebb, aki mást, többet tud, mint a versenytárs, képes új dolgok létrehozására. Ennek érdekében nyitottnak kell lenni az új dolgok iránt, sok információ befogadására kell alkalmassá válni. Kockázatvállalási képesség abban az esetben, ha nem ismert minden körülmény (nem szerezhetı meg minden szükséges tájékoztatás vagy csak késıbb, amikorra már nem idıszerő), de dönteni kell, mert pl. elesik az üzlettıl. Kockázatot kell vállalni a következményeiben nem teljesen kiszámítható döntéséért; e kockázatvállalás azonban nem lehet hazardírozás, amikor is felelıtlenül, csak a szerencsében bízva hoz döntést, hiszen beláthatatlan veszteség érheti. Mindig számolni kell a várható következményekkel. Optimista, pozitív szemlélet, amely a kilátástalan helyzetbıl is a kifelé vezetı utat keresi. A vállalkozónak ugyanis mindig elıre kell tekintenie, ez az elırevivı akarat, mint egy motor, kell, hogy hajtsa ıt. Bíznia kell abban, hogy van megoldás: a pozitívan gondolkodó ember hiszi, hogy képes az eredmény elérésére. A végrehajtás során arra gondol, hogy sikerül megoldania a feladatot és nem arra, hogy ez úgysem sikerülhet neki. Kommunikációs képesség, hogy megértesse magát másokkal, tájékoztatást kérjen vagy adjon. Mások számára is érthetıen kell beszélni, telefonálni, levelet írni, elfogadhatóan kell viselkedni. Egy-egy jó üzlet hiúsulhat meg rendetlen, pontatlan fogalmazáson, zavaros beszéden. A nem megfelelı szó, kifejezés teljesen más értelmet adhat a mondanivalónak. A kommunikáció során akarva, akaratlanul is hatást gyakorolunk más emberekre. Nem csak beszédünkkel, írásunkkal kommunikálunk, hanem magatartásunkkal, arckifejezésünkkel, testtartásunkkal is. Már a köszönés, bemutatkozás is sok mindent elárul a másikról. Tanulni, gyakorolni kell tehát az értelmes beszédet, pontos fogalmazást, a helyes és kulturált viselkedést. A felsoroltakon kívül nagyon sok olyan emberi tulajdonság van még, ami sikeressé tehet egy vállalkozót. Szükség van állhatatosságra, szívósságra, a kudarcok elviselésére, jó megjelenésre és mindenekelıtt jó egészségre. Ahhoz, hogy az ember elsajátítsa a számára szükséges pozitív tulajdonságokat, akarat és szorgalom kell. Ismernie kell kinek-kinek saját gyengéit, rossz tulajdonságait, de erényeit is. A valóságos önismeretre való törekvés vezethet el hibáink mérsékléséhez, megváltoztatásához, erényeink, jó tulajdonságaink erısítéséhez. Az önismereti gyakorlatok, tesztek segíthetnek ebben, de leginkább az, ha odafigyelünk önmagunkra és környezetünk jelzéseire. A vállalkozó szakmai felkészültsége Szőken értelmezve annak a tevékenységnek az ismeretét jelenti, amit a vállalkozó végezni akar. Ha ugyanis azt piacképesen tudja megoldani, eredményes lehet. Vannak olyan vállalkozói tevékenységek, amelyekhez nem kell külön szakképesítés, másokhoz kell, és néhány szakmában mestervizsga a követelmény. Jogszabályok tartalmazzák az egyes tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési követelményeket. E képesítéseket az iskolai jellegő szakképesítést nyújtó iskolákban, ill. egyéb, e képesítést nyújtó oktatási, képzési formában lehet megszerezni. A vállalkozó vezetıi, szervezıi képességei A vezetıi, szervezıi képességek a vállalkozás irányítását, szervezését, vezetését jelentik. Az egyszemélyes vállalkozásnak is vannak olyan feladatai, amelyek igényelnek ilyen ismereteket. A vállalkozónak ugyanis kell tervet készítenie, marketinggel foglalkoznia, gazdálkodnia, üzletet kötnie. A vezetıi, szervezıi feladatok természetesen függnek a vállalkozás méretétıl, tevékenységétıl, helyétıl. Minden vállalkozásnál megoldandó vezetıi feladat: Mőszaki projekt 7

8 a vállalkozás képviselete, más vállalkozás, szervezet, hatóság stb. elıtt, a mőködési feltételek biztosítása, a feladatok kijelölése és végrehajtása, dolgozókat foglalkoztató szervezetnél a végrehajtás megszervezése, az adott feladatnak megfelelı szervezet kialakítása, mőködtetése, a megfelelı munkamódszerek alkalmazása, az ellenırzés. A vezetés meghatározó feladata tehát az adott szervezet mőködtetése a megjelölt célok érdekében. A szervezés jellegzetesen vezetıi feladat. A cél érdekében megfelelı szervezetet kell létrehozni, azért, hogy a kijelölt feladatot megoldják, szervezni kell a végrehajtás folyamatát, és biztosítani kell a megoldáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A szervezés tehát a vezetés eszköze a cél megvalósítása érdekében. Ellenırzı kérdések 1. Mit tekintünk a társadalmak alapvetı gazdasági kérdésének? 2. Milyen gazdasági rendszert nevezünk piacgazdaságnak? 3. Milyen gazdaságszervezési forma a piaci mechanizmus? 4. Hogyan mőködik a piac? 5. Mit tekintünk árunak? 6. Hogyan válaszolja meg az alapvetı gazdasági problémát a piaci mechanizmus? 7. Melyek a sikeres vállalkozó fontosabb személyiségjegyei? 2. Vállalkozási formák Az üzleti vállalkozás lényege a jövedelemtermelés, alapvetı jellemzıje az önálló tıke- és munkabefektetés, amellyel az adott piaci verseny keretei között a befektetı kockázatot is vállal saját gazdasági haszna reményében. A vállalkozásokat két nagy csoportra oszthatjuk: egyéni vállalkozásokra, amelyekkel kapcsolatos jogszabályi elıírásokat az évi V. törvény tartalmazza, társas vállalkozásokra, ezek gazdasági társaságok, amellyel az évi CXXXVII. törvénnyel módosított évi CXLIV. törvény, és szövetkezetek, amellyel az évi I. törvény foglalkozik Egyéni vállalkozások, alapításuk, mőködésük, megszüntetésük Az egyéni vállalkozás olyan üzlet, amely egy személy tulajdonában és irányítása alatt van. A jogszabály a következıképp határozza meg: Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minısülı természetes személy, és bizonyos feltételekkel külföldinek minısülı külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. Üzletszerő gazdasági tevékenység ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen folytatott termelı vagy szolgáltató tevékenység. Devizabelföldi az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyi igazolványa, a tizennégy éven aluliak esetén személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van. Külföldi állampolgár akkor folytathat üzletszerő gazdasági tevékenységet, ha nemzetközi szerzıdés a vállalkozásalapítást lehetıvé teszi, vagy nemzeti elbánást nyújt a külföldi állam 8 Mőszaki projekt

9 polgárai számára, és az egyéni vállalkozóval szemben támasztott egyéb követelményeknek megfelel. Egyéni vállalkozás alapítása Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi, természetes személy jogosult, aki cselekvıképes, állandó lakhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából, valamint rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. (Vállalkozói igazolvány nélkül gyakorolható a mezıgazdasági termelıtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás.) Nem lehet egyéni vállalkozó az, akit kizártak a vállalkozásból, mert: gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértı bőncselekmény miatt jogerısen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, egyéb szándékos bőncselekmény miatt egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, valamely foglalkozástól jogerıs bírósági ítélettel eltiltottak, erre a foglalkozásra nézve és idıtartamra, aki: egyéb jogszabályban meghatározott, a tevékenységre elıírt foglalkozási tilalom aláesik, valamely gazdasági társaság korlátlanul felelıs tagja (a felelısséghalmozás elkerülése miatt). akitıl: korábban visszavonták adó- vagy társadalombiztosítási tartozás miatt vállalkozói igazolványát (iparigazolványát, kereskedıi engedélyét). Az újból vállalkozni szándékozónál ez mindaddig érvényben van, míg korábbi vállalkozói múltjából fakadóan az állammal szembeni kötelezettségeit nem teljesíti. A vállalkozói igazolványt az erre a célra rendszeresített egységes nyomtatványok kitöltésével a vállalkozó székhelye és tevékenységi köre szerint illetékes körzet-központi feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzıje (okmányiroda) adja ki. Az egyéni vállalkozó kamarai nyilvántartási számot kap, amelyet az iratain fel kell tüntetnie. Az okmány iroda a kérelmezı helyett az érintett szervezetektıl beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát, valamint statisztikai számjelét. Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kap. A vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét, születési idejét, helyét, állampolgárságát, anyja nevét, székhelyét, telephelyét (telephelyeit, fióktelephelyeit), tevékenységének megnevezését, ill. tevékenységi körét, továbbá adószámát és nyilvántartási számát. Az igazolvány alapján több tevékenységet folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelı és szolgáltató egységet) tarthat fenn. A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Az egyéni vállalkozás nem engedélyhez kötött tevékenység. A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok megváltozását a változástól számított 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzat jegyzıjénél (okmányiroda). Az egyéni vállalkozások mőködési szabályai Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja. Gazdasági tevékenysége során köteles az egyéni vállalkozó a teljes vagy rövidített megnevezést aláírása mellett feltüntetni. Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, és egyidejőleg nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelıs tagja. Mőszaki projekt 9

10 Telepengedély alapján végezhetık olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységek, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, üzemeltetett berendezések, a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tőz- és robbanásveszély, levegı-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıjétıl kell kérni. Jogerıs telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, folytatni, ill. módosítani nem lehet. A telepengedélyt minden üzemeltetınek meg kell kérnie, akár rendelkezett korábban már telepengedéllyel, akár nem. A vállalkozó képesítéshez kötött tevékenységet csak akkor folytathat, ha a képesítési követelményeknek megfelel, vagy az alkalmazottai, ill. segítı családtagjai között van olyan személy, aki az elıírt képesítéssel rendelkezik. Ha több telephelye van, a képesítési követelményekre vonatkozó elıírásokat valamennyi telephelyen érvényesíteni kell. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közremőködni vállalkozásában. (A személyes közremőködés bármilyen munka, könyvelés, anyagbeszerzés, irányítás stb. lehet.) Alkalmazottat, bedolgozót, segítı családtagot és tanulót korlátozás nélkül foglalkoztathat. (Segítı családtagként a vállalkozó közeli hozzátartozója, továbbá a vállalkozó élettársa, egyenes ágbeli rokonának házastársa, házastársának egyenes ági rokona, valamint testvérének házastársa foglalkoztatható). Az egyéni vállalkozó tevékenységébıl eredı kötelezettségeiért teljes magánvagyonával, korlátlanul felel. Személyes vagyonát is végrehajtás alá lehet vonni. Nyílt árusítású üzletét, termelı-, szolgáltató egységét az ott folytatott alapvetı tevékenységre utaló cégtáblával köteles megjelölni. A cégtáblán fel kell tüntetni az egyéni vállalkozó nevét, az üzlettıl, termelı-, szolgáltató egységtıl eltérı helyen levı székhelyét. Az egyéni vállalkozás megszüntetése Megszőnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha: az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja, az igazolványt a jegyzı visszavonja, az egyéni vállalkozó meghal vagy cselekvıképességét elveszti. Kivétel, ha a vállalkozói tevékenységet az özvegy vagy az örökös, cselekvıképessége elvesztése esetén, pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára a törvényes képviselı folytatja. Feltétel még, hogy három hónapon belül ezt a változást a körzetközpont jegyzıjénél be kell jelentsék. Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha: olyan körülmény merül fel, ami az igazolvány kiadását kizárná, a mőködéshez elıírt követelményeknek nem felel meg. Az érintett hatóság felszólítása ellenére a követelményeknek 30 napon, ill. a hatóság által meghatározott határidın belül nem tesz eleget, az adó, ill. vám fizetésére vonatkozó kötelezettségeit az adóhatóság felhívását megelızıen legalább 12 hónapig nem teljesítette. A bejelentkezési, adó bevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére (a felhívásban megjelölt határidıig) sem tett eleget, 12 hónapi járulékfizetési kötelezettségét meghaladó tartozását nem rendezte, bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek (a felhívás ellenére, a felhívásban megjelölt határidıig) nem tett eleget. Az egyéni vállalkozó a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhetı. Az egyéni cég nem jogi személy. A gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelıen azonban egyszemélyes korlátolt felelısségő társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá átalakulhat. 10 Mőszaki projekt

11 2.2. Társas vállalkozások, formáik, jellemzıik, alapításuk, megszüntetésük A társas vállalkozások olyan üzleti szervezetek (cégek), amelyeket magánszemélyek, magánés jogi személyek, vagy csak jogi személyek hoznak létre, és ezek közös vagyonával, jövedelemszerzés céljából, közös kockázatra gazdálkodnak. A gazdasági társaság tagjai vagyonuk egy részét egyesítik egy közös üzlet érdekében. Közösen részesülnek a nyereségbıl, ill. közösen viselik a veszteséget is. Cégnevük alatt szerezhetnek jogokat, vállalhatnak kötelezettségeket. A gazdasági társaságok formái Jogi személyiség nélküliek közkereseti társaság (kkt), betéti társaság (bt). Jogi személyiségőek korlátolt felelısségő társaság (kft.), részvénytársaság (Rt), közös vállalat Gazdasági társaság alapítása Gazdasági társaság alapításához a korlátolt felelısségő társaság és a részvénytársaság kivételével legalább két tag szükséges. Természetes személy egyidejőleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelıs tag. Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelıs tagja. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, csak akkor folytathat, ha legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. A gazdasági társaság alapításához társasági szerzıdés, egyszemélyes gazdasági társaságnál és zártkörően mőködı részvénytársaság esetében alapító okirat, nyilvánosan mőködı részvénytársaság esetében alapszabály elfogadása szükséges. A társasági szerzıdést (alapító okiratot, alapszabályt) közjegyzı által készített közokiratba kell foglalni vagy ügyvéddel, ill. az alapító jogtanácsossal ellenjegyeztetni kell. A közjegyzı hitelesíti az aláírási címpéldányokat is. A társasági szerzıdésnek tartalmaznia kell: a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét, a gazdasági társaság tagjait, nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük) kivéve az alapszabályban a részvényeseket feltüntetésével, a gazdasági társaság tevékenységi körét, a társaság jegyzett tıkéjét, a jegyzett tıke (a tagok vagyoni hozzájárulása) rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, a cégjegyzés módját, a vezetı tisztségviselık nevét, lakóhelyét, a gazdasági társaság idıtartamát, ha a társaságot határozott idıre alapítják, valamint mindazt, amit a törvény az egyes társasági formáknál kötelezıen elıír. (A társasági szerzıdés mintáját a 10. melléklet szemlélteti.) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tulajdonos vagyoni hozzájárulása szükséges. A tulajdonosok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból (pénzbetétbıl), ill. a tagok (részvényesek) által a gazdasági társaság tulajdonába adott nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll. Mőszaki projekt 11

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Társaság cégneve, székhelye: Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. A Társaság cégneve: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelıen üzletszerő gazdasági tevékenység folytatására egyszemélyes korlátolt felelısségő

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE A 2005. november 24. napján alapított INFOMANIAC Informatikai, Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE amely egységes szerkezetben tartalmazza a 2007. január 31.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján

A szétválás módja: kiválás a Gt. 86.. (1) bek. alapján A Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 02-10-060289 cégjegyzékszámon bejegyzett Pécs Holding Város Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., adószáma: 12568011-2-02)

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26)

Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) , , Telefax: (26) Pomáz Város Polgármesteri Hivatal 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23. Telefon: (26) 325-133, 325-467, 326-018 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S Pomáz Város Képviselı-testületének 2012. május

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai.

Zárás: 2007. november 30. Frissítés: 2008. január 21. A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. 01-06-412888) adatai. CompLex Kiadó Kft. Céghírek FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság A FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Betéti Társaság (Cg. ) adatai. I. Nyilvános adatok 1. Általános

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -...

1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128. 2. A cég elnevezése: Hatályos: 2002.04.15. -... RÁC-ING Ingatlanhasznositó-Beruházó Korlátolt Felelısségő Társaság (1037 Budapest, Montevideó u. 2/c.) adósz.: 12830134 Nyilvános cégadatok "Cégtörténet" 1. Cégjegyzékszám: 16 09 006843 01 09 708128 2.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján?

Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Hogyan juthatunk magunk is hasznos piaci információhoz a cégjegyzék és kapcsolódó nyilvántartások alapján? Gazdasági információnyerés társasági adatokból dr. Pázmány Annamária Cégkivonat Ellenırzött adatok

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság

PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelı nyilvánosan mőködı Részvénytársaság 2007. április 28-án egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított Alapszabálya /a módosításokkal érintett szövegrészek

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika)

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Katona.ferenc@kgk.bmf.hu Katonaferenc.tar.hu Turul.banki.hu (tematika) A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a KUNCSORBA községi önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben