ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár"

Átírás

1 Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: Fax: Budapest, Pf. 471 Adószám: Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár: MKB Önkéntes nyugdíjpénztár: MKB A pénztár azonosítójának száma: 0016 Budapest, január 1

2 I. A pénztár elnevezése 1.1. A pénztár elnevezése: Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1.2. A pénztár rövidített elnevezése: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) II. A pénztár székhelye 2.1. A pénztár székhelye: 1052 Budapest V., Károly krt. 6. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 3.1. A pénztár jogi személy A pénztárat a székhelye szerint illetékes Fõvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba A pénztár határozatlan idõre alakul A pénztár típusa: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, területi alapon szervezõdõ, országos kiegészítõ nyugdíjpénztár A pénztár törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, állami felügyeletét a pénzügyminiszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Pénztárfelügyelet) útján látja el. 3.6 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) szerinti magánnyugdíjpénztár alapítására vonatkozó rendelkezések: 2

3 A magánnyugdíjpénztár alapítójának neve: Hungária Biztosító Rt. Nyugdíjpénztára A magánnyugdíjpénztár alapítójának székhelye: 1054 Budapest V., Vadász u A magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztár neve: Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztár rövidített neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztári mûködés területe: a Magyar Köztársaság A magánnyugdíjpénztári tagsági kör: A pénztár nyílt magánnyugdíjpénztárként mûködik, tagsági körét nem korlátozza A magánnyugdíjpénztári mûködés megkezdésének tervezett idõpontja: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mûködtetési engedélyének kézhezvételétõl számított 60 napon belül Az alapító nevében eljáró felelõs személy neve és személyi adatai: Wéber József, az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1., szem. ig. száma: AF , anyja neve: Nagy Irén) A magánnyugdíjpénztári alapításhoz szükséges pénzügyi forrásokat az alapító a mûködési alapjából biztosítja A magánnyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének idõpontja: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tevékenységi engedélyének jogerõre emelkedését követõ napon A pénztár beolvadás útján történt egyesülést követõen az alábbi nyugdíjpénztárak jogutódja: 3

4 Magyar Polgári Nyugdíjpénztár, Fix Elsõ Országos Takarékszövetkezeti Nyugdíjpénztár, Pretium Plusz Önkéntes Nyugdíjpénztár, Õszidõk Nyugdíjpénztár, Hungária Országos Nyugdíjbiztosító Pénztár, KISOSZ Nyugdíjpénztár, "Kamara" Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, Univerzum-Frízek Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Grabo Nyugdíjpénztár, Duna-Rajna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár, Hypo Nyugdíjpénztár, Civil Nyugdíjpénztár, Egészségügyi Dolgozók Elsõ Nyugdíjpénztára, Ezüstfenyõ Országos Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, BENEFIT Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, Alkaloida Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár, Aranyesõ Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, ALEXANDER HOLDING Önkéntes Nyugdíjpénztár, Távlat'96 Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Bácsalmási Agráripari Rt. Nyugdíjpénztára, Széchenyi István Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Reálérték-Bástya Egyesült Nyugdíjpénztár, Fôvárosi Vízmûvek Rt. Kiegészítô Nyugdíjpénztára, "Bóly" Baranya Megyei Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. IV. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok 4.1. A pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki a) magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetõleg magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkezõ nem magyar állampolgár, ha b) a 16. életévét betöltötte; c) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el; 4

5 d) a tagdíjat fizeti. A tagsági feltételeknek eleget tevõ természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ a pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdõdik. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként, az alapszabállyal együtt a pénztártagnak át kell adni. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát a pénztár képviseletére jogosult két személy együttesen írja alá A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ kezdete a belépési nyilatkozat záradékolásának napja A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendõ pénztártag nevét, anyja nevét, születési helyét és idõpontját, személyi igazolványának számát, adószámát, lakcímét (levelezési címét), munkahelyének megnevezését és címét, a vállalt tagdíj mértékét. A belépéskor a tag köteles az évi XXIV tv. szerinti azonosításához szükséges adatok megadására. A pénztár jogosult és köteles a belépési nyilatkozatban valamint az elõzõ bekezdésben közölt adatok valódiságának ellenõrzésére szolgáló okiratok bemutatását kérni Más pénztárból történõ átlépés esetén az átlépni szándékozónak a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell az átlépési nyilatkozatot. A pénztártag által hozott egyéni fedezetet a pénztártag egyéni számláján kell elhelyezni A pénztártag tagsági viszonya megszûnik: a) a pénztártag halálával, a halál bekövetkeztének napján; b) a pénztártag kilépésével, a pontban foglaltak szerint; c) a pénztártag más pénztárba történõ átlépésével, a másik pénztárral létesített tagsági jogviszonya kezdõ napján; 5

6 d) a pénztár jogutód nélküli megszûnésekor, a bírósági nyilvántartásból való törlést elrendelõ határozat jogerõre emelkedése napján; e) a tagdíjfizetésnek a 6.8. pontban foglaltak szerinti elmulasztása esetén; f) a 7.5. pontban foglaltak szerint A pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet. Amennyiben nem jelöl, halála esetén jogosulttá a pénztártag örököse válik. Ha a pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint nincs természetes személy örököse, az öröklés alá esõ összeg a pénztárra száll A pénztártagnak a felhalmozási idõszakban történõ halála esetén az egyéni számláján lévõ összeg tekintetében a kedvezményezett, illetve az örökös választhat, hogy a rá esõ részt a) egy összegben felveszi; b) a saját nevén a pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül; c) átutaltatja a saját nyugdíjpénztárában levõ egyéni számlájára; d) átutaltatja az általános alapba (Öpt. 52. ) A kedvezményezett (örökös) csak akkor jogosult a rá esõ részt a pénztárban hagyni a tagdíjfizetés folytatásával, ha megfelel a jelen alapszabály 4.1. pontjában meghatározott tagsági feltételeknek, és tagsági viszonyt létesít Ha a kedvezményezett (örökös) a rá esõ részt a tagdíjfizetés folytatása nélkül hagyja a pénztárban, bármikor jogosult kérelmezni a pénztár által kezelt vagyonának egyösszegû kifizetését A pénztártagnak a szolgáltatás megnyílása után bekövetkezõ halála esetén a kedvezményezett (örökös) a 7.1. pontban meghatározott szolgáltatásokra jogosult A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához szükséges az alábbi okiratok bemutatása a pénztárnak: a) a személyazonosságot igazoló okirat; b) halotti anyakönyvi kivonat; c) öröklés esetén jogerõs hagyatékátadó végzés, vagy bírói ítélet. 6

7 4.13. A Pénztártag a várakozási idõ letelte után, de még a felhalmozási idõszakban az egyéni számlán lévõ összeghez való hozzáférés tekintetében választhat hogy a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy - legfeljebb háromévente egy alkalommal - egy részét a nyugdíjkorhatár elérése elõtt felveszi, c) a tagsági viszony megszüntetése mellett a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévõ összeget a pénztárban hagyja. A tagsági viszony a pénztártag kilépési nyilatkozatában meghatározott idõpontban, de legkésõbb a kilépési nyilatkozat kézhezvételét követõ 30. napon szûnik meg. A pénztár a kilépõ pénztártag egyéni számláján a kilépési nyilatkozat kézhezvétele idõpontjában nyilvántartott összeget a pont elõírásai szerint a tagsági viszony megszûnését követõ 30 napon belül egy összegben fizeti ki Más pénztárba történõ átlépés esetén a pénztártag átlépési szándékát az átlépés tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal köteles az igazgatótanácsnak írásban bejelenteni. Az átlépõ pénztártag egyéni számláján a bejelentés kézhezvételének idõpontjában nyilvántartott összeget a pénztár a pont elõírásai szerint haladéktalanul átutalja, ha a pénztártag a másik nyugdíjpénztárba történõ átlépését elfogadták és ezt a másik pénztár által záradékolt belépési nyilatkozattal a pénztártag tanúsítja. A pénztár az átutalással egyidejûleg igazolást küld a másik pénztárnak a pénztártag letöltött várakozási idejérõl A pénztár jogutód nélküli megszûnésekor a pontban foglaltak szerint kell eljárni Ha a tag a várakozási idõ letelte elõtt a tagdíjat esedékességekor nem fizeti meg, és ezért késedelembe esik (a tagdíj nemfizetés kezdõ idõpontja), a nemfizetéstõl kezdõdõ idõszak a várakozási idõbe beszámít, és a tagsági viszonya a várakozási idõ leteltével megszûnik. A tagdíj nemfizetés kezdõ idõpontjától a várakozási idõ leteltéig terjedõ 7

8 idõszakban a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetésébõl származó hozamát a pénztár mindenkori, az adott évi tagsági jogviszonya idõtartamával arányos egységes tagdíj mûködési alapra jutó hányadának megfelelõ összege és az adott évben befizetett tagdíj mûködési alapra jutó hányadának megfelelõ összege különbségével, de legfeljebb a hozam összegével, az adott év végén egyszeri alkalommal csökkenteni, és azt a mûködési alap javára jóváírni Ha a pénztártag tagsági viszonya a tagdíjfizetés elmulasztása miatt a várakozási idejének letelte után megszûnik, az egyéni számláján nyilvántartott összeget a pont elõírásai szerint a tagsági viszony megszûnésének idõpontját követõ 30 napon belül a volt pénztártag részére egy összegben ki kell fizetni A tagsági viszonynak a 4.6. b), c) és e) pontban foglalt megszûnése esetén a pénztártaggal az önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzat elõírásai szerint el kell számolni, s a szabályzatban meghatározott kilépési költséget a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegbõl le kell vonni. V. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok jogai és kötelezettségei 5.1. A pénztártag a) jogosult a pénztár szolgáltatásait igénybe venni; b) választhat és ha a jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérõen nem rendelkezik választható a pénztár szerveibe; c) jogosult az igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási idõben a zárt tanácskozásokról készült jegyzõkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével a pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, a pénztár mûködésével kapcsolatban felvilágosítást kérni; d) jogosult az Öpt. és a jelen alapszabály rendelkezései szerint a közgyûlés összehívását kezdeményezni, a közgyûlésen részt venni, észrevételt, indítványt tenni, felvilágosítást kérni és szavazni; 8

9 e) jogosult a pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérõl, továbbá egyéni számlája alakulásáról a pontban foglaltak szerint írásos tájékoztatást kapni; f) jogosult a pénztár önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott külön eljárási díj megfizetésével egyéni számlájának alakulásáról bármikor tájékoztatást kérni A pénztártag köteles a tagdíjat a jelen alapszabály elõírásai szerint megfizetni és az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek eleget tenni A pénztártag a pénztárral kapcsolatban kapott információkat nem használhatja fel a pénztár érdekeit, illetve a pénztártagok személyes adatait és személyiségi jogait sértõ módon. VI. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó szabályok 6.1. A pénztár tagjai a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet mûködtetésére vállalt kötelezettségként kötelesek rendszeres havi tagdíjat fizetni, amelyet a munkáltató a pénztárral kötött szerzõdés alapján, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat. A vállalt tagdíj összege havi Ft-nál kevesebb nem lehet (egységes tagdíj) Ha a pénztártag a vállalt tagdíj összegét (mértékét) módosítani kívánja, azt az esedékesség elõtt 30 nappal írásban be kell jelenteni a pénztárnak A pénztártag a rendszeres havi tagdíjon felül jogosult eseti tagdíjbefizetést is teljesíteni, melynek legkisebb összege Ft A pénztártag eseti tagdíjbefizetése Az Önkéntes Nyugdíjpénztár Kintlevõségeinek Kezelési és Elszámolási Szabályzatában foglalt esetben kivételesen az alapszabály 6.3. pontjában meghatározottnál kevesebb is lehet A tagdíjfizetés teljesíthetõ 9

10 a) a munkáltató által történõ átutalással; b) lakossági folyószámláról történõ átutalással; c) csekkel; d) készpénzben a pénztár házipénztárába A tagdíjat utólag, a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell befizetni. Nem esik késedelembe a pénztártag, ha a tagdíj átutalása, illetve a készpénzfeladás az esedékességtõl számított 8 napon belül megtörtént A pénztártag tagdíjfizetési kötelezettsége a nyugdíjkorhatár elérésével megszûnik, azonban dönthet úgy, hogy továbbra is rendszeres tagdíjfizetést vállal. A tagdíjfizetés folytatásáról a pénztártag köteles a 7.5. pontban foglaltak szerint nyilatkozni Ha a várakozási idõ leteltét követõen a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtõl számított 3 hónapon át nem tesz eleget, és a tagdíjhátralékot az elsõ elmulasztott tagdíjfizetés esedékességétõl számított 5 hónapon belül nem fizeti meg, akkor tagsági viszonya az elsõként elmulasztott tagdíjfizetést követõ 6. hónap elsõ napjával megszûnik. A pénztár az elsõként elmulasztott tagdíjfizetést követõ 4. hónapban felszólítja a pénztártagot a hátralék befizetésére és felhívja figyelmét a tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire. A pénztár a pénztártagot tagsági viszonyának a tagdíjfizetés elmulasztása miatti megszûnésérõl írásban értesíti és részére a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak szerint fizeti ki az egyéni számla egyenlegét. VII. Az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 7.1. A pénztár tagjai részére választásuktól függõen a következõ szolgáltatásokat nyújtja: a) járadékszolgáltatás és/vagy b) egyösszegû kifizetés. 10

11 A szolgáltatások folyósításának részletes szabályait a pénztár önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza A pénztártag a nyugdíjszolgáltatást a nyugdíjkorhatár elérését követõen veheti igénybe. A nyugdíjkorhatár az az életkor, melynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételéül elõírják. A nyugdíjkorhatár betöltésének minõsül, ha a pénztártag szolgálati nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, elõnyugdíjban, nyugdíj elõtti munkanélküli segélyben, bányásznyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idõ idõtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a pénztártag nyugdíjkorhatár betöltését igazoló, valamint személyazonosságot igazoló okirat bemutatása A szolgáltatás teljesítése a pénztártag írásbeli rendelkezése szerint történhet: a) átutalással a pénztártag által megjelölt bankszámlára, b) postai átutalással a pénztártag által megjelölt címre. Ha szolgáltatásra jogosult a teljesítés helyét, módját, vagy mindkettõt meg kívánja változtatni, azt a pénztárnak köteles írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredõ esetleges károkért a pénztár nem felel A nyugdíjkorhatárt elérõ, valamint a pénztári szolgáltatásra jogosult belépõ pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy: a) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévõ összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat tovább fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe. A tag e nyilatkozatától egy pénzügyi éven belül nem térhet el. Amennyiben 11

12 a tag az a) vagy b) pont szerinti választással él, tagsági viszonya akkor szûnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Az írásbeli nyilatkozatnak a szolgáltatás megjelölésén túl tartalmaznia kell a teljesítés helyét és módját is. A pénztár a pénztártag által választott szolgáltatást az írásbeli nyilatkozat kézhezvételétõl számított 60 napon belül köteles kifizetni, illetve járadékszolgáltatás esetén a folyósítást megkezdeni A járadékszolgáltatás havonta, minden hónap elsõ munkanapján esedékes A járadékfolyósítás hátralévõ tartamának megváltoztatását bármely pénzügyi (naptári) évfordulót megelõzõen legalább 60 nappal a pénztártag jogosult írásban kérelmezni. A járadékszolgáltatás részben vagy egészben átváltható egyösszegû kifizetésre A várakozási idõ 10 év. A várakozási idõ tartama alatt a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg csak akkor fizethetõ ki, ha a pénztártag a 7.2. pont szerinti nyugdíjkorhatárt elérte, és jogosulttá vált a 7.1. pontban meghatározott szolgáltatásra. A várakozási idõ alatt egyébként a tagsági viszony kivéve a más pénztárba való átlépést, illetve a pénztár megszûnését nem szüntethetõ meg. Ha a pénztártag a várakozási idõ tartama alatt más pénztárba lép át, akkor a pontban foglaltak szerint kell eljárni. VIII. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagra vonatkozó rendelkezések 8.1. Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerzõdés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás) A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal a közgyûlésen részt venni. 12

13 8.3. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja a pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltató(k) képviselõje jogosult az ellenõrzõ bizottságban szavazati joggal részt venni. IX. Az önkéntes nyugdíjpénztári adományokra vonatkozó rendelkezések 9.1. A pénztár támogatójának minõsül az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de adomány csak a pénztártagság egészének vagy a 9.3. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható Adományban részesülhet: a) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre; b) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre; c) az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; d) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre; e) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott idõtartamon belül elérõ pénztártagok köre; f) az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltõ vagy ugyanazon munkakört ellátó pénztártagok köre; g) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott idõtartamon belül elérõ pénztártagok köre; h) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott idõtartamú munkaviszonnyal rendelkezõ pénztártagok köre; i) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját tagdíjbefizetést teljesítõ pénztártagok köre; 13

14 j) az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; k) az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló pénztártagok köre; l) adott idõszakban pénztárba belépõk köre; m) a támogató által meghatározott pénztártagok köre. X. Az önkéntes nyugdíjpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségekre vonatkozó szabályok A pénztár tagjai részére egyéni számlát vezet. Az egyéni számla az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul. Az egyéni számlán kell nyilvántartani a befizetett tagdíjaknak, a pénztárnak juttatott adományoknak és pénztári befektetésekbõl származó hozamoknak azt a részét, amelyet a pénztár tagjai számára az éves pénzügyi terv alapján a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a pénztártagnak a pénztárral szembeni követelésként elismer. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, szolgáltatási számlákról teljesíti A pénztár bevételeibõl fedezeti, mûködési és likviditási alapot képez. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására, a mûködési alap a mûködési költségek fedezésére, a likviditási alap az idõlegesen fel nem használt pénzeszközök gyûjtésére és a másik két alap általános tartalékaként a pénztár fizetõképességének biztosítására szolgál. A fedezeti alapon belül elkülönítetten kell kezelni az egyéni és a szolgáltatási számlákat A pénztár bevételeinek alapok közötti megosztását a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulás, a vagyon 14

15 értékesítésébõl származó összegek, valamint a tagok egyéb befizetései tekintetében az éves pénzügyi terv tartalmazza. Ezek alapján a belépésétõl számított elsõ 1.500,- Ft befizetés 100%-ban a mûködési tartalékra kerül felosztásra, a rendszeres befizetések évi - az 1.500,-Ft figyelembe vétel esetén azon felül , Ft-ig terjedõ, illetve azt meghaladó része a fedezeti tartalékra 5,0%-ban, illetve 97,5%-ban, a mûködési tartalékra 90,0%-ban, illetve 2,4%-ban, a likviditási tartalékra 5,0%-ban, illetve 0,1%- ban kerülnek felosztásra. A befizetett adományok - amennyiben az adományozó eltérõen nem rendelkezik - 98,0%-ban a fedezeti tartalékra, 2,0%-ban pedig a mûködési tartalékra kerülnek felosztásra. (Táblázatban összefoglalva a 2. sz. melléklet alatt) A pénztár elõzõekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására az Öpt. rendelkezései az irányadók A pénztár gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére, a szolgáltatások körének a pénztártagság igényei szerinti bõvítésére és az ezekhez szükséges mûködési (személyi és tárgyi) feltételek megteremtésére fordíthatja. A pénztár gazdálkodásának eredményét sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki Az önkéntes nyugdíjpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségre vonatkozóan egyebekben az Öpt. és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. XI. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére nyújtható tagi kölcsön szabályai A pénztár a pénztártag részére egy alkalommal, a várakozási idõ 3. évét követõen tagi kölcsönt nyújthat. A kölcsönt a folyósítás kérelmezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal kell az igazgatótanácstól igényelni A tag részére folyósított kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni fedezeti számláján a kölcsönfelvétel idõpontjában nyilvántartott ösz- 15

16 szeg 30%-át. A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap. A kölcsönfolyósítás lebonyolításának fedezetére minden pénztártagra nézve egységesen az igazgatótanács évente, a pénztár befektetései hozamának figyelembevételével állapítja meg a tag által fizetendõ költséget és kamatot. A költség és kamat megfizetése a kölcsön folyósításakor, egy összegben esedékes és a megfizetés a kölcsön összegébõl történõ levonással történik A tagi kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a pénztár fedezeti alapja mindenkori állományának 5%-át Amennyiben a pénztártag a kölcsönt felszólítás ellenére lejárati határidõre nem fizeti vissza, a hátralék összegét, járulékait, valamint a pénztár költségeit a Pénztárnak: a) a pénztártag egyéni számlájával szemben lehet, vagy b) kilépés, átlépés vagy a szolgáltatás igénybevétele esetén a pénztártaggal való elszámoláskor kell, vagy c) a Pénztár választása szerint bírósági úton lehet érvényesíteni A tagsági viszonynak a futamidõ alatti megszüntetése a kölcsönt lejárttá teszi, a kölcsönt a taggal történõ elszámolás során érvényesíteni kell A pénztártag a tagi kölcsön iránti kérelmét írásbeli nyilatkozatával nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt összeg nagyságát és a kölcsön futamidejét, mely nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az írásbeli kölcsönkérelmet a Pénztár ügyvezetõjéhez kell benyújtani, aki 30 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról. Az igazgatótanács részére a pénztár ügyvezetõ igazgatója évente egy alkalommal tájékoztatást nyújt a beérkezett kérelmekrõl, valamint azok elbírálásáról. 16

17 XII. A magánnyugdíjpénztári tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok A pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki a a) a Tbj. alapján pályakezdõként tagságra kötelezett, b) önkéntes belépés esetén belépési nyilatkozatot nyújt be a pénztár részére, c) a Pénztárral tagdíjfizetésre megállapodást kötött; d) a támogatott; e) kedvezményezett, illetve örökös; f) és más magánnyugdíjpénztárnak (már/még) nem tagja. A tagsági feltételeknek eleget tevõ természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el A tagsági viszony a belépési nyilatkozat záradékolásának napján, míg a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony létrejötte napját követõ hónap elsõ napján kezdõdik. Kötelezõen pénztártaggá váló természetes személy esetén a tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat záradékolásának napján, az alapul szolgáló jogviszony keletkezésére visszaható hatállyal kezdõdik. Az évben belépõ pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettsége január 1-jén kezdõdik. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 15 napon belül kell záradékolni, s egy példányát az alapszabállyal együtt a tagnak eljuttatni. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát a pénztár képviseletére jogosult két személy együttesen írja alá A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendõ pénztártag nevét, születési helyét és idõpontját, a taj-számát, lakcímét (levelezési címét), munkahelyének (munkáltatójának) megnevezését, címét, az adószámát, a fizetendô tagdíj mértékét Más pénztártól történõ átlépés esetén az átlépni szándékozónak a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell az átlépési nyilatkozatot. 17

18 12.5. A tagsági viszony a) más nyugdíjpénztárba történõ átlépéssel; b) elhalálozással; c) a tag rokkantnyugellátásra jogosulttá válásával a tag döntése szerint ; d) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel szûnik meg A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló bejelentése alapján, a pénztárral történõ elszámolás után az esetleges tagdíjhátralék kiegyenlítését követõen kerülhet sor, legkorábban a tagsági viszony kezdetétõl számított fél év eltelte után Az átlépésre irányuló szándék bejelentésétõl számított 8 napon belül az ügyvezetõ köteles írásban közölni a taggal, ha a tagnak a pénztárral szemben valamilyen tartozása van A pénztártag egyéni számlájának egyenlegét az átlépés napjával, mint fordulónapra vonatkozóan a pénztár magánnyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzatában foglaltak szerint kell megállapítani. Az átlépéskor, a pénztár a tag követelésének megfelelõ összeget, a tag által választott pénztárba, e pénztár felszólítása alapján utalja át Az átlépéssel kapcsolatos költségeket, azok megfizetésének módját a pénztár magánnyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza A pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel kapcsolatos jogát az Mpt.-ben meghatározott feltételek mellett és idõpontig gyakorolhatja A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel kapcsolatos eljárásra a Tbj. 45. (4) bekezdésében foglalt elõírásokat kell alkalmazni A pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet. Amennyiben nem jelöl, halála esetén jogosulttá a pénztártag természetes személy örököse válik. Ha a pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint nincs 18

19 természetes személy örököse, az öröklés alá esõ összeg a Pénztárak Garanciaalapjára száll A pénztártagnak a felhalmozási idõszakban történõ halála esetén az egyéni számláján lévõ összeg tekintetében a kedvezményezett, illetve az örökös a pont figyelembevételével választhat, hogy a rá esõ részt a) egy összegben felveszi; b) a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén átutalja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére; c) a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyja; d) más pénztárba viszi át A kedvezményezett az egyéni számlán ráesõ részt a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyhatja, ha más pénztárban fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti, vagy számlatulajdonos marad A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához az alábbi okiratok pénztárnak történõ bemutatása szükséges: a) a személyazonosságot igazoló okirat; b) a halotti anyakönyvi kivonat; c) öröklés esetén a jogerõs hagyatékátadó végzés, vagy bírói ítélet A tagsági viszony megszûnése esetén a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott és a tag által megtéríteni rendelt költségeket mûködési bevételként kell elszámolni. XIII. A magánnyugdíjpénztári tagok jogai és kötelezettségei A pénztártagokat azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik A pénztártag: 19

20 a) jogosult igénybe venni a pénztár szolgáltatásait, valamint megismerni a pénztár ezzel összefüggõ tevékenységét; b) választhat és ha jogszabály, vagy a jelen alapszabály eltérõen nem rendelkezik megválasztható a pénztár szerveinek tagjává, illetve tisztségviselõvé; c) jogosult a pénztár egészének mûködésére és saját követelésének mértékére vonatkozó rendszeres tájékoztatásra, valamint számlakivonat igénylésére, továbbá megtekintheti egyéni számláját; d) részt vehet a küldöttek megválasztásában, illetve a küldöttválasztás jogát másra átruházhatja; e) jogosult kezdeményezni a Garancia Alap (Mpt. 86. ) által folyósítandó szolgáltatást, ha a pénztár nem, vagy csak részben képes szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni; f) gyakorolhatja a szabad pénztárválasztás jogát Az igazgatótanács évente egyszer írásban köteles tájékoztatni tagjait a pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl, az egyéni számlák alakulásáról A pénztártag a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott mértékû különeljárási díj megfizetésével egyéni számlájának alakulásáról bármikor tájékoztatást kérhet A pénztártag köteles: a) tagsági viszonyát társadalombiztosítási jogviszonyának fennállása alatt folyamatosan fenntartani, b) adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, c) tagsági jogviszonyának fennállása alatt a tagdíjat megfizetni, d) a jogalap nélkül felvett szolgáltatás összegét, s annak kamatait, határidõben, maradéktalanul a pénztárnak visszafizetni, e) az alapszabály elõírásait betartani. 20

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf.

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf. Allianz Hungária Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18116870-1-41 Pénzforgalmi jelzõszám: MKB 10300002-20222721-00003285

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Alapszabály. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések

Alapszabály. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések Alapszabály I. A pénztár elnevezése 1.1. A pénztár elnevezése: Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 1.2. A pénztár rövidített elnevezése: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) II.

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.)

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2012. június 1. (A 2012. május 24-i küldöttközgyűlés által elfogadva.) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

AXA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

AXA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az AXA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya A 2001. május 16-i küldöttközgyûlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva C:\AXA&Egyesult\Alapszabály\2001_05_16_kközgy\Hatályos_alapszabály.doc

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3

Tartalom. I. Fejezet Általános rész... 3 Tartalom I. Fejezet Általános rész... 3 II. Fejezet A tagság... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei... 4 A tag jogai és kötelezettségei a pénztárban... 4 III. Fejezet A tagdíj... 4 A tagdíj megállapításának

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya

UNIQA és Egyesült Közszolgálati. Nyugdíjpénztár. Alapszabálya Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Alapszabálya Budapest, 2006. május 18. TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet...3 Általános rendelkezések...3 II. fejezet...4 A Pénztár szolgáltatásai és kifizetései,

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2014 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 3. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői, 2012. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I.

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR, A CIG PARTNERSÉG TAGJA ALAPSZABÁLYÁNAK ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TAGI KÖLCSÖN SZABÁLYZAT I. fejezet A szabályzat célja 1. (1) A Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól Bevezetés A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) által nyújtott szolgáltatások, kedvezményezetti, illetve örökösödési kifizetések

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához

Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. évi beszámolójához 1. 1 A pénztár általános jellemzői Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi kölcsön szabályzata Azonosító: 1/2015 Tagi kölcsön szabályzat Állapot: végleges Verzió: 5. Szabályzat címe: A Tagi kölcsön szabályzata Személyi hatály: Backoffice, Frontoffice, Pénzügy és számvitel

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben