ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár"

Átírás

1 Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: Fax: Budapest, Pf. 471 Adószám: Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár: MKB Önkéntes nyugdíjpénztár: MKB A pénztár azonosítójának száma: 0016 Budapest, január 1

2 I. A pénztár elnevezése 1.1. A pénztár elnevezése: Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1.2. A pénztár rövidített elnevezése: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) II. A pénztár székhelye 2.1. A pénztár székhelye: 1052 Budapest V., Károly krt. 6. III. A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 3.1. A pénztár jogi személy A pénztárat a székhelye szerint illetékes Fõvárosi Bíróság veszi nyilvántartásba A pénztár határozatlan idõre alakul A pénztár típusa: az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó, területi alapon szervezõdõ, országos kiegészítõ nyugdíjpénztár A pénztár törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint, állami felügyeletét a pénzügyminiszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Pénztárfelügyelet) útján látja el. 3.6 A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) szerinti magánnyugdíjpénztár alapítására vonatkozó rendelkezések: 2

3 A magánnyugdíjpénztár alapítójának neve: Hungária Biztosító Rt. Nyugdíjpénztára A magánnyugdíjpénztár alapítójának székhelye: 1054 Budapest V., Vadász u A magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztár neve: Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztári feladatokat is ellátó pénztár rövidített neve: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztári mûködés területe: a Magyar Köztársaság A magánnyugdíjpénztári tagsági kör: A pénztár nyílt magánnyugdíjpénztárként mûködik, tagsági körét nem korlátozza A magánnyugdíjpénztári mûködés megkezdésének tervezett idõpontja: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mûködtetési engedélyének kézhezvételétõl számított 60 napon belül Az alapító nevében eljáró felelõs személy neve és személyi adatai: Wéber József, az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1., szem. ig. száma: AF , anyja neve: Nagy Irén) A magánnyugdíjpénztári alapításhoz szükséges pénzügyi forrásokat az alapító a mûködési alapjából biztosítja A magánnyugdíjpénztári tevékenység megkezdésének idõpontja: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tevékenységi engedélyének jogerõre emelkedését követõ napon A pénztár beolvadás útján történt egyesülést követõen az alábbi nyugdíjpénztárak jogutódja: 3

4 Magyar Polgári Nyugdíjpénztár, Fix Elsõ Országos Takarékszövetkezeti Nyugdíjpénztár, Pretium Plusz Önkéntes Nyugdíjpénztár, Õszidõk Nyugdíjpénztár, Hungária Országos Nyugdíjbiztosító Pénztár, KISOSZ Nyugdíjpénztár, "Kamara" Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, Univerzum-Frízek Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Grabo Nyugdíjpénztár, Duna-Rajna Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár, Hypo Nyugdíjpénztár, Civil Nyugdíjpénztár, Egészségügyi Dolgozók Elsõ Nyugdíjpénztára, Ezüstfenyõ Országos Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, BENEFIT Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár, Alkaloida Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár, Aranyesõ Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, ALEXANDER HOLDING Önkéntes Nyugdíjpénztár, Távlat'96 Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Bácsalmási Agráripari Rt. Nyugdíjpénztára, Széchenyi István Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítõ Nyugdíjpénztár, Reálérték-Bástya Egyesült Nyugdíjpénztár, Fôvárosi Vízmûvek Rt. Kiegészítô Nyugdíjpénztára, "Bóly" Baranya Megyei Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. IV. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok 4.1. A pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki a) magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetõleg magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkezõ nem magyar állampolgár, ha b) a 16. életévét betöltötte; c) az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el; 4

5 d) a tagdíjat fizeti. A tagsági feltételeknek eleget tevõ természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ a pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdõdik. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként, az alapszabállyal együtt a pénztártagnak át kell adni. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát a pénztár képviseletére jogosult két személy együttesen írja alá A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség és a várakozási idõ kezdete a belépési nyilatkozat záradékolásának napja A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendõ pénztártag nevét, anyja nevét, születési helyét és idõpontját, személyi igazolványának számát, adószámát, lakcímét (levelezési címét), munkahelyének megnevezését és címét, a vállalt tagdíj mértékét. A belépéskor a tag köteles az évi XXIV tv. szerinti azonosításához szükséges adatok megadására. A pénztár jogosult és köteles a belépési nyilatkozatban valamint az elõzõ bekezdésben közölt adatok valódiságának ellenõrzésére szolgáló okiratok bemutatását kérni Más pénztárból történõ átlépés esetén az átlépni szándékozónak a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell az átlépési nyilatkozatot. A pénztártag által hozott egyéni fedezetet a pénztártag egyéni számláján kell elhelyezni A pénztártag tagsági viszonya megszûnik: a) a pénztártag halálával, a halál bekövetkeztének napján; b) a pénztártag kilépésével, a pontban foglaltak szerint; c) a pénztártag más pénztárba történõ átlépésével, a másik pénztárral létesített tagsági jogviszonya kezdõ napján; 5

6 d) a pénztár jogutód nélküli megszûnésekor, a bírósági nyilvántartásból való törlést elrendelõ határozat jogerõre emelkedése napján; e) a tagdíjfizetésnek a 6.8. pontban foglaltak szerinti elmulasztása esetén; f) a 7.5. pontban foglaltak szerint A pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet. Amennyiben nem jelöl, halála esetén jogosulttá a pénztártag örököse válik. Ha a pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint nincs természetes személy örököse, az öröklés alá esõ összeg a pénztárra száll A pénztártagnak a felhalmozási idõszakban történõ halála esetén az egyéni számláján lévõ összeg tekintetében a kedvezményezett, illetve az örökös választhat, hogy a rá esõ részt a) egy összegben felveszi; b) a saját nevén a pénztárban hagyja a tagdíjfizetés folytatásával vagy anélkül; c) átutaltatja a saját nyugdíjpénztárában levõ egyéni számlájára; d) átutaltatja az általános alapba (Öpt. 52. ) A kedvezményezett (örökös) csak akkor jogosult a rá esõ részt a pénztárban hagyni a tagdíjfizetés folytatásával, ha megfelel a jelen alapszabály 4.1. pontjában meghatározott tagsági feltételeknek, és tagsági viszonyt létesít Ha a kedvezményezett (örökös) a rá esõ részt a tagdíjfizetés folytatása nélkül hagyja a pénztárban, bármikor jogosult kérelmezni a pénztár által kezelt vagyonának egyösszegû kifizetését A pénztártagnak a szolgáltatás megnyílása után bekövetkezõ halála esetén a kedvezményezett (örökös) a 7.1. pontban meghatározott szolgáltatásokra jogosult A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához szükséges az alábbi okiratok bemutatása a pénztárnak: a) a személyazonosságot igazoló okirat; b) halotti anyakönyvi kivonat; c) öröklés esetén jogerõs hagyatékátadó végzés, vagy bírói ítélet. 6

7 4.13. A Pénztártag a várakozási idõ letelte után, de még a felhalmozási idõszakban az egyéni számlán lévõ összeghez való hozzáférés tekintetében választhat hogy a) a pénztárban változatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát folytatja, és az egyéni számláján nyilvántartott összeg egészét vagy - legfeljebb háromévente egy alkalommal - egy részét a nyugdíjkorhatár elérése elõtt felveszi, c) a tagsági viszony megszüntetése mellett a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni számláján lévõ összeget a pénztárban hagyja. A tagsági viszony a pénztártag kilépési nyilatkozatában meghatározott idõpontban, de legkésõbb a kilépési nyilatkozat kézhezvételét követõ 30. napon szûnik meg. A pénztár a kilépõ pénztártag egyéni számláján a kilépési nyilatkozat kézhezvétele idõpontjában nyilvántartott összeget a pont elõírásai szerint a tagsági viszony megszûnését követõ 30 napon belül egy összegben fizeti ki Más pénztárba történõ átlépés esetén a pénztártag átlépési szándékát az átlépés tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal köteles az igazgatótanácsnak írásban bejelenteni. Az átlépõ pénztártag egyéni számláján a bejelentés kézhezvételének idõpontjában nyilvántartott összeget a pénztár a pont elõírásai szerint haladéktalanul átutalja, ha a pénztártag a másik nyugdíjpénztárba történõ átlépését elfogadták és ezt a másik pénztár által záradékolt belépési nyilatkozattal a pénztártag tanúsítja. A pénztár az átutalással egyidejûleg igazolást küld a másik pénztárnak a pénztártag letöltött várakozási idejérõl A pénztár jogutód nélküli megszûnésekor a pontban foglaltak szerint kell eljárni Ha a tag a várakozási idõ letelte elõtt a tagdíjat esedékességekor nem fizeti meg, és ezért késedelembe esik (a tagdíj nemfizetés kezdõ idõpontja), a nemfizetéstõl kezdõdõ idõszak a várakozási idõbe beszámít, és a tagsági viszonya a várakozási idõ leteltével megszûnik. A tagdíj nemfizetés kezdõ idõpontjától a várakozási idõ leteltéig terjedõ 7

8 idõszakban a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetésébõl származó hozamát a pénztár mindenkori, az adott évi tagsági jogviszonya idõtartamával arányos egységes tagdíj mûködési alapra jutó hányadának megfelelõ összege és az adott évben befizetett tagdíj mûködési alapra jutó hányadának megfelelõ összege különbségével, de legfeljebb a hozam összegével, az adott év végén egyszeri alkalommal csökkenteni, és azt a mûködési alap javára jóváírni Ha a pénztártag tagsági viszonya a tagdíjfizetés elmulasztása miatt a várakozási idejének letelte után megszûnik, az egyéni számláján nyilvántartott összeget a pont elõírásai szerint a tagsági viszony megszûnésének idõpontját követõ 30 napon belül a volt pénztártag részére egy összegben ki kell fizetni A tagsági viszonynak a 4.6. b), c) és e) pontban foglalt megszûnése esetén a pénztártaggal az önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzat elõírásai szerint el kell számolni, s a szabályzatban meghatározott kilépési költséget a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összegbõl le kell vonni. V. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok jogai és kötelezettségei 5.1. A pénztártag a) jogosult a pénztár szolgáltatásait igénybe venni; b) választhat és ha a jogszabály vagy a jelen alapszabály eltérõen nem rendelkezik választható a pénztár szerveibe; c) jogosult az igazgatótanács által meghatározott hivatalos ügyfélfogadási idõben a zárt tanácskozásokról készült jegyzõkönyvek és az azokon tárgyalt határozattervezetek kivételével a pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, a pénztár mûködésével kapcsolatban felvilágosítást kérni; d) jogosult az Öpt. és a jelen alapszabály rendelkezései szerint a közgyûlés összehívását kezdeményezni, a közgyûlésen részt venni, észrevételt, indítványt tenni, felvilágosítást kérni és szavazni; 8

9 e) jogosult a pénztár gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetérõl, továbbá egyéni számlája alakulásáról a pontban foglaltak szerint írásos tájékoztatást kapni; f) jogosult a pénztár önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott külön eljárási díj megfizetésével egyéni számlájának alakulásáról bármikor tájékoztatást kérni A pénztártag köteles a tagdíjat a jelen alapszabály elõírásai szerint megfizetni és az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek eleget tenni A pénztártag a pénztárral kapcsolatban kapott információkat nem használhatja fel a pénztár érdekeit, illetve a pénztártagok személyes adatait és személyiségi jogait sértõ módon. VI. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó szabályok 6.1. A pénztár tagjai a pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet mûködtetésére vállalt kötelezettségként kötelesek rendszeres havi tagdíjat fizetni, amelyet a munkáltató a pénztárral kötött szerzõdés alapján, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat. A vállalt tagdíj összege havi Ft-nál kevesebb nem lehet (egységes tagdíj) Ha a pénztártag a vállalt tagdíj összegét (mértékét) módosítani kívánja, azt az esedékesség elõtt 30 nappal írásban be kell jelenteni a pénztárnak A pénztártag a rendszeres havi tagdíjon felül jogosult eseti tagdíjbefizetést is teljesíteni, melynek legkisebb összege Ft A pénztártag eseti tagdíjbefizetése Az Önkéntes Nyugdíjpénztár Kintlevõségeinek Kezelési és Elszámolási Szabályzatában foglalt esetben kivételesen az alapszabály 6.3. pontjában meghatározottnál kevesebb is lehet A tagdíjfizetés teljesíthetõ 9

10 a) a munkáltató által történõ átutalással; b) lakossági folyószámláról történõ átutalással; c) csekkel; d) készpénzben a pénztár házipénztárába A tagdíjat utólag, a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig kell befizetni. Nem esik késedelembe a pénztártag, ha a tagdíj átutalása, illetve a készpénzfeladás az esedékességtõl számított 8 napon belül megtörtént A pénztártag tagdíjfizetési kötelezettsége a nyugdíjkorhatár elérésével megszûnik, azonban dönthet úgy, hogy továbbra is rendszeres tagdíjfizetést vállal. A tagdíjfizetés folytatásáról a pénztártag köteles a 7.5. pontban foglaltak szerint nyilatkozni Ha a várakozási idõ leteltét követõen a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtõl számított 3 hónapon át nem tesz eleget, és a tagdíjhátralékot az elsõ elmulasztott tagdíjfizetés esedékességétõl számított 5 hónapon belül nem fizeti meg, akkor tagsági viszonya az elsõként elmulasztott tagdíjfizetést követõ 6. hónap elsõ napjával megszûnik. A pénztár az elsõként elmulasztott tagdíjfizetést követõ 4. hónapban felszólítja a pénztártagot a hátralék befizetésére és felhívja figyelmét a tagdíjfizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire. A pénztár a pénztártagot tagsági viszonyának a tagdíjfizetés elmulasztása miatti megszûnésérõl írásban értesíti és részére a Szolgáltatási Szabályzatban foglaltak szerint fizeti ki az egyéni számla egyenlegét. VII. Az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 7.1. A pénztár tagjai részére választásuktól függõen a következõ szolgáltatásokat nyújtja: a) járadékszolgáltatás és/vagy b) egyösszegû kifizetés. 10

11 A szolgáltatások folyósításának részletes szabályait a pénztár önkéntes nyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza A pénztártag a nyugdíjszolgáltatást a nyugdíjkorhatár elérését követõen veheti igénybe. A nyugdíjkorhatár az az életkor, melynek betöltését a társadalombiztosítási jogszabályok az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételéül elõírják. A nyugdíjkorhatár betöltésének minõsül, ha a pénztártag szolgálati nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, elõnyugdíjban, nyugdíj elõtti munkanélküli segélyben, bányásznyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idõ idõtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a pénztártag nyugdíjkorhatár betöltését igazoló, valamint személyazonosságot igazoló okirat bemutatása A szolgáltatás teljesítése a pénztártag írásbeli rendelkezése szerint történhet: a) átutalással a pénztártag által megjelölt bankszámlára, b) postai átutalással a pénztártag által megjelölt címre. Ha szolgáltatásra jogosult a teljesítés helyét, módját, vagy mindkettõt meg kívánja változtatni, azt a pénztárnak köteles írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredõ esetleges károkért a pénztár nem felel A nyugdíjkorhatárt elérõ, valamint a pénztári szolgáltatásra jogosult belépõ pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy: a) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) az egyéni számláján lévõ összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) a tagdíjat tovább fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe. A tag e nyilatkozatától egy pénzügyi éven belül nem térhet el. Amennyiben 11

12 a tag az a) vagy b) pont szerinti választással él, tagsági viszonya akkor szûnik meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett Az írásbeli nyilatkozatnak a szolgáltatás megjelölésén túl tartalmaznia kell a teljesítés helyét és módját is. A pénztár a pénztártag által választott szolgáltatást az írásbeli nyilatkozat kézhezvételétõl számított 60 napon belül köteles kifizetni, illetve járadékszolgáltatás esetén a folyósítást megkezdeni A járadékszolgáltatás havonta, minden hónap elsõ munkanapján esedékes A járadékfolyósítás hátralévõ tartamának megváltoztatását bármely pénzügyi (naptári) évfordulót megelõzõen legalább 60 nappal a pénztártag jogosult írásban kérelmezni. A járadékszolgáltatás részben vagy egészben átváltható egyösszegû kifizetésre A várakozási idõ 10 év. A várakozási idõ tartama alatt a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg csak akkor fizethetõ ki, ha a pénztártag a 7.2. pont szerinti nyugdíjkorhatárt elérte, és jogosulttá vált a 7.1. pontban meghatározott szolgáltatásra. A várakozási idõ alatt egyébként a tagsági viszony kivéve a más pénztárba való átlépést, illetve a pénztár megszûnését nem szüntethetõ meg. Ha a pénztártag a várakozási idõ tartama alatt más pénztárba lép át, akkor a pontban foglaltak szerint kell eljárni. VIII. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói tagra vonatkozó rendelkezések 8.1. Munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki a pénztárral kötött szerzõdés alapján munkavállalójának tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás) A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal a közgyûlésen részt venni. 12

13 8.3. Ha a munkáltatói hozzájárulás eléri vagy meghaladja a pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltató(k) képviselõje jogosult az ellenõrzõ bizottságban szavazati joggal részt venni. IX. Az önkéntes nyugdíjpénztári adományokra vonatkozó rendelkezések 9.1. A pénztár támogatójának minõsül az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást teljesít (a továbbiakban: adomány) a pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de adomány csak a pénztártagság egészének vagy a 9.3. pontban meghatározott tagsági körnek nyújtható Adományban részesülhet: a) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló pénztártagok köre; b) az ugyanazon munkáltatótól nyugdíjba vonult pénztártagok köre; c) az ugyanazon érdekképviseleti szervvel tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; d) a nyugdíjkorhatárt betöltött pénztártagok köre; e) a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott idõtartamon belül elérõ pénztártagok köre; f) az ugyanazon munkáltatónál ugyanazon beosztást betöltõ vagy ugyanazon munkakört ellátó pénztártagok köre; g) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, a nyugdíjkorhatárt a támogató által meghatározott idõtartamon belül elérõ pénztártagok köre; h) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott munkáltatónál a támogató által meghatározott idõtartamú munkaviszonnyal rendelkezõ pénztártagok köre; i) az ugyanazon munkáltatóval munkaviszonyban álló, az adott naptári évben a támogató által megjelölt összegnél magasabb saját tagdíjbefizetést teljesítõ pénztártagok köre; 13

14 j) az ugyanazon jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasággal tagsági viszonyban álló pénztártagok köre; k) az ugyanazon munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási, vállalkozási) jogviszonyban álló pénztártagok köre; l) adott idõszakban pénztárba belépõk köre; m) a támogató által meghatározott pénztártagok köre. X. Az önkéntes nyugdíjpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségekre vonatkozó szabályok A pénztár tagjai részére egyéni számlát vezet. Az egyéni számla az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkodása és üzemvitele alapul. Az egyéni számlán kell nyilvántartani a befizetett tagdíjaknak, a pénztárnak juttatott adományoknak és pénztári befektetésekbõl származó hozamoknak azt a részét, amelyet a pénztár tagjai számára az éves pénzügyi terv alapján a szolgáltatások fedezeteként jóváír, illetve a pénztártagnak a pénztárral szembeni követelésként elismer. A pénztár szolgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, szolgáltatási számlákról teljesíti A pénztár bevételeibõl fedezeti, mûködési és likviditási alapot képez. A fedezeti alap a szolgáltatások finanszírozására, a mûködési alap a mûködési költségek fedezésére, a likviditási alap az idõlegesen fel nem használt pénzeszközök gyûjtésére és a másik két alap általános tartalékaként a pénztár fizetõképességének biztosítására szolgál. A fedezeti alapon belül elkülönítetten kell kezelni az egyéni és a szolgáltatási számlákat A pénztár bevételeinek alapok közötti megosztását a tagok által fizetett tagdíjak, a munkáltatói tagok által fizetett hozzájárulás, a vagyon 14

15 értékesítésébõl származó összegek, valamint a tagok egyéb befizetései tekintetében az éves pénzügyi terv tartalmazza. Ezek alapján a belépésétõl számított elsõ 1.500,- Ft befizetés 100%-ban a mûködési tartalékra kerül felosztásra, a rendszeres befizetések évi - az 1.500,-Ft figyelembe vétel esetén azon felül , Ft-ig terjedõ, illetve azt meghaladó része a fedezeti tartalékra 5,0%-ban, illetve 97,5%-ban, a mûködési tartalékra 90,0%-ban, illetve 2,4%-ban, a likviditási tartalékra 5,0%-ban, illetve 0,1%- ban kerülnek felosztásra. A befizetett adományok - amennyiben az adományozó eltérõen nem rendelkezik - 98,0%-ban a fedezeti tartalékra, 2,0%-ban pedig a mûködési tartalékra kerülnek felosztásra. (Táblázatban összefoglalva a 2. sz. melléklet alatt) A pénztár elõzõekben fel nem sorolt bevételeinek alapok közötti megosztására az Öpt. rendelkezései az irányadók A pénztár gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások színvonalának folyamatos emelésére, a szolgáltatások körének a pénztártagság igényei szerinti bõvítésére és az ezekhez szükséges mûködési (személyi és tárgyi) feltételek megteremtésére fordíthatja. A pénztár gazdálkodásának eredményét sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki Az önkéntes nyugdíjpénztári gazdálkodásra, pénzügyi tervre, üzemvitelre, adminisztrációs és nyilvántartási, valamint beszámolási kötelezettségre vonatkozóan egyebekben az Öpt. és a vonatkozó más jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. XI. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére nyújtható tagi kölcsön szabályai A pénztár a pénztártag részére egy alkalommal, a várakozási idõ 3. évét követõen tagi kölcsönt nyújthat. A kölcsönt a folyósítás kérelmezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal kell az igazgatótanácstól igényelni A tag részére folyósított kölcsön összege nem haladhatja meg a pénztártag egyéni fedezeti számláján a kölcsönfelvétel idõpontjában nyilvántartott ösz- 15

16 szeg 30%-át. A kölcsön futamideje legfeljebb 12 hónap. A kölcsönfolyósítás lebonyolításának fedezetére minden pénztártagra nézve egységesen az igazgatótanács évente, a pénztár befektetései hozamának figyelembevételével állapítja meg a tag által fizetendõ költséget és kamatot. A költség és kamat megfizetése a kölcsön folyósításakor, egy összegben esedékes és a megfizetés a kölcsön összegébõl történõ levonással történik A tagi kölcsönök együttes állománya nem haladhatja meg a pénztár fedezeti alapja mindenkori állományának 5%-át Amennyiben a pénztártag a kölcsönt felszólítás ellenére lejárati határidõre nem fizeti vissza, a hátralék összegét, járulékait, valamint a pénztár költségeit a Pénztárnak: a) a pénztártag egyéni számlájával szemben lehet, vagy b) kilépés, átlépés vagy a szolgáltatás igénybevétele esetén a pénztártaggal való elszámoláskor kell, vagy c) a Pénztár választása szerint bírósági úton lehet érvényesíteni A tagsági viszonynak a futamidõ alatti megszüntetése a kölcsönt lejárttá teszi, a kölcsönt a taggal történõ elszámolás során érvényesíteni kell A pénztártag a tagi kölcsön iránti kérelmét írásbeli nyilatkozatával nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igényelt összeg nagyságát és a kölcsön futamidejét, mely nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az írásbeli kölcsönkérelmet a Pénztár ügyvezetõjéhez kell benyújtani, aki 30 napon belül dönt a kérelem elfogadásáról. Az igazgatótanács részére a pénztár ügyvezetõ igazgatója évente egy alkalommal tájékoztatást nyújt a beérkezett kérelmekrõl, valamint azok elbírálásáról. 16

17 XII. A magánnyugdíjpénztári tagsági viszonnyal kapcsolatos szabályok A pénztár tagja lehet az a természetes személy, aki a a) a Tbj. alapján pályakezdõként tagságra kötelezett, b) önkéntes belépés esetén belépési nyilatkozatot nyújt be a pénztár részére, c) a Pénztárral tagdíjfizetésre megállapodást kötött; d) a támogatott; e) kedvezményezett, illetve örökös; f) és más magánnyugdíjpénztárnak (már/még) nem tagja. A tagsági feltételeknek eleget tevõ természetes személy felvételi kérelme nem utasítható el A tagsági viszony a belépési nyilatkozat záradékolásának napján, míg a tagdíjfizetési kötelezettség a tagsági viszony létrejötte napját követõ hónap elsõ napján kezdõdik. Kötelezõen pénztártaggá váló természetes személy esetén a tagsági viszony és a tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat záradékolásának napján, az alapul szolgáló jogviszony keletkezésére visszaható hatállyal kezdõdik. Az évben belépõ pénztártagok tagdíjfizetési kötelezettsége január 1-jén kezdõdik. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 15 napon belül kell záradékolni, s egy példányát az alapszabállyal együtt a tagnak eljuttatni. A belépési nyilatkozat dátummal ellátott záradékát a pénztár képviseletére jogosult két személy együttesen írja alá A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a leendõ pénztártag nevét, születési helyét és idõpontját, a taj-számát, lakcímét (levelezési címét), munkahelyének (munkáltatójának) megnevezését, címét, az adószámát, a fizetendô tagdíj mértékét Más pénztártól történõ átlépés esetén az átlépni szándékozónak a belépési nyilatkozathoz csatolnia kell az átlépési nyilatkozatot. 17

18 12.5. A tagsági viszony a) más nyugdíjpénztárba történõ átlépéssel; b) elhalálozással; c) a tag rokkantnyugellátásra jogosulttá válásával a tag döntése szerint ; d) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel szûnik meg A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló bejelentése alapján, a pénztárral történõ elszámolás után az esetleges tagdíjhátralék kiegyenlítését követõen kerülhet sor, legkorábban a tagsági viszony kezdetétõl számított fél év eltelte után Az átlépésre irányuló szándék bejelentésétõl számított 8 napon belül az ügyvezetõ köteles írásban közölni a taggal, ha a tagnak a pénztárral szemben valamilyen tartozása van A pénztártag egyéni számlájának egyenlegét az átlépés napjával, mint fordulónapra vonatkozóan a pénztár magánnyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzatában foglaltak szerint kell megállapítani. Az átlépéskor, a pénztár a tag követelésének megfelelõ összeget, a tag által választott pénztárba, e pénztár felszólítása alapján utalja át Az átlépéssel kapcsolatos költségeket, azok megfizetésének módját a pénztár magánnyugdíjpénztári Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza A pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel kapcsolatos jogát az Mpt.-ben meghatározott feltételek mellett és idõpontig gyakorolhatja A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéssel kapcsolatos eljárásra a Tbj. 45. (4) bekezdésében foglalt elõírásokat kell alkalmazni A pénztártag halála esetére kedvezményezett(ek)et jelölhet. Amennyiben nem jelöl, halála esetén jogosulttá a pénztártag természetes személy örököse válik. Ha a pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint nincs 18

19 természetes személy örököse, az öröklés alá esõ összeg a Pénztárak Garanciaalapjára száll A pénztártagnak a felhalmozási idõszakban történõ halála esetén az egyéni számláján lévõ összeg tekintetében a kedvezményezett, illetve az örökös a pont figyelembevételével választhat, hogy a rá esõ részt a) egy összegben felveszi; b) a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén átutalja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére; c) a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyja; d) más pénztárba viszi át A kedvezményezett az egyéni számlán ráesõ részt a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyhatja, ha más pénztárban fennálló tagsági jogviszonyát megszünteti, vagy számlatulajdonos marad A kedvezményezett (örökös) joggyakorlásához az alábbi okiratok pénztárnak történõ bemutatása szükséges: a) a személyazonosságot igazoló okirat; b) a halotti anyakönyvi kivonat; c) öröklés esetén a jogerõs hagyatékátadó végzés, vagy bírói ítélet A tagsági viszony megszûnése esetén a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott és a tag által megtéríteni rendelt költségeket mûködési bevételként kell elszámolni. XIII. A magánnyugdíjpénztári tagok jogai és kötelezettségei A pénztártagokat azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik A pénztártag: 19

20 a) jogosult igénybe venni a pénztár szolgáltatásait, valamint megismerni a pénztár ezzel összefüggõ tevékenységét; b) választhat és ha jogszabály, vagy a jelen alapszabály eltérõen nem rendelkezik megválasztható a pénztár szerveinek tagjává, illetve tisztségviselõvé; c) jogosult a pénztár egészének mûködésére és saját követelésének mértékére vonatkozó rendszeres tájékoztatásra, valamint számlakivonat igénylésére, továbbá megtekintheti egyéni számláját; d) részt vehet a küldöttek megválasztásában, illetve a küldöttválasztás jogát másra átruházhatja; e) jogosult kezdeményezni a Garancia Alap (Mpt. 86. ) által folyósítandó szolgáltatást, ha a pénztár nem, vagy csak részben képes szolgáltatási kötelezettségének eleget tenni; f) gyakorolhatja a szabad pénztárválasztás jogát Az igazgatótanács évente egyszer írásban köteles tájékoztatni tagjait a pénztár gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetérõl, az egyéni számlák alakulásáról A pénztártag a pénztár Szolgáltatási Szabályzatában meghatározott mértékû különeljárási díj megfizetésével egyéni számlájának alakulásáról bármikor tájékoztatást kérhet A pénztártag köteles: a) tagsági viszonyát társadalombiztosítási jogviszonyának fennállása alatt folyamatosan fenntartani, b) adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni, c) tagsági jogviszonyának fennállása alatt a tagdíjat megfizetni, d) a jogalap nélkül felvett szolgáltatás összegét, s annak kamatait, határidõben, maradéktalanul a pénztárnak visszafizetni, e) az alapszabály elõírásait betartani. 20

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december

JELENTÉS. a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről. 1034 2010. december JELENTÉS a Pénztárak Garancia Alapja működésének ellenőrzéséről 1034 2010. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2005-036/2010.

Részletesebben